of 67 /67
1 UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” SIBIU FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALITATEA – MANAGEMENT PERFECŢIONAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT LA NIVELUL INSTITUŢIEI PUBLICE DIN ROMÂNIA ÎN VEDEREA ALINIERII LA STANDARDELE EUROPENE ( în perioada post aderare) STUDIU DE CAZ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI – MODEL DE ORGANIZARE MODERNĂ A UNEI INSTITUŢII PUBLICE REZUMAT CONDUCĂTOR DE DOCTORAT Prof. Univ. Dr. DHC ION PETRESCU DOCTORAND ILIUŢĂ NEAGU SIBIU 2008

UNIVERSITATEA - doctorate.ulbsibiu.rodoctorate.ulbsibiu.ro/obj/documents/rez-neagu.pdf · altă parte, legătura dintre managementul şi competenţele pentru care au fost înfiinţate

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UNIVERSITATEA - doctorate.ulbsibiu.rodoctorate.ulbsibiu.ro/obj/documents/rez-neagu.pdf · altă...

 • 1

  UNIVERSITATEALUCIANBLAGASIBIUFACULTATEADETIINEECONOMICESPECIALITATEAMANAGEMENT

  PERFECIONAREASISTEMULUIDEMANAGEMENTLANIVELULINSTITUIEIPUBLICEDINROMNIANVEDEREAALINIERIILASTANDARDELEEUROPENE

  (nperioadapostaderare)STUDIUDECAZPRIMRIAMUNICIPIULUIBUCURETIMODELDEORGANIZAREMODERNAUNEIINSTITUII

  PUBLICE

  REZUMAT

  CONDUCTORDEDOCTORAT

  Prof.Univ.Dr.DHCIONPETRESCU

  DOCTORAND

  ILIUNEAGU

  SIBIU2008

 • 2

  CUPRINS

  INTRODUCERE

  CAPITOLULI PREMISELESISTEMULUIDEMANAGEMENT

  PUBLICROMNESCCONTEMPORAN

  1.1. INSTITUIA PUBLIC, CA SISTEM EVOLUATAL SISTEMULUIGLOBAL

  ALMANAGEMENTULUI............................................................................................14

  1.1.1 Instituiapublic:concept,evoluie,tendineinecesitateaunei

  tratridifereniateamanagementuluipublic.........................................................15

  1.1.1.1 Elementefundamentalealemanagementuluiinstituieipublice...................16

  1.1.1.2 Autoritateaexecutiv:atribuii,competeneirspunderispecifice

  pentrusatisfacereaintereselorgeneralealesocietii...................................18

  1.1.2 Dimensiuneamanagerialaprocesuluidecomunicareninstituiapublic........21

  1.1.2.1 Elementedefinitoriialeprocesuluidecomunicare................................21

  1.1.2.2 Avantajulstrategicalcomunicriimanagerialencadrulrelaiilorpublice..31

  1.2.STRUCTURILEORGANIZAIONALE:MECANISMEESENIALE

  NREALIZAREAPROCESULUIMANAGERIAL................................................34

  1.2.1 Structuriireeleprivitedinperspectivaangajriistrategiceia

  ingeniozitiimanageriale......................................................................................37

  1.2.1.1Tehnologiadeanaliziproiectareastructuriiorganizatoricefundament

  nelaborareaiimplementareastrategieimanagerialepublice....................39

  1.2.1.2 Structuridecomunicaremanagerialncadrulinstituieipublice................42

  1.2.1.3 Structuriparticipativdecizionalemaieficientepentruunmanagement

  publicperformant.........................................................................................43

  1.2.2 Tipuri deorganizaiibazatepestructuriiinfluenalorasupra

  procesuluidecizional...........................................................................................44

  1.2.2.1 Organizaiileierarhicpiramidalecadruloptimdemanifestareal

  valorilorpublice............................................................................................45

  1.2.2.2 Organizaiiledetipreea,alternativdelucrulandemnamanagerului

  publicpentruexternalizareaunoractiviti.................................................47

  1.3MANAGEMENTULINSTITUIEIPUBLICECONTEMPORANE ...................48

  1.3.1Actulmanagerial,esenamanagementuiinstituiei publice........................49

  1.3.1.1 Actulmanagerialntregeneralispecific ncadrulinstituieipublice.........49

  1.3.1.2 Componenteleactuluimanagerialitrsturilelorcaracteristice..................50

  1.3.2 Funciapubliccarspunslamultitudineaproblemelordeordinpublic...............56

 • 3

  1.3.2.1 Abordriteoreticeipracticamanagerialnceeaceprivete

  funciapublic..............................................................................................56

  1.3.2.2Structura,tipologiaiierarhizareafunciilorpublicedin

  perspectivamanagementuluipublic.............................................................59

  1.4 ANALIZACOMPARATIVAUNORSTRUCTURI

  ORGANIZAIONALEDINSFERAINSTITUIILORPUBLICE.....................61

  1.4.1 Structuriorganizaionalecomparate.......................................................................62

  1.4.2 Indiciiindicatoripropui......................................................................................71

  1.4.3 Analizdeeficienastructuriiorganizatorice......................................................71

  CAPITOLUL al IIlea COMPETENE ALE INSTITUIILOR PUBLICE

  ROMNETI2.1.EVOLUIAINSTITUIILORPUBLICENROMNIA73

  2.1.1.ApariiainstituiilorpublicenRomnia.73

  2.1.2.Influenastructuriistataleiadministrativeasupramanagementului

  instituiilorpublice(primajumtateasecoluluiXX)............................................74

  2.1.3.Particularitialemanagementuluiiacumulrialereformeiinstituiilor

  publice(adouajumtateasecoluluiXX).............................75

  2.1.4.Adoptareaiaplicareaaquisuluicomunitarndomeniulinstituionalromnesc...76

  2.2.ANALIZATIPOLOGIEIINSTITUIILORPUBLICEDINROMNIA..........93

  2.2.1.Teritorialitateaicompetena,criteriiselectivedeanalizainstituiilor

  publiceromneti...................................................................................................93

  2.2.2.ElementemanagerialespecificetipologieiinstituiilorpublicedinRomnia.........95

  2.2.1.1. Obiective,prioritiiimplicaiiasupramanagementuluiinstituiilor

  publicenepocacontemporan...................................................................97

  2.2.1.2. Poziiaiobiectiveledeansamblualemanagementuluipublicromnesc

  nvedereaadaptriilacerineleicondiiilespecificeeuropenen

  perioadapostaderare(integrareanUniuneaEuropean)...........................100

  2.3. MANAGEMENTULINSTITUIEIPUBLICEROMNETI........................101

  2.3.1. Organizareasistemicainstituieipublicegaraniasatisfacerii

  interesuluipublic..............................................................................................101

  2.3.1.1. Orientriicomportamentenmanagementulpersonalului

  instituieipublice.....................................................................................103

  2.3.1.2. Structuraorganizatoric,mijlocdecompatibilizarentre

  sistemulinstituiilorpubliceisocietate..................................................111

  2.3.2. Decizialanivelulinstituieipublice,instrumenteficacede

 • 4

  adaptareiautoreglare.........................................................................................111

  2.3.2.1. Necesitatearespectriidectremanageriiechipamanagerial

  aunorcerinenprocesuldecizional.......................................................114

  2.3.2.2. Rolulmanageruluinetapelefundamentriidecizieilanivelul

  instituieipubliceromneti....................................................................118

  2.4 STUDIUCOMPARATIVALORGANIZRIIUNEIINSTITUII

  PUBLICEREPREZENTATIVE............................................................................119

  CAPITOLULalIIIlea STANDARDEEUROPENEPENTRUSISTEMUL

  DEMANAGEMENTPUBLIC

  3.1.CONVERGENEMANAGERIALENEVOLUIA

  INSTITUIILORPUBLICENUNIUNEAEUROPEAN..............................125

  3.1.1. NecesitateaconstituiriiuneiEuropeuniteimodelareainstituiilor

  publicelanivelulUniuniiEuropene..........................................126

  3.1.2. Contextulmanagerialeuropeanicaracteristicilesaleeconomicosociale....128

  3.1.2.1 Consolidareantimpamodeluluieuropeandemanagement...................129

  3.1.2.2. Elementedeactualitatenabordareacontextuala

  modeluluidemanagamenteuropean ...................................................138

  3.2.SCURTANALIZATIPOLOGIEIINSTITUIILORPUBLICE

  DINUNIUNEAEUROPEAN..............................................................................140

  3.2.1. Arhitecturainstituional,elementspecificconstrucieieuropene,

  bazpentrureuitaieficienasistemuluidemanagementpublic..................140

  3.2.1.1. Instituiapubliceuropean,obligatlaadoptareaunorstrategii

  inovatoare,orientatesprepromovareanoului.........................................143

  3.2.1.2. Instituiapublicnaional,componentintegratnsistemul

  globalde managementeuropean...........................................................153

  3.3.MANAGEMENTULINSTITUIILORPUBLICEEUROPENE......................157

  3.3.1. TrsturidefinitoriialemanagementuluinAustria,Germaniai

  MareaBritanientroviziunecomparativ..........................................................157

  3.3.2. Sistemuladministrativiorganizareastatal,labazasistemuluide

  managementaustriac,germanibritanic............................................................159

  3.3.3. Unitateidiversitatenrelaiadintresistemuldecizional

  europeanicelnaional.......................................................................................167

  3.3.3.1.nsemntateaprocesuluidecizionallanivelcomunitari

  cevaaducenoureformanacestsens......................................................167

  3.3.3.2. Etapelefundamentriidecizieilanivelulinstituieipubliceeuropene.......168

 • 5

  3.4.PRIMRIALONDREIMODELDEMANAGEMENTAL

  INSTITUIILORPUBLICEEUROPENE..................................................................169

  3.4.1. DategeneraledespreLondra...............................................................................169

  3.4.2. Contextulbritanicalapariieimanagementuluiimanagerilor.........................170

  3.4.3. Sistemuladministrativicaracteristicilemodeluluilondonez

  demanagement................................................................................................171

  CAPITOLUL al IVlea ORGANIZAREA INSTITUIEI PUBLICE

  ROMNETICONFORMSTANDARDELORUNIUNIIEUROPENE.STUDIU

  DE CAZ PRIMRIA MUNICIPIULUI BUCURETI MODEL DE

  ORGANIZAREMODERNAUNEIINSTITUIIPUBLICE

  4.1. DETERMINRI STRUCTURALE ALE CAPITALEI ROMNIEI I ALE

  PRIMRIEIMUNICIPIULUIBUCURETI...............................................................178

  4.1.1Evoluiaoraului inecesitateauneiprimrii....................180

  4.1.1.1 Apariiainstituiei.............................................................................181

  4.1.1.2 Misiuneaiapartenenainstituiei....................................................183

  4.1.1.3 Proiecteimportantederulatedeprimrienultimiiani................................184

  4.1.2 Principalelerezultateeconomicofinanciareobinutenultimiianide

  PrimriaMunicipiuluiBucureti..................................................................186

  4.1.2.1Veniturilebugetelorcomponentealebugetuluimunicipalitii............187

  4.1.2.2Cheltuielilebugetuluimunicipalitii.......................189

  4.2. EFECTELEAPLICRIIREFORMEIADMINISTRAIEIPUBLICE

  ASUPRAPRIMRIEIMUNICIPIULUIBUCURETI .......193

  4.2.1.ReorganizareaPrimrieiMunicipiuluiBucuretintrecontinuitatei

  restructurare...............................................................................................197

  4.2.1.1.Reorganizareastructuralaprimriei,imperativcedecurgedin

  procesul dereforminstituional...................................................198

  4.2.1.2.Reorganizareamanagerialainstituieiprimriei..........................201

  4.2.2.Transpunereaproceselororganizatorice....................................................203

  4.2.2.1. Transferuldecompeteneiresponsabilitimanagerialecaprghie

  pentru dezvoltareamanagementului.......................................................203

  4.2.2.2.ntrireacapacitiimanagerialeaadministraieipublicelocale

  prindescentralizare.................................................................................205

  4.3.SISTEMULDEMANAGEMENTALPRIMRIEI

  MUNICIPIULUIBUCURETI............................................................................207

 • 6

  4.3.1.PrezentareasistemuluidemanagementalPrimrieiMunicipiuluiBucureti......207

  4.3.2Aspectegenerale..................................................................................................208

  4.3.3RelaiilePrimrieiMunicipiuluiBucureticualteinstituiipublice dinCapital210

  4.3.3.1. RelaiacuPrefecturaCapitalei...................................................................210

  4.3.3.2.RelaiacuAgeniaNaionalaFuncionarilorPublicii

  InstitutulNaionaldeAdministraie...........................................................216

  4.4. PROPUNERIPENTRUUNSISTEMDEMANAGEMENT

  PERFORMANTALPRIMRIEIMUNICIPIULUIBUCURESTI..........................218

  4.4.1.Implicaiilepropunerilorlanivelulmanagementuluiperformant......................218

  4.4.1.1.ReformafuncieipublicelanivelulPrimrieiMunicipiuluiBucureti..218

  4.4.1.2.Riscurileprocesuluimanagerialdereformlanivelul

  PrimrieiMunicipiuluiBucureti........................................................222

  4.4.2.Implicaiilepropunerilorlanivelulmanagementuluiperformantal

  resurselorumane.....................223

  4.4.2.1Strategie,scopuriiobiectivenmanagementulprevizionalal

  resurselorumane...................................................................................226

  4.4.2.2Politicadesalarizareiinfluenaeiasupragraduluide

  atractivitateacariereinfunciapublic...............................................230

  4.5. MODELDEORGANIZAREEUROPEANAPRIMRIEI

  MUNICIPIULUIBUCURETI......................................................................................231

  4.5.1.Direciiprincipaledeorganizareauneiinstituiilaniveleuropean.................231

  4.5.1.1.Implementareaunuiproiectinformaticcomplexncadrul

  PrimrieiMunicipiuluiBucureti..........................................................231

  4.5.1.2.ElaborareaiaplicareaCoduluideconduitafuncionarilordin

  PrimriaMunicipiuluiBucureti..........................................................233

  4.5.1.3.Relaiacuinstituiilesocietiicivile......................................................236

  4.5.2.OrganizareaidesfurarealanivelulCapitaleiaaciunilorlegatede

  proteciamediului................................................................................237

  CONSIDERAII FINALE.................................................................................................241

  BIBLIOGRAFIE SELECTIV........................................................................................246

  LISTATABELELOR

  LISTAFIGURILOR

  LISTAANEXELOR

 • 7

  INTRODUCERE

  Consolidareainstituional esteunprocescomplexdentrire,adaptarelaschimbrii

  diversificareainstituiilorprinintermediulcroraestedirijatunproceseconomic,social,politic

  sauculturaletc.AcestaesteunprocesesenialpentruconstruireauneiUniuniEuropeneextinse,

  i pentru a aducemai aproape reforma adminstrativ i fiecare armembr de cetenii si.

  Capacitatea administraiei publice cuprinde totalitatea sistemelor prin intermediul crora este

  realizatconsolidareaintituionalicelelaltetransformrinecesarelanivelcentralsaulocal.

  Actualitateainecesitateatezeidedoctorat

  PerfecionareasistemuluidemanagementlanivelulinstituieipublicedinRomnian

  vederea alinierii la standardele europene constituie o necesitate extrem pentru sistemul de

  managementpublicromnesccontemporan,datfiindevoluiasocietiiromnetincontextul

  schimbrilormajoreimpusedeaderarealaUniuneaEuropean,croratrebuieslefacafaatt

  fiecare instituie public n parte, ct i ntregul sistem, n ansamblul su. Nu nultimul rnd,

  necesitateaiactualitateatemeiabordateaurezultatidinconstatareatratriineproporionalea

  problemelor juridice n dauna celor manageriale, cauzate de insuficiena specialitilor n

  managementuleuropean.

  Elaborareatezeidedoctoratpornetedelaoseriedeipotezedelucru:

  1.Cuctperfecionareasistemuluidemanagementdezvoltatlanivelulinstituieipublicedin

  Romnia se va realizamai complet imai bine, cu att Romnia se va alinia mai repede la

  standardeleeuropenenperioadapostaderare2. Cuctconsolidareainstituionalestemaibine

  conturat, cu att capacitatea administraiei publice contribuiemaimult la realizarea reformei

  instituiei publice n cauz 3. Dac sunt respectate i aplicate principiile pe baza crora se

  realizeaz relaia consolidare instituional capacitatea administraiei publice, atunci reforma

  instituieipubliceserealizeaznbunecondiii4.CuctconsolidareainstituionalaPrimriei

  Municipiului Bucureti se va apropia mai mult de desfurarea acestui fenomen complex n

  cadrulPrimrieiLondrei,cuattvaspori nbinecapacitateaadministraieipubliceaPrimriei

  MunicipiuluiBucureti,aflatnserviciulcetenilor.

  Obiectiveleprincipalealeinvestigaiei aunvedere:

  punerea n eviden a importaneiorganigramei pentruo instituie public, precum i

  prezentarealegturiidecorespondencareexistntrenumrulnivelurilorierarhice,numrulde

  compartimentefuncionaledintroorganigramindeplinireascopurilororganizaieirespective.

  demonstrarealegturii dintreorganigrameleunorinstiiipublicelanivelnaional,relaia

  consolidare instiionalcapacitateaadministraieipubliceireformaacestor instituii, iarpede

  altparte,legturadintremanagementulicompetenelepentrucareaufostnfiinate.

 • 8

  punereanevidenaimportaneiuneiorganigrameaPrimrieiMunicipiuluiBucureti

  adaptabil permanent la necesitile cetenilor unei capitale europene i care s serveasc n

  modulcelmainaltsatisfaceriiscopuriloracestora,precumiacordareauneiateniidincence

  maisporiteproblemelordemediualeMunicipiuluiBucureti.

  Aprecieriasupraliteraturiitiinificendomeniulabordat

  Principalii specialiti strini, citai, interpretai i comentai critic n tez sunt: M.

  Armstrong,E.Ballauder,G.A.Cole,D.W.Myers.nlucrrileelaboratederedutabiliispecialiti

  romni,profesoriiIonPetrescu,IoanPlumb,ConstantinBgu,IonVerboncu,ConstantinOprean,

  Anca Borza, Nica Panaite, Emil Cazan, Ioan Cindrea, Ovidiu Nicolescu, sunt analizate i

  interpretateconcepteleiaplicaiilespecificemanagementuluipublicromnesc.

  Ariainvestigaiilorefectuate

  Ariadeinvestigaiicuprinde,literaturadespecialitatedereferin,romneascistrin,

  precumistudiereamoduluideaplicareamanagementuluipublicntroseriedeinstituiipublice

  naionale i europene, atent selectate, cu reprezentativitate pe cele dou planuri, cea mai

  importantinvestigaiefiindefectuatasupraPrimrieiMunicipiuluiBucureti.

  Metodologiadecercetare

  n tot cuprinsul tezei mbin armonios mai multe metode de cercetare din domeniul

  tiinelor socioumane, i anume: analiza documentar, observaia direct, operaionalizarea

  conceptelor,prelucrareainformaiiloriarezultateloristudiuldecaz.

  Elementeledenoutateicontribuiilepersonale principalesunt:

  1. definireaconceptuluideinstituiepubliciacomunicriininstituiapublic

  2. prezentareagenerica structurilororganizaionale, tehnologiadeanaliz iproiectarea

  structurii organizatorice specifice instituiilor publice, cu ilustrarea importanei

  managementuluiinstituieipublice,referindumlaactulmanagerial ilafunciapublic

  3. evoluia instituiilor publice n Romnia, cu urmtoarele etape: apariia, continuitatea,

  acumulrile,adoptareaiaplicareaaquisuluicomunitarndomeniulinstituionalprecum

  ianalizatipologieiinstituiilorpublicenRomnia

  4. analiza structurii instituionale a Uniunii Europene, clasificarea, prezentarea rolului

  acestorai amoduluidefuncionarealmanagementuluiinstituiilorpublicemoderne

  5. prezentarea ntro viziune personal a sistemului de management al Primriei

  Municipiului Bucureti i elaborarea unui set de propuneri pentru un sistem de

  managementperformantalPrimriei,cuanalizaimplicaiiloracestorpropuneri

  6. stabilirea unor msuri pentru managementul performant al resurselor umane i

  propunereaunuimodeldeorganizareeuropeanaPrimrieiMunicipiuluiBucureti,care

  s aib n vedere: direciile principale de organizare, implementarea unui proiect

 • 9

  informaticcomplexelaborareaiaplicareacoduluideconduitalfuncionarilorpublici

  relaiile Primriei cu instituiile societii civile organizarea i desfurarea de ctre

  Primrieaaciunilorlegatedeproteciamediului.

  Structurareatezeidedoctorat

  n capitolul I, intitulat Premisele sistemului de management public romnesc

  contemporan abordez cele mai importante aspecte teoretice ale acestui subiect., definind

  conceptele de management public, instituie public i pe cel de comunicare n instituia

  public, ilustrnd importana managementului instituiei publice, ca sistem cu cele patru

  subsistemecomponenteorganizaional,metodologic,informaionalidecizionalcureferirila

  actulmanagerial,precumilafunciapublic.

  n capitolul al IIlea, intitulat Competene ale instituiilor publice romneti, pun n

  evidenevoluiaitipologiilemanagemenutuluipublicromnesc.Legatdeevoluiainstituiilor

  publicedinRomnia,amnvedereurmtoareleetape:apariiainstituiilorpublice,continuitatea

  reformei, acumulrile,adoptarea i aplicareaaquisului comunitar n domeniul instituional.

  Analizez tipologia instituiilor publice din Romnia, cu prezentarea criteriilor de analiz i a

  clasificrii instituiilor n funcie de aceste criterii, a managementului instituiei publice

  romneti,cureferirilaorganizareai decizialanivelulinstituieipublice.

  n capitolul al IIIlea, intitulat Standarde europene pentru sistemul de management

  public prezint apariia, evoluia i structura instituional a Uniunii Europene, modul de

  funcionare al managementului instituiilor publice n cteva state europene, membre UE, n

  legtur cu: organizarea instituiei publice, structura organizatoric a unei astfel de instituii,

  decizia, cu punerea n eviden a etapelor fundamentrii deciziei la nivelul instituiei publice

  europene.

  ncapitolulIV,intitulatOrganizareainstituieipubliceromneticonformstandardelor

  UniuniiEuropene.Studiu de caz PrimriaMunicipiuluiBucureti Modelde organizare

  modernaunei instituiipubliceprezint amnunit aceast instituie, referindum la: sinteza

  proiectelorimportantederulatedePrimrieanalizaprincipalelorrezultateeconomicofinanciare

  obinute n ultimii ani analiza efectelor aplicrii reformei administraiei publice stabilirea

  principalelor direcii legate de restructurarea organigramei acesteia analiza stadiului actual al

  descentralizriiadministraieipublicelocaleprezentareantroviziunepersonalasistemuluide

  managementalPrimrieiialrelaiiloracesteiacualteinstituiipublicedinCapital.

  n partea final a lucrrii formulez o serie de propuneri pe cteva componente

  manageriale, cu rolul de a mbunti sistemul de management public la nivelul Primriei

  MunicipiuluiBucuretievideniindoseriedetemedeosebitdeimportante,pecareintenionezs

  leabordezncontinuarenactivitateatiinific.

 • 10

  CAPITOLULI

  PREMISELESISTEMULUIDEMANAGEMENTPUBLICROMNESC

  CONTEMPORAN

  Conceptul de management are semnificaii multiple i se folosete mult n teorie i

  practic.Esenialulnanalizaitratareaacestuiconceptlconstituiedeterminareaconinutului,a

  elementeloridireciilorcareistabilesctrsturile.

  Scopul investigaiei efectuate n acest capitol este de a prezenta componentele

  managerialealesistemuluidemanagementpublicromnesccontemporanntroviziuneproprie,

  cuinteniadeacreapremisepentrudezvoltareaulterioaraacestuia.

  Elementeledenoutateicontribuiilepersonalepecareintenionezsleaducsunt:

  1. definireaconceptuluideinstituiepubliciacomunicriininstituiapublic.Pentru

  conceptul de instituie public realizez o caracterizare general i dezvolt ceea ce nseamn

  autoritateaexecutiv, iarpentrucomunicarea n instituiapublicprezintelementeledefinitorii

  aleprocesuluidecomunicareiavantajulstrategicalcomunicriimanagerialencadrulrelaiilor

  publice

  2. prezentarea generic a structurilor organizaionale tehnologia de analiz i

  proiectareastructuriiorganizatoricespecifice instituiilorpublice,structuriledecomunicaredin

  cadrulinstituieipublice,structurileparticipativdecizionale,caresuntcelemaieficiente,precum

  i tipurile eficiente de organizaii bazate pe structuri organizaiile ierarhic piramidale i

  organizaiiletipreea

  3. ilustrarea importanei managementului instituiei publice, cu referiri la actul

  managerial (definiie i nsuiri) i la funcia public (prezentare general i clasificare a

  funciilorpublice)

  4. efectuareauneianalizecomparativea33de structuri autohtonede instituiipublice

  reprezentative

  5. stabilirea a trei indici pentru realizarea analizei comparative a structurilor

  organizatoricealeinstituiilorpubliceanalizate,ianume:

  a) numruldeniveluriierarhicedinstructuraorganizatoric(Nni)

  b) numruldecompartimentefuncionalelanivelulstructurii(Nbc)

  c) numrulmediudecompartimentepenivelierarhic(Nmc).

  6. efectuarea, pornind de la valorile indicilor menionai, a analizei de eficien a

  structurilororganizatoriceavutenvedere.

 • 11

  1.1 INSTITUIAPUBLIC,CASISTEMEVOLUATALSISTEMULUIGLOBALAL

  MANAGEMENTULUI

  Cutoatecmanagementulpublic esteundomeniunoualtiineimanagementului,exist

  dejaconvingereacextindereaprincipiiloriabordrilorspecifice lui,nuestedoarochestiune

  relativ, cidevineonecesitate imperativ, caredetermincoordonatelemajoreale reformei n

  sectorul public.Altfel, exist riscul alunecrii spre un formalism accentuat, schimbnd cteva

  accepiunigeneraleineesenialendetrimentulcelorfundamentale,reunitennoulmanagement

  public.

  Pe cale de consecin, este absolut necesar renunarea la percepia i tratarea veche a

  sistemului administrativ, n general i a instituiilor publice n special, ca fiind aparatul

  administrativbirocratic ncareseelaboreaznorme,regulamente, legiiprincareacesteasunt

  aplicate i trecerea la noile principii i legiti generale alemanagementului public, prin care

  sistemuladministrativnansamblui fiecare instituiepublicprinmanageriipubliciurmresc

  obinereaunuiniveldeterminat alperformaneimanageriale, reflectate ncreterea graduluide

  satisfacereainteresuluipublicgeneralianevoilorsocialespecifice.

  n acest capitol am definit conceptul de instituie public i pe cel de comunicare n

  instituiapublic.Pentruconceptuldeinstituiepublicamrealizatocaracterizaregeneraliam

  dezvoltat ce nseamn autoritatea executiv, iar pentru comunicarea n instituia public am

  prezentatelementeledefinitoriialeprocesuluidecomunicareiavantajulstrategicalcomunicrii

  managerialencadrulrelaiilorpublice.

  Instituiilepublicereprezintansamblulstructurilororganizate,creatensocietatepentru

  gestionarea afacerilor publice. Instituiile publice, n sensul birocratic pe care l au n ziua de

  astzi, reprezint singurulmod de organizare socialeconomic a statului care poate face fa

  provocrilor modernitii (numrul mare al populaiei, diversitatea i complexitatea nevoilor

  umanecesecersatisfcute).Obiectivuluneiinstituii publiceesteservireainteresuluipublic.

  Comunicarea managerial eficient este unul dintre instrumentele strategiilor de

  schimbare a organizaiei. Ea poate contribui la ajustarea atitudinilor, a modului de a privi

  lucrurile i la schimbareacomportamentelor.Misiunea iobiectivelecomunicriimanageriale

  sunt strns corelate cu schimbarea organizaional i cu caracteristicile mediului n care

  funcioneazorganizaia.Relaiilepublicesuntnesenactivitidecomunicare.Dacrelaiile

  publicesuntmanagementulcomunicriidintreoorganizaieipubliculsaupebazainteresului

  public, managerul eficient de relaii publice trebuie s fie n permanent contact cu publicul

  organizaiei, s fie capabil s diferenieze n orice moment necesitile de comunicare ale

 • 12

  acestora,sformulezeistransmitmesajenfunciedecaracteristicilefiecruiadintreeleis

  urmreascreacialorlaprimireafiecruiadintremesaje.

  1.2 STRUCTURILEORGANIZAIONALE:MECANISMEESENIALE

  NREALIZAREAPROCESULUIMANAGERIAL

  Pentru a prezenta structurile organizaionale evideniez tehnologia de analiz i

  proiectareastructuriiorganizatoricespecifice instituiilorpublice,structuriledecomunicaredin

  cadrul instituiei publice, structurile participativ decizionale care sunt cele mai eficiente,

  precumitipurileeficientedeorganizaiibazatepestructuri organizaiileierarhicpiramidalei

  organizaiiletipreea.

  Organizarea, cea dea doua etap a procesului managerial, are ca scop gruparea

  oamenilor,ierarhizareasarciniloriactivitiloristabilirealegturilororganizatoricenvederea

  dirijrii tuturoreforturilor ntrosingurdirecieianumeaceeadeaatingeobiectivelepecare

  organizaiaileafixat.

  Organizareanmanagementulpublicreprezintunansambludeproceseprincarepotrivit

  cadrului legislativ se delimiteaz elementele componente ale sistemului administrativ n

  ansamblu i ale fiecrei instituii publice n parte, se precizeaz atribuiile, sarcinile i

  competenelecarerevincomponenteloracestuia,precumirelaiilecaresestabilescntreelen

  cadrulin afarasistemuluinvedereasatisfaceriieficienteainteresuluipublic.

  nactualaetapdetranziieactivitateaorganizaieiesteposibil ssedesfoareeficient

  numai pe fondul unei organizri raionale, bazat peprincipii,metode i tehnici fundamentate

  stiinific. Pe aceast cale se asigur rigurozitatea cadrului organizatoric, singura surs

  generatoaredecoerenacional,dedisciplin iordine funcional i secreeazposibilitatea

  adaptriiorganizaieilaschimbrileceseproducnpermanennactivitateasapractic.

  Elementorganizaionalfundamental,structuraorganizatorica instituieipublice joac

  unrolmajorcuampleimplicaii.Eadefinetecadruldeaciuneicontureazfactoriigeneratori

  de eficien, precizeaz cadrul profesional i stabilete locul i rolul fiecrui compartiment,

  contureaz atribuiile, sarcinile, i responsabilitile, influeneaz procesul informaional

  decizionalieficienaactivitilor.Examinndelementeledebazalestructuriiorganizatorice,a

  modului de mbinare a acestora, a corespondenei dintre funcii i compartimente, a naturii

  acestora,amoduluiderepartizarearesponsabilitilor,destabilirealegturilordintreelementele

  funcionale i operaionale, literatura de specialitate evideniaz trei tipuri de structuri

  organizatorice:a)structuraierarhicb)structurafuncionalc)structuraierarhicfuncional.

 • 13

  nlegaturcuceledemaisusprocesuldeanaliz,proiectare,evaluareirestructurarea

  unei structuri organizatorice trebuie s ndeplineasc cteva condiii, dintre care cele mai

  importante ne apar: a) s corespund scopului i obiectivelor generale ale instituiei b) s fie

  supl i s cuprind un numr ct mai redus de niveluri de conducere c) s defineasc cu

  claritate i precizie funciile i legturile dintre funcii, preciznd atribuiile, sarcinile,

  responsabilitilefunctionarilorpublicid)spoatfiadaptatcuuurin lanoileobiectiveale

  instituieie)sfieeconomic,nsensuldeareclamacheltuieliredusedepersonalidegestiune.

  Analizaiproiectareastructurilororganizatoriceneaparecaunprocesamplu,complex,

  cuimplicaiimultidisciplinare,cunumeroasedificulti,cuinfluenedesensuricontrarii.Stiina

  managementul public studiaz procese i relaii de management existente ntre componentele

  sistemuluiadministrativdar i ncadrulacestora n vedereadescopeririideprincipii i legiti

  generale, de metode i tehnici pentru mbuntirea previziunii, organizrii i coordonrii,

  administrriiresurseloricontrolevaluariiactivitilorcuscopulcreteriigraduluidesatisfacere

  ainteresuluipublic.

  1.3MANAGEMENTULINSTITUIEIPUBLICECONTEMPORANE

  Managementul organizaiei, abordat sistemic, este cunoscut mai mult ca sistem de

  management, respectiv ansamblu de elemente de natur organizatoric, metodologic,

  informaional,decizionalirelaiiledintreacestea,astfelconturate,nctspermitrealizarea

  obiectivelor.

  Subsistemul organizatoric are ca principale componente organizarera formal,

  reprezentatdeactenormative,dispoziiicucaracterintern,iorganizareainformal,cecuprinde

  grupurileinformaleilegturiledintreacestea.

  Subsistemul metodologic abordeaz organizaia i managementul su prin prisma

  instrumentaruluimanagerial utilizabil n derularea proceselor demanagement i a elementelor

  metodologice de proiectare, reproiectare i ntreinere a funcionrii managementului i

  subsistemelorsale.

  Subsistemul informaional reprezint ansamblul informaiilor, fluxurilor informaionale,

  procedurilor i mijloacelor de tratare a informaiilor, menite s contribuie la realizarea

  obiectivelorprincipalealeorganizaiei.

  Subsistemuldecizional se constituiedin ansambluldeciziiloradoptate i aplicate ntro

  organizaie, fiind structurat i determinat de obiectivele acesteia i de configuraia ierarhiei

  manageriale.

 • 14

  Realizarea obiectivului fundamental al managementului public implic din partea

  titularilor de posturi i funcii publice de conducere i execuie n acest domeniu un plus de

  responsabilitate n gestionarea tuturor categoriilor de resurse de care dispune sectorul public,

  respectiv resurseumane, informaionale,materiale i financiare.Toateacestea suntutilizate n

  procesele de management i de execuie din instituiile publice pentru satisfacerea nevoilor

  socialei,implicit,realizareaobiectivuluifundamentalalmanagementuluipublic.

  n orice organizaie actul managerial este dat de totalitatea fazelor i proceselor de

  munc prin care se stabilesc obiectivele unitii i ale subsistemelor sale organizationale,

  proceseledemuncnecesareipreconizatepentruatingerealor,precumiceistabiliiaexecuta

  msurilepentrundeplinirealorncondiiictmaiprofitabile.Sferadecuprindereiintensitatea

  procesuluimanagerialseaflntrunraportdedependencuealonulmanagerial, nsensulca,

  cuct acesta se realizeazpeo treaptdin ierarhia superioara sistemuluimanagerial, cuatt

  estemaicuprinztor,maiintensimaibogatnsemnificaiiirezultate.

  Esena procesului managerial const n concentrarea eforturilor umane pentru

  coordonareamuncii comune.Acestefort sedesfoar ntimpi n spaiu i se realizeaz sub

  forma unor combinaii necesare, determinate de diviziunea i cooperareamunciimanageriale.

  nsumnd numeroase operaii, grupate n etape, actul managerial are un coninut specific

  necesitnd nelegerea modului de influenare asupra salariailor n soluionarea problematicii

  organizaiei. Coninutul actului managerial depinde de sarcinile principale ce stau n faa

  organizaieiipoatefimetodologic,funcional,organizaional,socialiinformaional.

  Managementulpublicabordeazfunciapublicdintroperspectivpractic,ceacarede

  altfel determin coordonatele necesare unei bune funcionri a instituiei publice n care i

  desfoar activitatea funcionari publici cu funcii publice de conducere i de execuie i

  reprezentaniaipoliticului.Eldeterminstatutulistructurafuncieipubliceiafuncionarului

  public ca i angajat al instituiei publice. Performana unei instituii publice este direct

  determinatdeangajaii acesteia,caredevinresponsabili,camanageripublici iexecutani,de

  rezultateleobinute.

  Experiena i realitatea din alte ri democratice dezvoltate demonstreaz c

  mbuntirea capacitii administrative a unei instituii publice depinde cel mai mult de

  profesionalismul managerial n determinarea coninutului i exercitarea funciilor publice de

  ctremanageriipubliciifuncionariipublicideexecuie.Aceastaartrebuisreprezinteotem

  de reflecie i pentru reprezentanii autoritilor din sistemul nostru administrativ pentru a

  nelege necesitatea orientrii puternice a ateniei asupra managementului public, asupra

  profesionalismului nexercitarea funciilorpublicedectrefuncionariipublicidarmaialesde

  ctrereprezentaniiclaseipolitice.Pentruaceasta,nstructurafiecruipostifunciepublicde

 • 15

  conducere sau de execuie managementul public ne oblig s determinm obiective, sarcini,

  competeneiresponsabilitialetitularilor,princareeidevinoparteactivasistemuluidincare

  fac parte, care i asum responsabiliti clare n ceea ce privete realizarea obiectivelor i,

  implicit,amisiuniiadministrativeaautoritiloriamisiuniisocialeainstituiilorpublicencare

  idesfoaractivitatea.

  Stadiul actual al evoluiei legislaiei romneti nu ofer o unitate de concepie asupra

  problematicii funcieipublice, impunndusecunecesitate anumitemodificripentrucorelarea

  prevederilor diferitelorcategorii de acte normative ipentru aezarea acestora la temelia unor

  raporturi juridice viabile. Trebuie fcut o schimbare fundamental de orientare n cadrul

  instituiilor publice din Romnia, practic trecerea de la dimensiunea strict juridic pe care a

  generealizatosistemuldinRomnialaperspectivamanagerialdeabordareainstituieipublice

  determinatdevalorilenouluimanagementpublic.

  1.4 STUDIUCOMPARATIVALORGANIZRIIUNEIINSTITUII

  PUBLICEREPREZENTATIVE

  Scopul principal al activitii de cercetare este acela de a observa care tip de structur

  organizatoricestemaieficient.Pentruilustrareaimportanei managementuluiinstituieipublice,

  precum i a funcei publice, efectuez o analiz comparativ a 33 de structuri autohtone de

  instituii publice. Alegerea celor 33 de instituii publice are la baz o prealabil i temeinic

  documentareceurmreteidentificareaunoradintrecelemaisemnificative instituiipublicecu

  reprezentativitateattlanivelcentralctilanivellocal.Analizacomparativaredreptscoppe

  deopartedemonstrareaviabilitiistructuriiorganizatoricentimppentruuneledintrestructuri,

  iar pe de alt parte succesiunea cronologic a diferitelor tipuri de structuri organizatorice

  adoptate, din care rezult necesitatea implementrii tipului actual de structur. Pentru

  cuantificarea obiectivelor cercetrii, amconstruit dou ipoteze de lucru specifice i anume:1.

  Dac organigrama are mai multe niveluri ierarhice funcionale, atunci se realizeaz o slab

  coordonareaactivitiiinstituieirespectivenpractic2.Cuctsuntmaimultecompartimente

  funcionale ntro organigram, cu att gradul de complexitate i realizare a obiectivelor

  instituieirespectivescade.

  Analizasuccintacelor33instituiipubliceselecionatepentrucomparaie arelabazo

  grildeinterpretarececoninedategeneralealefiecreiinstituiipublicenpartereferitoarela

  denumireainstituiei,cadrul legaldeorganizarei funcionare,scopuri,obiective,aparatulde

 • 16

  conducere, tipulorganigrameiprecum io serie de indici i indicatori caracteristici al cror

  moddecalculeste detaliatn ultimulsubcapitol1.

  Aceste instituii publice sunt:AgeniaNaional pentruEgalitate de anse,Autoritatea

  Naional pentru Cercetare tiinificm, Autoritatea Naional pentru Tineret, Autoritatea de

  Snatate Public Bucureti, Banca Naional a Romniei, Biblioteca Naional a Romniei,

  Camera deComer, Industrie iAgricultur Sibiu,Casa deAsigurri deSntate Iai,Centrul

  Naional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidena Persoanelor, Comisia de

  Supraveghere aAsigurrilor,ConsiliulNaional alAudiovizualului, ConsiliulNaional pentru

  CombatereaDiscriminrii,CurteadeConturi aRomniei,Direciade Impozite iTaxeLocale

  Sector 1 Bucureti, Direcia Judeean de Statistic Vlcea, Garda Naional de Mediu,

  Guvernul Romniei, Inspectoratul de Poliie al Judeului Bacu, Inspectoratul Teritorial de

  Munc Bucureti, Institutul Cultural Romn, Prefectura Municipiului Bucureti, Presedinia

  Romniei, Primria Municipiului Bucureti, Primria Municipiului Dej, Ministerul Afacerilor

  Externe, Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, Ministerul Educaiei, Cercetrii i

  Tineretului, Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor, Ministerul Mediului i

  DezvoltriiDurabile,SecretariatulConsiliuluiSupremdeAprarearii.,ServiciuldePazi

  Protecie,ServiciuldeTelecomunicaiiSpeciale,SocietateaRomndeRadiodifuziuneiPoliia

  ComunitarSector6,Bucureti.

  Pornind de la studierea celor 33 de organigrame am stabilit trei indici pentru realizarea

  analizeicomparativeastructurilororganizatoricealeinstituiilorpublicerespective,ianume:a)

  numruldeniveluri ierarhicedinstructuraorganizatoric (Nni)b)numruldecompartimente

  funcionale la nivelul structurii (Nbc) c) numrul mediu de compartimente pe nivel ierarhic

  (Nmc), calculat ca fiind raportul dintre numrul de compartimente funcionale la nivelul

  structuriiinumruldeniveluriierarhicedinstructur.nfinalulcapitoluluiamefectuat,pornind

  de la valorile indicilor menionai, analiza de eficien a structurilor organizatorice avute n

  vedere.

  CONSIDERAIIPARIALE

  Obiectivelecercetriiefectuateaufostpunereanevidena importaneiorganigramei

  pentru o instituie public, precum i prezentarea legturii de coresponden care exist ntre

  numrul nivelurilor ierarhice, pe de o parte i numrul de compartimente funcionale dintro

  organigram,pedealtparteindeplinireascopurilororganizaieirespective.

  1ModelulNeaguIliuprivindanalizastructuriiorganizatoriceauneiinstituiipublice

 • 17

  Avandnvedereconsiderenteleenunatemaisussepotdesprindeurmtoareleconcluzii:

  celedoutipuridestructuriorganizatoriceanalizatemai sussuntcelemai importante tipuride

  organizareaufoststabilitemodalitilencarepotfineleseimsurateipotezelecercetrii,de

  modul cum sunt ndeplinite depinznd succesul organizaiei respective. n prezent, pentru

  Romnia, elaborarea raional a structurii organizatorice a instituiei publice reprezint un

  obiectivdemareactualitate ide larg interes.Elementdinamicdeosebitdecomplex, structura

  organizatorica instituieipublicenecesitperfecionricontinuepebazaunorstudiirealistei

  temeinicancoratenconcepteletiineimanageriale.

  Conform studiului celor 33 de organigrame de instituii publice din ara noastr, am

  constatatimportanaorganigrameipentruoinstituiepublic,precumiprezentarea legturiide

  coresponden care exist ntre numrul nivelurilor ierarhice, numrul de compartimente

  funcionale dintro organigram i ndeplinirea scopurilor organizaiei respective. Cele dou

  ipotezedelucruspecificeaufostastfelconfirmate.

  Concluziile finale, sintetizeaz ideile originale pe care le aduce cercetarea tiinific n

  domeniul abordat, validnd ipotezele i subliniind elementele care sau constituit n contribuii

  personaleigraduldeconvingereccercetareaafostutilprinprismaoriginalitii.

  CONCEPTELECHEIEALECAPITOLULUI

  managementpublic

  instituiepublic

  comunicareistructuridecomunicare

  relaiipublice

  organizare

  structurorganizatoric

  actmanagerial

  funciapublic.

 • 18

  CAPITOLULALIILEA

  COMPETENEALEINSTITUIILORPUBLICEROMNETI

  Revoluiamanagerial iglobalizarea trebuiesc integrate ntrunnoumodelal teoriei i

  practiciimanageriale,carespermitis favorizezepotenarea lorreciproc.Efecteleacestui

  nou mod de abordare se vor rspndi i amplifica rapid, ceea ce solicit din partea

  managementului instituieiasimilareatripleteiempatieacceptarecongruen nabordarea

  schimbriimanagementuluiiamanagementuluischimbriipentruapropiereanoilororientrin

  management. Eficiena i eficacitatea n sectorul public trebuie s fie mbuntite,

  managementulpublicninstituiilepublicetrebuieorientatasupraobiectivelorirezultatelor,iar

  manageriipublicitrebuiesfieapreciainfunciedecapacitateadearezolvaproblemelesociale

  generaleispecifice.

  Porninddelapremiselesistemuluiglobaldemanagementprezintncuprinsulcapitolului,

  ntro abordarepersonal,moduldemanifestareamanagementuluiinstituieipubliceromneti

  nraportdecompetenelelegalecareiaufostatribuite.

  Elementeledenoutateicontribuiilepersonalepecareintenionezsleaducsunt:

  1. evoluiainstituiilorpublicenRomnia,cuurmtoareleetape:

  2. apariia instituiilor publice n ara noastr (n general, n a doua jumtate a

  secoluluialXIXlea)

  3. continuitateareformeiinstituiilorpublice(primajumtateasecoluluialXXlea)

  4. acumulriledinadouajumtateasecoluluialXXlea

  5. adoptareaiaplicareaaquisuluicomunitarndomeniulinstituional(nprezent)

  6. analiza tipologiei instituiilor publice n Romnia, cu prezentarea criteriilor de

  analiziaclasificriiinstituiilornfunciedeacestecriterii

  7. managementul instituiei publice romneti, cu referiri la: organizarea instituiei

  publice (politica de personal i structura organizatoric) decizia la nivelul

  instituieipublice(procesuldecizionalietapelefundamentriidecizieilanivelul

  instituieipubliceromneti)

  8. realizarea unui studiu comparativ al organizrii unei instituii publice

  reprezentative, pe care am considerato a fi banca naional a rii respective

  studiul comparativ pune n eviden asemnrile i deosebirile dintre Banca

  Naional a Romniei, pe de o parte i Banca Franei, Bundesbank, Banca

  Angliei,BancaOlandeiiBancaFinlandei,pedealtparte.

 • 19

  Inteniile enunate anterior au fost urmrite pe parcursul capitolului, prin intermediul

  celorpatrusubcapitole,structuratedupcumurmeaz:

  2.1 EVOLUIAINSTITUIILORPUBLICENROMNIA

  n acest subcapitol al tezei, alocat competenelor instituiilor publice romneti, pun n

  eviden evoluia instituiilor publice n Romnia, cu urmtoarele etape: apariia instituiilor

  publice n ara noastr (n general, n a doua jumtate a secolului al XIXlea) continuitatea

  reformei instituiilor publice (prima jumtate a secolului al XXlea) acumulrile din a doua

  jumtate a secolului al XXlea adoptarea i aplicarea aquisului comunitar n domeniul

  instituional(nprezent).

  Managementul public a aprut cao necesitate i se dezvolt permanent ca unul

  dintrecelemai importantedomeniialetiineimanagementuluicare,prinrezultatelesale,poate

  avea un impact direct asupra mbuntirii modului de via al cetenilor dintro ar. Este

  unanimrecunoscutfaptulcschimbareadeconcepiensectorulpublicicreareanouluisistem

  demanagementpublicfuncionalieficientpentrustructuraadministrativreprezintunproces

  deduratcare, ns,ar trebui intensificat n toate rilecedorescoorientarereala serviciilor

  oferite de administraie ctre pia. Tranziia de la vechea administraie public la noul

  management public denumit uzual reforma administraiei publice presupune abordarea

  proceselormanagerialeavndnvedereunsetdevaloridebaz.Aceastreformtrebuiesse

  realizezeprin consolidare instituional i ntrirea capacitii administraieipublice romneti,

  dupmodeleuropean.

  Celmaiimportantaspectnproceseledeconsolidareinstituionalintrireacapacitii

  administraieipublice l constituieaplicarea la toate nivelele sistemuluidemanagementpublic

  romnesc a prevederilor acquisului comunitar. Acquisul comunitar este reprezentat de

  ansambluldedrepturiiobligaiiasumatedestatelemembrealeUniuniiEuropene,denormele

  juridice ce reglementeaz activitatea din rile membre , precum i regulile de funcionare a

  instituiilorUniunii,aciunileipoliticilecomunitare.

  Armonizarea legislaiei romnesti cu reglementrile comunitarea reprezentatocondiie

  esenial a aderrii Romniei la Uniunea European. Romnia nregistreaz progrese n acest

  sens, iar obligaiile sale se refer nu doar la adoptarea actelor normative necesare, ci i la

  asigurarea condiiilor necesare pentru aplicarea lor n practic. Statele membre ale Uniunii

  Europene au recunoscut de mult timp faptul c standardele manageriale i performanele

  managerilorpublicisuntcriteriipentrusuccesulattalperformanelorgeneralenadministraia

  public, ct i pentru reforma acesteia. A mbunti performanele administraiei publice

 • 20

  nseamn identificarea unor standarde mai bune de eficien i eficacitate n aplicarea legii.

  Aceasta presupune delegarea responsabilitilor n favoarea managerilor publici, nsoit de

  mecanismedecontrolcorespunztoare.

  n asemenea situaii, calitatea managerilor publici devine de maxim importan.Mai

  mult chiar, atunci cnd politicile de stat devin din ce ncemai complexe i din ce n cemai

  expuselacolaborareainternaional,aacumestecazulstatelormembrealeUniunii,nevoiade

  manageri publici cu perspective reale i cu abilitatea de ai coordona munca n relaiile cu

  instituiilenaionaleiinternaionaledevineimaiacut.

  Practic, implementarea strategiei de reform a administraiei publice impune formarea

  compentenelor necesare obinerii performanei solicitate funcionarului public de la toate

  nivelele. Construirea de capaciti instituionale, la nivelul celor din Uniunea European,

  incumb transferul de competene la nivelulautoritilor locale, care trebuie s rspund unui

  numrtotmaimaredesarcinideserviciu,odatcuacordareadeautonomiesporitautoritilor

  locale sauregionale.Prinurmare,dezvoltareauneiadministraiifuncionale, capabil screeze

  condiiicadru favorabile pentru dezvoltarea economiei de pia, este strns condiionat de

  formareaprofesional,pebazaidentificriinecesitilordeinstruire,pregtireiperfecionarea

  funcionarilorpublici.

  Descentralizareaesteunfenomendeosebitdecomplex,caresuferoseriedemodificri

  ca i contextul social n care procesul se desfoar.Din aceast cauz nu se poate formulao

  concluzie ferm n sensul de a aprecia dac procesul de descentralizare dinRomnia este un

  succes sau un eec procesul nsui este unul dinamic. nelegerea cauzelor eecurilor aprute

  poate conduce la elaborareaunorpolitici sociale imodificri instituionalecare sconduc la

  mbuntireafurnizriiserviciilorsociale,darilacretereacapacitiiadministrative.

  Romnia a optat pentru descentralizarea serviciilor sociale i pentru o mai mare

  autonomieaautoritilorlocalenfurnizareabunstriisociale.Descentralizareanuestensine

  unprocesbunsauru,cidepindedemodulncareafostrealizatproiectulideimplementarea

  acestuia. n momentul de fa, schimbrile de ordin legislativ sunt nsemnate, fiind elaborat

  cadrulnecesardescentralizriiadministrative.

  Reformaadministraieipubliceromnetiesteunadintreprincipaleleprovocricucarese

  confrunt Romnia la ora actual. n acest sens, Comisia European, a recunoscut progresele

  nregistrate pn acum de ctre autoritile romne n ceea ce privete consolidarea cadrului

  instituional i recomand, n mod evident, s fie depuse eforturi substaniale n procesul de

  reformaadministraieipublice.Pentrucaprioritileiobiectivelestabilitespoatcontribuila

  mbuntireacalitii administraieipublice romnetiestenecesaromaibuncoordonare i

 • 21

  corelareapoliticilor i strategiilorelaboratede instituiilepublice romne,precumi stabilirea

  unormecanismedemonitorizareaimplementriilor.

  n ceea ce privete procesul de reform, au fost identificate, cu precdere,urmtoarele

  prioriti:ntrirearoluluiprefectuluidecoordonareaprocesuluidedescentralizareaserviciilor

  publice i de asigurare a unui sistem de management integrat pentru serviciile publice

  descentralizate din ministere procesul de schimbare a prefecilor i subprefecilor n nali

  funcionari publici consolidarea parteneriatului ntre minister i asociaiile administraiilor

  publice localeelaborarea i adoptareaCarteiServiciilorPublicecare s includprincipalele

  standardedecalitate iprincipiiprivind furnizoriide serviciipubliceun nousistemde salarii

  pentru funcionarii publici activiti de promovare a celor mai bune practici comunitare n

  domeniuladministraieipublic.

  2.2 ANALIZATIPOLOGIEIINSTITUIILORPUBLICEDINROMNIA

  Tipologia instituiilor publice din Romnia este sintetizat pornind de la concepte i

  importancuprezentareadetaliat acriteriilordeanaliziaclasificrii instituiilor nfuncie

  deacestecriterii.

  Rolulinstituieipubliceesteaceladeaoferiproduseiserviciipublicedeceamaibun

  calitate pentru satisfacerea nevoilor sociale generale i specifice pentru persoane fizice i

  juridice, n condiii de eficien economic. Instituiile publice au un loc important n cadrul

  statuluideoarece,prinintermediulacestora,statulindeplinetefunciilesale.

  Administraia public se realizeaz printro multitudine de forme organizatorice care

  implic categorii ntregi de personal afectate acestei activiti. Sistemul administraiei publice

  esteunsistemdeorganizaresocial,careexist ifuncioneazncadrulunuimacrosistemde

  organizare sociala societii nansamblu, considerat lanivel naional sau la niveldeuniti

  teritorialadministrative.ncadrulacestuisistemmacrosocialexistifuncioneazdiversealte

  formedeorganizarenafarasistemuluiadministraieipublice,constituindpentruaceastamediul

  socialncareexistifuncioneaz.Deaceea,trebuieavutenvedereraporturilecareexistntre

  sistemuladministraieipubliceisocietatenansamblu,urmrindusedeterminrileiinfluenele

  societiinplanglobalcamediusocialasuprasistemuluiadministraieipubliceirolulpecare

  acestsistemlarenevoluiasocietiinansamblu.

  Compatibilitatea ntre sistemul administraiei publice si societate este asigurat att de

  socialitateasistemului,careevideniazparticularitileunuianumittipdeadministraiepublic

  nraportcumediulsocialncareesteorganizatifuncioneazrespectivulsistemadministrativ,

  ct i felul n care acest sistem reuete si autoregleze structurile i aciunile n raport cu

 • 22

  nevoile societii. innd seama de necesitile colective comune ale tuturor cetenilor,

  administraia se realizeaz attdeorgane ale statului, ct i de ctre colectivitile localecare

  reprezintexpresiauneisolidaritideinteresepropriilocuitoriloruneianumitezonesauuniti

  teritoriale i care utilizeazmijloace proprii natingerea scopului su. Pornind de la definirea

  general a autoritii publice ca reprezentnd componenta de baz structural i forma

  organizatoricdistinctdeconstituireimanifestareaputeriipublicealctuitdinunasaumai

  multe persoane, care este nzestrat cu capacitatea juridic de a participa n nume propriu la

  nfptuireasarcinilorrevenindnmodspecificputeriipublice,ndoctrinsearatcaautoritatea

  administrativreprezintaceacategorieaautoritilorpublicesaudestatcuostructurstabili

  oactivitatecontinu,nzestratcucapacitateajuridicadministrativcareipermiteparticiparea

  nnumepropriulanfptuireaputeriiexecutivenlimitelecompeteneilegaldeterminate.

  Plecndusede lafaptulcprinstructursenelegeattmodulprincaresuntordonate

  elementeleunuisistem,ctirelaiilecesestabilescntreacestea,nprocesulrealizriifunciilor

  respectivesistemului,sepoateafirmac,nceeacepriveteadministraiapublic,multitudinea

  autoritiloradministrativealestatuluiialeautoritilorlocaledeterminordonarea,nvederea

  realizriifunciilorpecareacestealeau, nbazaadoucriterii:

  criteriulteritorial,cruiaicorespundestructuraierarhic

  criteriul funcional sau al competenei materiale, cruia i corespunde structura

  funcional.

  Caatare,ntregulsistemaladministraieipubliceesteconstituitsubformauneistructuri

  mixte, ierarhicfuncionale. Autoritile administraiei publice se clasific, n conformitate cu

  criteriul teritorial, n autoriti centrale i autoriti locale, dup raza teritorial n care poate

  aciona autoritatea public respectiv.Autoritile administraiei publice centrale acioneaz n

  interesul ntregii colectiviti umane existente n sistemul social, la nivelul statului, pe cnd

  autoritile administraiei publice locale au n vedere soluionarea intereselor colectivitilor

  locale,dintroanumitparteateritoriului,interesecaresearmonizeazcuintereselegenerale.

  Indiferent de categoria n care este cuprins respectivul organ al administraiei publice,

  acestaesteabilitat, ncondiiilelegii,sdesfoareactivitatespecificdeadministraiepublic,

  prevzutnconcordancucompetenasa.Aparatuladministrativsemanifestcaunansamblu

  complexdestinatssatisfacnevoilepublice,careafostconstituittreptat,pentruaasiguramai

  ales permanena i independena societii organizate politic i pentru a rspunde anumitor

  necesiti care apar datorit vieii n comun. Dup cum se poate constata, organele

  administraiei publice instituite pentru a asigura serviciile au un rol bine determinat n cadrul

  sistemului organelor statului, ele ndeplinindui atribuiile consacrate prin acte normative i

  contribuindnemijlocit la organizarea i desfurarea activitii sociale instituite n stat.Aceste

 • 23

  organeconlucreazntreele,cticucelelalteorganeale statului,dar, nacelai timp, intr n

  relaiisocialeinraporturijuridicecualteautoritiiinstituiicareprinmenirealorparticipla

  asigurareastabilitiisocialeconomiceastatului,conlucrndpentrurealizareaintereselorntregii

  societi.

  2.3 MANAGEMENTULINSTITUIEIPUBLICEROMNETI

  Pentruailustra importanamanagementuluiinstituieipubliceromneti,mvoireferiri

  ncontinuarelaorganizareainstituieipublice(politicadepersonalistructuraorganizatoric)i

  decizia la nivelul instituiei publice (procesul decizional i etapele fundamentrii deciziei la

  nivelulinstituieipubliceromneti).

  nmanagement,menireaactuluidecizionalconstndirecionareacontientaactivitii

  economice i sociale. Prin coninutul, natura i rolul su, decizia se afirm ca nervul vital al

  managementului instituiei publice.Rolul deosebit al deciziei nmanagement este subliniat de

  faptul c prin intermediul ei se determin locul fiecrei verigi organizaionale, a fiecrei

  subuniti i a fiecrui angajat n parte la soluionarea sarcinilor preconizate. Tot cu ajutorul

  deciziilor se coordoneaz n spaiu i timp resursele i se asigur ritmicitatea n realizarea

  sarcinilordeplan.

  Prindecizieseconceptualizeazosituaiedealegeresubformauneiimaginimentalesau

  unui model explicit. n cazul modelului apare necesar ca la conceptualizarea lui s i se

  implementezeelementelecereprezintofuncieaexperieneimanageruluiiaceluilaltpersonal

  deconducere,acaracteruluiselectivalpercepieiiajudeciiacestora,aplicateladatelesituaiei

  problemelor economice i sociale. Dac la aceasta adugm i cunoaterea aprofundat a

  coninutului sistemului decizional, ne apar factorii necesari pentru raionala orientare,

  fundamentare, adoptare, aplicare, control, evaluare a deciziilor. Diversitatea deosebit a

  deciziilor pune n eviden necesitatea cunoaterii tipologiei acestor decizii n vederea

  raionalizriicomponentelorsale,pentruadoptareaiaplicareaunordeciziicalitativsuperioare.

  Proces raional de alegere a unei linii de aciune n scopul de a ajunge la un anumit rezultat,

  deciziaimplicexistenaanumitorcondiiiprincipaleianume:a)existenaunuiasaumaimultor

  obiective de atins, precis definite, cuantificate i nsoite de un sistem riguros de msurare a

  realizriilorb)existenamaimultoralternativedeacionaredincaressealeagsoluiapentru

  atingerea obiectivului c) existena factorilor limitativi, respectiv a celor economici, adic cei

  legaideresurseledetimp,mijloacebneti,resursedemunc,precumiacelorsociali,ncare

  includemipeceiumanicuimplicaiilecaredecurg dineticaimoralauman.

 • 24

  Eficacitateauneideciziireprezintrezultatultranspuneriinfapteaacesteia,iareficiena

  ei este raportul dintre efectul economicosocial util i efectul economicosocial depus pentru

  fundamentarea i luarea ei. Procesul lurii i transmiterii deciziilormanageriale comport trei

  etapeprincipale:

  1)etapadepregtireadeciziei,ncadrulcreiasecontureazsoluiileposibilepentru

  rezolvareaproblemei

  2)etapadedeterminareasoluieioptime,realizabil ncondiiileexistenteideluare

  propriuzisadeciziei

  3)etapademotivare,transmitereicontroladeciziei

  Judecareaeficieneideciziei se face ntrunmediumobil:odecizie luat judiciospoate

  conducelaefectelenecorespunztoare,cndcondiiilepentrucareafostluatseschimbinvers,

  condiii mai favorizante pot determina efecte bune n decizii necorespunztoare. Evaluarea

  eficacitiidecizieipoatefifcutiprinprismaadoucriterii:celalcalitiiobiectiveadeciziei

  icelalacceptriidecizieidectreceinsarcinaicumaterializareaei.Eficienadecizieinueste

  denatur exclusiv economic, ci i ecologic, social, psihologic, etc. determinat de factori

  specifici corespunztori al cror impact nu poate fi msurat n termeni valorici. Criteriul

  eficienei economice ramne reperul esenial de referin in funcie de care se efectueaz

  alegerea,ncadrulprocesuluidecizional,dintremaimultealternativeaceleicareofercelemai

  mari efecte economice pentru un volum dat al resurselor angajate sau, ntro formulare mai

  general,caremaximizeazraportulefect/efortsaudiferenadintreacetidoitermeni.

  2.4 STUDIUCOMPARATIVALORGANIZRIIUNEIINSTITUII

  PUBLICEREPREZENTATIVE

  nfinalulcapitoluluiamrealizatunstudiucomparativalorganizriiuneiinstituiipublice

  reprezentative, pe care am considerato a fi banca naional a rii respective. Acest studiu

  comparativapusnevidenasemnrileideosebiriledintreBancaNaionalaRomniei,pe

  deoparteiBancaFranei,Bundesbank,BancaAngliei,BancaOlandeiiBancaFinlandei,pe

  dealtparte.

  Obiectivelecercetrii efectuate au fost pe deo parte,de a demonstra legtura dintre

  organigramele unor instiii publice smilare la nivel naional, relaia consolidare instiional

  capacitateaadministraieipubliceireformaacestorinstituii,iarpedealtparte,legturadintre

  managementul instituiilorpublicerespectiveicompetenelepentrucareaufost nfiinate.Ele

  aufostcuantificatendouipotezedelucruspecifice,alcrorgraddeadevrafostconfirmatcu

  ocaziacercetriiefectuatenacestcapitolaltezei.

 • 25

  Ipotezele specifice cu care lucrez n cuprinsul capitolului sunt urmtoarele: 1. Cu ct

  existmaimulteasemnrintreorganigrameleunorinstituiipublice,cuattrelaiaconsolidare

  instituionalcapacitateaadministraieipubliceestemaistrnsireformainstituiilorpublice

  respective mai bine realizat i 2.Dac organizarea unei instituii publice este fcut innd

  cont de managementul performant al activitilor specifice acestei instituii, atunci respectiva

  instituieindeplinetecompetenelepentrucareafostnfiinat.nurmademersuluitiinific

  efectuat,seconstatcceledouipotezedelucruseconfirm.

  CONSIDERAIIPARIALE

  Astfel,amconstatatc,pentruRomniaipentrubancasacentralestecuattmaiutil

  nsuireaexperieneibncilorcentraledinrileUniuniiEuropene,privindintegrareadeplina

  BnciiNaionaleaRomnieincadrulprogramuluideactivitatealBnciiCentraleEuropenei

  colaborareasaactivcubncilecentralecarealctuiescSistemulEuropeanalBncilorCentrale.

  DinanalizalegislaieidinstateleUniuniiEuropeneicomparareacuLegeanr.312/2004privind

  StatutulBnciiNaionale aRomniei, se poate ajunge la concluzia c legislaia romneasc a

  inclus cerinele comunitare, astfel nct Banca Central a Romniei s corespund sub toate

  aspecteleprofiluluiuneibncicentraledetipeuropean.Sistemulbancarromnescafostasanat

  iconsolidat,ajungndlaunnivelremarcabildestabilitatefinanciarilaocapacitateridicatde

  ajucaroluldelocomotivaeconomieirealeiaintegrriinUniuneaEuropean.

  CONCEPTECHEIEALECAPITOLULUI

  reform

  descentralizare

  administraiepublic

  decizie

  procesdecizional.

 • 26

  CAPITOLUL ALIIILEA

  STANDARDEEUROPENEPENTRUSISTEMULDEMANAGEMENT

  PUBLIC

  Managementul public ca teorie i practic este, cu ceritudine, o cale tiinific de

  rezolvareaproblemeipuseconduceriinprocesulcomplexalreformei,al interdependenelori

  al schimbrilor care caracterizeaz lumea contemporan european, extrem de dinamic,

  asigurndimplementareacusuccesastandardelorcomunitare.

  Urmtoareleanalize istudiiparialededomeniu legatedestandardeleeuropenepentru

  sistemuldemanagementpublic seconstituiecaelementedenoutateicontribuiipersonalepe

  careintenionezsleaduc:

  1. prezentarea apariiei i evoluiei instituiei publice n Uniunea European, cu

  ilustrarea ansamblului instituiilor publice europene, n legtur concordant cu

  tratatele asupraUniunii din anii 1986 (Actul Unic European), 1992 (Tratatul de la

  Maastricht),1997(TratatuldelaAmsterdam)i2001(TratatuldelaNisa)

  2. analiza structurii instituionale a Uniunii Europene, conform celor 3 piloni: I

  dimensiuneacomunitarIIpoliticaexternidesecuritatecomunIIIjustiiei

  afaceriinterne

  3. analiza i clasificarea instituiilor publice n Uniunea European, n general i

  prezentarearoluluiunorinstituiieuropene,nparticular

  4. reliefarearoluluiinstituieipublicelaniveleuropeaninaional,nrilemembreale

  UniuniiEuropene

  5. ilustrareamoduluidefuncionarealmanagementuluiinstituiilorpublicemodernen

  ctevastateeuropenedezvoltate,membrealeUniuniiEuropene,nlegturcu:

  a. organizareainstituieipublicenacestestate

  b. structuraorganizatoricauneiastfeldeinstituiipublice

  c. decizia la nivelul instituiei publice respective, cu punerea n eviden a

  etapelorfundamentriidecizieilanivelulinstituieipubliceeuropene

  6. realizarea unui studiu de caz pe Primria Londrei, ca model de management al

  instituiilorpubliceeuropene.

 • 27

  3.1 CONVERGENEMANAGERIALENEVOLUIAINSTITUIILORPUBLICEN

  UNIUNEAEUROPEAN

  IdeeauneiEuropeunitea fostsusinutdealungulsecolelor,darnumaidupceldeal

  doilearzboimondialstateleeuropeneauinstituionalizatformedecooperareinternaional,cu

  competenendomeniispecifice,cumarfi:OrganizaiapentruCooperareEconomicEuropean,

  OrganizaiaTratatuluiAtlanticuluideNord,UniuneaEuropeiOccidentale.Acesteorganizaiiau

  pus bazele unei solidariti mai strnse ntre statele europene, dar nc manifestau trsturile

  clasicealeuneiuniuniastatelorialecooperriiinterguvernamentale.Consideratcaoinstituie

  i un vector al progresului n diferite domenii, managementul este nvestit cu funcie social,

  avndsarcinaorientriigeneralespreprogresiprosperitateasocietiincadrulcreiaactiveaz

  iindeplinetevocaiasocialieconomic.

  n capitolul al IIIlea, legat de standardele europene pentru sistemul de management

  publicamefectuatprezentareaapariieiievoluieiinstituieipublicenUniuneaEuropean,cu

  ilustrareaansamblului instituiilorpubliceeuropene, n legturconcordantcutratateleasupra

  Uniuniidinanii1986(ActulUnicEuropean),1992(TratatuldelaMaastricht),1997(Tratatulde

  la Amsterdam) i 2001 (Tratatul de la Nisa), precum i structura instituional a Uniunii

  Europene, referindum la cei 3 piloni: I dimensiunea comunitar a Uniunii II politica

  externidesecuritatecomunIII justiieiafaceriinterne.

  nceputul procesului de integrare european, caracterizat prin trsturi originale i

  specifice, care constituie baza actualei structuri a Uniunii Europene, poate fi considerat anul

  1950,cndministrulfrancezalafacerilorexterne,RobertSchuman,apropusimplicareactorva

  state europene ntrun proiect de cooperare mai strns, comparativ cu formele tradiionale

  existentelaacelmoment.Acestnoutipdecooperarepresupuneatransferuldesuveranitatectre

  oorganizaie cu puteri de constrngere asupramembrilor si. Iniiativa a constat n integrarea

  produciei de crbune i oel a Franei i Germaniei, n cadrul unei organizaii deschise

  participriiialtorstateeuropene.PrintrepromotoriiideiiuneiEuropeunite,acestaafostprimul

  pas ctre o cooperare lrgit: o integrare sectorial ce ar fi putut influena i alte sectoare

  economice. Aceasta era ideea declarat, ns obiectivul politic imediat l constituia alipirea

  GermanieilaEuropaieliminarearivalitilorexistententreFranaiGermaniaprivindzonele

  strategicealeRuhruluiiSaarului.

  Procesuldeadncirea integrriieuropene(sauintegrareapevertical)ademaratnanii

  50iaavutnvedereurmtoareleaspecte:

  a) creterea progresiv a obiectivelor comune, pe care statele membre decid s le

  realizezempreun,prinextindereaariilorpoliticilorcomune

 • 28

  b) ntrirea caracterului supranaional al Comunitii, prin utilizarea extensiv a

  sistemuluidevotmajoritar(n loculceluibazatpeunanimitateexistent lanivelulConsiliului),

  princaresuntreprezentateintereselenaionalealefiecruistatmembru,precumiprinntrirea

  roluluiParlamentuluiEuropean(undesuntdirectreprezentaiceteniieuropeni).

  Conceptul de instituii comunitare se caracterizeaz prin urmtoarele elemente

  specifice:

  au rolul de a pune n aplicare, n temeiul competenelor lor conferite de tratate,

  regulilefundamentaledeconstituireidefuncionareaComunitilorEuropene

  suntcreateprintratatelencheiatedectrestatelemembre

  n domeniile n care acioneaz sunt dotate cu puterea de a lua decizii i de a le

  impunestatelormembre,reprezentndastfelodesprinderedeschemeletradiionalealecooperrii

  internaionale,ncareexecutareatratatelorestesupusdisponibilitiisemnatarilor

  prin natura lor, ele reprezint interesele statelor, interesele uniunii i interesele

  popoarelorstatelormembre

  beneficiazdeoanumitautonomie juridic, administrativ i financiar, corolaral

  specificitiilorfuncionale.

  n ultimii 60de ani, Europa sa schimbat, la fel ca ntreaga lume.Astzi,maimult ca

  niciodat, ntro lume globalizat n evoluie constant, Europa trebuie s fac fa unor noi

  provocri. Europa secolului al XXIlea se confrunt cu o serie de provocri: mondializarea

  economiei, evoluia demografic, schimbrile climatice, aprovizionarea cu energie sau noile

  ameninrilaadresasecuritii.

  Uniunea European nseamn, pe de o parte meninerea i extinderea acquisului

  ComunitiiEuropenei,pedealtpartenoiformedecooperarendomeniulPoliticiiExternei

  deSecuritateComun(PESC)ialJustiieiiAfacerilorInterne(JAI).Astfel,conformimaginii

  comunedespreUE,prinTratatuldelaMaastrichtaceastadevineoconstruciecutreipiloni,care

  va fimeninut i dezvoltat continuu. n cadrulTratatulde laMaastricht, cei trei piloni sunt

  definiiastfel:

  1. PRIMUL PILON cel mai important i mai solid pilon rmne n continuare

  Comunitatea European, ale crei puteri au fost extinse considerabil prin tratatele de la

  Maastricht,AmsterdamidelaNisa.Acestavizeazdimensiuneacomunitar,reflectatprin:

  Ceteniaeuropean

  Liberacirculaieabunurilor,serviciilor,persoaneloricapitalului

  Politicicomunitare

  Uniuneaeconomicimonetar.

 • 29

  2. AL DOILEA PILON Politica Extern i de Securitate Comun (PESC) confer un

  fundament contractual colaborrii interstatale n domeniul politicii externe practicate de la

  nceputul anilor 70 n afara Comunitilor Europene un fundament solid, eminamente inter

  guvernamental,dinafaratratatuluiComunitilorEuropene.

  3. AL TREILEA PILON este constituit din cooperarea, de asemenea stabilit n afara

  tratatului CE, a statelor membre ale Uniunii Europene n domeniul justiiei i cel al politicii

  interne.Prinintermediulunorinstituiicomune(Consiliu,Comisie,ParlamentEuropean,Curtea

  EuropeandeJustiie),precumialunuicatalogextensivdeobiective,acestepridistincteale

  Uniuniisuntangrenatecelpuinparial.ntotcazul,felulncaresunt luatedeciziile,moduln

  caredecurgeluareaacestora,precumiimportanafiecreiadintreinstituiileiactoriiimplicai

  difer nmod evidentde la un caz la altul.Acesta vizeaz cooperarea n domeniul Justiiei i

  AfacerilorInterne.

  Statelemembrenumaisuntnmsursfacfasinguretuturoracestorproblemefr

  frontiere. Pentru a gsi soluii i a rspunde preocuprilor cetenilor, este necesar un efort

  colectivlaniveleuropean.Europatrebuiessemodernizeze,sdispundeinstrumenteeficiente

  i coerente, adaptate nu numai la funcionarea unei Uniuni extinse de la 15 la 27 de state

  membre, ci i la transformrile rapide prin care trece lumea de astzi. Prin urmare, regulile

  convieuirii,nscrisentratate,trebuierevizuite.

  Evoluiaprocesuluideglobalizare nmultitudinea ivarietatea formelorinivelurilor

  sale de manifestare, determinante ale unor serii de seducii i dezamgiri complementare i

  contradictorii deopotriv (demulte ori neprevzute camoment al apariiei i ntinderii spaio

  temporale,nebnuitenconinutisurprinztoarecaefecte)consitituieunargumentinvincibil

  n favoarea reconsiderrii modalitilor de abordare tehnicopragmatic a managementului

  instituieipublice.

  Noiunea de spaiu administrativ european a fost gndit dup modelul spaiilor

  economice i sociale europene. De asemenea, acest concept se leag de vastul sistem al

  cooperriijuridicecareincludeasistenmutualnaplicarealegiiictevaadaptrincmpurile

  legislativerelevante

  3.2 SCURT ANALIZ A TIPOLOGIEI INSTITUIILOR PUBLICE DINUNIUNEA

  EUROPEAN

  Unicitatea construciei europene se reflect n primul rnd n arhitectura instituional.

  Statele accept s delege o parte din puterile lor suverane unor instituii comune create prin

  tratatelefondatoare,cumodificrilesuccesive,instituiialcrorscopestesasigureoparticipare

 • 30

  democraticastatelormembrelaluareadedecizii.nmomentulactual,funcionareaUniuniise

  bazeaz pe cinci instituii: Comisia European, Parlamentul European, Consiliul de Minitri,

  numit pe scurt Consiliu, Curtea de Justiie a Comunitilor Europene i Curtea de Conturi.

  Tratatul constituional consacr formal funcionarea Consiliului European ca instituie de sine

  stttoare.Pelnginstituii,UniuneEuropeanincludeoseriedeorganismespecializate:

  MediatorulEuropeaniinstituiilefinanciare:BancaCentralEuropeaniBanca

  EuropeandeInvestiii

  Organismecurolconsultativ:ComitetulRegiuniloriComitetulEconomici

  Social

  Organisme interinstituionale: Oficiul de Publicaii Oficiale al Comunitilor

  EuropeneiOficiuldeSelecieaPersonaluluiComunitilorEuropene

  Ageniidescentralizate:

  17 agenii comunitare specializate care funcioneaz n cadrul domeniul

  comunitar(primulpilonalTratatului ComunitilorEuropene)

  InstitutulEuropeanpentruStudiideSecuritate(ISIS)iCentrulEuropeanpentru

  ObservaiidinSatelit,ambelefuncionalencadrulPoliticiiExterneideSecuritateComun(al

  doileapilon)

  EuropoliEurojustncadrulCooperriiPoliienetiiJudiciarenMateriePenal

  (altreileapilon).

  Aceste instituii,createpeparcursulamaimultde40deani, reflectevoluia n timpa

  structurii unionale europene i trec acum printrun proces de reform generat de extinderea

  Uniunii cu zece state n 2004 (ceamaimare extindere din istoria sa) i cu alte dou n2007

  (deocamdat,procesulneoprinduseaici).

  ParlamentulEuropeanafostnfiinatprinTratatuldelaRoma(1957)pentruareprezenta

  popoarele statelor reunite n cadrul Uniunii Europene", fiind singura instituie a crei

  componen este stabilitprinalegeri libere, la niveleuropeani alecrei edine ideliberri

  sunt publice. Iniial, Parlamentul European a fost organizat ca un ansamblu deliberativ, cu

  funcie consultativ i constituit din membri ai parlamentelor naionale. Tratatele de la

  Maastricht i de la Amsterdam au adus schimbri majore ale rolului Parlametului, acesta

  devenindunorgancufunciipoliticeicuputerilegislativeibugetare.

  Conform Tratatului Uniunii, Consiliul Uniunii Europene reprezint interesele statelor

  membre(spredeosebiredeParlament, care reprezint intereselepopulaiei statelormembre) i

  este compus din reprezentani ai guvernelor (motiv pentru care i se spune i Consiliul de

  Minitri), avnd att putere legislativ ct i executiv. Numrul membrilor Consiliului este

 • 31

  egal cu numrul statelormembre, fiecare guvern avnd un singur reprezentant. Consiliul este

  principalainstituiededecizieaUniuniiEuropene.

  ComisiaEuropeanreprezintintereseleUniuniiEuropene(spredeosebiredeParlament

  ideConsiliu)iesteorganulexecutivalUniunii.PrincipalelecompetenealeComisieisunt:

  de control: supravegheaz respectarea Tratatului Uniunii Europene i implementarea

  legislaieicomunitare

  deiniiativ:aremonopoluliniiativeinchestiunidecompetencomunitar

  de execuie: joac rolul unui guvern la nivel comunitar, avnd responsabilitatea

  implementrii i coordonrii politicilor, precum i a gestionrii Fondurilor Structurale i a

  bugetuluianualalUniunii

  de reprezentare: primete scrisorile de acreditare ale ambasadorilor rilor din afara

  spaiuluicomunitarnUniuneiareDelegaiicurangdeambasadenstatelecandidatesaun

  altestatedinafaraUniunii,precumibirouridereprezentarenstatelemembre.

  nfiinat n 1952, Curtea European de Justiie are rolul de a asigura uniformitatea

  interpretriiiaplicriidreptuluicomunitariarecompetenadeasoluionalitigiicareimplic

  statelemembre,instituiicomunitare,companiisaupersoanefizicedinspaiulUniunii.

  CurteaEuropeandeConturi,nfiinatn1977,adobnditstatutuldeinstituieaUniunii

  Europene numai n 1993 (prin intrarea n vigoareaTratatului de la Amsterdam)i reprezint

  contiina financiaraUniunii.Rolul suestedeacontrolaaspectele financiarealeUniunii,

  maiexact legalitateaoperaiunilorbugetuluicomunitar i corespondenaacestuiacuprogramul

  anualdegestionareasa.Curteadesfoaracesttipdecontrolanualielaboreazunraportpe

  carelnainteazParlamentuluiEuropean(icareservete ladescrcareabugetaraComisiei).

  Curtea de Conturi este independent n raport cu celelalte instituii comunitare i are deplin

  libertatenprivinaorganizriiiplanificriiactivitiisaledeauditideraportare.

  3.3 MANAGEMENTULINSTITUIILORPUBLICEEUROPENE

  nreliefarearoluluiinstituieipublice laniveleuropeaninaional,nrilemembreale

  Uniunii Europene am ilustrat modul de funcionare al managementului instituiilor publice

  moderne n cteva state europene dezvoltate,membreale acesteia, n legtur cu:organizarea

  instituiei publice n aceste state structura organizatoric a unei astfel de instituii publice

  decizia lanivelul instituieipublicerespective,cupunerea nevidenaetapelorfundamentrii

  deciziei la nivelul instituiei publice europene. Noile coordonate evolutive ale economiei

  mondialencursdeglobalizaresistemintegrataleconomieimondialecufrontiereialcelei

  transnaionalepentrucareinstituiapublic,privitcaentitate,reprezintunsistemdeschis,

 • 32

  organicadaptiv,determinomutaiedeconinutampliprofundnprivinaloculuiirolului

  managementuluipublicmodernncadrulaceeacenumimsistemulglobaldemanagement.

  Cafenomenecemarcheazesenialviaaeconomicisocialanceputuluidemileniu,

  considerc,globalizareairevoluiamangerialtrebuieintegratentrunnoumodelalteorieii

  practiciimanageriale,carespermitisfavorizezepotenarealorreciproc.

  Adaptarea instituiilor publice la economia de pia presupune profunde schimbri la

  nivelulmanagementuluipublic.Necesitateaurgentdea inova,deacreanoul nmanagement

  presupune,lanivelulfiecreiinstituiipublice,adoptareaunorstrategiiinovatoare,orientatespre

  promovarea noului pentru realizarea eficienei n cadrul sistemului. Unul din principalele

  obiectivealefuncionarilorpublici,nspecialceicufunciideconducerensistem,trebuiesfie

  descoperirea i asimilarea elementelor noi n toate domeniile de activitate i abordarea ntrun

  spiritdeschisapropunerilordeschimbare.

  Aceasta nseamn, fr ndoial, nalt profesionalism din partea managerilor publici

  pentruaidentifica,nelegeirecunoatenevoiadeschimbare,pedeoparte,iarpedealtparte,

  deaacionansensulimplementriiacesteia.Manageriipublicitrebuiesgndeascntermenii

  structurilorviitoarede managementeuropean.

  Schimbareamanagementuluinuestenicisimpl iniciuoar.Eaimpuneunvolumde

  munc,densuireanoilorpracticiimetodicimanageriale,a legilor,decutezannaplicarea

  lorlaspecificulfiecreiinstituii,precumiafiecruiprocesdeschimbare.

  n asemenea situaii, calitatea managerilor publici devine de maxim importan.Mai

  mult chiar, atunci cnd politicile de stat devin din ce ncemai complexe i din ce n cemai

  expuselacolaborareainternaional,aacumestecazulstatelormembrealeUniunii,nevoiade

  manageri publici cu perspective reale i cu abilitatea de ai coordona munca n relaiile cu

  instituiilenaionaleiinternaionaledevineimaiacut.

  Din pcate, la fel de acut este i nevoia de specialiti n managementul european.

  Constituirea managementului european ca o disciplin cu statut tiinific aparte, cu domeniu

  propriu,cumetode,cuprincipiiiregulideosebite,presupuneiexistenaunorspecialiti,aunor

  profesioniti n domeniul managementului european. Insuficiena acestora a dus la tratarea

  neproporional a problemelor juridice n dauna celormanageriale. Acest aspect coroborat cu

  lipsa unor standarde comune de management public constituie o barier n calea consolidrii

  instituionaleiacreteriicapacitiiadministraieipublice.Rolulspecialitilorestefundamental

  n identificarea componentelor manageriale ale aquisului comunitar i n construirea unei

  viziunicomuneasupramoduluideimplementareicompatibilizarelanivelnaional.

 • 33

  3.4 PRIMRIA LONDREI MODEL DE MANAGEMENT AL INSTITUIILOR

  PUBLICEEUROPENE

  CapitolulsenchieiecuunstudiudecazpePrimriaLondrei,camodeldemanagement

  alinstituiilorpubliceeuropene.

  Obiectivele cercetrii efectuate sunt punerea n eviden a importanei organigramei

  pentru Primria Londrei, precum i prezentarea legturii de coresponden care exist ntre

  numrulnivelurilorierarhiceinumruldecompartimentefuncionaledinorganigram,ceeace

  iconferacesteiaputereademodeleuropeandeorganizareauneiinstituiipublice.Acesteaau

  fost cuantificate n dou ipoteze de lucru specifice, al cror grad de adevr este confirmat n

  finalulacestuicapitol al tezei,dupcumurmeaz:1.Dacnumruldeniveluri ierarhice(Nni)

  dinorganigramaPrimrieiLondreiestetrei,atunciorganigramaestedetipeuropeani2.Dac

  numrulmediudecompartimentefuncionale(Nmc)dinorganigramaPrimrieiLondreiestetrei,

  atunciorganigramaestetotdetipeuropean.

  CONSIDERAIIPARIALE

  Cercetarea efectuat a confirmat ipotezele de lucru stabilite i sepoate concluziona c

  moduldeorganizarealPrimrieiLondrei,ianumeConsiliuldeControl,Comisiilepermanente

  iComiteteleconsultative, care lucreaz transparent, cuun spirit civicelevat,prin intermediul

  PlanuluiStrategicdeDezvoltare,conducelaobinereaunorrezultatesemnificativealeinstituiei

  publicedeelitpentruMareaBritanie,careestePrimriaLondrei.

  Putem considera, dup analiza amnunit a modului de funcionare a sa, c Primria

  Londreiesteunmodeleuropeandesvritdefuncionareaunei instituiipublicecarelucreaz

  numaipentrubeneficiulcetenilorsiialpoporuluirespectiv.

  CONCEPTECHEIEALECAPITOLULUI

  globalizare

  revoluiemanagerial

  tipologieinstituional

  modeldemanagementalinstituieipublice

  managementeuropean.

 • 34

  CAPITOLUL ALIVLEA

  ORGANIZAREAINSTITUIEIPUBLICEROMNETICONFORM

  STANDARDELORUNIUNIIEUROPENE.STUDIUDECAZ PRIMRIA

  MUNICIPIULUIBUCURETI MODELDEORGANIZAREMODERN

  AUNEIINSTITUIIPUBLICE

  A moderniza poate nsemna, n primul rand, a actualiza, a ncerca recuperarea unei

  ntrzieri, trecndde laorganizare static, caracterizatprin inerie, launaplindedinamism,

  adaptatunuimediuaflatntransformarerapid.Amodernizanseamntotodataseadaptala

  modernitate, a adopta comportamente moderne, considerate inovatoare n raport cu cele

  precedente. De aceea, politicile cunoaterii cercetarea, inovarea, educaia i formarea

  profesionalsuntdeoimportanexcepionalpentruviitorulinstituieipubliceromneti.

  Onsemntatedeosebitpentrudezvoltareamanagementuluiinstituieipubliceromneti

  o constituie studiul de caz efectuat nacest capitol, care propune, ntro concepie proprie, un

  modeldeperfecionareaacestuiaasupraPrimrieiMunicipiuluiBucureti.

  Elementeledenoutateicontribuiilepersonalepecareintenionezsleaducsunt:

  1. sintezaproiectelorimportantederulatedePrimriaCapitaleinultimiiani

  2. analizaprincipalelorrezultateeconomicofinanciareobinutedePrimriaMunicipiului

  Bucuretinultimiiani

  3. analiza efectelor aplicrii reformei administraiei publice n general i asupra

  PrimrieiMunicipiuluiBucuretinspecial

  4. stabilirea principalelor direcii legate de restructurarea organigramei Primriei

  MunicipiuluiBucureti

  5. analizastadiuluiactualaldescentralizriiadministraieipublicelocale

  6. prezentarea ntro viziune personal a sistemului de management al Primriei

  MunicipiuluiBucureti

  7. prezentareantroviziunepersonalarelaiilorPrimrieiMunicipiuluiBucureticualte

  instituiipublicedinCapital

  8. elaborarea unui set de propuneri pentru un sistem de management performant al

  Primriei Municipiului Bucureti, cu analiza implicaiilor acestor propuneri pentru

  reformafuncieipublice

  9. analizariscurilordereformlanivelulPrimrieiMunicipiuluiBucureti

 • 35

  10. stabilirea unor msuri pentru managementul performant al resurselor umane din

  PrimrieiMunicipiuluiBucureti

  11. propunerea unui model de organizare european a PrimrieiMunicipiului Bucureti,

  caresaibnvedere:

  a. direciileprincipaledeorganizareauneiinstituiilaniveleuropean

  b. implementareaunuiproiectinformaticcomplexncadrulprimriei

  c. elaborareaiaplicareacoduluideconduitalfuncionarilorpublicidinprimrie

  d. relaiilePrimrieiMunicipiuluiBucureticuinstituiilesocietiicivile

  e. organizarea i desfurarea de ctre primrie a aciunilor legate de protecia

  mediului.

  4.1 DETERMINRI STRUCTURALE ALE CAPITALEI ROMNIEI I ALE

  PRIMRIEIMUNICIPIULUIBUCURETI

  Bucuretiul este principalul centru politicoadministrativ al rii, aici aflnduse

  Preedinia,Parlamentul,Guvernul,sediilecentralealecelormaimultepartidepolitice,instituii

  culturaleidenvmnt,instituiifinanciare,comerciale,bnci.

  PrimaatestaredocumentaraBucuretiuluidateazdin secolulalXVlea(20septembrie

  1459)iesteunactprincaredomnitorulVladepeconfirmodonaiefcutunormicifeudali.

  Stabilireareedineidomneti laBucureti, nperioadadomnitoruluiVladepe,aavutunrol

  determinant n evoluia ulterioar a aezrii. Din secolul al XVlea i pn la sfritul epocii

  feudale, n pofida marilor calamiti naturale i a rzboaielor, oraul Bucureti a cunoscut o

  continudezvoltareeconomicisocial,devenindunuldinprincipalelecentreurbanedinsud

  estulEuropei.

  CeamaiprosperperioadaBucuretiului,caiantregiiri,afostperioadainterbelic.

  Devenind capitala Statului Naional Unitar Romn, Bucuretiul continu s fie n perioada

  interbelic principalul centru industrial, comercial i financiar al Romniei. Dezvoltarea sa

  naturali,amspunenoi,armonioasafostbrutalntreruptdeinstaurarearegimuluicomunist

  (19451989).Orauladevenitsubiectulunuiexperimentsocialiurbanisticdevastator.

  MisiuneaPrimriei,esteaceeadeacreaiofericetenilormunicipiuluiunmediucivic

  adecvat satisfacerii, ctre cel mai nalt nivel, a necesitilor i trebuinelor de confort urban.

  Pentru aceasta, edilii Capitalei se strduiesc s menin infrastructura oraului, mediul

  economic,social,edilitarinaturallanivelulexigenelormarilorcapitaleeuropene.Omareparte

  dinatenialorsendreaptctrebunafuncionareasistemelordetransport,autilitilorpublice,

  asisteneisociale,sntii,nvmntului,informriiieducaiei,ctrepromovareaculturiiia

 • 36

  artei, ctre sport i mijloace de divertisment. De asemenea, acetia ncurajeaz dezvoltarea

  comunitii prin a oferi siguran i confort, prin serviciile adaptate fiecrui stil de via

  respectnd n acelai timp libertatea opiunilor cetenilor oraului i venind n ntmpinarea

  ideiloracestora.

  n prezent, Primria Municipiului Bucureti este organizat i funcioneaz potrivit

  prevederilor Legii administraiei publice locale nr. 215/2001 i n conformitate cu hotrrile

  ConsiliuluiGeneral alMunicipiuluiBucureti privind aprobareaorganigramei i numrului de

  posturialeaparatuluipropriudespecialitate.PrimarulGeneral,viceprimarii,SecretarulGeneral

  al municipiului Bucureti, mpreun cu aparatul propriu de specialitate constituie o structur

  funcional cu activitate permanent, denumit PrimriaMunicipiuluiBucureti, care aduce la

  ndeplinire hotrrile Consiliului General al Municipiului Bucureti i dispoziiile Primarului

  General,soluionndproblemelecurentealecolectivitiilocale.

  4.2 EFECTELE APLICRII REFORMEI ADMINISTRAIEI PUBLICE ASUPRA

  PRIMRIEIMUNICIPIULUIBUCURETI

  Studiereamodificrii organizaiilor esteextremde important, ntructmanagerii de la

  toate nivelurile ierarhice se confrunt n cariera lor cu sarcina modificrii organizaiilor lor.

  Manageriicaredescoperschimbrileadecvatepecare trebuies le ntreprindnorganizaiile

  loricareimplementeazcusuccesacesteschimbri,permitorganizaiilorlorsfiemaiflexibile

  imaiinovatoare.

  Pe plan mondial, tendina ultimilor douzeci de ani este este cea a globalizrii i

  dezvoltrii intense a sistemelor sociale. n acest nou context, statele naionale sunt puse ntro

  poziiecutotulnou,ncareinstituiileisistemeleadministrativetrebuiesfieflexibilepentru

  a se adaptata acestor transformri. n noul context geopolitic administraia public central i

  local au devenit factori definitorii n competivitatea economic a unei ri sau regiuni

  economice. Centralizarea excesiv structurilor i a deciziilor acestora conduce la creterea

  perioadei de rspuns i soluionare a problemelor cu care se confrunt organizaiile publice.

  Actualele proceduri i reguli interne produc blocaje care nu permit integrarea, n structurile

  organizaiilor publice, a schimbrilor necesare. Caracterul impersonal al interveniilor publice

  aduceunanumitprejudiciunoilorasteptriiexigenesociale.

  Reforma administraiei publice implicmodificri de substan a