Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra psychologie

  • Published on
    14-Mar-2016

  • View
    48

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Univerzita Karlova v Praze Filozofick fakulta Katedra psychologie. koln spnost (Pro pedmt Vvojov psychologie) Lucie Matjovsk 1. ronk, prezenn studium. koln spnost - definice. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<ul><li><p>UNIVERZITA KARLOVA V PRAZEFILOZOFICK FAKULTAKATEDRA PSYCHOLOGIEkoln spnost(Pro pedmt Vvojov psychologie)</p><p>Lucie Matjovsk 1. ronk, prezenn studium </p></li><li><p>KOLN SPNOST - DEFINICEobecnj chpn: vyjaduje uskutenn nrok spolenosti na osobnost, uplatovanch prostednictvm koly (tzv. proces pedagogick optimalizace slaovn poadavk koly na osobnost) soulad vytven vprbhu vchovn vzdlvacch kooperac a ec rozpory mezi poadavky koly na stran jedn a vkony, innostmi a vvojem kovy osobnosti na stran druh:Rozpory mezi tm, co u k um, a tm, co se by umt mlRozpory mezi vnjm hodnocenm dtte druhmi lidmi a sebehodnocenmRozpor mezi relnm postavenm dtte vkolektivu a vytouenm, danm postavenmRozpor mezi nov vznikajcmi potebami, touhami, pnmi dtte a dosaenou rovn jejich sil, pehledu, odpovdnosti, zpsobilostiRozpory mezi hranicemi, do kterch je dt (k) vymezovno svm okolm a skutenmi silami, schopnostmi, vlastnostmi dtte samho, pro kter jsou tyto hranice nap. pli tsn (nebo jim nemus stait)Dv strnky koln spnosti:subjektivn a objektivn</p></li><li><p>PROSPCH JAKO UKAZATEL KOLN SPNOSTICo znmky znamenaj, co se znmkuje?Jak m znmka vliv na budoucnost?minimln vliv na spnost v budouc profesispe ovlivuje vbr budoucho povolnKdo v relnm ivot dosahuje skutench spch?Hodnotit slovn nebo znmkovat?</p></li><li><p>POZAD KOLN NE/SPNOSTI:KOLA RODINA Kkolacharakteristiky kolyosobnost uitele jako zdroj problmproblmy ve vuce dan uivemsociln charakteristiky uenRodinaodlin sociln prostedpoadavky na dt ze strany rodi a oekvn spnostiproblmy v rodin jako zdroj selhvn dttevztah mezi rodii a uitelemOsobnost dttevvojov obtevkonov pedpokladyrozdly mezi chlapci a dvkamitemperamentov charakteristikypelivost, snaivost, konformita a jejich vliv na vkon a hodnocenmotivace pro koln vkonautoregulace, regulace uebnho pokrokuzdravotn problmyuebn styly, uebn strategie</p></li><li><p>ODLIN SOCILN START (SOCIOKULTURN HANDICAP)Etnick rozdlyRozdly ve spoleenskch vrstvchdti znich vrstev asto vyrstaj vmn podntnm prosteddti znich vrstev maj navc vpedkolnm obdob mn pleitost krozvoji klovch eovch schopnost uitel jsou vtinou pslunky stedn i vy stedn vrstvy Teorie eovch kdrozvinut a omezen eov kdVznam zjmu rodi o koluKonflikt rodina koladomcho prosted vrazn odlin normy oproti kole</p></li><li><p>VVOJOV ROZDLYkoln ne/zralostschopnost dtte pizpsobit se nrokm, kter na n klade kola, resp. koln vyuovndt je pimen fyzicky i psychicky disponovno pro poadovan vkon ve kole a samo zav pocit uspokojen ze zvldn kol, kter jsou na n kladenyti roviny:</p><p>tlesn vvoj fyzick zralostrozumov a poznvac funkce, eov vvoj psychick zralostsociln a emocionln zralostVkyvy v dospvnobdob puberty</p></li><li><p>KOLN NESPNOST VDSLEDKUFYZICKHO POSTIEN, MENTLN RETARDACE I PORUCH UEN A POZORNOSTIDlouhodob tlesn postienovlivuj celkov vvoj dttevztah vrstevnk knemocnmu/postienmuSnen rove rozumovch schopnostpostien jedinc, pi kterm dochz k zaostvn vvoje rozumovch schopnost, k odlinmu vvoji nkterch psychickch vlastnost a k poruchm v adaptanm chovnPoruchy uen a pozornostiporuchy uen souhrnn oznaen rznorod skupiny poruch, kter se projevuj zetelnmi obtemi pi osvojovn mluven, porozumn mluven ei, ten, psan, matematick usuzovn nebo potnu dt prmrn i nadprmrn inteligentnch.zkladem je nejsp LMD lehk mozkov dysfunkce</p></li><li><p>DKUJI ZA POZORNOST </p></li></ul>