of 4 /4

vinhyen.vinhphuc.gov.vnvinhyen.vinhphuc.gov.vn/ct/cms/hethongchinhtri/Lists/VaBanChiDao... · tang, to chúc các ngày ký niêm, không uong ruqu bia trong ngày làm viêc và

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of vinhyen.vinhphuc.gov.vnvinhyen.vinhphuc.gov.vn/ct/cms/hethongchinhtri/Lists/VaBanChiDao... · tang,...

Page 1: vinhyen.vinhphuc.gov.vnvinhyen.vinhphuc.gov.vn/ct/cms/hethongchinhtri/Lists/VaBanChiDao... · tang, to chúc các ngày ký niêm, không uong ruqu bia trong ngày làm viêc và
Page 2: vinhyen.vinhphuc.gov.vnvinhyen.vinhphuc.gov.vn/ct/cms/hethongchinhtri/Lists/VaBanChiDao... · tang, to chúc các ngày ký niêm, không uong ruqu bia trong ngày làm viêc và
Page 3: vinhyen.vinhphuc.gov.vnvinhyen.vinhphuc.gov.vn/ct/cms/hethongchinhtri/Lists/VaBanChiDao... · tang, to chúc các ngày ký niêm, không uong ruqu bia trong ngày làm viêc và
Page 4: vinhyen.vinhphuc.gov.vnvinhyen.vinhphuc.gov.vn/ct/cms/hethongchinhtri/Lists/VaBanChiDao... · tang, to chúc các ngày ký niêm, không uong ruqu bia trong ngày làm viêc và