Trắc nghiệm ĐƯỜNG LỐI.doc

 • View
  215

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Trắc nghiệm ĐƯỜNG LỐI.doc

 • 8/14/2019 Trc nghim NG LI.doc

  1/19

  Cu1: Yu cu bc thit nht ca nhn dn Vit Nam di ch thuc a cathc dn h!" #$ %&'()* #+ia.c lpb. Rung tc. T do, dn ch

  d. c i hcCu ,: (hc dn h!" n- ./n% tin c0n% m #2c nc ta 3$4 th+i %ian n$4'a. Ng !"# $# "%&%b. Ng !"# $# "%%&c. Ng '(# $# "%$&d. )* a, b, c +ai

  Cu 5: Chi b Cn% .*n u tin 2c th$nh #6" t7 t- chc n$4'a. i -it Na/ c0ch /1ng thanh ni2n 3 45c 67b. i -it Na/ c0ch /1ng thanh ni2n 3 Na/ 67

  c. i -it Na/ c0ch /1ng thanh ni2n 3 T8ung 97d. c* a,b8c

  Cu 9 Nh;n% h4?n @i AuBc Au*n% Chu nDm 1E,F'a. Tha/ gia thnh lp i li2n hip c0c dn tc thu:;c i;ab. Th0ng

 • 8/14/2019 Trc nghim NG LI.doc

  2/19

  Cu W Chi b Cn% .*n u tin 2c th$nh #6" 3$4 th!n% 5X 1E,E8 d4 ai #$m b=th'a. T8Qn GhOb. Z )h[ =inhc. \2 :ng Ghong

  d. T8Qn -]n )ungCu E Q*n !n ch thc dn h!" ca N%u>?n @i AuBc 2c ut b*n u tinth+i %ian n$4' ()a#Li:a. "$'^b. "$'&c. "$'?n @i AuBc Ohi Uc \u6ncLn% ca \nin` N%i ggggt)4n% bun% m$ t0i nKi t4 #n nh nKi t)c^uBc dn n% b$4: Si n% b$4 b au Oh- > #$ c!i cn thit ch4 ch/n% ta> #$ c4n +n% ch/n% tae=ot /inh# da doa giai phon

  Cu 1T Vai t) ca AuBc t Cn% .*n Bi 3i Vit Nam'a. o t1o c0n b cho c0ch /1ng -it Na/.b. )h 1o ic thnh lp *ng )ng +*n -itc. T8un b0 ch nghqa =\N >i c0ch /1ng -it Na/

  d. )* a, b, cCu 1W: [ Oin n$4 2c N%u>?n @i AuBc !nh %i! `Nh chim n nhj b!4 hiumka un ne'a. )0ch /1ng th0ng =Ji Nga th5ng li.b. -r /u +0t t2n ton Uun =sclanh ca Gh1/ Zng Th0i.c. X thnh lp i -it Na/ c0ch /1ng thanh ni2n.d. X thnh lp *ng )ng +*n Gh0p

  Cu ,l: Sa> ch4 biMt mu thu_n ch >u nht ca Z hi Vit Nam di !ch thBn%t) ca thc dn h!"'a. Ton thH dn tc -it Na/ thc dn Gh0p v ta +aib. N:ng dn -it Na/ giai cp fa ch, phong 9inc. ):ng nhn giai cp t +*nd. )* a, b, c

  ,1: Nhim 3I chu>Mu nhMt ca c!ch m

 • 8/14/2019 Trc nghim NG LI.doc

  4/19

  Cu ,9: ()4n% ^u! t)&nh i t&m n% cu nc8 N%u>?n @i AuBc Au*n% Chu8(A 3$4 th+i %ian n$4 'a. "$'^# "$'?n @i AuBc Oh0n% th$nh #6" *n%cn% .*n m$ #6" Si Vit Nam c!ch m

 • 8/14/2019 Trc nghim NG LI.doc

  5/19

  d. )* a, b, c

  Cu 55: NDm 1E,F8 Si Vit Nam c!ch mcd. i -it Na/ c0ch /1ng thanh ni2n 3 97 b 45c 97

  Cu 5E: put "h!t t7 u m$ NJA t)iu t6" n$4 5 t- chc *n% h4$n th$nh 3ic h2" nht th$nh mt *n%cn% .*n thBn% nht'a. Ng th$nh #6" *n% 3$4 n%$> n$4'a. Ng

 • 8/14/2019 Trc nghim NG LI.doc

  6/19

  c. Ng (# 'd. Ng '^# '

  Cu 99: N%u>n tsc t6" h2" #c #2n% CLn% #nh ch=nh t) u tin ca *n% #$nh;n% ni dun% n$4'

  a. Tp hp /i lc lng, b~ng /i gi0Lb. T8ong 9hi li2n l1c >i c0c giai cp ph*i cn thn 9h:ng 9hi no nhng b /t chOt li[ch gI ca giai cp c:ng n:ng / i o con Jng tho* hipc. )h tp hp c:ng nhn n:ng dnd. )* a, b, c

  Cu 9F: Ni dun% cBt #ji nht t)4n% CLn% #nh c!ch mi c0c dn tc bf 0p bKc giai cp : +*n th gi>i, nhtl giai cp : +*n Gh0p.b. Nhng ai l/ c0ch /1ng t82n th gi>i u l Zng ch[ ca nhn dn -it Na/.c. =uVn ngJi ta giOp cho t8>c ht /Inh ph*i t giOp /Inhd. c* a, b, c

  Cu 9T: Ch t)Ln% ca *n% 3] t6" h2" #c #2n% t)4n% CLn% #nh ch=nh t) utin ca *n% nh th n$4'a. *ng ch t8Bng tp hp :ng *o giai cp c:ng nhn, n:ng dn, da o n:ng dnngh{o l/ c0ch /1ng 8ung tLb. *ng li2n l1c >i tiHu t +*n, t8[ thKc, t8ung n:ng H l:i 9so ph[a : +*nLc. Vi >i phO n:ng t8ung, tiHu fa ch cha ph*n c0ch /1ng thI l:i 9so hoc t8ung lph.d. )* a, b, c

  Cu 9W: N0i dun% na4 .au > a#$m .!n% tj nh6n nh `CLn% #nh ch=nh t) utin ca *n% #$ cLn% #nh %i*i "hKn% dn tc /n% sn8 .!n% ti Jng lVi chin lc / )Bng lqnh 8a e bao gZ/ ni dung gi*i phWng dn tc9hi 0ch thVng t8f ca UuVc, gi*i phWng n:ng dn 9hi 0ch bWc lt ca giai cp fa chphong 9in.b. Ni dung )Bng lqnh 8a Ong >i ngu2n lw ca ch nghqa =0c# \2nin, t t3ng Z)h[ =inhL Ong >i u th thJi 1iL Ong >i 2u cQu ca c0ch /1ng -it Na/.c. X0ng t1o c thH hin 3 nhng ni dung )Bng lqnh 8a l + n drng +0ng t1onhng ngu2n lw ca ch nghqa =0c# \2nin o hon c*nh ca /t n>c thuc fa.d. )* a, b, c

 • 8/14/2019 Trc nghim NG LI.doc

  7/19

  Cu Fl: V& .a4 n%a> t7 Ohi mi th$nh #6" *n% Z nsm #> n%Un c+ #Znh n$4'a. Ng u cubcthit nht l gIa. c lp dn tcb. Rung tc. _un bInh ng na/, nd. c gi*/ t:, gi*/ tKc

  Cu 9: Hu thu_n cL b*n 3$ ch >u Vit Nam u th Or pp #$ mu thu_n n$4'a. =u thun gia giai cp n:ng dn >i giai cp fa ch phong 9inb. =u thun gia giai cp c:ng nhn >i giai cp t +*nc. =u thun gia c:ng nhn n:ng dn >i UuVc phong 9ind. =u thun gia dn tc -it Na/ >i UuVc / lc ta +ai ca chOng

  Cu F: (

 • 8/14/2019 Trc nghim NG LI.doc

  8/19

  .*n -it Na/ o ng th0ng n]/ noa. !Y'"$(!b. '''"$(!c. '('"$(!d. '^'"$(!

  Cu G: yhi n$4 "h4n% t)$4 c0n% nhn Vit Nam h4$n t4$n t) th$nh mt "h4n%t)$4 tgi0ca. N]/ "$'! MtS chKc c:ng hi 3 Xi |n c thnh lpb. N]/ "$'& Mcuc bei c:ng 4a Xonc. N]/ "$'$ M+ 8a Ji ba tS chKc cng +*nd. N]/ "$(! M*ng )ng +*n -it Na/ 8a Ji

  Cu 1: NDm 1E,F8 S Ch= Hinh th$nh #6" t- chc ti]n thn ca *n% Cn% .*n VitNam K #$ t- chc n$4'a. -it Na/ thanh ni2n c0ch /1ng.

  b. :;i -it Na/ c0ch /1ng thanh ni2n.c. -it Na/ _uang phrc hi.d. yu tn hi.

  Cu ,: zi! t) t)u>]n thBn% cBt #{i n$4 ca dn tc Vit Nam Z th0i th/c S Ch=Hinh )a i t&m +n% cu nc'a. on 9t dn tc.b. \ng thBng 2u con ngJi.c. yng c*/, +0ng t1o.d. )h nghqa 2u n>c.

  Cu 5: S Ch= Hinh !c nh +n% #Bi8 ch t)Ln% 3$ "hLn% "h!" c!ch mc.c. Tinh thQn nhn 0i, tBng thn tBng 0i.d. T8[ th:ng /inh, +0ng t1o, Uuw t8ng hin ti.

  Cu F: ()4n% ^u! t)&nh h4

 • 8/14/2019 Trc nghim NG LI.doc

  9/19

  d. 6hS c:ng hc tp chi/ lqnh nh cao 9hoa hc, t80i ti/ 2u n>c, thBng dn.. a, b, c d.

  Cu G: i]u %& Z %i/" ch4 S Ch= Hinh .m nh6n thc 3$ cK hn% i /n% f t&m)a c4n +n% cu nc 3$ %i*i "hKn% dn tc'

  a. iHu 8 b*n cht ca nhng t T do # 4Inh ng # 40c 0i.b. NguZn gVc ca nhng au 9hS 0p bKc dn tc l 3 nga t1i jch[nh UuVck, 3 n>c UuVc ang thVng t8f dn tc /Inh.c. Nhn 8a nhng h1n ch ca nhng ngJi i t8>c.d. )uc +Vng ngh{o 9hS, bf 0p bKc, bWc lt n cng cc ca Zng bo /Inh.

  Cu T: (h+i O| n$4 di >8 S Ch= Hinh nh6n thc 2c . cn thit "h*i 4$nOt nh;n% n%+i b !" bc8 4$n Ot c!c dn tc thuc a nh~m th4!t Ohji !chthBn% t) ca ch n%ha ^uBc'a. "$%$ # "$"".b. "$"" # "$'!.

  c. "$'" # "$(!.d. "$(! # "$^&.

  Cu W: S Ch= Hinh Z ti" thu nh;n% mt t=ch cc n$4 ca Nh4 %i!4'a. T bi, b0c 0i.b. T du c lp, t ch, +0ng t1o.c. T8it lw nhn +inh, tu thn, dPng t[nh.d. thKc cV 9t cng Zng.

  Cu E: V& .a4 N%u>?n @i AuBc n% 3] "h=a a .B t!n th$nh AuBc t 'a. _uVc t phn 8e.b. *ng ?e hi Gh0p phn lit.c. _uVc t u t8anh cho ch nghqa cng +*n.d. _uVc t Uuan t/ n thuc fa.

  )u "! T0c ph/ no +au ca Ngumn Di _uVc c / l t0c ph/ lw lun Quti2n ca c0ch /1ng -it Na/a. Jng 60ch /nh.b. 4*n 0n ch thc dn Gh0p.c. )h[nh cBng 5n t5t, +0ch lc 5n t5t.d. -i hnh.Cu 11: N%+i thanh nin >u nc N%u>?n (t (h$nh #> tn #$ N%u>?n @i AuBcOhi na4'a. N]/ "$"", 9hi NgJi 8a i tI/ Jng cKu n>c.b. N]/ "$"Y, 9hi NgJi t83 l1i n>c Gh0p.c. N]/ "$"$, 9hi NgJi 9w t2n t8ong 2u +0ch % iH/.d. N]/ "$'!, 9hi NgBCi i d 1i hi Tou8+.

  Cu 1,: `Nc 2c c #6" m$ dn Oh0n% 2c hn% h

 • 8/14/2019 Trc nghim NG LI.doc

  10/19

  na4 dLMi >'a. Th g3i Zng bo Na/ 4 M' th+i cL thu6n #2i Z ti8 dk h> .inh ti u8 dk "h*i Bt ch!> c*dZ> ()+n% [Ln cn% "h*i Oin ^u>t %i$nh ch4 2c c #6"e S ChiM Hinh Z nKi3i ai'a. - Ngu2n |i0p.b. - Ngu2n |i0p.c. - Ngu2n |i0p.d. u Tp.

  Cu 19: `yh0n% cK %& ^u} hLn c #6"8 t d4e 2c S Ch= Hinh nKi 3$4 n%$>8th!n%8 nDm'

  a. Ng "(&"$&&.b. Ng "^"!"$

  Cu 1F: S Ch= Hinh 2c Si n% 3Dn hKa8 Oh4a hUc8 %i!4 dIc \in hi" ^uBcPN[CR c0n% nh6n #$ anh hkn% %i*i "hKn% dn tc ca Vit Nam 3$ nh$ 3Dn hKaOit ut 3$4 nDm n$4'a. N]/ "$nh hn%ch=nh t) 30 .*n 3$4 th+i %ian n$4'a. "$"Yb. "$"%c. "$"$d. "$'!

  Cu W: *n% Cn% .*n Vit Nam 2c -i tn th$nh *n% Cn% .*n 0n% Ln%3$4 th+i %ian n$4'a. !'"$(!b. !&"$(!c. "!"$(!d. !("$(&

  Cu E: (n ca t- chc n$> 2c th$nh #6" (h!n% G nDm 1E,F 'a. -it Na/ Thanh ni2n c0ch /1ng Zng ch[ ib. i -it Na/ c0ch /1ng Zng /inh

 • 8/14/2019 Trc nghim NG LI.doc

  11/19

  c. i -it Na/ c lp Zng /inhd. i -it Na/ )0ch /1ng Thanh ni2n

  Cu 1l: (- chc cn% .*n n$4 )a +i u tin Vit Nam'a. i -it Na/ c0ch /1ng thanh ni2n

  b. :ng yBng cng +*n *ngc. zn Na/ cng +*n *ngd. :ng yBng cng +*n li2n on

 • 8/14/2019 Trc nghim NG LI.doc

  12/19

 • 8/14/2019 Trc nghim NG LI.doc

  13/19

 • 8/14/2019 Trc nghim NG LI.doc

  14/19

 • 8/14/2019 Trc nghim NG LI.doc

  15/19

 • 8/14/2019 Trc nghim NG LI.doc

  16/19

 • 8/14/2019 Trc nghim NG LI.doc

  17/19

 • 8/14/2019 Trc nghim NG LI.doc

  18/19

 • 8/14/2019 Trc nghim NG LI.doc

  19/19

  phWng dn tc ginh ch[nh Uun ca *ng ta giai o1n "$($#"$^&. $)u & hon c*nh n>c ta +au c0ch /1ng Th0ng T0/ ch t8Bngk 9h0ng chin 9inUuVck ca *ng. "')u i t du c:ng nghip hWa ca *ng t - n ?. '()u "" =rc ti2u Uuan iH/ )N, ca *ng ta thJi 97 Si />i. '&)u "' c iH/ c0c hInh thKc biHu hin ch u ca cB ch Uu*n lw 9inh tt+ thJi 9It8>c Si />i. X cQn thit ph*i Si />i cB ch Uu*n l[ 9inh t. 'i. (")u "& _u0 t8Inh Si />i t du dng ph0t t8iHn nn ]n hWa n>c ta t8ongthJi 9I Si />i. (^)u "c tathJi 9I Si />i. (&)u "Y _u0 t8Inh Si nhn thKc gi*i Uut c0c n e hi ca *ng ta t8ong thJi 9ISi />i. (%)u "% _uan iH/ ch t8Bng ca *ng gi*i Uut c0c n e hi t8ong thJi 9I Si/>i. ($)u "$ on c*nh lfch +, ni dung w nghqa ca Jng lVi Vi ngo1i ca *ng thJi 9It8>c Si />i. ^!)u '! _u0 t8Inh hInh thnh , ni dunng w nghqa ca Jng lVi Vi ngo1i, hi nhp9inh t UuVc t ca *ng ta thJi 9I Si />i M"$%< n na.