Syntetická metóda štúdia Biblie

 • View
  38

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Syntetická metóda štúdia Biblie. Časti syntetickej metódy A) Prvý dotyk B) Práca nad textom C) Skúmanie historických súvislosti D) Miesto knihy v Biblii E) Aplikovanie do súčasnosti. Cieľ syntetickej metódy - zistiť autorov zámer - PowerPoint PPT Presentation

Text of Syntetická metóda štúdia Biblie

 • Syntetick metda tdia BiblieCie syntetickej metdy- zisti autorov zmer- snai sa pochopi vznam celho celku, skma obsah a truktruOtzka: o je kovou alebo hlavnou mylienkou celej knihy? (Exegza)- aplikova to na sasnosOtzka: o to dnes znamen pre ma osobne, pre cirkev? (Hermeneutika)

  asti syntetickej metdyA) Prv dotykB) Prca nad textomC) Skmanie historickch svislostiD) Miesto knihy vBibliiE) Aplikovanie do sasnosti

 • Syntetick metda tdia BibliePrv dotyktaj knihu vdy ako celok naraztaj smodlitboutaj bez pomcokKe ta:- sleduj pozorne o je napsan- naslchaj o hovoria slov- i atmosfru tej dobyUrob si popis vnasledujcich oblastiach:1. Pozorovanie2. Problmy3. Referencie4. Mon aplikcie2. List Tesalonickm1. Pozorovanie kov mylienky, dleit slov, miesta, udalosti, men, veci oktorch by si sa chcel dozvedie viac1. kap viera, senie, trest, sd2. kap. prchod PJK, prv odpadnutie, zjavenie syna neprvosti, kt. je zadariavan, PJK zaz, by pevn ast, PJK nm dal ven poteenie, skutky3. kap. viera => prca, strni sa nepracujcich, pozdrav2. Problmy zaznamenaj si asti, ke autorovi nerozumie, nevie kam mieri, nechpe1. kap anjeli svojej moci (v.7), ten de (v.10), svojich svtch (v.10)2. kap. lovek neprvosti, syn zatratenia (v.3 a 6), o ho zdriava mus by odstrnen (v.7) o to je?, prvotina na spasenie (v.13)3. kap. nemali na to prvo (v.9) nao?3. Referencie urob si zoznam referenci inch ast Biblie citovanch vdanej knihe- nebolo by zl potudova so Zjavenm Jna- odruhom prchode vevanjelich- asto je citovan 1. Tesalonickm- teda celkom dobre aj ten preta 4. Mon aplikcie zaznamenaj si aplikcie, ktor a poas tania napadn- viera je vemi dleit- ale aj prca ainy- sd, druh prchod nakoko oto m vieme ans to ovplyvuje- ako sme pevn a stojme

 • Syntetick metda tdia BibliePrca s textomtaj knihu ako celok naraztaj zrzneho uhlu pohadu (autor, posluchi, okolnosti, hlav tma, ...)Ke ta sks si vytvra celky - mylienkov, dejovPoks sa zadefinova literrne tly vkniheUrob si popis vnasledujcich oblastiach:1. Hlav mylienky knihy spomenovanm2. Hlavn / kov ver knihy3. Osnova knihy4. Formt knihytematick - Matchronologick - Krovskapologetick - Galatskmlogick - Rmskymptrav, otzny Malachipozia Vepieseprbeh - Rt

 • Syntetick metda tdia Biblie2. list Tesalonickm1.Rozde knihu do hlavnch mylienok akad mylienku/ sek vstine pomenuj

  .MiestoMeno mylienky1v.1,1-2Povzbudenie2v.1,3 a10,11Viera3v.1,5 a9Sd, trest4v.1,4 a6-7Senie5v.2,1-2Druh prchod PJK, kanie6v.2,3Prv odpadnutie7v. 2,4-7Zdriavanie toho zlho aodstrnenie prekky, ktor ho zdriava8v.2,8Prchod moci diabla ajeho konanie9v.2,13Boh si vyvolil achrni svojich10v.2,13-14Spasenie11v.2,15-16By pevn, ndej12v.2,17 a 3,4;13Pracova13v.3,6 a14Strni sa nepracujcich14v.3,11-12Napomenutie kprci15v.3,17-18Vlastnorun pozdrav Pavla

 • Syntetick metda tdia Biblie2. list Tesalonickm2. Uri hlavn mylienku knihy + hlavn/kov verv.2,15 stojte pevne adrte sa podania, ktor ste sa uili stne aj listovne-> to je vec aj uenia aviery-> ale aj vec praktickho ivota viery3. Zostav osnovu celej knihy

  VereNadpisv.1,1-2Pozdravv.1,3-4Vaka achvlav.1,5-12O sde, seniev.2,1-12Pred sdom, popis toho ako to prdev.2,13-17Spasenie apoteeniev.3,1-3Modlitba za ochranuv.3,4-15Praktick rady oprci, strnenie sa neposlunkovv.3,16-17Pavlov vlastnorun podpis apozdrav

 • Syntetick metda tdia Biblie2. list Tesalonickm4. Formt knihy Kniha me obsahova aj viac vrstiev. Nap vetko, o vid v danej knihe, e ju definuje.Me to by napr. toto:- nem jasn truktru dopisu napr. Pavlove listy- lskav tn- jednoznan vroky, ist prehlsenia- hlbok osobn zujem oadrestov- dobre zostaven mylienkov kontrukcie- Poetika- je to list zboru, sreakciou na dve tmy: 1.Druh prchod, 2. Zahka- je tam vysvetovanie niektor veci sasti chpu aPavol vyuva, e maj znmos - ... vedia, o ho zdriava ...

 • Syntetick metda tdia BiblieSkmanie historickch svislosttaj knihu ako celokBude potrebova asi aj pomcky slovnky, komentre, dejepisPoks sa zodpoveda o najviac na nasledujce otzky:1. Kto?2. Komu?3. Kedy akde?4. Ak boli pomery?5. Preo?

 • Syntetick metda tdia Biblie2. list Tesalonickm1. kto knihu napsal, ako je autor prezentovan vknihe, o osebe odhauje- Pavel, Silvanos aTimoteus v1,1; - Pavel je hlavn v.3,17; v.1,3 akuj za zbor; v1,4 chvli sa nimi -> maj knim vrel vzah2. komu bola kniha psan, kde t udia ili ao to boli za udia- v. 1,1 cirkevnmu zboru vTesalonike- Tesalonika Sol zbor vznikol na 2. ceste ap. Pavla zo idov aj Grkov Sk 17,1-9; - Tesalonika - prstavn mestozBiblickho slovnka (Douglas ...) bohat prstavn mesto, macednska metropolam, kriovatka hlavnej trasy medzi talianskom avchodom amedzi egejskou oblasou aDunajom, lenovia zboru zvyej spolonosti, ... (str. 1028)3. kedy akde bola napsan kniha- kedy nie dlho po 1. liste TEs, ktor bol napsan nie dlho po odchode zTesaloniky mono zAtn alebo Korintu BS, Novotn str. 1085; - kralick Biblia ako aj Rohek uvdza, e bol psan zAtnEkumenick preklad uvdza, e bol napsan v Korinte4. historick aspoloensk pomery - NBS, Douglas str. 1026 okolnosti 1. list asi vzniklo senie vzbore, prenasledovanie po odchode Pavla aspolupracovnkov, Timoteus sa to vracia riei2. list sprvy, na ktor je potrebn ragova myslia si, e je blzko prchod PJK => bezzkonnos aanarchia Pavol to tvrdo riei5. preo bola kniha napsan; o mal autor na mysli ke si sadal psa tto knihu; boli nejak pecilne udalosti, ktor ovplyvnili napsanie tejto knihy; je kniha napsan na to, aby komunikovala nejak konkrtnu vec- povzbudenie, aby boli pevn vo viere, vskutkoch, prci -> ako ivom prejave viery- udia akali druh prchod PJK aprestali sa ovetko stara- Pavol reaguje - 1. druh prchod bude ma nejak predzves; - 2. treba riadne pracova;

 • Syntetick metda tdia BiblieMiesto knihy vBibliitaj ete raz knihuPoks sa zhodnoti jej miesto vcelej Biblii- patr kvysvetleniu adoplneniu vec pohadu na druh prchod PJK asd- je tie ako epitola Jakuba povzbudenm kzodpovednmu ivotu- nabda ku kresanskej stabilite- celkovo hovor okoncepte viery aspsy- praktick kniha pre ivot cirkvi

 • Syntetick metda tdia BiblieAplikovanie do sasnostitaj knihuVyber konkrtnu aplikciu alebo aj viac, ktor Pn Boh chce, aby si urobil- v.2,15 stojte pevne adrte sa podania!-> nenecha sa odtiahnu od zkladov vieryv.13 PJK nm dal Ducha Svtho, vieru apravduv.14- dosiahli sme spsuv.15 mme ven poteenie adobr ndej milosti-> Ozaj nm to sta? Rob ns toto pevnmi?- vec inov aprce -> treba riadne pracova-> kto nechce, ani sa snm nestka !? Ako to je?- druh prchod PJK, sd - -> o vetko sme sa tom dozvedeli?-> Ak to m pre ns zmysel? v1,7 odpoinutie,-> Ako to men pohad na senie?