36
Број 30 - Страна 38 С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Понедјељак, 13. 4. 2015. Na osnovu člana 18. Odluke o uredskom poslovanju u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 74/14), ministar pravde Bosne i Hercegovine, dana 30.03.2015. godine, donosi UPUTSTVO O NAČINU VRŠENJA UREDSKOG POSLOVANJA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE DIO PRVI - OPĆA ODREDBA Član 1. (Predmet Uputstva) Ovim uputstvom uređuju se klasifikacione oznake predmeta; primanje, otvaranje, pregledanje i raspoređivanje pošte, odnosno akata; zavođenje akata; združivanje akata; dostavljanje predmeta i akata u rad; razvođenje predmeta i akata; rokovnik predmeta; otpremanje pošte i stavljanje predmeta i akata u arhivu; čuvanje predmeta i akata u organima uprave Bosne i Hercegovine, stručnim, tehničkim i drugim službama Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine te institucijama s javnim ovlaštenjima u dijelu u kojem vrše javna ovlaštenja (u daljnjem tekstu: institucije). DIO DRUGI - KLASIFIKACIONE OZNAKE PREDMETA Član 2. (Vođenje evidencija) Vođenje evidencije svih predmeta i akata u uredskom poslovanju iz nadležnosti institucija obavlja se putem upisnika, djelovodnika i knjige iz člana 6. stav (2) Odluke o uredskom poslovanju u institucijama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Odluka o uredskom poslovanju). Član 3. (Klasifikacione grupe) (1) Vođenje evidencije obavlja se prema jedinstvenim klasifikacionim oznakama koje su razvrstane po materiji i svrstane u odgovarajuće grupe, obilježene dvocifrenim brojevima od 01 do 50 (u daljnjem tekstu: klasifikacione oznake), i to: 01 - Ustavni predmeti 02 - Zakoni, drugi propisi i opći akti 03 - Odbrana 04 - Sigurnost i civilna zaštita 05 - Vanjski poslovi 06 - Evropske integracije 07 - Javna uprava i javne službe 08 - Organizacija i rad sudova 09 - Organizacija i rad tužilaštava 10 - Organizacija i rad pravobranilaštava 11 - Organizacija i rad sudova za prekršaje 12 - Organizacija i rad ombudsmena 13 - Sudski predmeti 14 - Međunarodna i međuentitetska pravna pomoć i sarad- nja 15 - Izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija 16 - Finansije i trezor 17 - Porezi, doprinosi i takse 18 - Carine 19 - Vanjskotrgovinska politika Bosne i Hercegovine 20 - Carinskotarifna politika Bosne i Hercegovine 21 - Međunarodni sporazumi 22 - Ekonomski odnosi s međunarodnim institucijama 23 - Poslovno okruženje, jedinstven ekonomski prostor i ra- zvoj 24 - Promoviranje poduzetništva 25 - Kontrola prometa roba i usluga pod posebnim režimom 26 - Zaštita potrošača i konkurencija 27 - Veterinarstvo 28 - Poljoprivreda, energetika, okoliš, prirodni resursi, turizam 29 - Komunikacije i promet 30 - Građanska stanja i evidencije 31 - Zdravstvo i socijalna zaštita 32 - Penzije 33 - Nauka i obrazovanje 34 - Rad i zapošljavanje 35 - Kultura i sport 36 - Geodetski, geološki, meteorološki poslovi i deminira- nje 37 - Ljudska prava i slobode 38 - Predmeti u vezi s crkvama i vjerskim zajednicama 39 - Nacionalne manjine 40 - Nestala lica 41 - Azil i izbjeglice 42 - Iseljeništvo 43 - Statistika 44 - Akreditiranje 45 - Standardizacija 46 - Mjeriteljstvo 47 - Intelektualno vlasništvo 48 - Patenti 49 - Arhivski poslovi 50 - Drugi predmeti i akti (2) U grupu 50 - Drugi predmeti i akti - spadaju sve vrste predmeta i akata koji se ne mogu razvrstati u neku od grupa predviđenih pod brojevima od 01 do 49 stava (1) ovog člana. Član 4. (Razvrstavanje predmeta i akata) (1) Razvrstavanje predmeta i akata na klasifikacione oznake vrši se prema sadržaju materije koja se u predmetu ili aktu obrađuje. (2) Ako se u nekom predmetu ili aktu obrađuje materija koja se odnosi na dvije ili više klasifikacionih oznaka, razvrstavanje tog predmeta i akta vrši se, po pravilu, u onu klasifikacionu oznaku na čiji se sadržaj odnosi pretežni dio materije. Član 5. (Klasifikaciona podgrupa) (1) Ako institucija smatra da je potrebno, radi lakšeg rukovanja i arhiviranja predmeta i akata, u okviru klasifikacione oznake grupe predmeta iz svoje nadležnosti može odrediti podgrupe za iste ili slične predmete koji čine posebnu cjelinu. (2) Podgrupe za predmete određuju se tako što se iza broja klasifikacione oznake grupe dodaje brojčana oznaka podgrupe u vidu jednocifrenog odnosno dvocifrenog arapskog broja, počevši od broja l pa nadalje. (3) Podgrupe određuje samostalno svaka institucija, s tim da se broj podgrupe određuje za svaku klasifikacionu oznaku grupa posebno. (4) Podgrupa predmeta, u okviru klasifikacione oznake grupe, određuju se posebnim rješenjem, koje se donosi na osnovu Liste kategorija registraturne građe s rokovima čuvanja. (5) Kod upisivanja podataka u knjige evidencije i prijemni štambilj, brojčana oznaka podgrupe upisuje se u rubriku koja je u tim knjigama predviđena za brojčanu oznaku klasifikacione oznake.

Uputstvo o Nacinu Vrsenja Uredskog Poslovanja

Embed Size (px)

DESCRIPTION

materijali za arhivsko i uredsko poslovanj

Citation preview

 • 30 - 38 , 13. 4. 2015.

  Na osnovu lana 18. Odluke o uredskom poslovanju u

  institucijama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj 74/14), ministar pravde Bosne i Hercegovine, dana 30.03.2015. godine, donosi

  UPUTSTVO O NAINU VRENJA UREDSKOG POSLOVANJA U

  INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE DIO PRVI - OPA ODREDBA

  lan 1. (Predmet Uputstva)

  Ovim uputstvom ureuju se klasifikacione oznake predmeta; primanje, otvaranje, pregledanje i rasporeivanje pote, odnosno akata; zavoenje akata; zdruivanje akata; dostavljanje predmeta i akata u rad; razvoenje predmeta i akata; rokovnik predmeta; otpremanje pote i stavljanje predmeta i akata u arhivu; uvanje predmeta i akata u organima uprave Bosne i Hercegovine, strunim, tehnikim i drugim slubama Predsjednitva Bosne i Hercegovine, Parlamentarne skuptine Bosne i Hercegovine i Vijea ministara Bosne i Hercegovine te institucijama s javnim ovlatenjima u dijelu u kojem vre javna ovlatenja (u daljnjem tekstu: institucije). DIO DRUGI - KLASIFIKACIONE OZNAKE PREDMETA

  lan 2. (Voenje evidencija)

  Voenje evidencije svih predmeta i akata u uredskom poslovanju iz nadlenosti institucija obavlja se putem upisnika, djelovodnika i knjige iz lana 6. stav (2) Odluke o uredskom poslovanju u institucijama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Odluka o uredskom poslovanju).

  lan 3. (Klasifikacione grupe)

  (1) Voenje evidencije obavlja se prema jedinstvenim klasifikacionim oznakama koje su razvrstane po materiji i svrstane u odgovarajue grupe, obiljeene dvocifrenim brojevima od 01 do 50 (u daljnjem tekstu: klasifikacione oznake), i to: 01 - Ustavni predmeti 02 - Zakoni, drugi propisi i opi akti 03 - Odbrana 04 - Sigurnost i civilna zatita 05 - Vanjski poslovi 06 - Evropske integracije 07 - Javna uprava i javne slube 08 - Organizacija i rad sudova 09 - Organizacija i rad tuilatava 10 - Organizacija i rad pravobranilatava 11 - Organizacija i rad sudova za prekraje 12 - Organizacija i rad ombudsmena 13 - Sudski predmeti 14 - Meunarodna i meuentitetska pravna pomo i sarad-

  nja 15 - Izvrenje krivinih i prekrajnih sankcija 16 - Finansije i trezor 17 - Porezi, doprinosi i takse 18 - Carine 19 - Vanjskotrgovinska politika Bosne i Hercegovine 20 - Carinskotarifna politika Bosne i Hercegovine 21 - Meunarodni sporazumi 22 - Ekonomski odnosi s meunarodnim institucijama 23 - Poslovno okruenje, jedinstven ekonomski prostor i ra-

  zvoj

  24 - Promoviranje poduzetnitva 25 - Kontrola prometa roba i usluga pod posebnim reimom 26 - Zatita potroaa i konkurencija 27 - Veterinarstvo 28 - Poljoprivreda, energetika, okoli, prirodni resursi,

  turizam 29 - Komunikacije i promet 30 - Graanska stanja i evidencije 31 - Zdravstvo i socijalna zatita 32 - Penzije 33 - Nauka i obrazovanje 34 - Rad i zapoljavanje 35 - Kultura i sport 36 - Geodetski, geoloki, meteoroloki poslovi i deminira-

  nje 37 - Ljudska prava i slobode 38 - Predmeti u vezi s crkvama i vjerskim zajednicama 39 - Nacionalne manjine 40 - Nestala lica 41 - Azil i izbjeglice 42 - Iseljenitvo 43 - Statistika 44 - Akreditiranje 45 - Standardizacija 46 - Mjeriteljstvo 47 - Intelektualno vlasnitvo 48 - Patenti 49 - Arhivski poslovi 50 - Drugi predmeti i akti

  (2) U grupu 50 - Drugi predmeti i akti - spadaju sve vrste predmeta i akata koji se ne mogu razvrstati u neku od grupa predvienih pod brojevima od 01 do 49 stava (1) ovog lana.

  lan 4. (Razvrstavanje predmeta i akata)

  (1) Razvrstavanje predmeta i akata na klasifikacione oznake vri se prema sadraju materije koja se u predmetu ili aktu obrauje.

  (2) Ako se u nekom predmetu ili aktu obrauje materija koja se odnosi na dvije ili vie klasifikacionih oznaka, razvrstavanje tog predmeta i akta vri se, po pravilu, u onu klasifikacionu oznaku na iji se sadraj odnosi preteni dio materije.

  lan 5. (Klasifikaciona podgrupa)

  (1) Ako institucija smatra da je potrebno, radi lakeg rukovanja i arhiviranja predmeta i akata, u okviru klasifikacione oznake grupe predmeta iz svoje nadlenosti moe odrediti podgrupe za iste ili sline predmete koji ine posebnu cjelinu.

  (2) Podgrupe za predmete odreuju se tako to se iza broja klasifikacione oznake grupe dodaje brojana oznaka podgrupe u vidu jednocifrenog odnosno dvocifrenog arapskog broja, poevi od broja l pa nadalje.

  (3) Podgrupe odreuje samostalno svaka institucija, s tim da se broj podgrupe odreuje za svaku klasifikacionu oznaku grupa posebno.

  (4) Podgrupa predmeta, u okviru klasifikacione oznake grupe, odreuju se posebnim rjeenjem, koje se donosi na osnovu Liste kategorija registraturne grae s rokovima uvanja.

  (5) Kod upisivanja podataka u knjige evidencije i prijemni tambilj, brojana oznaka podgrupe upisuje se u rubriku koja je u tim knjigama predviena za brojanu oznaku klasifikacione oznake.

 • , 13. 4. 2015. 30 - 39

  DIO TREI - PRIMANJE, OTVARANJE, PREGLEDANJE I RASPOREIVANJE POTE, ODNOSNO AKATA I - Prijem pote

  lan 6. (Prijem pote)

  (1) Prijem pote obuhvata prijem akata, podnesaka, albi, dopisa, novanih pisama, paketa, telegrama i dr. u institucijama, a vri se u pisarnici.

  (2) Potu koja se instituciji dostavlja putem potanske slube, putem dostavljaa ili je stranka neposredno preda, prima zaposlenik ovlaten za prijem pote.

  (3) Akti se mogu dostaviti i elektronskim putem i oni se odmah upisuju u odgovarajuoj evidenciji pisarnice.

  (4) Pota se prima tokom cijelog radnog vremena u radne dane. (5) Nain prijema pote van radnog vremena i u dane kada se

  ne radi odreuje rukovodilac institucije, saglasno specifinostima djelatnosti, prilikama i potrebama institucije.

  lan 7. (Nedostaci kod prijema pote)

  (1) Zaposlenik koji prima potu neposredno od stranke ne smije odbiti prijem pote ako je pota upuena instituciji, osim ako za podnesak nije plaen ili je nedovoljno plaen iznos takse, a podlijee plaanju takse.

  (2) Ako akt prilikom neposredne predaje instituciji sadri koji formalni nedostatak (nije potpisan, nije ovjeren peatom, nema priloga navedenih u tekstu, nema adrese stranke, takse i sl.), zaposlenik ovlaten za prijem pote ukazat e stranci na te nedostatke i objasnit e joj kako da ih otkloni.

  (3) Ako stranka i pored upozorenja zahtijeva da se akt primi, zaposlenik ovlaten za prijem pote e primiti isti, s tim to e na aktu sainiti slubenu zabiljeku o datom usmenom upozorenju.

  (4) U sluaju da institucija nije nadlena za primanje akta, zaposlenik ovlaten za prijem pote e stranku upozoriti na to i uputiti je da se obrati nadlenom organu.

  (5) Na ponovljen zahtjev stranke da se njen akt primi isti se mora primiti, s tim da e zaposlenik ovlaten za prijem pote sainiti slubenu zabiljeku na nain predvien stavom (3) ovog lana.

  lan 8. (Prijem usmenog saopenja)

  (1) Zaposlenik ovlaten za prijem pote duan je da stranku koja eli da preda usmeno saopenje na zapisnik uputi dravnom slubeniku ili zaposleniku ovlatenom za prijem takvog saopenja.

  (2) Ako institucija nije nadlena za prijem usmenog saopenja na zapisnik, zaposlenik ovlaten za prijem pote e na to upozoriti stranku i uputiti je da takvu izjavu preda za to nadlenom organu.

  (3) Ako stranka i pored toga ponovi svoj zahtjev, dravni slubenik ili zaposlenik je duan njeno usmeno saopenje primiti na zapisnik, s tim to e postupiti na nain predvien u lanu 7. stav (5) ovog uputstva.

  lan 9. (Prijem pote putem dostavljaa)

  (1) Prijem pote od druge institucije ili pravnog lica, koj se dostavlja putem dostavljaa, potvruje se stavljanjem datuma i itkog potpisa u dostavnoj knjizi ili na dostavnici ili povratnici ili na kopiji akta iji se original prima.

  (2) U svim sluajevima kada je to propisima predvieno ili kada to odredi rukovodilac institucije, pored datuma i potpisa stavlja se i vrijeme (sat i minut) prijema pote.

  (3) Podatak o vremenu prijema pote iz stava (2) ovog lana treba evidentirati i na primljenom aktu, odnosno na

  njegovoj koverti, ako zaposlenik ovlaten za prijem pote nije ovlaten za otvaranje pote.

  lan 10. (Prijem pote putem potanske slube)

  (1) Prijem pote koja se instituciji dostavlja preko potanske slube, kao i podizanje pote iz potanskog pregratka, vri se po propisima kojima je ureen nain rada preduzea potanskog prometa.

  (2) Prilikom prijema, odnosno podizanja pote iz potanskog pregratka, zaposlenik ovlaten za prijem pote institucije ne smije podii poiljku na kojoj je oznaena vrijednost ili je u pitanju preporuena poiljka, ako utvrdi da je poiljka oteena.

  (3) U sluaju iz stava (2) ovog lana zaposlenik ovlaten za prijem pote e zahtijevati od odgovornog slubenika pote, odnosno od nadlene jedinice potanske slube, da se stanje i sadraj poiljke (obim i vrsta oteenja) komisijski utvrdi i tek poslije toga e sa zapisnikom o komisijskom nalazu preuzeti poiljku.

  lan 11. (Prijem pote dostavljene elektronskim putem)

  (1) Akti dostavljeni u elektronskom obliku s elektronskim potpisom smatraju se svojeruno potpisanim u skladu s posebnim propisima o elektronskom dokumentu. Elektronskim putem dostavljen akt smatra se podnesenim instituciji u trenutku kad je zabiljeeno na posluitelju za primanje takvih poruka. Slubenik koji je primio akt elektronskim putem odmah e poiljaocu potvrditi prijem akta.

  (2) Ako se iz tehnikih razloga ne moe proitati akt primljen elektronskim putem, o tome e se odmah na prikladan nain obavijestiti poiljalac akta, koji je duan ponovo poslati akt u ispravnom elektronskom obliku koji je u upotrebi u instituciji u koju se alje akt ili ga dostaviti na drugi propisani nain.

  (3) Nain i obradu elektronski dostavljenih akata rukovodilac institucije e definirati internim aktom u skladu s vaeim pozitivnim propisima.

  lan 12. (Poiljke koje se ne otvaraju)

  (1) Poiljke primljene u vezi s javnim nabavkama, licitacijama i drugim nadmetanjima, konkursima i slino, ne otvaraju se, ve se samo na kovertu stavljaju datum i vrijeme (sat i minut) njihovog prijema.

  (2) Ovlateni dravni slubenik ili zaposlenik zaduen za poslove iz stava (1) ovog lana duan je prethodno da upozori pisarnicu na poiljke koje se u smislu stava (1) ovog lana oekuju i koje se ne smiju otvarati.

  lan 13. (Dostavnica)

  Ako je uz koverat ili akt priloena dostavnica, zaposlenik ovlaten za prijem pote duan je na dostavnici upisati datum prijema i potpisati dostavnicu i odmah je vratiti licu koje je dostavilo akt, odnosno koverat.

  lan 14. (Potvrda o prijemu podneska)

  (1) Ako stranka koja lino predaje akt u pisarnici trai da se izda potvrda o prijemu akta, takva potvrda se mora izdati.

  (2) Potvrdu potpisuje zaposlenik ovlaten za prijem pote i stavlja otisak peata institucije.

  (3) Potvrda iz stava (2) ovog lana obavezno se mora izdati ako se radi o prijemu podneska po kojem se rjeava u upravnom postupku i donosi upravni akt.

 • 30 - 40 , 13. 4. 2015.

  (4) U potvrdu o prijemu obavezno se upisuje zakonski rok za rjeavanje po zahtjevu.

  (5) Potvrda o prijemu podneska izdaje se na obrascu broj l. II - Postupak s aktima koji podlijeu plaanju takse

  lan 15. (Akti koji podlijeu taksama)

  (1) Zaposlenik ovlaten za prijem pote koji prima potu neposredno od stranke duan je da naroito vodi rauna o tome koji akti i isprave podlijeu plaanju upravne takse, kolika je visina takse predviena za pojedine vrste akata, isprava ili radnji u upravnom postupku i u kojim sluajevima postoji zakonska osnova za oslobaanje od plaanja takse.

  (2) U pogledu neplaenih ili nedovoljno plaenih iznosa taksi za akte i njihove priloge, kao i u pogledu postupanja s aktima i njihovim prilozima na kojima se utvrde neispravnosti u taksiranju, lijepljenju ili ponitavanju taksenih maraka, treba postupiti po vaeim propisima o taksama.

  (3) U sluajevima iz stava (2) ovog lana zaposlenik ovlaten za prijem pote e ukazati stranci na te nedostatke i objasniti joj kako e ih otkloniti.

  (4) Ako se prilikom pregledanja pote primljene elektronskim putem ili preko potanske slube utvrdi da za akt nije plaena taksa ili je nedovoljno plaena taksa, to e se konstatirati slubenom zabiljekom na aktu koja se upisuje pored otiska prijemnog tambilja.

  lan 16. (Akti koji su osloboeni od plaanja takse)

  Ako je akt osloboen od plaanja takse, sainit e se slubena zabiljeka uz navoenje odgovarajueg propisa kojim je predvieno oslobaanje od plaanja takse. III - Otvaranje i pregledanje pote

  lan 17. (Ovlatenje za otvaranje i pregledanje pote)

  (1) Zaposlenik ovlaten za prijem pote duan je cjelokupnu primljenu potu dostaviti rukovodiocu institucije, odnosno licu ovlatenom za otvaranje i pregledanje pote.

  (2) Otvaranje i pregledanje cjelokupne pote institucije (obina pota, pota s odreenim stepenom tajnosti, vrijednosne poiljke i dr.) vri, po pravilu, rukovodilac institucije.

  (3) Rukovodilac institucije moe ovlastiti odreeno lice za vrenje poslova iz stava (2) ovog lana, o emu donosi posebno rjeenje.

  (4) Ovlatenje za otvaranje i pregledanje pote kvalificirane odreenim nivoom tajnosti vri se u skladu s propisima o tajnim podacima.

  lan 18. (Pota koju otvaraju i pregledaju posebne komisije)

  Poiljke koje se odnose na raspisane konkurse, oglase, javne nabavke, licitacije i druga nadmetanja i slino, otvara komisija formirana za te poslove, ako nije drukije odreeno.

  lan 19. (Hitna pota)

  (1) Hitnu potu primljenu van redovnog radnog vremena i u dane kada se ne radi otvara deurni zaposlenik, ako u instituciji postoji sluba deurstva.

  (2) Potu iz stava (1) ovog lana, koja je kvalificirana kao tajni podatak stepena interno, deurni zaposlenik moe otvoriti samo ako je potpisao izjavu da je upoznat sa Zakonom o tajnim podacima, a za stepen povjerljivo i vie, samo ukoliko ima dozvolu za pristup tajnim podacima.

  lan 20. (Lina pota)

  (1) Pota primljena na ime odreenog dravnog slubenika ili zaposlenika u instituciji uruuje se neotvorena tom licu.

  (2) Ako to lice nakon otvaranja poiljke utvrdi da poiljka predstavlja akt upuen instituciji, dun je taj akt najkasnije sljedeeg radnog dana vratiti pisarnici radi evidentiranja.

  lan 21. (Otvaranje pote)

  (1) Otvaranje pote vri se tako da se ne povrijede potanski igovi i peati ili druge oznake na omotu (adresa poiljaoca, potanske naljepnice, oznake pismena i dr.), kao i akti i prilozi koji se nalaze u koverti.

  (2) Prilikom otvaranja pote iz stava (1) ovog lana naroito treba provjeriti da li se oznake i brojevi napisani na koverti slau s oznakama i brojevima primljenog akta.

  (3) Ako neki od akata naznaenih na koverti nedostaje ili su primljeni prilozi bez propratnog akta i obrnuto ili se ne vidi ko je poiljalac, o tome e se sainiti slubena zabiljeka koja e se priloiti koverti.

  (4) U sluaju iz stava (3) ovog lana zaposlenik ovlaten za prijem pote je duan da o tome obavijesti poiljaoca, ako za to postoji mogunost.

  (5) Uz primljeni akt obavezno se prilae i koverat kad god datum predaje poti moe biti od vanosti za raunanje rokova (rok za podnoenje zahtjeva ili albe, rok za uestvovanje na konkursu, tenderskoj proceduri i sl.) ili kad se iz podneska ne moe utvrditi mjesto odakle je poslat ili ime podnosioca, a ovi su podaci oznaeni na koverti.

  (6) Ako je u jednoj koverti prispjelo vie akata uz koje bi trebalo priloiti kovertu, ona e se priloiti uz jedan akt, a na ostalim aktima e se priloiti kopija koverte uz naznaku uz koji akt je priloen originalna koverta.

  lan 22. (Nedostaci kod prijema pote)

  (1) Prije otvaranja koverata koje se odnose na preporuene poiljke, kao i omota paketa ili druge pote koja je primljena oteena, a za koju postoji sumnja da je neovlateno otvarana, zaposlenik ovlaten za prijem pote treba u prisutnosti jo dva slubenika ili zaposlenika sainiti slubenu zabiljeku u kojoj e konstatirati vrstu i obim oteenja i to u primljenim poiljkama nedostaje.

  (2) Ako se nakon otvaranja pote utvrdi da postoje odreeni nedostaci, te nedostatke treba konstatirati slubenom zabiljekom na aktu koja se ispisuje neposredno uz otisak prijemnog tambilja (na primjer: ako aktu nedostaju prilozi navedeni u aktu, upisuje se "primljeno bez priloga", a ako aktu nedostaju samo pojedini prilozi, onda se upisuju nazivi tih priloga i sl.).

  (3) Ako se u koverti nae akt adresiran na neku drugu instituciju ili pravno ili fiziko lice, na tom aktu se upisuje zabiljeka "pogreno dostavljen" i akt se na najpogodniji nain, dostavljaem ili putem pote, dostavlja onom kome je upuen.

  (4) Izuzetno od stava (3) ovog lana, ukoliko je akt adresiran na inozemnu instituciju ili pravno ili fiziko lice, akt e se na najpogodniji nain vratiti poiljaocu akta.

  (5) Akti iz stava (3) i (4) ovog lana se ne zavode u knjige evidencije.

  (6) Ako se prilikom otvaranja pote utvrdi da je uz akt priloen novac ili neka druga vrijednost, slubenom zabiljekom e se konstatirati njihova vrsta i iznos (na primjer: "primljeno 5 KM" ili "primljeno potanskih maraka u vrijednosti od 3 KM", itd.).

 • , 13. 4. 2015. 30 - 41

  IV - Odreivanje organizacionih jedinica kojima se pota dostavlja u rad i rasporeivanje pote (signiranje)

  lan 23. (Rjeenje o odreivanju organizacionih jedinica kojima se pota

  dostavlja u rad) (1) U cilju rasporeivanje pote na dravne slubenike ili

  zaposlenike koji su nadleni za rad na predmetu, odnosno aktu, odredit e se organizacione jedinice kojima e se pota dostavljati u rad.

  (2) Pod organizacionim jedinicama u smislu ovog lana podrazumijevaju se osnovne organizacione jedinice institucije, komisije i radni organi unutar institucije, radna mjesta zaposlenih u instituciji ukoliko ne postoje osnovne organizacione jedinice u instituciji, specifina radna mjesta u instituciji i sl.

  (3) Organizacione jedinice iz stava (2) ovog lana odreuju se prema unutranjoj organizaciji institucije koja je utvrena njenim pravilnikom o unutranjoj organizaciji za osnovne organizacione jedinice i radna mjesta, odnosno prema nazivu komisija i radnih organa, osnovanih posebnim aktom rukovodioca institucije.

  (4) Organizacione jedinice iz stava (2) ovog lana odreuju se rjeenjem koje donosi rukovodilac institucije.

  (5) Rjeenje iz stava (4) ovog lana sadri nazive organizacionih jedinica i njihove brojeve.

  (6) Doneseno rjeenje se mijenja ako doe do izmjena organizacionih jedinica kojima se pota dostavlja u rad.

  (7) Organizacione jedinice oznaavaju se arapskim brojevima na nain to se polazi od radnog mjesta rukovodilaca institucije koji se oznaava brojem 01, nakon toga upisuje se radno mjesto zamjenika rukovodilaca, ako postoji zamjenik, a nakon toga slijede brojane oznake za organizacione jedinice redoslijedom kojim su utvrene pravilnikom o unutranjoj organizaciji institucije, a ako nema organizacionih jedinica, onda se prema tom pravilniku odreuju brojane oznake za radna mjesta kojima e se pota dostavljati u rad, nakon ega se upisuju komisije i radni organi.

  lan 24. (Signiranje pote)

  (1) Signiranje (rasporeivanje) pote vri rukovodilac institucije, odnosno lice ovlateno za pregledanje i rasporeivanje pote.

  (2) Signiranje pote podrazumijeva rasporeivanje akata, odnosno predmeta na organizacione jedinice, radna mjesta ako u instituciji ne postoje organizacione jedinice, te komisije i radne organe kojima se predmeti i akti trebaju dostaviti u rad.

  (3) Signiranje pote vri se na nain to se na svaki akt, poslije pregledanja, na prvoj stranici akta, u desnom gornjem uglu upisuju broj organizacione jedinice i datum otvaranja i pregledanja pote (npr. 1 - 3.11.2014. godine).

  (4) Kada se signiranje pote vri na osnovne organizacione jedinice, rukovodioci osnovnih organizacionih jedinica svaki akt signiraju na unutranju organizacionu jedinicu ili konkretno radno mjesto.

  (5) Kada se signiranje pote vri na unutranje organizacione jedinice, rukovodioci unutranjih organizacionih jedinica svaki akt signiraju na konkretno radno mjesto.

  (6) Kada se zavri signiranje pote, akti, odnosno predmeti predaju se ovlatenom zaposleniku pisarnice na daljnji postupak.

  DIO ETVRTI - ZAVOENJE AKATA I - Nain i vrijeme zavoenja akata

  lan 25. (Zavoenje akata)

  (1) Kada zaposlenik pisarnice primi signiranu potu, pristupa njenom zavoenju u odgovarajue knjige evidencija.

  (2) Zavoenje signirane pote vri se, u pravilu, istoga dana i pod istim datumom pod kojim su akti primljeni.

  (3) Akte s odreenim rokovima, kao i druge hitne akte treba zavesti prije ostalih i odmah dostaviti u rad nadlenom dravnom slubeniku ili zaposleniku (obraivau predmeta).

  (4) Ako se zbog velikog broja primljenih akata ili iz drugih opravdanih razloga akti ne mogu zavesti istog dana kada su primljeni, zavest e se najkasnije prvog narednog radnog dana, prije zavoenja nove pote.

  (5) U knjige evidencija ne zavode se poiljke koje ne predstavljaju slubenu prijepisku.

  (6) Ako se za odreene akte vode posebne evidencije, a ne evidencije predviene ovim uputstvom, u tom sluaju podaci o tom aktu upisuju se u posebnu evidenciju, saglasno s propisom o toj evidenciji.

  lan 26. (Utvrivanje klasifikacione oznake akta)

  (1) Zavoenje akata u odgovarajuu knjigu evidencije vri se tako to se prethodno mora odrediti broj klasifikacione oznake u koju grupu akt spada.

  (2) Odreivanje klasifikacione oznake vri se prema grupama predmeta i akata koje su utvrene u lanu 3. ovog uputstva.

  (3) Odreivanje klasifikacionih oznaka vri zaposlenik pisarnice prilikom formiranja predmeta.

  (4) Ukoliko obraiva predmeta ocijeni da nije odreena odgovarajua klasifikaciona oznaka, odnosno ukoliko se u toku postupka promijeni materija predmeta, zatrait e od zaposlenika pisarnice, u formi slubene zabiljeke na omotu predmeta, promjenu klasifikacione oznake.

  lan 27. (Razvrstavanje pote)

  (1) Kod razvrstavanja pote na posebne cjeline naroitu panju treba posvetiti odvajanju predmeta upravnog postupka, a posebno akata poslovanja i ostalih akata o kojima se ne rjeava u upravnom postupku.

  (2) Svojstvo predmeta upravnog postupka odreuje se prema tome hoe li se postupak po tim predmetima okonati donoenjem upravnog akta (rjeenje, zakljuak ili akt drugog naziva kojim se okonava upravni postupak ukoliko je to propisano posebnim zakonom).

  (3) Rjeenja koja se tiu radnopravnog statusa zaposlenih u instituciji upisuju se u djelovodnik predmeta.

  lan 28. (Upisivanje podataka)

  Upisivanje podataka u rubrike predviene u knjigama evidencije vri se prema uputstvima koj su dat uz knjige evidencie, odnosno prema nazivima pojedinih rubrika.

  lan 29. (Prijemni tambilj)

  (1) Nakon to se izvri zavoenje akta u odgovarajuu knjigu evidencije, pristupa se stavljanju otiska prijemnog tambilja na akt.

  (2) Otisak prijemnog tambilja stavlja se, po pravilu, u gornji desni ugao prve stranice akta, a ako tu nema dovoljno mjesta, onda se stavlja na drugo pogodno mjesto prve stranice, vodei pri tome rauna da tekst akta ostane potpuno itak i razumljiv.

 • 30 - 42 , 13. 4. 2015.

  (3) U sluaju da na prednjoj strani akta nema dovoljno mjesta, otisak prijemnog tambilja treba staviti u gornji lijevi ugao poleine akta.

  (4) Ako su obje strane akta u cjelini popunjene tekstom, otisak prijemnog tambilja stavlja se na list istog papira koji se privruje uz akt.

  (5) Otisak prijemnog tambilja ne stavlja se na priloge dostavljene uz akt.

  (6) Prijemni tambilj izrauje se prema obrascu broj 2. (7) Ako je akt zaprimljen elektrnskim putem, podaci koje

  sadri prijemni tambilj ugrauju se u primljeni akt. II - Upisivanje podataka u osnovne knjige evidencija

  lan 30. (Jednoobraznost osnovnih knjiga evdencije)

  Osnovne knjige evidencije jedinstvene su za sve institucije. lan 31.

  (Upisnici prvostepenih i drugostepenih predmeta upravnog postupka i javnih nabavki)

  (1) Upisnici prvostepenih i drugostepenih predmeta upravnog postupka i javnih nabavki su pravougaonog oblika, vodoravnog poloaja, dimenzija 50 cm x 40 cm.

  (2) U upisnicima iz stava (1) ovog lana predmeti se zavode po hronolokom redu koji se oznaavaju rednim brojevima.

  (3) Svaki od upisnika se zakljuuje zadnjeg radnog dana kalendarske godine slubenom zabiljekom napisanom ispod posljednjeg rednog broja.

  (4) Slubena zabiljeka iz stava (3) ovog lana sadri: ukupan broj predmeta upravnog postupka ili javnih nabavki koji su zavedeni u toj godini, datum i potpis slubenog lica ovlatenog za voenje uredskog poslovanja i otisak peata institucije.

  (5) Upisnici iz stava (1) ovog lana mogu se upotrebljavati za vie godina, s tim to svaku godinu treba posebno zakljuiti na nain predvien u odredbi stava (3) ovog lana.

  (6) Upisnik prvostepenih predmeta upravnih postupaka (UP-1) vodi se na obrascu broj 3.

  (7) Upisnik drugostepenih predmeta upravnih postupaka (UP-2) vodi se na obrascu broj 4.

  (8) Upisnik prvostepenih predmeta javnih nabavki (JN-1) vodi se na obrascu broj 5.

  (9) Upisnik drugostepenih predmeta upravnih postupaka (JN-2) vodi se na obrascu broj 6.

  lan 32. (Djelovodnik predmeta)

  (1) Djelovodnik predmeta je pravougaonog oblika, vodoravnog poloaja, formata A3.

  (2) Djelovodnik se vodi po sistemu osnovnih (rednih) brojeva i podbrojeva koji se zavode po hronolokom redu, poevi od broja 1.

  (3) Osnovnim brojem oznaava se predmet svakog primljenog ili vlastitog akta kada se prvi put zavodi u djelovodnik.

  (4) Osnovni broj predmeta se ne mijenja. (5) Podbrojevima se oznaavaju primljeni akti koji se odnose

  na isti predmet, s tim to se prvi akt predmeta zavodi pod osnovnim brojem i dobija podbroj l, dok se svaki naknadno primljeni akti koji se odnose na taj predmet zavode dodavanjem narednih podbrojeva (2, 3, 4, itd.).

  (6) U djelovodnik se ne zavode predmeti za koje se po vaeim propisima vode posebne evidencije niti predmeti koji ne predstavljaju slubenu prijepisku (npr. dostavnice, slubena glasila, asopisi, broure i sl.).

  (7) Svi naknadno primljeni akti koji se odnose na isti predmet zavode se na taj nain to se popunjavaju samo kolone 3, 4, 5 u okviru istog osnovnog broja i to redom kojim su akti primljeni.

  (8) Ukoliko postoji potreba, za predmete koji su veeg obima moe se odrediti popis akata, koji je sastavni dio djelovodnika.

  (9) Djelovodnik predmeta se popunjava na nain objanjen u uputstvu datom u sastavu obrasca broj 7.

  (10) Djelovodnik se zakljuuje zadnjeg radnog dana kalendarske godine slubenom zabiljekom napisanom ispod posljednjeg rednog broja.

  (11) Djelovodnik predmeta moe se upotrebljavati za vie godina, s tim to se za svaku godinu treba posebno zakljuiti na nain propisan u stavu (9) ovog lana.

  (12) Djelovodnik se vodi na obrascu broj 7. lan 33.

  (Upisnik evidencija za tajne podatke) (1) Evidencije tajnih podataka se vode u skladu s propisima o

  zatiti tajnih podataka. (2) Upisnik evidencija za tajne podatke je pravougaonog

  oblika, vodoravnog poloaja, formata A4. (3) Upisnik se vodi na obrascu broj 8.

  lan 34. (Arhivska knjiga)

  (1) Arhivska knjiga je pravougaonog oblika, formata A4. (2) Sadraj, nain voenja i koritenja arhivske knjige propisat

  e se posebnim uputstvom, uz prethodnu saglasnost Arhiva Bosne i Hercegovine.

  lan 35. (Elektronsko voenje osnovnih knjiga evidencije)

  (1) Podaci iz osnovnih knjiga evidencije mogu se voditi elektronski, pod uslovom da su osigurani odgovarajui tehniki uslovi i adekvatan softver koji je u skladu s propisima za obavljanje uredskog poslovanja.

  (2) U sluaju elektronskog voenja osnovnih knjiga evidencije neophodno je osigurati zatitu unesenih podataka i njihovo skladitenje najmanje u rokovima utvrenim Listom kategorija registraturne grae s rokovima uvanja.

  (3) Ukoliko rukovodilac institucije odlui da se vri elektronsko voenje osnovnih knjiga evidencije, potrebno je da svi akti i prilozi budu skenirani i u digitalnoj formi uloeni u predmet.

  III - Omoti za predmete lan 36. (Omoti)

  (1) Svaki primljeni, odnosno vlastiti akt kojim se otvara novi predmet, nakon to se zavede u odgovarajuu knjigu evidencije, ovlateni zaposlenik pisarnice ulae u odgovarajui omot za predmete.

  (2) U omot iz stava (1) ovog lana ulau se akti i prilozi koji se odnose na isti predmet.

  (3) Omoti za predmete su izraeni prema vrstama predmeta na jedinstvenom obrascu formata A-4, i to: a) u omot bijele boje ulau se predmeti koji su zavedeni

  u djelovodnik predmeta, b) u omot oznaen zelenom bojom ulau se prvostepeni

  predmeti upravnog postupka po kojima se postupak pokree na zahtjev stranke i prvostepeni predmeti javnih nabavki,

  c) u omot oznaen plavom bojom ulau se prvostepeni predmeti upravnog postupka po kojima se upravni postupak pokree po slubenoj dunosti,

  d) u omot oznaen utom bojom ulau se drugostepeni predmeti upravnog postupka i drugostepeni predmeti javnih nabavki.

  (4) Omoti za predmete iz stava (3) ovog lana uz lijevu ivicu omota imaju odgovarajuu boju omota irine dva cm.

 • , 13. 4. 2015. 30 - 43

  (5) Omoti iz stava (3) ovog lana izrauju se prema obrascu broj 9.

  (6) Prednja strana omota za predmete koji sadre tajne podatke ima odgovarajuu boju irine tri cm mjereno od vanjskih ivica prema unutranjosti omota, i to: a) stepena tajnosti "vrlo tajno" - crvena; b) stepena tajnosti "tajno" - uta; c) stepena tajnosti "povjerljivo" - plava; d) stepena tajnosti "interno" - siva.

  lan 37. (Sadraj omota)

  (1) Kada se predmet odnosno akt uloi u odgovarajui omot, onda se na prvoj stranici omota u gornji lijevi ugao stavlja otisak prijemnog tambilja i vri njegova popuna predvienim podacima, a kod oznake "Predmet" upisuje se naziv predmeta o kojem se radi.

  (2) Kada se predmet, odnosno akt uloi u odgovarajui omot, onda se na prvoj unutranjoj stranici omota vri poimenino upisivanje svih priloga koji se nalaze u omotu.

  (3) Evidencija iz stava (2) ovog lana ima obavezan karakter i ona predstavlja hronoloki pregled cjelokupnog sadraja predmeta.

  (4) U evidenciji se po vremenskom redoslijedu upisuju svi akti, podnesci i prilozi (slubene zabiljeke, albe i dr.) koji se nalaze u predmetu, izuzev dostavnica.

  lan 38. (Naknadno primljeni akti)

  (1) Naknadno primljeni akt koji se odnosi na predmet koji se ve nalazi u radu u organizacionoj jedinici, odnosno kod obraivaa predmeta dostavlja se bez omota i zdruuje s formiranim predmetom.

  (2) Obraiva predmeta koji primi akt iz stava (1) ovog lana duan je primljeni akt odmah po prijemu uloiti u odgovarajui omot predmeta, a podatke o primljenom aktu upisati na prvoj unutranjoj stranici omota predmeta u popis akata i priloga.

  lan 39. (Zamjena oteenog omota predmeta)

  Ako je omot predmeta znatno oteen, zaposlenik pisarnice e predmet uloiti u novi omot i na njemu upisati podatke s omota koji se zamjenjuje. DIO PETI - REKONSTRUKCIJA PREDMETA

  lan 40. (Rekonstrukcija predmeta)

  (1) Ako se pojedini predmet izgubi, oteti ili uniti, izvrit e se rekonstrukcija (obnova) predmeta.

  (2) Rekonstrukcija predmeta vri se u skladu s odredbama Zakona o upravnom postupku, na osnovu rjeenja rukovodioca institucije.

  (3) Pri rekonstrukciji predmeta obnovit e se oni dijelovi predmeta koji su vani s obzirom na razloge zbog kojih je odobren postupak rekonstrukcije predmeta.

  (4) Predmet se rekonstruira na osnovu prijepisa nestalih, oteenih ili unitenih akata kojima raspolau stranke, institucija ili drugi organi, fizika i pravna lica, kao i podataka iz glavnih i pomonih knjiga evidencije.

  (5) Postupak rekonstrukcije predmeta e se provesti samo ukoliko je to nuno i ako nije protekao rok do kojeg se uvaju predmeti odreene materije.

  lan 41. (Duplikat omota predmeta)

  Kada se izvri rekonstrukcija predmeta, zaposlenik pisarnice e izdati duplikat omota predmeta, na kojem e naznaiti da se radi o duplikatu.

  DIO ESTI - ZDRUIVANJE AKATA lan 42.

  (Zdruivanje akata) (1) Prije dostavljanja akata u rad organizacionoj jedinici,

  odnosno obraivau predmeta mora se izvriti zdruivanje akata s predmetom na koji se odnosi.

  (2) Zdruivanje akata iz stava (1) ovog lana se vri na nain da se svi akti i prilozi koji se odnose na isti predmet ulau u omot predmeta na koji se odnose.

  (3) Akte istog predmeta koji naknadno budu dostavljeni treba uloiti u omot predmeta na koji se dostavljeni akt odnosi.

  (4) Ako se predmet kome treba pridruiti novi akt nalazi u radu kod organizacione jedinice, odnosno obraivaa predmeta, taj akt se dostavlja toj organizacionoj jedinici, odnosno obraivau predmeta radi ulaganja u odgovarajui omot predmeta, s tim to ovlateni zaposlenik pisarnice treba na primljenom aktu upisati datum prijema akta, kao i broj iz evidencije.

  DIO SEDMI - DOSTAVLJANJE PREDMETA I AKATA U RAD I - Dostava predmeta i akata u rad

  lan 43. (Interna dostavna knjiga)

  (1) Kada ovlateni zaposlenik pisarnice zavri zavoenje i zdruivanje akata i predmeta, duan je te akte i predmete dostaviti u rad nadlenim organizacionim jedinicama, odnosno obraivaima predmeta zaduenim za prijem pote u rad, kada nema organizacionih jedinica.

  (2) Dostavljanje u rad vri se istog, a najkasnije narednog radnog dana po njihovom zavoenju i zdruivanju.

  (3) Dostavljanje predmeta i akata u rad vri se putem interne dostavne knjige, koja se vodi za svaku organizacionu jedinicu kojoj se pota dostavlja u rad, ukoliko se elektronskim putem ne moe sa sigurnou pratiti tok predmeta izmeu pisarnice i unutranjih organizacionih jedinica.

  (4) Ako se predmeti obrauju elektronskim putem, rasporeivanje predmeta na slubenike obavlja ovlateni slubenik odreivanjem klasifikacione oznake unutranje organizacione jedinice.

  (5) Interna dostavna knjiga vodi se na obrascu broj 10. lan 44.

  (Knjiga za linu potu) (1) Dostavljanje pote koja glasi na ime lica zaposlenog u

  instituciji vri se preko Knjige za linu potu. (2) Preporuene poiljke, novana pisma i druga pota koja

  glasi na ime lica zaposlenog u instituciji, iji je prijem u pisarnici pismeno potvren, predaje se primaocu na nain to on na potvrdi o prijemu poiljke stavlja svoj itak potpis i datum prijema, ako je to potrebno.

  (3) Knjiga za linu potu vodi se na obrascu broj 11. lan 45.

  (Karton za slubene glasnike i novine) (1) Slubena glasila, asopisi, literatura i druge publikacije

  dostavljaju se dravnim slubenicima ili zaposlenicima preko kartona za slubene glasnike i novine.

  (2) Karton za slubene glasnike i novine vodi se na obrascu broj 12.

  II - Prijem i otprema rauna lan 46.

  (Knjiga primljenih rauna) (1) Prijem rauna i drugih finansijskih akata i dokumentacije,

  za koje su predviene posebne evidencije, zavodi se u Knjigu primljenih rauna i putem iste knjige ti rauni se

 • 30 - 44 , 13. 4. 2015.

  dostavljaju u rad organizacionoj jedinici, odnosno dravnom slubeniku ili zaposleniku nadlenom za finansijsko-materijalno poslovanje u instituciji.

  (2) Na primljene raune stavlja se otisak prijemnog tambilja. (3) Knjiga primljenih rauna vodi se na obrascu broj 13.

  lan 47. (Knjiga za otpremu rauna)

  (1) Otprema rauna i drugih finansijskih akata i dokumentacije vri se putem Knjige za otpremu rauna.

  (2) Knjiga za otpremu rauna vodi se na obrascu broj 14. DIO OSMI - SLUBENI AKTI I FAKSIMIL

  lan 48. (Sastavni dijelovi slubenog akta)

  Ako posebnim propisima nije drugaije odreeno, svaki slubeni akt sadri dijelove utvrene u odredbi lana 5. Odluke o uredskom poslovanju, a obuhvata osnovne i pomone dijelove akta. I - Osnovni dijelovi slubenog akta

  lan 49. (Osnovni dijelovi slubenog akta)

  Osnovni dijelovi slubenog akta su: a. zaglavlje slubenog akta, b. naziv i adresa primaoca slubenog akta, c. predmet slubenog akta, d. sadraj slubenog akta, e. potpis ovlatenog lica i f. otisak slubenog peata.

  lan 50. (Zaglavlje slubenog akta)

  (1) Zaglavlje slubenog akta sadri sljedee podatke koji se piu jedan ispod drugog: Bosna i Hercegovina, puni naziv institucije, broj akta, mjesto i datum donoenja akta.

  (2) Tekst "Bosna i Hercegovina" i puni naziv institucije piu se na dva pisma (latinici i irilici) i tri jezika u slubenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini, rasporeeno tako da je na vrhu akta u njegovoj sredini grb Bosne i Hercegovine, a s lijeve i desne strane navedeni natpisi, na jednoj strani napisani latininim, a na drugoj strani irilinim pismom, obuhvatajui natpise na tri jezika u slubenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.

  (3) Broj akta sadri sljedee podatke: broj organizacione jedinice, broj klasifikacione oznake predmeta i redni broj predmeta uzet iz odgovarajue osnovne knjige evidencije i godinu zavoenja (npr. 01-02-132/14).

  (4) U sluaju kada se akt dostavlja interno, unutar institucije, broj akta moe sadravati broj organizacione jedinice, naznaku "interno" i broj godine (npr. 01-Interno/14).

  lan 51. (Naziv i adresa primaoca slubenog akta)

  Naziv i adresa primaoca slubenog akta sadri puni naziv, odnosno ime i prezime primaoca akta, sjedite i potanski broj, uz naznaku ulice i broja (potanskog pregratka) primaoca.

  lan 52. (Predmet slubenog akta)

  (1) Oznaka "Predmet" sadri kratak sadraj pitanja ili materije na koju se akt odnosi, a ispisuje se ispod naziva i adrese primaoca.

  (2) Pri odreivanju predmeta akta treba se drati sljedeih pravila: a) za predmete koji se ne odnose na fizika niti pravna

  lica navodi se samo kratak sadraj stvari o kojoj se u aktu raspravlja (na primjer: uredsko poslovanje, miljenje, objanjenje i sl.),

  b) za predmete koji se odnose na fizika ili pravna lica navodi se ime i prezime te prebivalite (za fizika lica), odnosno naziv i sjedite (za pravna lica) i kratak sadraj pitanja koja se odnose na akt (na primjer: Marko Markovi, Sarajevo - razrez poreza ili Bolnica Koevo, Sarajevo - dodjela sredstava za nabavku bolnike opreme i sl.),

  c) ako se predmet odnosi na vie lica, navodi se samo prvo lice i rijei: "i dr.".

  lan 53. (Sadraj slubenog akta)

  (1) Sadraj teksta akta mora biti jasan, saet i itak. (2) U tekstu se mogu upotrebljavati samo one skraenice koje

  su uobiajene i lako razumljive. (3) Zakone i druge propise koji se navode u aktu treba, po

  pravilu, napisati njihovim punim nazivom uz naznaku naziva, broja i godine slubenog glasila u kojima su ti propisi objavljeni.

  (4) Ukoliko se u tekstu slubenog akta ponavlja naziv zakona ili drugog propisa, prilikom njegovog prvog navoenja moe se izvriti skraenje naziva zakona ili drugog propisa (npr. Zakon o upravnom postupku ("Slubeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09 i 41/13) u daljnjem tekstu: ZUP).

  lan 54. (Funkcija, ime i prezime potpisnika slubenog akta)

  (1) Iza teksta sadraja akta, s desne strane, upisuju se funkcija i ime i prezime lica ovlatenog za potpisivanje akta.

  (2) Ime i prezime potpisnika akta ispisuju se bez zagrade, neposredno ispod naziva njegove funkcije.

  (3) Akt se potpisuje svojeruno, izuzev akata koji su potpisani elektronskim potpisom i akata na koje je, u skladu s ovim uputstvom, stavljen faksimil.

  lan 55. (Otisak slubenog peata)

  Na svakom slubenom aktu koji se otprema stavlja se s lijeve strane potpisa ovlatenog slubenog lica otisak peata institucije i to tako da otisak peata ne zahvati tekst naziva funkcije potpisnika akta. II - Pomoni dijelovi slubenog akta

  lan 56. (Pomoni dijelovi slubenog akta)

  Pomoni dijelovi akta obuhvataju sljedee podatke: a) veza slubenog akta, b) prilozi slubenog akta, c) poseban nain otpreme slubenog akta, i d) lica kojima je slubeni akt dostavljen.

  lan 57. (Veza slubenog akta)

  Ispod oznake "Predmet" upisuje se, radi lakeg zdruivanja akata i predmeta, "Veza" akta, i to:

  a) broj i datum primljenog akta na koji se odgovora (npr. Veza: Va akt broj: 01-12-111/14 od 24.11.2014. godine),

  b) broj i datum ranije otpremljenih akata, naroito kod urgencija ili naknadnih poiljki (npr. Veza: Na akt broj: 01-12-99/14 od 21.11.2014. godine).

  lan 58. (Prilozi slubenog akta)

  (1) Ako se uz slubeni akt dostavljaju prilozi, u tom sluaju oznaka o tome stavlja se ispod zavretka sadraja teksta akta s lijeve strane.

  (2) Prilozi se oznaavaju njihovim ukupnim brojem, ako se u tekstu akta navode njihovi nazivi (npr.: Prilozi: 3), odnosno

 • , 13. 4. 2015. 30 - 45

  njihovim punim nazivom, ako se u tekstu ne navode njihovi nazivi (npr.: Prilog: Uvjerenje o poloenom strunom upravnom ispitu).

  (3) Ukoliko se uz slubeni akt dostavlja vie primjeraka istog priloga, onda se uz navoenje punog naziva priloga u zagradi navodi i broj primjeraka istog (npr.: "Prilog: Uvjerenje o poloenom strunom upravnom ispitu (2X)").

  lan 59. (Poseban nain otpreme slubenog akta)

  (1) Ako se slubeni akt ne otprema obinom potom ili dostavljaem, u tom sluaju na aktu treba oznaiti poseban nain otpreme (na primjer: "preporueno", "avionom" i sl.).

  (2) Ova oznaka stavlja se ispod sadraja teksta akta s lijeve strane.

  lan 60. (Lica kojima je slubeni akt dostavljen)

  (1) Na kraju sadraja teksta slubenog akta s lijeve strane, ispod oznake "Prilog", upisuje se oznaka "Dostavljeno", ispod koje se upisuju nazivi organa ili fizikih ili pravnih lica kojima se akt treba dostaviti.

  (2) Na ovaj nain treba postupiti i u sluaju kada se primljeni slubeni akt dostavlja na rjeavanje nadlenoj instituciji, pa se o tome obavjetava poiljalac akta radi znanja.

  lan 61. (Adresa i kontakt institucije)

  Na dnu slubenog akta, ispod vodoravne crte upisuju se adresa, sjedite, brojevi telefona, telefaksa, mail i druge adrese institucije koja je donijela akt. III - Faksimil

  lan 62. (Pojam faksimila)

  U smislu ovog uputstva faksimil je otisak svojerunog potpisa rukovodioca institucije koji se na slubena akta institucije stavlja otiskom peata ili skenirana slika potpisa rukovodioca institucije koja se na slubena akta tampa zajedno sa sadrajem dokumenta koji se potpisuje.

  lan 63. (Ovlatenje za posjedovanje faksimila)

  Pravo na posjedovanje faksimila ima rukovodilac institucije.

  lan 64. (Ovlatenje za upotrebu faksimila)

  (1) Ukoliko posjeduje faksimil, rukovodilac institucije moe koristiti faksimil kao zamjenu za svojeruni potpis ili rjeenjem ovlastiti lice za upotrebu faksimila (u daljnjem tekstu: lice ovlateno za upotrebu faksimila).

  (2) Ukoliko rukovodilac institucije lino koristi faksimil kao zamjenu za svojeruni potpis, rukovodilac e evidentirati upotrebu faksimila u skladu sa lanom 66. Uputstva, to se odmah po evidentiranju koritenja faksimila od strane rukovodioca smatra saglasnou na slubene akte na koje je stavljen faksimil te za te slubene akte nije potrebno provoditi proceduru davanja potvrde o pravilnom koritenju faksimila u skladu sa lanom 67. Uputstva.

  lan 65. (Upotreba faksimila)

  (1) Faksimil, kao zamjena za originalni potpis rukovodioca institucije, koristi se samo u sluaju u kojem se na slubene akte institucije stavlja i originalni potpis.

  (2) Faksimil se koristi iskljuivo za potpisivanje onih akata za ije potpisivanje je rukovodilac institucije ovlastio slubeno lice u rjeenju o ovlatenju za upotrebu faksimila iz lana 63. Uputstva.

  (3) Faksimil se moe koristiti samo u sluajevima kada se slubeni akt potpisuje u svojstvu rukovodioca institucije.

  (4) Faksimil se ne moe upotrebljavati umjesto svojerunog potpisa kada je propisano da se takvi akti moraju svojeruno potpisati.

  lan 66. (Evidentiranje upotrebe faksimila)

  (1) Svaka upotreba faksimila od stranog lica ovlatenog za upotrebu faksimila se evidentira.

  (2) Za voenje evidencije zadueno je lice ovlateno za upotrebu faksimila, a za praenje evidencije zaduen je rukovodilac institucije.

  (3) Za potrebe voenja evidencije o upotrebi faksimila uspostavlja se Knjiga upotrebe faksimila, koja obavezno sadri sljedee podatke: a. redni broj koritenog faksimila; b. naziv, broj i datum akta na koji je stavljen faksimil; c. potpis lica koje je stavilo faksimil; d. datum stavljanja faksimila; e. naknadnu saglasnost rukovodioca institucije.

  (4) Sastavni dio evidencije ini kopija slubenog akta na koji je stavljen faksimil.

  (5) Prilikom svake upotrebe faksimila na slubenom aktu lice ovlateno za upotrebu faksimila pored faksimila upisuje i redni broj iz Knjige upotrebe faksimila.

  (6) Na primjerku slubenog akta koji ostaje u instituciji lice ovlateno za upotrebu faksimila stavlja svoj paraf i napomenu da je na akt stavljen faksimil.

  lan 67. (Potvrda rukovodioca institucije o ispravnom koritenju

  faksimila) (1) Rukovodilac institucije e najmanje jednom mjeseno

  provjeriti ispravnost naina koritenja faksimila i dati svoju saglasnost na slubene akte na koje je stavljen faksimil te e isto potvrditi svojim svojerunim potpisom u Knjizi upotrebe faksimila.

  (2) U sluaju da rukovodilac institucije utvrdi da se faksimil ne koristi na odgovarajui nain ili nije saglasan s aktima na koje je stavljen faksimil, donijet e rjeenje kojim se ukida pravo na upotrebu faksimila licu koje je ovlateno za upotrebu faksimila.

  lan 68. (Odgovornost za upotrebu faksimila)

  (1) Za upotrebu faksimila odgovorni su rukovodilac institucije i lice ovlateno za upotrebu faksimila.

  (2) Faksimil uva lice ovlateno za upotrebu faksimila. lan 69.

  (Odgovornost za stavljanje peata na slubeni akt na koji je stavljen faksimil)

  (1) Lice koja je ovlateno za upotrebu peata institucije e prije stavljanja peata institucije na slubeni akt na koji je stavljen faksimil utvrditi da li je postupljeno u skladu s ovim uputstvom, a prije svega da li je na slubenom aktu, uz otisak faksimila, upisan redni broj iz Knjige upotrebe faksimila, odnosno da li je na primjerku slubenog akta koji ostaje u instituciji lice ovlateno za upotrebu faksimila stavilo svoj paraf i napomenu da je na slubeni akt stavljen faksimil.

  (2) U sluaju da nije postupljeno u skladu s odredbama stava (1) ovog lana, lice ovlateno za upotrebu peata institucije takav akt nee ovjeriti peatom.

 • 30 - 46 , 13. 4. 2015.

  lan 70. (Pravo na koritenje faksimila)

  (1) Pravo na koritenje faksimila rukovodilac institucije ima sve dok je na toj poziciji.

  (2) Nakon prestanka mandata rukovodioca institucije komisijski se zakljuuje knjiga upotrebe faksimila, unitava se faksimil, a jedan primjerak zapisnika o unitenju faksimila dostavlja se Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine.

  lan 71. (Izrada faksimila)

  (1) Faksimil se izrauje na osnovu odluke o izradi faksimila koju donosi rukovodilac institucije.

  (2) Primjerak odluke o izradi faksimila i otisak faksimila rukovodioca institucije institucija je duna u roku od 15 dana od dana izrade faksimila dostaviti Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine.

  (3) Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine vodi evidenciju o izraenim faksimilima, o emu ministar donosi posebno uputstvo.

  DIO DEVETI - VRAANJE RIJEENIH PREDMETA PISARNICI I RAZVOENJE PREDMETA

  lan 72. (Obaveza vraanja predmeta pisarnici)

  Dravni slubenik ili zaposlenik zaduen za postupanje po predmetu (u daljnjem tekstu: obraiva predmeta) duan je sve rijeene predmete vratiti pisarnici putem interne dostavne knjige.

  lan 73. (Uputstvo pisarnici za postupanje po aktu)

  (1) Obraiva predmeta duan je na primjerku svakog akta u predmetu za koji je potrebno odreeno postupanje pisarnice, ispod sadraja teksta akta s njegove lijeve strane, napisati uputstvo pisarnici kako dalje s aktom treba postupiti.

  (2) Uputstvo iz stava (1) ovog lana sadri sljedee podatke: a. poseban nain otpreme (preporueno, avionom,

  dostavljaem i sl.), b. ako se akt treba ustupiti drugoj nadlenoj

  organizacionoj jedinici ili drugom dravnom slubeniku ili zaposleniku iste institucije na rjeavanje, upisuje se broj organizacione jedinice, odnosno dravnog slubenika ili zaposlenika kojima akt treba ustupiti na rjeavanje,

  c. ako akt treba staviti u "rokovnik predmeta", upisuje se oznaka "R",

  d. ako se akt treba arhivirati, stavlja se oznaka "a/a" i sline upute.

  lan 74. (Provjera sadraja rijeenih predmeta)

  (1) Zaposlenik pisarnice duan je prilikom primanja rijeenih predmeta provjeriti da li isti sadre sve podatke koji su vani za pravilno razvoenje predmeta i njihovo otpremanje i arhiviranje.

  (2) Provjera iz stava (1) ovog lana odnosi se prvenstveno na podatke koji su predvieni u odredbama l. 49. i 56. ovog uputstva, kao i na to je li predmet vraen kompletan.

  (3) Na uoene nepravilnosti iz stava (1) ovog lana zaposlenik pisarnice je duan upozoriti obraivaa predmeta koji je obavezan, ukoliko je upozorenje opravdano, izvriti ispravke tih nepravilnosti i nakon toga rijeeni predmet vratiti pisarnici na daljnji postupak.

  lan 75. (Razvoenje predmeta)

  Zaposlenik pisarnice, kada od strane obraivaa predmeta primi zavreni predmet, pristupa njegovom razvoenju koje se vri na sljedei nain:

  a) u odgovarajuoj knjizi evidencije u koju je predmet zaveden vri se popuna rubrika koje se odnose na nain kako je predmet rijeen. Ovi podaci se uzimaju iz rjeenja ili zakljuka ako se radi o upravnim predmetima, a ako se radi o drugim predmetima i aktima, iz samog akta koji je napisan od strane obraivaa predmeta,

  b) ako je na predmetu stavljena oznaka "a/a", akt je potpuno zavren i on se treba staviti u arhivu na propisan nain,

  c) ako je na predmetu stavljena oznaka "R" (to znai "rok") i datum do kada predmet treba drati u roku, predmet se stavlja u rokovnik predmeta,

  d) ako je na predmetu data uputa da se predmet ustupi drugoj organizacionoj jedinici ili drugom dravnom slubeniku ili zaposleniku iste institucije, predmet se dostavlja rukovodiocu institucije da odlui o opravdanosti ustupanja predmeta. U sluaju da je rukovodilac institucije saglasan s ustupanjem predmeta drugoj organizacionoj jedinici, ovlateni zaposlenik pisarnice u podacima koji se nalaze na prijemnom tambilju treba izvriti zamjenu broja organizacione jedinice kojoj predmet treba da se ustupi u rad i nakon toga taj predmet treba dostaviti u rad toj organizacionoj jednici,

  e) ako je u propratnom aktu data uputa da se izvorni akt, odnosno cijeli predmet treba dostaviti nekoj drugoj instituciji koja je nadlena za rjeavanje tog predmeta, u tom sluaju propratni akt s izvornim aktom, odnosno cijeli predmet treba dostaviti instituciji koja je naznaena u propratnom aktu, a kopiju predmeta i primjerak propratnog akta koji ostaje u arhivi - arhivirati.

  DIO DESETI - ROKOVNIK PREDMETA lan 76.

  (Izgled rokovnika predmeta) (1) Rokovnik predmeta predstavlja fasciklu u koju se stavljaju

  predmeti koji nisu rijeeni, jer nedostaju odreene isprave potrebne za njihovo rjeavanje.

  (2) Kao rokovnik, umjesto fascikli, mogu se koristiti ormari s pregradama.

  (3) Svaki rokovnik ima 32 fascikle, odnosno pregrade koje su oznaene datumima u mjesecu, tako da svaki datum ima svoju fasciklu, odnosno pregradu, a 32. fascikla, odnosno pregrada slui za ulaganje onih predmeta iji rok e uslijediti u narednom mjesecu.

  (4) Nalog za stavljanje predmeta u rokovnik daje obraiva predmeta kada utvrdi da treba traiti dostavu odreenih podataka ili neki akt ili ispravu ili izvriti neku drugu radnju neophodnu za rjeavanje predmeta.

  (5) Nalog se daje tako to se na omotu predmeta upisuje oznaka "R" i datum do kada predmet treba biti u rokovniku (npr. R - 13.11.2014. godine).

  (6) Rokovnik predmeta vodi ovlateni zaposlenik pisarnice. lan 77.

  (Nain stavljanja predmeta u rokovnik predmeta) (1) Stavljanje predmeta u rokovnik predmeta vri se prema

  datumu roka koji je oznaen za uvanje predmeta u rokovniku.

 • , 13. 4. 2015. 30 - 47

  (2) Predmet se ulae u onu fasciklu, odnosno pregradu koja odgovara danu datuma upisanom kod oznake "R" na omotu predmeta.

  lan 78. (Praenje rokovnika predmeta)

  (1) Zaposlenik pisarnice duan je svaki dan na poetku radnog vremena izvriti uvid u fasciklu, odnosno pregradu predvienu za taj datum i ako u njima ima predmeta, duan je te predmete putem interne dostavne knjige dostaviti obraivau predmeta u rad.

  (2) Ako traeni podaci, akti, isprave i drugi akti nisu dostavljeni do oznaenog roka, obraiva predmeta duan je napisati i poslati urgenciju, a predmet ponovno s novim rokom vratiti pisarnici radi stavljanja u rokovnik.

  (3) Ako se traeni podaci, akt, isprava ili drugi akt u vezi s predmetom koji se nalazi u rokovniku dostave prije isteka oznaenog roka, zaposlenik pisarnice je duan primljene akte zdruiti s predmetom iz rokovnika i cijeli predmet odmah dostaviti obraivau predmeta u rad.

  DIO JEDANAESTI - OTPREMA POTE lan 79.

  (Nain otpremanja pote) (1) Otpremu pote vri ovlateni zaposlenik pisarnice. (2) Otprema pote moe se vriti preko potanske slube ili

  putem dostavljaa. lan 80.

  (Vrijeme otpremanja pote) (1) Otpremanje pote vri se tako da se svi akti preuzeti tokom

  radnog vremena trebaju otpremiti istog dana. (2) Preuzeti akti poslije zakljuivanja otpremnih knjiga, ako

  nisu hitni, otpremit e se narednog radnog dana. (3) Otprema pote moe se vriti elektronskim putem, preko

  potanske slube ili putem dostavljaa. lan 81.

  (Kovertiranje) (1) Akti koji se istog dana upuuju na istu adresu stavljaju se u

  jedan koverat. (2) Ako se jedan od akata iz stava (1) ovog lana alje

  preporueno, treba u zajedniki koverat staviti i ostale predmete koji bi se inae otpremali kao obine poiljke, ako se time postiu utede u poslovanju.

  (3) Ako se na istu adresu istovremeno otprema veliki broj akata ili neki drugi materijali koji ne mogu stati u koverat, treba ih upakirati i otpremiti po vaeim potanskim propisima.

  lan 82. (Upisivanje podataka na koverti)

  (1) Na koverti u kojoj se otpremaju slubeni akti treba u gornjem lijevom uglu upisati taan naziv i adresu poiljaoca i naziv akta koji se nalazi u koverti, a na sredini koverte upisuju se naziv primaoca, zatim mjesto (sjedite) primaoca, a ispod toga se navodi njegova blia adresa (potanski broj, ulica i broj).

  (2) Ovi podaci upisuju se itko, runo, mainski ili elektronski. (3) Kovertiranje i upisivanje podataka na koverti vre ovlateni

  zaposlenici u pisarnici. lan 83.

  (Otprema pote sa stepenom tajnosti) Pakiranje, prijenos i rukovanje potom s tajnim podacima

  se vri u skladu s propisima kojima je regulirana zatita tajnih podataka.

  lan 84. (Knjiga za otpremu pote putem dostavljaa)

  (1) Isprave, predmeti i drugi akti u upravnom postupku, neponitene taksene marke i druge vrijednosti otpremaju se preporueno, u zatvorenim neprovidnim kovertama ili putem dostavljaa.

  (2) Akti i drugi materijali koje treba hitno otpremiti drugim institucijama ili pravnim i fizikim licima u istom mjestu upisuju se u Knjigu za otpremu pote putem dostavljaa i odmah dostavljaju.

  (3) Izgled Knjige za otpremu pote putem dostavljaa propisan je obrascem broj 15.

  lan 85. (Knjiga za otpremu pote putem potanske slube)

  (1) Pota koja se otprema preko potanske slube razvrstava se u dvije grupe, i to: a) obine poiljke, i b) preporuene poiljke.

  (2) Pota iz stava (1) ovog lana se dostavlja u odgovarajuim kovertama.

  (3) Ako za otpremanje preporuenih poiljki postoje posebne otpremne knjige propisane od strane potanske slube, koriste se te knjige.

  (4) Evidencija o izvrenoj otpremi poiljki preko potanske slube slui za pravdanje utroenog novca za potanske trokove.

  (5) U tu svrhu svakog dana poslije otpremanja pote vri se sabiranje ukupno utroenog novca za potarinu i taj iznos upisuje se u odgovarajuu rubriku knjige za otpremu pote putem potanske slube.

  (6) Izgled Knjiga za otpremu pote putem potanske slube propisan je obrascem broj 16.

  DIO DVANAESTI - STAVLJANJE U ARHIVU I UVANJE PREDMETA I - Stavljanje predmeta u arhivu

  lan 86. (Predmeti za arhiviranje)

  Predmeti u kojima je postupak u potpunosti okonan (rijeeni predmeti) odlau se u arhivu institucije.

  lan 87. (Provjera predmeta)

  Prije stavljanja predmeta u arhivu institucije, zaposlenik pisarnice je duan provjeriti naroito sljedee injenice:

  a) da li je postupak po predmetu u potpunosti okonan, b) da li se u predmetu nalaze prilozi i isprave koje bi

  trebalo vratiti strankama, c) da uz predmet nisu grekom pripojeni akti nekog

  drugog predmeta ili njegovi prilozi i slino, d) da li su u predmetu hronolokim redom sloeni prilozi

  evidentirani na prvoj unutranjoj stranici omota za predmete.

  lan 88. (Vrijeme dranja predmeta u vlastitoj arhivi)

  (1) Institucije koje imaju svoje arhive i pisarnice, kao i organizacione jedinice koje se nalaze van sjedita institucije, zavrene predmete uvaju u vlastitoj arhivi najmanje do roka utvrenog Listom kategorija registraturne grae s rokovima uvanja, poslije kojeg roka su dune ove predmete, zajedno s odgovarajuim evidencijama, predati na daljnje uvanje Arhivu Bosne i Hercegovine.

  (2) Za dranje rijeenih predmeta u vlastitim arhivama due od roka propisanog stavom (1) ovog lana potrebno je posebno odobrenje rukovodioca institucije koje se izdaje u dogovoru s Arhivom Bosne i Hercegovine.

 • 30 - 48 , 13. 4. 2015.

  II - Sreivanje i uvanje predmeta u arhivi lan 89.

  (Sreivanje predmeta u arhivi) Zavreni predmeti sreuju se u arhivi tako to se slau po

  klasifikacionim oznakama, a unutar tih oznaka po rednim brojevima iz odgovarajue knjige evidencije u koju su zavedeni.

  lan 90. (Predmeti iste klasifikacione oznake)

  (1) Za predmete iste klasifikacione oznake, po pravilu, treba predvidjeti posebnu fasciklu u koju e se zavreni predmeti odlagati.

  (2) Na fascikli iz stava (1) ovog lana upisuju se sljedei podaci: a. naziv institucije, b. klasifikaciona oznaka predmeta, i c. godina u kojoj je postupak po predmetima okonan.

  lan 91. (Postupanje s opsenijim predmetima)

  (1) Opseniji predmeti mogu se uvati odvojeno u posebnoj fascikli.

  (2) Pored podataka iz lana 90. stav (2) ovog uputstva, na ovu fasciklu treba napisati i kratki sadraja predmeta.

  (3) Na mjestu gdje bi trebalo da se nalazi predmet iz stava (1) ovog lana u fascikli iz lana 90. ovog uputstva, stavlja se na posebnom papiru slubena zabiljeka s naznakom mjesta gdje se predmet uva.

  lan 92. (uvanje predmeta sa stepenom tajnosti)

  Arhivirani predmeti s oznakom povjerljivosti uvaju se u skladu s propisima o tajnim podacima.

  lan 93. (Ureenje arhive)

  Predmeti odloeni u arhivu institucije moraju se, do predaje Arhivu Bosne i Hercegovine, uvati u sreenom stanju, saglasno propisima koji se odnose na uvanje arhiviranih predmeta. III - Rukovanje predmetima stavljenim u arhivu

  lan 94. (Rukovanje i revers)

  (1) Predmetima stavljenim u arhivu institucije rukuje ovlateni zaposlenik pisarnice.

  (2) Predmeti stavljeni u arhivu izdaju se iz arhive samo uz revers.

  (3) Reversi se uvaju u posebnoj fakscikli, a po povratu predmeta, odnosno akta iz predmeta, revers se ponitava i vraa dravnom slubeniku ili zaposleniku koji ga je potpisao.

  (4) Revers iz stava (2) ovog lana izdaje se na obrascu broj 17. (5) Ako predmetu koji je stavljen u arhivu treba radi

  zdruivanja (kompletiranja) prikljuiti akte primljene poslije njegovog arhiviranja, taj predmet izdaje se bez reversa i nakon zdruivanja vraa u arhivu.

  (6) Predmeti stavljeni u arhivu mogu se izdavati drugim institucijama samo po pismenom odobrenju rukovodioca institucije u ijoj se arhivi uvaju.

  lan 95. (Razgledanje predmeta u arhivi)

  Razgledanje predmeta i prepisivanje akata koji se odnose na upravne predmete koji su stavljeni u arhivu vri se saglasno odredbama Zakona o upravnom postupku koje se odnose na nain razgledanja spisa.

  lan 96. (Izdavanje isprava na osnovu akata iz arhive)

  Izdavanje prijepisa akata, isprava, uvjerenja, potvrda i drugih akata koji se nalaze u arhivi, na zahtjev zainteresiranih lica, vri se u skladu s odredbama Zakona o upravnom postupku. DIO TRINAESTI - ORGANIZACIJA PRIJEMA STRANAKA I RADNE PROSTORIJE

  lan 97. (Organizacija rada)

  Radi stvaranja uslova za organiziran i uspjean rad svaka institucija duna je utvrditi takvu organizaciju rada koja treba da obuhvati sljedea pitanja, i to:

  a) nain i vrijeme prijema stranaka, b) radne prostorije, c) nain pribavljanja podataka potrebnih za rjeavanje

  predmeta, i d) radno vrijeme za prijem stranaka.

  lan 98. (Prijem stranaka)

  (1) Prijem stranaka u pisarnici treba organizirati tako da se stranke primaju svakodnevno u okviru redovnog radnog vremena, a izuzetno i van tog vremena, ako za to postoje opravdani razlozi.

  (2) Vrijeme prijema stranaka od strane obraivaa predmeta moe se utvrditi od strane rukovodioca institucije u odreenom vremenskom periodu u toku radnog vremena.

  (3) Za prijem stranaka, po pravilu, odreuje se odgovarajua prostorija u kojoj se daju potrebna obavjetenja i upute stranci u vezi s njenim zahtjevima za ostvarivanje prava i izvravanje obaveza.

  (4) Zavisno od potrebe, zaposlenik pisarnice moe stranku uputiti dravnom slubeniku ili zaposleniku koji je ovlaten za postupanje po zahtjevima stranaka radi dobijanja bliih objanjenja.

  lan 99. (Radne prostorije)

  (1) Radne prostorije institucija rasporeuju se tako da stranke mogu brzo i organizirano, bez nepotrebnog zadravanja, obaviti posao zbog kojeg su dole u instituciju.

  (2) Za pisarnicu treba odrediti prostoriju koja se, po pravilu, nalazi blizu ulaza u zgradu, odnosno na mjestu koje je pristupano za dolazak stranaka, a da se ne ometa rad zaposlenih u instituciji i drugih institucija.

  (3) Radne prostorije jedne organizacione jedinice treba, po mogunosti, da budu povezane i na istom spratu.

  (4) Spratovi i radne prostorije na svakom spratu moraju biti obiljeeni rednim brojevima.

  (5) Na vratima radnih prostorija treba se nalaziti naziv institucije, naziv organizacione jedinice, ime, prezime i pozicija dravnog slubenika ili zaposlenika koji radi u radnoj prostoriji.

  (6) U hodniku zgrade, kod ulaznih vrata, ukoliko je to mogue, treba na vidnom mjestu istaknuti raspored institucija i njihovih organizacionih jedinica koje se nalaze u navedenoj zgradi.

  (7) U hodnicima zgrade, na odgovarajuim oglasnim tablama i na zvaninoj internet stranici institucije treba istaknuti potrebna obavjetenja i uputstva o nainu ostvarivanja odreenih prava stranaka i popis isprava potrebnih za ostvarivanje tih prava.

 • , 13. 4. 2015. 30 - 49

  lan 100. (Radno vrijeme za prijem stranaka)

  (1) Radno vrijeme za prijem stranaka treba organizirati na nain da stranke jednim dolaskom mogu obaviti sve poslove zbog kojih su dole u instituciju.

  (2) U sluaju da udovoljenje zahtjevu stranake uobiajno zavisi od postupanja dvije ili vie institucija te institucije su dune da meusobno usklade vrijeme prijema stranaka, kako bi osigurale najefikasniji nain postupanja po zahtjevu stranke.

  (3) Stranke iz udaljenih mjesta, bolesna, stara i invalidna lica, u pravilu, treba primiti tokom cijelog radnog vremena, svakog radnog dana.

  DIO ETRNAESTI - OBRASCI I TAMBILJ lan 101.

  (Oblik obrazaca) (1) Obrasci osnovnih knjiga evidencija i drugi obrasci

  predvieni ovim uputstvom izrauju se u sljedeim formatima, i to: a) obrasci broj 3, 4, 5 i 6 u vodoravnom formatu 50 x 40

  cm, b) obrazac broj 7 u vodoravnom formatu A-3, c) obrazac broj 8 u vodoravnom formatu A-4, d) obrasci broj 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16 u uspravnom

  formatu A-4, e) obrasci broj l i 17 u vodoravnom formatu A-5.

  (2) Osnovne knjige evidencije na obrascima broj 3, 4, 5, 6 i 7 ovog uputstva moraju biti uvezane u tvrde kartonske korice od trajnog materijala u poluplatnu.

  (3) Pri tampanju obrazaca predvienih ovim uputstvom ne moe se odstupiti od oblika, veliine i sadraja koji su propisani ovim uputstvom.

  (4) Pri tampanju obrazaca mora se voditi rauna da dimenzije rubrika predvienih u obrascu budu tako utvrene da se u svaku rubriku mogu upisati predvieni podaci.

  (5) Obrasci osnovnih knjiga evidencija i drugi obrasci predvieni ovim uputstvom (obrasci broj od l do 17) nalaze se u prilogu ovog uputstva i ine njegov sastavni dio.

  lan 102. (Peati i tambilji)

  (1) Peati institucija se izrauju u skladu s odgovarajuim propisima o peatu.

  (2) Institucije mogu imati tambilje koji slue za otiskivanje odreenog kraeg teksta na akte, spise i drugu dokumentaciju.

  (3) Veliinu, sadraj i namjenu tambilja odreuje rukovodilac institucije, o emu donosi posebno rjeenje.

  DIO PETNAESTI - PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE lan 103.

  (Nadzor nad primjenom uputstva) Nadzor nad primjenom ovog uputstva vri Upravna

  inspekcija Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. lan 104.

  (Stavljanje van snage) Danom stupanja na snagu ovog uputstva prestaje primjena

  Uputstva o nainu vrenja uredskog poslovanja ministarstava, slubi, institucija i drugih tijela Vijea ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 35/03, 92/05 i 40/07).

  lan 105. (Prijelazna odredba)

  Knjige evidencija za 2015. godinu e se voditi u skladu s odredbama Uputstva o nainu vrenja uredskog poslovanja ministarstava, slubi, institucija i drugih tijela Vijea ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 35/03, 92/05 i 40/07).

  lan 106. (Stupanje na snagu)

  Ovo uputstvo se objavljuje u "Slubenom glasniku BiH", a stupa na snagu 1. aprila 2015. godine.

  Broj: 09-02-2-2700/15 30. marta 2015. godine

  Ministar Baria olak, s. r.

 • 30 - 50 , 13. 4. 2015.

 • , 13. 4. 2015. 30 - 51

 • 30 - 52 , 13. 4. 2015.

 • , 13. 4. 2015. 30 - 53

 • 30 - 54 , 13. 4. 2015.

 • , 13. 4. 2015. 30 - 55

 • 30 - 56 , 13. 4. 2015.

 • , 13. 4. 2015. 30 - 57

 • 30 - 58 , 13. 4. 2015.

 • , 13. 4. 2015. 30 - 59

 • 30 - 60 , 13. 4. 2015.

 • , 13. 4. 2015. 30 - 61

 • 30 - 62 , 13. 4. 2015.

 • , 13. 4. 2015. 30 - 63

 • 30 - 64 , 13. 4. 2015.

 • , 13. 4. 2015. 30 - 65

 • 30 - 66 , 13. 4. 2015.

 • , 13. 4. 2015. 30 - 67

 • 30 - 68 , 13. 4. 2015.

 • , 13. 4. 2015. 30 - 69

 • 30 - 70 , 13. 4. 2015.

 • , 13. 4. 2015. 30 - 71

 • 30 - 72 , 13. 4. 2015.

 • , 13. 4. 2015. 30 - 73