Click here to load reader

TRƯỜNG THPT HOÀNG LỆ KHA

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of TRƯỜNG THPT HOÀNG LỆ KHA

http://dethithu.net – Truy cp ti thêm nhiu thi th THPT Quc Gia cp nht mi ngày!
Trang 1/4 - Mã thi 485
S GD & T THANH HÓA
TRNG THPT HOÀNG L KHA
KHO SÁT CHT LNG ÔN THI THPT QUC GIA
LN 1 - NM 2016_2017
Thi gian làm bài: 50 phút - 40 câu trc nghim
H, tên thí sinh:.................................................................S báo danh:.................. Mã thi 485
Câu 1: Mt sóng c truyn trong mt môi trng dc theo trc Ox vi phng trình u = 5cos(6t - x) (cm) (x tính bng mét, t tính bng giây). Tc truyn sóng bng
A. 3 m/s. B.
6 m/s. D. 6 m/s.
Câu 2: Mt vt nh dao ng iu hòa theo phng trình x = Acos10t (t tính bng s). Ti t = 2s, pha ca dao ng là
A. 40 rad. B. 20 rad. C. 10 rad. D. 5 rad.
Câu 3: Con lc n dao ng iu hòa, khi tng chiu dài con lc lên 4 ln thì tn s dao ng ca con lc
A. tng lên 4 ln B. gim i 2 ln C. gim i 4 ln D. tng lên 2 ln
Câu 4: Mt mch LC có in tr không áng k, dao ng in t t do trong mch có chu k 2.10-4 s.
Nng lng in trng trong mch bin i tun hoàn vi chu k là
A. 0,5.10-4 s. B. 1,0.10-4 s. C. 4,0.10-4 s. D. 2,0.10-4 s.
Câu 5: Biu thc li ca vt dao ng iu hòa có dng x = Acos(ωt + φ) . Ti thi im vn tc có ln bng mt na
vn tc cc i, lúc ó li ca vt có ln bng
A. A
2
Câu 6: Hin tng sóng dng trên dây àn hi, khong cách gia hai nút sóng liên tip bng A. mt bc sóng. B. hai ln bc sóng. C. mt na bc sóng. D. mt phn t bc sóng.
Câu 7: Mt vt dao ng iu hòa, mi chu k dao ng vt i qua v trí cân bng A. hai ln. B. bn ln. C. ba ln. D. mt ln.
Câu 8: Dao ng tt dn là mt dao ng có A. ma sát cc i. B. chu kì tng t l vi thi gian. C. biên gim dn theo thi gian. D. biên thay i liên tc.
Câu 9: Chn câu sai: Âm LA ca mt cái àn ghi ta và ca mt cái kèn có th cùng A. th dao ng âm B. tn s C. cng âm D. mc cng âm
Câu 10: Mt vt nh dao ng iu hòa theo mt qu o dài 12 cm. Dao ng này có biên là A. 24 cm. B. 12 cm. C. 3 cm. D. 6 cm.
Câu 11: c im nào trong s các c im di ây không phi là c im chung ca sóng c và sóng in t?
A. Truyn c trong chân không B. Là sóng ngang
C. Mang nng lng D. B nhiu x khi gp vt cn.
Câu 12: Hai dao ng iu hòa có phng trình dao ng ln lt là x1 = 5cos(2πt+ π/6) (cm) và x2
= 5 3 cos(2πt+ 2π/3) (cm). Biên và pha ban u ca dao ng tng hp là
A. 5 7 cm, 5π/6 B. 10 cm, 0,5 π C. 5 6 cm π/3 D. 5 7 cm, 0,5 π
D eThiThu.N
et http://dethithu.net
http://dethithu.net – Truy cp ti thêm nhiu thi th THPT Quc Gia cp nht mi ngày!
Trang 2/4 - Mã thi 485
Câu 13: Mt sóng c có chu k T, tn s f, truyn trên dây àn hi vi tc truyn sóng v và bc sóng λ. H thc không úng là
A. v = T
B. v = λf C. .v f D. .v T
Câu 14: Mt si dây àn hi dài 100cm, có hai u A, B c nh. Mt sóng truyn có tn s 50Hz, vi tc truyn sóng là 20m/s. S bó sóng trên dây là
A. 500. B. 50. C. 5. D. 10.
Câu 15: Mt mch dao ng LC lí tng có L = 1/π mH, C = 4/π nF. Sau khi kích thích cho mch dao
ng. Chu kì dao ng in t t do ca mch là
A. 4.10-6s B. 2.10-6s C. 4.10-5s D. 4.10-4s
Câu 16: Sóng in t có tn s 12MHz thuc loi sóng nào di ây
A. Sóng dài B. Sóng trung C. Sóng cc ngn D. Sóng ngn
Câu 17: Mt con lc n gm vt m treo vào si dây không giãn, khi lng không áng k, chiu dài l. Con lc dao ng iu hòa ti ni có gia tc trng trng là g. Tn s góc ca dao ng là:
A.
g
l
B.
1
2
g
l
C.
l
g
D.
1
2
m
l
Câu 18: Mt cht im dao ng iu hòa có li ph thuc vào thi gian theo quy lut
x 4cos 2 t 6

(x tính bng cm, t tính bng s). Tn s góc ca dao ng này là
A. 4 cm. B. 6
. C. 2π rad/s. D. 1 Hz.
Câu 19: Mt vt nh khi lng 250g dao ng theo phng trình x = 8cos10t (x tính bng cm; t tính bng s). Th nng ca vt khi biên âm là:
A. -80 mJ B. -128 mJ C. 80 mJ D. 64 mJ
Câu 20: Mt vt nh dao ng iu hòa vi biên 5 cm và vn tc có ln cc i là 10 cm/s. Chu kì dao ng ca vt nh là
A. 1 s. B. 4 s. C. 3 s. D. 2 s.
Câu 21: iu phát biu nào sau ây là sai khi nói v quá trình lan truyn ca sóng c hc A. là quá trình truyn nng lng . B. là quá trình lan truyn dao ng trong môi trng vt cht theo thi gian. C. là quá trình lan truyn ca pha dao ng. D. là quá trình lan truyn các phn t vt cht trong không gian.
Câu 22: Mt sóng c lan truyn trong mt môi trng. Hai im trên cùng mt phng truyn sóng, cách nhau mt khong bng bc sóng có dao ng
A. ngc pha. B. cùng pha. C. lch pha 2
D. lch pha

Câu 23: Mt sóng c truyn dc theo trc Ox có phng trình u = Acos(20πt – πx) (cm), vi t tính bng s. Tn s ca sóng này bng:
A. 5 Hz. B. 15Hz C. 20Hz D. 10Hz
Câu 24: Hai âm có cùng cao là hai âm có cùng A. biên . B. tn s. C. cng âm. D. mc cng âm.
Câu 25: Con lc lò xo gm vt nh có khi lng m = 400 g và lò xo có cng k. Kích thích cho vt dao ng iu hòa vi c nng W = 25 mJ. Khi vt i qua li - 1 cm thì vt có vn tc - 25 cm/s. Xác nh cng ca lò xo
A. 25 N/m. B. 50 N/m. C. 150 N/m. D. 250 N/m.
Câu 26: Mt vt tham gia ng thi hai dao ng iu hòa có phng trình 1 2cos 10x t cm và
2 2cos 10 2
D eThiThu.N
http://dethithu.net – Truy cp ti thêm nhiu thi th THPT Quc Gia cp nht mi ngày!
Trang 3/4 - Mã thi 485
A. 10 2 cm/s B. 10π cm/s C. 20π cm/s D. 20 2 cm/s
Câu 27: Mt sóng in t ang truyn t mt ài phát sóng Hà Ni n máy thu. Bit cng in trng cc i là 10 (V/m) và cm ng t cc i là 0,15 (T). Ti im A có sóng truyn v hng Bc theo phng nm ngang, mt thi im nào ó khi cng in trng là 4 (V/m) và ang có hng ông thì véc t cm ng t có hng và ln là:
A. Hng xung 0,06 (T) B. Hng xung 0,075 (T)
C. Hng lên 0,075 (T) D. Hng lên 0,06 (T)
Câu 28: Cho hai ngun sóng kt hp trên mt nc, cùng pha có biên 4 cm ti hai im A và B cách nhau 31 cm. Cho bc sóng là 12 cm. O là trung im AB. Trên on OB có hai im M và N
cách O ln lt 1 cm và 4 cm. Khi N có li 2 3 cm thì M có li
A. 4 3 cm B. – 6 cm C. 2 cm D. –2 cm
Câu 29: Mch chn sóng ca mt máy thu vô tuyn gm cun cm thun L và mt b t gm t C0 ghép
song song vi t xoay CX có iên dung bin thiên t C1 =10pF. n C2 = 310pF khi góc xoay bin thiên
t 00 n 1500 . Mch thu c sóng in t có bc sóng t λ1 =10m n λ2 =40m . Bit in dung ca
t xoay là hàm bc nht ca góc xoay. mch thu sóng in t có bc sóng λ = 20m thì góc xoay ca
bn t là
A. 600 B. 750 C. 300 D. 450
Câu 30: Mt con lc lò xo dao ng theo phng ngang vi c nng dao ng là 20mJ và lc àn hi cc i là 2N. Biên dao ng ca con lc là
A. 4cm B. 3cm C. 1cm D. 2cm
Câu 31: Ngi ta nh u t mt phòng hát Karaoke hình hp ch nht có din tích sàn khong 18 m2, cao 3 m. Dàn âm thanh gm 4 loa có công sut nh nhau t ti các góc di A, B và các góc A’, B’ ngay trên A, B, màn hình gn trên tng ABB’A’. B qua kích thc ca ngi và loa, coi rng loa phát âm ng hng và tng hp th âm tt. Phòng có thit k công sut n tai ngi ngi hát ti trung im M ca CD i din cnh AB là ln nht. Tai ngi chu c cng âm ti a bng 10 W/m2. Công sut ln nht ca mi loa mà tai ngi còn chu ng c xp x
A. 535W. B. 796 W. C. 723W. D. 678W.
Câu 32: Mt vt thc hin ng thi 3 dao ng cùng phng, cùng tn s có phng trình
1 1
2 cos( )
2 cos( )
Ti thi im t1 các li có giá tr
1 2 310 , 40 , 20x cm x cm x cm . Ti thi im 2 1
4
T t t các giá tr li ln lt là
1 2 310 3 , 0 , 20 3x cm x cm x cm . Tìm biên dao ng tng hp.
A. 50cm B. 40 3 cm C. 60cm D. 20cm
Câu 33: Trên mt nc có hai ngun dao ng M và N cùng pha, cùng tn s f = 15Hz. Ti im S cách M 30cm, cách N 24cm, dao ng có biên cc i. Gia S và ng trung trc ca MN còn có ba dãy không dao ng. Tc truyn sóng trên mt nc là
A. 2cm/s. B. 72cm/s. C. 30 cm/s. D. 36cm/s.
Câu 34: Ti mt ni trên mt t, có hai con lc n dao ng iu hòa vi biên góc 1, 2 và chu
kì tng ng T1, T2 = 2 5T1. Ban u c hai con lc u v trí biên. Sau thi gian
T1
3 u tiên, quãng
ng mà vt nh ca hai con lc i c bng nhau. T s 1
2 có bng
28 75.
Câu 35: Mt vt dao ng iu hòa vi phng trình .)2cos(6 cmtx Ti thi im pha ca
dao ng bng 61 ln bin thiên pha trong mt chu k, tc ca vt bng
A. ./36 scm B. ./6 scm C. ./12 scm D. ./312 scm
D eThiThu.N
http://dethithu.net – Truy cp ti thêm nhiu thi th THPT Quc Gia cp nht mi ngày!
Trang 4/4 - Mã thi 485
Câu 36: Trong môi trng ng hng và không hp th âm, có ba im theo th t A, B và C thng hàng. Mt ngun im phát âm có công sut là P t ti O(không nm trên ng thng i qua A,B) sao cho mc cng âm ti A và ti C bng nhau và bng 30 dB. B ngun âm ti O, t ti B mt
ngun âm im phát âm có công sut 10
3
P
thì thy mc cng âm ti O và C bng nhau và bng
40 dB, khi ó mc cng âm ti A gn vi giá tr nào nht sau ây ? A. 34 dB. B. 38 dB. C. 29 dB. D. 27 dB.
Câu 37: Cho mt sóng dc vi biên 2 2 cm truyn qua mt lò xo thì thy khong cách gn nhau nht gia hai im B và C trên lò xo là 16 cm. V trí cân bng ca B và C cách nhau 20 cm và nh hn na bc sóng. Cho tn s sóng là 15 Hz. Tính tc truyn sóng.
A. 10 m/s. B. 12 m/s C. 24 m/s. D. 20 m/s.
Câu 38: Trên mt si dây AB dài 1,2m ang có sóng dng vi 3 bng sóng. Hai u A, B là các nút sóng. thi im phn t ti im M trên dây cách A 30cm có li 0,3cm thì phn t ti im N trên dây cách B 50cm có li
A. – 0,3 cm. B. 0,3 cm. C. – 0,5 cm. D. 0,5 cm.
Câu 39: Có hai con lc lò xo ging ht nhau dao ng iu hoà trên mt phng nm ngang dc theo hai ng thng song song cnh nhau và song song vi trc Ox. Biên ca con lc th nht là A1 =
4cm, ca con lc th hai là A2 = 4 3 cm, con lc th hai dao ng sm pha hn con lc th nht.
Trong quá trình dao ng khong cách ln nht gia hai vt dc treo trc Ox là a = 4cm. Khi ng nng ca con lc th nht cc i là W thì ng nng ca con lc th hai là:
A. W B. 3
.
Câu 40: Mt ngun âm N ng hng phát ra sóng âm lan truyn trong môi trng không khí. Hai im A, B trong không khí cách N các khong NA = 10 cm và NB = 20 cm. Nu mc cng âm ti A là L0 (dB) thì mc cng âm ti im B là
A. (L0 – 4) dB B. L0/4 dB C. (L0 – 6) dB D. L0/2 dB
----------- HT ----------
1 D 11 A 21 D 31 D
2 B 12 B 22 B 32 D
3 B 13 C 23 D 33 C
4 B 14 C 24 B 34 D
5 B 15 A 25 D 35 A
6 C 16 D 26 B 36 A
7 A 17 A 27 A 37 B
8 C 18 C 28 B 38 A
9 A 19 C 29 C 39 C
10 D 20 A 30 D 40 C
Truy cp http://dethithu.net thng xuyên cp nht nhiu Thi Th THPT Quc Gia, tài liu ôn thi
THPT Quc Gia các môn Toán, Lý, Hóa, Anh, Vn ,Sinh , S, a, GDCD c DeThiThu.Net cp nht
hng ngày phc v s t!
Like Fanpage Thi Th THPT Quc Gia - Tài Liu Ôn Thi: http://facebook.com/dethithu.net cp
nht nhiu thi th và tài liu ôn thi hn
Facebook Admin DeThiThu.Net ( Hu Hùng Hin Hòa): http://facebook.com/huuhunghienhoa
D eThiThu.N
Trang 5/5 - Mã thi 485
http://dethithu.net – Truy cp ti thêm nhiu thi th THPT Quc Gia cp nht mi ngày!
Truy cp http://tailieutracnghiem.net thng xuyên cp nht thêm nhiu tài liu ôn thi THPT Quc
Gia các môn thi trc nghim Toán, Lý, Hóa, Anh, Sinh, S, a, GDCD Like Fanpage Tài Liu Trc Nghim Thi THPT Quc Gia: http://facebook.com/tailieutracnghiem.net
cp nht nhiu tài liu ôn thi hn
Quý thy cô có nhu cu mua file WORD b thi trc nghim THPT Quc Gia 2017 cùng ngân hàng câu hi trc nghim file WORD d dàng chnh sa, biên son li phc v nhu cu dy hc, ra . Vui lòng liên h Email: [email protected]
eThiThu.N et

Search related