7
UNIVERSITATEA DIN CRA IOVA Nr. l crt. Facultate I Facultatea de I 1 Matematica 1 $tiinte ale Naturii. CANDIDA TI LA CONCURSUL PENTR U OCUP AREA POSTURILOR DIDACT ICE PE PERIOADA NEDETERMINATA, publicatc In Monitorul Oficial al Romaniei, Partca a III-a, nr. 662 din 24 noiembrie 2014 Pozitic Departament I in I Functie I Discipline din planul de invata ma nt didact icli func ii Departamentul de I 5 Profesor I Chimie tehnica. Electrochimie coroziune. Chimie universitar Inhibitori de coroziune domen ii de utilizare. -- Lector Geologie generala a Romaniei. 18 uni versitar Geomorfositur i. Resursele solului Departamentul de I dezvoltarea durabila. Geografia solurilor. Geografte I Geografia regionala a Romaniei. Organizarea Lector I 19 universitar spatiului geografic turistic. Geografie umana generala. Geografie urbana rurala. · Probabili Uit i statistica matematica. 31 Asistent Algoritmi fundamentali in inteligenta universitar artificiala. Algoritmi geometrici. Metode Departamentul de computationale in economie. Informatica Logi ca computationala. Structuri de date 32 I Asistent I tehnici de elaborare a algoritmilor. Algoritmi universitar fundamenta li In inteligenta artificiala. Java. Candidati Ia concurs SAM IDE Adriana Mioara NERGREANU Cristin a DINU Constantin Cristian STANCU-DUMITRU Denisa TUDOR Irina J '<-'- z UN I\I ERSri Ai O\N CRA\ v' l t. UC !'.:i,'"

~t:tul - ucv.ro · Geografia regionala a Romaniei. Organizarea Lector I 19 universitar spatiului geografic ~i turistic. Geografie umana generala. Geografie urbana ~i rurala. · ProbabiliUiti

  • Upload
    others

  • View
    32

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ~t:tul - ucv.ro · Geografia regionala a Romaniei. Organizarea Lector I 19 universitar spatiului geografic ~i turistic. Geografie umana generala. Geografie urbana ~i rurala. · ProbabiliUiti

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Nr. l crt.

Facultate I

Facultatea de I 1

Matematica ~i 1

$tiinte ale Naturii.

CANDIDA TI iNSCRI~I LA CONCURSUL PENTRU OCUP AREA POSTURILOR DIDACTICE PE PERIOADA NEDETERMINATA,

publicatc In Monitorul Oficial al Romaniei, Partca a III-a, nr. 662 din 24 noiembrie 2014

Pozitic

Departament I in ~t:tul I Functie I Discipline din planul de invatamant

didacticli func ii

Departamentul de I 5

Profesor I Chimie tehnica. Electrochimie ~i coroziune. Chimie universitar Inhibitori de coroziune ~ i domenii de utilizare.

--Lector

Geologie generala ~i a Romaniei. 18 universitar

Geomorfosituri. Resursele solului ~i Departamentul de I dezvoltarea durabila. Geografia solurilor. Geografte I Geografia regionala a Romaniei. Organizarea

Lector

I 19

universitar spatiului geografic ~i turistic. Geografie umana generala. Geografie urbana ~ i rurala.

· ProbabiliUiti ~ i statistica matematica.

31 Asistent Algoritmi fundamentali in inteligenta

universitar artificiala. Algoritmi geometrici. Metode Departamentul de computationale in economie. Informatica

Logica computationala. Structuri de date ~i

32 I Asistent I tehnici de elaborare a algoritmilor. Algoritmi

universitar fundamentali In inteligenta artificiala. Tehnol~i Java.

Candidati inscri~i Ia concurs

SAM IDE Adriana Mioara

NERGREANU Sandu-~tefan

~O~EA Cristina

DINU Constantin Cristian

STANCU-DUMITRU Denisa

TUDOR ~i{{~ Irina Valentina£~ J '<-'-

z UNI\IERSri Ai ~ O\N f(~t ~ CRA\v'l t. ~-#'

'":~' ~·­;:::.__~~ UC !'.:i,'" ~'

Page 2: ~t:tul - ucv.ro · Geografia regionala a Romaniei. Organizarea Lector I 19 universitar spatiului geografic ~i turistic. Geografie umana generala. Geografie urbana ~i rurala. · ProbabiliUiti

Pozitie Nr.

Facultate Departamcnt in Statui Functie

Discipline din planul de i'nvatamant Candidati inscri~i

crt. de didactica Ia concurs functii

BOLDEA

Grafica pe calculator. Programare non-Afrodita-Liliana

........ Asistent procedurala. Baze de date. Algoritmi .).)

universitar geometrici.

IORGA Ionel Cristinel

BELCIUG Smaranda

14 Conferentiar Metode de analiza a algoritmilor. Interactiunea universitar om-calculator. Baze de cuno~tinte.

COLHON Mihaela Verona

Departamentul de 4

Profesor Analiza matematica 3 (cal cui integral pe Rn). MIHAILESCU Matematidi universitar Teoria spectrala a operatorilor diferentiali. Mihai Gheorghe

Facultatea de Departamentul de ~efde Bioremediere. Gestionarea de~eurilor. BUZATU 2 Agricultura ~i Biologie ~i 20

Horticultura lngineria mediului lucrari Elemente fundamentale de protectia mediului. Gilda Diana

Departamentul de Fundamentele pedagogiei. Teoria ~i .... Pregatirea

6 Conferentiar metodologia curiculumului. Teoria ~i POPESCU

.)

Personalului universitar metodologia instruirii. Teoria ~i metodologia Alexandrina Mihaela Didactic evaluarii. Managementul clasei de elevi.

Departamentul de Lector BU~U .15Jra -~

4 Limbi Modeme 14 Limba engleza facultati nefilologice. .c- -~J<

A plicate universitar Adrian Florin

It -~~s··f~ {E~1~ l! UN\\1- I '1. 3 0\~ 2 ~ CRt\10 \J ~ ~

'ttl ~"(

~--~ ~t-

Page 3: ~t:tul - ucv.ro · Geografia regionala a Romaniei. Organizarea Lector I 19 universitar spatiului geografic ~i turistic. Geografie umana generala. Geografie urbana ~i rurala. · ProbabiliUiti

Pozitie Nr.

Facultate Departament in Statui Functie

Discipline din pia nul de invatamant Candidati inscri~i

crt. de didactica Ia concurs functii

15 Lector

Limba engleza facultati nefilologice. MARCU

universitar Diana

BOUREANU

Departamentul de Ma ria Magdalena

5 Matematici 3 Conferentiar

Analiza matematica. A plicate

universitar POPESCU Liviu Horia

Economie. Microeconomie. Macroeconomie.

44 Asistent Contabilitatea institutiilor publice. Gestiunea ST AICULESCU

universitar financiara a institutiilor publice. Economie ~i Oana dezvoltare regionala.

Departamentul de Drept Public ~i

37 Profesor

Libertati fundamentale. RWULETU

~tiinte universitar Sebastian Radu Julian Administrative

Facultatea de 6 Drept ~i ~tiinte

39 Profesor Drept constitutional ~i institufii politice I. GIRLE~TEANU

Sociale universitar Drept constitutional ~i institutii politice II. George Liviu

Introducere In studiul relatiilor intemationale. Concepte ~i metodologii in ~tiintele sociale ~i

Departamentul de Asistent politice. Politica externa ~i diplomatie.

PORUMBESCU Stiinte Sociale

47 universitar

Guvernanta Uniunii Europene. Teoria Alexandra

relatiilor internationale. lstoria relafiilor ~""""'?" internationale. Institutii ~i organizatii /.7 [1...~-i.J-.l international e.

lUNIVEHSIT ;;; DIN ~ CrlA!O'

Page 4: ~t:tul - ucv.ro · Geografia regionala a Romaniei. Organizarea Lector I 19 universitar spatiului geografic ~i turistic. Geografie umana generala. Geografie urbana ~i rurala. · ProbabiliUiti

Nr. crt.

7

Facultate

Facultatea de Economie ~ i Administrarea Afacerilor

Departament

Departamentul de Economie, Contabili tate ~i Afaceri Internationale

Pozitie in Statui

de funclii

49

51

37

23

F unctie didactica

Discipline din planul de invatamant

Sociologia familiei. Sociologia comunicl:irii. Asistent I Politici sociale. Guvemanta in UE. Sociologie

universitar juridica. Metode ~ i tehnici de cercetare sociologicli.

Asistent universitar

Conferentiar uni versitar

Conferentiar universitar

Geopolitica ~i Geostrategie. Studii de securitate. Guvemanta Uniunii Europene. Teoria ~i practicajumalismului. Teoria relatiilor internationale. Societate, stat ~i religie. Comunicare politica. Partide politice. Doctrine ~i ideologii politice in epoca contemporanli. Stat de drept ~i constitutional ism. Dreptul securiUitii nationale $i euroatlantice.

Microeconomie. Macroeconomic.

Departamentul de Logistica marfurilor. Logistidi. Comunicare ~i Management. A . t negociere comerciala. Comunicare si M k . · 48 ststen . • c-. • T h . . d ' · • ar ettng, . . negoctere tn a,acen. e met e negoctere tn Ad . . umversttar t: • M. k . T h . . . 1 mtntstrarea a,acen . ar ' etmg. e met promottOna e. Afacerilor Tehnici de promovare.

Candidati inscri~i Ia concurs

GOGA Cristina

MIHAIU Simona lonela

!LIE Mihaela Camclia

GHERGHE Cosmin Lucian

AVRAM Costin Daniel

DINU Adina

Dep~r~ame~tul de 17 Co~fere~tiar Informatica ec~~?mica a~licata. Depozite de . BULIGIU Ion Stattsttca ~~ umversttar date. Tehnolo 11 mformattOnale entru afacen. Informatica Conferentiar . . _ . . . CRIVEANU E . _ 18 . .

1 Stattsttca. Stattsttca ramun lor. R d c- -1. , conomtca umverst ar a u ata tn

Page 5: ~t:tul - ucv.ro · Geografia regionala a Romaniei. Organizarea Lector I 19 universitar spatiului geografic ~i turistic. Geografie umana generala. Geografie urbana ~i rurala. · ProbabiliUiti

Pozitie Nr.

Facultate Dcpartament in Statui Functie

crt. de didactica functii

Facultatea de Departamentul de Asistent 8 Educarie Fizica Kinetoterapie ~ i 35

universitar si Sport Medicina Sportiva

Departamentul de ~ef de

Facultatea de Automatica ~i 27

lucrari Automatica,

Electronica 9

Calculatoare ~i Departamentul de

Electronica Calculatoare ~i 13 Conferentiar

Tehnologia universitar Informatiei

28 Lector universitar

Departamentul de Conferentiar

Limba ~i Literatura 9 Roman a

universitar

Facultatea de 10 Conferentiar

10 Litere universitar

Departamentul de Comunicare,

16 Lector

Jurnalism ~ i ~tiinte universitar ale Educatiei

Departamentul de Limbi Romanice ~i 13

Conferentiar

Clasice universitar

Discipline din planul de invatamant

Anatomie. Fiziologia sistemului neuromioartrokinetic. Evaluare funclionala. Fiziologie generala. Conducerea proceselor industrial e. Sisteme de conducere distribuita. Sofuvare industrial. Sisteme automate.

Arhitecturi software. Web Systems Engineering. Baze de date. Proiectarea bazelor de date.

Literatura romana ~ i literatura pentru copii. Genu! epic. Literatura romana ~i literatura pentru copii. Genu! liric ~i dramatic. Metodica predarii literaturii romane. Text ~i interpretare.

Mass-media ~i cultura populara. Folcloristica. Etnologie romaneasca. Folclor comparat.

Limba romana contemporana. Sinta;xa ( Funcfii sintactice). LRC. Sintaxa. Organizarea funct ionala a grupului verbal.

lstoria ~i metodica predarii istoriei. Introducere In antropologie. Antropologia urbanului. lstoria teoriilor etnoantropologice. Probleme fundamentale ale lumii contemporane. Antropologie sociala ~i

cultural a. Fundamentele criticii literare. Teorii ale receptarii. Semiotica vizuala. Teorii ale lecturii.

Candidati inscri~i Ia concurs

NEAMTU Oana Maria

POPESCU Ion Marian

UDRI$TOIU Anca Lorcdana

ALBU Marta Lucia

BANTA Ionela Carmen

PREDA Anamaria Magdalena

OSIAC Daniela Viorica

TILE A Monica

Ff ~ g~~;.--

{L,vE 1::1

~~ ••!:: ~ 4. \"i A I j:.l "to

~I

- "',:!?~~

l .Dti~ . ~ 8 "\.J'iJ?.... , ~ CM"' ~~

~ "\.

\~ ~< ~nvc~~-=-

Page 6: ~t:tul - ucv.ro · Geografia regionala a Romaniei. Organizarea Lector I 19 universitar spatiului geografic ~i turistic. Geografie umana generala. Geografie urbana ~i rurala. · ProbabiliUiti

Nr. crt. Facultate Departament

Departamentul de Studii Anglo­Americane ~i Germane

Pozitie in Statui

de functii

5

35

36

37

Functie didactica

Profesor universitar

Asistent universitar

Asistent universitar

Asistent universitar

Discipline din planul de invatamant

Limba franceza ( lntroducere in pragmatica). Elemente de lingvistica textuala. Lingvistica textului.

Literatura engleza. Filosofie ~ i literatura. Hermeneutica literara. Mae~tri i anglo­americani. Tehnici de con versa tie ( engleza). Tehnici de redactare mediatica In limba engleza. Limba straina I . Curs practic: Redactare de texte. Curs practic engleza ( exercitii gramaticale ~i lexicale).

Terminologie juridica ( engleza). Teoria ~i practica traducerii ( engleza). Paradigme interdisciplinare in comunicarea interculturala. Curs practic de limba engleza (exercitii gramaticale ~i lexicale). Curs optional A I limba. Limba engleza contemporana (pragmatica). Teoria traducerii (engleza). Curs practic: Exercitii gramaticale ~i traduceri gramaticale. Metodologia cercetarii. Lingvistica corpusului- aspecte functionale. Limba straina (engleza). Curs practic de limba ~i literatura engleza: exercitii ~i traduceri gramaticale. Limbaj juridic ( engleza). Valori culturale americane moderne. Literatura engleza ( Secolul XX). Curs

Candidati inscri~i Ia concurs

CONDE! Cecilia

DILA Georgiana Elena

OTAT Alexandra Diana

optional A 1 literatura. Literatura ~i celelalte PRIOTEASA arte. Limba straina ( engleza). Curs practic Mihaela engleza ( exprimare orala). Curs practic en leza Traduceri literare .

Page 7: ~t:tul - ucv.ro · Geografia regionala a Romaniei. Organizarea Lector I 19 universitar spatiului geografic ~i turistic. Geografie umana generala. Geografie urbana ~i rurala. · ProbabiliUiti

Pozitic Nr.

F acultate Departament in Statui Functie

Discipline din planul de inviifamant Candida ti inscri~i

cr t. de d idactica Ia concurs functii

Proiectarea ~i modelarea fluxurilor de Departamentul de circulatie. Aplicatii numerice In inginerie Autovehicule,

~efde ( Matlab, Simulink, Mathcad). Informatica In

OPRICA Transporturi ~i 46 transporturi. lnstalatii de managementul Inginerie

lucrari traficului. Programarea experimentelor ~i

Theodor George

lndustriaHi analiza datelor experimentate. Teoria grafurilor 'in transporturi. Termotehnica ~i ma~ini term ice I.

11 F acultatea de Termotehnica ~i ma~ini tennice II. Transfer de Mecanica

Asistent caldura ~i masli. Organe de m~ini I. Organe

DIMA Departamento! de

35 universitar

de ma~ini II. Calculul ~i construqia Alexandru Mihai

Mecanica Aplicata motoarelor cu ardere intema-proiect. Calculul

~i Constructii ~i constructia motoarelor cu ardere intema. Termotehnica.

Civile Rezistenta materialelor. Statica constructiilor

21 Conferentiar II. Rezistenta materialelor I. Rezisenta RACILA universitar materialelor II. Elemente de inginerie La urenfiu Daniel

mecanica ~i rezistenta materialelor.

27 Lector

Apologetica. Ecumenism. Teologie pastorala. APOSTOLACHE universitar Ionita

30 Lector

Studiul culorilor. MARDALE Facultatea de universitar 12 Teo Iogie

Departamentul de Adriana Gabriela Teologie

Ortodoxli 34 Lector Tehnici artistice traditionale pentru icoana. PADURETU universitar

Alexandrina ,p·

12 Conferentiar Spiritualitate ortodoxa. Formare

STAN lf universitar duhovniceasca ~i misiune. Nicolae R iizvan

"' UNI\ z ... !/l

~~ ....

~-__......--<

~£ -;;;;-.;;;;:;.::::;~ .....