of 28 /28
Kutina, 29. travnja 2010.g. TROMJESEČNO IZVJEŠĆE PETROKEMIJA d.d. KUTINA GRUPA PETROKEMIJA IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE I –III 2010. GODINE Ostvarena proizvodnja 229 i prodaja 222 tisuća tona gnojiva Ostvareni ukupni prihodi Petrokemija d.d. 403,0 milijuna kuna, Grupa Petrokemija 403,8 milijuna kuna, Ostvareni gubitak Petrokemija d.d. 36,5 milijuna kuna (9,0% od ukupnih prihoda), Grupa Petrokemija 36,4 milijuna kuna, Investirano 3,7 milijuna kuna Zaposleno Petrokemija d.d. 2.357, Grupa Petrokemija 2.368 radnika NEREVIDIRANO, KONSOLIDIRANO Ostvarena dobit / gubitak za razdoblje I-III (2008-2010) -28.741 2.990 -36.453 -40.000 -35.000 -30.000 -25.000 -20.000 -15.000 -10.000 -5.000 0 5.000 I-III 2008 I-III 2009 I-III 2010 (000 HRK)

TROMJESE ČNO IZVJEŠ ĆE PETROKEMIJA d.d. KUTINA=.pdf · kutina, 29. travnja 2010.g. tromjese Čno izvjeŠ Će petrokemija d.d. kutina grupa petrokemija izvjeŠ Će za razdoblje

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of TROMJESE ČNO IZVJEŠ ĆE PETROKEMIJA d.d. KUTINA=.pdf · kutina, 29. travnja 2010.g. tromjese Čno...

Page 1: TROMJESE ČNO IZVJEŠ ĆE PETROKEMIJA d.d. KUTINA=.pdf · kutina, 29. travnja 2010.g. tromjese Čno izvjeŠ Će petrokemija d.d. kutina grupa petrokemija izvjeŠ Će za razdoblje

Kutina, 29. travnja 2010.g.

TROMJESEČNO IZVJEŠĆE

PETROKEMIJA d.d. KUTINA GRUPA PETROKEMIJA

IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE

I –III 2010. GODINE

• Ostvarena proizvodnja 229 i prodaja 222 tisuća tona gnojiva

• Ostvareni ukupni prihodi Petrokemija d.d. 403,0 milijuna kuna, Grupa Petrokemija 403,8 milijuna kuna,

• Ostvareni gubitak Petrokemija d.d. 36,5 milijuna kuna (9,0% od ukupnih prihoda), Grupa Petrokemija 36,4 milijuna kuna,

• Investirano 3,7 milijuna kuna

• Zaposleno Petrokemija d.d. 2.357, Grupa Petrokemija 2.368 radnika

NEREVIDIRANO, KONSOLIDIRANO

Ostvarena dobit / gubitakza razdoblje I-III (2008-2010)

-28.741

2.990

-36.453-40.000

-35.000

-30.000

-25.000

-20.000

-15.000

-10.000

-5.000

0

5.000

I-III 2008 I-III 2009 I-III 2010

(000

HR

K)

Page 2: TROMJESE ČNO IZVJEŠ ĆE PETROKEMIJA d.d. KUTINA=.pdf · kutina, 29. travnja 2010.g. tromjese Čno izvjeŠ Će petrokemija d.d. kutina grupa petrokemija izvjeŠ Će za razdoblje

Petrokemija d.d. Tromjesečno izvješće za I –III 2010. 1

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA I –III 2010.g. 1. OSTVARENI FINANCIJSKI REZULTATI PETROKEMIJE d.d.

U prvom tromjesečju 2010. godine Petrokemija je u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećala proizvodnju 7,1%, smanjila troškove osoblja 25,3%, financijske rashode 41,3% i ostale troškove, osim sirovina, za 9,8%, ali sve to nije moglo nadoknaditi pad poslovnih prihoda od 34,9% i spriječiti iskazivanje gubitka. U prvom tromjesečju 2010. godine Petrokemija je u poslovanju iskazala gubitak, ali na znatno nižoj razini od zadnjeg tromjesečja 2009.g. Još uvijek su u poslovanju prisutni učinci globalne financijske krize iz 2009.g. Smanjena aktivnost realnog sektora te niska razina cijena poljoprivrednih proizvoda na svjetskom tržištu, a samim time i slaba potražnja za mineralnim gnojivima imaju i dalje negativan učinak na poslovanje Petrokemije d.d. Zbog tržišnih razloga dio postrojenja je zaustavljen i s tim problemom se ušlo i u 2010.g. U razdoblju I-III 2010. godine Petrokemija d.d. ostvarila je ukupne prihode 403,0 milijuna kuna, ukupne rashode od 439,5 milijuna kuna te je iskazala gubitak u poslovanju od 36,5 milijuna kuna ili 9% od ukupnih prihoda. Gubitak u izvještajnom razdoblju rezultirao je iz niske razine prihoda od prodaje tj. nemogućnosti pokrivanja ukupne mase fiksnih troškova u nastalim uvjetima količinskog ostvarenja prodaje i niskih prodajnih cijena. Gubitak je cca 11,2 milijuna kuna veći od obračunate amortizacije, a pokazatelj EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) je negativan u iznosu od 5,3 milijuna kuna. (HRK 000)

I-III 2010. I-III 2009. Razlika % promjene

Poslovni prihodi 398.326 612.259 -213.933 -34,94%

Poslovni rashodi 428.866 596.398 -167.532 -28,09%

EBITDA * -5.272 40.886 -46.158

Amortizacija 25.268 25.025 243 0,97%

Neto financijski prihodi/(rashodi) -5.913 -12.871 6.958 -54,06% Neto izvanredni prihodi/(rashodi) 0 0 0

Dobit/gubitak prije oporezivanja -36.453 2.990 -39.443

Dugotrajna imovina 855.117 908.489 -53.372 -5,87%

Kratkotrajna imovina 727.455 1.075.091 -347.636 -32,34%

Kapital i rezerve 756.937 1.064.014 -307.077 -28,86%

Dugoročne obveze 0 0 0 Kratkoročne obveze + rezerviranja 825.635 919.566 -93.931 -10,21%

* EBITDA= dobit prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije Ravnoteža ulazno izlaznih cijena i balansiranje ponude i potražnje za mineralnim gnojivima na domaćem, regionalnom i svjetskom tržištu postupno su se trebali uspostaviti koncem 2009., ali su dispariteti cijena potrajali duže od prethodnih procjena. Tijekom 2010. godine pokušati će se uspostaviti normalne cjenovne odnose, ali na razini kvartalnih rezultata i dalje se mogu očekivati financijske oscilacije.

Page 3: TROMJESE ČNO IZVJEŠ ĆE PETROKEMIJA d.d. KUTINA=.pdf · kutina, 29. travnja 2010.g. tromjese Čno izvjeŠ Će petrokemija d.d. kutina grupa petrokemija izvjeŠ Će za razdoblje

Petrokemija d.d. Tromjesečno izvješće za I –III 2010. 2

U odnosu na ostvareni rezultat u prethodnoj godini došlo je do negativnog pomaka od 39,4 milijuna kuna zbog opisanih negativnih tržišnih trendova koje nosi globalna financijska kriza, čiji se učinci ogledaju kroz cjenovne oscilacije, smanjenje potražnje i na domaćem tržištu - produžavanje rokova naplate.

RAČUN DOBITI I GUBITKA PETROKEMIJE d.d. KUTINA (HRK 000) Petrokemija d.d. Petrokemija d.d.

P O Z I C I J A I-III 2010. I-III 2009.

Ukupno poslovni prihodi 398 326 612 259

Ukupno poslovni rashodi 428 866 596 398 DOBIT /GUBITAK IZ REDOVNIH AKTIVNOSTI -30 540 15 861 Ukupno financijski prihodi 4 701 5.200 Ukupno financijski rashodi 10 614 18 071

DOBIT /GUBITAK IZ FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI -5 913 -12 871

UKUPNI PRIHODI 403 027 617.459 UKUPNI RASHODI 439 480 614.469

Dobit /Gubitak prije oporezivanja - 36 453 2 990 Porez na dobit Dobit /Gubitak nakon oporezivanja 2 990

Ostvareni ukupni prihodi i rashodiza razdoblje I-III (2008-2010)

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

I-III 2008 I-III 2009 I-III 2010

(000

HR

K)

Ukupni prihodi

Ukupni rashodi

Page 4: TROMJESE ČNO IZVJEŠ ĆE PETROKEMIJA d.d. KUTINA=.pdf · kutina, 29. travnja 2010.g. tromjese Čno izvjeŠ Će petrokemija d.d. kutina grupa petrokemija izvjeŠ Će za razdoblje

Petrokemija d.d. Tromjesečno izvješće za I –III 2010. 3

BILANCA PETROKEMIJE d.d. KUTINA (HRK 000)

Petrokemija d.d. Petrokemija d.d. P O Z I C I J A 31.3. 2010. 31. 3. 2009.

Ukupno dugotrajna imovina 855 117 908.489 Ukupno kratkotrajna imovina 723 010 1.075.087 Plaćeni troškovi i obra čunati prihodi 4 445 4 UKUPNA AKTIVA 1 582 572 1.983.580 Ukupno kapital 756 937 1.064.014 Dugoro čne obveze 0 0 Ukupno kratkoro čne obveze 822 785 893.888 Obračunati troškovi i odgo ñeni prihodi 2 850 25.678 UKUPNA PASIVA 1 582 572 1.983.580

Zbog nedostatka plina u zimskim mjesecima u plinskom sustavu republike Hrvatske, Petrokemija je i dalje prisiljena izvoditi zimske remonte. Zimski zastoj u PC Proizvodnja gnojiva u siječnju 2010. godine iskorišten je za provoñenje remonta.

Kao posljedica smanjenih količina, pada prodajnih cijena i strukture prodaje po tržištima ostvareni su poslovni prihodi manji za 34,9% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Pad domaće potražnje za gnojivima povezan je s odnosom cijena repromaterijala i gotovih proizvoda u poljoprivredi (pad cijena osnovnih poljoprivrednih kultura na svjetskom tržištu). Uvoz gnojiva je još uvijek bio umjereno cjenovno neatraktivan – za prva dva mjeseca 2010.g. uvezeno je cca 9 tisuća tona, što je oko 10% tržišnog udjela, od čega je dio asortimana koji Petrokemija ne proizvodi. U izvještajnom razdoblju nastavljen je trend nestabilnosti ulazno-izlaznih cijena – cijena plina po tromjesečjima se mijenjala sukladno ugovorenoj formuli, ali je neizvjesna razina u 2010.g. Kod dijela ostalih sirovina došlo je takoñer do porasta cijena u odnosu na kraj 2009.g.. Poslovni rashodi manji su za 28,1% u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Ostali troškovi poslovanja imali su različite postotke rasta u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Page 5: TROMJESE ČNO IZVJEŠ ĆE PETROKEMIJA d.d. KUTINA=.pdf · kutina, 29. travnja 2010.g. tromjese Čno izvjeŠ Će petrokemija d.d. kutina grupa petrokemija izvjeŠ Će za razdoblje

Petrokemija d.d. Tromjesečno izvješće za I –III 2010. 4

Financijski rashodi manji su za 41,3% u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Gubitak iz financijskih odnosa u iznosu 5,9 milijuna kuna ostvaren je kao rezultat visokih kamata na kratkoročne kredite. Pozitivne tečajne razlike imaju udjel 49% u financijskim prihodima, a 51% čine prihodi od kamata i ostali financijski prihodi. Negativne tečajne razlike imaju udjel 35% u financijskim rashodima, a 65% su troškovi kamata i ostali financijski rashodi. Poslovne banke kroz kamatne stope kreiraju visoku cijenu kapitala. Krajem svibnja 2009.g. Petrokemija je putem Privredne banke Zagreb izdala cca 100 milijuna kuna komercijalnih zapisa u cilju osiguranja izvora kratkoročnih obrtnih sredstava. Tijekom izvještajnog razdoblja obveze po komercijalnim zapisima uredno su izvršavane. Nakon što je 25. veljače ove godine, Petrokemija d.d. isplatila iz vlastitih sredstava dospjele zapise iz sedme i osme tranše komercijalnih zapisa, u iznosima od 2.000.000 EUR-a i 2.000.000 HRK-a, Petrokemija je i 21. travnja iz vlastitih izvora isplatila 11. tranšu komercijalnih zapisa u iznosu od 4.150.000 EUR-a Time je u 2010. godini Petrokemija bez dodatnog refinanciranja uspješno podmirila sve obveze u iznosu od 6.150.000 EUR-a i 2.000.000 HRK-a, koje su dospijevale u tekućoj godini. Slijedeća tranša komercijalnih zapisa dospijeva u svibnju 2010. godine.

Ostvareni poslovni prihodi i rashodiza razdoblje I-III (2008-2010)

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

I-III 2008 I-III 2009 I-III 2010

(000

HR

K)

Poslovni prihodi

Poslovni rashodi

Ostvareni financijski prihodi i rashodiza razdoblje I-III (2008-2010)

02.0004.0006.0008.000

10.00012.00014.00016.00018.00020.000

I-III 2008 I-III 2009 I-III 2010

(000

HR

K)

Financijski prihodi

Financijski rashodi

Page 6: TROMJESE ČNO IZVJEŠ ĆE PETROKEMIJA d.d. KUTINA=.pdf · kutina, 29. travnja 2010.g. tromjese Čno izvjeŠ Će petrokemija d.d. kutina grupa petrokemija izvjeŠ Će za razdoblje

Petrokemija d.d. Tromjesečno izvješće za I –III 2010. 5

2. OSTVARENI FINANCIJSKI REZULTATI GRUPE PETROKEMI JA Nakon provedene konsolidacije financijskih rezultata Petrokemije d.d. i društava kćeri Restorana Petrokemija d.o.o. Kutina i Petrokemija d.o.o. Novi Sad te Petrokemija d.o.o. Novo Mesto, dobiva se slijedeći financijski rezultat: • Ukupni prihodi 403,8 mln kuna, • Ukupni rashodi 440,2 mln kuna, • Gubitak prije oporezivanja - 36,4 mln kuna. Kao što se vidi iz podataka u tablicama računa dobiti i gubitka i bilance, društva kćeri nemaju značajnog utjecaja na rezultat Grupe Petrokemija. Poslovni rezultati društava kćeri u 100%-tnom vlasništvu: (000 kuna)

Opis Ostvareno Ostvareno Ind I-III 2010. I-III 2009. 2/3 1 2 3 4

RESTORAN PETROKEMIJA d.o.o.

UKUPNI PRIHODI 490 707 69,3

UKUPNI RASHODI 494 656 75,3

BRUTO DOBIT /GUBITAK -4 51 0 PETROKEMIJA d.o.o. Novi Sad

UKUPNI PRIHODI 4 155 11 194 37,1

UKUPNI RASHODI 4 091 10 600 38,6

BRUTO DOBIT 64 594 10,8 PETROKEMIJA d.o.o. Novo Mesto

UKUPNI PRIHODI 246 221 111,3

UKUPNI RASHODI 245 218 112,4

BRUTO DOBIT 1 3 33,3

Page 7: TROMJESE ČNO IZVJEŠ ĆE PETROKEMIJA d.d. KUTINA=.pdf · kutina, 29. travnja 2010.g. tromjese Čno izvjeŠ Će petrokemija d.d. kutina grupa petrokemija izvjeŠ Će za razdoblje

Petrokemija d.d. Tromjesečno izvješće za I –III 2010. 6

KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA (000 kuna)

Grupa Grupa P O Z I C I J A Petrokemija Petrokemija

I-III 2010. I-III 2009.

Ukupno poslovni prihodi 399 125 613 500

Ukupno poslovni rashodi 429 671 597 046 DOBIT /GUBITAK IZ REDOVNIH AKTIVNOSTI -30 546 16 454 Ukupno financijski prihodi 4 705 4 620 Ukupno financijski rashodi 10 551 18 027

DOBIT /GUBITAK IZ FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI - 5 846 - 13 407

UKUPNI PRIHODI 403 830 618 120 UKUPNI RASHODI 440 222 615 073

Dobit /Gubitak/ prije oporezivanja 36 392 3 047 Porez na dobit 7 59 Dobit /Gubitak/ nakon oporezivanja 36 399 2 988

KONSOLIDIRANA BILANCA (000 kuna)

Grupa Grupa Petrokemija Petrokemija

P O Z I C I J A 31.3. 2010. 31. 3. 2009.

Ukupno dugotrajna imovina 848 229 901 938 Ukupno kratkotrajna imovina 726 805 1 078 345 Plaćeni troškovi i obra čunati prihodi 4 459 4 UKUPNA AKTIVA 1 579 483 1 980 287 Ukupno kapital 756 435 1 064 029 Dugoro čne obveze 0 0 Ukupno kratkoro čne obveze 820 208 890 580 Obračunati troškovi i odgo ñeni prihodi 2 850 25 678 UKUPNA PASIVA 1 579 493 1 980 287

Page 8: TROMJESE ČNO IZVJEŠ ĆE PETROKEMIJA d.d. KUTINA=.pdf · kutina, 29. travnja 2010.g. tromjese Čno izvjeŠ Će petrokemija d.d. kutina grupa petrokemija izvjeŠ Će za razdoblje

Petrokemija d.d. Tromjesečno izvješće za I –III 2010. 7

3. INVESTICIJE Ostvarene investicije u prva tri mjeseca 2010.g. iznose 3,7 milijuna, što je 21% ostvarene razine istog razdoblja prethodne godine. U odnosu na ranije godine, planirano je povećanje investicija u zaštiti okoliša i poboljšanju kondicije postrojenja, ali je intenzitet investiranja usporen sukladno raspoloživosti izvora financiranja. Od navedenog iznosa 2,7 milijuna kuna odnosi se na Maticu – proizvodnja gnojiva i prateće službe, a 1,0 milijuna kuna na ostale proizvodne cjeline.

Tehnička struktura investicija prikazana je u slijedećem grafikonu:

Struktura ostvarenih investicijaza razdoblje I-III 2010

8%

76%

0%

16%

Grañevine i zgrade Domaća oprema

Uvozna oprema Nematerijalna imovina

Ostvarene investicijeza razdoblje I-III (2008-2010)

12.738

3.716

17.458

02.000

4.0006.0008.000

10.000

12.00014.00016.000

18.00020.000

I-III 2008 I-III 2009 I-III 2010

(000

HR

K)

Page 9: TROMJESE ČNO IZVJEŠ ĆE PETROKEMIJA d.d. KUTINA=.pdf · kutina, 29. travnja 2010.g. tromjese Čno izvjeŠ Će petrokemija d.d. kutina grupa petrokemija izvjeŠ Će za razdoblje

Petrokemija d.d. Tromjesečno izvješće za I –III 2010. 8

4. OSTVARENA PROIZVODNJA I PRODAJA U razdoblju I-III 2010. godine ostvarena je proizvodnja:

• mineralnih gnojiva 228,7 tisuća tona • proizvoda od glina 5,8 tisuća tona • proizvoda PC TGUS 0,2 tisuća tona

U skladu s ostvarenjem plana proizvodnje, raspoloživim zalihama i tržišnim mogućnostima ostvareni su slijedeći prodajni rezultati:

• mineralnih gnojiva 221,6 tisuća tona • proizvoda od glina 6,0 tisuća tona • proizvoda PC TGUS (+ kemikalije) 1,0 tisuća tona

Ostvarena prodaja mineralnih gnojivaza razdoblje I-III (2008-2010)

237

278

222

0

50

100

150

200

250

300

I-III 2008 I-III 2009 I-III 2010

(000

TO

NA

)

Page 10: TROMJESE ČNO IZVJEŠ ĆE PETROKEMIJA d.d. KUTINA=.pdf · kutina, 29. travnja 2010.g. tromjese Čno izvjeŠ Će petrokemija d.d. kutina grupa petrokemija izvjeŠ Će za razdoblje

Petrokemija d.d. Tromjesečno izvješće za I –III 2010. 9

PETROKEMIJA d.o.o. Novi Sad

RESTORAN PETROKEMIJA d.o.o. Kutina

PETROKEMIJA d.o.o. Novo Mesto

5. SHEMA ORGANIZACIJE I KADROVSKI POTENCIJAL Petrokemija d.d. primjenjivala je u prva tri mjeseca 2010. godine istu shemu organizacije kao i u prethodnim godinama i u tom segmentu poslovanja nije bilo značajnijih promjena. Grupu Petrokemija predstavljaju matično društvo Petrokemija d.d. Kutina i društva kćeri:

- Restoran Petrokemija d.o.o. Kutina, - Petrokemija d.o.o. Novi Sad i - Petrokemija d.o.o. Novo Mesto.

Na 31.03.2010. godine Petrokemija d.d. imala je 2.357 radnika, a društva kćeri, članice Grupe Petrokemija imale su ukupno 11 radnika, što daje ukupan broj od 2.368 zaposlenih. Visoka kvalifikacijska struktura odgovara složenosti proizvodnih i ostalih sustava koje Društvo koristi. U prvom tromjesečju 2010. godine nije bilo značajnih promjena u strukturi srednjeg i visokog menadžmenta, a broj zaposlenih je smanjen za 14 radnika. Tijekom sastavljanja financijskog izvješća za prvo tromjesečje 2010. godine objavljena je u javnosti namjera Vlade RH, kao većinskog dioničara, da razriješi dužnosti Predsjednika Uprave Petrokemije d.d., što unosi odreñenu dozu neizvjesnosti meñu ostalim investitorima, dok se navedeno otvoreno pitanje ne razriješi.

Page 11: TROMJESE ČNO IZVJEŠ ĆE PETROKEMIJA d.d. KUTINA=.pdf · kutina, 29. travnja 2010.g. tromjese Čno izvjeŠ Će petrokemija d.d. kutina grupa petrokemija izvjeŠ Će za razdoblje

Petrokemija d.d. Tromjesečno izvješće za I –III 2010. 10

ZAPOSLENI PO STVARNIM KVALIFIKACIJAMA:

DR, MR, VSS9%

VŠS4%

SSS27%

PK4%

NK10%

KV39%

VKV7%

Struktura zaposlenih po strukama ukazuje na činjenicu da Petrokemija u svom poslovanju ima organizirano održavanje proizvodnih i pratećih postrojenja, kao i druge prateće službe kao što je transport, koji mora udovoljiti zahtjevima dopreme sirovina i otpreme gotovih proizvoda u količinama koje se kreću oko 1,5 milijuna tona godišnje (doprema sirovina i otprema gotovih proizvoda). ZAPOSLENI PO STRUKAMA:

41%

17%

10%

5%

5%

22%

STROJARSKA

ELEKTROTEHN.

KEMIJ. TEHN.

EKONOM.

PROMET

OSTALE

Page 12: TROMJESE ČNO IZVJEŠ ĆE PETROKEMIJA d.d. KUTINA=.pdf · kutina, 29. travnja 2010.g. tromjese Čno izvjeŠ Će petrokemija d.d. kutina grupa petrokemija izvjeŠ Će za razdoblje

Petrokemija d.d. Tromjesečno izvješće za I –III 2010. 11

6. TRGOVANJE I KRETANJE CIJENE DIONICE PETROKEMIJE d.d. Dionica Petrokemije d.d. kotira na Službenom tržištu Zagrebačke burze. Nominalna vrijednost dionice je 270.00 kuna. Na kraju prosinca 2009. godine vrijednost dionice iznosila je 136,00 kuna, dok je 31. ožujka 2010.g. imala cijenu 132,50 kuna. Promet dionicama tijekom prvog tromjesečja 2010.g. iznosio je na Zagrebačkoj burzi 18,9 milijuna kuna, uz oscilacije u cijeni nastale uglavnom pod utjecajem globalne financijske krize i ostvarenih financijskih rezultata.

KRETANJE CIJENE DIONICE PETROKEMIJE d.d.za razdoblje I - III 2010.g.

0

40

80

120

160

31.12.2009 30.1.2010 1.3.2010 31.3.2010

HR

K

Izvor: Zagrebačka burza

Izvor: Zagrebačka burza

KRETANJE DNEVNOG PROMETA DIONICE PETROKEMIJE d.d. za razdoblje I - III 2010.

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

31.12.2009 30.1.2010 1.3.2010 31.3.2010

HR

K

Page 13: TROMJESE ČNO IZVJEŠ ĆE PETROKEMIJA d.d. KUTINA=.pdf · kutina, 29. travnja 2010.g. tromjese Čno izvjeŠ Će petrokemija d.d. kutina grupa petrokemija izvjeŠ Će za razdoblje

Petrokemija d.d. Tromjesečno izvješće za I –III 2010. 12

7. ZAŠTITA OKOLIŠA ZA I-III 2010.g. Petrokemija d.d. sa svojim osnovnim djelatnostima proizvodnje mineralnih gnojiva, čaña i proizvoda na bazi bentonitnih glina ima značajan utjecaj na okoliš. Sustav upravljanja okolišem Petrokemije d.d. usklañen je i certificiran prema normi ISO 14001:2004. Sveukupni je cilj Petrokemije d.d. poboljšavati uspješnost sustava upravljanja okolišem za postizanje učinkovitije zaštite okoliša i sprječavanja onečišćavanja okoliša. Glavni aspekti okoliša su emisije onečišćujućih tvari u zrak i vode i postupanje s otpadom. Detaljna izvješća o zaštiti okoliša i utjecajima proizvodnih aktivnosti Petrokemije d.d. na okoliš izrañuju se sukladno propisima na godišnjoj razini. Slijedi sumarni prikaz ostvarenih pokazatelja upravljanja okolišem za razdoblje 1. do 3. mjesec 2010.g. po glavnim aspektima okoliša. 1. Emisije onečišćujućih tvari u zrak i kakvo ća zraka na području Kutine U ukupnoj emisiji u zrak iz Petrokemije d.d., prema podacima iz 2009.g., a kao i ranijih godina, najzastupljeniji su staklenički plinovi, ugljikov dioksid, didušikov oksid i metan (CO2, N2O i CH4) s ukupnim učešćem od oko 99 %. Što se tiče emisije ostalih karakterističnih onečišćenja (amonijak - NH3, sumporov dioksid - SO2, dušikov dioksid - NO2, sumporovodik - H2S, plinoviti fluoridi - HF, prašina), tj. bez emisije stakleničkih plinova i ugljikova monoksida (CO), u ukupnoj emisiji tih onečišćenja iz tehnoloških procesa Petrokemije d.d. najzastupljeniji su bili amonijak i dušikovi oksidi s udjelom od 43,5 % i 30,2 %. Mjerenje emisija provodilo se pojedinačnim odnosno povremenim mjerenjima tijekom kalendarske godine izuzev emisija iz postrojenja: Energana, Sumporna kiselina, Amonijak i Proizvodnja čañe koje su sukladno propisima praćene kontinuiranim automatskim mjerenjima. Praćenje kakvoće zraka na području Kutine provodi se kontinuirano automatskim i poluautomatskim metodama. U razdoblje od 1. do 3. mjeseca 2010.g., a temeljem rezultata praćenja kakvoće zraka na šest mjernih postaja lokalne mreže za sedam onečišćujućih tvari (NH3, SO2, NO2, H2S, HF, dim i taložna tvar), utvrñeno je 1 prekoračenje granične 24-satne vrijednosti za amonijak na mjernom mjestu K2 (Vatrogasni dom). Kakvoća zraka utvrñena mjerenjima lokalne mreže u izvještajnom razdoblju bila je 1.kategorije (čist ili neznatno onečišćen zrak) za sve onečišćujuće tvari.

U istom razdoblju je i temeljem neslužbenih rezultata mjerenja Državne mjerne postaje Kutina–1 utvrñena je 1.kategorija kakvoće zraka za sve mjerene onečišćujuće tvari. Za amonijak je bilo 5 prekoračenja granične 24-satne vrijednosti, što je unutar dozvoljenog broja od 7 prekoračenja za 1.kategoriju kakvoće zraka, a za PM10 bilo je ukupno 21 prekoračenje granične 24-satne vrijednosti i 16 prekoračenja tolerantne 24-satne vrijednosti, dok se tolerira 35 pojava prekoračenja graničnih i 35 pojava prekoračenja tolerantnih vrijednosti u kalendarskoj godini za 1. odnosno 2.kategoriju kakvoće zraka. 2. Upravljanje vodama U razdoblju od 1. do 3. mjeseca 2010.g. ostvaren je napredak poboljšanja zaštite voda što se vidi kroz smanjenje čimbenika k1 u odnosu na prosjek 2009.g. (Slika 1.).

Page 14: TROMJESE ČNO IZVJEŠ ĆE PETROKEMIJA d.d. KUTINA=.pdf · kutina, 29. travnja 2010.g. tromjese Čno izvjeŠ Će petrokemija d.d. kutina grupa petrokemija izvjeŠ Će za razdoblje

Petrokemija d.d. Tromjesečno izvješće za I –III 2010. 13

Slika 1.

Čimbenik k 1 iz trenutnih uzoraka na kontrolnom mjestu "D" u lateralnom kanalu u naselju Kr č za 1. - 3.mjesec 2010. godine

0,0000,2000,4000,6000,800

1,0001,2001,4001,600

1/10. 2/10. 3/10.

Mjeseci 2010. godine

Čim

beni

k k

1

Čim

beni

k k

1

Čimbenik k1 u 2010. g. Prosjek čimbenika k1 u 2010. g. Prosjek čimbenika k1 u 2009. g.

U istom razdoblju ostvareno je i smanjenje potrošnje sirove vode (Slika 2.).

Slika 2.

Potrošnja sirove vode za 1. - 3.mjesec 2010. godine

0100000200000300000400000500000600000700000800000900000

1000000

1/10. 2/10. 3/10.

Mjeseci 2010. godine

Kol

ičin

a si

rove

vod

e, m

3

Količina sirove vode Mjesečni prosjek za 2010. g. Mjesečni prosjek za 2009. g.

3. Upravljanje otpadom Nastali proizvodni otpad (npr. kalcijev fluorid), odlagan je na odlagalište fosfogipsa sukladno važećoj Dozvoli, a ostale vrste otpada predavane su ovlaštenim sakupljačima i obrañivačima.

Page 15: TROMJESE ČNO IZVJEŠ ĆE PETROKEMIJA d.d. KUTINA=.pdf · kutina, 29. travnja 2010.g. tromjese Čno izvjeŠ Će petrokemija d.d. kutina grupa petrokemija izvjeŠ Će za razdoblje

Petrokemija d.d. Tromjesečno izvješće za I –III 2010. 14

8. GLAVNA OBILJEŽJA POSLOVANJA U SLIJEDE ĆEM RAZDOBLJU Planom poslovanja za 2010.g. predviñen je brži rast ukupnih prihoda od rashoda te ostvarenje dobiti od 1,6 mln kuna, pod uvjetom da se uspije dogovoriti s dobavljačem obostrano prihvatljiva cijena plina. Ocjena je Uprave Petrokemije d.d. da će zbog tržišne situacije - pad BDP-a i aktivnosti u realnom sektoru u Hrvatskoj i zemljama regije, gdje je Petrokemija značajan izvoznik, biti vrlo teško ostvariti pozitivne pomake u poslovanju. Realniju procjenu poslovanja u slijedećim godinama moći će se dati nakon definiranja cijene plina za ovu i naredne godine. Nakon remonta postrojenja, koji je proveden u siječnju, startana su ona postrojenja, koja su nužna da bi se osigurale dovoljne količine gnojiva za proljetnu sjetvu 2010. godine. Naglasak će i dalje biti na domaćem i tržištima susjednih zemalja, na kojima je Petrokemija tradicionalno nazočna. Brojni čimbenici utjecat će na mjesečnu dinamiku i operativno planiranje količina prodaje na domaćem tržištu i u izvozu. Ostali elementi operativnog poslovanja – zaposlenost i plaće značajno su smanjeni, dio postrojenja je još uvijek u zastoju zbog tržišnih razloga, a tekuća likvidnost održava se uz potporu poslovnih banaka, HBOR-a, izdavanjem komercijalnih zapisa te prodajom gnojiva na vaučere Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja RH. 9. ZNAČAJNIJI FINANCIJSKI RIZICI U 2010.G. Ukupno sagledavanje poslovne pozicije Petrokemije d.d. u 2010.g. karakteriziraju brojni parametri, čije učinke je vrlo složeno ocijeniti, a prema sadašnjoj tržišnoj situaciji posebnu pozornost zaslužuju slijedeći rizici:

• Petrokemija d.d. ima visoku ovisnost rezultata o kretanju cijena mineralnih gnojiva i sirovina za njihovu proizvodnju na svjetskom tržištu, tečaju kune prema USD i EUR-u i njihovom meñuodnosu.

• Pregovori oko novog ugovora za snabdijevanje plinom s INA Industrijom nafte d.d. Zagreb, odnosno njihovom tvrtkom Prirodni plin d.o.o. nisu okončani. Ukoliko se ugovori način izračuna cijene koji sadrži formulu za tromjesečno odreñivanje cijene plina - vezanu uz tečaj USD i kretanje cijena naftnih derivata na svjetskom tržištu, to će biti dodatna izloženost promjeni tečaja kune i energenata na svjetskom tržištu.

• Početkom 2010.g. pokazali su se znakovi oporavka prodajnih cijena gnojiva na svjetskom tržištu, mada - pod utjecajem pada cijene plina na spot tržištu i prolaska sezone, osjeća se pritisak na sniženje cijena dušičnih gnojiva.

• Oscilacije cijena sirovina na svjetskom tržištu, koje su i do sada bile prisutne takoñer pokazuju trend rasta, a imat će utjecaj na razinu materijalnih troškova u slijedećem razdoblju.

• Visoki troškovi obrtnog kapitala - zbog visokih kamatnih stopa i potrebnih kreditnih sredstava radi produljenja rokova naplate prodane robe na domaćem tržištu.

• Globalna financijska kriza i povezanost industrije gnojiva s promjenama na svjetskom tržištu hrane i energetskom tržištu otvaraju odreñene rizike predviñanja poslovanja u 2010. i slijedećim godinama. Cijene žitarica na svjetskim burzama nešto su ispod razine istog razdoblja prošle godine, a neke od procjena kretanja cijena na burzama poljoprivrednih proizvoda u SAD-u upućuju na rast tih cijena u 2011. godini, što otvara optimizam i u pogledu pozitivnih učinaka u poljoprivredi, a posredno i u prodaji gnojiva.

Page 16: TROMJESE ČNO IZVJEŠ ĆE PETROKEMIJA d.d. KUTINA=.pdf · kutina, 29. travnja 2010.g. tromjese Čno izvjeŠ Će petrokemija d.d. kutina grupa petrokemija izvjeŠ Će za razdoblje

Petrokemija d.d. Tromjesečno izvješće za I –III 2010. 15

10. IZJAVA POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI Na temelju članaka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) Uprava Petrokemije d.d., Kutina, A. Vukovar 4, daje

Izjavu poslovodstva o odgovornosti Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Meñunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Financijski izvještaji su takoñer u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih financijskih izvještaja. Financijski izvještaji za razdoblje 1.1.2010. godine do 31.03.2010.g. daju istinit i vjeran prikaz financijskih pozicija Društva i rezultata njegova poslovanja i novčanih tokova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima. Ovo izvješće može sadržavati odreñene izjave koje se odnose na budućnost poslovanja Petrokemije d.d. i Grupe Petrokemija, a koje se mogu prepoznati po uporabi izraza koji označavaju budućnost kao što su „će biti“, „planirano“, „očekivanja“, „predviñanja“ i slično, odnosno po izjavama o strategiji, planovima ili namjerama. Navedene izjave odraz su trenutnih stavova Petrokemije d.d. o budućim dogañajima i podložne su odreñenim rizicima, nesigurnostima i pretpostavkama. Mnogi čimbenici mogu uzrokovati da stvarni rezultati, učinci ili postignuća Petrokemije d.d. ili Grupe Petrokemija budu znatno drugačiji od rezultata, učinaka ili postignuća koji su izraženi ili se naslućuju iz takvih izjava koje se odnose na budućnost. Predsjednik Uprave Petrokemije d.d. Boris Mesarić, dipl.ing. Član Uprave Petrokemije d.d. Zdenka Krstanović, dipl.oec. Privitak: Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika - TFI-POD Petrokemija d.d. Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika - TFI-POD Grupa Petrokemija

Page 17: TROMJESE ČNO IZVJEŠ ĆE PETROKEMIJA d.d. KUTINA=.pdf · kutina, 29. travnja 2010.g. tromjese Čno izvjeŠ Će petrokemija d.d. kutina grupa petrokemija izvjeŠ Će za razdoblje

1.1.2010. do 31.03.2010.

220

3 Broj zaposlenih: 2.357(krajem tromjesečja)

NE 2015

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)Telefaks:

M.P.

PRILOG 1.

(osoba ovlaštene za zastupanje)

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Adresa e-pošte: [email protected]

Prezime i ime: MESARIĆ BORIS, KRSTANOVIĆ ZDENKA

Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje

Osoba za kontakt: MARIĆ MARINA

Telefon: 044-647-829 044-682-819

Knjigovodstveni servis:

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB:

Šifra i naziv županije: SISAČKO-MOSLAVAČKA

Konsolidirani izvještaj: Šifra NKD-a:

Internet adresa: www.petrokemija.hr

Šifra i naziv općine/grada: KUTINA

Ulica i kućni broj: ALEJA VUKOVAR 4

Adresa e-pošte: [email protected]

24503685008

Tvrtka izdavatelja: PETROKEMIJA D.D. TVORNICA GNOJIVA

Poštanski broj i mjesto: 44320 KUTINA

2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja3. Izvješće uprave o stanju društva

Razdoblje izvještavanja:

TromjeseTromjeseTromjeseTromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-PODni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-PODni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-PODni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03674223

Matični broj subjekta (MBS): 080004355

Osobni identifikacijski broj (OIB):

Page 18: TROMJESE ČNO IZVJEŠ ĆE PETROKEMIJA d.d. KUTINA=.pdf · kutina, 29. travnja 2010.g. tromjese Čno izvjeŠ Će petrokemija d.d. kutina grupa petrokemija izvjeŠ Će za razdoblje

stanje na dan

AOPoznaka

Prethodno razdoblje

Tekuće razdoblje

2 3 4

001 0 0

002 876.035 855.117

003 6.998 7.639

004 840.961 818.677

005 28.076 28.801

006007008 639.953 723.010

009 375.037 457.689

010 237.973 193.104

011 752 900

012 26.191 71.317

013 5.103 4.445

014015 1.521.091 1.582.572

016 129.325 116.797

017 793.390 756.937

018 902.102 902.102

019020 69.399 69.399

021022 89.524 89.524

023 267.635

024 0

025 267.635 36.453

026027028029 724.851 822.785

030 2.850 2.850

031 1.521.091 1.582.572

032 129.325 116.797

033034

iznosi u tisu ćama kn

E) ODGOðENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDU ĆEGA RAZDOBLJAF) UKUPNO – PASIVA G) IZVANBILANČNI ZAPISI

B) REZERVIRANJA C) DUGOROČNE OBVEZE D) KRATKOROČNE OBVEZE

IX. MANJINSKI INTERES

E) GUBITAK IZNAD KAPITALAF) UKUPNO AKTIVA

BILANCA

VI. PRENESENI GUBITAKVII. DOBIT POSLOVNE GODINEVIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE

II. POTRAŽIVANJAIII. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNID) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRA ČUNATI PRIHODI

IV. POTRAŽIVANJAV. ODGOðENA POREZNA IMOVINA

G) IZVANBILANČNI ZAPISI

A) KAPITAL I REZERVE

V. ZADRŽANA DOBIT

C) KRATKOTRAJNA IMOVINA I. ZALIHE

PETROKEMIJA D.D. KUTINA

I. NEMATERIJALNA IMOVINA II. MATERIJALNA IMOVINA III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA

A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLA ĆENI KAPITALB) DUGOTRAJNA IMOVINA

Naziv pozicije

1

AKTIVA

31.03.2010.

DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)

1. Pripisano imateljima kapitala matice2. Pripisano manjinskom interesu

PASIVA

KAPITAL I REZERVE

I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITALII. KAPITALNE REZERVEIII. REZERVE IZ DOBITI IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE

Page 19: TROMJESE ČNO IZVJEŠ ĆE PETROKEMIJA d.d. KUTINA=.pdf · kutina, 29. travnja 2010.g. tromjese Čno izvjeŠ Će petrokemija d.d. kutina grupa petrokemija izvjeŠ Će za razdoblje

1.1.2010. do

AOPoznaka

Kumulativno Tromjese čje Kumulativno Tromjese čje2 3 4 5 6

035 612.259 612.259 398.326 398.326

036 591.555 591.555 391.981 391.981

037 531 531 1.207 1.207

038 20.173 20.173 5.138 5.138

039 596.398 596.398 428.866 428.866

040 16.557 16.557 17.101 17.101

041

042 469.127 469.127 321.617 321.617

043 70.332 70.332 52.535 52.535

044 25.025 25.025 25.268 25.268

045 13.646 13.646 12.292 12.292

046 1.711 1.711 53 53

047048049 5.200 5.200 4.701 4.701

050 5 5 5 5

051 5.195 5.195 3.950 3.950

052053 746 746

054055 18.071 18.071 10.614 10.614

056 79 79 128 128

057 17.992 17.992 10.486 10.486

058059060061062 617.459 617.459 403.027 403.027

063 614.469 614.469 439.480 439.480

064 2.990 2.990

065 36.453 36.453

066067 2.990 2.990

068 36.453 36.453

069070071072

X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA XI. POREZ NA DOBITXII. DOBIT RAZDOBLJA

VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODIVII. UKUPNI PRIHODI VIII. UKUPNI RASHODI IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA

4. Ostali financijski rashodiV. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI

4. Nerealizirani dobici (prihodi) 5. Ostali financijski prihodiIV. FINANCIJSKI RASHODI 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine

III. FINANCIJSKI PRIHODI 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama

3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa

1

I. POSLOVNI PRIHODI 1. Prihodi od prodaje

PETROKEMIJA D.D. KUTINA

Tekuće razdoblje

RAČUN DOBITI I GUBITKA

31.03.2010. za razdoblje

iznosi u tisu ćama kn

II. POSLOVNI RASHODI

Prethodno razdoblje

XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU

XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESUXVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE

XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE

6. Ostali troškovi 7. Vrijednosno usklañivanje 8. Rezerviranja 9. Ostali poslovni rashodi

XIII. GUBITAK RAZDOBLJA DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja kons olidirani godišnji financijski izvještaj)

Naziv pozicije

1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda 2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda 3. Materijalni troškovi

4. Troškovi osoblja 5. Amortizacija

2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga 3. Ostali poslovni prihodi

Page 20: TROMJESE ČNO IZVJEŠ ĆE PETROKEMIJA d.d. KUTINA=.pdf · kutina, 29. travnja 2010.g. tromjese Čno izvjeŠ Će petrokemija d.d. kutina grupa petrokemija izvjeŠ Će za razdoblje

1.1.2010 do

AOPoznaka

Prethodno razdoblje

Tekuće razdoblje

2 3 4

073 2.990 -36.453

074 25.025 25.268

075 108.554 97.934

076 44.869

077078 22.783

079 136.569 154.401

080081 137.451

082 2.589 82.652

083 8.251

084 148.291 82.652

085 71.749

086 11.722

087 7.317

088089090091092 7.317 0

093 9.996 5.800

094095096 9.996 5.800

097098 2.679 5.800

099100 35.000 10.340

101 20.000

102 35.000 30.340

103 14.601

104105106107 36.562

108 0 51.163

109 35.000

110 20.823

111 178.886 184.741

112 158.287 139.615

113 10.846 26.191

114 20.599 45.126

115116 31.445 71.317

V. Ukupno nov čani primici od financijskih aktivnosti

Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju

Ukupno smanjenje novčanog tijeka Novac i novčani ekvivalenti na početku razdobljaPovećanje novca i novčanih ekvivalenataSmanjenje novca i novčanih ekvivalenata

VI. Ukupno nov čani izdaci od financijskih aktivnosti

Ukupno povećanje novčanog tijeka

C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica

3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti

2. Novčani izdaci za isplatu dividendi

NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti

3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnostiIV. Ukupno nov čani izdaci od investicijskih aktivnosti B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI B2) NETO SMANJENJE NOV ČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnostiIII. Ukupno nov čani primici od investicijskih aktivnosti 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata

1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 3. Novčani primici od kamata 4. Novčani primici od dividendi

II. Ukupno smanjenje nov čanog tijeka od poslovnih aktivnosti A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI A2) NETO SMANJENJE NOV ČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

1. Smanjenje kratkoročnih obveza 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 3. Povećanje zaliha 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka

4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 5. Smanjenje zaliha 6. Ostalo povećanje novčanog tijekaI. Ukupno pove ćanje nov čanog tijeka od poslovnih aktivnosti

NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1. Dobit prije poreza 2. Amortizacija 3. Povećanje kratkoročnih obveza

31.3.2010

PETROKEMIJA D.D. KUTINA

Naziv pozicije

1

iznosi u tisu ćama kn

Page 21: TROMJESE ČNO IZVJEŠ ĆE PETROKEMIJA d.d. KUTINA=.pdf · kutina, 29. travnja 2010.g. tromjese Čno izvjeŠ Će petrokemija d.d. kutina grupa petrokemija izvjeŠ Će za razdoblje

od 1.1.2010 do 31.3.2010

AOPoznaka

Prethodno razdoblje

Povećanje SmanjenjeTekuće

razdoblje

231.12.

prethodne godine

3 4

117 902.102 902.102

118119 69.399 69.399

120 89.524 -267.635 -178.111

121 -267.635 -36.453 -267.635 -36.453

122123124125126127128129130131132 793.390 -304.088 -267.635 756.937

133134

16a. Pripisano imateljima kapitala matice16b. Pripisano manjinskom interesu

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja15. Ostale promjene kapitala16. Ukupno pove ćanje ili smanjenje kapitala

10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje11. Tekući i odgoñeni porezi (dio)

13. Promjene računovodstvenih politika

7. Revalorizacija nematerijalne imovine 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 9. Ostala revalorizacija

4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 5. Dobit ili gubitak tekuće godine 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine

12. Zaštita novčanog tijeka

1

1. Upisani kapital 2. Kapitalne rezerve 3. Rezerve iz dobiti

PETROKEMIJA D.D. KUTINA

Naziv pozicije

iznosi u tisu ćama kn

Page 22: TROMJESE ČNO IZVJEŠ ĆE PETROKEMIJA d.d. KUTINA=.pdf · kutina, 29. travnja 2010.g. tromjese Čno izvjeŠ Će petrokemija d.d. kutina grupa petrokemija izvjeŠ Će za razdoblje

Bilješke uz financijske izvještaje

U prvom tromjesečju 2010. godine Petrokemija je u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećala proizvodnju 7,1%, smanjila troškove osoblja 25,3%, financijske rashode 41,3% i ostale troškove, osim sirovina, za 9,8%, ali sve to nije moglo nadoknaditi pad poslovnih prihoda od 34,9% i spriječiti iskazivanje gubitka.Gubitak u poslovanju iskazan je u iznosu od 36,5 milijuna kuna, što je još uvijek nepovoljno, ali je gubitak na znatno nižoj razini od zadnjeg tromjesečja 2009.g.. Dijelom je uzrok gubitka jednomjesečni zastoj zbog godišnjeg remonta u siječnju, a dijelom rast cijene plina kao najvažnije sirovine, koja se nabavlja na domaćem tržištu prema tzv „ruskoj formuli“. Zbog otvorenosti Petrokemije d.d. kretanjima na svjetskom tržištu, još uvijek su u poslovanju prisutni učinci globalne financijske krize preneseni iz 2009.g. Smanjena aktivnost realnog sektora te niska razina cijena poljoprivrednih proizvoda na svjetskom tržištu, a samim time i slaba potražnja za mineralnim gnojivima imaju i dalje negativan učinak na poslovanje Petrokemije d.d. Zbog tržišnih razloga dio postrojenja je zaustavljen u drugoj polovici 2009.g. i s tim problemom se ušlo i u prvo polugodište 2010.g.

U odnosu na isto razdoblje 2009. godine došlo je do pada ukupnih prihoda 34,7%, dok su rashodi smanjeni za 28,5%. Negativan trend kretanja u odnosu na prethodnu godinu očituje se u segmentu poslovnih odnosa - gubitak iz poslovnih aktivnosti je ostvaren na razini 30,5 milijuna kuna, a gubitak iz financijskih aktivnosti iznosi 5,9 milijuna kuna i niži je od ostvarenog u istom razdoblju prošle godine. Pokazatelj EBITDA (Dobit prije kamata, poreza i amortizacije) negativan je 5,3 milijuna kuna.

Niže ostvarenje poslovnih prihoda i rashoda u odnosu na prethodnu godinu odraz je snižavanja ulazno izlaznih cijena u dijelu proizvodnog programa i pada aktivnosti - količinskog smanjenja prodaje (-20% u odnosu na prvo tromjesečje 2009.g.). Kriza potražnje na tržištu kompleksnih NPK gnojiva i čañe još uvijek je prisutna. U nastavku godine zabrinjava sve veća razlika izmeñu cijene plina koja se na europskom i svjetskom spot tržištu formira na razini cca 40% nižoj od cijene ruskog plina vezane uz kretanje naftnih derivata (tzv. Oil-Linked). Ocjenjuje se da će se tijekom drugog i trećeg tromjesečja ova razlika i povećavati. To djelomično uzrokuje pad cijena dušičnih gnojiva na svjetskom tržištu i u nepovoljan položaj dovodi proizvoñače gnojiva koji kupuju ruski plin.

Uz vlastita obrtna sredstva generirana iz prenesene dobiti ostvarene u prethodnim godinama i kratkoročne kredite banaka, Petrokemija je izvor financiranja obrtnih sredstava jednim dijelom osigurala i izdavanjem komercijalnih zapisa na Zagrebačkoj burzi, putem Privredne banke Zagreb kao agenta i dilera programa. Tijekom izvještajnog razdoblja Petrokemija je uspješno servisirala sve dospjele tranše, a u vrijeme sastavljanja ovog izvješća priprema se nastavak realizacije ovog programa u 2010.g. Na buduće kretanje financijskog rezultata Petrokemije d.d. utjecati će brojni čimbenici, uz ocjenu Uprave da je na internom planu značajan pomak ostvaren smanjivanjem broja radnika i snižavanjem plaća, tako da su ostvareni troškovi osoblja u prvom tromjesečju 2010.g. niži 25,3% u odnosu na isto razdoblje 2009.g. Osim cijene plina, koja se definira na domaćem tržištu, većina budućih rizika dolazi iz meñunarodnog okruženja, a pretežito kroz:1. Promjene cijena osnovnih sirovina na svjetskom tržištu (MAP, fosfat, kalijev klorid),2. Promjene prodajnih cijena mineralnih gnojiva i čañe,3. Kretanje cijena energenata - plina i lož ulja,4. Tečaj USD i EUR-a prema domaćoj valuti.

Na domaćem tržištu uslijed krize i niske potražnje produženi su rokovi naplate potraživanja, a odreñenu neizvjesnost u pogledu opskrbe plinom donosi novi ugovor o opskrbi prirodnim plinom, čije sklapanje traži dobavljač plina u Republici Hrvatskoj.U uvjetima pada BDP-a na domaćem tržištu i s problemom naplative potražnje, koji će biti izazov u poslovanju i u 2010. godini, Petrokemija d.d. je postavila za cilj – ostvariti minimalnu dobit, što će uglavnom ovisiti o nabavnoj cijeni plina i kretanju cijena gnojiva na domaćem i inozemnom tržištu. Svako daljnje povećanje cijene plina, koje se odvija u uvjetima stalnog pritiska na preispitivanje i snižavanje cijena gnojiva, ugrožava kontinuitet poslovanja Društva. Tijekom sastavljanja financijskog izvješća za prvo tromjesečje 2010. godine objavljena je u javnosti namjera Vlade RH, kao većinskog dioničara, da razriješi dužnosti Predsjednika Uprave Petrokemije d.d., što takoñer unosi odreñenu dozu neizvjesnosti meñu ostalim investitorima, dok se navedeno otvoreno pitanje ne razriješi.

Page 23: TROMJESE ČNO IZVJEŠ ĆE PETROKEMIJA d.d. KUTINA=.pdf · kutina, 29. travnja 2010.g. tromjese Čno izvjeŠ Će petrokemija d.d. kutina grupa petrokemija izvjeŠ Će za razdoblje

1.1.2010. do 31.03.2010.

220

3 Broj zaposlenih: 2.368(krajem tromjesečja)

DA 2015

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)Telefaks:

M.P.

2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja3. Izvješće uprave o stanju društva

Razdoblje izvještavanja:

TromjeseTromjeseTromjeseTromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-PODni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-PODni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-PODni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03674223

Matični broj subjekta (MBS): 080004355

Osobni identifikacijski broj (OIB):

24503685008

Tvrtka izdavatelja: PETROKEMIJA D.D. TVORNICA GNOJIVA

Poštanski broj i mjesto: 44320 KUTINA

Ulica i kućni broj: ALEJA VUKOVAR 4

Adresa e-pošte: [email protected]

Internet adresa: www.petrokemija.hr

Šifra i naziv općine/grada: KUTINA

Šifra i naziv županije: SISAČKO-MOSLAVAČKA

Konsolidirani izvještaj: Šifra NKD-a:

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB:

RESTORAN PETROKEMIJA D.O.O. KUTINA 01335316

PETROKEMIJA D.O.O. NOVI SAD 08754608

PETROKEMIJA D.O.O. NOVO MESTO 12034614

Knjigovodstveni servis:

kapitala i bilješke uz financijske izvještaje

Osoba za kontakt: MARIĆ MARINA

Telefon: 044-647-829 044-682-819

PRILOG 1.

(osoba ovlaštene za zastupanje)

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Adresa e-pošte: [email protected]

Prezime i ime: MESARIĆ BORIS, KRSTANOVIĆ ZDENKA

Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama

Page 24: TROMJESE ČNO IZVJEŠ ĆE PETROKEMIJA d.d. KUTINA=.pdf · kutina, 29. travnja 2010.g. tromjese Čno izvjeŠ Će petrokemija d.d. kutina grupa petrokemija izvjeŠ Će za razdoblje

stanje na dan

AOPoznaka

Prethodno razdoblje

Tekuće razdoblje

2 3 4

001 0 0

002 869.323 848.229

003 7.003 7.643

004 843.317 820.859

005 19.003 19.727

006007008 643.478 726.805

009 375.145 457.809

010 237.129 193.186

011 752 900

012 30.452 74.910

013 5.108 4.459

014015 1.517.909 1.579.493

016 129.325 116.797

017 792.861 756.435

018 902.102 902.102

019020 69.399 69.399

021022 88.995 90.885

023 269.498

024025 267.635 36.453

026027028029 722.198 820.208

030 2.850 2.850

031 1.517.909 1.579.493

032 129.325 116.797

033 792.861 756.435

034

31.03.2010.

DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)

1. Pripisano imateljima kapitala matice2. Pripisano manjinskom interesu

PASIVA

KAPITAL I REZERVE

I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITALII. KAPITALNE REZERVEIII. REZERVE IZ DOBITI IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE

PETROKEMIJA D.D. GRUPA

I. NEMATERIJALNA IMOVINA II. MATERIJALNA IMOVINA III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA

A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLA ĆENI KAPITALB) DUGOTRAJNA IMOVINA

Naziv pozicije

1

AKTIVA

G) IZVANBILANČNI ZAPISI

A) KAPITAL I REZERVE

V. ZADRŽANA DOBIT

C) KRATKOTRAJNA IMOVINA I. ZALIHE

BILANCA

VI. PRENESENI GUBITAKVII. DOBIT POSLOVNE GODINEVIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE

II. POTRAŽIVANJAIII. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNID) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRA ČUNATI PRIHODI

IV. POTRAŽIVANJAV. ODGOðENA POREZNA IMOVINA

iznosi u tisu ćama kn

E) ODGOðENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDU ĆEGA RAZDOBLJAF) UKUPNO – PASIVA G) IZVANBILANČNI ZAPISI

B) REZERVIRANJA C) DUGOROČNE OBVEZE D) KRATKOROČNE OBVEZE

IX. MANJINSKI INTERES

E) GUBITAK IZNAD KAPITALAF) UKUPNO AKTIVA

Page 25: TROMJESE ČNO IZVJEŠ ĆE PETROKEMIJA d.d. KUTINA=.pdf · kutina, 29. travnja 2010.g. tromjese Čno izvjeŠ Će petrokemija d.d. kutina grupa petrokemija izvjeŠ Će za razdoblje

1.1.2010. do

AOPoznaka

Kumulativno Tromjese čje Kumulativno Tromjese čje2 3 4 5 6

035 613.500 613.500 399.125 399.125

036 592.794 592.794 392.774 392.774

037 531 531 1.207 1.207

038 20.175 20.175 5.144 5.144

039 597.046 597.046 429.671 429.671

040 16.557 16.557 17.101 17.101

041

042 468.967 468.967 321.744 321.744

043 70.710 70.710 52.855 52.855

044 25.056 25.056 25.299 25.299

045 14.045 14.045 12.619 12.619

046 1.711 1.711 53 53

047048049 4.620 4.620 4.705 4.705

050

051 4.607 4.607 3.951 3.951

052 13 13 8 8

053 746 746

054055 18.027 18.027 10.551 10.551

056

057 18.027 18.027 10.551 10.551

058059060061062 618.120 618.120 403.830 403.830

063 615.073 615.073 440.222 440.222

064 3.047 3.047

065 36.392 36.392

066 59 59 7 7

067 2.988 2.988

068 36.399 36.399

069 2.988 2.988

070071 36.399 36.399

072

XIII. GUBITAK RAZDOBLJA DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja kons olidirani godišnji financijski izvještaj)

Naziv pozicije

1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda 2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda 3. Materijalni troškovi

4. Troškovi osoblja 5. Amortizacija

2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga 3. Ostali poslovni prihodiII. POSLOVNI RASHODI

Prethodno razdoblje

XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU

XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESUXVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE

XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE

6. Ostali troškovi 7. Vrijednosno usklañivanje 8. Rezerviranja 9. Ostali poslovni rashodi

PETROKEMIJA D.D. GRUPA

Tekuće razdoblje

RAČUN DOBITI I GUBITKA

31.03.2010. za razdoblje

iznosi u tisu ćama kn

1

I. POSLOVNI PRIHODI 1. Prihodi od prodaje

III. FINANCIJSKI PRIHODI 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama

3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa

4. Ostali financijski rashodiV. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI

4. Nerealizirani dobici (prihodi) 5. Ostali financijski prihodiIV. FINANCIJSKI RASHODI 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine

X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA XI. POREZ NA DOBITXII. DOBIT RAZDOBLJA

VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODIVII. UKUPNI PRIHODI VIII. UKUPNI RASHODI IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA

Page 26: TROMJESE ČNO IZVJEŠ ĆE PETROKEMIJA d.d. KUTINA=.pdf · kutina, 29. travnja 2010.g. tromjese Čno izvjeŠ Će petrokemija d.d. kutina grupa petrokemija izvjeŠ Će za razdoblje

1.1.2010 do

AOPoznaka

Prethodno razdoblje

Tekuće razdoblje

2 3 4

073 3.047 -36.392

074 25.056 25.299

075 106.823 98.010

076 43.943

077078 22.885

079 134.926 153.745

080081 137.182

082 1.690 82.664

083 7.994

084 146.866 82.664

085 71.081

086 11.940

087 7.317

088089090091092 7.317 0

093 9.996 5.800

094095096 9.996 5.800

097098 2.679 5.800

099100 35.000 10.340

101 20.000

102 35.000 30.340

103 14.601

104105106107 36.562

108 0 51.163

109 35.000

110 20.823

111 177.243 184.085

112 156.862 139.627

113 13.915 30.452

114 20.381 44.458

115116 34.296 74.910

31.3.2010

PETROKEMIJA D.D. GRUPA

Naziv pozicije

1

iznosi u tisu ćama kn

NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1. Dobit prije poreza 2. Amortizacija 3. Povećanje kratkoročnih obveza 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 5. Smanjenje zaliha 6. Ostalo povećanje novčanog tijekaI. Ukupno pove ćanje nov čanog tijeka od poslovnih aktivnosti 1. Smanjenje kratkoročnih obveza 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 3. Povećanje zaliha 4. Ostalo smanjenje novčanog tijekaII. Ukupno smanjenje nov čanog tijeka od poslovnih aktivnosti A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI A2) NETO SMANJENJE NOV ČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 3. Novčani primici od kamata 4. Novčani primici od dividendi 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnostiIII. Ukupno nov čani primici od investicijskih aktivnosti 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnostiIV. Ukupno nov čani izdaci od investicijskih aktivnosti B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI B2) NETO SMANJENJE NOV ČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti

C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica

3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti

2. Novčani izdaci za isplatu dividendi

V. Ukupno nov čani primici od financijskih aktivnosti

Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju

Ukupno smanjenje novčanog tijeka Novac i novčani ekvivalenti na početku razdobljaPovećanje novca i novčanih ekvivalenataSmanjenje novca i novčanih ekvivalenata

VI. Ukupno nov čani izdaci od financijskih aktivnosti

Ukupno povećanje novčanog tijeka

Page 27: TROMJESE ČNO IZVJEŠ ĆE PETROKEMIJA d.d. KUTINA=.pdf · kutina, 29. travnja 2010.g. tromjese Čno izvjeŠ Će petrokemija d.d. kutina grupa petrokemija izvjeŠ Će za razdoblje

od 1.1.2010 do 31.3.2010

AOPoznaka

Prethodno razdoblje

Povećanje SmanjenjeTekuće

razdoblje

231.12.

prethodne godine

3 4

117 902.102 902.102

118 0

119 69.399 69.399

120 88.995 -267.635 -27 -178.613

121 -267.635 -36.453 -267.635 -36.453

122123124125126127128129130131132 792.861 -304.088 -267.662 756.435

133 792.861 -304.088 -267.662 756.435

134

PETROKEMIJA D.D. GRUPA

Naziv pozicije

iznosi u tisu ćama kn

1

1. Upisani kapital 2. Kapitalne rezerve 3. Rezerve iz dobiti 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 5. Dobit ili gubitak tekuće godine 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine

12. Zaštita novčanog tijeka13. Promjene računovodstvenih politika

7. Revalorizacija nematerijalne imovine 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 9. Ostala revalorizacija

16a. Pripisano imateljima kapitala matice16b. Pripisano manjinskom interesu

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja15. Ostale promjene kapitala16. Ukupno pove ćanje ili smanjenje kapitala

10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje11. Tekući i odgoñeni porezi (dio)

Page 28: TROMJESE ČNO IZVJEŠ ĆE PETROKEMIJA d.d. KUTINA=.pdf · kutina, 29. travnja 2010.g. tromjese Čno izvjeŠ Će petrokemija d.d. kutina grupa petrokemija izvjeŠ Će za razdoblje

Bilješke uz financijske izvještaje

GRUPA PETROKEMIJA Kao što se vidi iz podataka u tablicama računa dobiti i gubitka i bilance, društva kćeri nemaju značajnog utjecaja na rezultat Grupe Petrokemija. Društva kćeri su: Restoran Petrokemija d.o.o. Kutina, Petrokemija d.o.o. Novi Sad te Petrokemija d.o.o. Novo Mesto,

U prvom tromjesečju 2010. godine Petrokemija je u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećala proizvodnju 7,1%, smanjila troškove osoblja 25,3%, financijske rashode 41,5% i ostale troškove, osim sirovina, za 9,8%, ali sve to nije moglo nadoknaditi pad poslovnih prihoda od 34,9% i spriječiti iskazivanje gubitka.Gubitak u poslovanju iskazan je u iznosu od 36,4 milijuna kuna, što je još uvijek nepovoljno, ali je gubitak na znatno nižoj razini od zadnjeg tromjesečja 2009.g.. Dijelom je uzrok gubitka jednomjesečni zastoj zbog godišnjeg remonta u siječnju, a dijelom rast cijene plina kao najvažnije sirovine, koja se nabavlja na domaćem tržištu prema tzv „ruskoj formuli“. Zbog otvorenosti Petrokemije d.d. kretanjima na svjetskom tržištu, još uvijek su u poslovanju prisutni učinci globalne financijske krize preneseni iz 2009.g. Smanjena aktivnost realnog sektora te niska razina cijena poljoprivrednih proizvoda na svjetskom tržištu, a samim time i slaba potražnja za mineralnim gnojivima imaju i dalje negativan učinak na poslovanje Petrokemije d.d. Zbog tržišnih razloga dio postrojenja je zaustavljen u drugoj polovici 2009.g. i s tim problemom se ušlo i u prvo polugodište 2010.g.

U odnosu na isto razdoblje 2009. godine došlo je do pada ukupnih prihoda 34,7%, dok su rashodi smanjeni za 28,4%. Negativan trend kretanja u odnosu na prethodnu godinu očituje se u segmentu poslovnih odnosa - gubitak iz poslovnih aktivnosti je ostvaren na razini 30,5 milijuna kuna, a gubitak iz financijskih aktivnosti iznosi 5,8 milijuna kuna i niži je od ostvarenog u istom razdoblju prošle godine. Pokazatelj EBITDA (Dobit prije kamata, poreza i amortizacije) negativan je 5,3 milijuna kuna.

Niže ostvarenje poslovnih prihoda i rashoda u odnosu na prethodnu godinu odraz je snižavanja ulazno izlaznih cijena u dijelu proizvodnog programa i pada aktivnosti - količinskog smanjenja prodaje (-20% u odnosu na prvo tromjesečje 2009.g.). Kriza potražnje na tržištu kompleksnih NPK gnojiva i čañe još uvijek je prisutna. U nastavku godine zabrinjava sve veća razlika izmeñu cijene plina koja se na europskom i svjetskom spot tržištu formira na razini cca 40% nižoj od cijene ruskog plina vezane uz kretanje naftnih derivata (tzv. Oil-Linked). Ocjenjuje se da će se tijekom drugog i trećeg tromjesečja ova razlika i povećavati. To djelomično uzrokuje pad cijena dušičnih gnojiva na svjetskom tržištu i u nepovoljan položaj dovodi proizvoñače gnojiva koji kupuju ruski plin.

Uz vlastita obrtna sredstva generirana iz prenesene dobiti ostvarene u prethodnim godinama i kratkoročne kredite banaka, Petrokemija je izvor financiranja obrtnih sredstava jednim dijelom osigurala i izdavanjem komercijalnih zapisa na Zagrebačkoj burzi, putem Privredne banke Zagreb kao agenta i dilera programa. Tijekom izvještajnog razdoblja Petrokemija je uspješno servisirala sve dospjele tranše, a u vrijeme sastavljanja ovog izvješća priprema se nastavak realizacije ovog programa u 2010.g. Na buduće kretanje financijskog rezultata Petrokemije d.d. utjecati će brojni čimbenici, uz ocjenu Uprave da je na internom planu značajan pomak ostvaren smanjivanjem broja radnika i snižavanjem plaća, tako da su ostvareni troškovi osoblja u prvom tromjesečju 2010.g. niži 25,3% u odnosu na isto razdoblje 2009.g. Osim cijene plina, koja se definira na domaćem tržištu, većina budućih rizika dolazi iz meñunarodnog okruženja, a pretežito kroz:1. Promjene cijena osnovnih sirovina na svjetskom tržištu (MAP, fosfat, kalijev klorid),2. Promjene prodajnih cijena mineralnih gnojiva i čañe,3. Kretanje cijena energenata - plina i lož ulja,4. Tečaj USD i EUR-a prema domaćoj valuti.

Na domaćem tržištu uslijed krize i niske potražnje produženi su rokovi naplate potraživanja, a odreñenu neizvjesnost u pogledu opskrbe plinom donosi novi ugovor o opskrbi prirodnim plinom, čije sklapanje traži dobavljač plina u Republici Hrvatskoj.U uvjetima pada BDP-a na domaćem tržištu i s problemom naplative potražnje, koji će biti izazov u poslovanju i u 2010. godini, Petrokemija d.d. je postavila za cilj – ostvariti minimalnu dobit, što će uglavnom ovisiti o nabavnoj cijeni plina i kretanju cijena gnojiva na domaćem i inozemnom tržištu. Svako daljnje povećanje cijene plina, koje se odvija u uvjetima stalnog pritiska na preispitivanje i snižavanje cijena gnojiva, ugrožava kontinuitet poslovanja Društva. Tijekom sastavljanja financijskog izvješća za prvo tromjesečje 2010. godine objavljena je u javnosti namjera Vlade RH, kao većinskog dioničara, da razriješi dužnosti Predsjednika Uprave Petrokemije d.d., što takoñer unosi odreñenu dozu neizvjesnosti meñu ostalim investitorima, dok se navedeno otvoreno pitanje ne razriješi.