TV Antena 14.10

  • View
    440

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of TV Antena 14.10

SUBOTA,SPORT

Manchester City - Aston Villa15.55 BHT

NOGOMET: ENGLESKA PREMIER LIGA

svega postoje}eg

NEDJELJA,SPORT

VN Koreje07.50 TV1

(Ne)pravda za maleIako nisam neki fan nogometa, pogotovu doma}eg, nisam mogao ostati miran na susret na{ih i francuskih nogometa{a u Parizu. Ponijelo i mene malo. Dok ovo pi{em, jutro nakon tekme, izdao me (dobar) glas, a ni `ivci se jo{ nisu u~vrstili na starom mjestu, pa morebit u ovome tekstu ne bude sve ba{ na svome mjestu. Ali poku{at }u, uz sve pohvale televiziji koje sam ve} dao na stranici trnje i ru`e, "ubaciti" se u pri~u koja bez konkurencije dominira po uredima, kafanma, autobusima, tramvajima, {kolama, bolnicama... Jesmo li preslu{ali Francuze? Nego {ta. Dapa~e bih rekao, nadigrali ih u svim elementima nogohloptanja. Odr`ali im lekciju? Bez sumnje. Napadali i branili se 75 minuta ko iz bajke? Apsolutno. Bili disciplinirani na terenu? Ta~no tako. Imali nekoliko izrazitih {ansi za gol (uh, ispri~avam se, pri takvoj jednoj sam urlao na D`eku)? Bezbeli imali. Je li se moglo dati dva gola ranije? Sto posto. Francuzi izgledali kao izgubljeni? Izgubljeni. Je li sudac bio dobar? Jest vala. Ali ~ekao da neko od Francuza padne negdje oko crte {esnaesterca i namah svira penal? Jedva do~eko. Bil produ`io utakmicu pri rezultatu 1:0 za nas, najmanje sedam-osam minuta? Sve dok doma}ini ne bi izjedna~ili? Ne sumnjam (i sjetim se one utakmice sa [panijom). I mi smo malo pali i stali u drugom poluvremenu? Nema dvojbe. Povukli se i kao ~uvali rezultat? ^ini mi se. Francuzi pritisli? ^injenica. Imali opasnih nekoliko {ansi? Imali. Hajd da vi{e ne "analiziram", nego pre|em na glavnu stvar. Ona glasi: nema pravde za male! Ne samo u nogometu i sportu. Jer UEFA i FIFA }e vazda preferirat jednu Francusku, svjetskog i europskog prvaka, veliku zemlju i naciju, mo}nu ne samo u nogometu. A ova igra danas je ~ista matematika, biznis i ne{to malo kriminala uz to specifi~nih fela. Uz sve, tu je i ~uveni Mishele Platini, predsjednik UEFA! Kad se sve to sabere, ja, amaterski, oprostite stru~njaci za nogomet, mislim da u Parizu u utorak nave~er Francusku ne bi pobijedili Brazil i [panija zajedno! Zahvaljuju}i malim ekranima i mi koji nismo mogli do glavnog grada Francuske, mogli smo vidjeti da je jedan D`eko za klasu iznad izvikanih francuskih igra~a, da je Mujd`a marka, Misimovi} (dok ima snage) jede loptu, Begovi} svjetski brani... A svi zajedno, sa samozatajnim Su{i}em na ~elu, selektorom, odli~na, ~vrsta i ekipa na koju bi, da je sre}e ko {to nije, cijela BiH trebala li~iti. U tom slu~aju malim ekranima ne bi defilirali, i pamet nam solili, oni netalentirani, neobrazovani, bez kondicije (naro~ito mentalne i duhovne), bez odva`nosti, vizije, kombinatorike, predvi|anja, analize, brzine, okretnosti, stvarala{tva na kraju krajeva. To su na{i vajni politi~ari koji ru{e ovu zemlju, svjesno ili ne, pri~aju}i i dan i no} o svojoj genijalnosti. Zato je na{a nogometna vrsta, u ~asu kad EU daje negativan izvje{taj o stanju u zemlji i dr`avi, tra~ak svjetla u na{em dugom tunelu. Bojim se da ga, iz gore nabrojanih razloga, ne utrnu suci u utakmicama bara`a!

FORMULA 1SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT

Vele` - Olimpic Sevilla - Sporting22.00 TV1/[email protected],

14.55 BHT NOGOMET: BH TELECOM DERBI KOLA

NOGOMET: [PANSKA PRIMERA LIGA

PONEDJELJAK,

Athletic Club - Osasuna21.00 TV1/[email protected]

NOGOMET: [PANSKA PRIMERA LIGA

UTORAK,

Manchester City Villareal20.30 FTV

NOGOMET: LIGA PRVAKA

Dinamo Zagreb - Ajax, snimak 20.35 BHT

NOGOMET: LIGA PRVAKA

SRIJEDA,

Snimak utakmice23.40 FTV

NOGOMET: LIGA PRVAKA

^ETVRTAK,

Udinese Calcio - Atl. De Madrid 18.555 BHT Tottenham FC - FC Rubin18.55 BHT

NOGOMET: UEFA EURO LIGA

NOGOMET: UEFA EURO LIGA

PROGRAME koje objavljujemo u Anteni dobivamo od TV ku}a. Svaka izmjena ili neta~nost stvar je istih, a ne na{ega priloga.

3

LICE S NASLOVNICE

OSAM GODINA

Aleksandar Hr{um, urednik na PINK TV

Zabranjenog forumadugujemo gledateljima^estitke za rijedak jubilej - 300 emisija u nas nije mala stvar? - Hvala na ~estitkama, od kolega su nekako najdra`e ~estitke, posebno kolega iz printanih medija, jer stvarno mislim da su to novinari, ljudi od pera. I kako konstatujete u Va{em pitanju, nije mala stvar, a pro{lo je brzo, kao da je ju~e emitovana prva emisija Foruma u pro gra mu TV PINK BH. Osam godina se ve} dru`imo sa na{im gledaocima, i sa njihovim `ivotnim temama poku{avamo oslikati sve vrijeme moto emisije Va{e teme, Va{ glas, Va{ Forum. Ka kav bi bio kra tak pre sjek do sa da{ njeg Za bra nje nog fo ru ma? - Prema TV vokabularu, ovo je dijalo{ka forma koja za cilj ima kvalitetno uspostavljanje dijaloga izme|u onih koji su gosti u emisiji, publike i gledalaca. Dijalog jeste i bi}e najbolji po~etak rje{avanja svih na{ih problema, i to nam je osnovni cilj emisije. Nijedan Forum do sada nije zabranjen? - Ne}emo biti bukvalisti, zar ne?! Za{to zabranjeni, zato {to je ova forma emisije postavljena jo{ 2002, dok smo kao tim bili uposlenici RTRS-a. Nakon transfera, morali smo promijeni ti na slov emi si je, a koncept smo zadr`ali. Kako se u emisijama dotaknemo zabranjenih te ma, iz to ga ra zlo ga Zabranjeni forum. Nije samo politi~ki intoniran? - Nije i ne}e nikada biti. Mi nismo politi~ki talk show, samo ponekad uzmemo temu iz politi~kog `ivota, jer je aktuelna. Generalno, javnost u na{oj zemlji voli gledati politi~are kada se sva|aju u TV emisijama, najvi{e prate emisije posve}ene seksu, ali i emi si je o pre ven ci ji odre|enih bolesti... Svakodnevno na na{ mail [email protected] sti`e bezbroj `ivotnih pri~a na{ih gra|ana, koji tra`e priliku da iznesu svoje probleme, situacije sa kojima se sre}u, i to je na~in kako mi kandidujemo teme za emisije. Ovakav projekt, poznat po uredniku, ne mo`e kreirati jedan ~ovjek? - Forum je mali i odabrani tim ljudi. Televizija nije samo neko ko je ispred kamera... ja sam timski ~ovjek, timski pristupam poslu, i srcem sam za hva lan, prije svega producentici emi si je Dra ga ni \uki}, koja ve} deset godina producira Fo-

Expresso ^ovjek si od mode i

stila - je li to va`no u tvom poslu? - Hvala Vam ako tako mislite. Moda je dio umjetnosti i mora se po{tova ti, po se bno ako se bavi{ televizijom. Tele vi zi ja ima svoj dress koji tre ba ispo {tovati, jer pojavljivanje pred kamerama inicira u ~ovjekovoj psihi mnogo stvari... Putovati, pa i do Kine - po znanje

i u`ivanje? - Kina je moja neostvarena `elja... i ba{ iskreno `elim upoznati kinesku kulturu i narod... svako putovanje je novi izazov... ^esto si i na pijaci? - Obo`avam miris pijace. Ljude koji prodaju vo}e i povr}e, volim razgovarati sa njima, kupovati, a, naravno, i kuhati. Nekako, pijaca je mjesto gdje je sve puno svje`ine, iskrenosti, posebno u jutarnjim satima... Ima li financijske krize u urednika? - Kao i svi u dana{njem vremenu sre}em se sa finansijskim krizama, ali borim se, neke sitnice, koje mi ba{ nisu neophodne, ne kupujem. Skupljam novac za putovanja. Pare u mome u `ivotu nisu osnovni pokreta~! Kako do stana sti}i mladom ~ovjeku?

TRNJE I [email protected]

by Ramo Kolar

Bosanac u ParizuTelevizija je pokazala svoju mo} ba{ tamo gdje je i najja~a: u `ivom prijenosu utakmice izme|u na{e nogometne reprezentacije i galskih pijetlova. Doga|aj u trajanju od 90 minuta na ponajboljem stadionu na svijetu pokazao je magiju nogometa, igre i patriotskog zanosa. Sve zajedno dalo je rezultat. Na{i momci odigrali su kao u transu, ne{to najljep{e (a to zna~i i najbolje) otkad ova vrsta postoji. Iako nikad i nigdje u ovakvom svijetu nema pravde za male, zahvaljuju}i ba{ televiziji, svijet je vidio tu nepromjenjivu istinu. Mi smo ih pregazili, oni se izvadili "~udnim" penalom. Hele nejse. Ali ono {to treba ista}i jeste izvanredan trud (i uspjeh) ekipe BHT1 (BHRT?). Svi koji su u~estvovali u prijenosu i oko njega bili su na visini zadatka, a i reporter iz Pariza (Zoran [uko) bio je na nivou igre reprezentacije. Druge doma}e TV ku}e (TV1, FTV) koje nisu mogle prenositi utakmicu u udarnim dnevnicima poku{ale su predstaviti raspolo`enje svojih gledatelja i prili~no opustiti i razveseliti svoju publiku, pa i ubudu}e treba da prave ovakve emisije, koje }e sigurno biti gledanije od natezanja, podmetanja i laganja doma}ih politi~ara, koji vazda zauzimaju prve dvije tre}ine udarne informativne emisije.

Srbijanac u LjubljaniNi{ta novo: RTRS (~itaj: Dodikova televizija iz Banje Luke) u isto vrijeme kad je BiH igrala u Parizu, direktno je prenosio susret Slovenija - Srbija. Valjda da Miloradovi podanici ne bi vidjeli ljepotu i prednosti igre formalne mu domovine, pogotovo u odnosu na onu koju je u Ljubljani pru`ila njegova stvarna otad`bina (Srbija).

rum a paralelno sa tim , i predaje na Univerzitetu u Tuzli, i drugim TV producentima. Naravno, tu je i tehni~ka podr{ka, kao i po dr{ka sa mog menad`menta TV PINK BH i glavne i odgovorne urednice Lajle Torlak. Kolege Mensud Zorlak i Me li sa Had`ibe go vi}, kao i Selma Ke~alovi}, tu su da pripreme svoje novinarske pri~e o zada-

toj temi emisije, i to je to, mala, ali ~ini mi se dobra ekipa koja se svakog ~etvrtka dru`i sa gledaocima u programu TV PINK BH od 21 sat. Bilo je i nagrada za ovaj posao? - Nagrade su satisfakcija vi{e u ovom poslu, ali nikako ne trebaju biti ne{to {to }e vas zaustaviti u daljem radu. Briselska asocijacija neza-

visnih medija ubraja nas me|u petnaest najprofesi onal ni jih talk show programa u ovom dijelu Evrope, tu su i priznanja za novinara godine u TV izrazu. Sve nagrade koje smo do sada osvojili su i nagrade na{ih gledalaca, jer su oni u velikoj mjeri dali doprinos da trajemo ovako dugo, i da dobijemo mnogo priznanja... (rk)

GDJE SU, [TA RADEDINNO KASSALO sa svojim filmom "[ta sad" uvr{ten je u zvani~nu selekciju ovogodi{njeg Internacionalnog tvfestivala Bar 2011, koji se odr`ava od 26. do 30. oktobra. Ovaj dokumentarac je uzbudljiva pri~a o najvi{em i najizoliranijem selu u Bosni i Hercegovini, selu Lukomir na Bjela{nici, u kojem je posljednje zime ostalo samo {est stanovnika. Ove zime Lukomir napu{taju i oni... Na ovogodi{nji tv-festival u Baru prijavljeno je 235 programa iz 167 produkcijskih ku}a iz ~ak 61 zemlje. Selektor Festivala, filmski kriti~ar Aleksandar Be~anovi}, odabrao je 74 programa iz 74 producentske ku}e, iz 43 zemlje. U takmi~arskom dijelu Festivala na}i }e se, po kategorijama: 12 programa kratkih tv-formi, 12 igranih, 8 iz oblasti ekologije i turizma, 7 dje~ijih programa i 35 dokumentarnih filmova, a me|u njima i film BHT 1... JAVNI NATJE^AJ za glavne urednike radija i televizije u srijedu je raspisao HRT, a bit }e otvoren do 2. novembra. Ovo je odlu~ilo Programskog vije}e HRTa, a zanimljivo je to {to }e, nakon {to se otvore pristigle ponude, uslijediti proces u kojem }e se prvi put zaposlenike pitati koga `ele za {efa, iako njihovo mi{ljenje u kona~nici ne}e biti presudno. Prije nego {to uprava HRT-a predlo`i koga `eli vidjeti na tim funkcijama, a Vije}e ga prihvati na mandat od ~etiri godine, kandidati }e morati pribaviti mi{ljenje urednika i novinara i/ili drugog osoblja koje kreativno sudjeluje u stvaranju programa...

- Ja sam uzeo stambeni kredit i to je na~in kako sam do{ao do stana. Pa narednih dvadeset godina otpla}ivanje, red, rad i disciplina. Vrlo, vrlo te{ko je danas mladim ljudima do}i, prije svega do posla, {to je `alosno, mnogi moji prijatelji i ne razmi{ljaju o kupovini stana. Ima li u nas i tema za radost? - Kako nema... Samo {to gledaoci ne vole pozitivne pri~e, u njima tra`e korupciju, nepotizam, i to je `alosno. Ljudi vole da gledaju tu|u nesre}u, krv, suze, jer ve}ina ih misli da se to njima nikada ne}e dogoditi. Kroz emisije poku{avam plasirati i pozitivno, ali ne nailazim na odobravanje gledalaca. Sport na TV-u - malo ili mnogo?

- Iskreno, volim gledati tenis i ko{arku... Tvoj grad iz snova? - London. Film i knji ga ko ji te i da nas dr`e? - Trenutno ~itam knjigu Umije}e utrkivanja po ki{i. Toplo preporu~ujem, a film koji mogu gledati stalno je Chicago, mjuzikl. Kako izgleda tvoje slobodno vrijeme? - Nemam ga ba{ puno, no trudim se da se dobro organizujem i da na|em slobodno vrijeme za sebe i ljude koji su mi dragi. U zadnje vrijeme dosta ga provodim na planini, ali i u igri sa Marijom, jednogodi{njom k}erkicom moga brata.

5

Gurmanski izleti

Dobar, lo{, zao

Valentin Inzko

Talk show TV1 pod nazivom Dobar, lo{, zao na programu je nedjeljom u 13.05. U njemu su gosti javne, politi~ke i druge istaknute li~nosti koje imaju {ta kazati o na{oj zemlji, politi~koj situaciji, kulturi, ekonomiji... Ove nedjelje voditelj i urednik Mario Vranki} ugostit }e visokog predstavnika u BiH Valentina Inzka, koji }e govoriti o aktualitetu u na{oj zemlji, svojoj ulozi u njoj, formiranju dr`avne vlasti, odnosima me|u partijama i narodima, njegovom odlasku s ove visoke funkcije...

ATENTAT NA LINCOLNA

U oktobru 1883. prvi voz sa spava}im kolima vozi po kontinentu. Ime Orijent ekspres je postalo mitsko. Bila je to ideja @or`a Ne`elmekersa, in`enjera iz Liegea, inspiriranog onim {to je, nekoliko godina ranije, Pulman napravio u Sjedinjenim Dr`avama. Od tada, taj kraljevski voz, taj plavi voz, vozi od grada do grada, prima bezbroj poznatih putnika koji su ga opisali u svojim pismima, svojim knjigama, ili o njemu snimili filmove... ^etvrta epizoda ove strane serije (ima ih ukupno 26) mo`e se pogledati na BHT1, u nedjelju (19.35).

Orijent express

Zavjera ili terorizam?Da li je scenarij ubistva ameri~kog predsjednika Abra ha ma Lin col na re`iran od najvi{ih razina konfederalne vlasti? Nakon 20 godina istra`ivanja, Edward Steers Jr. je tvrdio da je Lincolnov ubica John Wilkes Booth imao zna~ajnu i krucijalnu pomo} tajne slu`be Konfederacije koja je djelovala u Kanadi. Zavjera ili ne, presudite sami. Peti nastavak dokumentarnog serijala prikazat }e Federalna televizija u nedjelju, u 23.10 sati.

Ko je bio Einstein?Dizajn-direktornajve}e stanicemetroa na svijetu, koja se nalazi u Dubaiju, jeste Sarajlija Boran Ago{ton, arhitekta ~iji je profesionalni put bio vi{enego dinami~an, a kojeg je ekipa BHT1 snimila u tom gradu ~udesne arhitektonske misli Lociran blizu magistralnog puta M-17... Kamenolom Had`i}i... Kota 605! Ekipa BHT1 je blizu kilogramima eksploziva i na mjestu gdje je znoj na licu dobar znak... Kako raznijeti stijenu te{ku nekoliko tona, a da niko ne bude

NOVA AVANTURA

Od ponedjeljka na Mre`i

Bajke bra}e Grim

povrije|en? Ko je ustvari bio Einstein, ~ije je ime danas u narodu sinonim za ~ovjeka visoke inteligencije ili za genija? Kako bi bilo voziti bicikl ulicama grada brzinom 99 posto od brzine svjetlosti? Kako je do{lo do zablude da je mladi Albert bio lo{ |ak?! Tungu{ka eksplozija i kontroverze vezane za istu. Umjestokratera, u epicentrumisterioznog udara u zemlju, drve}e je i dalje ostalo da stoji uspravno?! Autor magazina(BHT1, subota, 18 sati) je Nihad Ze~evi}.

DOKUMENTARNI ^ETVRTAK

Zatvorim o~i i putujem

Crtani filmovi uz koje su odrastale brojne generacije, animirane pri~e najljep{ih bajki bra}e Grimm, ukupno 47 sinhroniziranih crti}a u trajanju od 25 minuta, idu od ponedjeljka, svakog jutra, u 7.05 na TV1 i Mre`i. Za svoje najmla|e gledatelje ova ku}a prikazuje dva crti}a zaredom. Najljep{e bajke bra}e Grimm su crti}i koji nas vode na nevjerovatna putovanja ma{te i magije, u kojima nema nasilja, ve} samo sjajnih imaginarnih likova i situacija koje oboga}uju dje~iji svijet. Pepeljuga, Snjeguljica, Crvenkapica, Ivica i Marica, Trnoru`ica, Stari pas sultan, Ma~ak u ~izmama, [est labudova, Kristalna kugla, ^arobne cipelice, @abac i princeza, samo su neki koji }e biti vi|eni...

Duhovni mostovi

Spomen na papuD`amije Ibrahim-age [ari}a i Sevri had`i Hasanova su podignute u Mostaru u 17. vijeku. Povezuje ih pro{lost i zvuk ezana sa njihovih munara. Rimokatoli~ka crkva ~ini spomen na bla`enog Ivana Pavla Drugog 22. oktobra/listopada. Na taj dan je 1978. zapo~ela nje go va pa pin ska slu`ba, koja je trajala 26 godina. Jevreji proslavljaju Sukot, praznik sjenica i plodova. Nje go va sve tost pa tri jarh srpski gospodin Irinej pohodio je Modri~u, gdje je osvje{tao hram Pokrova Presvete Bogorodice. Duhovni mostovi su na programu BHT1 u nedjelju (11.10), a urednica emisije je @ana Vukosavljevi}.

Tri stotine ljudi na jednom mjestu. Ljudi koji su nekada `ivjeli sa svojim porodicama, u svojim ku}ama i stanovima, bavili se svojim profesijama Danas, oni su korisnici Gerontolo{kog centra (Doma za stare osobe) u Sarajevu. Tri stotine starica i staraca ovdje provodi svoje da ne na ne vi dlji voj gra ni ci izme|u sada{njost i pro{losti. Dokumentarni film Alena Drlje-

vi}a Zatvorim o~i i putujem (FTV, ~etvrtak, 22.10 sati) drugi je film iz trilogije Zajedno koju , ovaj nagra|ivani reditelj radi kao uposlenik redakcije Dokumentarnog programa Federalne televizije. Federalna televizija ve} je emitirala prvi film spomenute trilogije Slatki dan, o djeci u Domu Bjelave. Drljevi} je ve} u{ao u pretprodukciju tre}eg dijela trilogije.

7

CSI: MIAMI

Deveta sezona

na FTV-uU programu Federalne televizije mo`ete pratiti 22 epizode 9. sezone najgledanije kriminalisti~ke serije CSI: Miami (srijedom u 20.10, od 19. oktobra). Otkako se 23. septembra 2002. godine na CBS-u prikazala prva epizoda serije CSI: Miami te postala najgle, danija prva epizoda neke serije u Americi, postala je lider kada je gledanost neke serije u pitanju ne samo u Americi ve} i u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Njema~koj, Italiji, [paniji i Australiji. Gledatelji u Bosni i Hercegovini su proteklih 8 godina pokazali da imaju isti ukus sa gledateljima u ostatku svijeta, te je i u na{oj zemlji CSI: Miami bila najgledanija serija ove vrste. Stoga }e sve njih obradovati prikazivanje 9. sezone u programu Federalne televizije. Ova, na faktima zasnovana kriminalisti~ka forenzi~ka serija,

Rat za Dubrovnik

Republika, pregovori...

^etvrta epizoda crnogorskog serijala Rat za Dubrovnik govori o poku{aju formiranja dubrova~ke republike, brojnim pregovorima o primirju, odnosu vojnih snaga na frontu, unutra{njim problemima JNA, te nastavku rata. Epizodu Rat ili mir emitira FTV u ponedjeljak (20.10).

Zdravlje u Evropi

mjesto radnje ima u Miamiju, prijestolnici ju`ne Floride, gdje tim forenzi~ara rje{ava najkompliciranije zlo~ine koriste}i se forenzi~kim nau~nim

TBC-a jo{ ima

U svitanje dvadeset i prvog vijeka Evropa jo{ uvijek osje}a prisustvo zaraznih bolesti, ve} odavno iskorijenjenih. Tuberkuloza je jedna od njih. Sve evropske zemlje moraju se nositi sa ovom bole{}u u njenim razli~itim oblicima. Na{a pri~a je smje{tena u Belgiju, Holandiju, Estoniju, Italiju i ^e{ku republiku. Iz nje saznajemo da se svakom ~ovjeku mo`e desiti da bude zara`en TBC-om, koji }e mu zauvijek promijeniti `ivot (BHT1, utorak, 22.30).

8

metodama i mogu}nostima, te klasi~nim old fashion policijskim poslom... Horatio Caine, biv{i istra`itelj u odjelu za ubistva, predvodi grupu istra`itelja koji se bave zlo~inima u tropskom okru`enju i kulturalnom raskr{}u Miamija. U timu se nalaze: Calleigh Duquesme, dvojezi~na ju`nja~ka ljepotica sa specijalno{}u u ba lis ti ci; Eric Del ko, stru~njak za ronjenje koji poznaje sve tajne voda u Floridi, te Ryan Wolfe, biv{i policajac koji je specijaliziran za krvne dokaze... Autori su Anthony E. Zuiker, Ann Do na hue, Ca rol Mendelsohn, a uloge: David Caruso kao Horatio Caine, Emily Procter kao Calleigh Duquesne, Adam Rodriguez kao Eric Delko, Jonathan Togo kao Ryan Wolfe, Rex Linn kao Frank Tripp, Eva La Rue kao Natalia Boa Vista, Omar Miller kao Walter Simmons...

Ja~anje veza s Hrvatskom

TV i biznis - zajednoBiznis-magazin Kapital TV1, ponedjeljkom u 22.15 sati na programu hrvatskog Kapital NetworkaKapital Network, prva privatna poslovna televizija u Hrvatskoj, koja na tr`i{tu egzistira vi{e od pet go di na, a od 2010. nositelj je nacionalne pokrivenosti, i TV1, prva news televizija u BiH, zapo~ele su programsku suradnju. Ona po dra zu mi je va razmjenu programa koja po~inje uvr{tavanjem u shemu emitiranja Kapital Networka, specijalizirane emisije TV1, sedmi~nog biznis-magazina Kapital, te dnevnih biznis-vijesti TV1. Magazin Kapital, koji na TV1 ide nedjeljom u 12.20, na hrvatskom Kapital Networku i}i }e ponedjeljkom u 22.15. Osim na razmjeni poslovnih sadr`aja ove TV ku}e, radit }e i na zajedni~kom kreiranju projekata koji }e otvoriti mogu}nost uvezivanja poslovnih subjekata iz regije, te na stimuliranju razvoja ukupnog biznisa u obje zemlje, ka`u s TV1. Ina~e, emisija Kapital, kao najbolji medijski projekt iz oblasti biznisa u Hrvatskoj, osvojila je nagradu u pro{loj sezoni u okviru regionalnog izbo ra Naj me nad`era godine. - Uspje{no poslujemo u Hrvatskoj ve} pet godise da }e se putem medijskog prostora kojeg pru`amo, kreativni poslovni ljudi me|usobno povezati, i tako nam dati materijala za {to bolje novinarske pri~e, a na{im dr`avama priliku da u svijetu biznisa idu dalje, izjavio je Dragan ]u}a, vlasnik prve poslovne televizije u Hrvatskoj, Kapital Networka. - Kvalitetan program od po~etka je bila misi-

Sedam razdoblja

Stadionski rok

Sedamdesetih i osamdesetih godina rok vr{i globalni utjecaj na kulturu i politiku. Grupe, kao {to su Led Zeppelin, Kiss i The Police, odlu~ile su isku{ati koliko }e ih daleko odvesti njihova ambicija. Turneja U2 Zoo TV, multimedij-

skom ek stra va gan ci jom je koncept stadionskog rok-spektakla dovela u moderno doba. U epizodi se pojavljuju: Queen, Bruce Springsteen i Dire Straits. Peti dio strane muzi~ke serije na programu je BHT1 u petak (22.30).

Dragan ]u}a

na i prepoznav{i partnera u TV1, zahvaljuju}i emisijama koje produciraju, prepoznali smo ku}u koja ima isti cilj kao i mi, a to je stimulacija poslovanja u Hrvatskoj i BiH, odnosno u cijeloj regiji. Nadam

ja TV1. Na{ program radimo tako da se u bilo ko jem tre nut ku mo`e emitirati na respektabilnim televizijama u bilo kojoj zemlji iz regije. Vjerujem da }e gledatelji u Hrvatskoj kroz biznis-magazin Kapital TV1 dobiti informacije o bh. tr`i{tu koje }e im biti relevantne za njihove bizni se. Ra du jem se po~etku ove saradnje i vjerujem da }e se ona vremenom {iriti, kazao je direktor programa TV1 Sanjin Be}iragi}.

Japanski dokumentarac

Morski `ivotMu lje vi ti pri obal ni di je lo vi mo`da izgledaju kao obi~ne nakupine blata, ali su, ustvari, prava kolijevka `ivota. Nakatsu je jedno od najve}ih priobalnih muljevitih podru~ja okrenutih prema Buzen moru na japanskom naj ju`ni jem oto ku Kyusyu. Akira Sakata istra`uje to podru~je i otkriva nam snimak jedinstvenog svijeta koji se ne mo`e vidjeti golim o~ima. Japanski dokumentarac emitira FTV u subotu (8.05).

Sanjin Be}iragi}

9

SubotaBHT 12.15FILM

Skriveni dokazi

Smrtonosni hitac23.10 BHT

Killshot, 2008. TRILER/DRAMA Re`ija: John Madden Uloge: Thomas Jane, Diane Lane, Mickey Rourke, Joseph Gordon-Levitt

Lijepa Carmen i njen suprug Wayne postaju dio programa federalne za{tite svjedoka. Misle da su napokon sigurni, ali ni ne slute da su na meti iskusnog profesionalnog ubice i njegovog poreme}enog asistenta. Ellen Holm govori Kolmaaru da je neko truje, isto kao i njenog sina prije nekoliko godina. Misli da }e jo{ kratko `ivjeti i `eli da, kada umre, Kolmaar obducira njeno tijelo. Iako Judith `enu smatra ludom, Kolmaar se po~inje interesovati za novi slu~aj.

Gospo|a Barbara07.10 FTV

110. Marisela pla~e dok je brod odvozi niz rijeku. Santos je gleda s obale i klekne od o~aja. Barbara je uvjerena da }e Santos uskoro do}i do nje. San tos je o~ajan zbog Mariselina odlaska. Cecilia ga poku{a utje{iti, no istodobno mu daje jo{ jednu lo{u vijest: da i sama odlazi. Gonzalo, Marisela, Cosme, Melesia, Andres i Josefina prvi prije|u granicu. Antonio i Maria Nieves sljede}i su, no kada do|e njihov red, policija ih otkrije i odvede u zatvor u gra du. Bar ba ra po~inje o~ajavati jer Santos nije s njom proveo no}.

^ista~

00.50 FTV

10

3. Williamu se za pomo} obra}a jedan mu{karac koji ima velikih problema sa svojom `enom. Naime, nesretni mu` je otkrio da mu `ena koristi opojna sredstva. Istra`uju}i pomenuti slu~aj, William i njegov tim uskoro otkrivaju da je pomenuta `ena i dio lanca koji rastura drogu.

07.00 Sedam razdoblja rocka, muzi~ka serija, 4/7 (r) 08.00 BHT vijesti 08.15 Tribunal 08.45 Josip Pejakovi}: U ime naroda Program za djecu i mlade 09.15 Be Ha Te bebe 09.20 Srame`ljivi Maks, film 11.00 Govor ti{ine, emisija za osobe o{te}enog sluha i govora 12.00 BHT vijesti 12.15 Skriveni dokazi, igrana serija, 41/62 13.00 Nogomet: Kvalifikacije za EURO 2012: Francuska Bosna i Hercegovina, snimak 15.15 BHT vijesti 15.25 Engleska Premier liga, pregled 15.55 Nogomet: Engleska Premier liga: Manchester City Aston Villa, prijenos 18.00 Nova avantura, magazin 19.00 Dnevnik 1 19.35 London Live, muzi~ki program 20.10 Izbrisani, igrani film 22.00 BHT vijesti 22.15 Ljubavnice, serija 3/12 23.10 Smrtonosni hitac, ameri~ki igrani film 00.45 Izbrisani, ameri~konjema~ki igrani film (r) 02.30 Pregled programa za nedjelju

BHT 1

07.10 Gospo|a Barbara, igrana serija /12/ 08.00 Vijesti 08.05 Razli~iti morski `ivot u harmoniji, dok. program ZIZ, zabava, igra, znanje: 09.00 Gladijatorska akademija 09.25 Vragolasti Denis, crtani film 09.50 Mala princeza, crtani film 10.00 Kralj dinosaura, crtani film 10.25 Tomica i prijatelji, crtani film 10.30 Spretno - sretno, vikend izdanje 11.20 Tomica i prijatelji, crtani film

FTV

06.01 Dragulj u Carskoj palati, serija (r) 08.00 Vijesti Mala TV 08.15 Barimba, crtana serija 08.35 Kenguri ko{arka{i, crtana serija 09.00 Bo u pokretu, crtana serija 09.25 U no}noj ba{ti, crtana serija 09.45 [umska {kola svi su |aci dobro znali, program za djecu 10.00 Mali dnevnik 10.25 Med i djetelina, crtana serija 10.45 Mar, crtana serija 11.25 Pad leta 29, serija 12.00 Dnevnik 1

RTRS

FILMFILM FILM FILM

Ulovi Smarta20.05 NOVA

Get Smart, 2008. KOMEDIJA Re`ija: Peter Segal Uloge: Steve Carell, Anne Hathaway, Alan Arkin, James Caan, Bill Murray

Izbrisani20.10 BHT

The Chumscrubber, 2005. KOMEDIJA/DRAMA Re`ija: Arie Posin Uloge: Jamie Bell, Allison Janney, Rory Culkin, Ralph Fiennes

Dean, naoko sasvim obi~ni {kolarac, ve}inu vremena provodi sa prijateljem Troyem, depresivnim dilerom koji se ubrzo objesi na vrtnoj zabavi. Ovakav razvoj doga|aja ne}e se svidjeti pokojnikovoj klijenteli kojoj duguje drogu. Oni priti{}u Deana, uvjereni da zna gdje je roba.

Tomica i prijatelji10.25

Barimba08.15

11.25 Mozaik religija, vjerski program 12.00 Dnevnik 1 12.15 Sarajevska hronika 12.45 Dobra supruga, serija 23. ep. 13.35 Dvostruka nevolja, film 15.20 Vijesti 15.30 Slomljena krila, serija 51. i 52. ep. 17.10 Georgina pravila, film 19.10 Loto, prijenos izvla~enja 19.20 Crtani film 19.30 Dnevnik 2 20.10 Ciklus partizanskog filma: U`i~ka republika, film 23.10 Lud, zbunjen, normalan, serija 00.30 Dnevnik 3 00.50 ^ista~, serija 3. ep. 01.40 Dnevnik 2 (r) 02.10 Pregled programa za nedjelju

12.20 Rije~ vjere, religijski program 12.50 Beslan - grad malih an|ela, ruski dokumentarni film (r) 13.20 Na{ biznis (r) 14.00 Istinite pri~e - @ivot u SAD-u, Odisej [aolina - Kung Fu monasi u Americi 15.05 Najotka~enije reklame na svijetu, zabavni program (r) 15.30 Ono kao ljubav, serija (r) 16.30 Za.druga 17.00 Vijesti 17.10 Dame biraju film 18.55 Ah, ta planeta! 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.15 Samo pjesma zna, emisija narodne muzike 21.20 Zakon pustinje, serijski film 22.30 Dnevnik 3 22.40 Zakon pustinje, nastavak filma 23.20 Rekvijem za jedan san, film 01.05 Film (r) 02.35 Dnevnik (r) 03.00 Zakon pustinje (r) 04.40 Rije~ vjere (r) 05.05 Za.druga (r)

Slijepa srd`ba01.00 PINK

Blind Fury 1989 AKCIJA Re`ija: Phillip Noyce Uloge: Rutger Hauer, Terry O Quinn, Nick Cassavetes

Nick Parker je ratni veteran koji je oslijepio u Vijetnamu. Ondje ga je prona{lo lokalno pleme uz koje je nau~io vje{to se koristiti ma~em. Nakon povratka u Ameriku, odlazi posjetiti ratnog prijatelja i sazna da se rastao od supruge. No, nitko ne zna da je prijatelj kockao u Las Vegasu i da ima goleme dugove. Vlasnik casina odlu~i mu oprostiti ako za njega obavi jedan posao...

Reader22.35 HRT1

DRAMA THE READER, 2008. Re`ija: Stephen Daldry Uloge: Kate Winslet, Ralph Fiennes, David Kross, Lena Olin

U Berlinu, netom nakon kraja Drugog svjetskog rata, petnaestogodi{nji Michael slu~ajno upozna tajanstvenu osamljenu Hannu s kojom se upu{ta u strastvenu vezu. Iako ona potraje jedno ljeto, i njega i nju ona jako dojmi i ispuni, pogotovo zbog toga {to joj on, da popuni emocionalnu prazninu u `ivotu i zabavi je, po~ne ~itati zanimljive knjige. Osam godina kasnije, a nakon {to je Hanna iznenada nestala, Michael, kao student prava, prisustvuje njema~kom su|enju za ratne zlo~ine. Radi se o {est `ena koje su osumnji~ene da su skrivile smrt nekoliko stotina @idova. Jedna od osumnji~enih je Hanna...

15. oktobar 2011.SERIJA

BHT 22.15

SERIJA

Ljubavnice

Dobra supruga12.45 FTV

Nakon {to su provele no} zajedno, Jessica ne `eli napustiti Alex. Dolazi pijana na svadbu. Sam i dalje progoni Katie, a ni ona ne mo`e po re}i me|usobnu privla~nost. Trudi je na tragu tajanstvenim telefonskim pozivima, koji vode u jednu hotelsku sobu i do jednog dje~aka. Siobhan poku{ava prekinuti aferu sa Dominikom, ali saznaje da je trudna.

23. U posljednjoj epizodi sezone, Alicia, na insistiranje Elija Golda, mo ra odlu~iti ho}e li podr`ati Petera u novoj politi~koj kampanji ili }e stupiti u vezu s Willom.

Sjedi{te ameri~ke {pijunske organizacije, CONTROL, napadnuto je i po~initelji su se domogli identiteta svih tajnih agenata. [efu agencije ostaje samo jedna opcija, unaprijediti mladog i smotanog analiti~ara, Maxwella Smarta, u agenta. Njegov novi identitet je Agent 86 i on }e u~initi sve kako bi se zaustavio zlu organizaciju KAOS i njihove planove osvajanja svijeta.FILM

Georgina pravila17.10 FTV

Georgia rule 2007. KOMEDIJA Re`ija: Garry Marshall Uloge: Jane Fonda, Lindsay Lohan, Felicity Huffman, Dermot Mulroney

Tri potpuno razli~ite `ene na|u se pod istim krovom i tamo provode ljeto koje }e im zauvijek promijeniti `ivote. Lilly je majka buntovne tinejd`erice Rachel. Kada se vi{e ne mogne nositi sa njom, ona ju odlu~i odvesti na mjesto gdje se zaklela da se vi{e nikad ne}e vratiti: u ku}u svoje majke Georgije. U gradu svoje bake Rachel uznemiri duhove, te stekne novog prijatelja.FILM

06.00 Nijemi svjedok, serija 06.50 2011 Formula 1 Korean Grand PrixVN Koreje 08.10 Vijesti 08.15 Predaj se srce, serija 09.00 Vijesti 09.05 Predaj se srce, serija 10.00 Flash News 10.05 Predaj se srce, serija 11.00 Biznis vijesti

TV1

06.10 07.00 07.30 07.50 08.00 08.30

HAYAT

08.33

08.53

09.00 11.10 11.58 12.00 13.00 13.25 14.00

Hello Kitty19.01

Dokaz `ivota00.05 NOVA

Proof of Life 2000. AKCIJA Re`ija: Taylor Hackford Uloge: Meg Ryan, Russell Crowe, David Morse, Pamela Reed

Peter Bowman, ameri~ki in`enjer u zemlji Latinske Amerike, otet je zbog otkupnine od tri milijuna dolara. Njegov poslodavac i osiguravaju}a ku}a napu{taju ga, no njegova `ena Alice to odbija. Uzima si za zadatak dovesti ga ku}i, ali ubrzo shva}a da to ne}e uspjeti bez pomo}i. Stru~njak u K&R-u Terry Thorne, Aliceina je najbolja i jedina nada za Peterov spas...FILM

Na ni{anu koplja13.50 NOVA

End of the Spear 2005. DRAMA Re`ija: Jim Hanon Uloge: Louie Leonardo, Chad Allen, Jack Guzman

Grupa misionara putuje u srce amazonske d`ungle u potrazi za Waodanijem, plemenom strastvenih ratnika, koje je potpuno izolirano od civilizacije. Kada pripadnici plemena ubiju petoricu misionara, njihove obitelji ostaju bez supruga i o~eva. Uprkos velikom gubitku i kao potvrdu svojoj vjeri, obitelji odlu~e ostati u Ekvadoru i `ivjeti u plemenu, kako su prvotno zamislili, te ih pou~avati. Me|utim, u~inak tragedije tek se treba vidjeti, a mladi} odlu~an da otkrije tajnu o~eve smrti, mora se nau~iti nositi s tragedijom koje se ne mo`e prisjetiti...

11.05 Predaj se srce, serija 12.00 Vijesti plus 12.20 Sedma brzina, emisija o automobilizmu 13.15 Dobre kom{ije, film 15.00 Flash News 15.05 Kako vrijeme prolazi, serija 2. ep. (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 CSI: Las Vegas, serija 6. ep. (r) 18.00 Otok, serija 2. ep. (r) 19.01 Hello Kitty, crtani film 19.30 Dnevnik 20.05 Otok, serija 3. ep. 21.00 CSI: New York, serija 6. ep. (r) 22.05 ^aplin, film 00.00 Pono}ne vijesti plus 00.20 Podvodna platforma, film 01.58 No}ni program

15.45 15.50 15.53 18.00 19.00

19.28 19.30 19.31 19.33 19.38 20.00 19.38 20.00 20.20 22.20 00.10 00.15

03.00 03.30 03.50 05.20 06.00

Timmy, crtani film Fifi, crtani film Bumba, crtani film Graditelj Bob, crtani film @ablja patrola, crtani film Po{tujmo saobra}ajne znakove Hlapi}eve nove zgode, crtani film, 7. ep. Po{tujmo saobra}ajne znakove Lijeni grad, crtani film Garfield, crtani film Biometeorolo{ka prognoza Kazali{te u ku}i, serija, 21. ep. Autoklub Dokumentarni program Idemo dalje, igrani film Sport centar Vremenska prognoza Zvijezda mo`e{ biti ti, muzi~ki show @enski razgovori, zabavni program Vijesti u 7, informativna emisija Vremenska prognoza Stanje na putevima Biometeorolo{ka prognoza Sport Horizonti S druge strane Horizonti S druge strane Zvijezda mo`e{ biti ti, nominacije ]ao, inspektore, igrani film Sport centar Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Hayat TV-a Vijesti u 7 S druge strane Zvijezda mo`e{ biti ti, nominacije @enski razgovori, zabavni program Autoklub

06.00 Crni konj, film 08.00 Timmy Time, crtani film 08.45 Ljubavnici i tajne, serija (r) 10.00 Paparazzo lov na poznate (r) 11.00 Zabranjena ljubav, serija 12.00 Info top, informativni program 12.05 Biometerolo{ka prognoza 12.10 Gold Music, muzi~ka emisija

PINK

06.30 Gusarska akademija, crtani film 06.50 Nimboli, crtani film 07.10 Atomska Betty, crtani film 07.30 Metajets, crtani film 07.50 Johnny Test, crtani film 08.10 Oggy i `ohari, crtani film 08.30 Ljepotica i zvijer, igrani film 10.50 Princ iz Bel Aira, humoristi~na serija 11.20 TV Doktor, medicinski magazin 12.00 Lonci i poklopci, kulinarski show

OBN

Marka na brzaka16.00

Princ iz Bel Aira10.50

14.00 Info top, informativni program 14.05 Ljubavnici i tajne, serija 15.10 Put oko svijeta, reality emisija 15.50 Info top, informativni program 15.55 Biomterolo{ka prognoza 16.00 Marka na brzaka, kviz 17.00 Show time, zabavna emisija 19.00 Porodi~ni obra~un, kviz 20.00 Vitezovi iz blata, zabavna emisija 21.00 Zvijezde granda, muzi~ki show 00.00 Pogled odozdo, stand up komedija 01.00 Slijepa srd`ba, film

12.55 Bakina kuhinja, kulinarski show 13.40 Skrivena kamera, humoristi~ni program 14.10 Ljubav-vjera-nada, turska serija 15.00 Diplomatski kod, zabavni program 16.00 Danas kino sutra OBN, zabavni program 16.50 Pepper Denis, humoristi~na serija 17.30 Dejana, talk show, tema: Povratak otpisanih!, talk show 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.15 Bakina kuhinja, kulinarski show 20.00 Ljubav-vjera-nada, turska serija 21.00 Prljavi rat, igrani film 22.55 Slu~ajni {pijun, igrani film 00.35 Prljavi rat, igrani film (r) 02.15 Slu~ajni {pijun, igrani film (r)

11

TV SA

07.00 Crna Guja, serija (r) 08.00 Program za djecu 09.30 U~ite engleski, program za djecu 10.00 Kike tike ta~ke, program za djecu 11.35 Budin `ivot, dok. program 12.25 Tribunal 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Rebus, politi~ki magazin (r) 14.50 Saga o Forsajtima, serija 15.45 Vijesti TVSA 15.50 Saga o Forsajtima, serija 16.45 Mu}ke (r) 16.35 TV Justice 18.15 Sarajevu s ljubavlju 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Kike tike ta~ke (r) 20.00 Mu}ke 21.25 Globus 22.00 @ena misterija

TV TK

07.05 Iz dana u dan... 07.10 Vijesti 09.05 Zakon ljubavi, serija (r) 10.05 Ukradeni `ivoti, serija (r) 11.00 Majstor kuhinje, kulinarski show 12.00 Vijesti 15.00 CS: Las Vegas, serija (r) 16.00 Vijesti u 16 16.15 Agro kanal 16.40 Moj dom, magazin 18.00 Na selu na sijelu, dokumentarno zabavni 19.00 Dnevnik 20.05 Otok, serija 21.00 Zelena, zelena trava, serija 21.30 Mlad, mla|i, najmla|i, zab. program 22.00 Mre`a: Gvozdeni orao 3, film 23.45 Vijesti

[email protected]

06.50 2011 Formula 1 Korean Grand Prix-VN Koreje (pole position) 08.15 Predaj se srce, serija 31. ep. 09.05 Predaj se srce 32. ep. 10.00 Predaj se srce, serija 33. ep.11.05 Predaj se srce, serija 34. ep. 12.00 Vijesti plus 13.15 Dobre kom{ije, film 15.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 2. ep. (r) 17.15 CSI: Las Vegas, serija 6. ep. (r) 18.00 Otok, serija, 2. ep. (r) 20.05 Otok, serija, 3. ep. 21.00 CSI: New York, serija, 6. ep. (r) 22.05 ^aplin, film

TV MOSTAR

06.50 2011 F1 Korean Grand Prix - VN Koreje 08.15 Predaj se srce, (r) 31. ep. 09.05 Predaj se srce, (r) 32. ep. 10.05 Predaj se srce, (r) 33. ep. 11.05 Predaj se srce, igrana serija (r) 34. ep. 12.00 Vijesti plus 13.15 Dobre kom{ije!, igrani film 15.00 Flash news 15.05 Kako vrijeme prolazi, 2. ep. (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 CSI: Las Vegas, 6. ep. (r) 18.00 Otok, 2. ep. (r) 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Otok, 3. ep. 21.00 CSI: New York, 6. ep. (r) 22.05 ^aplin, igrani film

TV ZENICA

FILM SERIJA SERIJA DOK. DOK. DOK.

Subota

Auti

20.15 HRT 2

09.05 Pozdravna melodija 09.08 Dje~iji program: Odlika{i 09.30 TV izlog 09.30 Animirani film 11.00 Selu u pohode (r) 12.00 Sponzoru{e (r) 15.00 Vijesti 15.10 Bonaventura (r) TV izlog 16.00 Kontakt program (r) 17.00 Dokumentarni program (r) 18.00 Sfera (r) 19.00 Vijesti 20.00 Nije te{ko biti ja 21.00 Igrani film 23.00 Vijesti (r) 23.15 Igrani film 01.00 Odjava

Smallville09.50 NOVA

05.55 06.30 06.45 07.15

HRT 1

07.45 08.00 08.10

09.40 09.50 10.00 10.10 10.45

11.15 12.00 12.11 12.16 12.30 13.15

13.57

14.30 14.55 15.45

16.05 16.30 17.00 17.20 18.25 19.15 19.30 19.56 20.10 22.15 22.30 22.35 00.40 02.45

12

04.10

Drugo mi{ljenje (r) TV kalendar Iza ekrana (r) Sna{e na tr`i{tu, emisija pu~ke i predajne kulture (r) Hrvatska kronika BiH Vijesti Kinoteka - ciklus klasi~nog vesterna: Vera Cruz, film Skica za portret Vijesti iz kulture (r) Vijesti Ku}ni ljubimci Slike iz Ju`ne Afrike: Hrvati u Ju`noj Africi, dokumentarna serija Normalan `ivot, emisija o obitelji Dnevnik Sport TV kalendar (r) Veterani mira, emisija za branitelje Prizma, multinacionalni magazin Duhovni izazovi, me|ureligijski magazin Eko zona Prirodni svijet 4, dok. serija Jelovnici izgubljenog vremena Euromagazin Potro{a~ki kod Vijesti Reporteri: ^ileanski rudari Lijepom na{om: Novigrad Istarski LOTO 7/39 Dnevnik Sport Uz nas niste sami, humanitarna akcija Vijesti Vijesti iz kulture Reader, film Filmski maraton: Kineska ~etvrt, film Filmski maraton: [aolinski nogomet, film Skica za portret

07.10 Panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 08.20 Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtana serija 08.40 Patak Frka, crtana serija 09.05 Djevoj~ica iz budu}nosti, serija za djecu 09.30 Mala TV (r) Baltazar: Ro|endanska pri~a, crtani film Danica i naopaki mi{ (r) ^arobna plo~a - 7 kontinenata: Sjeverna Europa (r) 10.00 Trolovi, crtana serija 10.25 ni DA ni NE (r) 11.25 Filmska matineja: Draga, pove}ao sam dijete, film 12.55 Magazin nogometne lige prvaka 13.20 Obrtnik i partner 13.50 KS automagazin 14.25 Rukometna Liga prvaka: Viborg Podravka, prijenos 16.00 Crtani film 16.15 4 zida 16.55 Ko{arka, ABA liga: Zagreb Budu}nost, prijenos 18.55 Vaterpolo, Jadranska liga: Mladost - Jug, prijenos 20.15 Auti, animirani film 22.15 John Adams, serija 23.30 Zavr{nica Me|unarodnog natjecanja mladih dirigenata Lovro Mata~i} 00.45 Fringe - Na rubu 1, serija (r) 01.30 No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi 04.31 No}ni glazbeni program: Ritmo Loco, snimka koncerta iz 1995.

HRT 2

07.00 U sedmom nebu, serija 07.50 Peppa, crtana serija 08.05 Bakugan II - New Vestroia, crtana serija 08.30 Beyblade metal fusion, crtana serija 08.55 Winx, crtana serija 09.20 I tako to..., serija 09.50 Smallville, serija 10.50 Larin izbor, serija (r) 13.50 Na ni{anu koplja, film

NOVA

Provjereno16.00

16.00 Provjereno, info. magazin (r) 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 Supertalent, show (r) 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Ulovi Smarta, film 22.15 Obra~un s Jakuzom, film 00.05 Dokaz `ivota, film 02.25 Ezo TV, tarot show 03.55 Smrtonosna zona, film 05.30 I tako to..., serija (r)

11.00 Vijesti 11.05 Hronika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema, info 11.30 Knjiga utisaka 12.10 Svijet zdravlja 12.45 Vrijeme odluke 13.00 Dnevnik 13.14 For{pan 13.15 Sport plus 13.25 Vrijeme 13.30 Subotom sa dijasporomSrbija na vezi 14.10 Najava programa 14.15 Vi i Mira Adanja Polak 15.00 Vijesti 15.10 Sve boje `ivota, op{teobrazovni program 15.30 TV minijature 16.00 Vijesti 16.03 Pozori{te u ku}i, serija (r) 17.00 Petkazanje 18.00 Leti, leti pjesmo moja mila 18.30 Kvadratura kruga 19.00 Slagalica, kviz 19.17 Vrijeme 19.30 Dnevnik 20.05 Nepobjedivo srce 21.02 TV lica...kao sav normalan svijet, zabavni program 22.00 Jelen top deset 23.00 Svijet sporta

RTS

08.00 Jutarnji program 10.00 Vijesti 10.05 Orazovna emisija 10.30 Muzika 11.00 Vijesti 11.05 Sat tv 11.35 Muzika 12.00 Vijesti 12.05 Obrazovna emisija 12.35 Muzika 13.00 Jutarnji program 15.00 Zapis (r) 15.30 Dnevnik 1 15.45 Muzika 16.15 Obrazovna emisija 17.00 Mozaik 18.00 Agrosaznanje 18.55 Vaterpolo Jadranska liga: Budva-Jadran, direktno 19.05 Program za djecu 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sat tv 20.45 Sat tv Vijesti iz dijaspore 21.00 Muzika 21.30 Obrazovna emisija 22.00 Art magazin 22.40 Kratke forme 23.00 Dnevnik 3 23.30 Sportska subota

RTCG

Otok

20.05 [email protected]

Peta brzina21.00 DISCOVERY

Avionske nesre}e19.00 N. GEOGRAPHIC

Invazija ajkula

20.05 ANIMAL PLANET

DISCOVERY

06.00 Peta brzina 06.25 Automobili 07.15 Dodaj gas 08.10 Megagraditelji 09.05 Novi svijet 10.00 Ljudskih ruku djelo 10.55 X-ma{ine 11.50 Kakav alat! 12.45 Ogromne ma{ine, 2 epizode 13.40 Gra|evinske intervencije 14.35 Megagraditelji 15.30 Dekonstrukcija, 2 epizode 16.25 Kako se pravi? 16.55 To mogu i ja 17.20 Ljudskih ruku djelo 18.15 Kakav alat! 19.10 Kraljevi aukcija, 2 epizode 20.05 Mo}ni brodovi 21.00 Peta brzina, 2 epizode 21.55 U srcu ma{ine 22.50 X-Ma{ine 23.45 Crno zlato

N. GEOGRAPHIC

07.00 Megapreseljenja `ivotinja 08.00 Velike migracije 09.00 Megastrukture 10.00 Ponovna izgradnja Titanika 11.00 Avionske nesre}e 12.00 Istra`ivanje planete Zemlje 13.00 Najopasnije `ivotinje na svijetu 15.00 Kosmi~ka ~udovi{ta 16.00 Teraformacija Marsa 17.00 Velik, ve}i, najve}i: Dvorana 19.00 Avionske nesre}e 20.00 Tabu: U~ini me lijepom 21.00 Tabu: ^udna ljubav 22.00 Dosjei tajne slu`be 23.00 Sekunde do katastrofe 00.00 Avionske nesre}e: Operacija Bejbilift

VIASAT HISTORY

06.00 Sevdah 07.30 D`ejn Birkin: Razmi{ljanja 08.00 Genije dizajna 09.00 Giganti gotike - pogled u nebo 10.00 Mvalimu - nasle|e D`ulijusa Kambara`ea Nijere 11.00 1066 12.00 Gospodar Sipana 13.00 Viktorijanska apoteka 14.00 Sevdah 15.30 D`ejn Birkin: Razmi{ljanja 16.00 Kako je umjetnost stvorila svijet 17.00 Lov na Careve krstarice 18.00 Sinatra mra~na zvijezda 19.00 Pra{ko prolje}e 21.00 Viktorijanska apoteka 22.00 Video je ubio radio 23.00 Tajni ratovi 00.00 Kako je umjetnost stvorila svijet 01.00 Lov na Careve krstarice

ANIMAL PLANET

07.15 Psi, jedna rasa, jedna pri~a 07.40 Upoznajte divljinu 08.10 Odrastanje 09.05 Ro|eni lovci 09.30 D`ef Korvin, bez ograni~enja 10.00 Lovac na krokodile 10.55 Sve o psima 11.50 Zaljubljenici u ma~ke 12.45 Nevaljali ljubimci 13.40 Paklene ma~ke 14.35 U ~oporu 15.30 Donald [ulc, stru~njak za otrove 16.25 Najezda `ivotinja 17.20 Brzina `ivota 18.15 Brzina `ivota 19.10 Sve o psima 20.05 Invazija ajkula 21.00 U lavljoj jazbini 21.55 Zastra{uju}i susreti sa `ivotinjama 22.50 Divlje i bez cenzure 23.45 Sve o psima

15. oktobar 2011.TV KAKANJ10.00 Te{anjska hronika 10.30 7 dana u vogo{}i 11.00 Bonaventura 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.00 Barbie 15.00 @estoki, film 17.00 Flash vijesti 17.05 Put istine 18.00 Islam i nauka 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Poznati 21.00 Legende bh sporta 21.30 Putovanja 22.00 Drevne civilizacije 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Autovizija 00.00 Vijesti IC (r) 00.20 Velika la`, film VOGO[]A 08.30 Sa sevdahom u srcu

TV VOGO[]A

09.00 Program za djecu i mlade 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30Glas Amerike (r) 11.00 Telenovela (r) 15.00 Info IC NTV IC Kakanj (r) 15.30 Majstori kuhinje16.00 Dok. program 17.00 Sense - Ha{ki tribunal (r) 17.30 Sa sevdahom u srcu 17.50 Crtani film 18.00 Sedam dana u Vogo{}i 18.30 SMS music 19.30 Ritam regije Srebrenica 20.00 Cazinska hronika 20.30 Autoshop magazin 21.00 Nije te{ko biti ja, revijalni program 22.00 Sportski program 23.30 I.R.I.B. 00.00 Biografije

TV USK

08.00 Pod suncem St.Tropea, serija (r) 10.00 Vijesti 10.10 Pod suncem St. Tropea, serija (r) 12.00 Vijesti 12.05 Inspektor Mors, serija 13.50 Skrivena pama, serija (r) 15.00 Vijesti 15.05 Kako vrijeme prolazi, serija 17.15 CSI: Las Vegas, serija 18.15 Duhovni svijet 18.45 Bajke iz cijelog svijeta 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Otok, serija 21.05 CSI New York, serija 21.55 [panska primera liga, prijenos 1. poluvrijeme 22.45 Vijesti 23.00 [panska primera liga13.02

TV SLON

Op~injeni, serija rep. 107, 108, 109 ep. 15.40 Folk top 10, muzi~ka emisija 16.25 Tuzla u`ivo, panoramske kamere, 16.35 Nije te{ko biti ja, zabavno muzi~ki program 17.30 utovizija, emisija o automobilizmu 18.00 Crno i bijelo, info. program 18.30 Vremenska prognoza 18.32 Tuzla u`ivo, panoramske kamere uklju~enje u`ivo 18.45 Extra Dj, muzi~ka emisija 20.00 Kviz Extra 20.30 [e}ernica, revijalni program 22.35 SMS centrala, muzi~ki program

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Kasandra -r, serija 09.15 Pozori{te u ku}i, serija (r) 10.30 Tenis Masters turnir - [angaj, polufinale 14.00 Tenis Masters turnir - [angaj, polufinale 16.15 Film 17.45 Kao kod svoje kuce 19.30 Dnevnik 2 20.00 Vitafon 20.30 Nijesmo mi od ju~e, humoristi~ka serija 21.00 Foliranti, serija 21.30 Tu|e sla|e 22.30 BN music 23.30 Dnevnik 3 23.45 Formula 51, film 01.10 Korado, film

ATV

09.55 Vijesti 10.00 Sporti}, dje~iji program 10.30 Bumba, crtani film 10.45 Pocoyo, crtani film 11.00 Lijeni grad, dje~iji program 11.30 Sporti}, dje~iji program 11.55 Vijesti 12.00 Pozori{te u ku}i, serija 13.00 Auto {op magazin 14.00 Idemo dalje, film 16.00 Akcioni heroji, dokumentarni program 16.30 Nepobjedive Banzuke 17.30 Stil 18.00 Kursad`ije 18.50 Arena sport 19.00 ATV vijesti 19.45 Cinema Magica hronike 20.00 48 sati svadba 21.00 Ja volim Srbiju 22.20 ]ao

08.30 Tenis, WTA Linz, Austrija Quarter-finals 09.45 Fudbal, Euro 2012 kvalifikacije 12.00 Watts 13.00 Tenis, WTA Linz, Austrija Quarter-finals 14.00 Tenis, WTA Linz, Austrija, live Semi-finals 15.45 Biciklizam, Tour of Lombardy, Italija, live 17.30 Tenis, WTA Linz, Austrija Semi-finals 19.00 Watts 20.00 Borila~ki sportovi 00.00 Biciklizam, Tour of Lombardy, Italija 01.00 Tenis, WTA Linz, Austrija Semi-finals

EUROSPORT

03.30 Video igrice 07.30 Fudbal, Bundesliga, najava kola 08.00 Fudbal, Bundesliga 10.00 Tenis, WTA Linz, Austrija, ~etvrtfinale 13.00 Snowboard

EUROSPORT 2

Bundesliga live15.30

15.00 Fudbal, Bundesliga 15.30 Fudbal, Bundesliga Live 17.30 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 18.30 Fudbal, Bundesliga, live 21.00 Tenis, WTA Linz, Austrija 22.00 Ekstremni sportovi 00.00 Surf 00.45 Tenis, WTA Linz, Austrija, polufinale

06.30 Ukrainian league: Zoraya - Vorskla 09.15 Vijesti 10.00 Tenis 10.30 ATP Masters Shanghai 1/2 finale, direktno 12.30 Fudbal i tenis studio, direktno 13.45 Premier League: Liverpool Manchester United, direktno 16.00 Fudbal i tenis studio, direktno 16.30 Ruska liga: Zenit - Dinamo, direktno 18.30 Premier League: Chelsea Everton 20.45 Holandska liga: PSV Utrecht, direktno 22.45 Vijesti 23.00 ATP Masters Shanghai, polufinale 02.30 Premier League: Liverpool Manchester United 04.30 Holandska liga: Ajax - AZ

SPORT KLUB

08.00 Premier League Magazin 08.30 Premier League preview 09.00 Telemarketing 10.00 Rugby World Cup: Semifinal 1, direktno 12.00 Premier League preview 12.30 Masters Shanghai: Semifinal 14.00 Masters Shanghai: Semifinal, direktno 16.00 Premier League: Wigan - Bolton, direktno 18.00 Premier League Magazin 18.45 Holandska liga: Ajax - AZ, direktno 20.45 Premier League: Liverpool Manchester United 22.45 Premier League: Manchester City Aston Villa 00.45 Ruska liga: Zenit - Dinamo 02.30 FMM 03.00 Premier League: Chelsea - Everton 04.45 ATP Masters Shanghai: Semifinal 06.30 Holandska liga: PSV - Utrecht

SPORT KLUB +

09.00 Fudbal, MLS: ortland Houston 11.00 Sudamericana: Independiente LDU Quito 13.00 Motosport Mundial: Magazin 14.00 Kvalifikacije, Euro 2012: Norve{ka Kipar 16.00 Vijesti: Omni Sport 17.00 Ko{arka ABA: Crvena Zvezda Olimpija, prenos 19.00 Rukomet EHF (M): Bosna Chambery, prenos 20.45 Italijanska Liga: Milan Palermo, prenos 23.00 Brazilska liga: Ceara Flamengo, prenos

ARENA SPORT 1

FILM SERIJA SERIJA FILM

Seksi zvijer20.00 TV1000

Sretni zavr{eci21.00 FOX LIFE

Aerodrom

20.50 FOX CRIME

Ondine20.05 HBO

UNIVERSAL

06.30 Ledeni snovi, film 08.20 Urgentni centar, serija 13.20 Dah `ivota, film 15.10 Odlazak sa scene, film 17.00 Dobra `ena, serija 18.00 Plave krvi, serija 19.00 Voker, teksa{ki rend`er, serija 20.00 Havaji, serija 21.00 Ejs Ventura: Zov prirode, film 22.50 Havaji, serija 00.50 Megapirane, film 02.40 Mobi Dik, film 04.30 Dijagnoza: Ubistvo, serija 05.15 Erika, serija

TV1000

06.00 Sve ili ni{ta, film 08.10 Kruklin, film 10.00 Poljubi me, za zbogom, film 12.00 Man Who Cried, film 14.00 Tipi~no za Meri, film 16.00 Na ~aju sa Musolinijem, film 18.00 ^aura, film 20.00 Premijera: Seksi zvijer, film 22.00 Hotel Oaza, film 00.00 Grad seksa, film 02.00 Popravni zavod, film 04.00 Dijabolik, film

FOX LIFE

07.55 Sofi Parker, serija 08.20 Houp i Fejt, serija 08.44 Houp i Fejt, serija 09.10 Dr Haus, serija 10.02 Da, draga, serija 10.52 Ket i Kim, serija 11.40 O~ajne doma}ice, serija 12.30 Sofi Parker, serija 13.00 Houp i Fejt, serija 13.50 Dr Haus, serija 14.42 Da, draga, serija 15.30 [kola za parove, serija 16.27 Ket i Kim, serija 17.20 Houp i Fejt, serija 18.15 Dr Haus, serija 19.10 Da, draga, serija 20.05 O~ajne doma}ice, serija 21.00 Sretni zavr{eci, serija 22.02 O~ajne doma}ice, serija 22.57 Seks i grad, serija 01.15 Ket i Kim, serija 02.05 Svita, serija

FOX CRIME

08.35 Bouns, serija 09.20 Novi Amsterdam, serija 10.10 [ark, serija 10.55 Distrikt, serija 11.40 Nestali, serija 12.30 Bouns, serija 13.20 Novi Amsterdam, serija 14.10 [ark, serija 15.00 Monk, serija 15.50 Monk, serija 16.40 Monk, serija 17.30 Za{titnica svjedoka, serija 18.20 Tijelo je dokaz, serija 19.10 Bouns, serija 20.00 Nestali, serija 20.50 Aerodrom, serija 21.40, serija 22.30, serija 23.20 Okru`en mrtvima, serija 00.10 Novi Amsterdam, serija 01.00 Frikovi, serija 01.45 Aerodrom, serija 02.30 Ubila~ki nagon, serija

HBO

06.00 Plja~ka u Brooklynu, film 07.25 Hotel Paradise, film 08.25 Lekcije o ~okoladi, film 10.05 Liga pravde: Kriza na dvije Zemlje, film 11.20 Sje}anje na Titane, film 13.10 Posljednja pjesma, film 14.55 Savr{eni spoj, film 16.35 Sumrak saga: Pomr~ina, film 18.35 ^etiri Bo`i}a, film 20.05 Ondine, film 21.45 Otima~i, film 23.30 Na rubu ludila, film 01.10 Ninja ubojica, film 02.45 28 dana kasnije, film 04.35 Epidemija, film

HBO COMEDY

08.00 Pod kaznom do smrti, serija 08.20 Pod kaznom do smrti, serija16 08.40 Pod kaznom do smrti, serija 09.05 Pod kaznom do smrti, serija18 09.30 Bolje s tobom, ep. 1, i 2. ep. 10.20 Svadbena torta, film 11.50 Figaro Fo, 14-26, film 12.15 Kako izdresirati zmaja, film 13.55 Prijateljice, film 15.25 Cybill, serija16 -19, serija 17.15 Svadbena torta, film 18.45 Kako izdresirati zmaja, film 20.20 Simon Konianski, film 22.00 Tarin svijet,serija 22.30 Tarin svijet, serija 2 23.00 Kick Ass, film 00.55 [kola za pet, film

13

Nedjelja12.15 BHTFILM

Skriveni dokazi

Zemlja slijepih20.05 BHT

Land Of The Blind, 2006. DRAMA Re`ija: Robert Edwards Uloge: Ralph Fiennes, Donald Sutherland, Tom Hollander, Lara Flynn Boyle

FILMFILM FILM FILM

Dr. Lew Usman pobje|uje u ilegalnoj poker-partiji. Njegova `ena ne `eli znati za njega kada je saznala {ta je sve izgubio na kocki. Sljede}i dan Lew je prona|en mrtav u svojoj gara`i. Kolmaar poznaje suprugu preminulog i poma`e joj, jer je ona glavni osumnji~eni.

Joe slu`i do`ivotnu zatvorsku kaznu zbog izdaje revolucije. U neljudskim uvjetima, on bilje`i sje}anja na posljednjih desetak godina `ivota. Nekada je bio pripadnik elitne antiteroristi~ke jedinice i sposobni zatvorski stra`ar - sitni kota~ u vlasti diktatora Maximilliana II. Zajedno sa suprugom, psihoti~nom Josephine, Maximillian II preuzeo je od oca fa{isti~ke i totalitarne manire, kao i sklonost razuzdanim zabavama.

Gospo|a Barbara07.10 FTV

111. Antonio i Maria Nieves jo{ su u zatvoru, no prijatelji ih nisu zaboravili i pi{u im pa tako i u zatvoru dobivaju vijesti iz Progresa. Barbara seli na Altamiru. Jo{ `eli imati djecu, no vrijeme prolazi i nikako ne mo`e zatrudnjeti. Sve trudnice u selu ra|aju.

Otok

15.05 TV1

14

Na po~etku serije upoznajemo Alexis Fielding, odlu~nu mladu `enu koja je `eljela da otkrije vi{e o pro{losti svoje majke Sophie, koja je obavijena velom tajni. U `elji da sazna vi{e o svom porijeklu, iz Londona do{la je na Kretu i susrela se sa `enom koja joj kona~no otkriva istinu o `ivotu i pro{losti njene majke. Dolaskom na Kretu, `ivot Alexis Filding vi{e nikada ne}e biti isti. Tajne se po~inju otkrivati detaljima vezanim uz porodi~nu pri~u o dvije sestre, Marie i Anne, ~iji razli~iti karakteri uzrokuju porodi~nu dramu. Maria je mirna, strpljiva i uljudna, kao i njena majka Eleni, odnosno prabaka od Alexis. Anna, druga sestra, vi{e je spontana i pomalo divlja. @eli bolji `ivot u odnosu na onaj koji joj omogu}ava porodica i malo mjesto. Udav{i se za lokalnog bogata{a, mislila je da }e sve biti bolje. Ali, nije. Ljubav je potra`ila sa drugim mladi}em, a pravi konflikt nastaje kada se njena starija sestra, Maria, nakon izvjesnog vremena udaje za ~ovjeka kojeg voli...

07.00 Nova avantura, magazin (r) 08.00 BHT Vijesti 08.15 TV Liberty 08.45 London Live, muzi~ki program (r) Program za djecu i mlade 09.15 Be Ha Te bebe 09.20 Sandokan, animirana serija 16/45 09.45 [kola filma, obrazovna serija 25/26 (r) 10.10 Nedjeljni zabavnik 11.10 Duhovni mostovi, emisija o religiji 12.00 BHT vijesti 12.15 Skriveni dokazi, igrana serija 42/62 13.00 Izazovi poljoprivrede 13.55 Liga {ampiona u nogometu, magazin 14.25 Smanji gas!, emisija o saobra}aju 14.55 Nogomet: BH Telecom derby kola: Vele` - Olimpic, prijenos BHT vijesti (u pauzi utakmice) 16.55 Samo za zabavu, revijalni program 17.20 Me|u strancima, igrani film 19.00 Dnevnik 1 19.35 Gurmanski izleti, dok. serija 4/26 20.05 Zemlja slijepih, igrani film 22.00 BHT vijesti 22.15 BHT sport 22.45 Me|u strancima, igrani film (r) 00.25 Zemlja slijepih, film (r) 02.15 Pregled programa za ponedjeljak

BHT 1

07.10 Gospo|a Barbara, serija 08.00 Vijesti 08.05 Zamr{eni oblici koje stvara priroda, dok. program ZIZ, zabava, igra, znanje: 09.00 Gladijatorska akademija, crtani film 09.25 Vragolasti Denis, crtani film 09.50 Pingu, crtani film 09.55 Kako to, crtani film 10.05 Graditelj Bob, crtani film 10.15 Kralj dinosaura, crtani film 10.35 Tomica i prijatelji

FTV

06.01 Dragulj u Carskoj palati, serija (r) 08.00 Vijesti Mala TV 08.15 Barimba, crtana serija 08.35 Kenguri ko{arka{i, crtana serija 09.00 U no}noj ba{ti, crtana serija 09.30 Med i djetelina, crtana serija 10.15 Mar, crtana serija 10.40 10. me|unarodni festival dje~ijih pozori{ta " Banjaluka 2011.", reporta`a 11.25 Pad leta 29, serija 12.00 Dnevnik 1 12.20 Snop

RTRS

Marley i ja22.00 PINK

Marley And Me 2008. KOMEDIJA Re`ija: David Frankel Uloge: Owen Wilson, Jennifer Aniston, Eric Dane, Alan Arkin

Me|u strancima17.20 BHT

Between Strangers, 2002. DRAMA Re`ija: Edoardo Ponti Uloge: Sophia Loren, Mira Sorvino, Deborah Kara Unger

Lud, zbunjen, normalan22.00

Olivia provodi dane brinu}i se o suprugu Johnu, koji je u invalidskim kolicima. Ona je oduvijek `eljela da se oproba kao umjetnica, ali John nema razumijevanja za to, ne `eli da njegova supruga gubi vrijeme na koje{tarije. Me|utim, Olivia }e na}i podr{ku u Maxu, ekscentri~nom ba{tovanu iz Francuske...

Liga {ampiona18.50

10.45 Frankina stopala, crtani film 11.00 Magazin LP u nogometu 11.30 Sedmica, magazin iz kulture 12.00 Dnevnik 1 12.15 Zelena panorama, dok. program 12.45 Georgina pravila, film 14.45 Vijesti 14.55 Slomljena krila, serija 53., 54. i 55. ep. 17.15 Sydney White, film 19.05 Piplinzi 19.30 Dnevnik 2 20.10 Kuduz, film 22.00 Lud, zbunjen, normalan, serija 22.40 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin 23.10 Zavjera?: Atentat na Lincolna, dok. serija 5. ep. 00.10 Dnevnik 3 00.30 Koncert Bojan Marovi} 01.30 Dnevnik 2 (r) 02.00 Pregled programa za ponedjeljak

13.05 Ognji{ta - `abice i krajpolje, dok. program 13.30 Vez, emisija etno muzike 14.00 Nekad bilo 15.00 Reporta`a 15.30 Merlinove avanture, serija (r) 16.25 Poprokaut, muzi~ka emisija 17.00 Vijesti 17.10 Moj ro|ak sa sela, serija (r) 18.10 Na{ biznis 18.50 Magazin lige {ampiona 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Odgovor.no 1 20.50 Kako sam sistematski uni{ten od idiota, film 22.30 Dnevnik 3 22.40 Sportski pregled 23.15 Poprokaut (r) 23.50 Van grada, film 15 01.20 Kako sam sistematski uni{ten od idiota, film (r) 02.45 Dnevnik 2 (r) 03.10 Magazin Lige {ampiona (r) 03.35 Pad leta 29, serija (r) 04.00 Ognji{ta - `abice i krajpolje (r)

Povratak Sandokana 100.15 [email protected]/TV1

Il ritorno di Sandokan 1, 1996. AVANTURISTI^KI Re`ija: Enco G. Kastelari Uloge: Kabir Bedi, Mandala Tajd, Franko Nero, Matje Karier

Sandokan se vra}a u svoju zemlju kako bi oslobodio Suramu, kraljicu Asama i spasio njeno kraljevstvo da ne padne u ruke zlog Crnog Rad`e. Ali, jedan oficir iz Indijske kompanije ubija engleskog guvernera, ~ine}i da izgleda kao da je Sandokan kriv. Prelijepa grofica lejdi Dora Parker, koja je tek doputovala u Indiju, `uri da pomogne Tigru iz Malezije. Janez i njegov sin Andre pridru`uju se kako bi se borili na njenoj strani i zajedno }e uspjeti da oslobode Suramu, koju je zarobio Crni Rad`a. Kad napokon zavlada mir, lejdi Dora odbija da se vrati u Englesku jer njeno srce zauvijek pripada Sandokanu.

Sabrina08.55 HRT2

Sabrina, 1954. MELODRAMA Re`ija: Billy Wilder Uloge: Audrey Hepburn, Humphrey Bogart, William Holden

Sabrina je k}i voza~a bogate obitelji Larrabee, koja je cijeli `ivot zaljubljena u Davida, mla|ega Larrabeejevog sina. David, iako dobro}udan i pomalo razma`en obo`avatelj pripadnica suprotnoga spola, ignorira Sabrinu smatraju}i je naivnim djetetom. Sabrina uskoro ode u Pariz na {kolovanje za vrhunsku kuharicu, iz kojega se, nakon dvije godine vrati kao prekrasna `ena...

16. oktobar 2011.FILM

Kuduz20.10 FTV

Kuduz, 1989. DRAMA Re`ija: Ademir Kenovi} Uloge: Slobodan ]usti}, Sne`ana Bogdanovi}, Branko \uri}, Mustafa Nadarevi}, Bo`idar Bunjevac, Sena Mustajba{i}, Sa{a Petrovi}, Amina Begovi}, Haris Burina

U sumornom ambijentu gradske periferije po~inje pri~a o lokalnoj zavodnici koja se udaje za doskora{njeg robija{a Kuduza, ~ovjeka kojeg razapinju strasti. Po~etni nesporazumi i pra{tanja izme|u supru`nika, a zatim potjere i sva|e, mirenja i molbe, neminovno vode ovu vezu dvoje ljudi elementarnog naboja tragi~nom zavr{etku. On }e izvr{iti zlo~in. Za sve vrijeme ove burne veze odvija se plemenita, nje`na i kristalno ~ista ljubav izme|u poo~ima Kuduza i njegove petogodi{nje pastorke. Ovaj film inspirisan je istinitom pri~om o Junuzu Ke~i, posljednjem bosanskom odmetniku.

Godina je 1991, a nedavno vjen~ani par uspje{nih novinara - Groganovi kupuju ku}u na Floridi. Ubrzo po~inju razmi{ljati o djeci; no nakon neuspjelog poku{aja da se brinu za sobnu biljku, Jenny Grogan odlu~uje da bi za po~etak trebali nabaviti psa, kako bi uvje`bali svoje roditeljske vje{tine. Tu u sliku ulazi Marley, dragi hiperaktivan kri`anac zlatnog retrivera i labradora.FILM

Sydney White17.15 FTV

Sidney white, 2007. KOMEDIJA Re`ija: Joe Nussbaum Uloge: Amanda Bynes, Sara Paxton, Matt Long, Jack Carpenter

Bruco{ica postaje ~lanica nekad uglednog sestrinstva svoje pokojne majke. No kada otkrije da dana{nje sestrinstvo nije {to je nekad bilo, Sydney pronalazi novi dom zajedno sa sedam izop}enika. Uz pomo} neprilago|enih novih prijatelja, Sydney }e se suprotstaviti kraljici kampusa u poku{aju da promijeni neprimjerenu dru{tvenu hijerarhiju na koled`u.FILM

06.00 Nijemi svjedok, serija ep. 13/100 07.00 Jutarnje vijesti 07.05 ^arobne cipelice, crtani film 07.35 Duh u boci, crtani film 07.50 2011 Formula 1 Korean Grand Prix-VN Koreje 10.00 Flash News 10.05 Predaj se srce, serija 11.00 Biznis vijesti 11.10 Sedma brzina, emisija o automobilizmu (r) 12.00 Vijesti plus 12.20 Kapital, biznis magazin 13.00 Flash biznis-sport

TV1

CSI: Las Vegas16.05

Jaha~i iz sjene17.10 NOVA

The Shadow Riders1982. VESTERN Re`ija: Andrew V. McLaglen Uloge: Tom Selleck, Sam Elliott, Dominique Dunne, Ben Johnson

Dvojica bra}e se neposredno nakon Ameri~kog gra|anskog rata vra}aju ku}i. Otkrivaju da je njihovu obitelj, uklju~uju}i i mla|ega brata i jednu od njihovih zaru~nica, otela skupina pobunjeni~kih gerilaca koji odbijaju prihvatiti poraz Konfederacije. Uz pomo} ujaka odlaze spasiti obitelj.

Bilo jednom na Divljem zapadu20.00 HRT2

C'era una volta il West 1968. VESTERN Re`ija: Sergio Leone Uloge: Claudia Cardinale, Henry Fonda, Jason Robards, Charles Bronson

Trojica revolvera{a u dugim sme|im kaputima od ko`e ~ekaju vlak na `eljezni~koj postaji negdje na Divljem zapadu. Kad vlak stigne, ~ini im se da onaj koga ~ekaju nije stigao, no ubrzo ~uju zvuk usne harmonike i ugledaju stranca zvanog Harmonika. U okr{aju on ubije trojicu revolvera{a. Istodobno na ran~u Sweetwater k}i irca Bretta McBainea ure|uje sve~ani svadbeni stol, a stariji sin sprema se kolima u grad po nevjestu koja sti`e vlakom. Iznenada se pojavi grupa revolvera{a u istim dugim kaputima od ko`e kao i oni na `eljezni~koj postaji, te ih sve ubiju...

13.05 Dobar, lo{, zao, talk show 14.00 Flash News 14.05 CSI: New York, serija 6. ep. (r) 15.00 Flash News 15.05 Otok, serija 3. ep. (r) 16.00 Flash biznis-sport 16.05 CSI: Las Vegas, serija 6. ep. (r) 17.00 Vijesti plus 17.20 Kako vrijeme prolazi, serija 2. ep. (r) 19.01 Hello Kitty, crtani film 19.30 Dnevnik 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija 3. ep. 22.00 [panska primera liga: Sevilla F.C., R. Sporting 00.00 Pono}ne vijesti plus 00.15 Povratak Sandokana, film 01.58 No}ni program

07.30 Moj dom, magazin 08.00 Pocoyo, crtani film 08.20 Jagodica Bobica, Jagositne pustolovine, crtani film, 26 - 30 ep. 10.00 Nepobjedive banzuke, zabavno-sportski TV show 11.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, nominacije 12.58 Biometeorolo{ka prognoza 13.00 Dijeta za pretilu porodicu, dokumentarni program, 2. ep. 14.00 Avantura Pluto Nasha, igrani film 15.50 ]ao, inspektore, igrani film 17.25 Sport centar 17.30 @elja plus 17.58 Vremenska prognoza 18.00 Glam Blam, zabavni program 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Stanje na putevima 19.31 Biometeorolo{ka prognoza 19.33 Sport 19.38 Horizonti 20.10 Policajac s Petlovog Brda, serija 1. ep. 21.00 Sport centar 21.05 Grad duhova, igrani film 23.00 Drumski ratnik, igrani film 00.40 Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Hayat TV-a 03.00 Vijesti u 7, informativna emisija 03.30 Glam Blam, zabavni program 04.15 Policajac s Petlovog Brda, serija 1. ep. 05.30 Muzi~ki program

HAYAT

06.00 Lud za pi{toljem, film 08.00 Timmy Time, crtani film 09.00 Marka na brzaka, kviz (r) 10.05 Bra~ni sudija, zabavna emisija (r) 11.20 Grand hitovi 12.00 Info top, inf-program 12.05 Biometerolo{ka prognoza 12.20 Gold express, muzi~ki

PINK

08.00 Gusarska akademija, crtani film 08.20 Nimboli, crtani film 08.40 Atomska Betty, crtani film 09.00 Metajets, crtani film 09.20 Johnny Test, crtani film 09.40 Oggy i `ohari, crtani film 10.00 Preokret, igrani film 11.30 Princ iz Bel Aira, humoristi~na serija 12.00 Lonci i poklopci, kulinarski show 12.50 Telering, talk show

OBN

Sve za ljubav18.00

Oggy i `ohari09.40

14.00 14.10

15.55 16.00 16.05

FILM

17.30

18.00

19.30

20.00

20.30

22.00 00.30

program Info top, inf.program Show time, zabavno muzi~ki show Info top, inf.program Biometerolo{ka prognoza Dobar kom{ija, zabavna emisija Diva, zabavna emisija Sve za ljubav, zabavna emisija Timmy Time, crtani film Vitezovi iz blata, zabavna emsija 3 X DA, zabavna emisija Marley i ja, film Daredevil, film

13.50 Vox specijal, Su~eljavanje: Salmir Kaplan, Mirza Ustamuji} 14.50 Ljubav-vjera-nada, turska serija 15.50 Exkluziv, zabavni program 16.30 Red Carpet, showbiz magazin 17.30 Dejana talk show, Tema: Porodi~no nasilje nad mu{karcima! 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.15 Putujmo zajedno, turisti~ki magazin 20.00 Ljubav-vjera-nada, turska serija 21.00 Tata moje bebe, igrani film 22.55 Pepper Denis, humoristi~na serija 00.35 Prljavi rat, igrani film 02.15 Tata moje bebe, igrani film 03.55 Slu~ajni {pijun, igrani film 05.15 ^uvari planeta, dokumentarni program

15

TV SA

08.00 Program za djecu 09.30 U~ite Engleski 10.00 Nevidljivi svijet, dok. program 10.55 Pusti muziku (r) 11.40 Javni agent 033 12.10 Globus, politi~ki magazin 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Saga o Forsajtima, serija (r) 15.00 Bisage Vehida Guni}a 15.15 Mu}ke (r) 16.30 Vijesti TVSA 16.35 Tribunal (r) 17.05 Br`e do pravde, inf. program 17.30 TVSA ribolov 18.15 Sarajevu s ljubavlju 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Program za djecu 20.00 Da se ne zaboravi 21.05 Sarajevo art

TV TK

07.05 Iz dana u dan... 07.10 Vijesti 07.15 Moj dom, porodi~ni magazin 07.50 Formula 1: Velika nagrada Japana, prijenos 11.25 Autoshop 12.00 Vijesti 12.15 Agro kanal, emisija o poljoprivredi 13.00 Sport Klub 13.30 Autoshop 14.00 Ju`njak, film 16.00 Vijesti 18.00 Zelena trana, serija 18.30 Za svaku bolest trava raste 19.00 Dnevnik 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija 22.00 Dve smo svijeta razli~ita, serija 22.50 Prljavi trikovi, film 00.20 Vijesti 01.50 Dnevnik (r) 02.30 Filmsko ve~e

[email protected]

07.05 ^arobne cipelice, crtani film 07.35 Duh u boci, crtani film 07.50 2011 Formula 1 Korean Grand Prix-VN Koreje 10.05 Predaj se srce, serija 35. ep. 14.05 CSI: New York, serija, 6. ep. (r) 15.05 Otok, serija, 3. ep. (r) 17.20 Kako vrijeme prolazi, serija, 2. ep. (r) 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 3. ep. 22.00 [panska primera liga: Sevilla F.C.R. Sporting

TV MOSTAR

07.05 ^arobne cipelice, crtani film 07.35 Duh u boci, crtani film 07.50 2011 formula 1 Korean Grand Prix - VN Koreje10.05 Predaj se srce, igrana serija (r) 35. ep. 12.00 Vijesti plus 12.20 Kapital, biznis magazin 13.05 Dobar,lo{,zao-talk show 14.05 CSI: New York, 6. ep. (r) 15.05 Otok, 3. ep. (r) 17.00 Vijesti plus 17.20 Kako vrijeme prolazi, 2. ep. (r) 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Kako vrijeme prolazi, 3. ep. 22.00 [panska Primera liga: Sevilla F.C. Sporting

TV ZENICA

SERIJA SHOW SHOW DOK. DOK. DOK.

Nedjelja

Poirot

10.15 HRT 1

09.00 Najava programa 09.05 Pozdravna melodija 09.08 Animirani film 09.30 TV izlog 10.30 TV Liberty (r) 11.00 Bonaventura (r) 12.00 Razglednica (r) 12.45 Za svaku bolest trava raste 13.00 Svijet uspje{nih (r) 13.30 Muzi~ki program 14.00 Put za Ejvonli, serija 15.00 Odlika{i, igrana serija (r) 16.00 Mini serija (r) 17.00 Muzi~ki program 18.00 Autoshop 19.00 Dje~iji program: Pri~e za laku no} 20.00 Selu u pohode, zabavni program 21.00 Igrani film 22.45 [ou na moj na~in, zabavni program

Supertalent20.05 NOVA

16

06.00 Duhovni izazovi, me|ureligijski magazin 06.25 Euromagazin (r) 06.50 TV kalendar 07.05 Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtana serija 07.25 Mala TV (r) TV vrti}: Motoristi (r) Brlog: Papige (r) Tajni dnevnik patke Matilde: Pizza majstor Pjer (r) 07.55 Vijesti iz kulture (r) 08.00 Vijesti 08.10 Prijatelji 3, serija 09.00 Vesele trojke, crtana serija 09.25 Hamtaro, crtana serija 10.00 Vijesti 10.15 Poirot 1, serija 11.10 Opera box 11.40 manjinski MOZAIK 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.25 Plodovi zemlje 13.25 Split: More 14.00 Nedjeljom u dva 14.55 Mir i dobro 15.20 Branitelji domovine (r) 15.30 Emma, mini-serija 17.00 Vijesti 17.10 Vrijeme sutra 17.15 Vrtlarica 17.45 Pjevaj moju pjesmu, glazbeni game show 19.15 Loto 6/45 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.10 Sve u 7!, kviz 21.05 Loza, Serija 21.55 Vijesti 22.15 Oko globusa, vanjskopoliti~ki magazin 22.50 Vijesti iz kulture 22.55 Emma, mini-serija (r) 00.25 Poirot 1, serija (r) 01.20 Reprizni program (r) 03.15 Skica za portret 03.25 Lijepom na{om: Novigrad Istarski (r) 04.20 Oko globusa, vanjskopoliti~ki magazin 04.50 Plodovi zemlje (r)

HRT 1

07.00 Panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 07.50 Najava programa 07.55 Stari i novi madrigali Antiphonus u Samoboru 08.55 Zlatna kinoteka: Ciklus Billyja Wildera Sabrina, film

HRT 2

06.10 U sedmom nebu, serija 07.00 Peppa, crtana serija 07.15 Bakugan II - New Vestroia,crtana serija 07.40 Beyblade metal fusion, crtana serija 08.05 Winx, crtana serija 08.30 I tako to..., serija 09.00 Automotiv Lifestyle, magazin 09.30 Magazin Lige prvaka

NOVA

SP u gimnastici16.00

U sedmom nebu06.10

10.48 Biblija 10.58 [iroka Kula: Misa, prijenos 12.20 Filmska matineja: Dolazim ku}i za Bo`i}, film (r) 14.10 Vinkova~ke jeseni 2011., smotra KUD-ova 15.20 e-Hrvatska 16.00 Tokio: SP u gimnastici, snimka 17.00 Olimp 17.25 Hokej, EBEL liga: Medve{~ak EHC Liwest Black Wings Linz, prijenos 20.00 Ciklus filmskog spektakla: Bilo jednom na Divljem zapadu, film 22.40 Animatik 23.30 Filmski boutique: Mona Lisa, film 01.10 No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi 03.25 No}ni glazbeni program

10.00 Novac, poslovni magazin 10.30 Zelen Java, magazin 11.00 Larin izbor, serija (r) 13.00 Dodirnuti vrh svijeta, film 14.50 [a{avi robija{i, film 17.10 Jaha~i iz sjene, film 19.05 INA Plave vijesti 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Supertalent, show 21.45 Red carpet, showbiz magazin - 1. i 2. dio 23.20 Obra~un s Jakuzom, film (r) 01.10 Polarna oluja, film (r) 02.40 Televizijska posla,

12.25 Moj ljubimac, zabavni program 13.00 Dnevnik 13.14 For{pan 13.15 Sport plus 13.25 Vrijeme 13.30 Balkanskom ulicom 14.10 Vrijeme je za bebe 14.45 Gastronomad, 70/100 15.00 Vijesti 15.10 Sat 16.00 Vijesti 16.03 Porodi~no blago, 26/62 17.05 Moja lijepa Srbija, reporta`a 18.26 Najava Dnevnika 2 18.27 Sasvim prirodno, reporta`a 19.00 Slagalica, kviz 19.17 Vrijeme 19.30 Dnevnik 20.05 Porodi~no blago, 27/62 21.00 Balkan: Sje}anje na To{eta, muzi~ki program 22.30 Zapamti me, filmski omnibus 23.30 Gastronomad, 70/100 (r) 23.49 Najava programa 23.50 Dnevnik

RTS

08.00 10.00 10.05 10.40 11.00 11.05

RTCG

Sje}anje na To{eta21.00 RTS

12.30 13.00 13.05 15.00 15.30 16.00 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 22.15 22.45 23.00 23.30 00 00 00 30 01.00 01.30

Jutarnji program Vijesti At magazin (r) Muzika Vijesti Vaterpolo Jadranska liga: Budva-Jadran, snimak Sportska subota Vijesti Jutarnji program Etno Dnevnik 1 Agrosaznanje (r) Pokreni se Muzika Obrazovna emisija Dokumentarna emisija Program za djecu Dnevnik 2 Sat tv Muzika Dokumentarna emisija Kratke forme Dnevnik 3 Sat tv Crno bijeli svijet, no}ni program Muzika Dokumentarna emisija Dnevnik 2

^udovi{ta iz reke18.15 DISCOVERY

[apta~ psima

11.00 N. GEOGRAPHIC

Zemlja zvijeri

20.05 ANIMAL PLANET

DISCOVERY

10.00 Vrhunsko graditeljstvo 10.55 Prona}i naftu! 11.50 Prljavi poslovi 12.45 Opasan lov 13.40 Razotkrivanje mitova 14.35 Ameri~ki ~operi 15.30 Automobili 16.25 Radionica za prave mu{karce sa D`ejmsom Mejom 17.20 [okantni snimci pre`ivljavanja 17.50 [okantni snimci pre`ivljavanja 18.15 ^udovi{ta iz reke 19.10 Strastveni ribolovci 20.05 Obalski spasioci 20.35 Pograni~na policija 21.00 Ni{ta li~no 21.55 Ros Kemp: Svijet kriminala 22.50 Trenuci u`asa 23.45 Otmica i spa{avanje 00.40 [okantni snimci pre`ivljavanja, 2 epizode

N. GEOGRAPHIC

08.00 Razotkrivanje munja 09.00 Megastrukture 10.00 Kolumbijski front 11.00 [apta~ psima: Kloi, Medison i Goti 12.00 [apta~ psima 13.00 Majka bradavi~astih svinja 14.00 Opasne zvijeri 15.00 Generali u ratu: El Alamejn 19.00 Povjerljivo: Terorizam 20.00 Testiraj svoj mozak! 21.00 Ne}ete vjerovati svojim o~ima! 22.00 Pam}enje 23.00 Obrati pa`nju! 00.00 Ne}ete vjerovati svojim o~ima!

VIASAT HISTORY

08.00 Kako je umjetnost stvorila svijet 09.00 Lov na Careve krstarice 10.00 Sinatra 11.00 Pra{ko prolje}e 13.00 Viktorijanska apoteka 14.00 Video je ubio radio 15.00 Tajni ratovi 16.00 Bizeovim stopama 17.00 Smrt u zoru 18.00 Pokahontas i kapetan D`on Smit: Ljubav i spas u novom svijetu 19.00 Istorija rasizma 20.00 Gerouov zakon 21.00 Su|enje nacistima u Nirnbergu 22.00 Porodica koja je pre`ivjela Hitlera 23.00 ^a~apoja: Misterija izgubljene civilizacije 00.00 Bizeovim stopama 01.00 Smrt u zoru

ANIMAL PLANET

07.15 Psi, jedna rasa, jedna pri~a 07.40 Upoznajte divljinu 08.10 Planeta beba 09.05 Ro|eni lovci 09.30 D`ef Korvin, bez ograni~enja 10.00 Lovac na krokodile 10.55 Sve o psima 11.50 Brzina `ivota 12.45 Planeta mutanata 13.40 Zaljubljenici u ma~ke 14.35 Nevaljali ljubimci 15.30 Paklene ma~ke 16.25 U ~oporu 17.20 Donald [ulc, stru~njak za otrove 18.15 Najezda `ivotinja 19.10 Sve o psima 20.05 Zemlja zvijeri 21.00 Ta prelijepa Afrika 21.55 Borba za kitove 22.50 Divlje i bez cenzure 23.45 Sve o psima

16. oktobar 2011.TV KAKANJ10.00 Planeta zemlja 11.00 Na{a realnost 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.00 Amor latino, serija (r) 5 ep. 17.00 Odbojka: Kakanj - Lukavac 18.30 Poznati 19.00 Bra}a koale 19.30 Dnevnik FTV 20.05 Info IC 20.35 Ritam srebrenice 21.00 Dvostruki `ivot, film 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Odbojka: Kakanj - Lukavac VOGO[]A 09.30 I.R.I.B. (r) 10.00 Religija u slu`bi `ivota, religijski program TV Hema 10.45 Svjetlo istine, vjerski program 11.30 Priroda i

TV VOGO[]A

ljudi, magazin 12.00 Ritam regije Srebrenica (r) 12.30 Cazinska hronika (r) 13.00 Sportski program (r) 15.00 TV Zehra, revijalni program 16.00 Pazarski velikani, dok. (r) 17.00 Cazinska hronika (r) 17.30 Priroda i ljudi, magazin 17.50 Crtani film 18.00 Sedam dana u Vogo{}i 18.30 SMS Music 19.30 Zavidovi}ka hronika TV Maglaj 20.00 Sportski program 22.00 No}ne o~i, film 23.30 I.R.I.B. 00.00 Priroda i ljudi, magazin (r)

TV USK

08.00 Pod suncem St.Tropea, serija (r) 10.00 Vijesti 10.10 Bonaventura (r) 11.05 Ameri~ki lav, dok. program 12.00 Vijesti 12.05 Kraji{ka zemlja 1.45 Hronika kraji{kih gradova, inf. program (r) 13.30 Vrata tajne, serija 14.05 CSI New York, serija 14.55 Vijesti 15.00 Otok, serija (r) 16.30 Nedjeljom zajedno 18.30 [umska {kola 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija 21.55 [panska primera liga, prijenos 1. poluvijeme 22.45 Vijesti 13.02

TV SLON

Op~injeni, serija rep. 110, 111. ep. 14.50 Pitajte tra`imo odgovore, info-program 15.20 Da sam ja neko, dok. program 15.55 Tuzla u`ivo, panoramske kamere 16.00 [e}ernica, revijalni program (r) 18.05 Tuzla u`ivo, panoramske kamere 18.15 Zoo hoby, emisija o `ivotinjama 18.55 Ko zna, zna, zabavno - obrazovni program 19.30 SMS centrala, muzi~ki program 20.00 Kviz Extra 20.30 Heroji ulice, dok. program 21.10 Prozor u svijet, dok. program

TV BN

06.00 BN music 07.30 Zvuci zavi~aja 08.30 Zapisi pored puta 09.00 Pletenica 10.30 Tenis Masters turnir - [angaj, finale 13.00 BN music 14.00 Bez maske 14.30 Balkanske prevare(r)15.00 Kamiond`ije, serija 16.00 Nedeljno popodne 19.30 Monitor 20.10 Balkanske prevare 20.45 Paparzzo 21.15 Bela la|a, serija 22.00 Tudja Amerika, film 23.30 Bermudski trougao 2, film

ATV

07.00 Ben Ten, crtani film 07.30 Nin`a kornja~e, crtani film 08.00 Jutarnji program 09.55 Vijesti 10.00 Lijeni grad, dje~iji program 10.30 Spori}, dje~iji program 11.00 Winx, crtani film 11.30 Ja volim Srbiju 11.55 Vijesti 12.00 Ja volim Srbiju 13.00 Dijeta za pretilu porodicu, dok. program 14.00 Avanture Pluto Nasha, film 16.00 ]ao inspektore, film 18.00 Blef 18.50 Arena sport 19.00 ATV vijesti 20.00 48 sati svadba 21.00 Grad duhova, film 23.00 Drumski ratnik, film

08.30 Ma~evanje 09.30 Maraton 12.00 Tenis, WTA Linz, Austrija Semi-finals 12.45 Superbike Corner 13.00 Superbike, S[ Portimao, Portugal, live 14.00 Supersport, S[ Portimao, Portugal, live 15.15 Watts 16.00 Superbike, S[ Portimao, Portugal 16.30 Superbike, S[ Portimao, Portugal, live 17.30 Tenis, WTA Linz, Austrija Final 19.00 Artistic bilijar 21.00 Boks 23.00 Motorsports Weekend Magazin 23.15 Tenis, WTA Linz, Austrija Final 00.15 Superbike, S[ Portimao, Portugal 01.15 Motorsports Weekend Magazin

EUROSPORT

03.30 Video igrice 05.30 Fudbal, Bundesliga 09.00 Ameri~ki fudbal, NCAA: Northwestern Iowa 11.00 Superbike, S[ Portimao, Portugal 11.30 Superstock, S[ Portimao, Portugal Live 12.00 Video igrice 13.00 Fudbal, Bundesliga 15.30 Fudbal, Bundesliga Live 19.30 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 20.30 Rukomet, EHF L[: Bjerringbr Silkeborg, Danska Fuchse Berlin, Njema~ka 22.00 Ekstremni sportovi 00.00 Surf 00.45 Tenis, WTA Linz, Austrija, finale 01.45 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 02.45 Surf

EUROSPORT 2

07.30 Vijesti 08.00 Premier League: Manchester City Aston Villa 10.00 Tenis studio, direktno 10.30 ATP Masters Shanghai finale, direktno 13.00 Premier League: WBA - Wolves, direktno 15.00 Ruska liga: Rubin - Spartak M, direktno 17.00 Premier League: Newcastle Tottenham, direktno 19.00 Premier League: Arsenal Sunderland 21.00 Belgijska liga: Anderlecht Standrad 22.45 ATP Masters Shanghai finale 01.00 Danska liga: AGF - Ob 02.45 Premier League: Newcastle Tottenham 04.30 Championship: Birmingham Leicester

SPORT KLUB

08.15 Volleyball World Championship: Finals 10.00 Rugby World Cup: Semifinal 2, direktno 12.30 Ukrajinska liga: Metalurg Kryvbas, direktno 14.30 Premier League: Arsenal Sunderland, direktno 16.30 Masters: Shanghai Finale 18.00 Belgijska liga: Anderlecht Standard, direktno 20.00 Ruska liga: Rubin - Spartak 21.45 Danska liga: AGF - OB 23.30 Premier League: Newcastle Tottenham 01.15 Championship: Birmingham Leicester 02.00 Premier League: WBA Wolves 03.45 Volleyball World Championship: Finals

SPORT KLUB +

09.00 Fudbal MLS: Ceara - lamengo 11.00 Fudbal [panija: R. Madrid - Betis 13.00 Fudbal Italija, pregled 13.30 Fudbal [panija, pregled 14.00 Liga {ampiona: Magazin 14.30 Fudbal, Jelen Super Liga: Rad Vojvodina, prenos 16.30 Ko{arka - ABA: Highlights 17.00 Ko{arka ABA: Partizan Radni~ki, prenos 19.00 Rukomet EHF Liga {ampiona: Magazin 19.30 Rukomet EHF Liga {ampiona (`): Budu}nost Midtyilland, prenos 21.00 Francuska Liga: Rennais Lorient, prenos 23.00 Brazilska Liga: Palmeiras Fluminense

ARENA SPORT 1

FILM SERIJA SERIJA FILM

Divlja vo`nja20.00 TV1000

Plave krvi

21.00 UNIVERSAL

Melisa i D`oi21.00 FOX LIFE

Vrlo zapetljana pri~a20.05 HBO

UNIVERSAL

06.40 Odlazak sa scene, film 08.30 Dijagnoza: Ubistvo, serija 11.30 Plave krvi, serija 12.30 Dobra `ena, serija 13.30 Bitka za Los An|eles, film 15.20 Mobi Dik2010, film 17.10 Megapirane, film 19.00 Voker, teksa{ki rend`er, serija 20.00 Havaji, serija 21.00 Plave krvi, serija 22.00 Dobra `ena, serija 23.00 Ejs Ventura: Zov prirode, film 00.50 Panduri novajlije, serija 02.50 Bitka za Los An|eles, film 04.40 Dijagnoza: Ubistvo, serija

TV1000

06.00 Seksi zvijer, film 08.00 Na ~aju sa Musolinijem, film 10.00 Tipi~no za Meri, film 12.00 ^aura, film 14.00 Velika zvjerka, film 16.00 Skuplje od dragulja, film 18.00 ^aura: Povratak, film 20.00 Premijera: Divlja vo`nja, film 22.00 Dijabolik, film 00.00 Cimeri, film 02.00 Grad seksa, film 04.00 Dileri, film

FOX LIFE

06.56 Svita, serija 07.55 Sofi Parker, serija 08.20 Houp i Fejt, serija 09.10 Dr Haus, serija 10.02 Da, draga, serija 10.52 Ket i Kim, serija 11.40 O~ajne doma}ice, serija 12.30 Sofi Parker, serija 13.00 Houp i Fejt, serija 13.50 Dr Haus, serija 14.42 Da, draga, serija 15.30 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji?, serija 16.27 Ket i Kim, serija 17.20 Houp i Fejt, serija 18.15 Dr Haus, serija 19.10 Da, draga, serija 20.05 O~ajne doma}ice, serija 21.00 Melisa i D`oi, serija 22.00 Sestra D`eki, serija 22.57 Seks i grad, serija 01.15 Ket i Kim, serija 02.05 Svita, serija

FOX CRIME

07.50 Distrikt, serija 08.35 Bouns, serija 09.20 Tijelo je dokaz, serija 10.10 [ark, serija 10.55 Distrikt, serija 11.40 Nestali, serija 12.30 Bouns, serija 13.20 Tijelo je dokaz, serija 14.10 [ark, serija 15.00 Monk, serija 15.50 Monk, serija 16.40 Monk, serija 17.30 Frikovi, serija 18.20 Tijelo je dokaz, serija 19.10 Bouns, serija 20.00 Nestali, serija 20.50 Ubila~ki nagon, serija 21.40 Kasl, serija 22.30 Dojlova republika, serija 23.20 Kasl, serija 00.10 Kasl, serija 01.00 Kasl, serija 01.45 Kasl, serija 02.30 Kasl, serija 03.15 [ark, serija

HBO

06.00 Misija na Mars, film 07.50 Nije lako biti mama, film 09.20 Vrlo zapetljana pri~a, film 11.00 Princ Perzije: Pijesak vremena, film 12.55 Ondine, film 14.35 Pri~a o igra~kama 3, film 16.15 Hachiko: Pri~a o psu, film 17.45 Hollywood: Na snimanju VIII, ep. 43, serija 18.15 Temple Grandin, film 20.05 Vrlo zapetljana pri~a, film 21.45 Okus krvi IV, ep. 2, serija 22.40 Siro~e, film 00.40 TV Onion, film 02.10 Dorian Gray, film 04.00 Pijan od ljubavi, film 05.30 Filmovi i zvijezde III, ep. 41, serija

HBO COMEDY

08.00 Pod kaznom do smrti, serija19 08.20 Pod kaznom do smrti, serija20 08.40 Pod kaznom do smrti, serija21 09.05 Pod kaznom do smrti, serija22 09.30 Bolje s tobom, 2. ep.10.20 Ogledalo ima dva lica, film 12.25 I `ivjeli su sretno, film 14.00 Gospoda Bronco, film 15.30 Cybill, serija 15.55 Cybill, serija 16.15 Cybill, serija 16.40 Cybill, serija 17.05 Scooby-Doo! Abracadabra-Doo, film 18.20 Ogledalo ima dva lica, film 20.25 [kola za pet, film 22.00 Ubi me dosada 2, ep. 22.30 Obdaren, serija 23.00 "Funny or Die" predstavlja 2, ep. 4 23.30 Gospoda Bronco, film

17

20.00 BHT

SERIJA

PonedjeljakIzgubljena ~ast

Slomljena krila20.50 FTV

Vrijeme provedeno u zatvoru i ~injenica da ga nisu primili na Kembrid`, dotu}i }e Vurala. Kada slu~ajno sretne svoju staru ljubav, otvorit }e joj svoje srce... Erdogan je sve vi{e kivan na Re{ata Ja{arana, ali svoj bijes iskaljuje na Selimu. Fatmagul svakog dana saznaje ne{to o Kerimovom `ivotu, a on }e je iznenaditi svojim postupkom, ba{ u trenutku kada budu zavr{ene i posljednje pripreme za njegov odlazak...

56. Emine sada stoji pred dosta u~injenih stvari koje ona, kao tajanstveni junak Efe, nije uradila. Kapetan [ahin je odlu~an uhvatiti tog tajanstvenog odmetnika koji uznemirava kasabu, me|utim, u pripremi tog gotovo savr{enog plana, njegovi putevi se isprepli}u sa Nevzatovim. Svi koji `ele otkriti tajanstvenu osobu, nikada nisu stavili ni kao mogu}nost da ta osoba mo`e biti Emine.

Larin izbor18.25 FTV

26. Ton~i je upravo priznao Neli kako je dan proveo s Blankom. Direktno ga pita misli li se vratiti biv{oj `eni. Ton~i joj odgovara da ne zna. Nela je bijesna. Na brodu teku pripreme za vjen~anje. Kris je zadovoljan jer je uspio prijevarom osigurati da upravo on o`eni Leilu. Jakov poklanja Leili haljinu za vjen~anje kako bi je barem malo oraspolo`io. Leila je shrvana izme|u probu|enih osje}aja prema Ja{i ali zna kako mora pristati na brak s Krisom da bi se spasila...

Pod sretnom zvijezdom13.10 FTV

18

4. Beti se iznenadi kada joj konobar ka`e da joj je otkazana kartica uvi|aju}i kako je to Martinovo djelo. Zlatku nespretno izleti pred Beti kako zna za njezinu i Martinovu situaciju. Nina skupi hrabrosti ukazati dekanu na nepravdu koju trpi na poslu, ne o~ekuju}i od njega odgovor koji je dobila. Ena je nezadovoljna zbog Slavenovog neuspjeha da joj sredi posao na fakultetu. Nina se po`ali Suzani na nepravedan postupak njezinog oca, a ona njoj povjeri novosti o k}eri Marti. Beti ne mo`e vjerovati da je Martin ve} kupio stan svojoj mladoj ljubavnici. Tonka na hodniku sretne profesora makroekonomije Adama Nikoli}a...

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Galakti~ki fudbal, serija 4/22 09.35 Sandokan, serija 16/45 10.00 BHT vijesti BHT arhiv 10.10 Re~i Ive Andri}a, program iz kulture 10.45 Ivan Kalcina, mali koncert 11.00 Pri~e iz starih gradova: Mostar 11.30 Gorko-slatko, serija 12.00 BHT vijesti 12.15 TV Liberty (r) 12.45 Smanji gas!, emisija o saobra}aju (r) 13.15 Liga {ampiona u nogometu, magazin (r) 13.45 Gurmanski izleti, dok. serija 4/26 (r) 14.15 BHT vijesti 14.25 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 14.30 Galakti~ki fudbal, serija 5/22 14.55 ^udesni svijet, obrazovna serija 15.10 Nema problema 15.30 Izgubljena ~ast, serija (r) 16.30 Hronika regija: Sjeverna Bosna 17.00 Gorko-slatko, serija 17.30 BH gastro kutak, kulinarski show 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Telefoni}i, serija 19.00 Dnevnik 1 19.35 Retrovizor, muzi~ki program 20.00 Izgubljena ~ast, serija 21.00 Josip Pejakovi}: U ime naroda 21.30 Global, emisija o zbivanjima u svijetu 22.00 Dnevnik 2 22.30 Premijer liga BiH u nogometu, sportski program Pozori{no ve~e: 23.00 Mikelan|elo Buonaroti, snimak predstave 00.15 Sve u svemu, dnevni magazin (r)

BHT 1

06.10 Gospo|a Barbara, serija 07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti Dje~iji program: 09.05 Poko, crtani film 09.20 Super {pijunke, crtani film 09.40 Hot Wheels, crtani film 10.00 Spretno-sretno, tv igra 10.25 Harveytoons 10.50 Tomica i prijatelji, crtani film 11.00 Sve }e biti dobro, serija 35. ep. 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larin izbor, serija 25. ep.

FTV

06.01 06.30 07.00 07.05 09.00 09.10 10.00 10.30 10.45 10.55 11.05 11.30 12.00 12.20 12.45

RTRS

Muzi~ki program Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Larin izbor, serija Mala TV U no}noj ba{ti, crtana serija An|elina balerina, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Pingu, crtana serija Dilajla i D`ulijus, crtana serija Kralj dinosaurusa, crtana serija Dnevnik 1 Pregled za osobe sa o{te}enim sluhom Intervju (r)

FILMFILM FILM SERIJA

Bilo jednom u Meksik22.00 NOVA

Once Upon a Time in Mexico 2003. AKCIJA Re`ija: Robert Rodriguez Uloge: Antonio Banderas, Salma Hayek, Johnny Depp, Mickey Rourke, Eva Mendes, Danny Trejo

Frankie i Johnny00.30 PINK

Frankie And Johnny 1991. DRAMA Re`ija: Garry Marshall Uloge: Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Nathan Lane, Hector Elizondo

Na{a mala klinika15.10

Presing21.15

Al Pacino i Michelle Pfeiffer glavni su protagonisti ljubavne o nesigurnoj konobarici i sredovje~nom kuharu koji je tek iza{ao iz zatvora. Nakon izlaska iz zatvora Johnny se zaposli kao kuhar u kafi}u gdje upoznaje Frankie koja radi kao konobarica. Frankie je nepovjerljiva prema mu{karcima zbog lo{eg iskustva iz pro{losti, ali Johnny je odu{evljen njome i ne prestaje joj se udvarati.

13.10 Pod sretnom zvijezdom, serija 4. ep. 14.00 Magazin LP u nogometu 14.30 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin 15.00 Vijesti 15.10 Na{a mala klinika, serija 16.00 Sve }e biti dobro, serija 36. ep. 17.00 Federacija danas 17.25 Greh njene majke, igrana serija, 9. ep. 18.25 Larin izbor, igrana serija, 26. ep. 19.30 Dnevnik 2 20.10 Rat za Dubrovnik: Rat ili mir, dok. serija 20.50 Slomljena krila, serija 56. ep. 21.50 Medicinska istraga, serija, 6. ep. 22.40 Dnevnik 3 23.10 Pandemija, dok. Serijal, 1. dio 00.00 Pod sretnom zvijezdom, serija 4. ep. 00.50 Dnevnik 3 (r) 00.30 Pregled programa za utorak

13.35 Reporta`a (r) 13.55 Prislu{kivanje, serija 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 U fokusu 15.55 Tribunal 16.23 Izvje{taj sa banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Larin izbor, serija 18.00 Dragulj u kruni, serija 19.15 Pingu, crtana serija Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Moj ro|ak sa sela, serija 21.15 Presing, talk show 22.30 Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti 22.45 U prolazu, Tihomir Stani} 23.15 I ja, film 01.00 Prislu{kivanje, serija (r) 01.55 Moj ro|ak sa sela (r) 02.50 Dnevnik 2 (r) 03.15 U fokusu (r) 03.55 Tribunal (r) 04.25 Muzi~ki program 05.00 Dragulj u kruni, serija (r)

Highlander III00.10 NOVA

Highlander III: The Sorcerer 1994. AKCIJA Re`ija: Andrew Morahan Uloge: Cristhoper Lambert, Mario van Peebles, Darcy Lourie

Nakon smrti voljene supruge Heather, Connor MacLeod napu{ta {kotske visoravni i putuje svijetom. U Japanu upoznaje poznatu vje{ticu Nakano koja je tako|er besmrtna. Uskoro se sprijatelje i Nakano pou~i Connora nekim trikovima. No jednog dana stari neprijatelj Kane stigne u Japan da bi prona{ao Nakano i ubio je. Iako mu to po|e za rukom nakon {to joj odrubi glavu, uru{i se planina gdje je `ivjela i Kane ostane u njoj zarobljen. Nakon nekoliko stolje}a iskopavanjem otkriju Nakaninu spilju.

Sve }e biti dobro16.00 FTV

36. Tomo stavlja mobitel mrtve Ljubice u d`ep i bje`i sa mjesta nesre}e. Ivana i Marko se `estoko posva|aju j