UJACHE UDAGO ỌTATA: ABEKI TODU K'ONE LULE ỌTATA igbele igbele one a lule oji ere kpai ọwọ, dabu am'ela abere mele duu. One lule ti ... ola ma. Iya iya imu'dolo ek'egọ ene ki nyọ-tule; ...

  • Published on
    06-Feb-2018

  • View
    221

  • Download
    6

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>www.jaladaafrica.org </p><p>Translation Issue 1. Ngugi wa Thiong </p><p>UJACHE UDAGO TATA: ABEKI TODU K'ONE LULE TATA </p><p>Igala </p><p> Michael Achile Umameh </p><p>Iko igbele igbele one a lule oji ere kpai w, dabu am'ela abere mele duu. One lule ti </p><p>Afolo, mataina kpai Ehi-elika le. m ere kpai m'w ch'okwuj t'rela duu le; Oji </p><p>iko ma chalu kate. Oji ika kpai ago; okuku- w kpai okuku-ere; agele-ere kpai l-</p><p>w; ere kpai w, n'ma w kpai ma-ere melu elu, ma nw nanyiga oji ma ge. </p><p>m'w kpai m'ere j chili-chili kwi ma-ere lile ti monu-w gbogbo na ti </p><p>m'w kpai ma-ere otitala. Egab le monu-w che meru mw duu, abale ma-</p><p>ere lile de ge. Ere kpai w ch'efu. </p><p>Ma ch'ateko ekeji n'anwla ny'ugboduu kia tene le; Aja, Ur, ategwu t'ate t'gane oli </p><p>kpai Uwo, ugboduu k'ule de. Ichka ch'efu omi, ma k'w dama teko ola ki tu t'eju </p><p>omi, ch'gwe baki r t'omi. Ma tukana lalu Uja-ibe kpai Uja-ach, odo ma, ch'odo </p><p>ateko. Ma nw me nwu la ma ch'enwu eku- la kw'alu, egb kw'ti, ulu kw'im, </p><p>abeki ugane kw'ju. </p><p>Utachikimii ma jenwu ichkib che ch'odufa nw'alina. I ya w kuma m'ka ma nwu </p><p>efu ma. Ogu eja mu ma du ch' afeju r'ateko k'ere kpai w ach nw'ekeji. Ma chane doli ejeji ma. </p><p>Ukpalu f'ilo me kw'ugbo ibe, taki imudu t'ukl che rr. Ichane eyaye gboo, oji </p><p>ukpahiu w kpai r. Ugbo eki gbiti tule dee taa, i na yaye. Ikeli meji ch'efu, ma la kp'ikpekpeli ola ma mama n, abajoi ma f'ukomu me kw'ugbo alu, ma chane j'emimini </p><p>ola ma. Iya iya imu'dolo ek'eg ene ki ny-tule; w na ba alu k'ma-owo j chilichili </p><p>kpai uny, ama ina ch'akru alu k'ma-r de kpii. r chane ko b kpai akru </p><p>onugo, alu ka ma-w de pil nw'bi! Oligichii te ef'j gw, atiko-atiko ina </p><p>kp'ukl edama-che alumeji ma bi. Ukpoji nwu mu d'ene ukpahiu; taku ma k'aj </p><p>r'gba r-ela kib. </p><p>Ukpalu d'ib tukana wa. Ibe omemele, kgbdu ma je. Ama abu ta? Abo ka d'ib </p><p>uja-achukpa wa- r kpai w abu ma j'uja-achukpai lee. Ichekib n'iya kwchageli, </p><p>er nyate, ule, abeki iche, abeki iwlgd ama chaka eiduu ma k gba todu ma </p><p>ch'egbiti, ma la neke n'ache-j wa. Ukpalu nw lia ge, alu ki f'ibe me kwugbo Oji, </p><p>im'oyi ki ma gbitin duwa. Ero-la duu na d'ibe e tukana ojoji-ojoji wa. w kpai r je. </p><p>Ma f'gb uja da te efoko, ki meru aji ka. r-ela du ch'ija-ija todu ubi abeki achigili </p><p>duu, alu k'ed che kparu ujai. Eju che gbili-j ag'emi-gemi m'ugbo k'enwu ubailo a </p><p>kwo wa; Eti t'ane j aneti r'ugbo k'ekwukwu la a kwo wa; Im che f'ane j agb'ulu </p><p>ugbo k'achigili duu k'eju ma li n abeki eki eti ma gbon a le wa; ukpalu che m'la ukwa </p><p>kpai ekpogwu nwu achigili. </p><p>Ujafu gbr, idu kpolo gg m'ele Oko, omi kpai afu. Am'ela Abrml ml d'ogba </p><p>jeju, ab'elile n't oli emimi a du nwa ku ma wa efu ebeb. Ma chut uj am'j, </p><p>abere melee kwulaa, Idu, Ehi-elika, Otinya, Adagba, Egbi, Inyakulumi, okwun, </p><p>faa, abede, adeji, amr, kpai iklku. Am'ela efu omi, kakwu, Eja, nye, koji </p></li><li><p>www.jaladaafrica.org </p><p>Translation Issue 1. Ngugi wa Thiong </p><p>dufu kw'efu aji j. Ama abr meji, Obijimu, Awo, tolotolo m'ika ma jo n'oji uy; </p><p>Am'Ewe ja ch'kwukwu oji oli; Olul akli iko duu. Agaara, Idenekwu, enwu du ki </p><p>n'r wewe k'i afa anpt abeki oji oli. wailo l'yy, ibe-ibe; Abuta ra t'at-t'gane </p><p>ofe nwu mane ugbo kate n. Oge, bagu, Ukabu, ja r t'emi-t'emi oj'oli. Am'oli kpai </p><p>Egbe ja ju kw'w eyi t'w anum, taku ma dago chii. </p><p>Alu m'gb uja da kpai li: Awa che-i ka n'uy Awa che-i ka n'uy Awa che-i ka n'uy Todu chakaa wa kw'et ka w kpai r f'bg ku ma gba kp'd ka ukpoji nwu; emini, eju epi, drema a d n. re ch'gak ki d'omu t'uja ejodudu; ma m'oli du r tan. r, awohi abeki awt, abeki udama ejeji ma, dukp e d'oli kwane du rikpolo. r meji-eji nk kp'ilo dama egba duu efu uja-i, ma neke n'amma-r, okk abeki edama, e ch'uche. Ma j'alinwala; ma k'eche; ma f'ed lichi ona ojoji-ojoji amaa, ma neke du kwan nyny n: ekeche ma, ch'reere ny'gba. ma-w l'igo-i, ma f'ukomu me kw'ugbo alu, chane ed'okeke-anyi, nwnyi. w ki d'omu uja, chane dla nwa, alule igbl dabu oko Italo, ma na m'eju todu uny, taku ma ch'ka l'na wewe d'oli kwane. Ma mu du r t'efu oko, ujeju kpai Igo ki tei chane e nwul a'wohi ma. Ma na d'ka ojoji-ojoji t'ejugede; okuta egini ma na du kw'efu ugba Ochikapa; ma d'owu l'ebije-ugenwu; ma na am'enwu eku eginiegini k'oli lile ch; ma f'kw gb ma na r t'onajiji, uche ojoji-ojoji k'ma-ere ma n'eke n'na nwu n. r gw'adigo, ayaye ka kpai uche am'efu nw. ile ki tei chane gw'w akiliwo nwu uche w, ed r mu kpabie elile-elile. Ama aludu kide ma je gbwny kw'efu uja n, ma na da kele-kele na ku ma neke du uja i e. Otitala nwu, ilia n'oji r kpai ma-r edud uja. Ema gbiti n. w i ma anwla chaka du kw'w okokoloka nat'ekeji. Ibt dei, m'w na ka, ina-k. Igo tei ke. w mu d'gani; eju che mer'ane, Igo-ego ch'egbiti, ebutu na tefu im, ina hihia; r kpai m'r j'ate efu afu: nyayo juu, mu d'ukwa am'one chakaa, taku ma chane ekeli. Nyayo Nyayo juu Hakuna matata Fuata Nyayo Hakuna matata Turukeni angani Ama eju ma ch kparu w kpai r. w kpai r. efu iko gwe ki lalei ma gw'achka ojoji-ojoji kpai uche ubailo, ch'ane ega nw'uhia. w ch'ane rakwu efu uw, I naa mi liglig ligaliga wa b'ane ma. Ma mi peee, ma nw j'alinwala nyu ge. Abajoi ma nada ku ma neke gwonyu ane, ama Uch amone ki joi je n todu ku ma lule oji r manyu. ma-r chane ed'okeke anyi. Ed w che folo todu anyi inacha i, ma j'anyu ku ma d'anwla nyate ge. I j che n. Todu uhia ma m'w gwo. Ed r ch'eb efu uche ukpahiu: ma le t'ate-t'gane, t'emi-tanum, rt'ate, rt'najiji, anwla la wane n. w chane e ch'ihianyi, ama ma gbeny ka ama d'gb Uja. Ama ochaka ma, ti uch ki wa gigo, enwu awuwu kpo tejugede lugbo w. ma-w lile ki naada egba egidi, kwo </p></li><li><p>www.jaladaafrica.org </p><p>Translation Issue 1. Ngugi wa Thiong </p><p>tate kwugbo am'ma-w kib. r-ela kib. na m'la anyi inacha taku ma nw enwu afiteju omune; ma-w lile ki tate jenwu ukpahiu udama w ki bul n, ama ukpahiu e gwnyu kpai e kpaka many enwu nw jukpa manyu. nwu de i? n'l mu d'agbiti kia lule egbo! Aj n ki du te, gb'j melu, aluk mw kpai mr. Aluduu ku ma ka le, ma neke k'ajo n ki du n; rela du ch'egba efu eku ma che-Oji r n'gba, agba-r n'ubi. Awt agwe awohi, taku Awohi agwe awt, ma chokuj. Ma na jinwa, jemimini, ma naa neene; Enwu chanwla taa? Ma fuma ne kakini: Anwla ch'udama chaka rla. Ukp rla duu ch'ojoji-ojoji, ikpekpeli ki d n. Ama, todu k'oligichi abei ki w che ju-gba kpai e kp'na ru ugb'alu, ma f'ib lo kado, kakini, a kwemi tgba, On ki la lule otata, r ki ch lonyan kpai w ki j'ate efu afu. Ed anwla ch'ebo efu alo i, amma eju gba anaa lul r ml, kuma wegbeny t ma. Ma f'ukl kp: r a n anwla, ma la kpo tane ule, w ach'ukl duu kpai enwu kwu duu. Alu k're kpai ma-r na ch'ukl egbiti adu en, w na n'la da d'ka ch'ukl ogbegbele, inaa nw d'ujenwu t'alu. Alu, abeki Enyi na je, inaa koche l'fa naa t'efu. ny duu fu na piilii ny'efu ifi, ny chakaa i ifi la na kp r'et-et anwla. chu duu efu na kech riny t'efu oko abeki ma naa du gwaji r'ane ka ne ki n'fu manyu. Oli ja r'ero; w la naa k'ero, taki idu t'alu. Abale le, ale dagbala lai. Ichaka chiyachi eche kpai enwu Igo eche che kpe j: li k, anyi kpai la eka mud'ukp alu; Ule kpai Ibolu er chei r; Ibolu w ojoji-ojoji mud'ukpe w, r la n'ule era ki d'efu nwu. Ukpe-che j'enwu On mu d'ela ki t'gba nw'amela duu, ef'uwewe kpai ny b'j. Ama rela lib kado ge kakini ukpeche ki dei neke nugbejubie wa ta. ji ki t'ane ate-ate neke naa d'lanwu nyate k'onwu t'r ki bane ma le, abeki onwu ch'onu, am'rela ki b ch'adu ofo. Taku fuma eti, k'rela duu kw'Oji na t'r, ch'okwuj-okwuj. Ma la nw fu hiuk tane, iw kpai uy nka chei n duu. Ma la nw f'alu eti, la-alu duu che'ka koji ochaka am'rla ki b, Ich'akoji lanwu katete n. Ma chane ekeli: Efu am'erla Adu d n Efu am'erla Adu d Arare ndu-ndu Ewa ch'ewa Arare ndu-ndu Ewa ch'ewa Arare ndu-ndu Ukpalu ch'ukomu wa Gw'nyu mi, naa gw'ny'uw Ak anwla omml Gw'nyu mi, naa gw'ny'uw Ak anwla omml Uny ch'udama Ef'udama, a ch'ukl </p></li><li><p>www.jaladaafrica.org </p><p>Translation Issue 1. Ngugi wa Thiong </p><p>Nwu anwla ki n'lafia Ef'udama, a ch'ukl Nwu anwla ki n'lafia Udama ch'ukpahi wa. Ekidei mu d'eli ma.Anwla akeli i t'nwini i, ekidei du tejugede ojoji ki dugbo am'one kpai am'ela, abeki abei ku ma k lule tata. Alu duu ku ma li, am'ela abrml ja ujach i n. Eli eko mud'enwu anyi. alu t nwu ujenwu kate, eli ek d n. Ma f'ujeju e d'eju t'enwu igbele d te kpai ujedama e f'ed lichi t'ichi igbele. Alu kone akoche kwugbo udama er-la chakaa, ma che nyny; amaa anwla kpai Oji chane jogwu ekeji, ogwu chane, uja n ki t'gba, egba duu ku ma ch'ichi yi, ma m'la ko gwg kpai amela ku k'ujache udago otata tiny </p><p>Michael Achile Umameh, ma-Igala uch, ula kw'ojane Naijiria. Atama j alu da aladi ina Katholic uch g. Na j'omudechi oji amenwu ojoji-ojoji efu-ola-Ojo kpai enwu Ilei duu. U d'm achukoche efu unyi ukoch lile efu ewo Leeds. Michael Achile Umameh, is Igala speaking Nigerian-born catholic priest, a doctoral student of Mathematics Education, University of Leeds, UK. A published poet, critic, social commentator and avid promoter of Indigenous African literature and ethnomathematics of the Igala speaking people of Nigeria. His published collection of poems are: The Memoir of the Reluctant Prodigal (2006) and The mills of the gods and other rented tears (2011). He is eclectic in his approach to literature and arts. He enjoys mathematics, reading, writing and translation into Igala language. </p></li></ul>

Recommended

View more >