Tradicionalni zidni i pouzdanost Tradicionalni zidni kotlovi Rezidencijalni program Dupli otvori za

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Tradicionalni zidni i pouzdanost Tradicionalni zidni kotlovi Rezidencijalni program Dupli otvori za

Tradicionalni zidni kotlovi

Rezidencijalni program

Novi model MYNUTE S, posebno dizajniran za sve vrste instalacija, naroito u sluaju zamene postojeih kotlova.

Dupli otvor za vazduh koji olakava povezivanje na ve postojee dimovode.

Funkcija Survivor u sanitarnom reimu: omoguava nastavak rada u sanitarnom reimu i u sluaju kvara na NTC sondi.

Ekspanziona posuda od 9 litara, u situaciji montae na instalaciju sa veom koliinom vode.Cirkulaciona pumpa sa 3 brzine i 5 metara napora

Jednostavna i brza instalacija, naroito u sluaju zamene postojeeg kotla.Kompaktne dimenzije i mala teina omoguavaju da MYNUTE S bude instaliran bilo gde u prostoru.Poklopci sa donje strane kotla (kao opcija) za modele 24 CSI - 28 CSI, pokrivaju hidraulike prikljuke i ine instalaciju elegantnijom.Set za povezivanje i gasni ventil raspoloiv kao dodatna oprema za jednostavniju montau.

Primarni izmenjiva od bakraSanitarni ploasti izmenjiva od INOX-aIskorienje prema Evropskoj normi CEE 92/42 (za modele 24 CSI i 28 CSI)

Pripremljen za povezivanje na upravljake jedinice Beretta (kao opcija)Intuitivan i jednostavan digitalni display sa pozadinskim osvetljenjem.Klimatska termoregulacija kao serijska oprema. Funkcionie spajanjem spoljne sonde (opcija) ime se poveava komfor unutar prostora.Sistem S.A.R.A. - autoregulacija temperature u grejanju. Stepen elektrine zatite IPX5D

Jednostavan i intuitivanNovi MYNUTE S, karakterie jednostavan i moderan izgled. Digitalni display, koji se nalazi ispod poklopca, je izuzetno lak za korienje. Intuitivan, jednostavan i prosvetljen digitalni display prua trenutno sve informacije.Dva ergonomina biraa dozvoljavaju jednostavan izbor eljenih funkcija potrebnih za korienje ureaja.

Manometar Prosvetljeni digitalni display

On/Off/Leto/Zima/Reset/temperatura u grejanju/Funkcija S.A.R.A.

Topla sanitarna voda/Predgrevanje

Tehnologija i pouzdanost

Tradicionalni zidni kotlovi Rezidencijalni program

Dupli otvori za vazduh Vodeni presostatFlusostatMesto za merenje izduvnih gasova Cirkulaciona pumpa sa sistemom protiv blokade

Panja: Fotografija prikazuje samo modele 24-28 CSI

Klimatska termoregulacija (spoljna sonda kao dodatna oprema)Ekspanziona posuda Komora za sagorevanje (gorionik,

izmenjiva, ventilator)NTC sonda

tampana ploaSanitarni izmenjiva

Stepen elektrine zatite IPX5DGasni ventil

3-kraki ventil

Novi Mynute S nudi visoku pouzdanost u sagorevanju i poseduje elektroniku sa velikim stepenom zatite IPX5D. Zahvaljujui visoko kvalitetnim komponentama, ureaji se odlikuju sigurnou i vrstinom. Mynute S dolazi sa najnovijim

sigurnosnim elementima: kontrolom prisustva plamena, kontrolom evakuacije produkata sagorevanja, kontrolom temeparture i pritiska. Funkcija protiv blokade pumpe i funkcija protiv smrzavanja kao serijske funkcije produavaju ivotni vek ureaja

Mynute S takoe poseduje funkciju Survivor, funkciju koja u sanitarnom reimu omoguava da ureaj radi u sluaju kvara NTC sonde.

Siatem S.A.R.A.: komfor i uteda

Veliki izbor modela da bi zadovoljili svaku vrstu instalacije

T potisa

Zadata temperatura 55 C

60 C

65 C

Termostat u prostoru trai grejanje Termostat u prostoru zadovoljen

Vreme20 minuta 40 minuta

Svi modeli Mynute S poseduju sistem S.A.R.A. (Sistem Auto Regulacije Ambijenta), koji se aktivira postavljanjem biraa temperature grejanja u polje AUTO (izmeu 55 i 65)Sistema S.A.R.A., patent Beretta,

omguava dobijanje najboljeg kompromisa izmeu srednje temperature vode u radijatorima i brzine dostizanja temperature u ambijentu, ime se postie uteda u energetskom i ekonomskom smislu. Ako je potrebno grejanje prostora, temperatura potisnog voda

se automatski uveava svakih 20 minuta za 5 stepeni, dva puta, tako da se prostor zagreje to pre. Kad se dostigne eljeni komfor (vidi dijagram) ureaj se zaustavlja da bi se ponovo ukljuio, pri sledeem zahtevu za grejanjem, sa temperaturom potisa zadatom na poetku.

Novi Mynute S je raspoloiv kao kombinovani kotao sa otvorenom ili zatvorenom komorom za sagorevanje u verzijama 24 i 28 kW.

Mynute S poseduje neke vrlo vane karakteristike kao to su klimatska regulacija, koja moe da se aktivira povezivanjem spoljne

sonde (kao dodatna oprema), ime se postie visoki komfor u objektu. Takoe je pripremljen za povezivanje na neki od Beretta termostata (kao dodatna oprema), kako bi se upravljalo kotlom i njegovim funkcijama preko daljinske komande.

Korisnik takoe moe da aktivira funkciju predgrevanja da bi dobio bru pripremu tople sanitarne vode, ime se smanjuje vreme ekanja.

Tehniki crte LegendaInstalacija: Povrat R/ Potis M/ Gas G

Sanitarna voda: Ulaz E/ Izlaz U

Pogled odozgo

Pogled odozgo

Tradicionalni zidni kotlovi Rezidencijalni program

Tehniki podaci

grejanje + sanitarna voda zatvorena komoraotvorena komora

Toplotno optereenje Maksimalna termika snaga (80/60) Minimalno toplotno optereenje Minimalna termika snaga (80/60)Toplotno optereenje Maksimalna termika snaga (*) Minimalno toplotno optereenje Minimalna termika snaga (*) Stepen iskorienja Pn maks - Pn min Efi kasnost 30% (47 povratni vod) Elektrina snaga Napon napajanja/frekvencijaNivo zatite

Pritisak - Maksimalna temperatura Minimalni pritisak za pravilan rad Polje za biranje temperature za grejanje Pritisak u ekspanzionoj posudi/kapacitet

Maksimalni/minimalni pritisakKoliina tople vode na t 25C Minimalna protok sanitarne vode Polje za biranje temperature sanitarne vode

Ulaz - izlaz grejanja/gasUlaz - izlaz sanitarne vode

Prenik

Prenik

Maksimalna duina

Maksimalna duina

Dimenzije kotla (VxxD)Masa kotlaVrsta gasa

GREJNI REIM

SANITARNI REIM

POVEZIVANJE

KOAKSIJALNI SISTEM

ODVOJENI SISTEM

DIMENZIJE KOTLA, MASA I GAS

elektronsko paljenje, jonizaciona kontrola

* srednja vrednost u razliitim uslovima rada sanitarnog reima ** rad na TNG uz pomoc seta za TNG

Generalni uvoznik PMNd.o.o.Jagodinska2,11090 Beograd, SrbijaTel./Fax:+381112370013, 2379496www.pmn.co.rs, e-mail:offi ce@pmn.co.rs

Generalni uvoznik PMNd.o.o.