Click here to load reader

Terminologi och begrepp inom informationssäkerhet : hur man

 • View
  230

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Terminologi och begrepp inom informationssäkerhet : hur man

 • Terminologi och begrepp

  inom informationsskerhet

  Hur man skapar en sprkgemenskap

 • 2

  MSB:s kontaktpersoner:

  Tom Andersson, 010-240 42 10

  Publikationsnummer MSB976 - februari 2016

  ISBN 978-91-7383-644-9

 • 3

  Frord

  Syftet med den hr studien r att utvrdera svensk terminologi p

  informationsskerhetsomrdet med fokus p frgor om mlgrupper och

  grundlggande begrepp. Denna rapport redovisar mlgruppsstrategier fr ett

  lpande terminologiarbete baserat p en fallstudie dr experter frn olika

  yrkeskategorier har ftt definiera en uppsttning grundlggande begrepp.

  Studien r finansierad och gjord p uppdrag av Myndigheten fr

  samhllsskydd och beredskap (MSB). Studien har genomfrts av docent

  Annika Andersson, professor Karin Hedstrm och professor Fredrik Karlsson

  frn Handelshgskolan, rebro universitet.

 • 4

  Innehllsfrteckning

  1. Inledning ................................................................................ 6

  1.1 Bakgrund och syfte ............................................................... 6

  2. Genomfrande av fallstudien .................................................. 7

  2.1 Delphi-metoden ................................................................... 7

  2.1.1 Fas 1: Val av deltagare och uppbyggnad av paneler ............................. 8

  2.1.2 Fas 2 till 4: Datainsamling ..................................................................... 9

  2.2 Analys ............................................................................... 11

  3. Resultat ................................................................................ 13

  3.1 Innehllsmssig analys av definitionerna ............................... 13

  3.1.1 Informationsskerhet........................................................................... 13

  3.1.2 Ansvar ................................................................................................... 14

  3.1.3 Tillgnglighet ........................................................................................ 16

  3.1.4 Informationsklassning ..........................................................................17

  3.1.5 Risk ....................................................................................................... 18

  3.2 Grad av konsensus mellan definitionerna, panelerna och

  yrkeskategorierna ..................................................................... 19

  3.3 Definitionerna i relation till internationellt begreppsbruk .......... 22

  3.4 Metoden att komma fram till definitionerna ............................ 22

  4. Diskussion och rekommendationer fr framtiden ................. 25

  5. Referenser ............................................................................ 28

  Bilaga 1: Samtliga experters freslagna definitioner och hur de

  rankats inom varje panel. ......................................................... 29

  Bilaga 2: Jmfrelse av de aktuella definitionerna i HB550 och

  SIS-TR 50:2015 med ISO:s internationella definitioner. ........... 58

  Bilaga 3: Panelernas definitioner och verensstmmelse med

  HB550 och SIS-TR 50:2015 ...................................................... 60

 • 5

  Sammanfattning

  Syftet med den hr studien r att utvrdera svensk terminologi p

  informationsskerhetsomrdet med fokus p frgor om mlgrupper och

  grundlggande termer. Baserat p en Delphi-studie, dr experter frn olika

  yrkeskategorier har ftt definiera en uppsttning grundlggande begrepp, har

  vi utvrderat bde experternas definitioner och processen med att ta fram

  definitionerna. Vi har identifierat flera problem med svensk terminologi p

  informationsskerhetsomrdet. Fr att stdja arbetet med att utveckla svensk

  terminologi fr informationsskerhet beskriver vi i rapporten frslag p hur

  arbetet kan bedrivas vidare. De problem vi har identifierat r bl.a. att begrepp

  som inte finns med i rdande styrdokument blir otydliga och svrtolkade fr

  experter inom omrdet och att det r problematiskt med tv olika

  styrdokument (HB550 och SIS-TR50:2015) i anvndning med delvis olika

  definitioner av samma begrepp. Vi har ven sett att olika yrkeskategorier ofta

  definierar begreppen utifrn sin specifika profession, vilket kan innebra att

  det finns ett behov av att skerhetsbegrepp kontextualiseras utifrn yrkesroller.

  Processen med att arbeta med experter enligt Delphi-metoden gav ett bra

  underlag fr att analysera och diskutera olika definitioner av centrala begrepp

  inom informationsskerhetsomrdet. Dessutom har experterna varit mycket

  engagerade i processen. Vi freslr att framtida begreppsutredningar anvnder

  sig av denna metod eller varianter av den och att det r experterna, de som i sitt

  dagliga yrke handhar informationsskerheten, som ska vara de som skapar

  definitionerna. Vi ser ocks ett stort behov av strre, effektivare och mer

  samordnade former fr framtida begreppsutredningar.

 • 6

  1. Inledning

  1.1 Bakgrund och syfte

  Syftet med den hr studien r att utvrdera svensk terminologi p

  informationsskerhetsomrdet med fokus p frgor om mlgrupper och

  grundlggande begrepp. Denna rapport redovisar mlgruppsstrategier fr ett

  lpande terminologiarbete baserat p en fallstudie dr experter frn olika

  yrkeskategorier har ftt definiera en uppsttning grundlggande begrepp.

  De styrdokument fr definitionerna vi har anvnt oss av r SIS handbok HB550

  (SIS, 2013) och SIS tekniska rapport SIS-TR 50:2015 (SIS, 2015). HB550

  utvecklades mellan r 2000 och 2003 som ett internt projekt inom SIS/TK 456

  Informationsskydd och -skerhet, och med std av TK318 och

  Terminologicentrum (TNC). Den utgva vi har anvnt oss av under analysen r

  nr. 3 frn 2011. Handbokens mlgrupp r "personer med intresse fr

  informationsskerhetsomrdet, t.ex. i samband med anvndning, upphandling,

  specifikation av svl dator- och kommunikationssystem som enskilda

  skerhetsprodukter. Den r ocks tnkt att kunna anvndas i

  utbildningssammanhang" (SIS, 2013, s. 3).

  SIS-TR 50:2015 (SIS, 2015) utvecklades 2014 som ett internt projekt inom

  SIS/TK 318 vilket ocks fick std frn TNC. Detta nya styrdokument har utgtt

  frn HB550, men nya begrepp har tillkommit och andra har reviderats. Det har

  ven lagts till en ny del som ger en versikt av internationella standarder.

  Tanken med SIS-TR 50:2015 (SIS, 2015) r att den ska erstta HB550 (SIS,

  2013), men vid studiens ingng s salufrdes bda dokumenten av SIS och

  bda anvnds i praktiken1. Vad gller de definitioner som finns i HB550 (SIS,

  2013) och SIS-TR 50:2015 (SIS, 2015) s har vi ven jmfrt dessa med de

  engelska begrepp som ISO anvnder. Vi har utgtt frn SS-ISO IEC

  27000:2014 - "Information technology - Security techniques - Information

  security management systems - Overview and vocabulary" (ISO, 2014), samt

  webbtjnsten "ISO concept database"2 som ISO tillhandahller.

  1 Under studiens gng plockade SIS bort HB550 fr frsljning ngot vi ven

  hade tnkt rekommendera i rapporten. 2 https://www.iso.org/obp/ui/

 • 7

  2. Genomfrande av fallstudien

  2.1 Delphi-metoden

  Den hr studien bygger p en Delphi-metod (Delbecq, Van de Ven, &

  Gustafson, 1975; Schmidt, 1997; Schmidt, Lyytinen, Keil, & Cule, 2001).

  Delphi-metod anvnds fr att frutsga, identifiera och prioritera olika

  aspekter, vilket sedan ligger till grund fr konceptuell och teoretisk utveckling.

  En Delphi-underskning innebr att frgor stlls till experter i omgngar vid

  olika tillfllen. I vrt fall har vi anvnt Delphi-metoden fr att lta experter

  inom olika yrkeskategorier definiera centrala begrepp inom

  informationsskerhet. Delphi-metoden anses vara mycket anvndbar fr

  forskning om beslutsfattande nr det r brist p enighet eller samsyn, eller dr

  den gemensamma kunskapsbasen r ofullstndig (Delbecq et al., 1975).

  Metoden har anvnts mycket frekvent inom informatikforskning (Okoli &

  Pawlowski, 2004). Ett sdant exempel r studier dr forskare velat frutse

  frndringar inom affrsomrden, d de frskt identifiera kritiska faktorer fr

  systemutveckling eller tagit fram modeller fr organisatoriska

  frndringsstrategier (Okoli & Pawlowski, 2004).

  Vi baserar oss p Schmidt et al. (2001) som utgngspunkt fr designen av den

  hr underskningen. Datainsamlingen och analysen grundas p Schmidt

  (Schmidt, 1997; Schmidt et al., 2001) och vi delar in Delphi-metoden i fyra

  faser, vilka presenteras nrmare i Tabell 1.

  Fas Beskrivning

  1. Val av deltagare och

  uppbyggnad av paneler

  Experterna delas in i paneler som ska

  arbeta med begreppen. Indelningen grs

  baserat p yrkeskategori.

  2. Ta fram de viktigaste

  informationsskerhetsbegreppen

  Varje paneldeltagare rankar de fem

  viktigaste informationsskerhetsbegreppen

  baserat p en lista som tidigare tagits fram

  i samarbete med Myndigheten fr

  samhllsskydd och beredskap (MSB).

  3. Beskriva och ge definitioner p

  de framtagna skerhets-

  begreppen

  Varje paneldeltagare definierar de fem

  mest centrala begreppen inom

  informationsskerhet (de begrepp som blev

  resultatet av fas 2).

  4. Samsyn och konsensus kring

  definitionerna av begreppen

  Feedback och terkoppling frn

  paneldeltagarna avseende de definitioner

  som de olika paneldeltagarna har gett samt

  rankning av den mest lmpliga

  definitionen.

  Tabell 1. Delphi-studiens fyra faser.

 • 8

  Under den frsta fasen grupperade vi experterna i panelgrupper. I den andra

  fasen tog vi fram de begrepp som panelgrupperna skulle arbeta vidare med.

  Den tredje fasen handlar om att beskriva och definiera de centrala begreppen,

  och den fjrde och sista fasen handlar om att utveckla samsyn och konsensus

  kring definitionerna av de ingende begreppen.

  2.1.1 Fas 1: Val av deltagare och uppbyggnad av paneler

  En Delphi-studie bygger p experter som deltar i paneler och frlitar sig p den

  insikt, kompetens och erfarenhet som paneldeltagarna innehar. Att vlja ut rtt

  experter att delta anses vara den mest kritiska delen nr en Delphi-studie

  genomfrs (Okoli & Pawlowski, 2004). Delbecq et al. (1975) fresprkar att

  paneldeltagare vljs baserat p att de: 1) knner sig personligt engagerade i det

  underskta problemet; 2) har relevant information att delge; 3) r tillrckligt

  motiverade fr att genomfra sin del av studien, och 4) att de knner att

  resultatet av studien r vrdefullt fr dem.

  Urvalet av paneldeltagare fr denna studie skedde i samrd med Myndigheten

  fr samhllsskydd och beredskap (MSB). Inbjudan till att delta i studien

  skickades ut till statliga myndigheter, landsting, kommuner samt relevanta

  ntverk och freningar. Inbjudan lg ven ppen p MSB:s hemsida dr ett

  antal privata aktrer anmlde sig. Fr att delta anvnde vi kriteriet att

  deltagarna skulle ha minst ett rs erfarenhet av arbete med frgor om

  informationsskerhet, dataskydd, systemskerhet, IT-skerhet, skerhetsfrgor

  i informationsfrvaltning eller informationshantering. Sammanlagt anmlde

  sig 85 personer till att delta i studien och efter det frsta utskicket var 74

  deltagare aktiva. Panelerna byggdes upp efter deltagarnas expertkunskap, och

  totalt 64 personer svarade p enkterna. Fr att kunna sortera deltagarna

  baserat p deras expertis/yrkesroll s gick vi ut med en frga om vilka typer av

  skerhetsfrgor deltagarna arbetat mest med. Detta gjorde vi fr att f s

  homogena paneler som mjligt. Enligt Delbecq et al. (1975) rcker det om

  panelen bestr av 10-15 deltagare om gruppen r homogen. Vi valde dock att i

  de flesta fall ha frre deltagare i vra paneler fr att minska arbetsbrdan och

  tidstgngen fr deltagarna nr de skulle arbeta med panelens samtliga

  definitioner. I en panel om sju experter dr fem begrepp ska definieras blir det

  totalt 35 definitioner (7 experter x 5 begrepp) att arbeta med. Tabell 2 visar de

  yrkesgrupper som deltog, antalet paneler inom varje yrkesgrupp, samt hur

  mnga deltagare varje panel bestod av.

 • 9

  Yrkesomrde Paneler Antal

  Juridik och regelverk

  Panel J:1 7

  Panel J:2 7

  Informationsfrvaltning och dokumenthantering

  Panel I:1 7

  Panel I:2 7

  Systemutveckling och frvaltning Panel S:1 7

  Skerhetsteknik Panel T:1 11

  Ledning och samordning

  Panel L:1 7

  Panel L:2 7

  Panel L:3 7

  Panel L:4 7

  Tabell 2. Paneler och antal deltagare under studien.

  2.1.2 Fas 2 till 4: Datainsamling

  Syftet med Delphi-studien var att f beslutsunderlag fr

  myndighetssamordning av insatser om svensk terminologi inom

  informationsskerhet. Med bakgrund i detta fick experterna vlja ut vad de

  ansg vara de mest centrala begreppen inom informationsskerhetsomrdet.

  Drefter har experterna tillhandahllit oss definitioner av dessa begrepp som

  input fr en kvalitativ analys.

  Under tidsperioden 2015-09-30 till 2015-10-28 genomfrdes faserna 2 till 4,

  dr en internetbaserad enkt distribuerades till experterna i varje fas.

  Experterna hade cirka tio dagar p sig att genomfra respektive fas, och en

  pminnelse per enkt skickades ut. I den frsta fasen fick experterna ranka de

  fem viktigaste begreppen inom informationsskerhet, begrepp som de senare

  skulle arbeta med att definiera. Denna rankning gjordes utifrn en lista med

  begrepp som 18 experter inom informationsskerhetsomrdet rankat fram som

  de tio viktigaste informationsskerhetsbegreppen under ett terminologipass p

  konferensen Informationsskerhet fr offentlig sektor3. De begrepp

  experterna valde ut var: ansvar, informationsklassning, informationsskerhet,

  konfidentialitet, riktighet, risk, sekretess, sprbarhet, skerhet, och

  tillgnglighet.

  Dessa tio begrepp gick ut till samtliga deltagare i Delphi-studien som rankade

  vilka fem av dessa som de skulle jobba vidare med i panelerna. Rankingen

  gjordes genom att experterna fick pongstta begreppen med vrden frn ett

  till tio. Resultatet av rankningen i fas 2 presenteras i Tabell 3. Rangordningen

  r gjord fallande, dr medelvrde r avrundat till nrmsta tiondel.

  3 https://www.msb.se/sv/Start1/Kalender/Konferens-Informationssakerhet-for-

  offentlig-sektor-1-2-september-2015/

 • 10

  Ranking Begrepp Medelvrde

  1 Informationsskerhet 7,7

  2 Ansvar 6,4

  3 Tillgnglighet 6,2

  4 Informationsklassning 6,1

  5 Risk 5,6

  6 Riktighet 5,5

  7 Skerhet 5,5

  8 Sekretess 5,5

  9 Konfidentialitet 4,2

  10 Sprbarhet 3,0

  Tabell 3. Rankade begrepp efter fas 2.

  De begrepp som vi gick vidare med till tredje fasen var de fem hgst rankade:

  informationsskerhet, ansvar, tillgnglighet, informationsklassning och risk.

  Den andra enkten bestod av en lista som innehll dessa fem begrepp dr vi

  bad paneldeltagarna att definiera dem. D vi var intresserade av hur deltagarna

  definierar dessa begrepp i sin arbetssituation s stllde vi frgan utifrn hur de

  skulle definiera dem fr en nyanstlld person.

  I studiens fjrde fas distribuerade vi paneldeltagarnas definitioner till hela

  panelen och bad dem att ranka vilken definition som de ansg vara mest

  lmplig. Experterna fick ange sitt frsta-, andra- och tredjehandsval fr varje

  begrepp. I enkten erbjds deltagarna ven mjlighet att kommentera den

  genomfrda rankningen och/eller gra andra frtydliganden i en

  kommentarruta.

  Sammantaget s har svarsfrekvensen varit hg. Sett till hela studien var 75 %

  (64 av 85 experter) av de som anmlde sig till studien aktiva genom de flesta

  faserna av datainsamlingen. Tabell 4 visar svarsfrekvensen fr varje fas. Fr

  den andra fasen var svarsfrekvensen 87 %, och fr de tv efterfljande faserna

  var svarsfrekvensen 86 %. Detta visar att paneldeltagarna har varit mycket

  engagerade genom hela studien.

  Fas Enkt Svarsfrekvens

  2 Enkt 1 - Facksprk p

  Informationsskerhetsomrdet, ranking av

  initiala begrepp

  87 % (74 svar av 85

  utskick)

  3 Enkt 2 - Facksprk p

  Informationsskerhetsomrdet, definiera

  begrepp

  86 % (64 svar av 74

  utskick)

  4 Enkt 3 - Facksprk p

  Informationsskerhetsomrdet, ranking av

  definitioner

  86 % (64 svar av 74

  utskick)

  Tabell 4. Total svarsfrekvens under studien.

  Tabell 5 visar detaljer ver svarsfrekvensen fr de olika yrkesgrupperna efter

  sista svarsomgngen. Experterna inom yrkeskategorin

 • 11

  Informationsfrvaltning och dokumenthantering uppnr hgst svarsfrekvens

  med 100 %, och den lgsta (men fortfarande hga) svarsfrekvensen med 73 %

  terfinns i yrkeskategorin Skerhetsteknik.

  Yrkeskategori Svarsfrekvens

  Informationsfrvaltning och

  dokumenthantering

  100 % (14 svar frn 14

  deltagare)

  Ledning och samordning

  89 % (25 svar frn 28 deltagare)

  Systemutveckling och frvaltning

  86 % (6 svar frn 7 deltagare)

  Juridik och regelverk

  79 % (11 svar frn 14 deltagare)

  Skerhetsteknik

  73 % (8 svar frn 11 deltagare)

  Tabell 5. Svarsfrekvens fr varje yrkeskategori i sista svarsomgngen.

  2.2 Analys

  Varje fas i datainsamlingen kopplades till en separat analys. Analysen i fas 2

  syftade till att bestmma vilka begrepp som skulle ing i den fortsatta studien.

  Fr detta ndaml berknade vi medelvrdet baserat p de pong som

  deltagarna hade gett de olika begreppen. De fem begrepp med hgst

  medelvrde gick vidare till fas 3. Resultatet av den analysen r presenterad i

  Tabell 3.

  Under den tredje fasen samlade vi ihop de begreppsdefinitioner som varje

  paneldeltagare gett och distribuerade dem till samtliga paneldeltagare. Detta

  innebar att en panel bestende av sju paneldeltagare fick ta stllning till 35

  olika definitioner (7 experter x 5 begrepp). I den hr fasen bestod analysen av

  att skerstlla att endast text rrande definitionerna gick vidare till nsta fas.

  Analysen i den fjrde fasen syftade till att ta fram de hgst rangordnade

  definitionerna i respektive panel, samt att genomfra jmfrande analyser. Fr

  den frsta delen av analysen anvnde vi en metod dr vi gav varje deltagares

  frstahandsval 3 pong, andrahandsval 2 pong och tredjehandsval 1 pong.

  Drefter summerades pongen fr varje definition. Sledes fick den definition

  som experterna fredrog mest hgst pong. I de fall dr tv definitioner fick

  samma pongsumma valdes den definitionen som hade flest frstahandsval. P

  s vis erhlls en definition per panel som anvndes fr de jmfrande

  analyserna. Fr den som r intresserad av att ta del av samtliga freslagna

  definitioner och dess rankning inom varje panel s terfinns dessa i Bilaga 1.

  De innehllsmssiga analyserna var av tre typer. Den frsta analysen handlade

  om att jmfra begreppsdefinitioner inom yrkeskategorin, d.v.s. att analysera

  om och i vilken grad definitionen av ett specifikt begrepp r samstmmigt eller

  ej inom en viss yrkeskategori. Den andra typen av analys handlade om att

 • 12

  jmfra definitioner mellan olika yrkeskategorier. Den tredje och sista analysen

  fokuserade jmfrelse mellan de olika yrkeskategorierna och SIS:s

  begreppsdokument HB550 (SIS, 2013) och SIS-TR 50:2015 (SIS, 2015). I

  samtliga dessa analyser arbetade vi med det textuella innehllet fr att avgra

  skillnader i hur yrkeskategorierna samt varje panel avgrnsade begreppen.

  Fr att f ett mtt p hur verens experterna var inom de olika panelerna

  avseende den hgst rankade definitionen skapade vi mttet grad av konsensus.

  Mttet r berknat p hur mnga procent av den teoretiska max-pongen som

  den hgst rankade definitionen hade. Den teoretiska max-pongen r 3 pong

  (hgst betyg) x antal paneldeltagare som utdelat pong. En hgre procentsats

  fr definitionen betyder d att fler var njda med definitionen.

  Slutligen genomfrdes en jmfrelse mellan definitionerna i de svenska

  styrdokumenten och de som anvnds internationellt, i det hr fallet de som ges

  ut av ISO (ISO, 2014). ven hr arbetade vi med det textuella innehllet fr att

  avgra hur begrepp avgrnsades samt vilka aspekter som lyftes fram (Bilaga 2).

 • 13

  3. Resultat

  Vi kommer att beskriva resultatet i tre delar. Frst analyserar vi innehllet i

  panelernas definitioner och jmfr dessa med definitionerna i HB550 (SIS,

  2013) och SIS-TR 50:2015 (SIS, 2015). Drefter analyserar vi graden av

  konsensus inom panelerna och yrkesgrupperna vad gller de olika

  definitionerna. Den tredje delen rr styrdokumenten i relation till

  internationellt sprkbruk. Avslutningsvis reflekterar vi kring sjlva processen

  med att ta fram definitioner i en Delhi-studie och hur den fungerade.

  3.1 Innehllsmssig analys av definitionerna

  Nedan fljer den innehllsmssiga analysen av de hgst rankade

  definitionerna, dr jmfrelser grs med definitionerna i HB550 (SIS, 2013)

  och SIS-TR 50:2015 (SIS, 2015). I Bilaga 3 finns en lista ver dessa definitioner

  och en jmfrelse ver hur vl de matchar mot centrala begrepp i de bda

  styrdokumenten. Intressant att notera r ven att tv av begreppen som

  panelerna hade valt ut som centrala informationsklassning och ansvar

  inte finns beskrivna i varken HB550 (SIS, 2013) eller SIS-TR 50:2015 (SIS,

  2015). Nr det gller ansvar finns det liknande begrepp att luta sig emot (se

  diskussion nedan). Fr begreppet informationsklassning finns det dock ingen

  motsvarighet till detta i de underskta styrdokumenten.

  3.1.1 Informationsskerhet

  I HB550 definieras informationsskerhet som skerhet fr

  informationstillgngar avseende frmgan att upprtthlla nskad

  konfidentialitet, riktighet och tillgnglighet (ven ansvarighet och

  oavvislighet) (SIS, 2013). I SIS-TR 50:2015 beskrivs informationsskerhet

  som bevarande av konfidentialitet, riktighet och tillgnglighet hos

  information (SIS, 2015).

  Konfidentialitet, riktighet och tillgnglighet terkommer ocks i de flesta

  panelers definitioner. Ett exempel r fljande:

  Informationsskerhet r de tgrder som vidtas fr att frhindra att

  information: grs tillgnglig fr eller i vrigt kommer obehriga till

  del (konfidentialitet), frndras, vare sig obehrigen, av misstag eller

  p grund av funktionsstrning (riktighet), och information ska kunna

  utnyttjas i frvntad utstrckning och inom nskad tid

  (tillgnglighet). (Ledning och samordning, L:4)

  Det enda av dessa kriterier som ngon gng fallit bort r tillgnglighet. Detta

  har hnt i en panel med experter frn Informationsfrvaltning och

  dokumenthantering och en frn Ledning och samordning. Dessa

  definitioner har fokuserat mer p hotet och att skydda:

 • 14

  Systematisk planering fr att information ska skyddas mot obehrig

  tkomst (bde intrng av extern part och behrighetsstyrning inom

  organisationen) samt mot frvanskning (d.v.s. informationens

  autenticitet garanteras). (Informationsfrvaltning och

  dokumenthantering, I:2)

  Samtliga tekniska och regelmssiga tgrder som skyddar

  organisationens information. (Ledning och samordning, L:2)

  Att definiera informationsskerhet som mer n bara teknik r ngot som lyfts

  fram tydligt i kommentarerna till definitionerna av informationsskerhet i bde

  HB550 (SIS, 2013) och SIS-TR 50:2015 (SIS, 2015). Detta stt att tnka lyfts

  ocks av flera av panelerna, dr det i flera av definitionerna trycks p att

  informationsskerhet gller bde manuella och digitala system. Utver detta

  ppekar flera paneler att informationsskerhet gller bde de tekniska delarna

  svl som de administrativa:

  Informationsskerhet r den vergripande skerheten som omfattar

  bde tekniskt (IT-skerhet) och administrativt (regler och rutiner)

  skydd och syftar till att informationen alltid skall vara korrekt,

  tillgnglig som avsett och skyddad frn obehrigt tilltrde.

  (Skerhetsteknik, T:1)

  En vergripande reflektion frn vr sida vad gller definitionerna av

  informationsskerhet r huruvida det r information eller

  informationstillgngar som r i fokus. I HB550 (SIS, 2013) handlar

  informationsskerhet om att upprtthlla nskad konfidentialitet, riktighet och

  tillgnglighet hos informationstillgngar. Det r en skillnad gentemot SIS-TR

  50:2015 (SIS, 2015), dr samma formulering finns, men d fr information.

  Vi menar att informationstillgngar skiljer sig t frn information, dr

  begreppet informationstillgngar tydligare pekar p information som r

  skyddsvrd. Enbart fr att information finns inom en organisation behver den

  inte vara en tillgng eller ha ett skyddsvrde. Dessutom kan

  informationstillgngar ven inkludera de resurser som tillhandahller

  informationen. Panel J:2, i yrkeskategorin Juridik och regelverk skriver att

  med informationstillgngar avses all information och

  informationshanterande resurser ssom manuella och IT-baserade

  informationssystem. Citatet illustrerar hur all information ses som

  informations-tillgngar, och vi ser drfr ett behov av att problematisera, och

  framfrallt skilja p, begreppen information och informationstillgngar.

  Detta skulle driva fram en diskussion om vilken information som r skyddsvrd

  och drmed ligga till grund fr olika typer av prioriteringar av arbetet med

  informationsskerhet.

  3.1.2 Ansvar

  Ansvar som enskilt begrepp finns inte definierat i vare sig HB550 (SIS, 2013)

  eller SIS-TR 50:2015 (SIS, 2015). I HB550 (SIS, 2013) finns begreppet

 • 15

  ansvarighet definierat och i SIS-TR 50:2015 (SIS, 2015) finns begreppet

  ansvarsskyldighet.

  Ansvarighet enligt HB550 innebr att en individ givits och ptagit sig visst

  ansvar och att drvid denne i efterhand kan stllas till svars fr sitt handlande

  (SIS, 2013). Det handlar sledes om en princip kopplad till individ, en

  mnniska, som ocks kan komma att st till svars fr sitt handlande. P

  liknande stt har SIS-TR 50:2015 definierat ansvarsskyldighet som

  principen att st till svars och ta ansvar fr konsekvenserna av beslut och

  aktiviteter infr organisationens styrande organ, rttsliga myndigheter

  och infr intressenter i allmnhet (SIS, 2015). Ansvar i dessa dokument r

  m.a.o. kopplat till frgan om skyldigheten att ta p sig skulden om ngot inte

  blir rtt utfrt. Vikten av att ngot blir rtt utfrt, eller vad som innebr med

  rtt utfrt, r m.a.o. inte kopplat till ansvar i ovanstende styrdokument. Vad

  som r att anse som rtt utfrt r sledes ngot som mste definieras inom

  varje organisation, och en diskussion som stndigt br vara aktuell.

  I samtliga definitioner som panelerna har gett har de sett att ansvar r

  kopplat till en individ eller mer specifikt till en viss roll, exempelvis enligt

  fljande:

  Person eller funktion inom organisationen som har en roll att

  genomfra vissa specifika aktiviteter eller att flja upp att vissa

  specifika aktiviteter blir genomfrda. (Informationsfrvaltning och

  dokumenthantering, I:2)

  Ansvar tilldelas en person eller roll och innebr att denne r lagd

  att tillse att arbetet sker enligt de regler som har faststllts och

  innebr att personen/rollen ocks har mandat att fatta beslut och

  leda arbetet inom ansvarsomrdet. (Skerhetsteknik, T:1)

  Vad gller att st till svars fr sitt handlande s var det bara tv paneler (en

  frn Ledning och samordning och en frn Juridik och regelverk) som

  enades om en sdan definition. Ett exempel r:

  Skyldighet att se till att ngot utfrs p angivet stt inom ett

  avgrnsat omrde. Till ansvaret hr befogenheter och beslutsmandat

  samt att st till svars fr om ngot inte utfrts p angivet stt.

  (Ledning och samordning, L:1)

  Det r mnga experter som kommenterat att ansvar i sig r ett ganska

  abstrakt och komplicerat begrepp, och att det var svrt att definiera fr det

  beror p. Ett exempel p en sdan kommentar r:

  Frgan r lurig och, vill jag pst, lite dligt stlld. Avses "ansvar"

  som begrepp i strsta allmnhet? Eller i ett visst sammanhang? Jag

  har bara hittat en definition som jag tycker ramar in vad ansvar

  innebr. Den r rankad som nr 1. Inga andra passar alls om inte

  frgan frtydligas. Ett (nnu bttre) alternativ till r: "Skyldighet att

 • 16

  vara den som ser till att ngot blir rtt utfrt (och fr ta p sig

  skulden om s inte blir fallet) (Hmtat frn Wikipedia). (Ledning

  och samordning, L:2)

  Ytterligare en indikation p att begreppet upplevs som abstrakt och

  komplext kan vara att tv experter i panelen Ledning och samordning L:4

  hoppade ver att definiera detta begrepp, vilket kan jmfras med att

  samtliga experter annars skrivit ngot om alla andra begrepp. Det kan

  allts finnas anledning att inkludera, och tydligt definiera, begreppet

  ansvar i styrdokumenten. Begrepp som inte finns med i rdande

  styrdokument blir otydliga och svrtolkade fr experter inom omrdet.

  3.1.3 Tillgnglighet

  I HB550 definieras tillgnglighet som ett [s]kyddsml dr

  informationstillgngar skall kunna utnyttjas i frvntad utstrckning och

  inom nskad tid (SIS, 2013). Tillgnglighet handlar allts om bde

  utstrckning (mngd) och om tid. ven i SIS-TR 50:2015 finns tidsaspekten

  med, men med ett tillgg om vem (behrig) som ska ha tkomst: tkomst fr

  behrig person vid rtt tillflle (SIS, 2015). De flesta paneler fljer i stora drag

  definitionen i HB550 (SIS, 2013), ven om tre paneler inte nmner

  tidsaspekten i sina definitioner. Att tkomsten ska glla behrig person lyfts av

  experterna frn Ledning och samordning och Informationsfrvaltning och

  dokumenthantering. Ett exempel r:

  Tillgng till informationstillgng(ar) fr behriga anvndare i

  frvntad utstrckning och inom nskad tidsrymd.

  (Informationsfrvaltning och dokumenthantering, I:1)

  En intressant mjlig utvidgning av begreppet tillgnglighet grs av en panel

  med experter frn Ledning och samordning. Frutom utstrckning och tid s

  lgger de till plats d.v.s. var behriga har tillgng till dessa

  informationstillgngar:

  I informationsskerhetssammanhang avses [tillgnglighet]

  mjlighet att komma t information nr och dr den behvs.

  (Ledning och samordning, L:4)

  Att panelen lgger till i definitionen att behriga ska kunna komma t

  informationen dr den behvs kan indikera ett frtydligande som kan behvas

  i dagens samhlle med mobila enheter och t.ex. ambulerande

  sjukvrdspersonal.

  I arbetet med att definiera tillgnglighet syns det tydligt att den profession

  experterna har pverkar hur de talar om begreppet och vilka aspekter i

  definitionen de anser r viktiga att lyfta fram. Ett sdant exempel r hur

  yrkeskategorierna Skerhetsteknik och Systemutveckling och frvaltning

  trycker p kriterier som liknar klassisk anvndbarhet och design. Experterna

  frn Systemutveckling och frvaltning, S:1, nmner att informationen ska

 • 17

  vara tkomlig p ett enkelt stt och experterna p skerhetsteknik, T:1,

  uttrycker vikten av att informationen r n- och anvndningsbar. Vidare

  lyfter experterna i panel I:2, frn Informationsfrvaltning och

  dokumenthantering, fram vikten av att information har bibehllen kvalitet

  och autenticitet, ngot som r centralt sett till att informationen ska kunna

  hmtas fram efter lng tids arkivering.

  Vi kan ocks se att experterna inom yrkeskategorin Juridik och regelverk

  hller sig relativt nra definitionerna som terfinns i HB550 (SIS, 2013)

  respektive SIS-TR 50:2015 (SIS, 2015), vilket fljer den specifika professionens

  logik dr definitioner ses som en del av ett regelverk. Panel J:1 i yrkeskategorin

  Juridik och regelverk definierar tillgnglighet som att beskriva i vilken

  grad anvndare kan n nskad information vid ett givet tillflle eller tidpunkt,

  och panel J:2 definierar begreppet enligt fljande: [m]ed tillgnglighet menas

  att informationstillgngar kan nyttjas efter behov i frvntad utstrckning och

  inom nskad tid.

  3.1.4 Informationsklassning

  Begreppet informationsklassning finns inte definierat i vare sig HB550 (SIS,

  2013) eller SIS-TR 50:2015 (SIS, 2015). Det r nog anledningen till att

  panelernas definitioner varierat mycket och att definitionerna ofta r ganska

  svvande. Nr vi skt p SIS och informationsklassning s finns ett dokument

  frn konferensen Rtt skerhet frn 2009 (Veriscan, 2009). I detta dokument

  framgr det att [k]lassning r stt att bedma vilken niv av skydd som r

  lmpligt med tanke informations vrde och de hot som omger den och att de

  kriterier som ska ing i informationsklassning r sekretess, tillgnglighet,

  sprbarhet och riktighet. Dessa kriterier har flera av panelerna ftt med, men

  mnga definitioner r mer vaga. Panel I:2 med experter inom

  Informationsfrvaltning och dokumenthantering skriver exempelvis:

  Fr mig r informationsklassning tv begrepp: 1. Klassning efter mne t.ex. i

  en diarieplan eller kontoplan, 2. Skerhetsklassning, dvs. vem som ska

  tillgng till vilken information och hnger samman med sekretessregler.

  (Informationsfrvaltning och dokumenthantering, I:2)

  Av citatet framgr att det inte r entydigt vad som menas med

  informationsklassning och stor vikt lggs vid just sekretess. En annan expert

  svarade att jag har ingen aning. Ytterligare ett belgg fr svrigheten att

  definiera begreppet syns i definitionen frn panel L:3 med experter frn

  yrkeskategorin Ledning och samordning. De ger en lngre definition, vilket

  ger vid handen att de olika aspekterna behver frtydligas:

  Informationsklassning r ett stt att skerstlla att information

  erhller en lmplig skyddsniv med hnsyn tagen till informationens

  vrde och de risker som omger den. Information klassas i termer av

  rttsliga krav, vrde, verksamhetsbetydelse och knslighet fr

  obehrigt rjande eller modifiering. Som hjlp anvnds kriterierna

  konfidentialitet, riktighet, sprbarhet och tillgnglighet. Med

 • 18

  konfidentialitet avses att informationen inte fr gras tillgnglig eller

  avsljas fr obehriga. Med riktighet avses att informationen inte

  ska kunna frndras och frvanskas av misstag eller av ngon

  obehrig. Med tillgnglighet avses att informationen ska finnas till

  hands fr behriga anvndare d den behvs. Resultatet frn de

  olika klassificeringarna skall utgra det samlade kravet p nivn fr

  skyddet av den aktuella informationen eller IT-systemet. (Ledning

  och organisation, L:3)

  Detta r ett exempel p hur flera experter har ett behov av att frtydliga och

  exemplifiera och kontextualisera de informationsskerhetsbegrepp de

  anvnder. Vidare ser vi ett gemensamt mnster tillsammans med de

  svrigheter experterna hade att definiera begreppet ansvar. Nr begrepp inte

  finns med i styrdokumenten blir de otydliga och svrtolkade. Sledes finns hr

  ett behov av att inkludera, och tydligt definiera informationsklassning i

  styrdokumenten.

  De tydligaste definitionerna av informationsklassning kom, inte s

  verraskande, frn panelerna med experter som ofta jobbar med denna

  aktivitet, ssom yrkeskategorierna Skerhetsteknik och Systemutveckling

  och frvaltning. Ett sdant exempel r:

  Informationsklassning r en process som syftar till att bedma

  informationens vrde och skyddsbehov s att rtt tgrder kan

  vidtas fr att informationen skall f rtt hantering och skydd.

  (Skerhetsteknik, T:1)

  3.1.5 Risk

  I HB550 definieras risk som en kombination av sannolikheten fr att ett givet

  hot realiseras och drmed uppkommande skadekostnad (SIS, 2013). Risk

  stts allts i samband med sannolikheten fr att ngot ska ske och hr nmns

  ven de negativa effekterna den uppkommande skadekostnaden. I SIS-TR

  50:2015 definieras risk som oskerhetens effekt p ml (SIS, 2015) och

  frtydligar d att risk, hot och kostnad mste stllas i frhllande till vilka ml

  en organisation har.

  Vad gller panelernas definitioner av risk s r de alla, frutom panelen S:1

  inom yrkeskategorin Systemutveckling och frvaltning, starkt kopplade till

  definitionen i HB550. ven om definitionerna inte r exakt ordagranna s r

  relationen tydlig, exempelvis:

  En sammanvgning av sannolikheten fr att en hndelse ska

  intrffa och de konsekvenser hndelsen kan leda till.

  (Informationsfrvaltning och dokumenthantering, I:1)

  och

 • 19

  Risk r sannolikheten fr att en onskad hndelse intrffar och

  konsekvenserna som detta i s fall skulle innebra. (Juridik och

  regelverk, J:2)

  Den panel som avviker var S:1, frn Systemutveckling och frvaltning. I

  denna panel ges fljande:

  [r]isk beskriver i vilken grad information, fysiska objekt, personal

  och omgivning kan rka ut fr olika hot, som p ngot stt skadar,

  frndrar eller frstr objektet.

  Fokus i ovanstende definition r p hot och skador, men de har inte kopplat

  risk till sannolikheten av att det kan hnda. En annan skillnad i definitionernas

  formulering r hur de fyra panelerna med Ledning och samordning ger

  beskrivningar med mer processfokus. De beskriver risk som i innebrden

  riskanalys. Ett exempel r fljande:

  Skerhetsarbetet [vr fetning] r riskbaserat. Det innebr att

  skyddstgrder regelbundet ska bedmas och anpassas utifrn hur

  verksamheten frndras eller nr det uppstr ndrade

  frutsttningar i omvrlden (bde internt som externt) som har eller

  kan ha pverkan. (Ledning och samordning, L:3)

  Kopplingen till ml, som grs i SIS-TR 50:2015 (SIS, 2015) har endast en

  panel, L:1 frn Ledning och samordning, nmnt. Det innebr att experterna i

  vriga paneler mer kopplar risk-begreppet till hur riskanalyser genomfrs,

  och inte till affrs- och verksamhetsvrden som ska uppns. Exempel p denna

  mer operationella syn p risk syns i ordval ssom sammanvgning, risk r

  sannolikheten och i vilken grad vilket gr att knyta till arbetet med att gra

  riskbedmningar.

  3.2 Grad av konsensus mellan definitionerna,

  panelerna och yrkeskategorierna

  Till att brja med kan vi konstatera att av 64 experter som har gett definitioner

  av de fem begreppen s fann vi inga dubbletter, ven om flera definitioner r

  snarlika. Det innebr att vi har 64 olika definitioner av samma begrepp (se

  Bilaga 1).

  En analys av mttet grad av konsensus fr varje begrepp och varje panel visar

  att det egentligen inte finns konsensus i begreppets sanna innebrd, d.v.s. att

  det finns vervgande enighet mellan deltagarna i en panel. Tabell 6 visar

  resultaten fr respektive panel och begrepp, och dr r graderna av konsensus

  relativt lga. I tabellen indikerar en hgre procentsats en hgre grad av enighet

  inom respektive panel.

 • 20

  Yrkeskategori Panel

  Grad av konsensus fr begrepp

  In

  form

  ati

  on

  s-

  skerh

  et

  An

  svar

  Til

  lgn

  gli

  gh

  et

  In

  form

  ati

  on

  s-

  kla

  ssn

  ing

  Ris

  k

  Informationsfrvaltning och

  dokumenthantering

  I:1 76 % 48 % 48 % 57 % 52 %

  I:2 62 % 43 % 71 % 52 % 86 %

  Ledning och samordning L:1 76 % 62 % 67 % 48 % 57 %

  L:2 62 % 52 % 62 % 57 % 52 %

  L:3 61 % 67 % 61 % 67 % 78 %

  L:4 53 % 47 % 40 % 67 % 40 %

  Systemutveckling och frvaltning S:1 44 % 67 % 56 % 67 % 50 %

  Juridik och regelverk J:1 92 % 75 % 92 % 92 % 83 %

  J:2 62 % 76 % 57 % 52 % 52 %

  Skerhetsteknik T:1 62 % 75 % 75 % 83 % 67 %

  Tabell 6. Grad av konsensus fr varje enskilt begrepp baserat p de olika

  panelerna

  De delvis lga graderna av konsensus kan hnfras till den metodmssiga

  begrnsningen i studien, dr fler iterationer kunde ha kat graden av

  konsensus. Tabellen visar dock att yrkeskategorierna har haft olika svrt att

  enas om de olika begreppsdefinitionerna, givet samma antal iterationer.

  Exempelvis ser vi att nr de gllde att definiera begreppet

  informationsskerhet s hade panelen i yrkeskategorin Systemutveckling

  och frvaltning svrt att enas om en definition, medan bda panelerna i

  yrkeskategorin Juridik och regelverk fann detta enklare. Graden av

  konsensus, givet varje panels egna definitioner, strcker sig frn 40 % (Ledning

  och samordning, L:4) till 92 % (Juridik och regelverk, J:1). En tolkning r att

  deltagarna i sin tolkning av begreppet utgr frn hur de brukar nrma sig

  problem baserat p sin yrkesroll. Experterna inom Juridik och regelverk

  arbetar med regelfljande och har drmed i hgre grad n andra grupper vana

  av att definiera begrepp utifrn frn verksamhetens regelverk. En annan

  tolkning r att denna grupp kan vara relativt homogen.

  Som diskuterats tidigare ligger definitionen som deltagarna i panelerna fr

  Juridik och regelverk anvnder sig av nra hur begreppet

  informationsskerhet definieras i styrdokumenten SIS-TR 50:2015 (SIS,

  2015) och HB550 (SIS, 2013). I SIS-TR 50:2015 definieras

  informationsskerhet som bevarande av konfidentialitet, riktighet och

  tillgnglighet hos information (SIS, 2015). Exempelvis definierar experter i

  panel J:2 informationsskerhet som

  att upprtthlla: - Konfidentialitet, informationstillgngar r

  tillgngliga endast fr behriga. - Riktighet, informationstillgngar

  frndras eller pverkas inte onskat eller utom kontroll. -

 • 21

  Tillgnglighet, informationstillgngar kan nyttjas efter behov i

  frvntad utstrckning och inom nskad tid.

  Deltagarna i panelen S:1, i yrkeskategorin Systemutveckling och frvaltning,

  hade en mer verksamhetsinriktad definition. De skriver om

  informationsskerhet enligt fljande:

  [i]nformationsskerhet omfattar bde administrativa rutiner med

  policys och riktlinjer samt tekniskt skydd med bland annat

  brandvggar och kryptering. Det handlar om att ta ett helhetsgrepp

  och skapa en fungerande lngsiktig process fr att ge

  organisationens kritiska information det skydd det frtjnar.

  Informationsskerhet syftar till att upprtthlla nskad niv av

  konfidentialitet, riktighet och tillgnglighet fr vra

  informationstillgngar.

  Skillnaderna i definitioner kan tolkas som att experter i den senare panelen i

  hgre grad n experterna frn J:2 (Juridik och regelverk) kontextualiserar sin

  tolkning av begreppet informationsskerhet, samt att dessa personer arbetar

  inom/gentemot mnga olika typer av verksamheter och d kan utgra en

  relativt heterogen grupp. Sammantaget kan det leda till lgre samstmmighet

  inom panelen.

  Ett annat exempel p tydliga skillnader mellan yrkeskategorierna rr begreppet

  ansvar. Graden av konsensus, givet panelernas egna definitioner, strcker sig

  frn 22 % (Informationsfrvaltning och dokumenthantering, I:2) till 38 %

  (Juridik och regelverk, J:1 och J:2, samt Skerhetsteknik, T:1). Hr r det

  tydligt att panelerna I:1 och I:2, frn yrkeskategorin Informationsfrvaltning

  och dokumenthantering, fann detta begrepp svrare att definiera n panelen

  T:1 frn yrkeskategorin Skerhetsteknik. Jmfr vi inom varje panel ser vi

  ven hr skillnader mellan vilka definitioner som de hade lttare att komma

  verens om. Tar vi panelen I:2, i yrkeskategorin Informationsfrvaltning och

  dokumenthantering som exempel s framgr det att de tyckte det var lttare

  att definiera risk n informationsklassning. Panelen L:4, i yrkeskategorin

  Ledning och samordning, tyckte tvrtom att det var lttare att g mot en

  gemensam definition av informationsklassning n risk.

  Graden av konsensus i Tabell 6 har endast kunnat berknas inom respektive

  panel, d de enbart haft tillgng till panelens egna definitioner. Sledes kan

  inte mttet anvndas fr att mta konsensus ver yrkeskategorierna. Dremot

  visar den innehllsmssiga analysen ovan att det finns skillnader mellan hur de

  olika yrkeskategorierna vljer att definiera begreppen, dr olika experter

  fokuserar p olika aspekter. Nr experter frn panelerna i Systemutveckling

  och frvaltning och Skerhetsteknik definierar tillgnglighet lgger de till

  kvalitetsaspekter gllande design av system. Det ska vara enkelt och

  anvndbart nr behriga ska ha tillgng till information. Nr panelen

  Systemutveckling och frvaltning definierar begreppet

  informationsskerhet s exemplifierar de med brandvggar och kryptering.

 • 22

  I panelen Ledning och samordning syns ett management-perspektiv och hr

  prglas sprkbruket av att dessa personer arbetar med styrning och ledning av

  verksamheter.. De skriver exempelvis att [i]nformationsskerhet handlar om

  hur vi p ett frtroendefullt och skert stt eller hur [a]nsvar och styrning

  ur ett informationsperspektiv behvs fr att skerstlla att informationen r

  anpassad till samtliga intressenters behov. Panelerna inom

  Informationsfrvaltning och dokumenthantering anvnder dremot i sina

  beskrivningar begrepp som klassning efter mne och exemplifierar med

  diarieplan och kontoplan. Experter frn panelerna inom Juridik och

  regelverk anvnder begrepp som pfljd och gr frtydliganden om hur man

  ska flja gllande lagar, frordningar, styrdokument etc..

  Sammantaget ser vi att det r tydligt att skerhetsbegrepp diskuteras utifrn

  den profession som experterna har, vilket borde leda till minskad konsensus

  mellan de olika yrkesgrupperna. Frutom att begreppsbilden ser olika ut s ser

  vi att de i sina definitioner ocks vill exemplifiera och kontextualisera utifrn

  sitt eget yrke, dvs. sin egen expertis.

  3.3 Definitionerna i relation till internationellt

  begreppsbruk

  Analysen av definitionerna i de svenska styrdokumenten med de som anvnds

  inom ISO (ISO, 2014) (Bilaga 2) visar att definitionerna i SIS-TR 50:2015 (SIS,

  2015) r mycket mer samstmmiga med definitionerna frn ISO jmfrt med

  HB550 (SIS, 2013). Detta r skerligen ett medvetet val med mnga frdelar

  nr till exempel versttningar av standarder grs. Det som ocks framgr av

  denna jmfrelse r att de begrepp som deltagarna i den hr studien saknade

  ansvar och informationsklassning inte heller finns beskrivna i

  styrdokumentet frn ISO. Att dessa begrepp saknas i internationella

  styrdokumenten kan d vara en mjlig frklaring till att de saknas i de svenska

  dokumenten. Angende diskussionen om skillnaden mellan

  informationstillgngar (s som begreppet anvnds i HB550) och

  information s ser vi hr att ISO (ISO, 2014) i sin definition av

  informationsskerhet hller sig till det bredare begreppet information istllet

  fr information assets.

  3.4 Metoden att komma fram till

  definitionerna

  Ett syfte med den hr studien var att underska om en Delphi-metod, d.v.s. att

  jobba fram definitioner i paneler, r ett fungerande arbetsstt fr framtida

  begreppsarbete. Det korta svaret p detta r: ja. Vi blev positivt verraskade

  ver den hga svarsfrekvensen, panelernas uthllighet och hur engagerade

  experterna har varit i denna begreppsutredning. Dessutom ser vi stora frdelar

  med att engagera s mnga experter som mjligt med olika bakgrund. Dels d

  experternas gemensamma kunnande leder till bttre kvalitet p definitionerna

  ju fler som bidrar desto fler aspekter belyses och fler ider fr bollas. Dels

 • 23

  ven fr att definitionerna kommer att stmma mer verens med hur

  mnniskor som i sin vardag arbetar med informationsskerhet tnker. Det r

  svrt fr ngra f personer, oavsett hur kunniga, att skapa definitioner som alla

  knner igen sig i. I denna studie ingick 64 experter jmfrt med HB550 (SIS,

  2013) dr sex experter r namngivna som utvecklare av rapporten och i SIS-

  TR50:2015 (SIS, 2015) fem experter.

  Dremot s ser vi flera frbttringsomrden vad gller implementationen av

  metoden. En tydlig frbttring r att panelerna skulle behva tminstone

  ytterligare en iteration. Fr att n hgre grad av konsensus kring definitionerna

  borde deltagarnas kommentarer p varandras definitioner ha integrerats i

  definitionerna och sedan skickas ut i ytterligare en iteration tillsammans med

  frgan stmmer det hr bttre in p hur ni ser p begreppet?. Som tidigare

  redovisats i Tabell 6 s varierade graden av konsensus ver definitionerna

  mycket mellan de olika panelerna. Hgst grad av samstmmighet kring

  definitionerna hade panelerna inom yrkeskategorierna Juridik och regelverk

  och minst samstmmighet hade panelen inom yrkeskategorin

  Systemutveckling och frvaltning. ven viss variation inom

  yrkeskategorierna fanns vad gller graden av konsensus. Exempelvis var det en

  (L:4) av fyra paneler inom Ledning och organisation som hade absolut lgst

  konsensus av alla paneler (se Tabell 6).

  Fr att frtydliga vrt resonemang angende antal iterationer som behvs s

  exemplifierar vi med en panel frn Juridik och regelverk (J:2). De var p god

  vg med slutjusteringar av definitionerna. Kommentarer rrde exempelvis

  saker som att byta ut ord: Lagligt borde vara legalt. Gillar formuleringen

  Informationsskerhet utgr frn att information r en viktig tillgng som

  behver skyddas eller Roll bttre n person. Behriga anvndare bttre n

  roll. Andra ndringar i denna panel har varit tillgg och frtydligande som

  behvs: Tillgg att det inte enbart r anvndare utan ven behriga system

  eller processer behvs och Sprbarhet br INTE finnas med i sjlva

  klassningen. Sprbarheten hanteras i tgrderna som infrs. En panel som

  kommit s hr pass lngt skulle behva en iteration till fr att f synpunkter p

  de sista kommentarerna.

  Om vi reflekterar kring processen utifrn de enskilda begreppen ser vi ven att

  vissa begrepp kan behva flera iterationer. Ett exempel frn samma panel rr

  begreppet risk, dr en paneldeltagare inte tycker att ngon av de erbjudna

  definitionerna var bra: Hr var vi inte bra... Vldigt stor tro p mtbar

  risk. I detta fall skulle diskussionen behvas kanske tv till tre iterationer till.

  Hr r det metodmssigt viktigt att lta de enskilda begreppen ta den tid de tar

  fr att nrma sig konsensus. En annan reflektion r att vissa paneler kan

  behva hjlp med att hitta ett urval av bra definitioner att brja med. En

  deltagare hrde av sig till oss e-postledes och tyckte att det var svrt att

  rangordna definitionerna d samtliga, inklusive de egna, var fr dliga.

  En annan frbttring kring implementationen av metoden skulle vara att

  tydligt peka p att nu r det skarpt lge, nu jobbar ni som experter fr att

  skapa verkliga definitioner. Vrt upplgg med att experterna uppmanades

  frklara begreppen fr en nyanstlld blev lite frvirrande ibland. Anledningen

 • 24

  till att vi formulerade frgan i termer av att de skulle frklara begreppen fr en

  nyanstlld var att vi ville komma frbi risken att experterna bara slr upp en

  definition av begreppet och anvnder den definitionen. Vi ville komma mer

  nra hur de i en vardaglig situation definierar de utvalda begreppen. Vrt

  tillvgagngsstt skapade dock ibland lite oskerhet kring p vilken niv

  definitionerna skulle skrivas p. Exempelvis funderade en expert p hur

  byrkratisk definitionerna ska vara:

  Man kan mjligen fundera ver orden konfidentialitet och

  informationstillgngar. Lter byrkratiskt och svrt att greppa fr

  en som inte r insatt i mnet. (Ledning och samordning, L:1)

  En annan expert kommenterade:

  Ibland mste man skilja p formella och informella definitioner.

  Formella definitioner r viktiga nr det gller att skapa tydlighet och

  stringens i regelverk, i dialog med professionen, i avtal etc. Den

  informella definitionen, lekmannadefinitionen r viktig i dialogen

  med medarbetaren. Ibland funkar den formella definitionen ven i

  informella sammanhang, men lngt ifrn alltid. Jag skulle t.ex. i en

  utbildningssituation med medarbetare i mjligaste mn anvnda den

  formella definitionen med en lekmannaversttning som

  komplement. I exemplet med informationsskerhet s har jag rankat

  den bsta formella definitionen som nr 1, och den bsta informella

  definitionen som nr 2. Nr 3 r ocks en bra informell definition.

  (Ledning och samordning, L:2)

  Det r fljaktligen viktigt att experterna vet fr vem de skriver definitionerna,

  och i vilket sammanhang de ska anvndas. Som experten i den sista

  kommentaren nmner s kan det ocks finnas goda skl att skilja p formella

  och mer informella definitioner. Detta r en rekommendation som vi kommer

  att utveckla i diskussionen nedan.

  Delphi-metoden har flera styrkor, vilket diskuterats ovan. I den hr studien

  hade vi mycket gott engagemang genom hela datainsamlingen, vilket visas i

  tabellerna 4 och 5. Engagemang r ofta kopplat till arbetsbelastning, och hr

  br ppekas att arbetsbelastningen snabbt stiger nr antalet paneldeltagare

  och/eller begrepp kas. Antalet definitioner som varje paneldeltagare ska

  arbeta med utgrs av antal paneldeltagare x antal begrepp. Det gr att varje

  panel inte kan arbeta med fr mnga begrepp t gngen, samt att panelerna

  br begrnsas i storlek.

 • 25

  4. Diskussion och

  rekommendationer fr

  framtiden

  Utifrn vr analys kan vi se bde problem och mjligheter infr det fortsatta

  arbetet med ett gemensamt facksprk inom informationsskerhetsomrdet. Vi

  redogr fr dessa innan vi presenterar vra rekommendationer.

  En svaghet vi har identifierat r att begrepp, ssom ansvar och

  informationsklassning, som ses av experter som centrala informations-

  skerhetsbegrepp helt saknas i styrdokumenten SIS-TR 50:2015 (SIS, 2015)

  och HB550 (SIS, 2013). Vi finner det ocks olyckligt att definitionerna av

  begrepp i de tv styrdokumenten skiljer sig t. Srskilt tydligt r det vad gller

  begreppen tillgnglighet och risk, dr HB550 definierar tillgnglighet som

  [s]kyddsml dr informationstillgngar skall kunna utnyttjas i frvntad

  utstrckning och inom nskad tid (SIS, 2013) och SIS-TR 50:2015 definierar

  det som tkomst fr behrig person vid rtt tillflle (SIS, 2015). Begreppet

  risk definieras i HB550 som [k]ombination av sannolikheten fr att ett givet

  hot realiseras och drmed uppkommande skadekostnad (SIS, 2013) och i SIS-

  TR 50:2015 ses risk som oskerhetens effekt p ml (SIS, 2015). Ytterligare

  ett exempel r att om risk ska vara kopplat till ml s borde detta

  frtydligande finnas med i bda dokumenten. Vidare vore det ocks nskvrt

  att bda dokumenten beskriver informationsskerhet med referens till svl

  information som till informationstillgngar och att detta grs p ett

  enhetligt stt.

  Att dokumenten r enhetliga skulle underltta betydligt fr yrkesverksamma

  experter inom omrdet. I nuvarande situation r bda dessa dokument

  styrande, vilket istllet kan leda till oskerhet och svrigheter fr ledning och

  styrning av informationsskerhetsarbetet. Det som skulle kunna underltta

  nnu mer r om det bara fanns ett dokument att anvnda sig av. Som framgr

  av Bilaga 3, som terger panelernas definitioner, s ligger de flesta definitioner

  mer i linje med HB550 (SIS, 2013) n SIS-TR50:2015 (SIS, 2015). Av 32

  definitioner som vi kunde gra jmfrelser med s innehll 26 av dem centrala

  koncept frn HB550:s definitioner, och endast 11 innehll centrala koncept frn

  SIS-TR50:2015. Vi kan bara spekulera kring vad detta beror p. Antingen s

  knner experterna sig mer bekvma med definitionerna i HB550 eller s beror

  det p att SIS-TR 50:2015 r ett mycket nyare dokument och att HB550 r det

  dokument dr definitionerna internaliserats hos experterna. Ett exempel p

  hur vlfrankrade HB550:s definitioner r kan vi se p anvndningen av

  begreppen risk och tillgnglighet. Dessa tv begrepp r de som bst

  stmmer verens mellan panelerna och i jmfrelse med HB550. Ingen

  definition r exakt likadan som HB550, men de r mycket snarlika. Att

  experternas definitioner ligger nrmare HB550 indikerar indirekt ocks att de

  avviker mer frn definitionerna i ISO n om de anslutit mer till SIS-TR50:2015.

 • 26

  Detta baseras p att analysen av HB550 och SIS-TR50:2015 dr vi fann att det

  senare styrdokumentet ansluter med till det internationella styrdokumentet

  frn ISO (ISO, 2014).

  En annan aspekt som tydligt framkom under analysen r att mnga experter

  har ett behov av att frtydliga, utveckla och kontextualisera definitionerna som

  ges i HB550 (SIS, 2013) och SIS-TR 50:2015 (SIS, 2015). Vi ser att

  definitionerna i dessa styrdokument oftast r mer allmnna och mindre

  detaljerade n de som ges av experterna. Om vi anvnder begreppet

  informationsskerhet som exempel s ser vi att i HB550 ges definitionen:

  skerhet fr informationstillgngar avseende frmgan att

  upprtthlla nskad konfidentialitet, riktighet och tillgnglighet

  (ven ansvarighet och oavvislighet) (SIS, 2013)

  I SIS-TR 50:2015 ges en nnu kortare definition:

  bevarande av konfidentialitet, riktighet och tillgnglighet hos

  information (SIS, 2015)

  Nr dessa definitioner jmfrs med panelernas definitioner ser vi att

  experterna utvecklar och frtydligar sina definitioner mer. Ett exempel r

  fljande:

  Med detta menas hur vi tar hand om och skyddar den information vi

  hanterar inom myndigheten. Detta med utifrn informationens

  tillgnglighet, riktighet, konfidentialitet och sprbarhet. Tillgnglighet

  innebr att informationen ska vara nbar nr vi behver den.

  Riktighet att innehllet i informationen r korrekt och autentisk och

  inte frvanskad. Konfidentialitet att informationen bara kan ns av

  eller delges den eller de personer som har behrighet att ta del av den.

  Sprbarheten r viktig fr att skerstlla att informationen inte

  ndrats, efterskts eller lmnats ut till ngon som inte har behrighet

  att ta del av den. (Informationsfrvaltning och dokumenthantering,

  I:1)

  Vr analys visade ocks att experterna i flera fall kontextualiserar

  definitionerna genom att anvnda exempel frn den egna professionen.

  Sammantaget visar detta behov av att utvidga och kontextualisera

  definitionerna, dr experter skulle vara behjlpta av att ha egna sektorspecifika

  definitioner frutom de allmnna och generella. Vi freslr, som ngra av

  paneldeltagarna har varit inne p, att det arbetas fram en fast uppsttning rena

  och stringenta definitioner, ssom i HB550 (SIS, 2013) eller SIS-TR 50:2015

  (SIS, 2015), som skulle kunna kallas formella definitioner, och att varje sektor

  sedan jobbar fram en mer detaljerad och kontextspecifik definition liknande

  de technical reports som skrivs som tillgg fr olika standarder.

 • 27

  Vi rekommenderar att yrkesverksamma experter inom omrdet anvnder sig

  av en Delphi-metod fr att komma fram till konsensus kring 1) de

  gemensamma, generella definitionerna, och 2) drefter dela upp gruppen

  baserat p yrkesgrupper eller organisatoriska enheter fr att enas om de sektor-

  specifika definitionerna. Vi grundar detta i att vi under vrt arbete med

  panelerna sett att olika yrkesgrupper har behov att frtydliga begreppen utifrn

  sin verksamhet.

  Vad gller de gemensamma, generella, definitionerna ser vi ett stort behov av

  att experterna ven r med i detta arbete. Dels fr att det r de som i sitt

  dagliga arbete praktiskt handhar organisationers och samhllets

  informationsskerhet och d mste vara mlgruppen fr terminologin. D br

  mlgruppen knna igen sig i de definitioner som tas fram. Dessutom skulle

  detta ka kvalitn p definitionerna d det r mnga som tnker och risken

  minskar fr att vsentliga aspekter missas. Bara genom denna fallstudie har vi

  ftt flera uppslag till nya intressanta aspekter att beakta. Exempelvis nr

  panelerna diskuterade begreppet tillgnglighet s kom det upp frgor om

  anvndbarhet r en viktig aspekt att ta hnsyn till eller om platsen r viktig.

  Det visar p vad som hnder om fler personer deltar i arbetet med begrepp.

  Vi freslr lpande, kontinuerliga paneler (t.ex. med 2 rs mellanrum) d nya

  begrepp dyker upp och gamla byter betydelse. Med tanke p hur engagerade

  och noggranna deltagarna var under denna studie s knns det inte som

  orimligt att engagera 70-80 experter till detta arbete vartannat r. Dremot br

  man vara frsiktig med hur mnga begrepp som behandlas av varje panel sett

  till att arbetsbelastningen snabbt kan ka.

  Vra rekommendationer kan summeras enligt fljande:

  Ett enhetligt styrdokument med definitioner av

  informationsskerhetsbegrepp skapas. Detta dokument erstter de tv

  dokument som finns nu och dr definitionerna i flera fall skiljer sig t.

  Skapandet av detta enhetliga styrdokument grs av yrkesverksamma

  experter som i sitt dagliga verk arbetar med

  informationsskerhetsfrgor.

  Arbetet med att ta fram definitioner fljer Delphi-metoden ssom

  beskrivet i denna rapport (inklusive de frbttringsfrslag som ges).

  Att arbetet med att ta fram definitioner grs terkommande d nya

  begrepp dyker upp och gamla byter betydelse.

  Utver skapandet av en gemensam, generell, begreppsapparat ven

  lter olika sektorer (yrken eller organisationer) skriva sektor-specifika

  tillgg (motsvarande standarders technical reports dr frtydliganden

  och kommentarer finns).

  Att all framtida begreppsutveckling utgr ifrn de yrkesverksamma

  experternas behov och dessa tillfrgas om vilka begrepp som behver

  definieras. P detta stt kan det skerstllas att begrepp som

  experterna saknar, ssom informationsklassning och ansvar i denna

  studie, inte uteblir i styrande dokument.

  Att all framtida begreppsutveckling effektiviseras och tydligt

  samordnas mellan olika aktrer.

 • 28

  5. Referenser

  Delbecq, A. L., Van de Ven, A. H., & Gustafson, D. H. (1975). Group Techniques

  for Program Planning. A guide to nominal group and delphi

  processes. Glenview, Illinois, USA: Scott, Foresman and Company.

  ISO. (2014). ISO/IEC 27000:2014, Information technology Security

  techniques Information security management systems Overview

  and vocabulary: International Organization for Standardization (ISO).

  Okoli, C., & Pawlowski, S. D. (2004). The Delphi method as a research tool: an

  example, design considerations and applications. Information and

  Management, 42, 15-29.

  Schmidt, R. (1997). Managing Delphi Surveys Using Nonparatetric Statistical

  Techniques. Decision Sciences 28(3), 763-773.

  Schmidt, R., Lyytinen, K., Keil, M., & Cule, P. (2001). Identifying software

  project risks: an international Delphi study. Journal of Management

  Information Systems, 17(4), 5-36.

  SIS. (2013). SIS Handbok 550 - Terminologi fr informationsskerhet (Vol. 3).

  Stockholm: SIS Frlag.

  SIS. (2015). Terminologi fr informationsskerhet. In SIS (Ed.), (1 ed., pp. 112):

  SIS.

  Veriscan. (2009). Informationsklassning. Rtt Skerhet Retrieved November

  23, 2015, from http://www.sis.se/pdf/Fia_Ewald.pdf

  http://www.sis.se/pdf/Fia_Ewald.pdf

 • 29

  Bilaga 1: Samtliga experters freslagna

  definitioner och hur de rankats inom varje

  panel.

  Varje deltagares frstahandsval har ftt 3 pong, andrahandsvalet 2 pong och

  tredjehandsvalet 1 pong. Sledes har den definition som experterna fredrog

  mest ftt hgst pong.

  Informationsfrvaltning och dokumenthantering, panel I:1

  Begrepp Definitioner Pong

  Informations-

  skerhet

  Med detta menas hur vi tar hand om och skyddar den

  information vi hanterar inom myndigheten. Detta med

  utifrn informationens tillgnglighet, riktighet,

  konfidentialitet och sprbarhet. Tillgnglighet innebr

  att informationen ska vara nbar nr vi behver den.

  Riktighet att innehllet i informationen r korrekt och

  autentisk och inte frvanskad. Konfidentialitet att

  informationen bara kan ns av eller delges den eller de

  personer som har behrighet att ta del av den.

  Sprbarheten r viktig fr att skerstlla att

  informationen inte ndrats, efterskts eller lmnats ut

  till ngon som inte har behrighet att ta del av den.

  16

  Att skydda information s att den alltid finns nr den

  behvs, man kan lita p att den r korrekt och inte

  manipulerad och frstrd samt att endast behriga

  personer fr ta del av den.

  8

  Skerhet fr alla informationstillgngar oavsett om

  informationen hanteras manuellt eller digitalt och

  oberoende av dess form eller milj den frekommer i.

  Omfattar frmst konfidentialitet, tillgnglighet och

  riktighet samt sprbarhet och oavislighet.

  7

  Informationsskerhet r bevarandet av informationens

  riktighet, tillgnglighet och sekretess. Syftet r att

  skydda informationstillgngarna oavsett var de finns

  och hur de anvnds.

  6

  Arbete med att frhindra att myndighetens information

  frsvinner eller frvanskas samt r tillgnglig i

  framtiden.

  2

  Att veta vilken information som finns, var den finns, i

  vilket skick den r och hur den ska hanteras.

  2

  Informationsskerhet handlar om hur vi hanterar vr

  information. Att vi har regler och rutiner som gr att

  informationen inte kan hanteras av obehriga.

  1

  Ansvar Den som ansvarar fr en verksamhet ansvarar ocks 10

 • 30

  fr informationsskerheten fr den information som

  hanteras i verksamheten.

  Alla som p ngot stt arbetar med information om det

  s r med att skapa den, bevara eller tillgngliggra

  den, har ett ansvar att gra detta p ett skert stt.

  Ansvaret gller s vl den enskilde medarbetare som

  myndigheten i stort.

  9

  En faststlld frdelning per befattning avseende

  hantering av informationstillgng(ar).

  6

  Ansvar betyder att det finns uppgifter som ngon eller

  ngra ska tgrda, kontrollera att det fljs eller

  fungerar.

  6

  Ansvar definierar vad man har rtt (och hrmed ocks

  inte rtt) att gra.

  4

  Att ur infoskperspektiv knna till vad som gller fr

  hantering och anvndning av olika typer av information

  (ppen/publik, intern och konfidentiell information).

  4

  Myndighetschefen 3

  Tillgnglighet

  Tillgng till informationstillgng(ar) fr behriga

  anvndare i frvntad utstrckning och inom nskad

  tidsrymd.

  10

  Att informationen finns att tillg i frvntad

  utstrckning och inom nskad tid.

  10

  Informationen ska finnas tillgnglig nr vi behver den.

  Fr att detta ska kunna ske p ett skert stt r det

  viktigt att informationens innehll identifieras och

  bedms utifrn informationsskerhetens andra tre

  grundprinciper.

  7

  Att information ska kunna nyttjas ver tid och

  oberoende av databrare.

  6

  Att det gr att ska och hitta information nr jag

  behver tillgng till den.

  5

  Tillgnglighet innebr skerstllande att behriga

  anvndare vid behov har tillgng till informationen, och

  tillhrande tillgngar.

  4

  Tillgnglighet betyder att man har tillgng till ngot. 0

  Informations-

  klassning

  Att bestmma vilka skerhetskrav som ska glla fr en

  informationstillgng, utifrn vilka konsekvenser som

  kan uppst om informationen inte hlls tillgnglig,

  riktig och konfidentiell.

  12

  Metodik fr att indela informationstillgng(ar) s att

  definierad skyddsniv kan uppns avseende

  konfidentialitet, tillgnglighet och riktighet.

  11

  Informationsklassning r en metod fr att faststlla

  informationens vrde och grunden fr att ge

  10

 • 31

  informationstillgngen rtt skyddsniv fr att tillvara ta

  detta vrde.

  En metod att klassificera olika typer av information

  som ppen/publik, intern och konfidentiell information.

  Klassningen styr hur vi hanterar och delar information

  internt och externt.

  5

  Krvs fr att man t ex ska kunna tillgngliggra

  information p ett skert stt. Den som jobbar p t ex

  en myndighet har varken anvndning fr eller skl till

  att ta del av all information som frvaras inom denna.

  Det r frst genom en informationsklassning som man

  kan vara sker p att man har frutsttningar att leva

  upp till informationsskerhetens grundprinciper.

  3

  Fr att veta hur vi ska hantera vr information mste

  vi klassa den utifrn ett antal kriterier. Det handlar om

  vilket vrde och betydelse informationen har fr

  garen, men ocks om juridiska krav, ssom sekretess

  och PuL.

  1

  Kartlggning av processer. 0

  Risk En sammanvgning av sannolikheten fr att en

  hndelse ska intrffa och de konsekvenser hndelsen

  kan leda till.

  11

  Risk r kombination av sannolikheten fr att ett givet

  hot realiseras och den drmed uppkommande

  skadekostnaden.

  11

  Produkten av sannolikheten fr att ett hot ska intrffa

  och potentiell skadekostnad.

  8

  Information som inte skyddas p ett skert stt och

  uppfyller kraven p tillgnglighet, riktighet,

  konfidentialitet och sprbarhet utgr en risk. Risken

  kan ligga p individniv eller mer vergripande

  samhllsniv beroende p vilken typ av information

  som har brister i hanteringen av den. ex. fr dig som

  handlggare Information som inte finns tillgnglig ex

  en allmn handling som inte gr att hitta nr en person

  begr ut den pga av att ngon lagt den under fel

  diarienummer eller klassat den fel i ett e-arkiv, utgr

  en risk. Information som t ex konverterats eller

  migrerats in i ett nytt system och dr man inte gjort

  autenticitetskontroller med eventuell

  informationsfrlust eller frvanskning som resultat,

  utgr en risk. Information som inte klassats och

  mrkts upp och tilldelas tkomstbehrighet utgr en

  risk eftersom vem som helst d kan komma t knsligt

  innehll t ex uppgifter om skyddad identitet. Det r

  drfr oerhrt viktigt att det gr att flja informationen

  3

 • 32

  och de eventuella ndringar som grs i den, hur, nr

  och till vem den tillhandahlls, sprbarheten helt

  enkelt.

  Risk r kombination av sannolikheten fr att ett givet

  hot realiseras och den hrmed uppkomna

  skadekostnaden om s sker.

  3

  Hur stor r risken att viss informationen frsvinner

  eller frvanskas och vad hnder.

  0

  Risk r ngot som r negativt, att det finns

  konsekvenser fr ngot.

  0

  Informationsfrvaltning och dokumenthantering, panel I:2

  Begrepp Definitioner Pong

  Informations-

  skerhet

  Systematisk planering fr att information ska skyddas

  mot obehrig tkomst (bde intrng av extern part och

  behrighetsstyrning inom organisationen) samt mot

  frvanskning (d.v.s. informationens autenticitet

  garanteras).

  13

  Regler och rutiner fr att behlla informationens

  integritet, autenticitet, sprbarhet och kthet. Och att

  eventuell sekretess bibehlls s lnge det krvs.

  12

  Jag anser att det ligger tre olika uttydningar av

  begreppet. 1. Att vi har ett tillfrlitligt digitalt

  system/nt med brandvggar, lsenord mm eller att

  analoga handlingar frvaras betryggande s att de inte

  utstts fr stld eller annan skada. 2. Att vi kan

  bevara viktig digital och analog information ver lng

  tid och att den inte frvanskas. 3. Att vi kan lita p att

  informationen r riktig och vilken version som r den

  slutliga.

  9

  Information, oberoende av media, ska hanteras och

  frvaras p ett skert stt s att regelverk och avtal

  fljs samt att samarbetspartner, allmnhet och

  medarbetare ska knna sig trygga med att information

  hanteras p rtt stt.

  6

  Skerhet rrande all information vi hanterar. Inte bara

  personuppgifter utan ven arbetsmaterial innan beslut

  med mera.

  2

  Ansvar Person eller funktion inom organisationen som har en

  roll att genomfra vissa specifika aktiviteter eller att

  flja upp att vissa specifika aktiviteter blir genomfrda.

  9

  Innebr att varje del i informationskedjan har en gare 9

 • 33

  som ser till att rutiner och regelverk fljs och som har

  mandat att pverka informationshanteringen.

  Aktivitet dr man ser till att en arbetsuppgift blir

  korrekt utfrd.

  8

  Var och en har ansvar fr att knna till vilket regelverk

  (lagar, frordningar, freskrifter, interna riktlinjer och

  policys mm.) som gller fr medarbetaren i

  tjnsteutvningen.

  8

  Ansvar finns i olika niver, det du personligen har

  ansvar fr som din inpasseringsbricka, din dator ditt

  lsenord o s v. Sen finns det ansvar fr egendom,

  ansvar fr verksamhet och ansvar fr personal.

  6

  Ett systematiskt arbetsstt till syfte att skerstlla att

  information frblir tillgnglig, riktig, konfidentiell och

  sprbar.

  3

  Ansvar innebr att man tar ansvar fr den tjnst man

  har och skter den. Man ska komma i tid bde till

  jobbet och sammantrden man ska ansvara fr sina

  tilldelade arbetsuppgifter s att de utfrs p bsta

  mjliga stt och hller tidsramarna. Ansvar innebr

  ocks att bry sig om sina arbetskamrater och deras vl

  och ve och att vara lojal mot arbetsgivaren i s motto

  att man fljer de regler som r vedertagna p

  arbetsplatsen.

  1

  Tillgnglighet Information gr att terska och ta del av fr personer

  med rtt behrighet, med bibehllen kvalitet och

  autenticitet.

  15

  Att rtt information, vid behov, finns att hmta och

  lsa.

  12

  Mjlighet att kunna anvnda informationen p ett

  enkelt och intuitivt stt dr organisationen vet hur den

  ska hitta information och kunna dela den med olika

  intressenter.

  6

  Alla medborgare ska kunna ta del av myndighetens

  verksamhet och service p lika villkor. Oavsett

  funktionshinder, sprk mm.

  4

  Inom offentliga myndigheter (som jag tillhr) ska man

  vara tillgnglig varje dag om mjligt. Man kan

  begrnsa tillgngligheten genom att ha telefontider.

  Telefontider, semester, sjukdom, tjnsteresor ska

  framg av telefonsvar och e-post med hnvisning till

  annan person som kan g in i ens stlle om bortovaron

  r mer n en dag. Telefontider br ocks knnas till av

  receptionen och lggas in p myndighetens webbplats.

  3

  Nr information ska vara tillgnglig och fr vilka. Kan 2

 • 34

  ven vara nr vi ska vara tillgngliga fr besk/frgor.

  Informations-

  klassning

  Fr mig r informationsklassning tv begrepp: 1.

  Klassning efter mne t.ex. i en diarieplan eller

  kontoplan, 2. Skerhetsklassning, dvs. vem som ska

  tillgng till vilken information och hnger samman med

  sekretessregler.

  11

  Information klassificeras med hnsyn till aktuellt

  skyddsbehov inriktat p tillgnglighet, konfidentialitet,

  riktighet och sprbarhet.

  10

  Ett stt att vrdera information utifrn krav p

  sekretess och integritet, men ocks ett stt ett

  redovisa informationen i ett sammanhang t.ex. vilken

  verksamhet som ansvarar fr informationen.

  9

  Information klassificeras utifrn en frdefinierad

  struktur, t.ex. efter mnesomrde (dossierplan) eller

  verksamhetsprocess (klassificeringsstruktur),

  alternativt mrks upp med frdefinierade nyckelord.

  5

  Kategorisering av information i klasser av olika niver

  av skyddsbehov.

  4

  Risk Risk innebr en kalkylerad srbarhet som

  organisationen mste planera fr och ha en plan fr att

  mta konsekvenserna som risken kan innebra.

  18

  Sannolikheten att en omstndighet leder till en

  onskad hndelse.

  11

  Ngot fenomen som kan hota informationens

  autenticitet eller tillgnglighet, eller som kan medfra

  obehrig tkomst.

  6

  I arkivet r stld, frvanskning, brand, angrepp,

  versvmning och obehrig tkomst olika exempel p

  risker. Risker finns inom alla omrden t.ex. IT dr det

  gller buggar, frlust av information, intrng mm. Hot

  och vld kan frekomma inom myndigheten.

  4

  Att bedma information utifrn hur viktig den r, hur

  stor skada en frlust kan innebra.

  3

  Det finns mnga typer av risker, personalen brukar

  rknas som en av de strsta riskerna utifrn deras

  beteende och ibland dliga insikt i skerhetsfrgor.

  Risker r ven hot om sabotage av olika slag.

  2

  Utan informationsskerhet kan det finnas risk fr att

  information hanteras p ett otilltet stt.

  1

 • 35

  Juridik och regelverk, panel J:1

  Begrepp Definitioner Pong

  Informations-

  skerhet

  Information r uttryck fr din, min och organisationens

  kunskap. Skerhet fr information r att skerstlla att

  kunskapen r A) tillgnglig B) endast knd av behriga

  C) riktig.

  11

  Hur vi skerstller att information r tillgnglig riktig,

  skyddad och tillgnglig.

  7

  Information r ngot vrdefullt som behver skyddas

  efter behov. Behovet definieras av de lag- och

  verksamhetskrav som finns p informationen. Genom

  att klassa informationen som hanteras i vra processer

  och system fr vi kunskap om vilka krav som gller fr

  respektive informationsmngd. Genom att jmfra hur

  vr nuvarande hantering stmmer verens med de

  krav som finns p hanteringen av informationen kan vi

  ta fram frbttringsfrslag. tgrdsfrslagen kan

  handla om svl tekniska som administrativa tgrder.

  6

  Ansvar Ansvar fr informationsskerhet innebr att du som

  individ och anstlld ska bruka den information du r

  anfrtrodd och kommer i kontakt med p ett tillrckligt

  skert stt.

  9

  En uppgift som r definierad fr en person och att det

  blir pfljd om man inte fljer den.

  9

  Det systematiska arbetet handlar bl.a. om att flja upp

  och kontinuerligt identifiera srbarheter i vr hantering

  av informationen. Det r viktigt att det finns tydliga

  roller med ansvar, mandat och resurser fr att agera p

  identifierade brister. Det behvs ocks ett uttalat

  ansvar fr andra roller inom det systematiska

  informationsskerhetsarbetet, ex. uppdatering av

  policys och hanteringsregler, uppfljning av efterlevnad

  m.m.

  6

  Tillgnglighet Tillgnglighet r att beskriva i vilken grad anvndarna

  kan n nskad information vid ett givet tillflle eller

  tidpunkt.

  11

  Att informationen finns och att det fungerar att

  anvnda den nr den behvs.

  9

  Krav p tillgnglighet r utver riktighet,

  konfidentialitet och sprbarhet en av de fyra viktiga

  informationsskerhetsegenskaperna. Statliga

  myndigheter har srskilda tillgnglighetskrav reglerat i

  4

 • 36

  olika frfattningar, bl.a. i sin hantering av allmnna

  handlingar.

  Informations-

  klassning

  En process fr att ge informationen rtt behandling i

  avseende sekretess, sprbarhet, riktighet och

  tillgnglighet.

  11

  Informationsklassning r ett beslutsunderlag fr hur

  skyddsvrd given information r utifrn kvantitativa

  och/eller kvalitativa beskrivningar av informationens

  behov av tillgnglighet, konfidentialitet och riktighet.

  7

  Informationsklassning handlar om att kartlgga vilken

  information som fldar genom och lagras i vra

  processer och system. Klassningen sker genom att

  genom att vi stller oss vissa frgor, ex. r

  informationen allmn handling eller arbetsmaterial?

  Innehller den personuppgifter och r det i s fall frga

  om strukturerad eller ostrukturerad behandling? Finns

  det knslig information, ex. sdan som rr rikets

  skerhet eller r sekretessklassat enligt offentlighet-

  och sekretesslagen? Finns det ngra

  gallringsfreskrifter frn Riksarkivet som gller fr

  informationen? Finns det ngra krav frn den interna

  verksamheten p informationshanteringen? Svaren,

  tillsammans med vgledning frn tillmpliga lagar,

  hjlper oss att upprtta en samlad kravbild p

  informationshanteringen.

  6

  Risk Risk r bedmning av sannolikhet att en given hndelse

  intrffar och dess konsekvenser.

  10

  De negativa konsekvenserna av en framtida hndelse

  som kan berknas ifrga om sannolikhet och skada.

  8

  Risker identifieras huvudsakligen i samband

  informationsklassning och riskanalys. Identifierade

  risker kan hanteras p olika stt, antingen genom att

  elimineras, reduceras eller accepteras. Ofrutsedda

  risker identifieras ven lpande i verksamheten, ex. i

  samband med intrffade incidenter.

  6

 • 37

  Juridik och regelverk, panel J:2

  Begrepp Definitioner Pong

  Informations-

  skerhet

  Med informationsskerhet avses att upprtthlla:

  Konfidentialitet, informationstillgngar r tillgngliga

  endast fr behriga Riktighet, informationstillgngar

  frndras eller pverkas inte onskat eller utom

  kontroll Tillgnglighet, informationstillgngar kan

  nyttjas efter behov i frvntad utstrckning och inom

  nskad tid. Med informationstillgngar avses all

  information och informationshanterande resurser

  ssom manuella och IT-baserade informationssystem.

  13

  Informationsskerhet handlar om att den information,

  inklusive de system och verktyg som innehller och

  behandlar den, ska skyddas s att den r riktig och

  tillgnglig fr enbart de personer, system eller

  processer som den avsedd fr. = Sker hantering av

  information.

  7

  Att skerstlla att information och informationssystem

  har ett ndamlsenligt skydd avseende konfidentialitet,

  tillgnglighet och riktighet baserat p hot- och

  riskanalys.

  7

  Omfattar dina och myndighetens tgrder och system

  fr att skydda din och myndighetens information frn

  obehrig tkomst eller frvanskning och att den blir

  tillgnglig p avsett stt.

  5

  "Ett tillstnd som innebr skydd med avseende p

  konfidentialitet, riktighet och tillgnglighet." Det r

  oerhrt viktigt att sprbarhet inte finns med i den

  definitionen om den ska anvndas. Alternativt ska

  definitionen enligt SIS RT 50:2015 anvndas dr ven

  autenticitet, ansvarsskyldighet, oavvislighet och

  auktorisation finns med.

  4

  Uppns genom att identifiera vilket lagligt skydd och

  vilka risker det finns nr vi hanterar olika typer av

  information. Nr vi vet informationens behov av skydd

  infr vi de tekniska tgrder, rutiner och arbetsstt

  som gr att informationen r tillrckligt skyddad,

  tillgnglig och inte frstrs genom olycka eller slarv.

  4

  Informationsskerhet utgr ifrn att information r en

  viktig tillgng som behver skyddas.

  Informationsskerhet bestr av hrnstenarna

  tillgnglighet, riktighet, konfidentialitet och sprbarhet.

  2

  Ansvar Ansvaret fr informationsskerheten fljer

  verksamhetsansvaret. r man ansvarig fr en

  verksamhet r man ocks ytterst ansvarig fr

  16

 • 38

  skerstllandet av verksamhetens information. Som

  medarbetare har hen ett ansvar att inom sitt

  ansvarsomrde informera sig om och flja gllande

  lagar, frordningar, styrdokument etc samt aktivt

  arbeta fr kad skerhet och rapportera brister och

  svagheter.

  Varje medarbetare har ett personligt ansvar fr att

  flja policy och regler fr informationsskerhet och att

  bedma sin informations skyddsvrde och utifrn detta

  hantera informationen.

  9

  Att flja de styrande regelverken. Krvs goda

  frutsttningar fr att mjliggra att en medarbetare

  ska kunna ta sitt ansvar samt uppfljning.

  5

  Fr att informationen ska skyddas, vara tillgnglig och

  inte frstras mste alla ta sitt ansvar och flja de

  rutiner och arbetsstt som r bestmda. De som

  arbetar med att ta fram rutiner och arbetsstt har

  srskilt ansvar fr att dessa blir anvndbara och

  uppfyller syftet.

  4

  Ansvar innebr att en person har ett liggande. 3

  En skyldighet att st till svars fr ngot. 3

  Ansvar, r att flja det regelverk som finns. Fr

  gemene man handlar det frmst om medvetenhet och

  delaktighet. Om man stter p ngot som bryter

  skerheten (incident) s meddelar man det. Fr ngon

  som har ansvar fr ett system ansvar man ocks fr

  att rtt skydd finns fr systemet.

  2

  Tillgnglighet Med tillgnglighet menas att informationstillgngar kan

  nyttjas efter behov i frvntad utstrckning och inom

  nskad tid (med informationstillgngar avses all

  information och informationshanterande resurser

  ssom manuella och IT-baserade informationssystem).

  12

  Med tillgnglighet avses att informationen ska finnas

  till hands fr behriga anvndare d den behvs.

  10

  Tillgnglighet r att informationen ska finnas tkomlig

  fr den behrige nr den begrs.

  5

  Beskrivning av hur och nr information r eller br

  vara tkomlig fr att kunna nyttjas i avsedda

  processer.

  4

  Bedmning av behovet av att viss roll har tillgng till

  information i en viss situation eller tidpunkt.

  3

  Str fr att informationen ska finnas tkomlig fr den

  person som har behov av den, nr behovet finns. Rtt

  information, i rtt tid till rtt person.

  2

 • 39

  Det ska vara mjligt att hantera information nr det

  behvs.

  0

  Informations-

  klassning

  Innebr att man bedmer informationens betydelse fr

  verksamheten samt de krav (svl interna som

  externa) som finns p informationen fr at