TENDERSKA usluge...¢  Web view Uvjeti osiguranja: -Op¤â€i uvjeti za osiguranje osoba od posljedica nesretnog

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of TENDERSKA usluge...¢  Web view Uvjeti osiguranja: -Op¤â€i uvjeti za...

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

FOND KANTONA SARAJEVO

ZA IZGRADNJU STANOVA

FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA

FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA

Na osnovu člana 53. i 88. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14), i člana 3. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda (“Službeni glasnik BiH”, broj 90/14), utvrđuje se sljedeća

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

ZA USLUGE PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVU PONUDA

Usluge osiguranja (uposlenika i službenih vozila)

66510000-8

Usluge osiguranja

Broj odluke: 01-02-14-558-1/18

Sarajevo, 20.03.2018. godine

SADRŽAJ

1.

OPŠTI PODACI

1.1

PODACI O UGOVORNOM ORGANU

3

2.

KONTAKT INFORMACIJE

3

3.

OPŠTI PODACI O POSTUPKU JAVNE NABAVKE

3

4.

SPISAK PRIVREDNIH SUBJEKATA ISKLJUČENIH IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZBOG SUKOBA INTERESA

4

5.

INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

4

6.

PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

4

6.1

OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE

4

7.

USLOVI ZA KVALIFIKACIJU PONUĐAČA

5

7.1

LIČNA SPOSOBNOST

5

7.2

SPOSOBNOST OBAVLJANJA PROFESIONALNE DJELATNOSTI

6

7.3

EKONOMSKA I FINANSIJSKA SPOSOBNOST

6

7.4

GRUPA PONUĐAČA

7

7.5

SUKOB INTERESA

7

8.

ZAHTJEVI U VEZI SA DOSTAVLJANJEM PONUDE

8

8.1

PRIPREMA PONUDE

8

8.2

SADRŽAJ PONUDE

8

8.3

NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDE

9

8.4

CIJENA PONUDE

9

8.5

POVJERLJIVOST

10

8.6

MJESTO, DATUM I VRIJEME PRIJEMA I OTVARANJA PONUDA

10

8.7

PERIOD VAŽENJA PONUDE

11

9.

OCJENA PONUDA I OKONČANJE POSTUPKA

11

9.1

KRITERIJ ZA DODJELU UGOVORA

11

9.2

PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAĆEG

11

9.3

POJAŠNJENJE PONUDE

12

9.4

NEPRIRODNO NISKE PONUDE

12

9.5

ISPRAVKA RAČUNSKIH GREŠAKA

12

9.6

DONOŠENJE ODLUKE O ISHODU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

13

9.7

ZAŠTITA PRAVA PONUĐAČA

13

9.8

ZAKLJUČENJE UGOVORA I PODUGOVARANJE

13

10.

ANEKSI

15

Aneks 1 - Obrazac za dostavljanje ponude

Aneks 2a, 2b i 2c - Obrazac za cijenu ponude

Aneks 3 - Izjava o ispunjavanju uslova iz člana 45. Zakona

Aneks 4 - Izjava o ispunjavanju uslova iz člana 47. Zakona

Aneks 5 - Izjava o sukobu interesa iz člana 52. Zakona

Aneks 6 - Spisak povjerljivih informacija

Aneks 7 – Izjava o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg

Aneks 8 - Nacrt ugovora ili osnovni elementi ugovora

Aneks 9 – Obrazac ovlaštenja za sudjelovanje u postupku javnog otvaranja ponuda

Aneks 10- Sadržaj ponude

1. OPŠTI PODACI

1.1. PODACI O UGOVORNOM ORGANU

Fond Kantona Sarajevo za izgradnje stanova

za članove porodica šehida i poginulih boraca

ratne vojne invalide demobilisane borce i prognane osobe

Adresa: Hivzi Bjelevca broj 54 71210 Ilidža - Sarajevo

Identifikacioni broj: 4200683530003

Broj bankovnog računa:UniCredit bank Sarajevo transakcioni račun 3389002205671273

Detaljna adresa za korespodenciju: Hivzi Bjelevca broj 54/5 Ilidža - Sarajevo

Telefon: +387 33 776-192

Faks: +387 33 776-196

E-mail: fondstan@bih.net.ba

Web stranica: www.fondstan.ba

2. KONTAKT INFORMACIJE

2.1 Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime ugovornog organa sa

dobavljačima:

Kontakt osobe:

Ćurovac Nermin

Telefon:

033 776-192

Faks:

033 776-196

e-mail:

nermin.curovac@fondstan.com.ba

2.2 Ponuđači se upozoravaju da sve informacije u vezi sa postupkom javne nabavke (uvid i preuzimanje tenderske dokumentacije, zahtjev za pojašnjenje i druge informacije) mogu da dobiju isključivo preko portal Agencije za javne nabavke

3. OPŠTI PODACI O POSTUPKU JAVNE NABAVKE

3.1. Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH» br. 39/14), podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovom tenderskom dokumentacijom.

3.2. Usluge osiguranja (uposlenika i službenih vozila) predviđene u Planu javne nabavke pod rednim broj 39 i finansijskim planom za 2018. godinu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova i u skladu sa odlukom broj 01-02-14-558-1/18 o pokretanju postupka javne nabavke.

3.3. Vrsta postupka javne nabavke: Konkurentski zahtjev za dostavu ponude

3.4. Vrsta ugovora o javnoj nabavci: Usluge osiguranja (uposlenika i službenih vozila)

3.5. Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez uključenog PDV-a): 8.000,00 KM (slovima: osamhiljada KM).

3.6. Period na koji se zaključuje ugovor: Za usluge osiguranja motornih vozila od 15.05.2018. do isteka registarcije posljednjeg službenog vozila, i za usluge osiguranja uposlenika od 30.08.2018 do 30.08.2019. godine

4. SPISAK PRIVREDNIH SUBJEKATA ISKLJUČENIH IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZBOG SUKOBA INTERESA

4.1. U skladu sa članom 52. Zakona o javnim nabavkama BiH, u ovom postupku javne nabavke ne mogu učestvovati sljedeći privredni subjekti: Nema takvih privrednih subjekata.

5. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

5.1 Naknada za tendersku dokumentaciju se ne naplaćuje.

5.2 Tenderska dokumentacija se preuzima na portalu javnih nabavki.

5.3 Zainteresovani ponuđači imaju pravo uvida u tendersku dokumenta, a uvid je omogućen na portalu javnih nabavki.

5.4 Zainteresovani ponuđači mogu tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije od ugovornog organa u pisanoj formi, i to blagovremeno, a najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za podnošenje ponuda.

5.5 Ugovorni organ će pripremiti odgovor u pisanoj formi i dostaviti ga svim ponuđačima koji su preuzeli tendersku dokumentaciju ili za koje ima saznanja da su je preuzeli na jedan od načina iz člana 55. Zakona o javnim nabavkama, u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije 5 (pet) dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda, s tim da u odgovoru o pojašnjenju neće navoditi ime privrednog subjekta koji je tražio pojašnjenje.

Ako odgovor ugovornog organa dovede do izmjene tenderske dokumentacije, i te izmjene zahtijevaju da se izvrše znatne izmjene i/ili da se prilagode njihove ponude, ugovorni organ će produžiti rok za dostavljanje ponuda i to najmanje za 7 (sedam) dana. Na isti period će se produžiti rok za dostavljanje ponuda, ako se nakon dostavljanja tenderske dokumentacije pokaže da se ponude mogu pripremiti samo nakon posjete mjestu izvođenja radova ili usluga, ili nakon pregleda dokumenata na osnovu kojih je pripremljena tenderska dokumentacija.

Ako se ugovorni organ opredijelio za objavu tenderske dokumentacije na portalu javnih nabavki, pojašnjenje tenderske dokumentacije se vrši na način propisan podzakonskim aktom Agencije za javne nabavke BiH.

5.6 Ugovorni organ može u svako doba izmijeniti ili dopuniti tendersku dokumentaciju pod uslovom da se one dostave zainteresovanim ponuđačima isti dan, a najkasnije 5 (pet) dana prije datuma koji je određen kao rok za podnošenje ponuda. Izvršena izmjena će biti sastavni dio tenderske dokumentacije. U slučaju da takve izmjene podrazumijevaju suštinsku promjenu predmeta nabavke, ugovorni organ će produžiti rok za prijem ponuda najmanje za 7 (sedam) dana, u zavisnosti od složenosti predmeta nabavke.

Ukoliko se ugovorni organ odluči da objavi tendersku dokumentaciju na portalu E-nabavke, sva objašnjenja i odgovori kao i izmjene tenderske dokumentacije će se objavljivati putem navedenog portala u skladu sa podzakonskim aktom Agencije za javne nabavke.

6. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

6. 1. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE

6.1.1. Predmet javne nabavke su Usluge osiguranja (uposlenika i službenih vozila).

6.1.2. Obavještenje o nabavci objavljeno je na Portalu javnih nabavki, oznaka iz JRJN (CPV kod predmeta nabavke): – 66510000-8. JRJN naziv predmeta nabavke Usluge osiguranja (uposlenika i službenih vozila). Mjesto izvršenja usluge je sjedište Ugovornog organa, Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova Hifzi Bjelevca broj 54, 71000 Sarajevo.

6.1.3. Naručilac će plaćanje izvršiti, u roku od 30 (slovima: trideset) dana od dana ispostave facture za izvršene usluge.

7. USLOVI ZA KVALIFIKACIJU PONUĐAČA

7. 1. LIČNA SPOSOBNOST

7. 1.1 U skladu sa članom 45. Zakona, ponuda će biti odbijena ako je ponuđač:

a) u krivičnom postupku osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;

b) pod stečajem ili je predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;

c) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim