TIDSKRIFT I SJOVASENDET ~o OC) jonen som budget£¥rsvis ger honom uppdragsf£¶rslag med konsekvensredo

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of TIDSKRIFT I SJOVASENDET ~o OC) jonen som budget£¥rsvis ger honom...

 • TIDSKRIFT I ~o OC)

  SJOVASENDET

  1771

  MED FÖRSTÅND OCH STYRKA

  UTGESAV

  I

 • TIDSKRIFT I SJÖV ÄSENDET FÖRST A UTGIVNINGSÅR 1836

  KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET KARLSKRONA POSTGIRO 125 17 - 9 BANKGIRO 446- 3220

  Redaktör och ansvarig utgivare: Kommendörkapten LARS WIGERT, FMV, 115 88 Stock- holm, telefon: 08-782 63 85 telefax: 08-663 98 08. Kungl. Örlogsmannasällskapets postadress: Box 10186, 100 55 Stockholm. Annonser: ÅKE T:SON LOVEN, Djurgårdsslätten 92, 115 21 Stockholm, telefon 08- 66210 71. Ekonomi och prenumerationer: BO GRANATH, Wollmar Yxkullsgatan 40, 118 50 Stock- holm, telefon 08-84 98 58. . .

  Tidskrift i Sjöväsendet utkommer i regel med 4 häften per år. Prenumerat10nspns 50 kronor per är inom Sverige, 80 kr utrikes. Prenumeration sker endast genom att avgiften insätts på postgirokonto 125 17-9.

  Inbetalningskort utsänds med första häfte t årligen. . Införda artiklar, recensioner, o dyl honoreras med c:a 50 kronor per sida. För införd artikel , som av KÖMS anses särskilt förtjänt , kan författa ren be lönas med

  sällskapets medalj och/eller penningpris. . . . . .. Bestämmelser för Kungl. Orlogsmannasällskapets tävhngssknfter återfmns 1 haftena nr l

  och 4.

  TIDSKRIFT l SJÖVÄSENDET

  1 56 årgången 3 häftet

  Förändrade förutsättningar för marin underhållsverksamhet ............................... 83 Av Bengt Rygge Områdesbundet kustartilleri - värde och utveckling .............................................. 89 Av Lars-G Persson För 50 år sedan - Sista ronden i Finska viken 1944 ................................................. 97 Av Per-Olof Ekman Maritim strategi .......................................................................................................... 137 Debatt Hurudan marin behöver Ryssland'? .................•....................................................... 145 Referat Bokrecensioner: -Ensam blev stark ................•.................................................................................... 149 - Almanacco Navale 1993 ..............•.......................................................................... 150

  ISSN 0040-6945

  Särtryck av införda artiklar kan beställas hos redaktören inom en månad efter utgivningsdagen.

  Abrahamsons Tryckeri AB, Karlskrona

  Kungl Örlogsmannasällskapets

  [85 ~ l[Q)~[R1 ~~~ innehåller f n drygt 33 000 bildkartonger med över 100 000 bilder, sys- tematiskt ordnade, lätta att finna . Arkivet finns nu i Sällskapets lokaler Jungfrugatan 51. Arkivet handhas av korresponderande ledamoten, överstelöjtnant Stellan Bojerud, och (efter eget åtagande) redaktör Richard Areschoug, Erik Dahlbergsgatan 71 , 115 57 Stockholm, te! 08- 782 98 37.

  Om Du vill låna bilder, vänd Dig till Richard Areschoug.

  Har du själv några bilder som kan doneras till arkivet? Det kan vara fotografier, teckningar, reproduktioner av tavlor, kartor, bilder av personer m m, berörande mariner, både utlandet man framför allt svenska marinen, d v s både flottan och kustartilleriet. Sänd dem i så fall till Areschaug e ller till Sällskapets sekreterare.

  81

 • Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek

  Biblioteket i KARLSKRONA Biblioteket hålles öppet måndagar och torsdagar kl 11.30-13.00. Under tiden då mässen hålles stängd Oul- och nyårshelgerna samt sommarsemester under juli månad) håller även biblioteket stängt. l övrigt efter överenskommelse med biblio- tekarien. Bibliotekarie är korresponderande ledamoten Gunnar Nordanfors.

  Telefon: Biblioteket under öppningstid 0455/259 91 Bibliotekariens bostad 0455/1 05 62

  Bibliotekets postadress är Amiralitetstorget 7, 371 30 KARLSKRONA

  Biblioteket i STOCKHOLM har delats upp i två avdelningar. Den moderna litteraturen samt bildarkivet och kalendrar har flyttats till Jungfrugatan 51, källarvåningen i MHS elevhotelL Den äldre litteraturen, huvudsakligen de böcker som inköptes av framlidne korre- sponderande ledamoten Karl-Erik Westerlund, finns kvar i Kastellet. Där finns också persondatorn samt två studieplatser.

  Bibliotekarie är ledamoten Bo Granath.

  Biblioteket hålls öppet under tiden 1 oktober t o m 30 april i Kastellet tisdagar kl 13.30-15.00, på Jungfrugatan torsdagar kl 11.15-13.00. l övrigt efter överens- kommelse med bibliotekarien.

  Telefon: bostad 08-84 98 58, sommarbostad 0221-301 30. Bibliotekets post- adress är: Box 10186, 100 55 STOCKHOLM. Telefon: 08-611 17 82 (till Kastellet).

  82

  Ledamoten BENGT RYGGE

  Kommendörkapten Bengt Rygge är sedan J juli 1993 chef för Marinens underhållsbyrå inom Försvarets materielverk

  Förändrade förutsättningar för marin underhållsverksamhet

  Inträdesanförande avhållet vid sammanträde med Kungl Örlogsmannasällskapet tors- dagen 30 september 1993

  Ansvar för den marina mate- rielunderhållsverksamheten Före 1968, då Försvarets materielverk (FMV) bildades, leddes den tekniska verksamheten i marinen av Kungliga rna- rioförvaltningen vars chef var chefen för marinen, även om det fanns en souschef för förvaltningen. Marinförvaltningen var CM organ för anskaffning, vidmakt- hållande och avveckling av marin materi- el. Marinförvaltningen gav uppdrag, inom underhållsanslaget, till örlogsbaser och kustartilleriförsvar att vidmakthålla den marina materielen. Marinförvalt- ningen gav vidare ut förvaltningsföre- skrifter, materielunderhållsföreskrifter samt föreskrifter för hur den tekniska tjänsten skulle bedrivas i den marina or- ganisationen. Dessa föreskrifter kunde ses som styrdokument för de uppdrag som marinförvaltningen gav till myndig- heterna och de ekonomiska resurserna var avvägda mot dessa.

  När FMV bildades 1968 skedde ingen egentlig förändring av ansvarsförhållan- dena , även om Marinförvaltningen gick över till att vara en marinmaterielförvalt- ning i en självständig myndighet med en egen generaldirektör. Underhållsansla- get fanns fortfarande kvar och FMV gav uppdrag inom detta till de marina myn- digheterna.

  När FPE-systemet infördes 1972 för- svann däremot det sammanhållna under- hållsanslaget och uppdrag beträffande vidmakthållande av materiel kom till de marina myndigheterna på två vägar dels inom Hpo 1 från CM, dels inom Hpo 2 från FMV.

  Inom Hpo l låg huvuddelen av mate- rielunderhållsverksamheten tillsammans med övriga produktionsuppdrag som CM gav till örlogsbaser och kustartilleriför- svaL Respektive myndighetschef hade rätt att omfördela mellan de olika upp- dragen .

  83

 • Inom Hpo 2 beställdes på separata beställningar åtgärder av mer långsiktig karaktär eller av stor ekonomisk omfatt- ning, t ex: Generalöversyner (motsv. dagens 6-års- översyner) på flottans stridsfartyg. Helikopterunderhåll MTU-underhåll Modifieringar

  Respektive myndighet hade inte rätt att omfördela mellan olika beställningar.

  I stort gäller detta fortfarande, även om vissa delar av materielunderhålls- verksamheten förskjutits mellan huvud- produktionsområdena under årens lopp.

  Fackansvar inom facket mate- rielunderhåll För att biträda försvarsgrenscheferna med kompetens inom materielunder- hållsområdet hade FMV i uppdrag av re- geringen att vara fackmyndighet l denna rolllåg också att rapportera till ÖB och i sista hand till regeringen, om respektive försvarsgrenschef inte genomförde ma- terielunderhållsverksamheten på ett fackmässigt riktig sätt. Jag kan dock inte påminna mig något tillfälle då så skett. FMV påverkan på CM styrning av och resurstilldelning till materielunderhålls- verksamheten inom Hpo l begränsades därmed till att vara rådgivande. l årsre- dovisning av fackverksamheten fanns dock möjlighet för FMV att påtala bris- tande materielunderhåll , vilket också gjordes.

  För ett par år sedan försvann fackbe- greppet och i stället blev "Hpg s-myndig- heterna" (FMV, FortF, SjvS m fl) stöd- myndigheter, vilket innebär att de skall biträda försvarets myndigheter med stöd inom sitt kompetensområde i den ut- sträckning som överenskommits i bud-

  84

  getårsvisa dialoger. Detta var det första steget mot den roll FMV nu kommer att få.

  Ansvar för att innehålla mate- rielunderhållsföreskrifter CM har hela tiden pressat ramarna för materielunderhållsverksamheten i en omfattning som varit större än vad som FMV ansett vara lämpligt. Efteråt kan väl konstateras att de uteblivna materi- elunderhållsinsatserna inte lett till såda- na konsekvenser som FMV befarat på planeringsstadiet. Detta till mycket stor del beroende på den tekniska persona- lens förmåga till anpassning och effekti- visering av verksamheten med hänsyn till gällande förutsättningar.

  De minskade ekonomiska resurserna kom med tiden att innebära att av FMV givna föreskrifter beträffande erforderli- ga åtgärder och intervall mellan dessa inte kunde innehållas. Föreskrifterna kom därmed allt mer att uppfattas som villkorliga.

  l efterhand kan man konstatera att de bristande ekonomiska resurserna drivit fram betydande rationaliseringar. Man kan dock vara kritisk emot att det inte alltid har varit kompetenta övervägan- den som visat på möjligheter att frångå föreskrifterna. l många fall har det bara blivit så , eftersom resurser saknats. Vi har haft tur eftersom vi inte råkat ut för något haveri av större omfattning eller med personskada, där det kunnat påvisas at