TONG CONG TV CP MAY NHA -Phu trach phan bien ban.-Phu trach phan ghi dong gap y kien. D~i h{>iti~n hanh

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of TONG CONG TV CP MAY NHA -Phu trach phan bien ban.-Phu trach phan ghi dong gap y kien. D~i h{>iti~n...

 • TONG CONG TV CP MAY NHA 8£

  D';"I HOI DONG CO DONG TONG CONG TY CP MAY NHA BE

  o11201411>HDCD

  TONG CONG TY MAY NHA BE -CTCP Dia chi: se 4, Duong B~n Nghe, P. Tan Thuan Dong, Q7, TP.HCM

  Dien thoai : (08) 38720077 - Fax: (08) 38725107

  CONG HOA XA HOI CHi) NGHiA YIlT NAM Di)c I~p - TI! do - HI.lOb Phuc

  BIEN BAN D~I nor DONG CO DONG THUONG NIEN N.AM 2014

  TONG CONG TY CO PHA..NMAY NHA BE

  Horn nay vao luc 8 gio 30 phut.ngay 07 thang 4 narn 2014,tidung c1,l th~ nhu sau :

  1. Bao cao tinh hinh thirc hien Nghi quyet Dai hOi dong c6 dong narn 2013,k~ hoach va nhirng giai phap thirc hi~n k~ hoach narn 2014 cua Hoi d6ng quan trio

  2. Bao cao k~t qua hoat dong nam 2013 cua Ban kiem scat . 3. Trinh hOi nghi quyet nghi cac vgn d~ sau :

  To trinh phan ph6i Ioi nhuan va trich l?p quy va chia c6 nrc narn 2013 . ( To trinh dir kien trich l?p quy va chia c6 tire nam 2014. .', To trinh v~ viec b6 sung thanh vien Ban ki~m scat narn 2013-2017 do khuyet thanh vien.

  4. C6 dong bieu quyet cac noi dung thong qua dai hoi (danh dfru VaGphieu bieu quyet) va nop lai phieu bieu quyet cho ban kiem phieu. 5. Phat bieu thao luan cua dai bieu v~ tinh hinh heat dong nam 2013,cac chi

  tieu k~ hoach 2014 va nhtrng giai phap thirc hien k~ hoach nam 2014. 6. Giai dap nhfrng thac mac cua c6 dong. 7. Thong qua bien ban kiem phieu bi~u quyet.

  8. Thong qua bien ban dai hoi .

 • 9. Bi€u quyet cac n9i dung da: thong qua bien ban dai h9i . 1O.B~ mac dai h9i .

  I / Ong Nguy~n Ngoc Lan - Pho TAng Giam D8c : Bao cao tAng k~t tinh hinb thU'c hien nghi quy~t Dai hoi dAng cA dong nam 2013.

  l.T6ng quan v€ tinh hinh hoat dong cua Tong cong ty nam 2013.

  2.K~t qua hoat dong san xufrt kinh doanh narn 2013.

  3.Nht:ing viec da: lam duoc trong nam 2013.

  (C6 bang bao cao chi ti~t dinh kern).

  II / Ong Pham Phu CU'Ong-Chii tich HDQT -TAng Giam D8c : Thong qua cac chi tieu k~ hoacb,cac giai phap thU'c hien k~ hoach nam 2014.

  l.Nhan dinh chung tinh hinh kinh t~ th~ gioi va trong mroc. 2.Dinh huang cac chi tieu k~ hoach nam 2014. 3.Cac giai phap thuc hien k~ hoach nam 2014.

  ( C6 bang bao cao chi ti~t dinh kern).

  III / Ong Phan Van Hai-TrU'(rng Ban ki~m soat : bao cao hoat dong nam 2013 va danb gia Hnh hinh hoat dong ciia Ban ki~m soat .

  l.Danh gia hoat dong cua Ban kiern scat nam 2013.

  2.K~t qua giam sat tinh hinh thirc hien cac chi tieu nam 2013 theo Nghi quyet Dai h9i d6ng c6 dong.

  3.Phan tich va danh gia bao cao tai chinh narn 2013.

  4.Giam sat tinh hinh hoat d9ng cua HDQT,Ban Di€u Hanh va Can b9 quan

  5.Ki~n nghi va k~ hoach cong tac nam 2014.

  ( C6 dinh kern bao cao chi tiet ).

  IV / Ong Biti T§n Tai- TV HDQT trinh Dai Hoi dAng cA dong quy~t nghi cac v§n d~:

  1 / TO' trinh trich l~p cac quy va chi a c6 nrc narn 20 13,cl,l th~ nhir sau :

 • STT cAc cHiTIEU THl/C HI.¢N

  1 Tang Doanh thu va Dich vu khac 2,619,746,499,715 2 Tang chi phi 2,544,405,456,518

  Tang 101nhuan trinrc thu~ --

  3 75,341,043,197 4 Thu~ thu nhap doanh nghi~p 14,562,030,990

  5 Thu~ TNDN hoan lai °6 LQ'i nhuan sau thu~ 60,779,012,207 7 Cac khoan trir trurrc khi phan ph5i 2,186,483,695

  - Chia ldi h9]J tac kinh doanh 1,900, 000, 000 --- -

  - N9P phat thud + HQ + chi khong chung tic 286,483,695 8 Lo'i nhuan sau khi trir cac khoan 58,592,528,512 9 Trich I~p cac quy va chia ca tire: 56,440,222,197

  + Quy DTPT :trfch au 10%/VDL + Quy OPTC 3% 1,823,370,366 +QuyKT8% 4,862,320,977 + Quy PL 5% 3,038,950,610 + OK trich thirong HDQT va BKS 2% 1,215,580,244 + Chia c6 tire narn 2013 : 25% 45,500,000,000

  10 LQi nhuan sau khi trich I~p cac quy 2,152,306,315 11 LQ'i nhuan cac narn trinrc con I~i 9,140,883,579 12 LO'i nhuan lfiy k~ con lai d~n cu5i narn 2013 11,293,189,894

  2/ To trinh dir kien trich l?p cac quy va chia c6 nrc nam 2014,cl,l th~ nhu sau :

  STT cAc cHiTIEU THl/CHI.¢N

  1 Tang Doanh thu va Djch vI} khac 2,850,000,000,000 2 Tang chi phi 2,775,000,000,000 3 Tang loi nhuan trurrc thu~ 75,000,000,000

  Trang do : LN chiu thud 60, 000, 000, 000 --

  4 Thu~ thu nh~p doanh nghi~p 13,200,000,000

  5 Loi nhuan sau thu~ 61,800,000,000 6 ~ac khoan trir truce khi phan ph6i 2,200,000,000

  -- -- -- - Chia liii h9P tac kinh doanh 1,900, 000, 000

  - N9P phat thud + HQ + chi khong chung tit 300, 000, 000 - ou« chlnh Chi Phi thud TN nom truce --

  7 Lo1 nhuan sau khi trir cac khoan 59,600,000,000 8 Trich I~p cac quy va chia ca tire: 57,242,000,000

  - + QuyDTPT 5% - + Quy OPTC 3% 1,854,000,000 +QuyKT8% 4,944,000,000 + Quy PL 5% 3,090,000,000 + Thuong HDQT va BKS 3% /LN sau thu~ 1,854,000,000 + Du kien chia c6 tire narn 2014 : 18-25% 45,500,000,000

  9 Loi nhuan sau khi trich lap cac quy 2,358,000,000

  0039{t ~...--.:: NGC MG' MAY

  NIIA i. ., .JNG TV co fit!

  ~

 • 3/ Thong qua to trinh vS viec b6 sung thanh vien Ban kiem soat nam 2013-2017 do khuyet thanh vien.

  v.cs dong bi~u quyet cac n