UPSR Percubaan 2013 Penang BM Pemahaman

 • Upload
  jamalos

 • View
  237

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/27/2019 UPSR Percubaan 2013 Penang BM Pemahaman

  1/16

  [ Lihat halaman di sebelahSULIT011 PERCUBAAN UPSR @ MUTIARA PDCA 2013Kertas ini mengandungi 15 halaman bercetak

  2. Jawab semua soalan.3. Tiep-tiep soalan diikuti oleh empat ptlinen jawapan ieitu A, B, C dan D. Bagi setiep solanpilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan kamu pada kertas jawapan objektif yangdisediakan. .4. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian~hltamkanjawapan yang baharu.

  1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

  J ANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  LimapuluhminitKERTAS 1

  BAHASA MELAYU 011

  KOLABORA TIF BERSAMA AGENSI Mutiara PDCAPEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR 2013

  011ULITBahasaMelayu011J ulai201350minit

  Angka Giliran ..o. Surat Beranak ..

  t Percubaan UPSR Pulau Pinan 2013

  http://www.hootoh.my/2013/07/set-percubaan-upsr-pulau-pinang-2013.htmlhttp://www.hootoh.my/http://www.hootoh.my/2013/07/set-percubaan-upsr-pulau-pinang-2013.html
 • 7/27/2019 UPSR Percubaan 2013 Penang BM Pemahaman

  2/16

  [ Lihathalamandi sebelahSULIT011 PERCUBAAN UPSR @ MUTIARA PDCA 2013

  A lubangB lekungC lekuko lepuh

  2 Anakgadis PuanAnis mudahdikenali keranadagunya ada -----,. _

  Soalan 2 berdasarkangambar di bawah

  _______ telefon bimbit masing-masing sebelum ceramah1 Hadirin dimintadisampaikan.A termatikanB bermatikanC mematikan0 kematian

  Soalan 1 hingga Soalan 19lsi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah denganjawaban yangpaling sesuai.

  011SULIT2

  t Percubaan UPSR Pulau Pinan 2013

  http://www.hootoh.my/2013/07/set-percubaan-upsr-pulau-pinang-2013.htmlhttp://www.hootoh.my/http://www.hootoh.my/2013/07/set-percubaan-upsr-pulau-pinang-2013.html
 • 7/27/2019 UPSR Percubaan 2013 Penang BM Pemahaman

  3/16

  [ Lihat halamandi sebelah... SULIT

  011 PERCUBAAN UPSR @ MUTIARA PDCA 2013

  A secantikB seunggulC selembutD setampan

  5 Rupa paras puteri kesayanganSultan Malim~ bidadari.

  A lampauB lapukC luputD lewat

  Kenangan itu masih segar dalam ingatan Cikgu Murni.4

  A membubulB memintalC menekatD memilin

  3 Ketika laut bergelora, Pak Salleh . biasanya rnengisi masa senggang dengan__________ jala yang koyak.

  Soalan 3berdasarkan gambar di bawah.

  011SULIT3

  t Percubaan UPSR Pulau Pinan 2013

  http://www.hootoh.my/2013/07/set-percubaan-upsr-pulau-pinang-2013.htmlhttp://www.hootoh.my/http://www.hootoh.my/2013/07/set-percubaan-upsr-pulau-pinang-2013.html
 • 7/27/2019 UPSR Percubaan 2013 Penang BM Pemahaman

  4/16

  [ Lihat halamandl sebelah. SULl1011 PERCUBAAN UPSR @ MUtlARA PDCA 2013

  __ -;- __ jam sudah menunjukkan pukul 12.00tengah hari.

  ______ pada pintu rumah.7 Ayah memasangA kisi-kisiB kuda-kudaC tupai-tupaiD tlkus-tlkus

  8 Alna belum bangunA walhalB justeruC lagipunD malahan

  Soalan 7 berdasarkan gambardi bawah.

  A PranitaB BiduanitaC Usahanitao Karyawanita

  6 terkenal SharifahAini akan menyanyi dalammajlis amal tersebut.

  4SULIT 011

  t Percubaan UPSR Pulau Pinan 2013

  http://www.hootoh.my/2013/07/set-percubaan-upsr-pulau-pinang-2013.htmlhttp://www.hootoh.my/http://www.hootoh.my/2013/07/set-percubaan-upsr-pulau-pinang-2013.html
 • 7/27/2019 UPSR Percubaan 2013 Penang BM Pemahaman

  5/16

  [ Lihat halaman di sebelah... . SULIT

  011 PERGUBMN UPSR @ MUTIARA PDCA 2013

  A bersemayamB bersantapC bertitahD beradu

  11 Sultan masih lagi di meja makan utama bersama - sama denganpembesar negeri.

  _____ Terengganu disiarkan

  A antara --- denganB di antara --- danC sama ada --- atauD baik --- mahupun

  10 Perlawanan bola sepak Pulau Pinangsecara langsung di televisyen.

  A sisirB gugusC tandanD pangsa

  Pak Khalid menolak kereta sarong yang mengandungi beberapa kelapasawit untukdilkumpulkan di tepi jalan.9

  011

  Soalan 9 berdasarkan gambar di bawah.SULIT

  5

  t Percubaan UPSR Pulau Pinan 2013

  http://www.hootoh.my/2013/07/set-percubaan-upsr-pulau-pinang-2013.htmlhttp://www.hootoh.my/http://www.hootoh.my/2013/07/set-percubaan-upsr-pulau-pinang-2013.html
 • 7/27/2019 UPSR Percubaan 2013 Penang BM Pemahaman

  6/16

  [ Lihat halaman di sebelah"" SULIT

  011 PERCUBAAN UPSR @ MUTIARA PDCA 2013

  A nianB palingC terlaluD sungguh

  15 Baju kebaya yang diperagakan oleh peragawati itu memang berlainan_______ dengan baju kebaya yang lain.

  A selagiB serayaC selamaD sedangkan

  14 Hang Kasturi bingkas bangun berkata, " Biarlah hamba menentanglanun -Ianun itu."

  A MerekaB KamiC KitaD Dia

  13 mestilah bertanggungjawab semasa .menjalankan tugas" kata ketuamurid kepada para psnqawas sekolah.

  A melaluiB mengikutiC mendekatiD menerobos

  12 Cahaya matahari pagi dapat -'-.masuk ke dalam bangsal itu rnelatui atapyang berlubang-Iubang.

  SULIT 011

  t Percubaan UPSR Pulau Pinan 2013

  http://www.hootoh.my/2013/07/set-percubaan-upsr-pulau-pinang-2013.htmlhttp://www.hootoh.my/http://www.hootoh.my/2013/07/set-percubaan-upsr-pulau-pinang-2013.html
 • 7/27/2019 UPSR Percubaan 2013 Penang BM Pemahaman

  7/16

  [Lihathalamandi sebelahSULIT

  .J,.011 PERCUBAAN UPSR @ MUTIARA PDCA 2013

  A untaiB pasangC bentuko urat

  (18 DatinSuraya mendapatse kalungmutiarasempena hari lahirnya.

  Soalan 18berdasarkangambar di bawah.

  B tatarakyatC tatabahasao tatanegara

  A tataacara

  17' Pengerusi majlis memaklumkan sebelurnmesyuarat itu bermula.

  A merdu kecilB lunak rendahC bising sempito nyaring panjang

  16 Tiupan seruling yang selalu didengari dari rumah__ -'- ditepi sawah.

  011ULIT7

  t Percubaan UPSR Pulau Pinan 2013

  http://www.hootoh.my/2013/07/set-percubaan-upsr-pulau-pinang-2013.htmlhttp://www.hootoh.my/http://www.hootoh.my/2013/07/set-percubaan-upsr-pulau-pinang-2013.html
 • 7/27/2019 UPSR Percubaan 2013 Penang BM Pemahaman

  8/16

  [ Lihathalarnandi sebelahSULIT011 PERCUBAAN UPSR @ MUTIARA PDCA 2013

  A gajiB sagu hatiC imbuhanD percurna

  Pilih perkataan berlawan bagi upah.21 Karim menerima upah sebanyak sepuluh ringgit setelah menolong datuk di dusun.

  A babB adeganC riwayatD halaman

  Pilih perkataan seerti bagi babak.20 Pementasan teater "Sumpahan Mahsuri"dipentaskan dalam tiga babak sahaja.

  A ParaB SegenapC SekalianD Sesetengah

  19 lapisan masyarakat menyambut ketibaan perdana menteri diLapangan TerbangAntarabangsa Sayan Lepas.

  011ULIT 8

  t Percubaan UPSR Pulau Pinan 2013

  http://www.hootoh.my/2013/07/set-percubaan-upsr-pulau-pinang-2013.htmlhttp://www.hootoh.my/http://www.hootoh.my/2013/07/set-percubaan-upsr-pulau-pinang-2013.html
 • 7/27/2019 UPSR Percubaan 2013 Penang BM Pemahaman

  9/16

  [ Lihathalarnandi sebelahSULIT

  011 PERCUBAAN UPSR @ MUTIARA PDCA 2013

  A Ikanpatin mestilah tidak hanyir.B . Va, gunakan rempah-ratus yangcukup.C Selain ikanpatin, ikankeli juga sangat lazat untuk dimakan.D Rempah ratus yangcukup dan ikanpatin segar menjadikanmasakan itu lazat.

  Apakah bahan-bahan yangdiperlukan untukmenambah kelazatan masakanikanpatin?

  24 Pilih ieweben yang sesuai bagi ayat tanya di bawah.

  A I dan IIB II I dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  IV Kawasan hulu kampung itu akandibangunkan tidak lama lagL

  II Hulu pokok kelapa itu dimakan anai - anai,III Hulu keris diperbuat daripada kayucenga!.

  23 Air sungai yang deras mengalirdari hulu.

  A I dan IIB I dan II IC IIdan IVD III dan IV

  IV Rambut Selva genting selepas dibasuh.III Adiktidak berani masuk kerana bilik itugenting.II Pinggangnyamenjadi genting sejakmengamalkan diet.

  22 Perhubunganmereka semakin genting akibat perselisihan faham.Soalan 22 - 23Pilih ayat - ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul.

  011ULIT9

  t Percubaan UPSR Pulau Pinan 2013

  http://www.hootoh.my/2013/07/set-percubaan-upsr-pulau-pinang-2013.htmlhttp://www.hootoh.my/http://www.hootoh.my/2013/07/set-percubaan-upsr-pulau-pinang-2013.html
 • 7/27/2019 UPSR Percubaan 2013 Penang BM Pemahaman

  10/16

  [ Lihathalaman di sebelah.,. SULIT011 PERCUBAAN UPSR @ MUTIARA PDCA 2013

  Saki -baki makanan-makanan itu telah basi.Banyak rama -rama dipelihara di taman itu.Sayur -mayurdidalambakul itu segar-segar belaka.Kedua murid lelaki itu selalu datang lewatke sekolah.

  27 ABCD

  Pilih ayatyang betul.Soalan 27 - 28

  A Sepasang baju kurungbiru saya jahit untuk hadiahhari lahir ibu.B Hadiahhari lahir ibu ialahsepasangbaju kurungbiru yangdijahit oleh ibu.C Sebagai hadiahhari lahir, ibu saya telahmenjahit sepasanqbajukurungbiru .D Sepasang bajukurung birutelahdijahit oleh ibu untuk saya sebagai hadiah harilahir. '

  26 Ibu telahmenjahit sepasangbaju kurungbiruuntuk saya sebagai hadiahhari lahir.Pi/ih ayat yang samamaksud dengan ayat yang diberikan.Soalan 26

  A ,Apakah nasihat ibukepada abang?B, Mengapakah ibumenasihati abang?C Bagaimanakah reaksi abang terhadap nasihat ibu?D Siapakahyangmemandu kereta dengan berhatl-hati?

  Ibumenasihati abang supaya rnernandukereta dengan berhati-hati.25 Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah ini.

  011ULIT10

  t Percubaan UPSR Pulau Pinan 2013

  http://www.hootoh.my/2013/07/set-percubaan-upsr-pulau-pinang-2013.htmlhttp://www.hootoh.my/http://www.hootoh.my/2013/07/set-percubaan-upsr-pulau-pinang-2013.html
 • 7/27/2019 UPSR Percubaan 2013 Penang BM Pemahaman

  11/16

  [ Lihathalamandi sebelahSULIT011 PERCUBAAN UPSR @ MUTIARA PDCA 2013

  A Ingatsebelum kena, jimat sebelum habis.B Ikutresmi padi,semakin berisi semakin tunduk.C Diam- diamubi berisi , diam- diam besi berkarat.D Sehari selembar benang, lama -lama menjadi kain.

  Bidalanyang sesuai untuk pernyataandi atas ialah

  30 Pak Bakar berjaya menyiapkan bangsal di hadapan rurnahnya walaupundilakukan sedikit demi sedikit setiap hari. .

  ___ ------ rnenqulanq kaji pelajaran kerana peperiksaan UPSR29 Aminahsemakin hampir.A senqkanq mataB rambang mataC gelap mataD cuci mata

  lsi tempat kosong dengan peribahasa yang sesuai.Soalan 29 - 30

  A I dan IIB II dan IIIC I, II dan IIID II, III dan IV

  IV Murid- murid berhimpun di pekarangan sekolah.III Pelbagai rnakanan dijual di pasar malam itu.

  28 Para pekerja itusedang memperdalamkan longkang tersumbat.II Encik Rohimi ialah seorang guru yang berdedikasi.

  11SULIT 011

  t Percubaan UPSR Pulau Pinan 2013

  http://www.hootoh.my/2013/07/set-percubaan-upsr-pulau-pinang-2013.htmlhttp://www.hootoh.my/http://www.hootoh.my/2013/07/set-percubaan-upsr-pulau-pinang-2013.html
 • 7/27/2019 UPSR Percubaan 2013 Penang BM Pemahaman

  12/16

  011 PERCUBAANUPSR@ MUTIARAPDCA2013

  01 1

  Diubah suai daripada rencana "Bumi Semakin Panas", Kosmik,J anuari 1993

  AncamankepadaBumiberlakudalamprosespenggurunan,iaituketandusantanahyangmewujudkangurun yang kering-kontang. Proses ini mengancamkira-kira 250 jutanyawamanusia. Kajianoleh ProgramAlamSekitar, PertubuhanBangsa-bangsaBersatumenunjukkanbahawa850juta manusiasedangmenghadapikemungkinandiancamprosespenggurunan.Para ilmuan dan golongan pakar dalam pelbagai cabang ilrnu sedang giatmenjalankan kajian untuk menentukan masa depan Bumi. Contohnya, para jurutera

  bertungkus lumus memikirkan teknologi yang sesuai untuk pembangunan tanpapencemaranalamsekitar.

  Masalahlain ialahmasalahhakisanlapisanozon. KajianNASA juga menunjukkanbahawa terdapat lubang di lapisan ozon, di ruang angkasa benua Antartika. Didapatibahawa97.5peratusdaripadagas ozontelah hilang,sebaliknyagas klorinmonoksida,iaitugas yangterurai daripadabahankimia klorofluorokarbon(CFC) puladitemukandi tengahtengahlubangitu.

  Suhu di beberapa wilayah tengah China meningkatantara 36 hingga 40 darjahCelsius selamasepuluhhari berturut-turutpada bulan J ulai 1988. Beratus-ratusmanusiamati kerana dilanda gelombang haba tersebut. Hal yang sama juga melandaAmerikaUtara. Akibatnya,dari tahun 1987hingga 1988,hasil tanamanmerosotsecaramendadakdiAmerikaSyarikat,iaitunegarapengeksportutamamakanandi dunia.

  Pada bulanJ un1998,sekumpulanangkasawandari PentadbiranPenerbangandanAngkasa Lepas, National Aeronautic and Space Administrator (NASA) telah mendapatibahawa suhu bumi makinmeningkat. Hal ini mengesahkanteori segelintir saintis padaawaldekad70-anyangmeramalkanbahawasuhubumiakanbertarnbahtinggi.

  Menjelangabad ke-16, saintis mula mengkaji tentang planetdunia dan angkasa. Namunbegitu, hanya mulai pada abad ke-20 manusia dapatmelihat planet Bumi dari angkasalepas. Lantas, manusia klan berminatuntuk mengkaji planet Bumi dan angkasa Iepasseluruhnya,

  Bacapetikandi bawah,kemudianjawabsoalan-soalanyangberikutnya

  SULITSoalan31- 3512

  t Percubaan UPSR Pulau Pinan 2013

  http://www.hootoh.my/2013/07/set-percubaan-upsr-pulau-pinang-2013.htmlhttp://www.hootoh.my/http://www.hootoh.my/2013/07/set-percubaan-upsr-pulau-pinang-2013.html
 • 7/27/2019 UPSR Percubaan 2013 Penang BM Pemahaman

  13/16

  011 P ER CU BAAN U PS R @ MUT IARA PDCA 2013

  A pengurangangas ozonB banyakgas yangteruraiC gelombanghababerlakuD gurunmenjadikerfngkontang

  35 Prosespenggurunanbermaksud

  A HasiltanamanterjejasB BanyaknyawaterkorbanC Lapisanozonsemakin.menipisD Kehilanganbanyakgas klorinmonoksida

  34 Pilihpernyataantidak benar berdasarkanpetikan.

  A BanyaktanamanmusnahB ProsespenggurunanberlakuC GasozonsemakinbertambahD Kewujudanlubangdi lapisanozon

  33 NyatakanhasilkajianNASAmenqenaikesanhakisanlapisanozon?

  A bersediaawalB menepatimasaC berusahagigihD bertindakpantas

  32 Maksudrangkaikata tungkus lumus dalampetikanadalah

  A ketandusantanahB masalahlapisanozonC suhubumimeningkatD rnanjejakkankaki keangkasalepas

  31 ParaSaintismulamenyelidiktentangplanetduniadanangkasasetelah

  011SULIT13

  t Percubaan UPSR Pulau Pinan 2013

  http://www.hootoh.my/2013/07/set-percubaan-upsr-pulau-pinang-2013.htmlhttp://www.hootoh.my/http://www.hootoh.my/2013/07/set-percubaan-upsr-pulau-pinang-2013.html
 • 7/27/2019 UPSR Percubaan 2013 Penang BM Pemahaman

  14/16

  011PERCUBAANUPSR@ MUTIARAPDCA2013

  al l

  Sang Rusa gembira. Dia dapat membantu pasukannya menang. Dia tidak dipandang rendahlagi. Sang Rusa berterima kasih dan amat menghargai bantuan Si Tupai.

  "Sang Rusa hebat! Sang Rusa hebat! "

  Ketika itu Sang Rusa terus menyepak bola ke gawang gol pasukan lawan. Akhirnya,SangRusa menjaringkan satu gol untuk pasukan lawannya. Para penonton bersorak.

  Esoknya,perlawanan bola sepak pun berlangsung. Ketika itu Si Tupai berada di atas pokokuntuk menjalankan misinya. Sebaik-baik sahaja mendapat isyarat daripada Sanq Rusa, SiTupai pun menjatuhkan sebiji buah kelapa. Semua pemain mengerumuni buah kelapa yangdisangka bola itu.

  " Raja Rirnba menyuruh aku menggantikan Si Gajah dalam perlawanan bola sepak esok.Aku lernah. Aku bimbang pasukanku kalah disebabkan aku, " kata Sang Rusa.

  Selepas itu, Si Tupai berbisik kepada Sang Rusa. Sang Rusa mengangguk-angguk tandabersetuju dengan cadangan Si Tupai.

  Namun, Sang Rusa tetap berasa susah hati. Sang Rusa pergi berjumpa dengan kawankaribnya SiTupai. "Mengapa kamu kelihatan sedih?" tanya Si Tupai,

  Beberapa hari kemudian, Raja Rimba pergi berjumpa dengan Sang Rusa. "Kamu harusmenggantikan tempat Si Gajah, kaki Si Gajah patah semasa menjalani latihan," kata RajaRimba. Sang Rusa akur akan arahan Raja Rimba itu.

  "Sang Rusa lemah. Nanti pasukan kami kalah," jawab Si Gajah. Raja Rimba bersetujudengan permintaan Si Gajah. Sang Rusaakur apabila dia disingkirkan daripada kurnpulannya.

  Apabila undian dibuat Sang Rusa menjadi ahli kumpulan Si Gajah, Namun begitu ,Si Gajah berasa tidak puas hati.Si Gajah pergi berjumpa dengan Raja Rirnba . Si Gajah mahumenyingkirkan Sang Rusa daripada kumpulan. ."Mengapa kamu mahu menyingkirkan Sang Rusa daripada kumpulan kamu ?" tanya Raja

  Rimba.

  Pada suatu hari , Raja Rimba telah memangggil semua haiwan rimba berkumpuL Raja Rimbamembuat pengumuman. Suatu perlawanan bola sepak akan diadakan. Si Gajah dan SiBadang dilantik sebagai ketua bagi kumpulan masing-niasing.

  Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnyaSoalan 36 - 40

  SULIT .14

  t Percubaan UPSR Pulau Pinan 2013

  http://www.hootoh.my/2013/07/set-percubaan-upsr-pulau-pinang-2013.htmlhttp://www.hootoh.my/http://www.hootoh.my/2013/07/set-percubaan-upsr-pulau-pinang-2013.html
 • 7/27/2019 UPSR Percubaan 2013 Penang BM Pemahaman

  15/16

  011 PEoRCUBAAN UPSR @ MUTIARA PDCA 2013KERTAS SOALAN TAMAT

  A memperolehpetunjuk.B memperolehsimbol,C memperolehlambang.o memperolehalamat.

  40 Rangkaikatarnendapat isyarat sarna maksudnyadengan

  A RajaRimbaialahketuabagisemuahaiwanB SiGajahtidakmenyertaiperlawananbolasepakkeranakakinyapatahC Si Tupai ialahkawanbaikSangRusao SangRusabertemudenganRajaRimbauntukberkongsikesedihannya.

  39 Pilihpernyataanyangtidakbenartentangpetikan

  A J ujurB SetiaC Patuh0 .Bijaksana

  38 ApakahsikapSangRusaterhadapRajaRimba?

  A SangRusaialahmusuhketatSi GajahB Si GajahmenganggapSangRusatidakkuatC Si GajahtidaksukaakansikapSangRusao Si GajahtidaksependapatdenganSangRusa

  37 SiGajahhendakmenyingkirkanSangRusadaripadakumpulannyakerana...

  A UntukbertemudenganRajaRimbaB UntukmenjalanilatihanbolasepakC UntukmelawatSiGajahyangtercederaD UntukmendengarpengumumandaripadaRaja Rimba

  36 Mengapakahsemuahaiwanrimbaberkumpul?

  011ULIT15

  t Percubaan UPSR Pulau Pinan 2013

  http://www.hootoh.my/2013/07/set-percubaan-upsr-pulau-pinang-2013.htmlhttp://www.hootoh.my/http://www.hootoh.my/2013/07/set-percubaan-upsr-pulau-pinang-2013.html
 • 7/27/2019 UPSR Percubaan 2013 Penang BM Pemahaman

  16/16

  J UMLAH CALON :

  J UMLAH: 40

  Cerita

  RENCANA

  NAMA SEKOLAH :

  J ADUAL SPESIFIKASI ITEM & BORANG ANALISIS ITEMPERCUBAAN UPSR TAHUN 2013

  BAHASA MELAYU PEMAHAMAN (TAHUN 6)

  http://www.hootoh.my/