of 38 /38
BOXANSTVENA LITURGIJA SVETOGA OCA NA{EGA JOVANA ZLATOUSTA muzika za narodno pojawe pripremila Srpska Pravoslavna Misija Sveti Luka www.sv-luka.org

Sv.liturgija Za Pojce

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bogosluženje

Text of Sv.liturgija Za Pojce

1

BOXANSTVENA LITURGIJA SVETOGA OCA NA{EGA JOVANA ZLATOUSTA

muzika za narodno pojawe

pripremila

Srpska Pravoslavna Misija Sveti Lukawww.sv-luka.org

2

BOXANSTVENA LITURGIJA SVETOGA OCA NA{EGA JOVANA ZLATOUSTANa arhijerejskoj liturgiji pojci se skupe u crkvi pre dolaska episkopa. Pri ulasku episkopa peva se Dostojno Jest, ili odgovaraju]i irmos. Po celivawu ikona i molitve episkop blagosiqa narod. Tom prilikom peva se Ton despotin i Is pola eti Despota. Zatim, dok se episkop sve\ano obla\i, poje se Slava> i niwe > Car nebesnij. Po obla\ewu episkopa, yakon mu predaje dikirije i trikirije sa kojima blagosiqa narod, a narod za to vreme opet peva Ton despotin i Is pola eti despota. Yakon (ako sluxi): Blagoslovi, vladiko. Sve[t:

Blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova.

Narod:

Amin.

& #

##

A

l w w- min.

/

Na Vaskrs i svetlu sedmicu sve[tenik sa upaqenom sve]om u ruci peva Hristos voskrese (3), a narod odgovara sa Hristos voskrese (3). Zatim \ita vaskrsne stihove-antifone, a narod posle svakog peva Hristos voskrese. Od Tomine nedeqe do Spasovdana sve[tenik peva Hristos voskrese (3 puta), i nastavqa sa Velikom jektenijom.

Velika jektenijaSve[t:

U miru Gospodu se pomolimo.

Narod:

Gospode, pomiluj.

&

##

j j j j Go - spo -di po - mi

l w w- luj.

/

Sve[t:

Za vi[wi mir i spasewe du[a na[ih, Gospodu se pomolimo.

Narod:

Gospode, pomiluj.

&

##

Go - spo -di po - mi - luj. Sve[t: Za mir svega sveta, za nepokolebivost svetih Boxijih Crkava, i sjediwewe svih, Gospodu se pomolimo.Narod: Sve[t:

j j j j _

l w w

/

Gospode, pomiluj.

Za ovaj sveti hram, i za one koji sa verom, poboxno[]u i strahom Boxjim ulaze u wega, Gospodu se pomolimo.Narod:

Gospode, pomiluj.

3 Za najsvetijega patrijarha (ili visokopreosve[tenog mitropolita, ili preosve[tenog episkopa) na[eg (ime), za \asno prezviterstvo, u Hristu yakonstvo, za sav klir i verni narod, Gospodu se pomolimo.Sve[t: Narod: Sve[t:

Gospode, pomiluj.

Za blagoverni i hristoqubivi rod na[ i za sve pravoslavne hri[]ane, da im Gospod Bog pomogne i da odole svakom neprijatequ i protivniku, Gospodu se pomolimo.Narod: Sve[t:

Gospode, pomiluj.

Za ovaj grad (ili za ovo selo; ili za svetu obiteq ovu), za svaki grad, kraj i one koji sa verom borave u wima, Gospodu se pomolimo.Narod: Sve[t:

Gospode, pomiluj.

Za blagorastvorewe vazduha, za izobiqe plodova zemaqskih i vremena mirna, Gospodu se pomolimo.Narod: Sve[t:

Gospode, pomiluj.

Za one koji plove, za putnike, bolesnike, pa]enike i suxwe, i za wihovo spasewe, Gospodu se pomolimo.Narod: Sve[t: Narod: Sve[t: Narod: Sve[t:

Gospode, pomiluj. Da nas izbavi od svake nevoqe, gneva, opasnosti i teskobe, Gospodu se pomolimo. Gospode, pomiluj. Za[titi, spasi, pomiluj i sa\uvaj nas, Boxe, blagoda]u Tvojom. Gospode, pomiluj.

Pomenuv[i presvetu, pre\istu, preblagoslovenu, slavnu Vladi\icu na[u Bogorodicu i Prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav xivot svoj Hristu Bogu predajmo.

Narod:

Tebi, Gospode.

&

##

Go

l

..

/

Te - bjeSve[t:

- spo - di.

Jer Tebi prili\i svaka slava, \ast i poklowewe, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

Narod:

Amin.

&

##

A

l w w- min.

/

4 Prvi antifonNa Hristove praznike prvi antifon se zamewuje antifonskim stihovima, a posle svakog stiha peva se Molitvami Bogorodici, Spase, spasi nas.

Ovde moxe da se peva i psalam 102, a zatim: Narod:

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova, amin. Blagoslovi du[o moja Gospoda, i sve [to je u meni sveto ime Wegovo! Blagosloven jesi, Gospode.

& & & & & & &

## ## ## ## ## ## ##

, Sla va

Ot cu i

Si nu

i Svja -

, to

mu

Du

hu,

!i

ni

we

i

, pri sno,

i

vo

vje

-

ki

vje

kov,

, a min.

!

mo ja

Bla - go - slo vi du [e , . l spo da, i vsja vnu -

Go

, l , Bla -go - slo -ven je si

, je

l

tre - wa - ja

mo - ja,

i - mja svja - to

je - go.

w /Go -spo di.

5 Mala jektenijaSve[t: Narod: Sve[t: Narod: Sve[t:

Opet i opet u miru Gospodu se pomolimo. Gospode, pomiluj. Za[titi, spasi, pomiluj i sa\uvaj nas, Boxe, blagoda]u Tvojom. Gospode, pomiluj.

Pomenuv[i presvetu, pre\istu, preblagoslovenu, slavnu Vladi\icu na[u Bogorodicu i Prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav xivot svoj Hristu Bogu predajmo.Narod: Sve[t:

Tebi, Gospode.

Jer je Tvoja mo], i Tvoje je carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova.Narod:

Amin. Drugi antifon

Na Hristove praznike drugi antifon se zamewuje antifonskim stihovima, a posle svakog stiha peva se Spasi ni Sine Boxji. Posle Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, narod peva I niwe > Jedinorodnij Sine. Ovde moxe da se peva i ovako: Slava>, psalam 145, i niwe>, Jedinorodnij Sine.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova, amin. Jedinorodni Sine i Re\i Boxja, besmrtan si, i izvoleo si da se radi na[eg spasewa ovaploti[ od Svete Bogorodice i Prisnodjeve Marije, i nepromenqivo postao si \ovek; bio si raspet, Hriste Boxe, i smr]u smrt satro; Ti si jedan od Svete Trojice, proslavqen sa Ocem i Svetim Duhom, spasi nas.Narod:

& & &

## ## ##

Mala jektenija

j .

Ot - cu i

Du -hu,

! ,

Sla - va

Si - nu

i Svja-to - mu

i ni - we i

i vo vje - ki vje -kov, a min.

! , l

pri - sno

b

i

Je - di - no - rod - nij

Si - ne,

Slo - ve

Bo - xij,

6

& & & & &

## ## ## ## ##

, i

,

-

bez -smer - ten sij

iz - vo

li - vij spa - se - ni - ja

na [e - go ra di,

l vo -plo -ti ti - sja ot svja -ti - ja

, . jBo - go - ro di -ci

, l i pri-sno dje vi Ma -ri ji

l

, b ne - pre-lox no

vo \e - lo - vje \i - vij -sja:

l j -

, l

ras-pnij - sja

, > l xe Hri-ste Bo - xe,

.

smer - ti - ju smert po - pra

& &

## ##

, > b l lje - din sij svja -ti - ja Tro - i - ci, spro -sla-vqa - je - mirit.

,

vij,

> Ot - cu,

, i Svja-to - mu Du - hu,

l wspa -si nas.

/

Sve[t: Narod: Sve[t: Narod: Sve[t:

Opet i opet u miru Gospodu se pomolimo. Gospode, pomiluj. Za[titi, spasi, pomiluj i sa\uvaj nas, Boxe, blagoda]u Tvojom. Gospode, pomiluj.

Pomenuv[i presvetu, pre\istu, preblagoslovenu, slavnu Vladi\icu na[u Bogorodicu i Prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav xivot svoj Hristu Bogu predajmo.Narod:

Tebi, Gospode.

7 Jer si blag i \ovekoqubiv Bog, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.Sve[t: Narod:

Amin. Tre]i antifonBlaxenstva

Na Hristove praznike tre]i antifon se zamewuje antifonskim stihovima, a posle svakog stiha peva se tropar praznika. Narod: prva \etiri blaxenstva se \itaju ili pevaju:

U carstvu Tvome, seti nas se Gospode, kada doye[ u carstvo Tvoje. Blaxeni siroma[ni duhom, jer je wihovo Carstvo nebesko; Blaxeni koji pla\u, jer ]e se utje[iti; Blaxeni krotki, jer ]e naslijediti zemqu; Blaxeni gladni i xedni pravde, jer ]e se nasititi; Blaxeni milostivi, jer ]e biti pomilovani; Blaxeni \isti srcem, jer ]e Boga vidjeti; Blaxeni mirotvorci, jer ]e se sinovi Boxiji nazvati; Blaxeni prognani pravde radi, jer je wihovo Carstvo nebesko. Blaxeni ste kada vas sramote i progone i laxu]i govore protiv vas svakojake ryave rije\i, zbog mene. Radujte se i veselite se, jer je velika plata va[a na nebesima. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. (nedeqom) Seti nas se Gospode, kada doye[ u carstvo Tvoje.

&b &b &b & b

-

vi,

l

!

ti

.

J -

Bla - xe - ni

mi - lo - sti

ja - ko

po - mi

wlo - va - ni bu dut.

!

l

Bla - xe - ni

\i - sti serd - cem,

.

J wti Bo - ga u zrjat.

.

ja - ko

Bla - xe - ni

mi - ro

-

l ja - ko ti

J -

-

tvor - ci,

si - no - ve

Bo

xji na - re

8

& & &

b b b

wkut - sja.

!

.

J

. J- di ra di,

l ! l

Bla - xe - ni

iz - gna - ni prav

tjeh

-

wje.

ja - ko

jest car

-

stvo

ne - be - sno

j j j Bla - xe - ni

i

.

po no sjat vam,

je - ste

jeg - da

&b i

j zol

na vi

iz - xe - nut

re - kut vsjak

gla - gol

&b &b&b&b &b &b &b

la - xu [\e me - ne

ra - di.

_

j j ! ! .mu

i

Ra - duj - te - sja

mno

li te sja,

l_ to

cu

i

ve - se

ja - ko

ma - zda

va - [a

-

ga

na

svja

j -

ne - be - sjeh.

Sla - va Ot

. Si nu

i

. !Du hu,

.I

j

i

. pri sno inedeqom

ni - we

vo

vje - ki

. !vje - kov, a min.

nas

. Go -

Po - mja - ni

spo -di,

w ljeg - da pri - de - [i vo car - stvi tvo -jem.

/

9 Mali vhodSve[t:

Premudrost, smerno stojmo!

Na Hristove praznike umesto Priidite peva se prazni\no vhodnoje. Na arhijerejskoj liturgiji episkop sam peva Priidite. Narod: Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu: Sine Boxji, vaskrsli iz mrtvih (na svetiteqske praznike, divni u Svetima; na Bogorodi\ne praznike, molitvama Bogorodice), spasi nas, koji

Ti pevamo: Aliluja.

, &b &bnedeqom

. jPri - di te,

tih

iz

mert

i

, l , l , l , l

po -klo -nim - sja

pri - pa - dem

, ko

&b &b &b

l vo

svja

ni,

j . bo xij,

Hri -stu:

spa - si

Si - ne

-

.vih,

vos - kre - sijna svetiteqske praznike

di -

ven

.sij,

na Bogorodi\ne praznike

,

Bo -

mo - li - tva - mi

go - ro - di - ci

&b

. -

. ti:

> w /ja.

po - ju

[\i - ja

a - li - lu

Posle vhoda pevaju se tropari i kondaci po redu propisanom u tipiku. Na arhijerejskoj liturgiji ispred zadweg kondaka yakon govori Gospodi spasi blago\estivija! - I usli[i ni. Zatim se iza svakog blagoslova peva mnogoqetstvije, Mnogaja qeta, a Is pola eti despota iza posledweg. Posle mnogoqetstvija episkop sa sve[tenstvom peva I niwe, i posledwi kondak. Ako yakon sluxi dodaje se i ova prozba: Yakon: Gospodu se pomolimo. Narod: Gospode, pomiluj.

10 Jer si svet, Boxe na[, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.Sve[t: Narod:

Amin.

Na praznike: Vaskrs, Royewe Hristovo, Duhovi, Bogojavqewe, Velika subota i Lazareva subota, umesto Svjatij Boxe, peva se Jelici. Na Krstovdan i tre]u nedequ Velikog Posta, posve]ene |asnom Krstu, umesto Svjatij Boxe, peva se Krestu Tvojemu. Na arhijerejskoj liturgiji Svjatij Boxe se peva na slede]i na\in: narod Svjatij Boxe, 2 puta; oltar Svjatij Boxe, 1 put; narod Svjatij Boxe, 1 put; oltar Svjatij Boxe, 1 put; narod Slava...i niwe...Svjatij Bezsmertnij pomiluj nas; oltar i episkop Svjatij Boxe, jedan put, sa prekidima, pri \emu episkop blagosiqa narod, a narod odgovara Is pola eti Despota na svaki blagoslov; na kraju narod peva Svjatij Boxe, jedan put. Narod: Sveti Boxe, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Boxe, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Boxe, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova, amin. Sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Boxe, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas.

dva puta

&b &b &b &b &b

Bo

w -

> { , -

, wxe,

, > -

-

w wnas.

, > svja - tij

A - min.

Svja - tij

Bo - xe,

svja - tij krjep - kij,

nij,

-

{ , wkij,

bez - smert

po - mi

luj nas.

Svja - tij

-

,

!

svja - tij krjep

svja - tij

, nij,

luj

bez - smert

po - mi

Sla - va

> Ot - cu i

> > , ! Du - hu, i ni - we i

Si - nu,

i Svja-to - mu

11

, & b , &b &b nij,

, i vo vje - ki vje-kov, a min.

> ! , >

-

pri - sno,

Svja-tij bez-smert

wluj nas.

> ! ,

po - mi

Svja - tij

Bo - xe,

svja - tij

, >

|itawe Apostola

wluj nas.

/

krjep - kij, svja -tij bez -smert - nij,

po - mi

Sve[t: Pazimo! Mir svima. |tec: I duhu tvome. Sve[t: Premudrost! |tec: Prokimen, glas > (\ita prokimen) Pojac: peva prokimen. Ovde mogu da se \itaju i propisani stihovi. Sve[t: Premudrost! |tec: |itawe poslanice > (ime poslanice) Sve[t: Pazimo! |tec: \ita Apostol Sve[t: |tec: Sve[t: |tec:

Mir ti. I duhu tvome. Premudrost! Aliluja, aliluja, aliluja.Ovde mogu da se \itaju i propisani stihovi.

Narod:

Aliluja, aliluja, aliluja.

&

##

w /a li -lu ja.

A - li - lu - ja,

a - li - lu - ja,

|itawe EvanyeqaSve[t:

Premudrost, smerno stojmo, \ujmo sveto Evanyeqe. Mir svima.

12

Narod:

I duhu tvome.

# &

w w

/

I du - ho - vi tvo - je - mu.Sve[t:

|itawe svetog Evanyeqa od (ime Evanyelista).

Narod:

Slava Tebi Gospode, slava Tebi.

# &Sve[t: Narod:

sla

-

va

w w

/

Sla - va

te - bje

Go - spo - di

te - bje.

Pazimo! |itawe Evanyeqa Slava Tebi, Gospode, slava Tebi.

# &

sla

-

va

w w

/

Sla - va

te - bje

Go - spo - di

te - bje.

Na arhijerejskoj liturgiji dok episkop blagosiqa peva se Is pola eti despota.

Suguba jektenijaSve[t:

Recimo svi iz sve du[e, i od svega uma svoga, recimo.

#Narod:

Gospode, pomiluj.

&

j j j j Go - spo - di po - mi

w l w- luj.

/

Sve[t:

Gospode Svedrxitequ, Boxe otaca na[ih, molimo Ti se, usli[i i pomiluj.

#Narod:

Gospode, pomiluj.

&

j j j j Go - spo - di po - mi

w l w- luj.

/

Sve[t:

Pomiluj nas Boxe, po velikoj milosti Svojoj, molimo Ti se, usli[i i pomiluj.

13Narod:

Gospode, pomiluj (triput).

# &Sve[t:

,

,

j j j j / j j j jGo-spo -di po -mi - luj, Go-spo -di po -mi - luj, Go -spo -di po -mi - luj.

Jo[ se molimo za blagoverni i hristoqubivi rod na[ i za sve pravoslavne hri[]ane.Narod:

Gospode, pomiluj (triput).

# drugaverzija , , j j j j J J J J / &Go-spo -di po -mi - luj, Go-spo -di po -mi -luj, Go -spo -di po - mi -luj.Sve[t: Jo[ se molimo za najsvetijeg patrijarha (ili visokopreosve[tenog mitropolita, ili preosve[tenog episkopa) na[eg (ime), i za svu u Hristu bra]u na[u. Narod:

Gospode, pomiluj (triput).

Sve[t: Jo[ se molimo za bra]u na[u, sve[tenike, yakone, i za sve u Hristu bratstvo na[e (Ako je manastir Jo[ se molimo za nastojateqa ove svete obiteqi (ime), i za sve u Hristu bratstvo wegovo). Narod: Sve[t:

Gospode, pomiluj (triput).

Jo[ se molimo za milost, xivot, mir, zdravqe, spasewe, pohoyewe, opro[taj i otpu[tewe grehova slugu Boxjih, bra]e ovoga svetoga hrama (ako je manastir ove svete obiteqi).Narod: Sve[t:

Gospode, pomiluj (triput).

Jo[ se molimo za blaxene i nezaboravne svete patrijarhe pravoslavne, za blago\estive careve i blagoverne carice, za osniva\e ovoga svetoga hrama (ako je manastir svete obiteqi ove), i za sve do sada preminule pravoslavne oce i bra]u na[u koji ovde po\ivaju, i za pravoslavne svuda.Narod: Sve[t:

Gospode, pomiluj (triput).

Jo[ se molimo za one koji plodove donose i dobro tvore u svetom i sve\asnom hramu ovome, za one koji se trude, koji poju, i za prisutni narod, koji o\ekuje od Tebe veliku i bogatu milost.Narod: Sve[t:

Gospode, pomiluj (triput).

Jer si milostiv i \ovekoqubiv Bog, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.Narod:

Amin.

14Jektenija za upokojene (ne vr[i se nedeqom i na Gospodwe praznike) Sve[t: Pomiluj nas Boxe, po velikoj milosti Svojoj, molimo Ti se, usli[i i pomiluj. Narod: Gospode, pomiluj (triput).

& &

## ##

, Go - spo - di po - mi - luj, Go - spo - di po - mi - luj,

,

.di po

j -

wmi luj.

/

Go - spo

Sve[t: Jo[ se molimo za upokojewe du[a usnulih slugu Boxjih (imena), i da im se oprosti svaki greh voqni i nevoqni. Narod: Gospode, pomiluj (triput). Sve[t: Da Gospod Bog na[ nastani du[e wihove gde pravednici po\ivaju. Narod: Gospode, pomiluj (triput). Sve[t: Milost Boxju, carstvo nebesko, i opro[taj grehova wihovih molimo od Hrista, besmrtnoga Cara i Boga na[ega.

Narod: Podaj, Gospode.

&Sve[t: Gospodu se pomolimo.

##

. Po - daj

.Go - spo - di.

/

Narod: Gospode, pomiluj.

&

##

.

j

-

wluj.

/

Go - spo -di

po - mi

Sve[t: Boxe duhova > Jer si Ti vaskrsewe, i xivot, i pokoj usnulih slugu tvojih (imena), Hriste Boxe na[, i Tebi slavu uznosimo, sa bespo\etnim Tvojim Ocem, i svesvetim i blagim i xivotvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova.

Narod: Amin.

&

##

.A

j

-

wmin.

/

15 Jektenija za ogla[eneSve[t:

Ogla[eni, pomolite se Gospodu.

#Narod:

Gospode, pomiluj.

&

j j j j Go - spo - di po - mi

w l w- luj.

/

Sve[t:

Verni, pomolimo se za ogla[ene.

Narod:

Gospode, pomiluj.

# &

j j j j Go - spo - di po - mi

w l w- luj.

/

Sve[t: Narod: Sve[t: Narod: Sve[t: Narod: Sve[t: Narod: Sve[t: Narod: Sve[t: Narod:

Da ih Gospod pomiluje. Gospode, pomiluj. Da ih nau\i re\i istine. Gospode, pomiluj. Da im otkrije Evanyeqe pravde. Gospode, pomiluj. Da ih prisajedini Svojoj svetoj, sabornoj i apostolskoj Crkvi. Gospode, pomiluj. Spasi, pomiluj, za[titi i sa\uvaj ih, Boxe, blagoda]u Tvojom. Gospode, pomiluj. Ogla[eni, glave svoje Gospodu priklonite. Tebi, Gospode.

# & # & Te - bje

, Go

, Go

w ako yakon sluxi

. l

J ..

Go -

, > wspo di.

#

/

&

/

Te - bje

- spo - di.

16 Da i oni s nama slave pre\asno i veli\anstveno Ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova.Sve[t:

Narod:

Amin.

# &Jektenija za verne

A

w l w- min.

/

Vi koji ste ogla[eni iziyite; ogla[eni, iziyite; vi koji ste ogla[eni iziyite; niko od ogla[enih (da ne ostane). A vi koji ste verni, opet i opet u miru Gospodu se pomolimo.Sve[t: Narod:

Gospode, pomiluj.

# & # &Sve[t:

, Go - spo - di po mi ako yakon sluxi

, J . . po -

, > wmi luj.

#

/

&

j j j j Go - spo - di po - mi

w l w- luj.

/

Za[titi, spasi, pomiluj i sa\uvaj nas, Boxe, blagoda]u tvojom.

Narod:

Gospode, pomiluj.

# &

j j j j Go - spo - di po - mi

w l w- luj.

/

Premudrost! Jer Tebi prili\i svaka slava, \ast i poklowewe, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.Sve[t: Narod: Sve[t: Narod:

Amin. Opet i opet u miru Gospodu se pomolimo. Gospode, pomiluj (peva se veliko, kao po gorwim notama).

Ako yakon sluxi dodaju se i ove prozbe: Za vi[wi mir i spasewe du[a na[ih, Gospodu se pomolimo. Za mir svega sveta, za nepokolebivost svetih Boxjih Crkava, i sjediwewe svih, Gospodu se pomolimo. Za ovaj sveti hram, i za one koji sa verom, poboxno[]u i strahom Boxjim ulaze u wega, Gospodu se pomolimo. Da nas izbavi od svake nevoqe, gneva, opasnosti i teskobe, Gospodu se pomolimo.

17Sve[t: Narod: Sve[t:

Za[titi, spasi, pomiluj i sa\uvaj nas, Boxe, blagoda]u Tvojom. Gospode, pomiluj.

Premudrost! Da svagda \uvani vla[]u Tvojom, Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.Narod:

Amin.

Na Veliki |etrvrtak se umesto Heruvimske pesme peva Ve\eri tvojeja tajnija (u kwizi Op[te pojawe str. 372), a na Veliku Subotu Da mol\it (u kwizi Op[te pojawe str. 374).

Heruvimska pesma Mi koji Heruvime tajanstveno izobraxavamo, i Xivotvornoj Trojici Trisvetu pesmu pevamo, svaku sada xivotnu brigu ostavimo.Narod:

& & & & & &

## ## ## ## ## ##

!

l

, .

l

. j l- mi,

, lhe -

A - min.

I - xe

he - ru

- vi

l l ru - vi - mi,

j l , ltaj -

lno,

l .taj

l-

taj - no

taj - no

o - bra

, , no

- [\e,

l taj -

no,

J

l-

zu - ju

o

l- bra

-

zu

l #-

l wju - [\e.

! l

l

l

. ,

, j l . j l l- [\ej, Tro - i - cje

I - xi

- vo - tvo

- rja

l tro i

l lpje - san pri -pje -

- cje, tri - svja - tu - ju

18

& &

## ##

, va - ju - [\e,

l pje -

l san, pje -

,

lsan

.pje

J -

l !

, san

pri

l- pje

-

va

l #-

-

ju

l w- [\e.

& && &

## #### ##

Vsja

l

l

.ni

, j l - we,

lni -

- we

l

- ko - je

, lxi tej - sko - je,

o

l , lo

. l -

l .

lJ l w- je.Ukrainsko

- tlo - xim

po - pe -

, je,

l o -

\e

l-

\e - ni

tlo - xim

- tlo

, xim,

po

l- pe

-

l #-

ni

/

druga verzija

& b { l

_

l He Tro ni we

l

.vi

j l

l

I - xe He - ru - vi - mi, I - xi -vo -tvo - rja -[\ej, Vsja - ko - je ni - we

- ru xi

- mi, i - cje, tej - sko - je,

&b

.

j l taj pje - lo - no, - san, - xim,

l

.

j l taj pje - lo - no, - san, - xim,

l

taj no tri - svja-tu - ju ot

taj no tri - svja-tu - ju ot

&b

ltaj no tri -svja -tu - ju ot

. l _ l o pri po bra pje pe - zu - va - \e -

j

{

taj - no, pje - san, - lo - xim,

ju-[\e. ju-[\e. ni -je.

19 Veliki vhod Blago\estivi i hristoqubivi rod hri[]anski, ktitore i priloxnike svetoga hrama ovoga (ako je manastir svete obiteqi ove) da pomene Gospod Bog u Carstvu Svome svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Najsvetijega patrijarha (ili visokopreosve[tenoga mitropolita, ili preosve[tenog episkopa) na[ega (ime), sve[teni\ki i mona[ki red i sav klir crkveni da pomene Gospod Bog u Carstvu Svome svagda, sada i uvek i u vekove vekova.Sve[t: Ako je manastir Nastojateqa ove svete obiteqi, prepodobnog igumana (ime) i sve u Hristu bratstvo wegovo da pomene Gospod Bog u Carstvu Svome svagda, sada i uvek i u vekove vekova.

Blagoverni i hristoqubivi, pravoslavni rod na[ da pomene Gospod Bog u Carstvu Svome svagda, sada i uvek i u vekove vekova.Ovde mogu da se spomenu jo[ i putnici, bolesnici, usop[i, itd.

Sve vas pravoslavne hri[]ane da pomene Gospod Bog u Carstvu Svome svagda, sada i uvek i u vekove vekova.Umesto Jako da carja, na Veliki |etrvrtak produxava se Ve\eri tvojeja tajnija a na Veliku Subotu Da mol\it.

Amin. Kao oni koji ]e primiti Cara svih, anyelskim silama nevidqivo pra]enoga. Aliluja, aliluja, aliluja.Narod:

& & & & &

## ## ## ## ##

A

l w- min.

!

l da

l

.ca

, j l - rja

Ja - ko

, l l l vsjeh po - di

. ri

j l > l- no -

l l

- mem, an - gel - ski - mi

, l - di

mo

l do -

ne - vi

si

-

J . >ma \in

, l - mi,

,

l- no - si - ma

, w l # l !\in - mi.

do - ri

l lAl - li - lu - ja,

al - li

, l l l w- lu - ja, al - li - lu

l w- ja.

/

20druga verzija Ukrainsko

&b &b &b &b

.di -

w j mem,

! l .an

da

l

_

l vsjeh

l .ne

lpo -

A - min.

Ja - ko

car - ja

j l gel - ski mi

j lvi -

di - mo,

l l do

j l _ l . \in mi.

!

- ri -no - si - ma,

j .

k

j .a

k

j .a

k - li-lu

-

ja.

/

A - li -lu - ja,

- li -lu - ja,

Na arhijerejskoj liturgiji dok episkop blagosiqa peva se Is pola eti despota.

Prozbena jektenijaSve[t:

Dopunimo molitvu na[u Gospodu.

#Narod:

Gospode, pomiluj.

&

j j j j Go - spo - di po - mi

w l w- luj.

/

Sve[t:

Za predloxene \asne darove, Gospodu se pomolimo.

Narod:

Gospode, pomiluj.

# &

j j j j Go - spo - di po - mi

w l w- luj.

/

Za ovaj sveti hram, i za one koji sa verom, poboxno[]u i strahom Boxjim ulaze u wega, Gospodu se pomolimo.Sve[t:

#Narod:

Gospode, pomiluj.

&

j j j j Go - spo - di po - mi

w l w- luj.

/

21Sve[t: Narod:

Da nas izbavi od svake nevoqe, gneva, opasnosti i teskobe, Gospodu se pomolimo. Gospode, pomiluj.

# & # &Sve[t: Narod: Sve[t:

, Go - spo - di po mi ako yakon sluxi

, J . . po -

, > wmi luj.

#

/

&

j j j j Go - spo - di po - mi

w l w- luj.

/

Za[titi, spasi, pomiluj i sa\uvaj nas, Boxe, blagoda]u Tvojom. Gospode, pomiluj. Sav dan savr[en, svet, miran i bezgre[an, od Gospoda molimo.

#Narod:

Podaj, Gospode.

&

j

..

/

Po - dajSve[t:

Go - spo - di.

Anyela mira, vernog voyu, \uvara du[a i tela na[ih, od Gospoda molimo.

#Narod:

Podaj, Gospode.

&

j

..

/

Po - dajSve[t: Narod: Sve[t: Narod: Sve[t: Narod:

Go - spo - di.

Opro[taj i otpu[tewe grehova i sagre[ewa na[ih, od Gospoda molimo. Podaj, Gospode. Dobro i korisno du[ama na[im, i mir svetu, od Gospoda molimo. Podaj, Gospode. Ostalo vreme xivota svoga u miru i pokajawu da provedemo, od Gospoda molimo. Podaj, Gospode.

22 Kraj xivota na[ega da bude hri[]anski, bez bola, nepostidan, miran, i da dobar odgovor damo na Stra[nom Hristovom Sudu, molimo.Sve[t: Narod: Sve[t:

Podaj, Gospode.

Pomenuv[i presvetu, pre\istu, preblagoslovenu, slavnu Vladi\icu na[u Bogorodicu i Prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav xivot svoj Hristu Bogu predajmo.

#Narod:

Tebi, Gospode.

&

..

/

Te - bjeSve[t:

Go - spo - di.

Milosryem Jedinorodnoga Sina Tvoga, sa kojim si blagosloven, sa presvetim i blagim i xivotvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova.

Narod:

Amin.

# &

A

w l w- min.

/

Sve[t:

Mir svima.

Narod:

I duhu tvome.

I

/

du - ho - vi

tvo - je - mu.

Sve[t: Narod:

Qubimo jedni druge, da bismo jednodu[no ispovedali: Oca i Sina i Svetoga Duha, Trojicu jednosu[tnu i nerazdeqivu.

# & # & Ot - ca

, l i Si - na

>

-

l Tro - i - cu

i Svja -ta - go Du - ha,

, nu - ju

li

w

/

je - di - no -su[\

ne - raz -djel

nu - ju.

23Sve[t:

Dveri, dveri, sa mudro[]u pazimo.

Ispovedawe vere(sav narod)

Verujem u jednoga Boga Oca, Svedrxiteqa, Tvorca neba i zemqe i svega vidqivog i nevidqivog. I u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Boxjeg, Jedinorodnog, od Oca royenog pre svih vekova; Svetlost od Svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog; royenog, ne stvorenog, jednosu[tnog Ocu, kroz Koga je sve postalo; Koji je radi nas qudi i radi na[eg spasewa si[ao snebesa, i ovaplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve, i postao \ovek; I Koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata, i stradao i bio pogreben; I Koji je vaskrsao u tre]i dan, po Pismu; I Koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca; I Koji ]e opet do]i sa slavom, da sudi xivima i mrtvima, Wegovom Carstvu ne]e biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda, Xivotvornog, Koji od Oca ishodi, Koji se sa Ocem i Sinom zajedno po[tuje i zajedno slavi, Koji je govorio kroz proroke. U jednu, svetu, sabornu i apostolsku Crkvu. Ispovedam jedno kr[tewe za opro[tewe grehova. |ekam vaskrsewe mrtvih. I xivot budu]ega veka. Amin!

Kanon EvharistijeSve[t: Narod:

Stojmo smerno, stojmo sa strahom, pazimo da sveti Prinos u miru uznesemo. Milost mira, xrtvu hvale.

# &Sve[t:

, -

ra

xert

-

vu

-

w

/

Mi - lost mi

hva - qe

ni - ja.

Blagodat Gospoda na[ega Isusa Hrista, i qubav Boga i Oca, i zajednica Svetoga Duha, da bude sa svima vama.

#Narod:

I sa duhom tvojim.

&

I

so

>

w

/

du - hom

tvo - jim.

Sve[t:

Gore imajmo srca!

24

Narod:

Imamo ih ka Gospodu.

# &

> w- spo-du.

,

/

I - ma - mi ko GoSve[t: Narod:

Zablagodarimo Gospodu.

Dostojno je i pravedno klawati se Ocu i Sinu i Svetome Duhu, Trojici jednosu[tnoj i nerazdeqivoj.

# & # & # &Sve[t:

> ,i

, , l i

, l , l Tro - i - cje je - di - no

Ot - cu

Do -stoj - no

pra - ved - no jest,

po - kla -wa - ti sja

> l i Si nu

i Svja-to - mu Du - hu,

wsu[\ wej

.

w /wej.

ne - raz -djeq

Pobedni\ku pesmu poju]i, kli\u]i, uzvikuju]i i govore]i:

Na Litugiji Sv. Vasilija peva se Svjat vrlo sporo ili vi[e puta ili po posebnoj melodiji. Narod:

Svet, Svet, Svet, Gospod Savaot! Puno je nebo i zemqa slave Tvoje; Osana na visinama, blagosloven koji dolazi u Ime Gospodwe; Osana na visinama.

# & # & # & na

, wSvjat,

, wsvjat,

svjat

, , l ,

^

^

, , l -

l

Go - spod

sa - va - ot.

i - spoln

vo

i

>

ne - bo

zem - qa

sla - vi

tvo - je - ja,

o - sa

vo

vi[ - wih:

bla - go - slo - ven

grja - dij

# &i -

l

wvo vi[ wih.

/

mja Go -spod - we,

o - sa - na

25Sve[t: (Na liturgiji Sv. Vasilija: Dade Svojim svetim U\enicima i Apostolima rekav[i:)

Primite,

jedite, ovo je Telo Moje, koje se za vas lomi na otpu[tewe grehova.Na Litugiji Sv. Vasilija peva se Amin vrlo sporo ili po posebnoj melodiji.

Narod:

Amin.

# & A

l w- min.

/

Sve[t: (Na liturgiji Sv. Vasilija: Dade Svojim svetim U\enicima i Apostolima rekav[i:) Pijte iz we

svi: ovo je Krv Moja Novoga Zaveta, koja se za vas i za mnoge izliva na otpu[tewe grehova.Na Litugiji Sv. Vasilija peva se Amin vrlo sporo ili po posebnoj melodiji.

Narod:

Amin.

# &

, l l l /A - min, a - min.

Sve[t:

Tvoje od Tvojih Tebi prinose]i zbog svega i za sve.

Na Litugiji Sv. Vasilija peva se Tebe pojem vrlo sporo ili po posebnoj melodiji. Narod:

Tebe pevamo, Tebe blagosiqamo, Tebi blagodarimo, Gospode, i molimo Ti se, Boxe

na[.

# & # & # & # & xe

, l , li

, , , li

.

l

,

Te - be

po - jem

te - be

bla - go - slo - vim

te - bje

Bo

. , J l-

bla -go - da - rim Go - spo -di,

mo - lim - ti - sja

.na[,

mo - lim - ti - sja

26

# & # & & # .

, . li

, , Bo

. ,

li

mo -

Bo - xe na[,

mo - lim - ti - sja

Bo - xe na[,

. , xe

l-

lim - ti - sja

J

.na[.

/

Osobito za presvetu, pre\istu, preblagoslovenu, slavnu Vladi\icu na[u Bogorodicu i Prisnodjevu Mariju.Sve[t: Na Litugiji Sv. Vasilija umesto Dostojno peva se O tebje radujetsja. Na praznike umesto Dostojno peva se irmos praznika, ako ima. Na Vaskrs i od Vaskrsa do Spasovdana umesto Dostojno peva se Angel vopija[e. Narod:

Dostojno je vaistinu blaxenom zvati Tebe, Bogorodicu, uvek blaxenu i preneporo\nu, i Mater Boga na[ega. |asniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima, Tebe [to Boga Re\ neporo\no rodi, su[tu Bogorodicu veli\amo.

& & & & &

## ## ## ## ##

-

vo

i sti nu,

l

Do - stoj

no jest

ja - ko

. jbla -xi - ti tja Bo - go - ro - di - cu,

l pri -sno -bla -xen -

l .nu - ju i pre - ne - po - ro\ - nu - ju, i ma - ter

j

w- go.

!

-

Bo - ga

na - [e

|est -wej

[u - ju

he - ru - vim,

. ji slav-wej - [u - ju bez srav-we ni - ja se - ra -fim.

l

27

& &

## ##

bez

i -

#

n

l /

stqe - ni - ja

Bo - ga

slo - va roxd -[u - ju

- ju

Bo - go - ro - di -cu,

w l tja ve - li -\a jem.

su - [\u

Sve[t: Najpre pomeni, Gospode, najsvetijeg patrijarha (ili visokopreo-sve[tenog mitropolita ili preosve[tenog episkopa) na[eg (ime), i daruj ga svetim Tvojim Crkvama u miru, \itava,

\asna, zdrava, dugove\na i da pravilno upravqa re\ju Istine Tvoje.

#Narod:

I sve i sva.

&

I

vsjeh

i

w wvsja.

/

Na arhijerejskoj liturgiji najstariji sve[tenik ili yakon govori Pomeni Gospode preosve[tenog episkopa na[eg > i narod opet odgovara I sve i sva. Ako zavr[ava prozbu sa I o vsjeh i za vsja, onda se peva I o vsjeh i za vsja. Na liturgiji Sv. Vasilija peva se tropar Nebojavqenago.

I daj nam da jednim ustima i jednim srcem slavimo i pevamo pre\asno i veli\anstveno Ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova.Sve[t:

Narod:

Amin.

# &

A

w l w- min.

/

Sve[t:

I da budu milosti velikoga Boga i Spasa na[ega Isusa Hrista sa svima vama.

Narod:

I sa duhom tvojim.

# &

I

so

>

w w

/

du - hom

tvo - jim.

Sve[t: Narod: Sve[t: Narod:

Pomenuv[i sve svete, opet i opet u miru Gospodu se pomolimo. Gospode, pomiluj. Za prinesene i osve]ene |asne Darove, Gospodu se pomolimo. Gospode, pomiluj.

28 Da \ovekoqubivi Bog na[, primiv[i ih u Svoj sveti i nadnebesni i umni Xrtvenik, kao miris miomira duhovnoga, nispo[qe nam za to boxansku blagodat, i dar Svetoga Duha, pomolimo se.Sve[t: Narod: Sve[t: Narod:

Gospode, pomiluj. Da nas izbavi od svake nevoqe, gneva, opasnosti i teskobe, Gospodu se pomolimo. Gospode, pomiluj.

# & # &Sve[t:

, Go - spo - di po mi ako yakon sluxi

, J . . po -

, > wmi luj.

#

/

&

j j j j Go - spo - di po - mi

w l w- luj.

/

Za[titi, spasi, pomiluj i sa\uvaj nas, Boxe, blagoda]u Tvojom.

#Narod:

Gospode, pomiluj.

&

j j j j Go - spo - di po - mi

w l w- luj.

/

Sve[t:

Sav dan savr[en, svet, miran i bezgre[an, od Gospoda molimo.

Narod:

Podaj, Gospode.

# &

j

..

/

Po - dajSve[t:

Go - spo - di.

Anyela mira, vernog voyu, \uvara du[a i tela na[ih, od Gospoda molimo.

#Narod:

Podaj, Gospode.

&

j

..

/

Po - dajSve[t: Narod: Sve[t:

Go - spo - di.

Opro[taj i otpu[tewe grehova i sagre[ewa na[ih, od Gospoda molimo. Podaj, Gospode. Dobro i korisno du[ama na[im, i mir svetu, od Gospoda molimo.

29Narod: Sve[t: Narod: Sve[t:

Podaj, Gospode. Ostalo vreme xivota svoga u miru i pokajawu da provedemo, od Gospoda molimo. Podaj, Gospode.

Kraj xivota na[ega da bude hri[]anski, bez bola, nepostidan, miran, i da dobar odgovor damo na Stra[nom Hristovom sudu, molimo.Narod: Sve[t:

Podaj, Gospode.

Izmoliv[i jedinstvo vere i zajednicu Svetoga Duha, sami sebe i jedni druge, i sav xivot svoj Hristu Bogu predajmo.

Narod:

Tebi, Gospode.

# &

..

/

Te - bjeSve[t:

Go - spo - di.

I udostoj nas, Vladiko, da smelo i neosuyeno smemo prizivati Tebe nebeskoga Boga Oca i govoriti: O\e na[ koji si na nebesima, da se sveti Ime Tvoje, da doye carstvo Tvoje, da bude voqa Tvoja i na zemqi kao na nebu; hleb na[ nasu[ni daj nam danas; i oprosti nam dugove na[e kao [to i mi opra[tamo duxnicima svojim; i ne uvedi nas u isku[ewe, no izbavi nas od zloga.Narod: (Crkvenoslovenski) Ot\e na[ ixe jesi na nebesjeh, da svjatitsja imja tvoje, da priidet carstvije tvoje, da budet voqa tvoja, jako na nebesi i na zemqi; hqeb na[ nasu[\nij daxd nam dnes i ostavi nam dolgi na[ja jakoxe i mi ostavqajem dolxnikom na[im, i ne vovedi nas vo isku[enije, no izbavi nas ot lukavago. Sve[t:

Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova.Narod: Sve[t:

Amin. Mir svima.

#Narod:

I duhu tvome.

&

I

>

w w

/

du - ho - vi tvo - je - mu.

Sve[t: Narod:

Glave svoje Gospodu priklonite. Tebi, Gospode.

30

# & # &Sve[t:

, Go

, . J Go -

w -

Te - bje

, > wspo di.

/

Blagoda]u i milosryem i \ovekoqubqem Jedinorodnoga Sina Tvoga sa kojim si blagosloven, sa presvetim i blagim i xivotvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova.Narod:

Amin.

# & # & a

, wA

l - min,

w

.

, J l

> , > .min.

/

Sve[t: Narod:

Pazimo! Svetiwe svetima. Jedan je svet, jedan Gospod Isus Hristos, u slavu Boga Oca, Amin.

# & # & vo

, sla -

svjat,

vu

Bo

- ga

Ot

I

-

sus

wmin.

l /

Je - din

je - din

Go - spod,

Hri -stos,

, - ca,

la

31 Pri\astenPeva se Hvalite ili pri\asten praznika.

Hvalite Gospoda na nebesima, hvalite Ga na visini. Aliluja, aliluja, aliluja.

& & & & & & & &

## ## ## ## ## ## ## ##

l l l l l lHva - li te, hva - li te,

.

n lli te

l Go -

l l

hva -

j l da.

l .Hva

-

li

-

te,

spo -

. hva li te,

j j j j l lhva li - te Go -spo -da sne -

bes.

l l l l lTe - bje po - do - ba jet, te - bje po - do - ba jet,

te -

bje

po -

do

l ba

-

jet,

l l

pje

l

l

l

- san

l Bo gu.

J j j j l j j lHva -li - te je - go vo

&

##

j

j

l - lu

l w- ja.

/

vi[ - wih

a - li

32Sve[t:

Sa strahom Boxjim i verom pristupite.

Na Vaskrs umesto Blagosloven peva se Hristos voskrese.

Narod:

Blagosloven koji dolazi u Ime Gospodwe: Bog je Gospod i javi se nama.

& &

## ##

Bla go -

vo i mja

Go -

slo - ven grja - dij

l . jspod we, Bog Go -spod(sav narod)

j . wi ja - vi sja nam.

/

Molitva pred sveto Pri\e[]e

Verujem, Gospode, i ispovedam da si Ti vaistinu Hristos, Sin Boga xivoga, Koji si do[ao u svet da gre[nike spase[, od kojih sam prvi ja. Jo[ verujem da je ovo samo pre\isto Telo Tvoje, i ovo sama \asna Krv Tvoja. Stoga Ti se molim: pomiluj me, i oprosti mi sagre[ewa moja, hotimi\na i nehoti\na, u\iwena re\ju i delom, svesno i nesvesno, i udostoj me da se neosuyeno pri\estim pre\istim Tajnama Tvojim na otpu[tewe grehova i na xivot ve\ni. Primi me danas, Sine Boxji, za pri\asnika Tajne Ve\ere Tvoje, jer ne]u kazati tajnu neprijateqima Tvojim, niti ]u Ti dati celiv kao Juda, ve] kao razbojnik ispovedam Te: pomeni me, Gospode, u Carstvu Tvome. Neka mi pri\e[]ivawe svetim Tajnama Tvojim, Gospode, ne bude na sud ili na osudu, ve] na isceqewe du[e i tela. Amin.

Dok se verni pri\e[]uju peva se Tjelo Hristovo. Narod:

Telo Hristovo primite, izvora besmrtnoga okusite. Aliluja, aliluja, aliluja.

# & # &

vo

pri mi -

te,

l {

Tje - lo

Hri - sto

wis - to\ ni - ka bez - smert na - go vku si te.

33

# &

, j j j j A - li - lu - ja, A - li - lu - ja,

, j

J

-

w /ja.

a - li - lu

Molitva posle svetog Pri\e[]a(sav narod) Ova molitva moxe da se \ita ovde ili posle jektenije Primiv[i Boxanske>

Blagodarimo Ti, \ovekoqubivi Vladiko, dobrotvore du[a na[ih, [to si nas i u dana[wi dan udostojio Tvojih nebeskih i besmrtnih Tajni. Ispravi put na[, utvrdi sve nas u strahu Tvome, sa\uvaj xivot na[, u\vrsti korake na[e, molitvama i moqewima slavne Bogorodice i Prisnodjeve Marije i svih Svetih Tvojih. Amin.

Sve[t:

Spasi Boxe narod Tvoj i blagoslovi nasleye Tvoje.

Na Vaskrs i od Vaskrsa do Spasovdana umesto Vidjehom svjet peva se Hristos voskrese. Na Spasovdan, sve do odanija (petka pre Duhova), umesto Vidjehom svjet peva se tropar praznika Voznesalsja jesi.

Videsmo Svetlost istinsku; primismo Duha Nebeskoga; nayosmo veru istinitu, klawamo se nerazdeqivoj Trojici, jer nas je Ona spasla.Narod:

& & & &

## ## ## ##

, i

-

,

l

Vi - dje - hom svjet

sti -nij,

pri - ja - hom

_ _ _. Du ha ne - be vje - ru

j -

l o

sna - go,

- brje - to - hom

, , l i - sti - nu - ju, ne - raz -djeq

> , - wej Tro -i - cje

po - kla -wa -

> l ta bo nas

spa -

w

/

jem-sja,

slajest.

34Sve[t:

Svagda, sada i uvek i u vekove vekova.

Na Vaskrs umesto Amin. Da ispolwatsja peva se Amin. Hristos voskrese. Narod:

Amin. Neka se ispune usta na[a hvale Tvoje, Gospode, da pevamo slavu Tvoju, jer si nas udostojio da se pri\estimo svetim Tvojim boxanskim, besmrtnim i xivotvornim Tajnama; sa\uvaj nas u Tvojoj svetiwi, da se sav dan pou\avamo pravdi Tvojoj. Aliluja, aliluja, aliluja.

& & & & & & & &

## ## ## ## ## ## ## ##

, A - min. Da

, , go

j -

[a

l , l

is - pol - wat - sja

u - sta na

.Go

spo - di,

hva - qe - ni - ja

tvo - je

, ja - ko da

tvo - ju,

l ja - ko spo - do

po - jem sla - vu

, bil

, xi

l

nas

-

-

ti sja

l

je - si

pri - \as - ti

, svja tim

, li

nim

bez -

tvo - jim

bo - xe - stve

smert

-

nim

,

-

vo - tvo

rja - [\im

, .taj

j nam,

l so - bqu - di

vo tvo - jej

nas

, ni,

l ves

den

-

svja - ti

po - u

\a - ti - sja

35

& &

## ##

, prav

, ! Al li -

dje

tvo jej.

l /

lu - ja,

, al - li - lu ja,

l .al - li - lu

j wja.

Primiv[i boxanske, svete, pre\iste, besmrtne, nebeske, i xivotvorne, stra[ne Hristove Tajne, stoje]i smerno, dostojno zablagodarimo Gospodu.Sve[t:

#Narod:

Gospode, pomiluj.

&

j j j j Go - spo - di po - mi

w l w- luj.

/

Sve[t:

Za[titi, spasi, pomiluj i sa\uvaj nas, Boxe, blagoda]u Tvojom.

#Narod:

Gospode, pomiluj.

&

j j j j Go - spo - di po - mi

w l w- luj.

/

Izmoliv[i sav dan savr[en, svet, miran i bezgre[an, sami sebe i jedni druge i sav xivot svoj Hristu Bogu predajmo.Sve[t:

#Narod:

Tebi, Gospode.

&

Go

l

..

/

Te - bjeSve[t:

- spo - di.

Jer si Ti osve]ewe na[e, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

#Narod:

Amin.

&

A

w l w- min.

/

Sve[t:

U miru iziyimo.

36

Narod:

U Ime Gospodwe.

# &

j j j j j O i - me - ni

/

Go -spod - wi.

Sve[t:

Gospodu se pomolimo.

#Narod:

Gospode, pomiluj.

&

j j j j Go - spo - di po - mi

w l w- luj.

/

Zaamvona molitva Gospode, Ti blagosiqa[ one koji Tebe blagosiqaju, i osve]uje[ one koji se u Tebe uzdaju, spasi narod Tvoj i blagoslovi nasleye Tvoje, \uvaj puno]u Crkve Tvoje, osveti one koji qube krasotu doma Tvoga; Ti ih proslavi boxanskom silom Tvojom, i ne ostavi nas koji se u Tebe nadamo; daruj mir svetu Tvome, Crkvama Tvojim, sve[tenicima i svemu narodu Tvome. Jer svaki dobri dar, i svaki savr[eni poklon odozgo je, silazi od Tebe, Oca Svetlosti, i Tebi slavu i blagodarewe i poklowewe uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.Sve[t: Na praznike ovde sve[tenik moxe da vr[i: blagosiqawe jaja - na Vaskrs; vode - na Bogojavqewe; groxya na Preobraxewe; slavskog xita; itd. Obi\no se peva tropar praznika i odgovaraju]e molitve. Posle obreda narod peva Budi imja Gospodwe. Na Vaskrs umesto Amin. Budi imja peva se Amin. Hristos voskrese (3). Narod:

Amin. Neka je blagosloveno Ime Gospodwe od sada i doveka (3).

&

##

w

{

,

> li -

, mja

Go

l - spo

dwe

l

A - min.

Bu - di

> ## l & & & ## ## ve

l ot

l l . {ni - we i do vje - ka.

bla - go - slo - ve - no

-

, no

> l l ot

, l - spo

-

dwe

l vje

>

l-

Bu - di

i - mja Go

bla - go - slo

l

i

do

l w- ka.

/

ni - we

37 Blagoslov Gospodwi neka doye na vas, Wegovom blagoda]u i \ovekoqubqem, svagda, sada i uvek i u vekove vekova.Sve[t: Narod:

Amin.

# &

A

w l w- min.

/

PAZI! Otpust na Vaskrs: Sve[tenik peva Hristos voskrese iz mertvih, smertiju smert poprav, narod zavr[ava i su[\im vo grobjeh xivot darovav. Sve[tenik \ita otpust Hristos voskrese iz mertvih>, narod, Amin. Sve[tenik govori Hristos voskrese! Narod odgovara vaistinu voskrese! (3 puta) Narod peva Hristos voskrese 3 puta. Sve[tenik I nam darova xivot vje\ni> narod Spasi Hriste Boxe> (i sa ovim se zavr[ava Vaskr[wa liturgija.)

Sve[t:

Slava Tebi, Hriste Boxe, nado na[a, slava Tebi.

Od Vaskrsa do Spasovdana \ita se Hristos voskrese (3) pred Slava > i niwe >

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode, pomiluj. Gospode, pomiluj. Gospode, pomiluj. O\e, blagoslovi. (Ako je episkop prisutan umestoNarod: Ot\e blagoslovi peva se Vladiko svjatij blagoslovi; ako je patrijarh, peva se Svjatjej[ij vladiko blagoslovi).

# & # & # & l l Ot -

W WSlavaOtcuiSinuiSvjatomuDuhu,iniweiprisnoivovjekivjekov,

W WGospodipomiluj,Gospodipomiluj,Gospodipo -

a - min.

\e

w w

/

mi - luj,za episkopa: za patriarha:

bla - go - slo - vi.

Vla-di-ko svja-tij, Svja-tjej-[ij vla-di-ko

Vaskrsli iz mrtvih (nedeqom) Hristos, istiniti Bog na[, molitvama pre\iste Svoje Matere, svetih slavnih i svehvalnih Apostola, svetoga oca na[ega Jovana, arhiepiskopa carigradskoga, svetoga (\iji je hram) i svetoga (\iji je dan), svetih i pravednih bogootaca Joakima i Ane, i svih svetih, da nas pomiluje i spase kao blag i \ovekoqubiv.Sve[t:

38

#Narod:

Amin.

&

A

w l w- min.

/

Spasi Hriste Boxe i pomiluj, blagovernog kraqa na[eg (ime), preosve[tenog i najsvetijeg patrijarha na[eg (ime), preosve[tenog arhijereja na[eg (ime), Hristoqubivo vojinstvo, ktitore i priloxnike svetoga hrama ovog i sve pravoslavne Hri[]ane, i sa\uvaj ih na mnoga qeta.Na arhijerejskoj liturgiji dok episkop blagosiqa peva se Is pola eti despota.