UNDANG-UNDANG MALAYSIA - SME Corporation Malaysia menjadi sebahagian daripada industri perusahaan kecil

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UNDANG-UNDANG MALAYSIA - SME Corporation Malaysia menjadi sebahagian daripada industri perusahaan...

 • RAHSIA Deraf Ke-5 Setakat 15 Mac 2016

  1

  UNDANG-UNDANG

  MALAYSIA

  AKTA xxx

  AKTA PEMBANGUNAN

  PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA

  KEBANGSAAN 2016

 • RAHSIA Deraf Ke-5 Setakat 15 Mac 2016

  2

  RANG UNDANG-UNDANG

  b e r n a m a

  Suatu Akta untuk membuat peruntukan yang merangkumi fungsi, garis panduan,

  pembangunan dan perkara-perkara yang berkaitan dengan Perusahaan Kecil dan

  Sederhana di Malaysia.

  [ NOMBOR RUJUKAN ]

  DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut:

  BAHAGIAN I

  PERMULAAN

  Tajuk Ringkas dan Mula Berkuatkuasa

  Seksyen 1

  1. (1) Akta ini boleh dinamakan Akta Pembangunan Perusahaan Kecil dan

  Sederhana Kebangsaan 2016.

  (2) Akta ini akan mula berkuat kuasa pada tarikh yang akan ditetapkan

  oleh Menteri melalui pemberitahuan di dalam Warta, dan Menteri

  boleh menetapkan tarikh yang berlainan bagi permulaan kuat kuasa

  Akta ini.

  Tafsiran

  Seksyen 2

  2. Dalam Akta ini, melainkan jika konteksnya mengkehendaki makna yang

  lain-

  “Agensi” atau “Agensi-agensi” ertinya Kerajaan Persekutuan, mana-mana

  Kerajaan Negeri atau Kerajaan Tempatan dan mana-mana Kementerian,

  jabatan, pejabat, agensi-agensi yang ditubuhkan di bawah Undang-Undang

  Malaysia, badan berkanun, pihak berkuasa, suruhanjaya, jawatankuasa,

  lembaga, majlis atau badan lain yang diperbadankan atau tidak

  diperbadankan dengan fungsi dan kuasa yang berbeza;

  “Dana” ertinya Dana Pembangunan Perusahaan Kecil dan Sederhana

  Kebangsaan yang ditubuhkan di bawah Sekyen 12;

  Tajuk Ringkas

  Tarikh

  Berkuatkuasa

  Tafsiran

 • RAHSIA Deraf Ke-5 Setakat 15 Mac 2016

  3

  “Kerajaan” ertinya Kerajaan Malaysia dan/atau wakil Kerajaan yang

  diwakili oleh Agensi dan/atau institusi berkenaan yang terpilih di dalam

  Kerajaan Malaysia;

  “Keusahawanan” ertinya aktiviti sebagai seorang usahawan, yang

  merangkumi perspektif ekonomi, sosiologi, psikologi dan pengurusan yang

  berkaitan dengan usahawan atau kegiatan dan kemahiran usahawan;

  “Majlis” ertinya Majlis Pembangunan Perusahaan Kecil dan Sederhana

  Kebangsaan yang ditubuhkan di bawah seksyen 3;

  “Maklumat palsu” ertinya maklumat yang tidak benar yang diberikan

  dengan sengaja sama ada secara lisan ataupun bertulis;

  “Menteri” ertinya Menteri yang dipertanggungkan dengan tanggungjawab

  bagi perdagangan dan pembangunan industri;

  “Organisasi” ertinya sebuah persatuan, syarikat atau Perbadanan yang

  ditubuhkan untuk menjadi sebahagian daripada industri perusahaan kecil

  dan sederhana di Malaysia;

  “Pengerusi” ertinya Pengerusi Majlis Pembangunan Perusahaan Kecil dan

  Sederhana Kebangsaan;

  “Penyelaras” ertinya Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia

  yang ditubuhkan di bawah Akta Perbadanan Perusahaan Kecil dan

  Sederhana Malaysia 1995 atau Akta 539;

  “Perusahaan” ertinya perusahaan kecil dan sederhana mengikut definisi

  seperti yang ditentukan oleh Majlis;

  “Pihak Berkuasa” atau “Pihak Berkuasa Tempatan” ertinya agensi-agensi

  Kerajaan yang telah dipertanggungjawabkan dan diberikan kuasa untuk

  mentadbir sesuatu kawasan atau kepakaran;

  “Pihak Berkaitan” ertinya individu atau kumpulan yang berkepentingan dan

  menjadi sebahagian daripada industri perusahaan kecil dan sederhana di

  Malaysia termasuk mana-mana agensi yang berkaitan di Malaysia;

  “Sektor swasta” ertinya pihak ketiga dalam suatu perekonomian yang

  dimiliki oleh pemegang saham atau individu termasuk syarikat

  berkaitan/milik Kerajaan;

  *Berdasarkan

  Dewan Bahasa

  dan Pustaka

  *mengikut

  definisi PKS seperti yang

  ditentukan oleh

  Majlis (Sila Rujuk

  Lampiran di

  belakang)

 • RAHSIA Deraf Ke-5 Setakat 15 Mac 2016

  4

  BAHAGIAN II

  MAJLIS

  Penubuhan Majlis

  Seksyen 3

  3. (1) Suatu badan yang dikenali sebagai ‘Majlis Pembangunan Perusahaan

  Kecil dan Sederhana Kebangsaan’ ditubuhkan.

  (2) Matlamat Majlis adalah untuk memastikan pembangunan perusahaan

  kecil dan sederhana dan keusahawanan dilaksanakan secara menyeluruh

  dan terselaras, merentasi semua sektor ekonomi.

  Keanggotaan Majlis

  Seksyen 4

  4. (1) Majlis hendaklah terdiri daripada anggota yang berikut:

  (a) Perdana Menteri sebagai Pengerusi;

  (b) Menteri yang bertanggungjawab bagi perdagangan dan

  pembangunan industry;

  (c) Menteri Kewangan;

  (d) Menteri yang bertanggungjawab bagi pertanian dan industri

  asas tani, atau wakilnya;

  (e) Menteri yang bertanggungjawab bagi sumber manusia, atau

  wakilnya;

  (f) Menteri yang bertanggungjawab bagi sains, teknologi dan

  inovasi, atau wakilnya;

  (g) Menteri yang bertanggungjawab bagi kemajuan luar bandar dan

  wilayah, atau wakilnya;

  (h) Menteri yang bertanggungjawab bagi pengajian tinggi, atau

  wakilnya;

  (i) Menteri yang bertanggungjawab bagi pelancongan, atau

  wakilnya;

  (j) Menteri yang bertanggungjawab bagi perdagangan dalam

  negeri, koperasi dan kepenggunaan , atau wakilnya;

  (k) Menteri yang bertanggungjawab bagi perusahaan perladangan

  dan komoditi, atau wakilnya;

  (l) Menteri yang bertanggungjawab bagi perumahan dan kerajaan

  tempatan, atau wakilnya;

  (m) Menteri yang bertanggungjawab bagi pembangunan wanita,

  keluarga dan masyarakat, atau wakilnya;

  (n) Menteri yang bertanggungjawab bagi belia dan sukan; atau

  wakilnya;

  (o) Seorang Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang

  bertanggungjawab berkenaan ekonommi, atau wakilnya;

  Penubuhan

  Majlis

  (Pindaan

  perlu dibuat

  kepada Seksyen 2A

  Akta 539)

  Keanggotaan Majlis

  (Pindaan

  perlu dibuat kepada

  Seksyen 2B

  Akta 539)

 • RAHSIA Deraf Ke-5 Setakat 15 Mac 2016

  5

  (p) Menteri Kerajaan Negeri Sabah yang bertanggungjawab bagi

  pembangunan perindustrian di Sabah, atau wakilnya;

  (q) Menteri Kerajaan Negeri Sarawak yang bertanggungjawab bagi

  pembangunan perindustrian di Sarawak, atau wakilnya;

  (r) Ketua Setiausaha Negara, atau wakilnya;

  (s) Ketua Pengarah Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana

  Menteri, atau wakilnya; dan

  (t) Gabenor Bank Negara Malaysia, atau wakilnya.

  (2) Sebagai tambahan kepada orang yang disebut dalam subseksyen (1),

  Pengerusi boleh melantik orang yang berikut sebagai anggota Majlis;

  (a) Seorang wakil daripada persatuan yang berkaitan dengan perusahaan kecil dan sederhana;

  (b) Seorang wakil daripada sektor pembuatan; (c) Seorang wakil daripada sektor perkhidmatan; (d) Seorang wakil daripada sektor pertanian; dan (e) Apa-apa bilangan orang lain.

  (3) Anggota yang disebut dalam perenggan (2) (a), (b), (c), (d) dan (e)-

  (a) Hendaklah dilantik oleh Pengerusi bagi tempoh yang tidak melebihi dua tahun; dan

  (b) Adalah layak untuk dilantik semula selepas habis tempoh jawatannya.

  Fungsi Majlis

  Seksyen 5

  5. (1) Majlis hendaklah mempunyai fungsi yang berikut:

  (a) Untuk menggalakkan pembangunan keseluruhan perusahaan kecil dan sederhana merentasi semua sektor ekonomi sebagai

  penyumbang utama kepada pertumbuhan ekonomi domestik;

  (b) untuk mempertimbang dan meluluskan dasar dan strategi umum untuk memudahkan pembangunan keseluruhan

  perusahaan kecil dan sederhana merentasi semua sektor

  ekonomi;

  (c) untuk memusat penyelarasan, memantau dan menilai inisiatif kementerian dan agensi Kerajaan bagi memastikan pelaksanaan

  dasar pembangunan dan pelan tindakan yang berkesan bagi

  menyokong pembangunan perusahaan kecil dan sederhana

  merentasi semua sektor ekonomi;

  (d) untuk menggalakkan penyertaan dan peranan sektor swasta dalam menyokong pembangunan keseluruhan perusahaan kecil

  dan sederhana merentasi semua sektor ekonomi; dan

  (e) untuk melaksanakan apa-apa fungsi yang diberikan kepada Majlis di bawah Akta ini.

  Keanggotaan

  tambahan

  (Pindaan

  perlu dibuat

  kepada Seksyen 2B

  Akta 539)

  Tempoh

  lantikan Anggota

  Majlis

  (Pindaan perlu dibuat

  kepada

  Seksyen 2B Akta 539)

  Fungsi Majlis

 • RAHSIA Deraf Ke-5 Setakat 15 Mac 2016

  6

  (2) Majlis boleh, dari semasa ke semasa, memberikan arahan kepada

  Penyelaras yang selaras dengan peruntukan Akta ini dan Penyelaras hendaklah

  melaksanakan dan menguatkuasakan arahan itu.

  (3) Majlis boleh melaksanakan apa-apa fungsi lain yang bersampingan

  dengan atau berbangkit daripada ma