19
Turism ecologic in Bucovina Prep. univ. Liviu SCUTARIU Conf. univ. dr. Carmen NASTASE Universitatea Ştefan cel Mare Suceava

Turism ecologic in Bucovina

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Turism ecologic in Bucovina

Turism ecologic in Bucovina

Prep. univ. Liviu SCUTARIU

Conf. univ. dr. Carmen NASTASE

Universitatea Ştefan cel Mare Suceava

Page 2: Turism ecologic in Bucovina

Turism ecologic - notiune

• Ecoturismul este o formă de turism in care principala motivaŃie a turistului este observarea şi aprecierea naturii şi a tradiŃiilor locale legate de natură şi care trebuie să indeplinească următoarele condiŃii:– conservarea şi protejarea naturii; – folosirea resurselor umane locale; – caracter educativ, respect pentru natura –

conştientizarea turiştilor şi a comunităŃilor locale; – impactul negativ minim asupra mediului natural şi

socio-cultural.

Page 3: Turism ecologic in Bucovina

Factori care influenŃeză dezvoltarea turismului ecologic

• potenŃial natural;

• populaŃie rurală;

• tradiŃii bogate;

• poziŃionare geografică atractivă;

Page 4: Turism ecologic in Bucovina

RuralitateScalaDiversificareConservare

Page 5: Turism ecologic in Bucovina

Ruralitate

Page 6: Turism ecologic in Bucovina

Natura

“Codrii de aram㔓Pădurea de argint”

Page 7: Turism ecologic in Bucovina

Natura

Page 8: Turism ecologic in Bucovina

Turism religios

Page 9: Turism ecologic in Bucovina

Carpet weavingand spun

Sheep breeding

Ethnographic museum

Winter folkcustom

Turism cultural

Page 10: Turism ecologic in Bucovina

Agroturismul

• O forma a turismului rural care utilizează pentru cazare şi servirea mesei numai pensiuni turistice şi fermele agroturistice, beneficiind de un mediu nepoluat si pitoresc.

• Nu este comparabil cu turismul de masa

Page 11: Turism ecologic in Bucovina

Turism ecologic în România - Analiză SWOTPuncte tari

• Faună şi floră bogată cu specii şi ecosisteme unicate înEuropa,

• Factori naturali şi resurse minerale recomandate în curăbalneară complexă;

• Diversitatea produselor agro-alimentare ecologice, la preŃuri foarte mici;

• Bucătărie tradiŃională şi specialităŃi regionale;

• Ospitalitate influenŃată de caracteristica etnică latină;

• Varietatea folclorului şi a tradiŃiilor moştenite binepăstrate şi practicate în viaŃa de zi cu zi;

• Calendar bogat de târguri tradiŃionale şi manifestărifolclorice pe tot parcursul anului şi în toate zonele;

Page 12: Turism ecologic in Bucovina

Puncte slabe

• Sisteme de informare şi semnalizare turisticăinsuficient dezvoltate şi necorelate cu nivelul de dezvoltare al turismului;

• Lipsa reŃelei naŃionale de centre locale de informare şi promovare turistică;

• Fonduri alocate pentru promovarea turismuluirural neacoperitoare, insuficiente şisubdimensionate;

• Cadru instituŃional la nivel regional şi local pentru dezvoltarea turismului rural slabdezvoltat;

Page 13: Turism ecologic in Bucovina

OportunităŃi

• Relansarea rapidă şi durabilă a turismului cu acordareaunei atenŃii speciale locului turismului în dezvoltareaeconomiei naŃionale;

• Dezvoltarea şi promovarea de programe turistice în domeniul turismului ecologic;

• SusŃinerea proiectelor care pun în valoare turistică obiective şi evenimente cultural-spirituale şi tradiŃionale româneşti;

• Diversificarea ofertei turistice prin derularea şi promovarea unor microprograme care răspund tendinŃelor actuale de agrement şi vacanŃe active de tipul circuite de cicloturism, mountainbike, deltaplan, rafting, parapantă, circuite pentru practicarea turismului ecvestru, etc.

Page 14: Turism ecologic in Bucovina

AmeninŃări

• Reorientarea unei părŃi a cererii turistice interne către alte destinaŃii externe;

• Firme de turism din Ńările europene şi central-esteuropene recent intrate în Uniunea Europeanămai eficiente care valorifică resurse turisticeasemănătoare celor din România;

• ExistenŃa unei pieŃe româneşti fărâmiŃate încontradicŃie cu concentrarea excesivă a pieŃeituristice internaŃionale pe un număr redus de pieŃe şi touroperatori;

Page 15: Turism ecologic in Bucovina

AcŃiunile de susŃinere ale acestui sector trebuie sa se desfaşoare pe trei direcŃii

• EducaŃie / training

• Promovare / oferta

• Dezvoltare agricultura / sector viticol / meşteşuguri

Page 16: Turism ecologic in Bucovina

Ce activităŃi turistice trebuie dezvoltate şi promovate

• Vizionare de imagini de păsări (birdwatching);

• Vizionare de imagini animale sălbatice (wildlife watching);

• DrumeŃii (programe) tematice;

• EducaŃie forestieră;

• Călărie;

• Vizitare peşteri (caving);

• Alte activităŃi în aer liber:

- plimbare cu bicicletele;

- ture pe schiuri de fond;

- plimbări cu căruŃa.

Page 17: Turism ecologic in Bucovina

Orientarea spre noi servicii/noi produse

• Programe turistice cu specific românesc:

• “Acasa la meşteri populari”( va include vizite la atelierele unor meşteri populari, unii dintre aceştia având posibilitatea de a oferi cazare turiştilor);

• Festivalul Oualor încondeiate - Suceava,

• Festivalul Pastravului - Suceava)

Page 18: Turism ecologic in Bucovina

PrioritaŃi privind dezvoltarea şi promovareaturismului rural pe piaŃa externa:

• SusŃinerea promovarii turistice prin sprijin financiar în realizareaunor ” imagini

• de marca” pentru recunoaşterea unor produse turistice româneşti;• Sprijinirea parteneriatului dintre sectorul de stat şi cel privat, • Sprijinul financiar pentru o promovare agresiva pe piaŃa externa a

produsului turistic rural prin elaborarea unor materiale: cataloageregionale, broşuri, CDrom;

• Participare la târguri de turism din strainatate; organizarea unor seriromâneşti;

• Modernizarea şi întreŃinerea corespunzatoare a infrastructurii;• Creşterea calitaŃii serviciilor turistice;• Amplificarea „excursiilor de ospitalitate” la care participă

reprezentanŃi massmedia din strainătate, cu accent pe turism rural, pentru promovarea imaginii României/zona Bucovina.

• A.N.T.R.E.C. este o organizaŃie neguvernamentală care identifică, dezvoltă şi promovează ospitalitatea şi turismul rural românesc sieste recunoscută pe plan naŃional şi internaŃional ca un lider în dezvoltarea turismului rural românesc, în încurajarea conservării ecologice şi păstrarii culturii tradiŃionale româneşti.

Page 19: Turism ecologic in Bucovina

Turismul ecologic alaturi de turismul rural esteo forma de turism preferata din ce in ce maimult de turisti, pentru ca le da ocazia saevadeze cu adevarat din marile aglomeratiiurbane in zilele de concediu.Statul ar trebui sa se implice mai mult prininstitutiile sale in devoltarea acestei forme de turism.

VA MULTUMESC PENTRU ATENłIE!