24
SULIT 375711 EKONOMI ASAS KERTASl MASA 1 114 JAM MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (CAWANGAN PULAU PINANG) MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2A13 EKONOMI ASAS KERTASl lJAM 15 MINTT JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soatan ini ini mengandungi 40 soalan 2. Jawao semua soalan 3. Tiap- tiap soalan diikuti empat pilihan iaitu A, B, C dan D.Pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan kertas jawapan anda pada kertas objektif yang disediakan. 4. Jika hendak menukar jawgpan padamkqn tanda yang tetah dibuat ,kemudian hitamkan jawapan yang baru 5. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintafik www. myschoolchildren.com Modul latihan berfokus ini mengandungi ( 13 ) halaman bercetak SULIT more examination papers at : www.myschoolchildren.com

Trial SPM 2013 PENANG Ekon Asas K12 Ioj

Embed Size (px)

DESCRIPTION

percubaan ekonomi asas spm

Citation preview

Page 1: Trial SPM 2013 PENANG Ekon Asas K12 Ioj

SULIT375711EKONOMI ASASKERTASlMASA 1 114 JAM

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA(CAWANGAN PULAU PINANG)

MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2A13

EKONOMI ASAS

KERTASl

lJAM 15 MINTT

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soatan ini ini mengandungi 40 soalan

2. Jawao semua soalan

3. Tiap- tiap soalan diikuti empat pilihan iaitu A, B, C dan D.Pilih satu jawapan sahaja.Hitamkan kertas jawapan anda pada kertas objektif yang disediakan.

4. Jika hendak menukar jawgpan padamkqn tanda yang tetah dibuat ,kemudianhitamkan jawapan yang baru

5. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintafik

www. myschoolchildren.com

Modul latihan berfokus ini mengandungi ( 13 ) halaman bercetakSULIT

more examination papers at :www.myschoolchildren.com

Page 2: Trial SPM 2013 PENANG Ekon Asas K12 Ioj

Gambar di bawah menunjukkan sejenis barang dalam ekonomi.

Pernyataan manakah yang menerangkan ciri barang dalam gambar di atas?

A Kos lepas adatah sifarB Penawaran tidak terhadC Disediakan oleh kerajaanD Ada pengecualian penggunaan

Gambar berikut berkaitan dengan pilihan barang yang perlu dibuat oleh Siti.

Apakah kos lepas yang dihadapi oleh Siti jika dia bercadang untuk membeliensiklopedia?

A KamusB Ensiklopedia l

G Kamus dan ensikloperJia

D Tiada kos lepas

tnWWW.myschoOlChildren.com $,rce Sftemo. al.wa4a www. myschoolch i ld ren . colTt

more examination papers at :www.myschoolchildren.com

Page 3: Trial SPM 2013 PENANG Ekon Asas K12 Ioj

(;

3 Mengapakah pengguna perlu membuat pilihan barangan dengan cekap?

A Memaksimumkan kepuasanB Mengurangkan perbelanjaanC Mengelakkan masalah pembaziranD Memaksimumkan penggunaan sumber ekonomi

4 Pengeluar Ztelah membuat keputusan mengeluarkan minyak wangi untuk dijualkepada golongan berpendapatan rendah. Apakah masalah asas ekonomi yang telahdiselesaikan?

I Apa yang hendak dikeluarkanll Bagaimana hendak dikeluarkanlll Berapa yang hendak dikeluarkanlV Untuk siapa hendak dikeluarkan

A tdanllB ldanlVC Il dan lllD lll dan lV

5 Bagaimanakah Sistem Ekonomi Perancangan Pusat menyelesaikan masatah asas

A Keluaran adatah untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakatB Keluaran adalah berasaskan kepada corak agihan pendapatanC Ketuaran adalah untuk golongan berpendapatan rendah dan miskin sahajaD Keluaran adalah untuk semua individu datam masyarakat tanpa mengambil kira

kaya atau miskin

G--:: MakIu matsberikut-berkaitan:den ga n: EneikAzarryseoran grdoktor:

Encik Azam bekerja sebagai seorang doktor di sebuah hospital kerajaan di AlorSetar. Selain gaji bulanan, beliau juga menikmati kemudahan pinjamanperumahan dengan kadar faedah yang rendah.

Kemudahan pinjaman perumahan merupakanA upah wangB upah bukan wangC bayaran pindahan

D faedah sampingan

more examination papers at :www.myschoolchildren.com

Page 4: Trial SPM 2013 PENANG Ekon Asas K12 Ioj

7 Gambar di bawah menunjukkan satu kegiatan dalam sektor ekonomi.

Hitungkaq pendapatan boleh guna Puan Maria

A RM16 600B RM20 600G RM21 600D RM25 600

Apakah sektor ekonomi di atas?

A Sektor primerB Sektor keduaC Sektor ketigaD Sektor sekunder

Antara faktor berikut, manakah yang akan menyebabkan upah benar lebih rendahdaripada upah nominal?

A Peningkatan peluang pekerjaanB Peningkatan pendapatanC Kekurangan buruh dalam pasaran buruhD Kenaikan harga minyak petro! dan diesel

Rajah di bawah berkaitan dengan pendapatan Puan Maria.

Cukai pendapatanRMl 200

)

o

Pendapatan Puan MariaGaji : RM20 000Elaun :RM4000Bonus:RM5000

Sewa'rumahRM1 000

PerbelanjaanRM3 000

more examination papers at :www.myschoolchildren.com

Page 5: Trial SPM 2013 PENANG Ekon Asas K12 Ioj

Eoqc0)L

SI.CC)oo.C(JaEj==EoqcE

=()C)oo(ttE;3

d-", =\i

10 Berikut adalah langkah penyediaan belanjawan peribadi.

Langkah Keterangan

I Catatkan perbelanjaan harian, perbelanjaan tetap dan

perbelanjaan tidak tetap

il Menyusun perbelanjaan mengikut keutamaan

ilt Kena! pasti punca pendapatan dan potongan wajib

IV Memastikan perbelanjaan tidak melebihi pendapatan boleh

guna

V Baki pendapatan ditabungkan

Apakah susunan yang betul?A l, ll, lll, lv dan VB ll, lv, l, llt dan vc l, IV, ll, lll dan VD lll, l, ll, lv dan v

11 Pernyataan manakah benar mengenai isi rumah?A Membayar ganjaran kepada faktor-faktor pengeluaranB Membekalkan faktor-faktor: pengeluaran kepada firmaG Membiayai perbelanjaan penggunaan untuk memaksimumkan keuntunganD Metiputi sebuah keluarga dan sekumpulan rakan yang tinggal bersama sahaja

12 Apakah maksud permintaan berkesan?A Permintaan yang mempunyai sokongan wangB Permintaan untuk membeli barang mewahC Permintaan pada suatu jangka masa tertentu

. D fermintaan pada suatu tingkat harga tertentu

/.\( ) 13 Jadual di bawah menunjukkan keanjalgn harga permintaan Barang L dan Barang M

bagt lebuah firma. - - - ' - -

Baranq L Baranq MPekali

Keanjalan HargaPermintaan

2.5 0.7

. Apakah tindakan yang perlu diambil oleh firma ini untuk memaksimumkan keuntungan?A Menaikkan harga Barang L dan Barang M

B Menurunkan harga Barang L dan Barang M

C Menaikkan harga Barang L dan menurunkan harga Barang M

D Menurunkan harga Barang L dan menaikkan harga Barang M

more examination papers at :www.myschoolchildren.com

Page 6: Trial SPM 2013 PENANG Ekon Asas K12 Ioj

14 Rajah di bawah menunjukkanHarga (RM)

keluk permintaan terhadap Barang T.

Kuantiti (unit)

Rilrt-.Xi*1"fl#rf njalan harsa permintaan barans r di atas jika harsa meninskar dari

A 0.25B 0.55c 0.75D 1.00

15 Rajah di bawah menunjukkan keluk permintaan kereta Viva Elite.

Harga (RM)

Dr Do

Qo Kuantiti kereta

Apakah faktor yang mgnyeol!.r<alneratihan keruk dari DoDo keD1D1?I Kenaikan harga keieta Viva Elite- -'ll Penurunan harga kereta Myvi SElll Penurunan tambang pengangkutan awarnlv Kerajaan membenarkan petelasan cukai sebanyak RMS 000 kepada pembeli kereta

B ldanlVC ll dan iltD lll dan tV

Tujuan sesebuah firma ditubuhkan adalah seperti berikut kecualiA memakSimUmkan keUntUngan- --r- !' vvr r')vr i-:--

B memaksimumkan perbet.n]rrnC meningkatkan kebajikan masyarakatD memperluas pasaran barang keluarannya

0

16

more examination papers at :www.myschoolchildren.com

Page 7: Trial SPM 2013 PENANG Ekon Asas K12 Ioj

C,

17 Antara kegiatan yang berikut, yang manakah merupakan kegiatan pengelu aran dalamekonomi?I Encik Maniam menjual roti canai dan tosai di pasar malam pada setiap Ahad.ll Syarikat Percetakan Jinson mencetak kad jemputan untuk majlis perkahwinan .

lll Cik Wendy menempah tiket penerbangan Air Asia ke Singapura untuk bercuti.lV Puan Aishah membeli sebuah,telefon bimbit untuk anaknya sebagai hadiah hari jadi.A ldanllB ldanlVC ll dan lllD lll dan lV

\1B Apakah jenis kos pengeluarah yang berubah pada setiap tingkat output?

A Kos berubahB Kos purata

C Kos sutD Kos tetap

19 Rajah di bawah menunjukkan keluk penawaranbarangZ.

Harga (RM)

Kuantiti (unit)

Apakah penentu penawaran yang menyebabkan kuantiti beiubah dari Qo ke Qr?A Kenaikan harga barang Z ,

B Kejatuhan harga faktor pengeluaranG Kemajuan tbknologi dalam pengeluaran barangZD Kerajaan menarik batik subsidi kepada pengelu ar barangZPr

20 I

Pekali keanjalan penawaran bagi barang perkilangan ialah 1 .6

Apakah jenis keanjalan harga penawaran dalam pernyataan di atas?A . AnjalB Anjal satu :

C Anjal unitiD Tiiak anjal

more examination papers at :www.myschoolchildren.com

Page 8: Trial SPM 2013 PENANG Ekon Asas K12 Ioj

21 Antara berikut, yang manakah syarat wujudnya suatu pasaran?

I Adanya penjual yang sanggup menjualll Adanya pembeli yang sanggup membelilll Adanya suatu tingkat harga yang belum ditentukanlVAdanyaperanankerajaanmengaWathargabarangan

A ldanllB tdanlVC ll dan lllD lll dan lV

22 Jadual di bawah menunjukkan kuantiti daging ayam yang ditawarkan oleh penternak A,penternak B dan penternak C pada pelbagai tingkat harga.

Harga dagingayam (RM)

Kuantiti penawaran kg)Penternak

APenternak

BPenternak

c1.002,003.004.00

50403020

70605040

90705030

Jika kuantiti permintaan pasaran daging ayam ialah 130 kg, berapakah tingkat hargakeseimbangan pasaran?

A RM1.OO

B RM2.OO

G RM3.OO

D RM4.OO

23 Pernyataan berikut mengenai maklumat sebuah pasaran.

. Harqa keseimbanoan ialah RM20.00

. ' Tingkat harga sekarang ialah RM29.00

Berdasai'kan pernyataan di atas, yang manakah benar tentang pasaran itu?

I Pasaran mengalami lebihan permintaan !

ll Pasaran mengalami lebihan penawaran

tll Har,ga pasaran akan jatuh

lV Harga pasaran akan naik

A ldanllB ldanlVG ll dan lllD lll dan lV

more examination papers at :www.myschoolchildren.com

Page 9: Trial SPM 2013 PENANG Ekon Asas K12 Ioj

24 Rajah di bawah menunjukkan aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor.

ry

e

Manakah merupakan aliran perbelanjaan isi rumah?

A Aliran IB Aliran IIC Aliran IIID Aliran fV

/

25 Rajah di bawah menunjukkan keluk penawaran bagi empat buah firma (S1,S2,S3 dan,Sa) pada harga RMB.00

Kuantid (Utri$

Berapakah X jika kuantiti penawaran pasaran adalah sebanyak BB unit?

A 18

B38c30D63

.0

Htrga (Rlvf)

more examination papers at :www.myschoolchildren.com

Page 10: Trial SPM 2013 PENANG Ekon Asas K12 Ioj

26 Pernyataan di bawah adalah mengenai ciri-ciri sejenis wang.

a

a

Merupakan wang sahDisandarkan pada emas dan pertukaran asing

Apakah jenis wang di atas?A Duit syilingB Wang tandaC Wang kertasD Deposit semasa

27 Rajah di bawah menunjukkan maklumat bagi dua jenis bank.

X = Bank Perdagangan Z = Bank Saudagar

28

Pernyataan manakah benar mengenai Y?A Dimiliki oleh swastaB Dirniliki oleh kerajaanC Memberi perkhidmatan kepada semua individuD Bertujuan untuk mengawasi dan mengawal pelaksanaan dasar kewangan

Rajah di bawah menunjukkan penjelasan maksud konsep Skim Perbankan lslarn olehdua individu.

Apakah kqrygpltqr Perbqnkall !!lel!-yq!g diielaskan oleh dua individu di atas?

,

INDIVIDU ASuatu kontrak perkongsian keuntungan dimana satu pihak menawar sumber modalmanakala satu pihak lagi menyumbangkerja. (

(

Penjualan barang pada harga yang lebihINDIVIDU B

Lrlrqqr u arrlJaqa:narqa:tJeilantlYar

t

ABcD

an Konsep DKtm reroanKan lslam va sKan olen oua rnorvrou ot alndividu A 'ridu B

Wadiah MUSVatc.^cr r

Mudharabah MurabahahBai Bithaman Aiil Bai At TakiiriWadiah Murabahah

more examination papers at :www.myschoolchildren.com

Page 11: Trial SPM 2013 PENANG Ekon Asas K12 Ioj

29

30

Bagimanakah bank pusat di negara kita mengawal kestabilan nilai mata wang?I Menambah pengeluaran duit syilingll Memberi pendahutuan sementara kepada kerajaanlll Menambat nilai Ringgit Malaysia pada nilai Dolar AmerikalV Mengawal dan menyokong nilai Ringgit Malaysia di pasaran pertukaran asing

A l.dan llB ldanlVC ll dan lllD lll dan lV

Gambar di bawah rnenunjukkan logo-logo sejenis institusi kewangan.

oApakah fungsi utama institusi kewangan di atas kepada orang ramai?A Menerima depositB Memberi pinjamanG Membuat perniagaanD Menghasilkan barangan

31 Jenis pekerjaan manakah tergotong dalam sektor kedua?.!

B PeguamC ArkitekD Jurutera Petroleum

32 Jadual di bawah menunjukkan sebahagian sumber hasil kerajaan'persekutuan padasuatu tahun.

Butiran Jumlah(RM Juta)

Cukai Pendapatan lndividu 15 399Cukai Pendapatan Petroleum 35 826Cukai Perkhidmatan 3 708Cukai Jualan I 059Cukai lmport 2 211Cukai Eksais 11 038

Berapakah jumlah hasil kerajaan daripada sumber hasil cukai langsung?

A RM1 I 10ilB RM46 864c RM51 225D RM63 992

10more examination papers at :www.myschoolchildren.com

Page 12: Trial SPM 2013 PENANG Ekon Asas K12 Ioj

33

34

36

35

Mengapa Malaysia masih perlu berdagang dengan negara-negara lain?A Rakyat Malaysia tidak sukakan barangan importB lktim dan tanah tanih Malaysia sesuai untuk semua tanamanC Masih terdapat banyak barangan yang tidak dapat dihasilkan di dalam negaraD Teknologi perindustrian Malaysia setanding dengaan negara maju

Pilih keburukan yang timbul akibat daripada sekatan perdagangan antarabangsa.

A Metindungi industri mudaB Mengurangt<an pengangguranC Menambahkan jumlah eksport negaraD Berlaku salah agihan sumber ekonomi dalam negara

Antara berikut, yang manakah merupakan eksport nampak Mataysia?

I Syarikat ABC dari Tokyo, Jepun membeli minyak sawit dari Syarikat XYZdi Malaysiall Pelancong dari Arab Saudi menginap di Hotel Hydro, Batu Feringghi di Pulau Pinanglll Syarikat Kayu Jati dari lndonesia menghantar barangnya menggunakan

perkhidmatan kapal terbang milik Sistem Penerbangan Malaysia (MAS) t I

lV Syarikat Unity dari Sri Lanka mengimport tada hitam dan bunga cengkih dari Mir[,

SarawakA ldan llB ldanlVC ll dan lllD lll dan lV

Maklumat berikut berkaitan dengan perubahan kadar pertukaran Ringgit Malaysia (RM)berbanding Yen Jepun (Y ) pada tahun 2012.

Mac+100: RM220

Jun

+100: RM235i.-)

Apakah kesan perubahan kadar pertukaran tersebut kepada jumlah eksport dan import

AB

cD

11

Eksport lmportMeningkat Men ngkatMenurun Men ngkatMenurun Menurun

Meningkat Menurun

more examination papers at :www.myschoolchildren.com

Page 13: Trial SPM 2013 PENANG Ekon Asas K12 Ioj

37 Maklumat berikut adalah mengenai perbelanjaan Encik Norazizul di London.

Jam tangan - f.439Kemeja - f.120

Jika kadar pertukaran RM1 = t0.21, berapakah jumlah Ringgit Malaysia yang tetahdibelanjakan oleh En Norazizul?

A RM 571.43

B RM2 090.48G RM2 661.90D RM2 752.38

Soatan 37 hingga Soalan 40 berdasarkan pitihan jawapan seperti jaduat di bawah.

Pilihan Pernyataan I Pernvataan llABcD

BetulSatahBetulSalah

SalahBetulBetulSalah

I Pergerakan di sepanjang keluk penawaran yang sama menunjukkan berlakunyaperubahan dalam kuantiti yang ditawarkan.

l! Pergerakan di sepanjang keluk penawaran yang sama adatah disebabkan olehfaktor-faktor selain harga barang itu.

t Belanjawan tebihan adalah jumtah hasil kerajaan melebihi jumlah perbelanjaankerajaan

ll Belanjawan lebihan digunakan untuk mengatasi inflasi

40 I Pinjaman projek merupakan sumber pinjaman dalam negerill Pinjaman projek merupakan pinjaman jangka pendek yang ditawarkan pada harga

diskaun atas nilai mukanya

KERTAS SOALAN TAMAT

38

39

l2more examination papers at :www.myschoolchildren.com

Page 14: Trial SPM 2013 PENANG Ekon Asas K12 Ioj

SULIT37 5712EKONOMI ASASKERTAS 2MASA 2 JAM

37 5712

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA(CAWANGAN PULAU PINANG)

MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2013

EKONOMI ASAS

KERTAS 2

2 JAM

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1 . Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian; Bahagian A dan Bahagian B.

2. Jawab tiga soalan daripada Bahagian A dan satu soalan wajib di Bahagian B.

3. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam kerias jawapan yang disediakan. Sekiranya kertas

jawapan tidak mencukupi, sila dapatkan helaian tambahan daripada pengawas peperiksaan.

4. Anda dinasihati supaya mengambil masa BO minit untuk menjawab soalan dalam

Bahagia n A dan 40 mtinit untuk menjawab soalan dalam Bahagian B.

5. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan atau ceraian soalan ditunjukkan dalam

6. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, batalkan dengan kemas jawapan yang telah

dibuat. Kemudian tulis jawapan yang baharu.

7 . Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik.

B. Semua kertas jawapan anda hendaklah diserahkan pada akhir peperiksaan

Modul latihan berfokus ini mengandungi 11 halaman bercetak.SULIT

more examination papers at :www.myschoolchildren.com

Page 15: Trial SPM 2013 PENANG Ekon Asas K12 Ioj

1 (a) Gambar 1

2

Bahagian A

[75 markah]

Jawab mana-mana tiga soalan daripada bahagian ini.

merujuk kepada sebuah unit ekonomi.

Gambar 1

Terangkan tiga masalah ekonomi yang dihadapi oleh unit ekonomi tersebut.

(b) Gambar 2 menunjukkan sejenis barang dalam ekonomi.

Gambar 2

(i) Apakah jenis barang tersebut?

(ii) Jelaskan tiga ciri barang di 1 (bxi).

16 markahl

11 markahl

13 markahl

more examination papers at :www.myschoolchildren.com

Page 16: Trial SPM 2013 PENANG Ekon Asas K12 Ioj

3

(c) Makiumat berikut berkaitan ciri sistem ekonomi di Negara A dan Negara B.

lndividu dan pihak swasta bebasmemiliki sumber ekonomi.

Sumber adalah milik mutlakkerajaan.

Bezakan dua ciri lain antara sistem ekonomi di Negara A dan Negara B.

14 markahl

(d) Jadual 1 menunjukkan upah wang dan harga dua jenis barang pada tahun 2010 dan2011.

Tahun Upah Wang(RM)

Harga Barang (RM)

Barang A Barang B2010 5 000 100 400

2011 6 000 140 500

Jadual 1

Hitungkan :

(i) Upah benar pada tahun 2010 dan tahu n 2011. 14 markahl

(ii) Tafsirkan keadaan upah benar pada tahun 20ll berbanding 2010.12 markahl

(e) Maklumat berikut berkaitan dengan satu persamaan dalam ekonomi.

Pendapatanbolehguna = X + Perbelanjaan

(i)

(ii)

Apakah X?

Terangkan dua kepentingan X kepada individu.

11 markahl

14 markahl

www. myschoolch ild ren.comfi,w SftBnw akuatpt irt.

more examination papers at :www.myschoolchildren.com

Page 17: Trial SPM 2013 PENANG Ekon Asas K12 Ioj

2 (a) Jelaskan konsep isi rumah.

(b) Jadual 2 menunjukkan permintaan terhadap suatu barang.

Harga (RM) Kuantiti diminta (unit)

6 24

12 16

1B B

Jadual2

(i) D_engan menggunakan kertas graf, lukis keluk permintaan barang tersebut.[Gunakan skala 2 cm = RM 3 pada paksi harga dan 2 cm = 4 unit pada paksikuantitil i+ markahl r)

(ii) Jelaskan pembentukan keluk permintaan tersebut. 13 ma*ahl

(c) Jadual 3 menunjukkan kos pengeluaran jangka pendek sebuah firma.

Output(unit)

Jumlah Kos(RM)

Kos Purata(RM)

Kos Sut(RM)

0 200

1 270 270 70

2 320 160 50

3 360 120 40

4 420 105 60

5 490 98 70

6 600 100 110

Jadual 3

Jelaskan hubungan antara output dengan'kos purata dan kos sut pada tingkat outputberikut: 1

14 markahl

t

(i) output0-3unit

(ii) output3-5unit

13 markahl

13 markahl

more examination papers at :www.myschoolchildren.com

Page 18: Trial SPM 2013 PENANG Ekon Asas K12 Ioj

5

(d) Jadual 4 menunjukkan penawaran komputer pada bulan Januari dan Jun tahun 2013.

Bulan Harga Seunit(RM)

Kuantiti ditawar(unit)

Januari 2 500.00 5 000

Jun 2 500.00 B 000

Jadual 4

Terangkan tiga faktor yang menyebabkan perubahan penawaran tersebut.

16 markahl

(e) Maklumat berikut berkaitan dengan syarikat wira sdn. Bhd.

Semasa kegawatan ekonomi, Syarikat Wira Sdn. Bhd.mengurangkan penawaran barang X sebanyak 20% .

Hitungkan nilai keanjalan harga penawaran jika harga berubah 10%.

12 markahl

;I

more examination papers at :www.myschoolchildren.com

Page 19: Trial SPM 2013 PENANG Ekon Asas K12 Ioj

3 (a)

(b)

Nyatakan dua syarat kewujudan sesuatu pasaran.

menunjukkan keluk keseimbangan pasaran bagi meja kayu pelajar.

(RM

150

100

50

Kuantiti (unit)

Rajah 1

(i) Jelaskan keadaan pasaran pada harga RM50.

(ii) Huraikan keadaan pasaran pada titik E.

12 markahl

12 markahl

13 markahl

Rajah 1

Harga

a

(c) Berdasarkan situasi berikut, jelaskan kesan ke atas pasaran buruh tempatan.(Setialrsituasi-adatalrse-cara=b-erasingan

(i) Kerajaan mengehadkan kemasukan buruh asing ke negara kita. 13 markahl

(ii) Syarikat-syarikat tempatan menggunakan kaedah intensif buruh dalampengeluaran. 13 markahl

more examination papers at :www.myschoolchildren.com

Page 20: Trial SPM 2013 PENANG Ekon Asas K12 Ioj

,

7

(d) Gambar 3 dan 4 menunjukkan dua urus niaga dalam ekonomi.

URUS NIAGA A

Gambar 3

URUS NIAGA B

Gambar 4

Jelaskan dua kebaikan urus niaga B berbanding urus niaga A dalam ekonomi.

14 markahl

(e) Terangkan tiga fungsi bank pusat. 16 markahl

(f) Nyatakan dua sumbangan institusi kewangan bukan bank kepada perkembanganekonomi negara Malaysia. t2 markahl

e.

more examination papers at :www.myschoolchildren.com

Page 21: Trial SPM 2013 PENANG Ekon Asas K12 Ioj

B

4 (a) Gambar 5 menunjukkan kegiatan ekonomi penduduk dalam satu sektor ekonomi.

Gambar 5

Huraikan sektor ekonomi tersebut. 13 markahl

perbualan berikut berkaitan dengan satu keadaan ketidakstabilan ekonomi.

Encik Ravi

Encik Hassan

Encik Hassan, dengar khabar kerajaan akanmenurunkan cukai pendapatan. Cukai jualan pun

akan diturunkan. Betulkah?

Ya, Encik Ravi. Saya rasa memang patut kerajaanmenurunkan cukai kerana banyak kilang yang

sudah ditutup. Rakyat pun semakin kurangberbelanja.

Berdasarkan dialog tersebut,

(i)' hu-rEika-n-Im:eukai-'fangsu-nglcrai fhma*ahf

(ii) (a) Nyatakan keadaan ekonomi yang dihadapi oleh kerajaan. 11 markahl

(b) Jelaskan cara kerajaan menggunakan belanjawan negara untuk

mengatasi ketidat<stanitan elionomi tersebut. 16 markahl

Terangkan tiga tujuan kerajaan membuat pinjaman.

Wajarkah kerajaan membuat pinjaman daripada sumber luar negara?

Beri dua alasan.

16 markah)

(b)

(c)

(d)13 markahl

more examination papers at :www.myschoolchildren.com

Page 22: Trial SPM 2013 PENANG Ekon Asas K12 Ioj

9

5 (a) Dialog berikut berkaitan dengan urus niaga yang dijalankan oleh Syarikat Mutiara Sdn.Bhd. yang beribu pejabat di Kuala Lumpur.

Cik Aini

Encik Hadi

Perniagaan kita di lndonesia semakin pesat. Buat tahun ini,tempahan kita telah meningkat daripada g 000 unit kepada12 000 unit.

Baguslah tu. Kita seharusnya mempertuas pasaran kita kenegara Filipina pula untuk meningkatkan keuntungan syarikat.

(i) Jelaskan jenis urus niaga yang disebut dalam dialog di atas.

(ii) Jelaskan empat sebab wujudnya urus niaga tersebut.

12 markahl

14 markahl

s\

(b) Jadual 5 menunjukkan butir-butir akaun semasa bagi Negara Q pada satu tahuntertentu.

Butiran RM jutaEksport baranglmport barangPindahan semasa bersihPengangkutanPerjalananPendapatan pelaburan

Urus niaga kerajaanPerkhidmatan lain

38 60025 650

- 482-4060

1 550-3540

- 29s-2788

Jadual 5

Berdasarkan jadual di atas, hitungkan:

(i) imbangan dagangan

(ii) imbangan perkhidmatan

(iii) imbangan akaun semasa.

12 markahl

12 rnarkahl

12 rnarkahl

(c) Sekatan perdagangan antarabangsa akan mendatangkan pelbagai kesan burukkepada sesebuah negara.Adakah anda bersetuju dengan pernyataan di atas? Berikan alasan anda.

l7 markahl

more examination papers at :www.myschoolchildren.com

Page 23: Trial SPM 2013 PENANG Ekon Asas K12 Ioj

(d)

10

Maklumat di bawah menunjukkan kadar pertukaran antara Euro(€) berbanding RinggitMalaysia (RM) pada bulan Januari 2012.

€1 .00 = RM4.20

Jelaskan kesan terhadap imbangan dagangan Malaysia apabila kadar pertukarantelah berubah kepada €1.00 = RM3.90 pada bulan Jun 2012.

16 markahl

Bahagian B

(25 markah)

Arahan: Soalan ini wajib drjawab

Pada tahun 2008, Cik Jascinta telah menubuhkan Syarikat Kosmetik Jasz Sdn. Bhd.yang mengeluarkan produk kosmetik dan penjagaan kulit dengan bahan yang diimport darinegara X. Beliau memulakan perniagaannya dengan modal sebanyak RM250 000.

Untuk meningkatkan keluarannya, Syarikat Kosmetik Jasz Sdn. Bhd. telah mengimportdua buah mesin dari Amerika Syarikat. Mesin-mesin ini dibeli dengan harga US$4 500sebuah pada kadar pertukaran US$1 bersamaan RM3.50. Dengan penggunaan mesin-mesin ini, jumlah keluaran telah bertambah daripada 150 000 unit sebulan kepada250 000 unit sebulan.

Watau bagaimanapun, Syarikat Kosmetik Jasz Sdn. Bhd. menghadapi krisis keranabahan ramuan yang diimport dari luar negara didapati mengakibatkan kanser kulit. Hal inimenyebabkan permintaan terhadap keluarannya jatuh sebanyak 30%. Sehubungan itu, CikJascinta terpaksa membuat keputusan sama ada menggunakan bahan ekstrak daripadatumbuh-tumbuhan tempatan bagi menggantikan bahan ramuan tersebut ataupunmelghen!(e! gp=qgs| :_

Dua tahun kemudian, syarikat ini berjaya menghasilkan produk baharu berasaskanbahan esktrak tempatan. Operasi syarikat ini telah dikembangkan ke seluruh negara keranaproduk baharu ini mendapat sambutan dalam kalangan masyarkat yang kian mementingkanpenjagaan kulit. Malahan, syarikat ini telah menembusi pasaran antarabangsa apabilaproduknya semakin banyak dieksport ke negara-negara jiran.

1d

more examination papers at :www.myschoolchildren.com

Page 24: Trial SPM 2013 PENANG Ekon Asas K12 Ioj

11

Berdasarkan situasi di atas, jawab soalan-soalan berikut.

(a) Terangkan dua bentuk pelaburan yang dilakukan oleh Syarikat Kosmetik JaszSdn. Bhd. 14 markahl

(b) Hitungkan nilai mesin-mesin yang diirnport dari Amerika Syarikat dalam sebutanRinggit Malaysia. t2 markahl

(c) Jelaskan kesan penggunaan mesin yang diimport dari Amerika Syarikat terhadappasaran kosmetik tempatan dengan andaian permintaan terhadap kosmetiktempatan tidak berubah. t3 markahl

(d) (i) Jelaskan kesan daripada tindakan syarikat ini menggunakan bahan esktrakdaripada tumbuh-tumbuhan tempatan terhadap ekonomi negara.

14 markahl

(ii) Adakah anda bersetuju dengan keputusan syarikat ini untuk menghentikanoperasi pengeluarannya? Berikan dua alasan. t3 markahl

(e) Bandingkan perniagaan Syarikat Kosmetik Jasz Sdn. Bhd. di dalam negeri denganperniagaannya di luar negara. lS markahl

(0 Terangkan kesan peningkatan eksport produk kosmetik syarikat ini terhadap kadarpertukaran asing 14 markahl

KERTAS SOALAN TAMAT

g,tce S ftirno akaarla .rx WWW. mysc hoo|ch i Id ren. com

more examination papers at :www.myschoolchildren.com