To ‘m m¢y ring b±ng Hyper

  • View
    54

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tạo đám mây Hyper-V

Text of To ‘m m¢y ring b±ng Hyper

To m my ring bng Hyper-V (Phn 1)Cp nht lc 07h22' ngy13/07/2012Bn inMore Sharing ServicesChia s

Qun Tr Mng - in ton m my ni ln trong vi nm tr li y. Cc m my cung cp dch v h tng (IaaS) mang n tnh linh hot cha tng cdo chng cho php cung cp v trin khai my o mi mt cch nhanh chng.>>>To m my ring bng Hyper-V (Phn 2)Mc d khng th chi b nhng lii ch m cc m my IaaS c th mang li, nhng vic ph thuc vo kt ni Internet c th truy cp ti nhng server m my ngoi li l iu khng mong mun i vi cc t chc. H s khng th truy cp server nu mt kt ni Internet hay khi ng truyn tc nghn. y chnh l iu m cc doanh nghip v cc t chc bn khon.Vi gii php xy dng mt m my ring, doanh nghip s khng nhng c hng li t s linh hot ca m my IaaS m cn trnh c ri ro mt truy cp server do t kt ni Internet.Chui bi vit s hng dn ngi dng cch t xy dng mt m my ring trin khai nhanh chng nhiu loi server mng khc nhau. m my s c mt cng dch v (self-service portal) cho php nhng nh qun tr (hay ngi dng c cho php) s dng mt giao din web n gin chn cc ti nguyn m h mun cung cp v phn chc nng cho server mun trin khai. Chng hn nh, ch vi ci c nhp chut, mt qun tr vin c th thc thi mt b iu khin min (domain controller) mi hay mt Exchange Server mi.Active DirectoryGii php m my ring c a ra trong bi vit ny i hi mt h tng Active Directory. Do cch thc xy dng m my, bn cn c cc b iu khin min. Trong mt s tnh hung, m my ring c th khng truy cp c sau khi thc hin o ha trn cc b iu khin min. trnh iu ny, nn t t nht mt b iu khin min ngoi mi trng o ha.Microsoft Deployment ToolkitBc u tin xy dng m my ring l ci t b cng c Deployment Toolkit 2010 ca Microsoft. Microsoft Deployment Toolkit (MDT) l cng c min ph c th ti v ti y. y ta s ci b cng c Deployment Toolkit ln mt server vt l c kh nng truy cp ti cc server khc to thnh m my. MDT khng phi ng dng yu cu cao do ta khng phi s dng mt server dnh ring cho chng trnh. Server s dng s ng vai tr lm kho lu cc file nh thc thi. iu ny i hi phi s dng mt server c khng gian lu tr ln cho nhng file nh mun to. V nhng file nh ny phi c th truy cp c qua tnh nng chia s mng.Ci t MDTWindows MDT ch c kch thc 15MB. Sau khi ti xong, chy file thc thi hin ca s ci t. Trong bi ny, ta s s dng bn cp nht Update 1 (5.1.1642.01) ca b cng c.NhnNext b qua mn hnh cho mng. Chng trnh s hi bn c chp nhn iu khon tha thun hay khng. Nu chp nhn, nhnNext tip tc. Chng trnh tip tc hi nhng thnh phn ngi dng mun ci t. Chn ci tt c cc thnh phn (y l ty chn mc nh) v nhnNext ci t.To th mc chungBy gi Windows Deployment Toolkit c ci xong. Ta s cn to mt th mc chung (deployment share). thc hin iu ny, m Deployment Workbench, kch chut phi vo th mcDeployment Sharesv chnNew Deployment Sharet thc n ng cnh, nh hnh di.

Trong khi to th mc chung, c th xut hin mt thng bo li yu cu cp nht phin bn Windows Automated Installation Kit mi hn. Ti v b Automated installation Kit. Nh rng trc khi ci t phin bn mi ny, ngi dng phi ci bn SP1 cho Windows Server 2008 R2. Ti gi dch v ti y.Khi thc hin to th mc chung mi, Windows s khi chy ca s ci t. mn hnh u tin, nhp ng dn cho th mc chung, nh hnh di. y l ng dn lu ton b file nh thc thi. Do vy, hy chn v tr mt cch cn trng v c khng gian lu tr ln.

NhnNextsau t tn cho th mc chung s to. Tn mc nh lDeploymentShare$. K hiu$cui tn n th mc.

Sau khi nhnNext, nhp m t cho th mc s to. Vi mc ch bi vit, ti s s dng m t mc nh lMDT Deployment Share.NhnNextv ca s ci t s hi ngi dng c mun lu d phng file nh khng. Kch hot ty chn v nhnNext.Mt mn hnh hin ra hi c mun cp mt khu qun tr cho nhng ngi dng hay khng. Tm thi ng tch vo ty chn ny do chng ta thc s khng mun ngi dng bit mt khu qun tr cc b.Sau khi nhnNext, ca s ci s hi bn c mun Windows yu cu product key t ngi dng khng. B qua ty chn ny.Khi nhnNext, bn s thy mt bng tng kt nhng ty chn cu hnh ta chn. Kim tra xc nhn li cc ty chn. Nu tt c u n, nhnNext to th mc chung. Khi qu trnh hon tt, kchFinish.

Kt lunVy l ta to xong th mc chung. Gi l lc b sung mt s h iu hnh vo th mc

To m my ring bng Hyper-V (Phn 2)Cp nht lc 09h05' ngy14/07/2012Bn inMore Sharing ServicesChia s

Qun Tr Mng - Bi vit s tip tc cp ti cc bc xy dng mt m my ring bng vic tp trung vo th tc to cc file nh thc thi s dng trong m my.>>>To m my ring bng Hyper-V (Phn 1)Gii thiuPhn 1 ca chui bi ny hng dn cc bn cch ti v, ci t v cu hnh b cng c Microsoft Deployment Toolkit. Hin ti chng ta to c mt th mc chung (deployment share) nn gi l lc bt u to mt s file nh ca h iu hnh m chng ta c th lm ch trong th mc .B sung cc h iu hnhVic b sung h iu hnh vo th mc chung rt n gin. Khi bn vo th mc chung to trc , bn s thy rng th mc chung cha mt th mc con gi l Operating Systems. Kch chut phi vo th mc v chnNew Foldert thc n ng cnh. Ca s to th mc mi c khi chy.Mn hnh khi to s yu cu t tn v m t cho th mc. y ta t tn th mc lWindows Server 2008 R2. Sau , nhnNext. Kim tra li thng tin va nhp trong mn hnh tng kt v nhnNext. Khi Windows to xong th mc, nhnNexttip.Sau khi to xong th mc cho h iu hnh, to thm bt k th mc no m bn c th cn. Trong bi ny, ta s to mt th mc Windows Server 2008 R2 v th mc Windows 7.

Tip theo, nhp cc file ca h iu hnh vo th mc to. Cho a ci ca h iu hnh mun nhp vo my, kch chut phi vo th mc to v chnImport Operating Systemt thc n ng cnh. Windows s khi chy ca s ci t Import Operating System Wizard.Mn hnh u tin yu cu cung cp loi h iu hnh m bn mun thm. Chn ty chn Full Set of Source Files v nhn Next. Tip theo, dn n file ngun bng cch tr ti DVD.Kch Next t tn cho th mc ch. Th mc ch c qung b t ng v mc nh c th ph hp vi mc ch ca bn. Trong bi ny, chng trnh t ng t tn th mc ch l Windows Server 2008 R2x64.NhnNext xem thng tin tng qut v nhng ty chn ta cung cp. Gi s mi th u n, nhnNext. Chng trnh by gi s nhp h iu hnh t phng tin ci t. Thi gian hon thnh ph thuc vo cu hnh server v h iu hnh c chn. Sau khi hon thnh, ton b cc bn Windows khc nhau c lit k trong th mc tng ng.

Xy dng chui nhim v (task sequence)Tip theo, chng ta s trin khai mt server qun l my o v mt s server ch Hyper-V. Tuy nhin, khng cn phi to nhng server ny mt cch th cng do ta to mt file nh thc thi. Cc file nh thc thi sau cng th c dng to cc my o bn trong m my ring, nhng lc ny chng ta cng c th dng n xy dng h tng m my o. Bc u tin l xy dng chui nhim v c s dng thc thi mt my chy Windows Server 2008 R2 chung. to chui nhim v ny, vo th mc chung v sau kch chut phi vo th mc Task Sequences. ChnNew Foldert thc n ng cnh v sau s dng ca s ci to mt th mc c tn OS Install. Khi th mc c to, kch chut phi vo th mc v chnNew Task Sequencet thc n ng cnh.Windows by gi s khi chy ca s ci t Task Sequence. u tin ta phi cp m nhn dng cho nhim v ang to v t tn nhim v. Trong bi ny, ta t tn chui nhim v l Windows Server 2008 R2 v s dng ID l W2K8R2G.Sau khi nhp tn v ID, nhnNext. Chng trnh s hi loi khun mu nhim v mun s dng. Chn ty chnStandard Server Task Sequencev nhnNext.By gi, chn h iu hnh mun thc hin nh mt phn ca nhim v v nhnNext. Mn hnh sau a ra ty chn ch nh mt product key. Nu c nhiu kha kch hot cho Windows Server 2008 R2 h hy nhp vo ti y. Nu khng, chn ty chn khng ch nh product key lc ny.NhnNext nhp tn ngi dng, tn t chc v trang ch cho Internet Explorer. Nhp thng tin v kchNext. Tip theo, bn phi nhp mt khu qun tr ni b s c dng trn cc server c trin khai t file nh ny.NhnNext xem li cc ty chn chui nhim v. Nu tt c u ng, kchNext to chui. Khi qu trnh hon tt, nhnFinish. Bn s thy chui nhim v mi c lit k trong th mc OS Install.

Nh cp trc , chng ta s s dng cc file nh thc thi xy dng h tng m my ring v cui cng l to cc my o trong m my. Do chng ta s s dng cc file nh gip to h tng m my ring nn s cn mt chui nhim v m c th c dng trin khai mt server Hyper-V.By gi, to mt chui nhim v ging nh chui chung ta va to. im khc bit l tn v ID chui ny phn nh rng n s c dng trin khai cc server ch Hyper-V. Phn tip theo s hng dn cc bn cch thay i chui nhim v cho php hon thnh nhim v mong mun.Kt lunBy gi chng ta to mt s file nh thc thi. n lc thc hin mt s thay i nho nh vi cc chui nhim v v sau bt u trin khai cc server h tng.

To m my ring bng Hyper-V (Phn 3)Cp nht lc 13h49' ngy16/07/2012Bn inMore Sharing ServicesChia s

Qun Tr Mng - Trong bi trc, chng ta to cc chui nhim v Hyper-V. gi l lc thc hin thay i chui nhim v ny c th s dng chngnhm to cc server Hyper-V qun l my o trong m my ring.Gii thiuBi vit trc hng dn ngi dng cch gii nn ni dung phng tin ci t Windows to mt file nh thc thi. Chng ta to 2 chui nhim v l trin khai Windows Server 2008 R2 chung v my s dng Windows Server 2008 R2 chy Hyper-V. Trong bi ny, ta s chnh sa thit lp chui nhim v Hyper-V nhm s dng trin khai cc server Hyper-V qun l my o trong m my.Cu hnh li chui nhim vM Deployment Workbench v tm trong cy iu khin nDeployment Workbench|Deployment Shares|MDT Deployment Share|Task Sequences|OS Install. By gi, kch chut phi vo chui nhim v ta to cho Hyper-V v chnPropertiest thc n hin ra. Bng thuc tnh s xut hin.Chn th tab Task Sequence trong bng thuc tnh. Th tab ny c th dng sa i chui cng vic hin ti. Do ta ang to mt server Hyper-V nn ta s cn ci t nhim v cho Hyper-V server. lm iu ny, chn ty chnTattoot chui nhim v v sau chnRoles|Install Roles and Featurest thc n Add. Mt khung thng tin chi tit s hin th mt chui cc nhim v (role) v c tnh c th c ci t. Tch vo hpHyper-V (c64 only).

Bn nn tch vo hpMultipath I/O (Core). Ty chn ny gip kt ni ti kho lu tr d dng hn sau ny. Sau khi chn cc thnh phn mun ci, kchApplysau nhnOK.

Cp nht cho th mc chungTi y, ngi dng phi cp nht cho th mc chung. Nu khng, chui cng vic no c to s khng hot ng. lm iu ny, tm qua cy iu khin tiDeployment Workbench|Deployment Shares|MDT Deployment Share. Tip theo, kch chut phi vo th mc MDT Deployment Share v chnUpdate Deployment Sharet thc n hin ra.Mt ca s ci t s hin ra hi ngi dng c mun ti u file nh khi ng cp nht qu trnh hay mun ti to hon ton file nh khi ng. Lc ny, chn ti to hon ton file nh khi ng nh hnh di.

Nhn Next thy mn hnh tng kt xc nhn hnh ng chn. Nhn Next mt ln na to cc file nh thc thi. Thi gian hon thnh ph thuc cu hnh phn cng.Ci t cc Windows Deployment ServicesBc tip theo l ci t cc dch v thc thi vo server ang chy De