30
1 TRANSFORMASI PERAKAUNAN KERAJAAN ISU & CABARAN PEMBANTU AKAUNTAN Disampaikan oleh: Dr. yacob mustafa

TRANSFORMASI PERAKAUNAN KERAJAAN - … 1 •Pengenalan 2 •Landskap Perakaunan Kerajaan Yang Baharu 3 •Negara Yang Telah Melaksanakan Perakaunan Akruan 4 •Migrasi Perakaunan Akruan

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: TRANSFORMASI PERAKAUNAN KERAJAAN - … 1 •Pengenalan 2 •Landskap Perakaunan Kerajaan Yang Baharu 3 •Negara Yang Telah Melaksanakan Perakaunan Akruan 4 •Migrasi Perakaunan Akruan

1

TRANSFORMASI PERAKAUNAN KERAJAAN

ISU & CABARAN PEMBANTU AKAUNTAN

Disampaikan oleh: Dr. yacob mustafa

Page 2: TRANSFORMASI PERAKAUNAN KERAJAAN - … 1 •Pengenalan 2 •Landskap Perakaunan Kerajaan Yang Baharu 3 •Negara Yang Telah Melaksanakan Perakaunan Akruan 4 •Migrasi Perakaunan Akruan

2

1 • Pengenalan

2 • Landskap Perakaunan Kerajaan Yang Baharu

3 • Negara Yang Telah Melaksanakan Perakaunan Akruan

4 • Migrasi Perakaunan Akruan

5 • Perbezaan Asas Tunai & Asas Akruan

6 • Faedah Perakaunan Akruan

7 • Strategi Pelaksanaan

8 • Faktor Kejayaan

9 • Peranan Pembantu Akauntan

10 • Harapan Jabatan

KANDUNGAN

Page 3: TRANSFORMASI PERAKAUNAN KERAJAAN - … 1 •Pengenalan 2 •Landskap Perakaunan Kerajaan Yang Baharu 3 •Negara Yang Telah Melaksanakan Perakaunan Akruan 4 •Migrasi Perakaunan Akruan

3

YAB Perdana Menteri telah meluluskan pelaksanaan

Perakaunan Akruan di Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu SRI-PFR pada

11 Mei 2011.

PENGENALAN

Page 4: TRANSFORMASI PERAKAUNAN KERAJAAN - … 1 •Pengenalan 2 •Landskap Perakaunan Kerajaan Yang Baharu 3 •Negara Yang Telah Melaksanakan Perakaunan Akruan 4 •Migrasi Perakaunan Akruan

4

Cadangan Dasar

Transfrormasi Sektor Awam

Pembaharuan Birokrasi

Displin Fiskal &

Pembaharuan

Kualiti Sumber Manusia

Pengukuhan Penggubalan

Dasar Nasional

1 • Sistem cukai yang cekap

2 •Mengukuhkan kawalan perbelanjaan

3

•Menggunakan system perakaunan akruan untuk kawalan fiskal berhemat

4

•Mempertingkatkan institusi dasar fiskal & proses-proses

5

•Melaksanakan baki bukan minyak untuk penggubalan dasar fiskal

6

•Pengurusan nilai dalam perancangan perbelanjaan

7 • Lanjutan dasar perolehan telus

LANDSKAP PERAKAUNAN KERAJAAN YANG BAHARU

Page 5: TRANSFORMASI PERAKAUNAN KERAJAAN - … 1 •Pengenalan 2 •Landskap Perakaunan Kerajaan Yang Baharu 3 •Negara Yang Telah Melaksanakan Perakaunan Akruan 4 •Migrasi Perakaunan Akruan

5

PENGENALAN Negara yang telah

Melaksanakan Perakaunan Akruan

(CANADA) SEJAK TAHUN

KEWANGAN 2002

(ICELAND)SEJAK TAHUN

KEWANGAN 1992

(SWEDEN)SEJAK TAHUN

KEWANGAN 1994

(AUSTRALIA)-SEJAK TAHUN

KEWANGAN 1995 (US) SEJAK TAHUN KEWANGAN 1998

(NEW ZEALAND)SEJAK TAHUN KEWANGAN 1992

(U.K)SEJAK TAHUN KEWANGAN 2000

Page 6: TRANSFORMASI PERAKAUNAN KERAJAAN - … 1 •Pengenalan 2 •Landskap Perakaunan Kerajaan Yang Baharu 3 •Negara Yang Telah Melaksanakan Perakaunan Akruan 4 •Migrasi Perakaunan Akruan

6

Tunai Ubahsuai

Perakaunan Akruan

MIGRASI PERAKAUNAN AKRUAN

Tunai Ubah Suai

•Merekod urusniaga apabila tunai diterima atau dibayar dalam tempoh perakaunan.

•Aset tidak dipermodalkan. •Liabiliti tidak dilaporkan. •Perbelanjaan menggunakan peruntukan

tahun semasa. •Pembayaran dibuat sehingga Januari tahun

berikutnya.

Perakaunan Akruan

• Sejajar dengan Model Baru Ekonomi •Memantapkan pengurusan fiskal berhemat •Mempertingkatkan pengurusan kewangan

dan perakaunan Kerajaan Persekutuan •Aset dipermodalkan •Liabiliti diperakaunkan •Mematuhi Piawaian Perakaunan Sektor

Awam Malaysia (MPSAS) berasaskan International Public Sector Accounting Standard (IPSAS)

Page 7: TRANSFORMASI PERAKAUNAN KERAJAAN - … 1 •Pengenalan 2 •Landskap Perakaunan Kerajaan Yang Baharu 3 •Negara Yang Telah Melaksanakan Perakaunan Akruan 4 •Migrasi Perakaunan Akruan

7

ASAS TUNAI UBAHSUAI ASAS AKRUAN

HASIL Diiktiraf / direkodkan hanya apabila

tunai diterima. Diiktiraf / direkod dalam tempoh

diperolehi (earned).

PERBELANJAAN Diiktiraf / direkod hanya apabila

bayaran tunai dilakukan. Diiktiraf / direkod dalam tempoh dibelanja / digunakan (incurred).

ASET Tidak dipermodalkan dan diiktiraf / direkod sebagai perbelanjaan pada

masa pembayaran.

Diiktiraf / direkod sebagai aset dan dipermodalkan dalam tempoh usia

gunanya. Susutnilai dikenakan sepanjang tempoh usia gunanya.

LIABILITI Tidak dilaporkan dan diiktiraf /

direkod sebagai perbelanjaan pada masa pembayaran.

Diiktiraf / direkod dalam tempoh ianya ditanggung (incurred)

sehingga dilunaskan.

PERBEZAAN PERAKAUNAN TUNAI UBAHSUAI DENGAN PERAKAUNAN AKRUAN

Page 8: TRANSFORMASI PERAKAUNAN KERAJAAN - … 1 •Pengenalan 2 •Landskap Perakaunan Kerajaan Yang Baharu 3 •Negara Yang Telah Melaksanakan Perakaunan Akruan 4 •Migrasi Perakaunan Akruan

8

• Peningkatan prestasi pengurusan kewangan, ketelusan dan akauntabiliti organisasi. Akauntabiliti

Mampan

Ukuran yang lebih baik

Integriti

Kecekapan dan

keberkesanan organisasi

Pengurusan fiskal yang lebih cekap

dan berkesan

• Meningkatkan kemampanan organisasi dengan penjanaan laporan pengurusan kewangan dan perakaunan yang lebih lengkap dan menyeluruh.

• Pengukuran kesan polisi yang lebih efektif dan efisen selaras dengan pelaksanaan Outcome Based Budgeting (OBB).

• Memberi petunjuk yang lebih baik dalam pengurusan kewangan ke arah menghasilkan keputusan yang lebih tepat dan berkesan.

• Meningkatkan tahap kecekapan, kebertanggungjawaban, dan ketelusan dalam pengurusan kewangan dan akaun serta pelaporan mengikut keperluan.

FAEDAH PERAKAUNAN AKRUAN

Page 9: TRANSFORMASI PERAKAUNAN KERAJAAN - … 1 •Pengenalan 2 •Landskap Perakaunan Kerajaan Yang Baharu 3 •Negara Yang Telah Melaksanakan Perakaunan Akruan 4 •Migrasi Perakaunan Akruan

9

Modified Cash Acct.

Cash

Consolidated Loan

A/C

Consolidated Rev.

A/C

Investments

Consolidated Trust

A/C

Accrual Acct. Modified Accrual Acct.

2014 Current 2015

Financial Position: Transition

Cash

Consolidated Loan

A/C

Consolidated Rev.

A/C

Investments

Consolidated Trust

A/C

Accounts Receivable

Accounts Payable

Current Assets

Non Current Assets

Current Liabilities

Non Current Liabilities

Net Assets / Equity

Page 10: TRANSFORMASI PERAKAUNAN KERAJAAN - … 1 •Pengenalan 2 •Landskap Perakaunan Kerajaan Yang Baharu 3 •Negara Yang Telah Melaksanakan Perakaunan Akruan 4 •Migrasi Perakaunan Akruan

10

Undang-undang & Peraturan

Piawaian& Polisi

Sumber Manusia

Proses & Teknologi

Melaksanakan analisis jurang.

Merekabentuk dan membangunkan sistem perakaunan yang berasaskan Perakaunan Akruan.

Menggubal Piawaian Perakaunan Akruan Sektor Awam.

Menggubal polisi perakaunan akruan.

Mengkaji dan mencadang pindaan Perlembagaan Persekutuan, Akta Prosedur Kewangan 1957 dan Akta berkaitan bersama Jabatan Peguam Negara.

Pengurusan Perubahan

Pembangunan Modal Insan

Penglibatan pegawai kewangan dan akaun dalam pelaksanaan Perakaunan Akruan.

STRATEGI PELAKSANAAN

Page 11: TRANSFORMASI PERAKAUNAN KERAJAAN - … 1 •Pengenalan 2 •Landskap Perakaunan Kerajaan Yang Baharu 3 •Negara Yang Telah Melaksanakan Perakaunan Akruan 4 •Migrasi Perakaunan Akruan

11

Undang-undang & Peraturan

Piawaian & Polisi

Sumber Manusia

Proses & Teknologi

Menggubal Piawaian Perakaunan Akruan Sektor Awam.

Menggubal polisi perakaunan akruan.

STATUS PELAKSANAAN

Page 12: TRANSFORMASI PERAKAUNAN KERAJAAN - … 1 •Pengenalan 2 •Landskap Perakaunan Kerajaan Yang Baharu 3 •Negara Yang Telah Melaksanakan Perakaunan Akruan 4 •Migrasi Perakaunan Akruan

12

PIAWAIAN & POLISI PENETAPAN PIAWAIAN MALAYSIA PUBLIC SECTOR

ACCOUNTING STANDARD (MPSAS)

Perjanjian IFAC di antara Kerajaan MALAYSIA dengan IFAC telah ditandatangani pada 12

Februari 2013.

24 MPSAS telah

diluluskan JK

Pemandu

5 Deraf Dedahan

dalam proses kelulusan

ADAPTASI KEPADA

32 INTERNATIONAL PUBLIC SECTOR

ACCOUNTING STANDARAD

(IPSAS)

29 DERAF DEDAHAN MPSAS

telah diperakukan oleh GASAC

Polisi Perakaunan Akruan telah

diluluskan oleh Jawatankuasa

Pemandu Perakaunan Akruan JANM pada Februari

2012.

Page 13: TRANSFORMASI PERAKAUNAN KERAJAAN - … 1 •Pengenalan 2 •Landskap Perakaunan Kerajaan Yang Baharu 3 •Negara Yang Telah Melaksanakan Perakaunan Akruan 4 •Migrasi Perakaunan Akruan

13

Undang-undang & Peraturan

Piawaian& Polisi

Sumber Manusia

Proses & Teknologi

STATUS PELAKSANAAN

Undang-undang & Peraturan

Mengkaji dan mencadang pindaan Perlembagaan Persekutuan, Akta Tatacara Kewangan 1957 dan Akta berkaitan bersama Jabatan Peguam Negara.

Page 14: TRANSFORMASI PERAKAUNAN KERAJAAN - … 1 •Pengenalan 2 •Landskap Perakaunan Kerajaan Yang Baharu 3 •Negara Yang Telah Melaksanakan Perakaunan Akruan 4 •Migrasi Perakaunan Akruan

14

Perlembagaan Persekutuan

Akta Tatacara Kewangan 1957 (pindaan 1972)

Akta Wang Tak Dituntut 1965

Akta Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan 1971

Akta Kumpulan Wang Amanah Negara 1988

Kajian telah dibuat dengan TIADA CADANGAN PINDAAN

CADANGAN PINDAAN telah dikemukakan kepada Bahagian

Undang-undang MOF

Cadangan pindaan yang dimuktamadkan akan

dibentang ke PARLIMEN

UNDANG-UNDANG & PERATURAN

Cadangan pindaan telah dibentangkan di Majlis Kewangan Negara pada 30

Julai 2013.

Page 15: TRANSFORMASI PERAKAUNAN KERAJAAN - … 1 •Pengenalan 2 •Landskap Perakaunan Kerajaan Yang Baharu 3 •Negara Yang Telah Melaksanakan Perakaunan Akruan 4 •Migrasi Perakaunan Akruan

15

Undang-undang & Peraturan

Piawaian& Polisi

Sumber Manusia

Proses & Teknologi

Melaksanakan analisis jurang.

Merekabentuk dan membangunkan sistem perakaunan yang berasaskan Perakaunan Akruan.

STATUS PELAKSANAAN

Page 16: TRANSFORMASI PERAKAUNAN KERAJAAN - … 1 •Pengenalan 2 •Landskap Perakaunan Kerajaan Yang Baharu 3 •Negara Yang Telah Melaksanakan Perakaunan Akruan 4 •Migrasi Perakaunan Akruan

16

SEDIA ADA – ASAS TUNAI

1GFMAS

GFMAS

PROSES DAN TEKNOLOGI PERALIHAN SISTEM KEWANGAN & PERAKAUNAN

eSPKB

eTerimaan

GFMAS

2015 – ASAS AKRUAN

Akauntabiliti dan ketelusan pengurusan sumber awam.

Maklumat aset dan liabiliti yang lengkap.

Penyata Kewangan di peringkat Kementerian /Jabatan

Page 17: TRANSFORMASI PERAKAUNAN KERAJAAN - … 1 •Pengenalan 2 •Landskap Perakaunan Kerajaan Yang Baharu 3 •Negara Yang Telah Melaksanakan Perakaunan Akruan 4 •Migrasi Perakaunan Akruan

17

CIRI-CIRI SISTEM 1GOVERNMENT FINANCIAL

MANAGEMENT ACCOUNTING SYSTEM (1GFMAS)

PROSES DAN TEKNOLOGI

HARMONI (HARMONISED)

Bercirikan perakaunan tunai dan akruan

BERSEPADU (INTEGRATED)

Sistem bersepadu – fungsi pejabat perakaunan (GFMAS) dan pusat tanggungjawab (eSPKB &

eTerimaan)

DINAIK TARAF (UPGRADED)

Peningkatan GFMAS sedia ada versi 4.7 di tambah baik kepada versi SAP ECC6

BERPUSAT (CENTRALISED)

Sistem berpusat di ibu pejabat menggunakan satu pangkalan data dan satu pusat data.

Page 18: TRANSFORMASI PERAKAUNAN KERAJAAN - … 1 •Pengenalan 2 •Landskap Perakaunan Kerajaan Yang Baharu 3 •Negara Yang Telah Melaksanakan Perakaunan Akruan 4 •Migrasi Perakaunan Akruan

18

KERAJAAN PERSEKUTUAN

KEMENTERIAN

JABATAN (Bertaraf Pegawai

Pengawal)

JABATAN & PUSAT TANGGUNGJAWAB

PENYATA KEWANGAN DISATUKAN

PENYATA KEWANGAN MENGIKUT

KEMENTERIAN DAN JABATAN

LAPORAN PENGURUSAN

Satu set lengkap penyata kewangan :

1. Penyata Kedudukan Kewangan

2. Penyata Prestasi Kewangan

3. Penyata Perubahan Aset Bersih/Ekuiti

4. Penyata Aliran Tunai

5. Penyata Prestasi Bajet

6. Nota kepada akaun.

PROSES DAN TEKNOLOGI HIERARCHY PELAPORAN 1GFMAS DAN PENYEDIAAN

PENYATA KEWANGAN

Page 19: TRANSFORMASI PERAKAUNAN KERAJAAN - … 1 •Pengenalan 2 •Landskap Perakaunan Kerajaan Yang Baharu 3 •Negara Yang Telah Melaksanakan Perakaunan Akruan 4 •Migrasi Perakaunan Akruan

19

Undang-undang & Peraturan

Piawaian& Polisi

Sumber Manusia

Proses & Teknologi

Pengurusan Perubahan

Pembangunan Modal Insan

Penglibatan pegawai kewangan dan akaun dalam pelaksanaan Perakaunan Akruan.

STATUS PELAKSANAAN

Page 20: TRANSFORMASI PERAKAUNAN KERAJAAN - … 1 •Pengenalan 2 •Landskap Perakaunan Kerajaan Yang Baharu 3 •Negara Yang Telah Melaksanakan Perakaunan Akruan 4 •Migrasi Perakaunan Akruan

20

*15 JTMS 15 JMS

– OKT 2013

24 JMS

PENUBUHAN BAHAGIAN AKAUN JTMS

*Kertas kerja penubuhan Bahagian Akaun untuk JTMS telah dikemukakan kepada Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA). Mesyuarat dan perbincangan

bersama JPA telah diadakan.

9 JMS

sedia ada

Petunjuk: JMS – Jabatan Mengakaun Sendiri JTMS – Jabatan Tidak Mengakaun Sendiri

Page 21: TRANSFORMASI PERAKAUNAN KERAJAAN - … 1 •Pengenalan 2 •Landskap Perakaunan Kerajaan Yang Baharu 3 •Negara Yang Telah Melaksanakan Perakaunan Akruan 4 •Migrasi Perakaunan Akruan

JANM

PEMBANTU

AKAUNTAN

JANM

DEPARTMENT

Page 22: TRANSFORMASI PERAKAUNAN KERAJAAN - … 1 •Pengenalan 2 •Landskap Perakaunan Kerajaan Yang Baharu 3 •Negara Yang Telah Melaksanakan Perakaunan Akruan 4 •Migrasi Perakaunan Akruan

22

Komitmen Pengurusan Tertinggi Pengurusan Perubahan

Pengumpulan Data Aset

Sistem Perakaunan

Penglibatan Audit Negara

FAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN

KPI Kementerian

Pemantapan Bahagian Akaun dan PTJ Kementerian

Penggubalan polisi dan piawaian Perakaunan Akruan

Cadangan pindaan perundangan yang berkaitan

Pembangunan sistem Pengesahan baki

awal aset dan liabiliti

Pembangunan 1GFMAS Komitmen System

Integrator Berantaramuka dengan

Sistem Luar Peruntukan Kementerian

yang mencukupi Sistem Legasi ‘accrual

enabled’

Komitmen Service Provider

Kemaskini rekod dan daftar aset (SPA & mySPATA)

Baki awal aset

Ketepatan maklumat aset

Program awareness

Capacity building yang komprehensif

Program latihan

Page 23: TRANSFORMASI PERAKAUNAN KERAJAAN - … 1 •Pengenalan 2 •Landskap Perakaunan Kerajaan Yang Baharu 3 •Negara Yang Telah Melaksanakan Perakaunan Akruan 4 •Migrasi Perakaunan Akruan

23

Cabaran Pelaksanaan

Akruan Polisi &

Standard

Format Pelaporan

Daftar & Nilai Aset

Iktiraf Hasil & Belanja

Aset Tentera Haritage

Aset

Aset Tak Ketara

Sistem 1GFMAS

Kompetensi Personal

Page 24: TRANSFORMASI PERAKAUNAN KERAJAAN - … 1 •Pengenalan 2 •Landskap Perakaunan Kerajaan Yang Baharu 3 •Negara Yang Telah Melaksanakan Perakaunan Akruan 4 •Migrasi Perakaunan Akruan

24

Peranan Pembantu Akauntan Dalam Membantu Jabatan Merealisasikan Agenda Transformasi

Kompetensi

Kemahiran Perakaunan

Pengetahuan

Page 25: TRANSFORMASI PERAKAUNAN KERAJAAN - … 1 •Pengenalan 2 •Landskap Perakaunan Kerajaan Yang Baharu 3 •Negara Yang Telah Melaksanakan Perakaunan Akruan 4 •Migrasi Perakaunan Akruan

25

Keupayaan atau kebolehan seseorang

melakukan sesuatu tugasan dengan cekap dan berkesan

Kompetensi

Kualiti

Pengetahuan

Profesyenal

Page 26: TRANSFORMASI PERAKAUNAN KERAJAAN - … 1 •Pengenalan 2 •Landskap Perakaunan Kerajaan Yang Baharu 3 •Negara Yang Telah Melaksanakan Perakaunan Akruan 4 •Migrasi Perakaunan Akruan

26

Ilmu pengetahuan seseorang berhubung

dengan sesuatu perkara

Pengetahuan

Polisi & Standard Perakaunan

1GFMAS

Kod Perakaunan

Page 27: TRANSFORMASI PERAKAUNAN KERAJAAN - … 1 •Pengenalan 2 •Landskap Perakaunan Kerajaan Yang Baharu 3 •Negara Yang Telah Melaksanakan Perakaunan Akruan 4 •Migrasi Perakaunan Akruan

27

Skil/Kemahiran asas perakaunan

Kemahiran Perakaunan

Kemahiran

Transaksi & Rekod

Perakaunan

Asas Perakaunan

Akruan

Struktur Kod

Perakaunan Akruan

Page 28: TRANSFORMASI PERAKAUNAN KERAJAAN - … 1 •Pengenalan 2 •Landskap Perakaunan Kerajaan Yang Baharu 3 •Negara Yang Telah Melaksanakan Perakaunan Akruan 4 •Migrasi Perakaunan Akruan

28

HARAPAN JABATAN KEPADA PEMBANTU AKAUNTAN

Bersama-sama menyokong

transformasi perakaunan

Sentiasa peka dengan

perubahan semasa

Sentiasa menambah ilmu

& kemahiran dari masa ke semasa

Page 29: TRANSFORMASI PERAKAUNAN KERAJAAN - … 1 •Pengenalan 2 •Landskap Perakaunan Kerajaan Yang Baharu 3 •Negara Yang Telah Melaksanakan Perakaunan Akruan 4 •Migrasi Perakaunan Akruan

Thank You For Your Attention

Let us work together to make this happen……

29

Page 30: TRANSFORMASI PERAKAUNAN KERAJAAN - … 1 •Pengenalan 2 •Landskap Perakaunan Kerajaan Yang Baharu 3 •Negara Yang Telah Melaksanakan Perakaunan Akruan 4 •Migrasi Perakaunan Akruan

30