Unapre‘enje profesionalnih kapaciteta civilnog drutva u ... Standardi usluga socijalne zatite u zajednici i procedure licenciranja : vodi za organizacije civilnog drutva

 • View
  219

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Unapre‘enje profesionalnih kapaciteta civilnog drutva u ... Standardi usluga socijalne zatite...

 • 2 Unapreenje profesionalnih kapaciteta civilnog drutva u pruanju usluga socijalne zatite na lokalnom nivou

 • VODI ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUTVA

  Standardi usluga socijalne zatite u zajednici

  i procedure licenciranja

  Dragica Vlaovi Vasiljevi

  Beograd 2013.

 • 2 Unapreenje profesionalnih kapaciteta civilnog drutva u pruanju usluga socijalne zatite na lokalnom nivou

  Projekat: Unapreenje profesionalnih kapaciteta civilnog drutva u pruanju

  usluga socijalne zatite na lokalnom nivou

  Dragica Vlaovi Vasiljevi

  Vodi za organizacije civilnog drutva - Standardi usluga socijalne zatite

  u zajednici i procedura licenciranja

  Izdava:

  Centar za liberalno-demokratske studije, Beograd

  Dizajn:

  Agencija M Promotion

  tampa:

  tamparija Pozitiv Print

  Tira:

  400 primeraka

  ISBN 978-86-83557-60-8

  CIP -

  ,

  061.2(035)

  364-7(497.11)

  , , 1949-

  Standardi usluga socijalne zatite u zajednici i procedure licenciranja

  : vodi za organizacije civilnog drutva / [Dragica Vlaovi Vasiljevi]. -

  Beograd : Centar za liberalno-demokratske studije, 2013 (Beograd :

  Pozitiv print). - 40 str. ; 21 cm. - (Projekat Unapreenje

  profesionalnih kapaciteta civilnog drutva u pruanju usluga

  socijalne zatite na lokalnom nivou)

  Tira 400. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

  ISBN 978-86-83557-60-8

  a) - b) -

  COBISS.SR-ID 201988364

  Ova publikacija izraena je uz podrku Evropske unije. Sadraj ove publikacije

  je iskljuiva odgovornost autora i ne predstavlja stavove Evropske unije.

 • Unapreenje profesionalnih kapaciteta civilnog drutva u pruanju usluga socijalne zatite

  na lokalnom nivou

  3

  SADRAJ:

  Uvod ......................................................................................................................................................................... 4

  Zakon o socijalnoj zatiti, usluge u zajednici i organizacije civilnog drutva ........................................ 5

  Sistem usluga socijalne zatite ...................................................................................................................... 5

  Pluralizam prualaca usluga .......................................................................................................................... 7

  Sistem kvaliteta - minimalni standardi usluga, licenciranje organizacija i strunih radnika i

  akreditacija programa obuke ........................................................................................................................ 8

  Usaglaavanje usluge socijalne zatite u zajednici sa minimalnim standardima usluga .................. 10

  Osnovne odredbe Pravilnika o bliim uslovima i standardima za pruanje usluga socijalne

  zatite ................................................................................................................................................................. 10

  Zajedniki minimalni standardi .................................................................................................................... 11

  Zajedniki strukturalni standardi ................................................................................................................. 11

  Zajedniki funkcionalni standardi ............................................................................................................... 16

  Posebni minimalni standardi za usluge socijalne zatite u zajednici .................................................... 19

  Dnevni boravak ............................................................................................................................................... 19

  Pomo u kui ................................................................................................................................................... 21

  Lini pratilac deteta ........................................................................................................................................ 23

  Personalna asistencija .................................................................................................................................... 24

  Stanovanje uz podrku .................................................................................................................................. 26

  Svratite ............................................................................................................................................................. 28

  Predah smetaj ................................................................................................................................................ 29

  Smetaj u prihvatilite .................................................................................................................................... 31

  Licenciranja organizacija civilnog drutva kao prualaca usluga socijalne zatite ............................ 34

  Licenciranje strunih radnika u socijalnoj zatiti ......................................................................................... 37

 • 4 Unapreenje profesionalnih kapaciteta civilnog drutva u pruanju usluga socijalne zatite na lokalnom nivou

  Uvod

  Vodi za organizacije civilnog drutva Standardi usluga socijalne zatite u zajednici i

  procedure licenciranja, nastao je u okviru Projekta Unapreenje profesionalnih

  kapaciteta civilnog drutva u pruanju usluga socijalne zatite na lokalnom nivou, koji

  sprovodi Centar za liberalno-demokratske studije (CLDS) u saradnji sa Srpskim

  menadment centrom (SMC), a finansiraju Evropska Unija i Kancelarija za saradnju sa

  civilnim drutvom Vlade Republike Srbije.

  Cil projekta Unapreenje profesionalnih kapaciteta civilnog drutva u pruanju usluga

  socijalne zatite na lokalnom nivou je unapreenje profesionalnih kompetencija i

  kapaciteta organizacija civilnog drutva (OCD) prualaca usluga socijalne zatite kroz

  uspostavlenu mreu i kroz njihovo aktivno uee u sprovoenju novog Zakona o

  socijalnoj zatiti, kao i promocija prualaca usluga socijalne zatite u lokalnim

  zajednicama.

  U okviru projekta je uspostavlena mrea organizacija civilnog drutva Konekta, ije su

  lanice pruaoci usluga socijalne zatite iz Arila, Brusa, oke, Dimitrovgrada, Golupca,

  Ivanjice, Kikinde, Knjaevca, Krupnja, Kruevca, Ljubovije, Novog Pazara, Preeva,

  Prokupla, Sjenice, Topole, Trstenika, Valeva, Velike Plane i Vlasotinca.

  Osnovna namena Vodia je da organizacijama civilnog drutva, koje pruaju usluge

  socijalne zatite u zajednici, na jednom mestu ponudi osnovne i neophodne informacije

  o uslugama socijalne zatite u zajednici i procedurama koje je neophodno sprovesti da

  bi organizacija dobila licencu za pruanje usluge.

 • Unapreenje profesionalnih kapaciteta civilnog drutva u pruanju usluga socijalne zatite

  na lokalnom nivou

  5

  Zakon o socijalnoj zatiti, usluge u zajednici i organizacije

  civilnog drutva

  Sistem usluga socijalne zatite

  Novi Zakon o socijalnoj zatiti je usvojen u martu 20111.Time je proces reforme sistema

  socijalne zatite, koji je otpoeo 2001. godine dobio novi zakonodavni okvir i vrsto

  uporite za dali razvoj i uspostavlanje sistemskih reenja u svim oblastima koje su

  definisane kao prioriteti reforme sistema socijalne zatite.

  Zakonskim reenjima, pored ostalog, podstie se proces de institucionalizacije, odnosno

  proces inkluzije i zatita posebno ugroenih grupa u najmanje restriktivnom okruenju,

  promoviu se usluge u zajednici i promena poloaja korisnika usluga.

  Zakonom je uspostavlen novi koncept razvoja socijalne zatite u ijem su fokusu usluge

  socijalne zatite, promenjen poloaj korisnika kao aktivnog uesnika u svim procesima

  koji se tiu njega i njegovog najboleg interesa i mogunost uea razliitih pruaoca

  usluga socijalne zatite u pruanju usluga.

  Zakonom o socijalnoj zatiti postavlen je sistem usluga koji ine:

  usluge procene i planiranja: procena stanja, potreba, snaga i rizika korisnika i

  drugih znaajnih osoba u okruenju korisnika;

  dnevne usluge u zajednici: dnevni boravak; pomo u kui; svratite i druge usluge

  koje podravaju boravak korisnika u porodici i neposrednom okruenju;

  usluge podrke za samostalan ivot: stanovanje uz podrku; personalna

  asistencija; obuka za samostalni ivot i druge vrste podrke neophodne za aktivno

  uee korisnika u zajednici;

  savetodavno terapijske i socijalno edukativne usluge: intenzivne usluge podrke

  porodici u situaciji krize; savetovanje i obuka roditela, hranitela i usvojitela;

  odravanje porodinih odnosa i ponovno ujedinjenje porodice; savetovanje i

  podrka u sluajevima nasila; porodina terapija; medijacija; SOS telefoni;

  aktivacija i druge savetodavne i edukativne usluge i aktivnosti;

  usluge smetaja: smetaj u srodniku, hranitelsku ili drugu porodicu za odrasle i

  starije; domski smetaj; smetaj u prihvatilite i druge vrste smetaja.

  Nadlenost u osnivanju i finansiranju usluga socijalne zatite podelena je na nadlenost

  Republike Srbije, Autonomne pokrajine i lokalne samouprave.

  1Slubeni glasnik RS br. 24/2011

 • 6 Unapreenje profesionalnih kapaciteta civilnog drutva u pruanju usluga socijalne zatite na lokalnom nivou

  U okviru ove podele usluge socijalne zatite u nadlenosti lokalne samouprave su:

  1. Dnevne usluge u zajednici,

  2. Usluge pod