Click here to load reader

TELEKOMUNIKACIONA MERENJA · PDF filezbirka re²enih zadataka ... Ako je izolator ablak napravljen od nemagnetskog materijala, ... Zadatak 2.5 Odrediti vrednosti otpornosti R

 • View
  224

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of TELEKOMUNIKACIONA MERENJA · PDF filezbirka re²enih zadataka ... Ako je izolator ablak...

 • UDBENIK ELEKTROTEHNIKOG FAKULTETA U BEOGRADU

  Milan Bjelica

  TELEKOMUNIKACIONA MERENJA 1

  zbirka reenih zadataka

  Beograd, 2013.

 • dr Milan Bjelica,Elektrotehniki fakultet Univerziteta u Beograduemail: [email protected]

  TELEKOMUNIKACIONA MERENJA 1zbirka reenih zadatakaelektronski udbenik

  Recenzenti:

  prof. dr Predrag Pejovi,prof. dr Aleksandra Smiljani

  Nastavno-nauno vee Elektrotehnikog fakulteta odobrilo je objavljivanje ovogaudbenika odlukom broj 25 od 30.1.2013. godine.

  Izdava:

  Elektrotehniki fakultetUniverziteta u Beogradu

  ISBN: 978-86-7225-052-7

  Neka prava zadrana. Ovo delo je licencirano pod uslovima licence Creative CommonsAutorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0.

  Tekst ove knjige sloen je u programskom paketu LATEX2.

 • Sadraj

  1. Uvod 1

  2. Pasivne komponente 5

  3. Izvori signala 15

  4. Merenje nivoa signala 23

  5. Merenje frekvencije i vremena 31

  6. Osciloskopi 37

  7. Analizatori spektra 47

  8. Obrada rezultata merenja 57

  Literatura 67

 • 1. Uvod

  Zadatak 1.1 Preraunati nivo od 1 dBm u dBmV, na impedansi od 50 .

  Nivou signala l1 u jedinicama dBm, na impedansi Z, odgovara efektivna vrednostnapona U za koju je

  l1 = 10 logU2

  Z 1 mW .Odavde je

  U =

  10 l1/10 Z 1 mW.

  S druge strane, nivo signala u jedinicama dBmV dat je izrazom

  l2 = 20 logU

  1 mV.

  Uvrtavanjem izraza za napon, dobijamo

  l2 = 20 log

  10 l1/10 Z 1 mW

  1 mV,

  to nakon zamene brojanih vrednosti daje l2 108 dBmV.

  Zadatak 1.2 Preraunati nivo od 1 dBmV u dBm, na impedansi od 75 .

  U ovome sluaju je

  l1 = 20 logU

  1 mVi

  l2 = 10 logU2

  Z 1 mW ,odakle dobijamo

  l2 = 10 log

  (10 l1/20 1 mV

  )2Z 1 mW .

  Uvrtavanjem zadatih brojanih vrednosti, dobijamo rezultat l2 107,8 dBm.

  1

 • 2 Telekomunikaciona merenja 1 M. Bjelica

  Zadatak 1.3 Snaga signala na ulazu oslabljivaa je 10 W, a na izlazu 0,1 W. Kolikoje slabljenje ovoga oslabljivaa u dB?

  Slabljenje oslabljivaa u decibelima je

  a = 10 logPinPout

  ,

  gde su Pin i Pout redom snage signala na njegovom ulazu i na izlazu. U primeru izzadatka, dobijamo a = 20 dB.

  Zadatak 1.4 Dobitak ureaja je 66 dB. Koliko je njegovo linearno naponsko pojaa-nje?

  Decibelski dobitak ureaja, g i njegovo linearno naponsko pojaanje, Gu, povezani suizrazom

  g = 20 logGu.

  Odavde jeGu = 10

  g/20,

  to u naem zadatku priblino iznosi 2000.

  Zadatak 1.5 Snaga signala na ulazu pojaavaa je 1 W, a na izlazu 20 W. Koliki jedobitak ovoga pojaavaa u dB?

  Dobitak pojaavaa u decibelima je

  g = 10 logPoutPin

  ,

  gde su Pout i Pin redom snage signala na njegovom izlazu i na ulazu. Uvrtavanjemzadatih brojanih vrednosti, dobijamo g = 13 dB.

  Zadatak 1.6 Na ulaz pojaavaa dobitka g = 30 dB dolazi signal snage 1 W. Kolikaje snaga signala na izlazu?

  Snaga signala na izlazu pojaavaa je

  Pout = Pin 10 g/10

  i iznosi 1000 W.

 • 1. Uvod 3

  Zadatak 1.7 Efektivna vrednost napona na ulazu pojaavaa je 1 V, a na izlazu 20 V.Koliki je dobitak ovoga pojaavaa?

  Kada su poznate efektivne vrednosti napona i kada su karakteristine impedanse naulazu i na izlazu meusobno jednake, dobitak pojaavaa je dat izrazom

  g = 20 logUoutUin

  ,

  to iznosi 26 dB.

  Zadatak 1.8 Efektivna vrednost napona na ulazu oslabljivaa slabljenja 50 dB je 1 V.Kolika je efektivna vrednost napona na njegovom izlazu?

  Poto se radi o oslabljivau, bie

  Uout = Uin 10a/20,

  to priblino iznosi 3,2 mV.

  Zadatak 1.9 Na ulaz sabiraa dolaze nekorelisani signali iji su nivoi redom 0 dBm,3 dBm i 6 dBm. Koliki je nivo signala na izlazu?

  Nekorelisani signali se sabiraju po snazi. To znai da je u naem zadatku

  Ptot = P1 + P2 + P3,

  gde jeP1 = 10

  p1/10 1 mW = 1 mW,P2 = 10

  p2/10 1 mW = 2 mWi

  P3 = 10p3/10 1 mW = 0,25 mW.

  Ukupna snaga signala na izlazu sabiraa stoga je Ptot = 3,25 mW.

  Nivo signala na izlazu je

  ptot = 10 logPtot

  1 mWi iznosi 5,12 dBm.

  Zadatak 1.10 Na ulaz sabiraa dolaze nekorelisani signali, iji nivoi redom iznose6 dBV, 0 dBV i 3 dBV. Koliki je nivo signala na izlazu, u dBV?

 • 4 Telekomunikaciona merenja 1 M. Bjelica

  Efektivne vrednosti napona ulaznih signala su

  U1 = 10n1/20 1 V = 0,5 V,

  U2 = 10n2/20 1 V = 1 V

  iU3 = 10

  n3/20 1 V = 1,41 V.

  Uz pretpostavku da su karakteristine impedanse na svim pristupima uzajamno jedna-ke, efektivna vrednost napona na izlazu je

  Utot =U21 + U

  22 + U

  23 = 1,8 V,

  emu odgovara nivo

  ntot = 20 logUtot1 V

  = 5,12 dBV.

  Zadatak 1.11 Na ulaz sabiraa dolaze tri korelisana prostoperiodina signala, iji sunivoi redom 0 dBV, 2 dBV i 3 dBV. Koliki je vrni nivo signala na izlazu?

  Efektivne vrednosti napona ulaznih signala su

  U1 = 10n1/20 1 V = 1 V,

  U2 = 10n2/20 1 V = 1,26 V

  iU3 = 10

  n3/20 1 V = 1,41 V.

  Korelisani signali se sabiraju po trenutnim vrednostima; u sluaju prostoperiodinihsignala, to znai da pored amplituda treba posmatrati i njihove fazne stavove. Vrnavrednost zbira e se ostvariti onda kada sva tri signala istovremeno budu dostiglamaksimalne vrednosti. Tada e biti

  Utot,max =

  2 (U1 + U2 + U3) = 5,19 V,

  pa je vrni nivo

  ntot,max = 20 logUtot,max

  1 V= 14,3 dBV.

 • 2. Pasivne komponente

  Zadatak 2.1 Odrediti karakteristinu impedansu koaksijalnog kabla RG-58 C/U, ijisu parametri: prenik unutranjeg provodnika 2a = 0,9 mm, prenik spoljanjeg pro-vodnika 2b = 2,95 mm, relativna permitivnost izolatora r = 2,1.

  Karakteristina impedansa koaksijalnog kabla je

  Zc =1

  cC ,

  gde je

  c =1

  brzina prostiranja transverzalnog elektromagnetskog (TEM) talasa u kablu i

  C =2

  lnb

  a

  poduna kapacitivnost kabla.

  Ako je izolator kabla napravljen od nemagnetskog materijala, njegova permeabilnoste biti = 0, pa izraz za karakteristinu impedansu sada moemo napisati u obliku

  Zc 60 r

  lnb

  a.

  Za kabl iz postavke zadatka, dobijamo da ona iznosi 49,15 , to odgovara karakteri-stinoj impedansi laboratorijske opreme (50 ).

  Zadatak 2.2 Video signal iji spektar zauzima opseg frekvencija [556 kHz, 6,056 MHz]prenosi se koaksijalnim kablom iji su parametri: a = 1,3 mm, b = 4,7 mm, r = 1,05(styroex ), p = 0,01785 mm2/m (Cu = 56 MS/m), L = 1200 m. Ako je nivo signalana ulazu kabla pin = 3 dB, koliki je nivo signala na njegovom izlazu?

  5

 • 6 Telekomunikaciona merenja 1 M. Bjelica

  Karakteristina impedansa ovoga kabla je

  Zc 60 r

  lnb

  a 75 ,

  to je uobiajena vrednost za televizijsku tehniku.

  Kada su u koaksijalnom kablu izraeni gubici usled skin-efekta, njegovo poduno sla-bljenje dato je izrazom

  =0fp

  1

  a+

  1

  b4Zc

  .

  Vidimo da poduno slabljenje raste s korenom frekvencije. Poto spektar prenoenogsignala zauzima irok opseg frekvencija, u proraunu emo posmatrati najgori sluaj,kada je f = fmax = 6,056 MHz, jer je tada poduno slabljenje kabla najvee i iznosi6,8 104 Np/m (nepera po metru).

  Ukupno slabljenje kabla jea = L 0,82 Np.

  Danas je uobiajeno da se slabljenja, dobici i nivoi izraavaju u decibelima, dok neperiimaju istorijski znaaj. Izmeu ovih dveju jedinica vai odnos

  1 Np = 8,686 dB.

  Slabljenje kabla na najvioj prenoenoj frekvenciji stoga je

  a = 7,12 dB.

  Nivo signala na izlazu kabla je

  pout = pin a = 10,12 dB.

  Zadatak 2.3 Za zadati gabarit (poluprenik spoljanjeg provodnika) koaksijalnog ka-bla, odrediti poluprenik njegovog unutranjeg provodnika tako da poduno slabljenjekabla bude minimalno.

  Izraz za poduno slabljenje koaksijalnog kabla moemo napisati u obliku

  =

  (1

  a+

  1

  b

  )(lnb

  a

  )1,

  gde je

  =

  0rfp

  1

  240 .

  Nalaenjem izvoda po a i izjednaavanjem s nulom, dobijamo transcendentnu jednainu

  1 +a

  b= ln a

  b.

  Numerikim reavanjem, dolazimo do rezultata a 0,278b.

 • 2. Pasivne komponente 7

  Zadatak 2.4 Odrediti slabljenje oslabljivaa ija je elektrina ema prikazana na slici2.4. Karakteristine impedanse na oba pristupa su jednake i iznose R.

  R/2R/2

  3R/4

  Slika 2.4: Elektrina ema oslabljivaa.

  Slabljenje linearnog etvoropola odreujemo tako to na njegov ulaz veemo prilagoenigenerator, a izlaz zatvorimo prilagoenim potroaem.

  R/2R/2

  3R/4

  R

  R

  +

  E

  +

  U1

  +

  U2

  Slika 2.4(a): Odreivanje slabljenja oslabljivaa sa slike 2.4.

  Ako je U1 napon na ulazu oslabljivaa, a U2 napon na njegovom izlazu, linearno sla-bljenje je

  A =

  (U1U2

  )2.

  Reavanjem kola sa slike, dobijamo

  U2 =U12

  R

  R +R

  2

  =U13,

  pa je slabljenje ovoga oslabljivaaA = 9,

  odnosnoa = 10 logA = 9,5 dB.

  Zadatak 2.5 Odrediti vrednosti otpornosti R1 i R2, tako da se L-poluelijom sa slike2.5 ostvari prilagoenje impedansi izmeu sistema ije impedanse iznose 75 i 50 .

  Ako je ostvareno prilagoenje impedansi, bie

  Z1 = R1 +R2Z2R2 + Z2

 • 8 Telekomunikaciona merenja 1 M. Bjelica

  R1R2

  Z1 Z2Slika 2.5: L-poluelija.

  i

  Z2 =(R1 + Z1)R2R1 + Z1 +R2

  .

  Odavde dobijamo sistem jednaina

  Z1R2 + Z1Z2 = R1R2 +R1Z2 +R2Z2

  Z2R1 + Z1Z2 + Z2R2 = R1R2 + Z1R2.

  Oduzimanjem i sreivanjem, dobijamo

  R1 = R2Z1 Z2Z2

  ,

  pa je neophodno da se sistemi poveu tako da vai Z1 > Z2. Uvrtavanjem ovogameurezultata u drugu jednainu sistema, nakon sreivanja dobijamo

  R2 = Z2

  Z1

  Z1 Z2