of 12 /12

syt.kontum.gov.vnsyt.kontum.gov.vn/Uploads/files/Văn bản luật/Thông tư/Năm 2018... · h? thông kiêm soát nhiêm khuân và trách nhiêm thyc hiên kiêm soát nhiêm khuân

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of syt.kontum.gov.vnsyt.kontum.gov.vn/Uploads/files/Văn bản luật/Thông tư/Năm 2018... · h?...

Page 1: syt.kontum.gov.vnsyt.kontum.gov.vn/Uploads/files/Văn bản luật/Thông tư/Năm 2018... · h? thông kiêm soát nhiêm khuân và trách nhiêm thyc hiên kiêm soát nhiêm khuân
Page 2: syt.kontum.gov.vnsyt.kontum.gov.vn/Uploads/files/Văn bản luật/Thông tư/Năm 2018... · h? thông kiêm soát nhiêm khuân và trách nhiêm thyc hiên kiêm soát nhiêm khuân
Page 3: syt.kontum.gov.vnsyt.kontum.gov.vn/Uploads/files/Văn bản luật/Thông tư/Năm 2018... · h? thông kiêm soát nhiêm khuân và trách nhiêm thyc hiên kiêm soát nhiêm khuân
Page 4: syt.kontum.gov.vnsyt.kontum.gov.vn/Uploads/files/Văn bản luật/Thông tư/Năm 2018... · h? thông kiêm soát nhiêm khuân và trách nhiêm thyc hiên kiêm soát nhiêm khuân
Page 5: syt.kontum.gov.vnsyt.kontum.gov.vn/Uploads/files/Văn bản luật/Thông tư/Năm 2018... · h? thông kiêm soát nhiêm khuân và trách nhiêm thyc hiên kiêm soát nhiêm khuân
Page 6: syt.kontum.gov.vnsyt.kontum.gov.vn/Uploads/files/Văn bản luật/Thông tư/Năm 2018... · h? thông kiêm soát nhiêm khuân và trách nhiêm thyc hiên kiêm soát nhiêm khuân
Page 7: syt.kontum.gov.vnsyt.kontum.gov.vn/Uploads/files/Văn bản luật/Thông tư/Năm 2018... · h? thông kiêm soát nhiêm khuân và trách nhiêm thyc hiên kiêm soát nhiêm khuân
Page 8: syt.kontum.gov.vnsyt.kontum.gov.vn/Uploads/files/Văn bản luật/Thông tư/Năm 2018... · h? thông kiêm soát nhiêm khuân và trách nhiêm thyc hiên kiêm soát nhiêm khuân
Page 9: syt.kontum.gov.vnsyt.kontum.gov.vn/Uploads/files/Văn bản luật/Thông tư/Năm 2018... · h? thông kiêm soát nhiêm khuân và trách nhiêm thyc hiên kiêm soát nhiêm khuân
Page 10: syt.kontum.gov.vnsyt.kontum.gov.vn/Uploads/files/Văn bản luật/Thông tư/Năm 2018... · h? thông kiêm soát nhiêm khuân và trách nhiêm thyc hiên kiêm soát nhiêm khuân
Page 11: syt.kontum.gov.vnsyt.kontum.gov.vn/Uploads/files/Văn bản luật/Thông tư/Năm 2018... · h? thông kiêm soát nhiêm khuân và trách nhiêm thyc hiên kiêm soát nhiêm khuân
Page 12: syt.kontum.gov.vnsyt.kontum.gov.vn/Uploads/files/Văn bản luật/Thông tư/Năm 2018... · h? thông kiêm soát nhiêm khuân và trách nhiêm thyc hiên kiêm soát nhiêm khuân