of 23 /23
Peperiksaan Akhir Tahun 2011 Tingkatan Dua  Nama : ……………………………………………………. Tingkatan: ………….. . SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LAKI-LAKI METHODIST JALAN HANG JEBAT, 50150 KUALA LUMPUR ===================================================== ======= PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2011 PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN DUA Dua jam ===================================================== ======= JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. K!"a# #$a%a& '&' m&(a&)u&(' )ua *a+a('a& Ba+a('a& A 20 #$a%a& $*j"' Ba+a('a& B / #$a%a& *!#"!u"u! 2. Jaa* SEMUA #$a%a& )a%am *a+a('a& A )a& Ba+a('a& B )a%am !ua&(a&  a&( )'#)'aa&. P&((u*a% Pua& Nu! Mu&'!a+ T$+ A*)u%%a+ BAHAGIAN A 20 ma!a+3 Jaa* #mua #$a%a&. Bu%a"a& jaa4a& a&( *"u%. 1 B'%aa+ )''"'!a #*a(a' Ha!' Ha P&((u&a S)u&'a

Ujian Akhir Tahun Pendidikan Moral 2015

Embed Size (px)

Text of Ujian Akhir Tahun Pendidikan Moral 2015

 • 7/24/2019 Ujian Akhir Tahun Pendidikan Moral 2015

  1/23

  Peperiksaan Akhir Tahun 2011 Tingkatan Dua

  Nama : . Tingkatan: ...

  SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LAKI-LAKI METHODISTJALAN HANG JEBAT, 50150 KUALA LUMPUR

  ============================================================

  PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2011PENDIDIKAN MORALTINGKATAN DUA

  Dua jam

  ============================================================JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1. K!"a# #$a%a& '&' m&(a&)u&(' )ua *a+a('a&Ba+a('a& A 20 #$a%a& $*j"'

  Ba+a('a& B / #$a%a& *!#"!u"u!

  2. Jaa* SEMUA #$a%a& )a%am *a+a('a& A )a& Ba+a('a& B )a%am !ua&(a&a&( )'#)'aa&.

  P&((u*a% Pua& Nu! Mu&'!a+ T$+ A*)u%%a+

  BAHAGIAN A20 ma!a+3Jaa* #mua #$a%a&.Bu%a"a& jaa4a& a&( *"u%.

  1 B'%aa+ )''"'!a #*a(a' Ha!' Ha P&((u&a S)u&'a

 • 7/24/2019 Ujian Akhir Tahun Pendidikan Moral 2015

  2/23

  A 15 Ma6B 17 Ma68 19 Ma6D 1/ Ma6

  2 Mma#a :&a#' #uu!a&: m!u4aa& ama%a& a)a" )a& "!a)'#' aum...A S'+B 8'&a8 I&)'aD M%au

  ;

 • 7/24/2019 Ujian Akhir Tahun Pendidikan Moral 2015

  3/23

  4&ja(a&a. A&)a *!a#a #'m4a"' )a& a#'+a& m&)&(a! j!'"a& )a& "a&('#a&"!#*u".

  N'%a' a&( 4!%u )'ama%a& $%+ a&)a 'a%a+.....A Mm*%a +a a&a-a&aB M%'&)u&(' +a a&a-a&a8 Mm%'+a!a +a a&a-a&aD Mm*!' &au&(a& 4a)a a&a-a&a

  / A&)a )'m'&"a *!jum4a )&(a& (u!u au%'&( #$%a+ !a&a a&)a #!'&(4$&"&( %a#. Gu!u au%'&( m&)&(a! 4a&)a&(a& a&)a )a& mm*!'a&4&)a4a"&a "&"a&( ma#a%a+ a&)a.

  N'%a' a&( a)a 4a)a (u!u au%'&( 'a%a+.......A T$%!a'

  B Ka#'+ #aa&(8 S'a4 "!*uaa&D K**a#a& *!#ua!a

  @ A&)a )a& a)'-a)' #%a%u *!ma'& )' +a%ama& !uma+. A)'-a)' a&)a#!'&( m&j!'"-j!'" "'a *!ma'&. Pa)a #ua"u +a!', j'!a& a&)a "%a+m&(u! a&)a )a& a)'-a)' !a&a #%a%u mm*ua" *'#'&(.

  N'%a' a&( #4a"u"&a )'ama%a& $%+ a&)a )a& a)'-a)' 'a%a+...A Ka)'%a&

  B Ha!(a )'!'8 B!"a&((u&(jaa*D H')u4 *!#ama #6a!a ama&

  10

 • 7/24/2019 Ujian Akhir Tahun Pendidikan Moral 2015

  4/23

  *!)a#a!a& *&a!a& a"aD B!#)'a mm*!', m&!'ma )a& m&(+$!ma"' 4a&)a&(a&, )a&4m*a+a!ua& #%a!a# )&(a& &$!ma ma#a!aa" Ma%a#'a

  12

 • 7/24/2019 Ujian Akhir Tahun Pendidikan Moral 2015

  5/23

  D II )a& III

  17 Ma! "%a+ )'"(u! $%+ (u!u !a&a #&"'a#a %a" #$%a+.

  N'%a' a&( 4!%u )'ama%a& $%+ Ma! 'a%a+I !a#'$&a%II *!)'a!'III #)!+a&aa&I *!"a&((u&(jaa*

  A I )a& IIB I )a& I8 I, II )a& ID I, II, III )a& I

  19 Aa+ Raju, aa+ +a!a4 amu ja&(a&%a+ "!%'*a" )a%am a'"'?'"' a&(

  m&jja#a& &ama *a' )'!' )a& %ua!(a.

  N'%a' a&( 4!%u )'ama%a& $%+ Raju 'a%a+...I Ra#'$&a%II T$%!a'III K!aj'&a&I Ha!(a )'!'

  A I )a& IB II )a& III8 I, II )a& I

  D I, II, III )a& I

  1/ P&(ua"ua#aa& 4!a"u!a& )a& u&)a&(-u&)a&( ja%a& !aa )' &(a!a '"aa)a%a+ )' *aa+ "a&((u&(jaa*...I Ja*a"a& P!+u*u&(a& Ma%a#'aII Ja*a"a& P&(a&(u"a& Ja%a& Ma%a#'aIII Ba+a('a& T!a', P$%'# D'!aja Ma%a#'aI Ba+a('a& K$m4au&, P$%'# D'!aja Ma%a#'a

  A I )a& II

  B II )a& III8 III )a& ID I, II, III )a& I

  [email protected]

 • 7/24/2019 Ujian Akhir Tahun Pendidikan Moral 2015

  6/23

  a(amaa&ma#'&(-ma#'&(.

  I Smua a(ama a)a%a+ a(ama !a#m' )' &(a!a '&'.A I, II )a& IIIB I, III )a& I8 II, III )a& ID I, II, III )a& I

  20 J'a%au "ua& m&(a&(a" 4"'T$%$&( ma#ua& *ua+ %a4aJ'a%au #mua &(a!a *!#a"u +a"'H')u4 ama& #ja+"!a *!#ama

  B!)a#a!a& 4a&"u& )' a"a#, &'%a' a&( 4!%u )'ama%a& $%+ #mua &(a!a

  'a%a+...I T$%!a'II H')u4 *!#ama #6a!a ama&III Sa%'&( m&(+$!ma"' a&"a!a &(a!aI Sa%'&( mm*a&"u )a& *!ja#ama

  A I, II )a& IIIB I, II )a& I8 II, III )a& ID I, II, III )a& I

  BAHAGIAN B/0 ma!a+3Jaa* #mua #$a%a&.

  1 B!'u" 'a%a+ 4!*ua%a& a&"a!a '*u )&(a& a&a.

  I*u Ma&a a&( *a' a&( '*u *!' u&"u *%' *uu !ujua& "m4$+ +a!'

  A&a I*u, #aa "%a+ *%' #*a"a&( 4% )&(a& a&( *a' "!#*u".

  I*u La'& a%', j'a +&)a (u&aa& a&( *a' m#"'%a+ *!'"a+u '*u.

  A&a Saa m'&"a maa '*u. La'& a%' #aa "')a *ua" %a('.

  Ca B!'a& )ua &'%a' a&( 4!%u )'ama%a& $%+ a&a.

  C' .....................................................................................................................................

  C'' ....................................................................................................................................

 • 7/24/2019 Ujian Akhir Tahun Pendidikan Moral 2015

  7/23

  2 ma!a+3

  C* T!a&(a& ma#u) *a(' )ua-)ua &'%a' a&( )'&a"aa& )' Ca.

  C' .....................................................................................................................................

  ................................................................................................................................

  .......

  C'' ....................................................................................................................................

  ................................................................................................................................

  ......

  ma!a+3

  C6 Tu%'#a& )ua 6$&"$+ 4!%aua& %a'& a&a 4!%u mm*!'"a+u '*u a4a*'%am%aua& ##ua"u 4!a!a.

  C' ....................................................................................................................................

  C'' ...................................................................................................................................

  2 ma!a+3

  C) Na"aa& )ua #a& j'a a&a m%aua& ##ua"u "a&4a 4&("a+ua& '*u.

  C' ...................................................................................................................................

  C'' ..................................................................................................................................2 ma!a+3

  2 G!a' *!'u" m&u&jua& **!a4a 6$&"$+ *a)a& *!u&'$!m a&( a)a )'#$%a+.

  BADAN BERUNIORM--Ka)" Rmaja S$%a+,P&(aa4, S" J$+&Am*u%a&6

  Ca Tu%'#a& )ua 6$&"$+ %a'& *a)a& *!u&'$!m a&( a)a )' #$%a+ a&)a.

  C' ..........................................................................................................................

  C'' .........................................................................................................................

 • 7/24/2019 Ujian Akhir Tahun Pendidikan Moral 2015

  8/23

  2 ma!a+3

  C* Na"aa& )ua *a'a& m&!"a' *a)a& *!u&'$!m "!#*u".

  C' .........................................................................................................................C'' ........................................................................................................................2 ma!a+3

  C6 B!'a& )ua &'%a' a&( a)a 4a)a 4%aja! a&( m&!"a' *a)a& *!u&'$!m#$%a+.

  C' ..........................................................................................................................

  C'' .........................................................................................................................2 ma!a+3

  C) T!a&(a& ma#u) *a(' #a"u &'%a' a&( )'&a"aa& )' C6.

  ................................................................................................................................

  .

  ................................................................................................................................

  .2 ma!a+3

  C S%a'& m&!"a' *a)a& *!u&'$!m, &a"aa& )ua 6a!a 4%aja! *$%+%aua& u&"u m&('#' ma#a )&(a& *!a)a+.

  C' ............................................................................................................................

  C'' ...........................................................................................................................2 ma!a+3

  ; B!'u" 'a%a+ 6a"a"a& +')u4a& #$!a&( !maja *!&ama M$%%.

  A&a #u%u&( )a!'4a)a "uju+ $!a&( *!a)'

  S"'a4 4a(', mm*a&"u '*u m&)'aa& #a!a4a&

  S%4a# #$%a+, mm*a&"u aa+ )' %a)a&(

  B!u#a+a *!#u&((u+-#u&((u+ )a%am 4%aja!a&

  Ca B!'a& )ua &'%a' a&( )'ama%a& $%+ M$%% "!+a)a4 %ua!(a&a.

  C' .........................................................................................................................

 • 7/24/2019 Ujian Akhir Tahun Pendidikan Moral 2015

  9/23

  C'' ........................................................................................................................2 ma!a+3

  C* T!a&(a& ma#u) *a(' #a"u &'%a' a&( )'&a"aa& )' Ca................................................................................................................................

  ................................................................................................................................2 ma!a+3

  C6 Na"aa& "'(a 6a!a a&( *$%+ )'%aua& $%+ M$%% u&"u mm*a&"u%ua!(a&a a4a*'%a *!jaa )a%am +')u4.C' .........................................................................................................................

  C'' ........................................................................................................................

  C''' .......................................................................................................................; ma!a+3

  C) Tu%'#a& "'(a #*a* ##$!a&( a&a 4!%u m&('&(a"' ja#a )a&4&($!*a&a& '*u *a4a&a.

  C' .........................................................................................................................

  C'' ........................................................................................................................

  C''' .......................................................................................................................; ma!a+3

  Km&"!'a& P&)')'a& Ma%a#'a "%a+ m&(a&ju!a& 4!"a&)'&(a&:A&u(!a+ S$%a+ ;K:. P!"a&)'&(a& '&' *!"ujua& u&"u muju)a&4!#'"a!a& #$%a+ a&( *!#'+ )a& 6!'a. S"'a4 "a+u&, **!a4a *ua+#$%a+ m&!'ma a&u(!a+ ;K )a!'4a)a Km&"!'a& P&)')'a& Ma%a#'a.

  Ca Na"aa& ma#u) ;K.

  ................................................................................................................................

  .......1 ma!a+3

  C* Na"aa& "'(a aa#a& )' #$%a+ a&)a a&( )'&'%a' )a%am 4!"a&)'&(a&"!#*u".

  C' ..............................................................................................................................

  C'' ...........................................................................................................................

 • 7/24/2019 Ujian Akhir Tahun Pendidikan Moral 2015

  10/23

  ..

  C''' ............................................................................................................................; ma!a+3

  C6 B!'a& )ua &'%a' a&( '&('& )'"!a4a& 4a)a 4%aja! m%a%u'4!"a&)'&(a& '"u.

  C' ..............................................................................................................................C'' .............................................................................................................................2 ma!a+3

  C) T!a&(a& ma#u) *a(' #a"u &'%a' a&( )'&a"aa& )' C6.

  ................................................................................................................................

  ...

  ................................................................................................................................

  ...2 ma!a+3

  C Tu%'#a& )ua #a& 4!#'"a!a& #$%a+ a&( $"$!.

  C' ..............................................................................................................................

  C'' .............................................................................................................................2 ma!a+3

  5 B!'u" 'a%a+ %ua+a& #$!a&( 4%aja! a&( *!4%ua&( m&!"a' !ja ama%)' #*ua+ aa#a& 4)a%ama&.

  Saa *!a#a (m*'!a )a4a" m&!"a' !ja ama% )' am4u&( '&'. Rama'a&(($"a #ua!%a "u!u" m&!"a' a"'?'"' '&' "!ma#u%a+ )$"$!, (u!u )a&4(uam, )a& $!a&( am4u&(. A&"a!a !ja ama% a&( )'%aua& 'a%a+mm*!' *'m*'&(a& a#a# Ba+a#a I&((!'# 4a)a mu!') #$%a+ !&)a+,m&)!maa& *a+a& *a6aa&, mm*!' +')ma" #'+a"a& )a& mm*a&"umm4!*a'' )a& $!a&( !ama' a&( !$#a. Ba(' #aa, a&(($"a #ua!%a4&"'&( 4a)a &(a!a. J'a !ama' !aa" #a&((u4 *!$!*a& u&"u &(a!a,#4!"' a&(($"a #ua!%a '&', 4a#"' &(a!a '"a aa& *!"am*a+ mamu!

  Ca T!a&(a& ma#u) &'%a' a&( "!)a4a" )a%am %ua+a& 4%aja! "!#*u".

 • 7/24/2019 Ujian Akhir Tahun Pendidikan Moral 2015

  11/23

  ................................................................................................................................

  ..........

  ................................................................................................................................

  ..........2 ma!a+3

  C* Na"aa& "'(a *a'a& m%'*a"a& )'!' )a%am a"'?'"' #ua!%aa&.C' ....................................................................................................................................

  C'' ...................................................................................................................................

  C''' .........................................................................................................................

  .........; ma!a+3

  C6 Tu%'#a& )ua 6$&"$+ !ja ama% %a'& a&( *$%+ a&)a #!"a' )' "m4a""'&((a% a&)a.

  C' ...................................................................................................................................

  C'' ...........................................................................................................................

  .......2 ma!a+3

  C) B!'a& )ua &'%a' a&( a)a 4a)a #ua!%aa& a&( *!+')ma" u&"uma#a!aa" )a& &(a!a.C' ...................................................................................................................................

  C'' ..................................................................................................................................

  2 ma!a+3

  C Namaa& #a"u 4!"u*u+a& #ua!%a a&( a)a )' Ma%a#'a.

  ................................................................................................................................

  ........1 ma!a+3

  7 I*u #au)a!a a&)a 'a%a+ #$!a&( ju!u"!a )' #*ua+ #a!'a". P'+a #a!'a""%a+ m&)'aa& #*ua+ !"a 4a)a #"'a4 ju!u"!a %%a'. I*u #au)a!a

  a&)a "')a )'*!'a& !"a #a!'a" !a&a maj'a&&a *!4&)a4a" ju!u"!aa&'"a +a&a 4!%u *!"u(a# )a%am 4ja*a" #a+aja. I*u #au)a!a a&)a "')a

 • 7/24/2019 Ujian Akhir Tahun Pendidikan Moral 2015

  12/23

  *!4ua# +a"'.

  Ca Na"aa& )ua &'%a' a&( 4!%u )'ama%a& $%+ maj'a& "!#*u".

  C' ...............................................................................................................................

  C'' ..............................................................................................................................2 ma!a+3

  C* T!a&(a& ma#u) *a(' )ua-)ua &'%a' a&( )'&a"aa& )' Ca.

  C' ...............................................................................................................................

  C'' .............................................................................................................................. ma!a+3

  C6 B!'a& )ua j&'# +a a&'"a a&( 4!%u )'+$!ma"' $%+ #mua $!a&(.

  C' ...............................................................................................................................

  C'' ..............................................................................................................................2 ma!a+3

  C) Na"aa& #a"u "'&)aa& a&( *$%+ )'am*'% $%+ '*u #au)a!a a&)a *a('m&(a"a#' ma#a%a+ "!#*u"......................................................................................................................................

  ................................................................................................................................

  .....1 ma!a+3

  C Tu%'#a& "a!'+ Ha!' Fa&'"a )'#am*u" )' #%u!u+ )u&'a #"'a4 "a+u&.

  ................................................................................................................................

  .....1 ma!a+3

  9 K!ajaa& Ma%a#'a m&)'aa& *a&a mu)a+a& u&"u ($%$&(a& u!a&(

  *!u4aa.

 • 7/24/2019 Ujian Akhir Tahun Pendidikan Moral 2015

  13/23

  Ca Na"aa& "'(a 6$&"$+ mu)a+a& "!#*u".

  C' .

  C''

  C''' ..........................................................................................................................;ma!a+3

  C* B!'a& )ua &'%a' a&( a)a 4a)a !ajaa&.

  C' .

  C''

  2ma!a+3

  C6 Na"aa& )ua #a& j'a !ajaa& "')a m&)'aa& mu)a+a& "!#*u".C' .

  C'' 2ma!a+3

  C) Tu%'#a& #a"u #um*a&(a& ($%$&(a& u!a&( *!u4aa *!'u" "!+a)a4&(a!a a"au )u&'a.

  C' Lu)'( a& B"+$?& ..................................................................................1 ma!a+3

  C'' A%*!" E'"'& ..................................................................................1 ma!a+3

  C''' J.M.A>'> ..................................................................................1 ma!a+3

  / B!'u" 'a%a+ #!ua& #$!a&( 4m'm4'& &(a!a 4a)a !aa".

  Saa '&('& m&((a%aa& !aa" Ma%a#'a u&"u m%a&6$&( &(a!a#!a&"au #4!"' ASEAN.

  Ca Na"aa& )ua &'%a' a&( 4!%u )'ama%a& $%+ !aa" #ma#a m%a&6$&( &(a!a "!#*u".

  C' .....................................................................................................................................

  C'' ...........................................................................................................................

 • 7/24/2019 Ujian Akhir Tahun Pendidikan Moral 2015

  14/23

  ........2 ma!a+3

  C* T!a&(a& ma#u) *a(' #a"u &'%a' a&( )'&a"aa& )' Ca.

  ................................................................................................................................

  ..........

  ................................................................................................................................

  ..........2 ma!a+3

  C6 B!'a& "'(a #a& j'a !aa" "')a m&(ama%a& &'%a'-&'%a' "!#*u".C' .....................................................................................................................................

  C'' ...................................................................................................................................

  C''' ...................................................................................................................................; ma!a+3

  C) Na"aa& )ua *a'a& m%a&6$&( &(a!a "!#*u".C' ............................................................................................................................

  .........

  C'' ...................................................................................................................................2 ma!a+3

  C Namaa& #a"u 6$&"$+ &(a!a A#a& a&( *$%+ amu %aa"'.

  ................................................................................................................................

  ........

  1 ma!a+3

  KERTAS SOALAN TAMAT

  SKEMA JAFAPAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN DUAAKHIR TAHUN 2011D'#)'aa& $%+ Pua& Nu! Mu&'!a+ T$+ A*)u%%a+.

  Ba+a('a& A1 A

  2 8; D

 • 7/24/2019 Ujian Akhir Tahun Pendidikan Moral 2015

  15/23

  B5 87 89 B/ [email protected] D10 D11 B12 D1; 81 815 B17 B19 A1/ B

  [email protected] A20 D

  BAHAGIAN BNo. NILAI M PENERANGAN/ CONTOH M

  1(a) - amanah

  - hormat dan taat

  kepada keluarga

  - rasional

  1

  1

  1

  Max

  2m

  (b) - Sikap bertanggunga!ab

  "ang boleh menimbulkan

  keper#a"aan dan ke"akinan orang

  lain

  - Memuliakan setiap anggota

  keluarga dengan berinteraksi dan

  memberi la"anan se#ara bersopan

  untuk me!uudkan keluarga "ang

  harmonis

  - $oleh ber%ikir berdasarkanalasan dan bukti "ang n"ata dan

  dapat mengambil tindakan

  berasaskan pertimbangan "ang

  !aar

  2

  2

  2

  Max

  &m

  (#) - meminta kebenaran untuk

  balik lambat

  - untuk keluar bersama-sama

  ka!an

  - melakukan akti'iti selepas

  !aktu sekolah- men"ertai program sekolah

  1

  1

  1

  1

 • 7/24/2019 Ujian Akhir Tahun Pendidikan Moral 2015

  16/23

  No. NILAI M PENERANGAN/ CONTOH M

  Terima a!apan lain "ang

  munasabah Max

  2m

  (d) - ibu akan marah

  - menadi anak "ang tidak

  baik derhaka

  - meneaskan hubungan

  dengan ibu

  - tidak menghormati ibu

  Terima a!apan lain "ang

  munasabah

  1

  1

  1

  1

  Max

  2m

  2(a) - adet *olis

  - $omba dan *en"elamat

  - $o"s $rigade

  Terima a!apan lain "ang

  munasabah

  1

  1

  1

  Max

  2m

  (b) - mengisi masa lapang

  dengan ber%aedah

  - tidak terebak dalam

  akti'iti "ang tidak sihat

  - dapat meningkatkan

  pengetahuan dan kemahiran

  - mendapat ramai ka!an

  - memupuk perpaduan

  - membina ketahanan pelaar

  - dapat mendisiplinkan diri

  - dapat memberi sumbangan

  kepada mas"arakat dan negara

  Terima a!apan lain "ang

  munasabah

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  Max

  2m

  (#) - bertanggunga!ab

  - rasional

  - mematuhi peraturandan undang-undang

  1

  1

  1

  Max

  2m

  (d) - kesanggupan diri seseorang

  untuk memikul dan

  melaksanakan tugas serta

  ke!aipan dengan sempurna

  - boleh ber%ikir berdasarkan

  alasan dan bukti "ang n"ata dan

  dapat mengambil tindakan

  berasaskan pertimbangan "ang!aar

  2

  2

 • 7/24/2019 Ujian Akhir Tahun Pendidikan Moral 2015

  17/23

  No. NILAI M PENERANGAN/ CONTOH M

  - menerima dan mematuhi

  peraturan dan undang-undang

  "ang telah ditentukan tanpa

  mengira sesiapa dan di mana

  seseorang itu berada

  2

  Max

  2m

  (e) - menghadiri kelas agama

  - memba#a buku mengulang

  kai pelaaran

  - melibatkan diri dalam

  akti'iti kemas"arakatan

  - men"ertai akti'iti "ang

  sihat seperti program sekolah

  atau keraaan

  Terima a!apan lain "ang

  munasabah

  1

  1

  1

  1

  Max

  2m+(a) - kasih sa"ang

  terhadap keluarga

  - hormat dan taat

  kepada anggota keluarga

  - tanggunga!ab

  terhadap keluarga

  - kasih sa"ang

  - bertanggunga!ab

  - kerainan

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  Max2m

  (b) - perasaan #inta, kasih dan

  sa"ang "ang mendalam dan

  berkekalan terhadap keluarga

  - memuliakan setiap anggota

  keluarga dengan berinteraksi dan

  memberi la"anan se#ara bersopan

  untuk me!uudkan keluarga "ang

  harmonis

  - ke!aipan "ang harusdilaksanakan oleh setiap indi'idu

  terhadap keluarga untuk

  melahirkan keluarga bahagia,

  meningkatkan ime dan menaga

  maruah keluarga

  - kepekaan dan perasaan

  #inta "ang mendalam serta

  berkekalan "ang lahir daripada

  hati "ang ikhlas

  - kesanggupan diri seseorang

  untuk memikul danmelaksanakan tugas serta

  2

  2

  2

  2

 • 7/24/2019 Ujian Akhir Tahun Pendidikan Moral 2015

  18/23

  No. NILAI M PENERANGAN/ CONTOH M

  ke!aipan dengan sempurna

  - usaha "ang berterusan

  penuh dengan semangat

  ketekunan, ke#ekalan, kegigihan,

  dedikasi dan berda"a mau dalammelakukan sesuatu perkara

  2

  2

  Max

  2m

  (#) - mengubahsuai rumah

  keluarga bagi memastikan

  mereka hidup lebih selesa

  - membeli sebidang tanah

  sa!ah untuk a"ah

  - menghulurkan bantuanke!angan kepada ibu bapa untuk

  perbelanaan persekolahan anak-

  anak

  - menaga ibu bapa dan adik

  Terima a!apan lain "ang

  munasabah

  1

  1

  1

  1

  Max

  +m

  (d) - ibu "ang melahirkan kita

  - ibu bapa memberi

  pendidikan

  - ibu bapa membesarkanmenaga kita sehinga de!asa

  - ibu bapa pemberi semangat

  dan dorongan

  Terima a!apan lain "ang

  munasabah

  1

  1

  1

  1

  Max

  +m

  &(a) ebersihan, eselamatan,

  eindahan

  1

  Max

  1m

  (b) - kantin

  - tandas- bilik khas

  - bilik darah

  - sistem pelupusan sisa

  pepeal

  - ka!asan rekreasi

  - padang permainan

  (Terima a!apan lain "ang

  munasabah)

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  Max

  +m

  (#) - men"a"angi dan

  menghargai alam sekitar

  - keharmonian antaramanusia dengan alam

  1

  1

 • 7/24/2019 Ujian Akhir Tahun Pendidikan Moral 2015

  19/23

  No. NILAI M PENERANGAN/ CONTOH M

  sekitar

  - kemapanan alam

  sekitar

  - peka terhadap isu-isu

  alam sekitar- rasional

  - saling membantu dan

  bekerasama

  1

  1

  11

  Max

  2m

  (d) - kesedaran tentang perlun"a

  memelihara dan memulihara alam

  sekeliling untuk mengekalkan

  keseimbangan ekosistem

  - keadaan saling

  memerlukan hubungan "angharmonis antara manusia dengan

  alam sekeliling supa"a kualiti

  kehidupan manusia dan alam

  sekeliling terpelihara

  - pengekalan keseimbangan

  alam sekeliling sebagai

  tanggunga!ab bersama untuk

  keseahteraan hidup

  - *rihatin terhadap persoalan

  "ang berkaitan dengan alam

  sekeliling dan berusahamen"elesaikann"a

  - $oleh ber%ikir berdasarkan

  alasan dan bukti "ang n"ata dan

  dapat mengambil tindakan

  berasaskan pertimbangan "ang

  !aar

  - saha "ang baik dan

  membina "ang dilakukan

  bersama pada peringkat indi'idu,

  komuniti atau negara untuk

  men#apai sesuatu matlamat

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  Max2m

  (e) - meneaskan ime sekolah

  - meneaskan pembelaaran

  pelaar pelaar tidak dapat belaar

  dalam suasana "ang bersih

  - bau "ang busuk

  Terima a!apan lain "ang

  munasabah

  1

  1

  1

  Max

  2m

  (a) erelaan melakukan ataumen"erahkan sesuatu termasuk

  2

 • 7/24/2019 Ujian Akhir Tahun Pendidikan Moral 2015

  20/23

  No. NILAI M PENERANGAN/ CONTOH M

  n"a!a sebagai tanda kebaktian

  untuk negara

  Max

  2m

  (b) - mempelaari sesuatu "ang

  baru

  - mendapat pengalaman dan

  kemahiran baru

  - dapat berkenalan dengan

  rakan-rakan baru

  - dapat memberi sumbangan

  kepada mas"arakat

  - berpeluang berbakti dan

  berasa kepada negara

  Terima a!apan lain "ang

  munasabah

  1

  1

  1

  1

  1

  Max

  +m

  (#) - gotong ro"ongmembersihkan ka!asan

  perumahan

  - memberi sumbangan dalam

  mena"akan program ka!asan

  perumahan

  - gotong ro"ong membersih

  dan men#eriakan de!an orang

  ramai

  Terima a!apan lain "ang

  munasabah

  1

  1

  1

  Max

  2m

  (d) - sanggup berkorban

  untuk negara

  - saling membantu dan

  bekerasama

  - penglibatan diri dalam

  pembangunan negara

  1

  1

  1

  Max

  2m

  (e) - *ersatuan $ulan Sabit

  Merah (*$SM)

  - *ersatuan St /ohn 0mbulan

  - *M00MTerima a!apan lain "ang

  munasabah

  1

  1

  1

  Max

  1m

  3(a) - menghormati hak

  !anita

  - keadilan

  - bertanggunga!ab

  1

  1

  1

  Max

  2m

  (b) - melindungi dan

  mengiktira% !anita sebagai

  2

 • 7/24/2019 Ujian Akhir Tahun Pendidikan Moral 2015

  21/23

  No. NILAI M PENERANGAN/ CONTOH M

  indi'idu "ang boleh memberi

  sumbangan dalam pembangunan

  keluarga, mas"arakat dan negara

  - Tindakan dan keputusan

  "ang saksama serta tidak beratsebelah

  - esanggupan diri

  seseorang untuk memikul dan

  melaksanakan tugas serta

  ke!aipan dengan sempurna

  2

  2

  Max

  &m

  (#) - hak untuk mendapat

  pendidikan

  - hak untuk mendapat

  pekeraan- hak untuk peluang

  kenaikan pangkat

  - hak mendapat

  perlindungan daripada keganasan

  - hak untuk mendapat

  la"anan adil tanpa mengira

  antina

  Terima a!apan lain "ang

  munasabah

  1

  1

  1

  1

  1

  Max

  2m

  (d) - $erumpa dengan maikandan minta penelasan

  - Melaporkan kepada

  kesatuan sekera

  Terima a!apan lain "ang

  munasabah

  1

  1

  Max

  1m

  (e) - 4 Ma# 1m

  Max

  1m

  5(a) - tandas khas

  - tempat duduk khas dalampengangkutan a!am

  - sekolah khas

  - latihan kemahiran

  - tempat "ang mempun"ai

  peralatan khas untuk bersukan

  - paralimpik

  - tempat letak kereta khas

  Terima a!apan lain "ang

  munasabah

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  Max

  +m

  (b) - menghormati hak

  golongan kurangberupa"a

  1

  1

 • 7/24/2019 Ujian Akhir Tahun Pendidikan Moral 2015

  22/23

  No. NILAI M PENERANGAN/ CONTOH M

  - bertanggunga!ab Max

  2m

  (#) - masa hadapan 6

  tereas terabai

  - 6 tidak mempun"ai

  pekeraan

  - 6 tidak mendapat

  pendidikan

  - esulitan untuk bergerak

  - Tidak berpeluang memberi

  sumbangan kepada negara

  Terima a!apan lain "ang

  munasabah

  1

  1

  1

  1

  1

  Max

  2m

  (d) (i) *emu7ik

  (ii) 0hli 8i7ik(iii) *en"aak

  1

  11

  Max

  +m

  4(a) - saling

  menghormati antara

  negara

  - mematuhi

  peraturan dan undang-

  undang

  - hemah tinggi

  - toleransi

  1

  1

  1

  1

  Max

  2m

  (b) - menghargai dan

  memuliakan hubugan antara

  negara untuk menamin

  keseahteraan seagat

  - menerima dan mematuhi

  peraturan dan undang-undang

  "ang telah ditentukan tanpa

  mengira sesiapa dan di manaseseorang itu berada

  - beradab sopan dan berbudi

  pekerti mulia dalam pergaulan

  seharian

  - kesanggupan bertolak

  ansur, sabar dan menga!al diri

  bagi mengelakkan berlakun"a

  pertelingkahan dan perselisihan

  %aham demi keseahteraan hidup

  2

  2

  2

  2

  Max

  2m(#) - meneaskan ime negara 1

 • 7/24/2019 Ujian Akhir Tahun Pendidikan Moral 2015

  23/23

  No. NILAI M PENERANGAN/ CONTOH M

  - rak"at akan ditahan

  ditangkap

  - berlaku pergaduhan huru-

  hara

  - men"inggung sensiti'itinegara lain

  Terima a!apan lain "ang

  munasabah

  1

  1

  1

  Max

  +m

  (d) - dapat mengeratkan

  hubungan antara negara

  - dapat melihat #ara hidup

  negara lain

  - dapat mengenal

  kebuda"aan dan adat resam

  negara luarTerima a!apan lain "ang

  munasabah

  1

  1

  1

  Max

  2m

  (e) - Thailand

  - emboa

  - 9ietnam

  - aos

  - Singapura

  - ;ndinesia

  - $runei

  - 8ilipina

  - M"anmar

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1Max

  1m

  SKEMA JAWAPAN TAMAT