UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK - Welcome to the ... TEBINGAN SUNGAI...Kuala Lumpur: Ensimal Sdn. Bhd. 45-46 2.2.3 Tourism Malaysia Corporation, (1981). Sarawak Land of Hornbill:Tourism

 • View
  226

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK - Welcome to the ... TEBINGAN SUNGAI...Kuala Lumpur: Ensimal Sdn. Bhd....

 • i

  PEMBANGUNAN TEBINGAN SUNGAI SARAWAK SEBAGAI CERMINAN

  KEPADA KESENIAN DAN KEBUDAYAAN ETNIK DI NEGERI SARAWAK

  LOUIS SPENCER GAYOH

  Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk

  Ijazah Sarjana Seni Gunaan dengan Kepujian

  (Pengurusan Seni)

  Fakulti seni Gunaan dan Kreatif

  UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

  2007

 • ii

  UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

  Catatan: * Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah, Sarjana dan

  Sarjana Muda.

  * Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak

  berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh

  tesis ini perlu dikelaskan sebagai TERHAD.

  BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS / LAPORAN

  JUDUL: PEMBANGUNAN TEBINGAN SUNGAI SARAWAK SEBAGAI CERMINAN

  KEPADA KESENIAN DAN KEBUDAYAAN ETNIK DI NEGERI SARAWAK.

  SESI PENGAJIAN: 2004/2007

  SAYA LOUIS SPENCER GAYOH

  mengaku membenarkan Tesis, Laporan * ini disimpan di Pusat Khidmat Maklumat

  Akademik, Universiti Malaysia Sarawak dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut:

  1. Tesis / Laporan adalah hakmilik Universiti Malaysia Sarawak. 2. Pusat Khidmat Maklumat Akademik, Universiti Malaysia Sarawak dibenarkan

  membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja.

  3. Pusat Khidmat Maklumat Akademik, Universiti Malaysia Sarawak dibenarkan membuat pendigitan untuk membangunkan Pangkalan Data Kandungan Tempatan

  4. Pusat Khidmat Maklumat Akademik, Universiti Malaysia Sarawak dibenarkan membuat salinan Tesis / Laporan ini sebagai bahan pertukaran antara institusi

  pengajian tinggi.

  5. *Sila tandakan?

  SULIT (mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau

  kepentingan seperti termaktub di dalam AKTA RASMI

  TERHAD 1972).

  Mengandungi maklumat Terhad yang telah ditentukan

  TIDAK TERHAD Oleh Organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan).

  Disahkan

  ____________________ ________________________

  Tandatangan Penulis Tandatangan Penyelia

  Tarikh: Tarikh:

  Alamat Tetap:

  Rh. Juman Sg. Asap,

  96900 Belaga, Sarawak.

  /

 • iii

  Projek bertajuk Pembangunan Tebingan Sungai Sarawak sebagai cerminan kepada

  kesenian dan kebudayaan etnik di Negeri Sarawak telah disediakan oleh Louis

  Spencer Gayoh dan telah diserahkan kepada Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif sebagai

  memenuhi syarat untuk Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan dengan Kepujian Pengurusan

  Seni.

  Diterima untuk diperiksa oleh:

  _________________________

  (Puan Rahah Hj. Hassan)

  Tarikh:

  ___________________________

 • iv

  PENGHARGAAN

  Penyelidik ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang

  terlibat sepanjang kajian ini dijalankan. Terutamanya kepada penyelia, Puan Rahah Hj.

  Hassan yang memberi tunjuk ajar serta membimbing penyelidik untuk menghasilkan

  sebuah kajian yang cukup memberansangkan ini. Segala tunjuk ajar dan bimbingan beliau

  amatlah dihargai dan disanjungi.

  Penyelidik juga ingin megucapkan jutaan terima kasih kepada semua pensyarah

  Program Pengurusan seni yang telah memberi sokongan dan bimbingan iaitu Puan Noria

  Ak. Tugang, Puan Qistina Donna Lee Abdullah, Cik Karen Audrey Samy. Tidak lupa

  kepada tutor Cik Emma Shuhaida yang sudi untuk berkongsi idea dan cadangan yang amat

  berguna.

  Penyelidik juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua staf bukan

  akademik Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif yang sedia membantu melancarkan kajian ini.

  Terima kasih sekali lagi diatas bantuan yang telah diberikan.

  Sebuah organisasi yang amat signifikan dalam kajian ini ialah Kuching Waterfront

  Management. Organisasi ini telah menyalurkan semua maklumat yang diperlukan oleh

  penyelidik. Jutaan terima kasih diucapkan diatas kerjasama dan sokongan yang padu yang

  diberikan kepada penyelidik sepanjang kajian ini. Terima kasih kepada Encik Zacharia

  Abdulmanan selaku key informant dan Puan Shirley Henry diatas maklum balas dan

 • v

  kerjasama yang diberikan kepada penyelidik. Kedua-dua mereka ini telah memberi

  kerjasama seratus peratus disamping meluang masa diluar waktu kerja.

  Selain daripada itu, penyelidik juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi

  penghargaan kepada semua key informant yang telah ditemuramah. Kesemua mereka ini

  telah menjadi pelengkap kepada proses mengumpul maklumat dan sehinggalah

  perlaksanaan kajian yang siap.

  Penyelidik juga berterima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan yang sudi

  menyumbangkan idea-idea mereka yang telah menjadi sumber inspirasi. Idea-idea yang

  disumbangkan sedikit sebanyak membentuk permulaan yang kukuh disamping melahirkan

  satu cadangan yang realistik.

  Tidak lupa juga kepada ahli keluarga yang sentiasa memberi dorongan dan nasihat.

  Kedua ibu-bapa yang tidak jemu-jemu memberi dorongan untuk lebih berjaya dan

  menyalurkan kos kajian sepanjang kajian ini dilakukan. Tidak lupa juga kepada kakak,

  Pauline Gayoh dan Cecilia Gayoh yang sentiasa memberi semangat untuk menghasilkan

  kajian yang lebih bermutu. Akhir sekali, kepada semua pihak yang terlibat secara langsung

  mahupun secara tidak langsung dalam menjayakan projek tahun akhir ini.

  Jadilah seperti mereka yang suka bertanya dan mendengar, kerana akhirnya pasti ada

  jawapan kepada persoalan

  -Louis spencer gayoh-

 • vi

  ISI KANDUNGAN

  TAJUK MUKA SURAT

  PENGESAHAN i

  PENGAKUAN ii

  PENGHARGAAN iii-v

  ISI KANDUNGAN vi-x

  SENARAI JADUAL xi

  SENARAI RAJAH xii

  SENARAI GAMBAR xiii-xiv

  ABSTRAK (BAHASA MELAYU) xvi

  ABSTRAK (BAHASA INGGERIS) xvii

  Bab 1: Pengenalan

  1.1 Latar belakang kajian.

  1.1.1 Sejarah awal Negeri Sarawak dan populasi etnik

  yang terdapat Negeri Sarawak. 1-10

  1.1.2 Sejarah Kuching. 11-13

  1.1.3 Sejarah awal, perkembangan dan pembangunan

  Tebingan Sungai Sarawak. 14-20

  1.2 Definisi. 21-22

  1.3 Objektif. 23-24

  1.4 Hipotesis. 25

  1.5 Skop kajian 26-32

 • vii

  1.6 Permasalahan Kajian. 33-34

  1.7 Kepentingan Kajian. 35-36

  Bab 2: Sorotan Kesusasteraan

  2.1 Kaitan dari segi sejarah Negeri Sarawak.

  2.1.1 Alice Yen Ho. (1948). Olds Kuching. New York:

  Oxford University Press. 37-40

  2.1.2 Brooke, A. (1982). The Fact About Sarawak. Singapore:

  Summer Times Publishing. 41-42

  2.2 Kaitan dari segi sosial, ekonomi dan pentadbiran

  Negeri Sarawak.

  2.2.1 Malaysian Information Services, Sarawak. Sarawak:

  20 Tahun,1963 1983. Singapore: Kim Hup Lee

  Printing Co. Pte Ltd. 43-44

  2.2.2 Aisah Zainab Mahmud. (1993). Sarawak 30 Tahun

  Merdeka. Kuala Lumpur: Ensimal Sdn. Bhd. 45-46

  2.2.3 Tourism Malaysia Corporation, (1981). Sarawak Land

  of Hornbill:Tourism Master Plan, Summary Report.

  Kuala Lumpur: Tourist Development Corporation,

  Malaysia. 47-48

  2.2.4 Noakes, L. J. (1950). A report on the Population

  Census. Kuching: Kuching Government Printer. 49-50

  2.3 Kaitan dari segi kesenian etnik di Negeri Sarawak.

  2.3.1 Chang Pat Poh. (2004). History of Serian Bidayuh in

 • viii

  Samarahan Division Sarawak. Sarawak: The Sarawak

  Press Sdn. Bhd. 51-52

  2.3.2 Sellato, B. (1992). Hornbill and Dragon: Art and culture

  of Borneo. Singapore: Sun Tree Publishing

  Private Limited. 53-55

  2.3.3 Lucas Chin & Mashman, V. (1991). Sarawak Cultural

  Legacy: A Living Tradition. Kuching: Society Atelier

  Sarawak. 56-57

  2.3.4 Munan, H. (1988). Sarawak Crafts: Method, Materials

  and Motifs. New York: Oxford University Press. 58-59

  Bab 3: Metodologi Kajian

  3.1 Pengenalan. 60

  3.2 Lokasi kajian. 61-63

  3.3 Sumber Data.

  3.3.1 Data Primer. 64

  3.3.2 Data Skunder. 65-66

  3.4 Populasi. 67-68

  3.5 Instrumen Kajian. 69

  3.6 Limitasi Kajian. 70

  3.7 Rumusan dan Kesimpulan. 71

 • ix

  Bab 4: Analisa data dan dapatan kajian

  4.1 Pengenalan. 72-74

  4.2 Analisis temuramah bersama responden.

  4.2.1 Analisa pendapat responden mengenai

  pemeliharaan kesenian dan kebudayaan di

  Tebingan Sungai Sarawak. 75-89

  4.2.2 Analisa pendapat responden mengenai penerapan reka

  bentuk, corak-corak dan motif etnik di Tebingan Sungai

  Sarawak pada masa kini dan depan. 90-95

  4.2.3 Analisa pendapat responden mengenai pembangunan di

  Tebingan Sungai Sarawak yang mencerminkan kesenian

  dan kebudayaan etnik di Negeri Sarawak. 96-10