Svijet bajki

 • View
  220

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Svijet bajki

 • 8/12/2019 Svijet bajki

  1/67

  SADR-ZNLILO I STITCHPrijatelf zauvrjek....DUMBO

  r l Ff a e t im ! . . . . . . . . . . . . 5POCAHONTASPrijateljstvou Novome svijetu.I(NJIGAO DaUNGLIMowgli nalaziprifatelja....IGALJ LAVOVANajbolfpri jatel j i . . . . . . : . . . . . .DAMA I SICTNICA' \ t - s - . , . , . . . . 9 1vemu usprKosROBINHOODLfubav objedujeve. ....,:... ....LO7MALA SIRENALjubavne poznaje ranice.. .. 125BAMBIThagovi snijegu.... . . . . . . . 43

  4 l

  5 773

 • 8/12/2019 Svijet bajki

  2/67

  LILO I STITCHPriiatelii zauviiek

 • 8/12/2019 Svijet bajki

  3/67

  S V I I E T B A J I ( I

  a udaljenom planetu nebeskistvor zvartEksperimentstao epred Veliko galaktidkovije6e. Pratio gq je njegov tvorac Jumba ukiba.Eksperiment626 uni5tavao e sveStobi dotaknuo,pa ie krivnja palana ]umba.Predsiednica iieda obratila se 626.

  ,rDokaZinam da u tebi ima ne5todobro.., elda e.,Meegana la questa!

 • 8/12/2019 Svijet bajki

  4/67

  L I L O I S T I T C H

  Na otoku I(auai Livjelaie djevojdicakoja se zvala Lilo. Tog" je danatrdalau Skolukoliko god su je nogenosile, er je ve6 kasnilana satplesahulu.IGda je uspuhanadospjelana cilj, stalai. t vrstu, ostavljafueiza sobommokre tragovestopala.Ostali plesadiposldiznuli su sena mokrom tlu i svi su popadali. .

  >Stop!" poviknuo je uditelj. >Lilo, zalto si svamokra?..Djevojdica e objasnilada je do maloprije ronila u oceanu

  da bi nahranila ribe maslacemod kikirikija."Valjda e poludjela!Lilo!Oprostite

 • 8/12/2019 Svijet bajki

  5/67

  S V I J E T B A I I ( T

  NaZalost,ostali plesadinisu htleli da Lilo ostanena satu,pa se kaopokislamoralavratiti kudi. Osjedala e ako usamljeno... ije imalaprijatelje,roditelji su ioj poginuli u velilcojoluji, a njezina starijasestraNani lo5ese snalazilauulozi majke.Toliko o5eda je socijalna adnicaprijetila da de oj oduzeti Lilo.

  Te su sevederisestreako posvadale.Na kraju je Lilo odmar5iralausvoju sobu tresnulavratim a za sobom.Nani sepopelana kat i podelaispridavati.

  Odjednom e Lilo ugledala ljesakna nebu..."Zvijezdapadalica!

 • 8/12/2019 Svijet bajki

  6/67

 • 8/12/2019 Svijet bajki

  7/67

  S V I I E T B A I I ( I

  Bljesakkoji je Lilo ugledalana nebu dolazio e s broda Eksperimen626, koji serazbiona otoku. Stvorenjcee prona5aoneki voza(teretnjaka i odveou sldonilte za Zivotinje.

  Sve amo5njeZivotinje su ga se boiale, ali on se na to nije obaziraoPritisnuo je prednjeSape z trup da bi bio Stoslidniji psu. Nadao sed6ega netko prigrliti - tada bi se mogaosakriti pred izvanzemaljcimakoji su ga lovili!

  Sutradanujutro u skloni5tesu do5leLilo i Nani.Lilo je odmah zapazila626."Bok!.. eldaie.>Bok!..odvratio e malenistvor,

  nakondega esnaZno rivio uz nju.Lilo je objavilasestrida e upravo

  prona5la sao kojemuie ma5tala!,Vrlo je pristol"^..,ustvrdilaie.>Vidi sena prvi pogled.Zovese...Stitch."

  L 4

 • 8/12/2019 Svijet bajki

  8/67

  L I L O I S T I T C H

  Sestresu povele Stitcha kudiiako ie Nani smatralada >>psi6..izgledapomalo dudno.I pored toga, Nani seradovalaSto Cenjezina mladasestranapokon imati prijatelja.

  Idudegadana,kada je Nanioti5lana posao,Lilo i Stitchsu se uputili na izlet bicildima.Obi5li su cijeli otok, a nakonvoZnje oti5li su na sladoled.

  Stitch se, stinu govoredi,pona5aoptilidno neodgojeno,ali su se siajnozabavljalizajedno.

  Njihova sredapak nije dugo potrajala... ednogadana u restoranuu kojemu ie radila Nani, Stitch je opazio umbu i Pildeyiapreru5eneu turiste. IGda su ga izvanzernalicipoku5aliuloviti, Stitch se baciona Pildryj a i zamalomu nije odgrizao glavu!

  Nanin Sefse ako uzrujao otierao it i. s posla. oS m ie samoto trebalo!

  r 5

 • 8/12/2019 Svijet bajki

  9/67

  S V I I E T B A J I ( I

  I kod kudesu podeliproblemi. Stitch je sveuni5tavao.>>Moramoavratiti u sldoni5te!< stwdila je Nani.'rPaposvojili smoga!..povikala e Lilo. ,rSto e s ohanom?r,Tata e ponavljao da ohanazna(i obitelj, a obitelj...,rDa, znam...a obitelj se uvijek drLi zajedno..,dovr5ila e Nani.Njihovi roditelji su uvijek bili vrlo srdadni,a obiteli im iepredstavljalanajveduvrijednost.Nani se ogaprisfetila i promijenila

  miSljenje.Dat de Stitchu jo5 ednu priliku - udinit 6e o zaLilo.

  L 6

 • 8/12/2019 Svijet bajki

  10/67

  L I L O I S T I T C H

  uveder,kada e Lito ve6spavala, titch fe pronasao niigus

  naslovorr.Rul,noace. regledagu ie i primijetioda ie on bas akvoruLnopade -i. nitko ne Zeli"'

  Probudio eLilo ipokazao oi baiflu.obiasnilamu fe da fe padebilonesretnoer niie moglopronadisvoiemiestou sviietu'Oh' Stitch edobro pozna.vaoai osiedai! on ie Zelioprona6imiestoza sebe'

 • 8/12/2019 Svijet bajki

  11/67

  L I L O I S T I T C H

  uveder,kada e Lito ve6spavala, titch fe pronasao niigus

  naslovorr.Rul,noace. regledagu ie i primijetioda ie on bas akvoruLnopade -i. nitko ne Zeli"'

  Probudio eLilo ipokazao oi baiflu.obiasnilamu fe da fe padebilonesretnoer niie moglopronadisvoiemiestou sviietu'Oh' Stitch edobro pozna.vaoai osiedai! on ie Zelioprona6imiestoza sebe'

 • 8/12/2019 Svijet bajki

  12/67

  S V I ] E T B A I I ( I

  Djevojdica e odludila pol

 • 8/12/2019 Svijet bajki

  13/67

  L I L O I S T I T C H

  Turisti su bili odu5evlieni!Nagurali su se oko niega podeli gasnimati.Ali blfesak otoaparatazasljepljivaoe Stitcha i on je dohvationediji fotoaparat i razbiogq u komadi6e.Thdaie neki mu5karacnaciljaou njegapi5totjemna vodu. To i. joSvi5erazbiesniloStitcha.Uhvatio je mu5karca tresnuo ga o zemlju. Upla5eni uristi su pobjegli.

  Lilo se ako uzrujala.Stitchsenije nimalopromijenio, staoe

  t l ; , r1W

  nepristojan divlji.Da svebude gore,pruzor e vidjela isocijalna adnicakoja se podelabrinutiza Lil\nu sigurnost.

  , . l

  L 9

 • 8/12/2019 Svijet bajki

  14/67

  S V I I E T B A J I ( I

  Lilo je odludila ozbiljno porazgovaratisa Stitchom."NaSaobitelj je malena.., elda je,nali ako hoCe5,moZe5postati

  njezin dio.< ,iStitch je dobro zttao da je unio veliku pomutnir r Lilin i Nanin

  Livot. TuZno se okrenuo prema prozorv.,rOhanazna(i obitelj>Abitelj se drLi skupa.No nitko te ne6ezadrLavati ako odludi5otidi.Vratiosi se...< ro5aptalae.>Obitelj se uvijek drZi zajedno

 • 8/12/2019 Svijet bajki

  19/67

  @UMBfa letim!

  t

 • 8/12/2019 Svijet bajki

  20/67

  S V I I E T B A I I ( I

  . . . . ' r .>>)"j,

  kako je sladal

 • 8/12/2019 Svijet bajki

  21/67

  D U M B O

  L)brzo je cirkus stigao u grad. IGda je vei bila raspremljena oprenr:li postavljeniSatori, zapo(ela e velika parada! Glazbenici su sviraliposkodice,a gomila pljeskala,dok su Zivcltinjemar5iraleulicama.

  Dumbo je i5aoza mamom, ali se stalno spoticaoo svojevelikeu5i i na kraju upao u veliku blatniavu baru!

  Nekoliko djecepodeloga e ismiiavatii dosadivatimu. fhko su ga dvrstopovukli zau5i da je Dumbo,kadasuga pustil i,ponovnopao!

  * f Tt . : *d- j: '*"#olLerl*'

  '

  ' . ** ' t ' '

 • 8/12/2019 Svijet bajki

  22/67

  'i.i

 • 8/12/2019 Svijet bajki

  23/67

  D U M B O

  GospodaJumbo ako se uzrujala.Podignula e surlom balu slamei tresnulanjome o zemlju. Cirkuski radnici su se upla5ili da bi nekomemogla nauditi, pa su je okovali lancima i zatvorili u cirkuska kola.Dumbo je odaf n sjediou lq.rtu plakao.Ostali slonovi zlobno su muse podsmjehivali.Smatrali su da ie ortza to kriv!rilenjegoveuLasne 5i!.. ekao e jedanod njih. "Samosemajcimogu svidati.Jadnimali5anlr. romrmljao e za sebe. rNemanijednogprijatelja."Odludio je pomodi slonidu.Prikrao se slonovskomkavezu.>Volitezadirkivati manje od sebe?!< ovikao je. rrOnda6etemoLda

  zadirkivati i mene?..Slonovi su pobjegliu uZasu er su seiako bofali mi5eva!

  29

 • 8/12/2019 Svijet bajki

  24/67

  S V I I E T B A I I ( I

  Ali i Dumbo ih sebojao. Sakrioseu slamu.Timotej g" j. poku5avao miriti."Dumbo, ja sam i prifatelj!< ekao e. >Hajde, zlazi z te slame!

 • 8/12/2019 Svijet bajki

  25/67

  . r - " * * .

  : et" - -,* -. "*

  \\\ t tIb'',4{ f,\

 • 8/12/2019 Svijet bajki

  26/67

  S V I I E T B A I I ( I

  Slonovi su bili puni modrica i trebalo ih je previti. |edva su dekalikada Ceuzvratiti Dumbu zato Sto h je izvrgnuo takvoj sramoti.Direktor cirkusa se takoder uzrujao i odludio pretvoriti sloni6au ldauna.

  Pravi daunovi prebojili su mu nju5kicu preru5iliga u malo dijete.eak su mu stavili i pelenul Zavrijeme predstave launi su ga trebaliizbaviti iz gorueezgrade.Polili su Dumba vodoffi, i kao da to nije bilodovoljno, edanod njih gurnuo ga ie s visokog ornja u veliko korito.Publika je bila odu5evljena, li Dumbo sestra5nostidio...PoslijepredstaveTimotei ga je poku5avao tie5iti.

  >Postigao i velik uspjeh!jTlebaoi biti ponosanna sebe!.,

  Dumbo je samospustio glavu i zaptljio se u zemlju. Ako slavaizgledaovako, on ne Zeli postati zvijezda!

  32

 • 8/12/2019 Svijet bajki

  27/67

  \, V$

  ffiffiffi

  "{-".

 • 8/12/2019 Svijet bajki

  28/67

  \, V$

  ffiffiffi

  "{-".

 • 8/12/2019 Svijet bajki

  29/67

  S V I I E T B A I I ( I

  Timotej se dokopao komadiCa apuna pomogaosloniduda opereSminku.

  ,'No, hajde!"blagoga e bocnuo.>>Morame oprati iza u5iju!Vratio i se otac! Dodi brzolr,Pocahontase podela rdati l

 • 8/12/2019 Svijet bajki

  38/67

  w {!7' ^D l-- { '

 • 8/12/2019 Svijet bajki

  39/67

  S V I I E T B A J I ( I

  PoglavicaPowhatan ako se obradovaougledav5iPocahontas.,r