Click here to load reader

Thông tư 01/2007/TT-BKHCN

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Thông tư 01/2007/TT-BKHCN

B KHOA HC V CNG NGH

B KHOA HC V CNG NGH

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc

S: 01/2007/TT-BKHCN H Ni, ngy 14 thng 02 nm 2007

THNG T

Hng dn thi hnh Ngh nh s 103/2006/N-CP ngy 22 thng 9

nm 2006 ca Chnh ph quy nh chi tit v hng dn thi hnh

mt s iu ca Lut S hu tr tu v s hu cng nghipCn c Lut S hu tr tu ngy 29 thng 11 nm 2005;

Cn c Ngh nh s 103/2006/N-CP ngy 22 thng 9 nm 2006 ca Chnh ph quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut S hu tr tu v s hu cng nghip;

Cn c Ngh nh s 54/2003/N-CP ngy 19 thng 5 nm 2003 ca Chnh ph quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca B Khoa hc v Cng ngh v Ngh nh s 28/2004/N-CP ngy 16 thng 01 nm 2004 ca Chnh ph sa i, b sung mt s iu ca Ngh nh s 54/2003/N-CP;

B Khoa hc v Cng ngh hng dn thi hnh Ngh nh s 103/2006/N-CP ngy 22 thng 9 nm 2006 ca Chnh ph nh sau.

Chng I

TH TC XC LP QUYN S HU CNG NGHIP

Mc 1

NHNG QUY NH CHUNG V TH TC XC LP

QUYN S HU CNG NGHIP

1. Cn c xc lp quyn s hu cng nghip

1.1 Cc quyn s hu cng nghip pht sinh/c xc lp da trn cc cn c quy nh ti khon 3 iu 6 ca Lut S hu tr tu ngy 29.11.2005 (sau y gi l Lut S hu tr tu), cc khon 1, 2, 3, 4 iu 6 ca Ngh nh s 103/2006/N-CP ngy 22.9.2006 ca Chnh ph quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut S hu tr tu v s hu cng nghip (sau y gi l Ngh nh v s hu cng nghip) v theo quy nh c th ti im ny.

1.2 Quyn s hu cng nghip i vi sng ch, thit k b tr mch tch hp bn dn (sau y gi l thit k b tr), kiu dng cng nghip v nhn hiu c xc lp trn c s quyt nh ca Cc S hu tr tu v vic cp vn bng bo h cho ngi ng k cc i tng . Ngi c Cc S hu tr tu cp vn bng bo h l ch s hu v c hng quyn i vi i tng s hu cng nghip trong phm vi bo h ghi trong vn bng bo h v trong thi hn hiu lc ca vn bng bo h. Khi xy ra tranh chp, ch s hu i tng s hu cng nghip c quyn s dng vn bng bo h lm cn c chng minh quyn ca mnh m khng cn chng c no khc.

1.3 Quyn s hu cng nghip i vi ch dn a l c xc lp trn c s quyt nh ca Cc S hu tr tu v vic cp Giy chng nhn ng k ch dn a l cho t chc qun l ch dn a l.

1.4 Quyn s hu cng nghip i vi nhn hiu ng k quc t theo Tho c Madrid v Ngh nh th Madrid (sau y gi l nhn hiu ng k quc t) c xc lp trn c s quyt nh chp nhn bo h hoc giy chng nhn nhn hiu ng k quc t c bo h ti Vit Nam do Cc S hu tr tu cp theo yu cu ca ch nhn hiu. Quyt nh v giy chng nhn ni trn c gi tr nh vn bng bo h cp cho ngi ng k nhn hiu ti Vit Nam.

1.5 Quyn s hu cng nghip i vi nhn hiu ni ting c xc lp trn c s thc tin s dng rng ri khin cho nhn hiu tr thnh ni ting m khng cn thc hin th tc ng k ti Cc S hu tr tu. Khi s dng quyn v gii quyt tranh chp quyn i vi nhn hiu ni ting, ch s hu nhn hiu phi chng minh quyn ca mnh bng cc chng c ph hp quy nh ti iu 75 ca Lut S hu tr tu.

1.6 Quyn s hu cng nghip i vi tn thng mi c xc lp trn c s s dng hp php tn thng mi m khng cn thc hin th tc ng k ti Cc S hu tr tu. Khi s dng quyn v gii quyt tranh chp quyn i vi tn thng mi, ch th c tn thng mi phi chng minh quyn ca mnh bng cc chng c th hin thi gian, lnh th, lnh vc trong tn thng mi c ch th s dng.

1.7 Quyn s hu cng nghip i vi b mt kinh doanh c xc lp trn c s hot ng u t ti chnh, tr tu hoc kt qu ca hot ng hp php khc tm ra, to ra hoc c c thng tin to thnh b mt kinh doanh v bo mt thng tin m khng cn thc hin th tc ng k ti Cc S hu tr tu. Khi s dng quyn v gii quyt tranh chp quyn i vi b mt kinh doanh, ch th c b mt kinh doanh phi chng minh quyn ca mnh bng cc chng c th hin hot ng m trong thng tin to thnh b mt kinh doanh c to ra, tm ra, c c v bin php bo mt thng tin .

1.8 Quyn chng cnh tranh khng lnh mnh c xc lp trn c s thc tin ca hot ng cnh tranh m khng cn thc hin th tc ng k ti Cc S hu tr tu. Khi s dng quyn chng cnh tranh khng lnh mnh, ch th phi chng minh quyn ca mnh bng cc chng c th hin i tng, lnh vc, lnh th, thi gian kinh doanh lin quan n hot ng cnh tranh.

2. Ch n ng k s hu cng nghip

2.1 Ch n ng k s hu cng nghip (sau y gi l ch n) l t chc, c nhn np n ng k sng ch, thit k b tr, kiu dng cng nghip, nhn hiu, ch dn a l. Khi vn bng bo h sng ch, thit k b tr, kiu dng cng nghip, nhn hiu c cp, ch n s c ghi nhn l ch vn bng bo h. Khi vn bng bo h ch dn a l c cp, ch n c ghi nhn l ngi ng k ch dn a l .

2.2 Ch n phi p ng cc iu kin v quyn ng k s hu cng nghip quy nh ti cc iu 86, 87, 88 ca Lut S hu tr tu v cc iu 7, 8, 9 ca Ngh nh v s hu cng nghip. Nu khng p ng cc iu kin , vic ng k s hu cng nghip b coi l khng hp l.

3. i din ca ch n

3.1 Ch n c th t mnh hoc thng qua i din hp php ti Vit Nam tin hnh th tc ng k s hu cng nghip ti Cc S hu tr tu theo quy nh ti im ny v im 4 ca Thng t ny.

3.2 Nhng t chc, c nhn sau y c th i din cho ch n:

a) i vi t chc, c nhn quy nh ti khon 1 iu 89 ca Lut S hu tr tu:

(i) Trng hp ch n l c nhn: ngi i din theo php lut hoc theo u quyn ca ch n, t chc dch v i din s hu cng nghip theo u quyn ca ch n;

(ii) Trng hp ch n l t chc: ngi i din theo php lut ca ch n hoc ngi thuc t chc c ngi i din theo php lut ca ch n u quyn; t chc dch v i din s hu cng nghip (theo u quyn ca ch n); ngi ng u vn phng i din hoc ng u chi nhnh ti Vit Nam (nu ch n l t chc nc ngoi).

b) i vi t chc, c nhn quy nh ti khon 2 iu 89 ca Lut S hu tr tu: t chc dch v i din s hu cng nghip (theo u quyn ca ch n).

3.3 Khi tin hnh cc th tc ng k s hu cng nghip, Cc S hu tr tu ch c php giao dch vi ch n hoc ngi i din hp php ca ch n. Nhng t chc, c nhn khng thuc cc trng hp nu ti im 3.2 ca Thng t ny m thc hin vic i din cho ch n u b coi l i din khng hp php.

4. U quyn i din tin hnh cc th tc ng k s hu cng nghip

4.1 Vic u quyn i din v thc hin u quyn i din tin hnh cc th tc ng k s hu cng nghip (sau y gi l u quyn) phi ph hp vi quy nh php lut v u quyn ti Phn th ba ca B lut Dn s v cc quy nh ti Thng t ny.

4.2 Vic u quyn phi c th hin thnh vn bn (giy u quyn) v phi c ni dung ch yu sau y:

a) Tn (h tn), a ch y ca bn u quyn v bn c u quyn;

b) Tn (h tn), a ch y ca bn nhn thay th u quyn hoc bn nhn ti u quyn (nu c);

c) Phm vi u quyn, khi lng cng vic c u quyn;

d) Thi hn u quyn (giy u quyn khng c thi hn ch chm dt hiu lc khi bn u quyn tuyn b chm dt u quyn);

e) Ngy k giy u quyn;

g) Ch k (ghi r h tn, chc v v con du, nu c) ca ngi i din hp php ca bn u quyn (v ca bn nhn thay th u quyn, bn nhn ti u quyn, nu c).

4.3 Thi im giy u quyn c gi tr php l trong giao dch vi Cc S hu tr tu c xc nh nh sau:

a) Ngy Cc S hu tr tu nhn c giy u quyn hp l;

b) Ngy Cc S hu tr tu chp nhn vic thay th u quyn hoc ti u quyn hp l;

c) Ngy Cc S hu tr tu nhn c thng bo thay i phm vi u quyn, chm dt u quyn trc thi hn, thay i a ch ca bn nhn u quyn.

4.4 Trong trng hp thay th u quyn hoc ti u quyn, giy u quyn ch c coi l hp l nu bn nhn thay th u quyn hoc bn nhn ti u quyn c cam kt chu trch nhim v mi vn pht sinh do bn u quyn thc hin trong giao dch trc vi Cc S hu tr tu.

4.5 Nu giy u quyn c phm vi u quyn gm nhiu th tc c lp vi nhau v bn gc giy u quyn np cho Cc S hu tr tu th khi tin hnh cc th tc tip theo, bn c u quyn phi np bn sao giy u quyn v c ch dn chnh xc n s n c bn gc giy u quyn .

5. Trch nhim ca ch n v i din ca ch n

5.1 Ch n v i din ca ch n c trch nhim bo m s trung thc ca cc thng tin, ti liu cung cp cho Cc S hu tr tu trong qu trnh ng k s hu cng nghip theo cc quy nh sau y:

a) Mi ti liu giao dch phi c ch n t xc nhn bng ch k ca mnh hoc ca i din, c ng du xc nhn ca t chc (nu c). Trng hp cn c xc nhn cng chng hoc ca c quan c thm quyn khc th phi c xc nhn theo quy nh;

b) Mi bn dch ra ting Vit ca cc ti liu ting nc ngoi u phi c cam kt ca ch n hoc ca i din bo m l dch nguyn vn t bn gc.

5.2 Ch n phi chu trch nhim v mi hu qu v ngha v pht sinh do i din ca ch n thc hin trong giao dch vi Cc S hu tr tu.

5.3 i din ca ch n phi chu trch nhim trc ch n v mi hu qu do vic khai bo, cung cp thng tin khng trung thc gy ra trong giao dch vi Cc S hu tr tu, nu gy thit hi th phi bi thng.

5.4 Sau y, tr nhng quy nh ring, ch n v i din ca ch n c gi chung l ngi np n.

6. X l kin ca ngi th ba trc khi ra quyt nh cp vn bng bo h

6.1 K t ngy n ng k s hu cng nghip c cng b trn Cng bo s hu cng nghip n trc ngy ra quyt nh cp vn bng bo h, bt k t chc, c nhn no cng c quyn c kin bng vn bn gi cho Cc S hu tr tu v quyn ng k, quyn u tin, iu kin bo h v v nhng vn khc lin quan n n ng k s hu cng nghip theo quy nh ti iu 112 ca Lut S hu tr tu. Vn bn nu kin ca ngi th ba c coi l mt ngun thng tin cho qu trnh x l n ng k s hu cng nghip.

6.2 Trong thi hn 01 thng k t ngy nhn c kin bng vn bn ca ngi th ba, Cc S hu tr tu thng bo v kin cho ngi np n v n nh thi hn ti a l 01 thng k t ngy ra thng bo ngi np n tr li bng vn bn. Sau khi nhn c kin phn hi ca ngi np n, nu xt thy cn thit, Cc S hu tr tu thng bo v kin phn hi cho ngi th ba v n nh thi hn ti a l 01 thng k t ngy ra thng bo ngi th ba tr li bng vn bn v kin phn hi . Cc S hu tr tu x l kin ca ngi np n v ngi th ba trn c s chng c, lp lun do cc bn cung cp v ti liu c trong n.

6.3 Trong trng hp xt thy kin ca ngi th ba l khng c c s, Cc S hu tr tu khng phi thng bo v kin cho ngi np n, nhng phi thng bo cho ngi th ba v vic t chi xem xt kin, c nu r l do.

6.4 Trong trng hp kin ca ngi th ba lin quan n quyn ng k, nu xt thy khng th xc nh kin ca ngi th ba l c c s hay khng, Cc S hu tr tu thng bo ngi th ba np n cho To n gii quyt. Trong thi hn 01 thng k t ngy Cc S hu tr tu ra thng bo m ngi th ba khng thng bo cho Cc S hu tr tu v vic np n cho To n gii quyt th Cc S hu tr tu coi nh ngi th ba rt b kin. Nu Cc S hu tr tu c thng bo trong thi hn nh trn ca ngi th ba, Cc S hu tr tu tm dng vic x l n ch kt qu gii quyt tranh chp ca To n. Sau khi nhn c kt qu gii quyt ca To n vic x l n s c tin hnh ph hp vi kt qu .

6.5 Cc S hu tr tu t chc i thoi trc tip gia ngi th ba v ngi np n lm r hn vn c kin phn i nu xt thy cn thit v c yu cu ca c hai bn.6.6 Thi hn dnh cho ngi np n tr li kin phn i ca ngi t

Search related