Suport Curs Inspector Resurse Umane Legislatia Muncii

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/24/2019 Suport Curs Inspector Resurse Umane Legislatia Muncii

  1/100

  LEGISLAIA MUNCII

  1

 • 7/24/2019 Suport Curs Inspector Resurse Umane Legislatia Muncii

  2/100

  CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA

  Definitia contractului individual de munca

  In conformitate cu prevederile Codului muncii (Legea nr.53/24 ianuarie 2003publicata in Monitorul ficial, !artea I, nr."5/5.02.2003# contractul individual de munca e$tacel %contract in temeiul caruia o per$oana fi&ica, denumita $alariat, $e obliga $a pre$te&munca pentru $i $ub autoritatea unui anga'ator, per$oana fi&ica $au 'uridica, in $cimbul uneremuneratii, denumita $alariu) (art.10#.

  *umai titularii unui contract individual de munca $unt con$iderati ca fiind $alariati $i, catare, $unt prote'ati prin normele +reptului muncii.

  +in definitia contractului individual de munca putem evidentia trei elemente esentialale acestuia, $i anume

  - pre$tarea muncii, obligatie a $alariatului- remunerarea, obligatia anga'atorului- ei$tenta unei legaturi de $ubordonare intre $alariat $i anga'ator.odul muncii reiterea&a, principial, in art.3, faptul ca libertatea munciie$te garantat

  de catre on$titutia omaniei, $i, ca atare, dreptul la munca nu poate fi ingradit.!rin notiunea de libertate a muncii intelegem faptul ca orice per$oana e$te libera in

  alegerea locului de munca $i a profe$iei, me$eriei $au activitatii pe care urmea&a $a o pre$te&e+e a$emenea, nimeni nu poate fi obligat $a muncea$ca $au $a nu muncea$ca pe toat

  durata vietii $ale intr-un anumit loc de munca $au intr-o profe$ie, oricare ar fi acea$ta.

  otodata, $e inter&ice munca fortata, ce de$emnea&a orice munca $au $erviciu impuunei per$oane $ub amenintare $au pentru care per$oana nu $i-a dat con$imtamantul d

  bunavoie.ceptie face munca $au activitatea impu$a de autoritatile publice in $ituatii cum $un

  $erviciul militar obligatoriu, indeplinirea obligatiilor civile normale $tabilite prin legeotararea 'udecatorea$ca de condamnare, rama$a definitiva, in conditiile legii, in ca& de fortma'ora, re$pectiv in ca& de ra&boi, cata$trofe $au pericol de cata$trofe precum incendiinundatii, cutremur, epidemii $au epi&ootii violente, inva&ii de animale $au in$ecte $i, igeneral, in toate circum$tantele care pun in pericol viata $au conditiile normale de ei$tenta alan$amblului populatiei ori ale unei parti a ace$teia. (art.4 od muncii#.

  Trasaturi caracteristice ale contractului individual de munca

  ra$aturile contractului individual de munca $unt cele care define$c $pecificitatenaturii $ale 'uridice. n contract individual de munca e$te definit prin urmatoarele tra$aturcaracteri$tice

  2

 • 7/24/2019 Suport Curs Inspector Resurse Umane Legislatia Muncii

  3/100

  - este un act juridic, deci o manife$tare de vointa ce nu poate avea decat doi $ubiecti$pre deo$ebire de contractele civile $au comerciale care pot avea o pluralitate de debitori $aucreditori

  - este un contract sinalamatic! deoarece induce drepturi $i obligatii in $arcinambelor parti

  - este un contract consensual!pentru inceierea lui nefiind nevoie de o anumita forma

  ctualul od al muncii prevede ca obligatorie forma $cri$a, dar acea$ta nu confercontractului individual de munca un caracter $olemn, forma $cri$a fiind ceruta a"robationem $i nu ad validitatem# otu$i, neindeplinirea formei $cri$e conduce limpo$ibilitatea inregi$trarii contractului individual de munca la camerele de munca din cadruin$pectoratelor teritoriale de munca ( re$pectiv al municipiului 6ucure$ti#, obligatie legala i$arcina $ocietatilor comerciale romane $au $traine, avand $ediul in omania, cu capitaintegral ori partial privat, a a$ociatiilor familiale, repre&entantelor in omania ale $ocietatilocomerciale din $trainatate, a per$oanelor fi&ice care incadrea&a per$onal $alariat.

  - este un contract oneros si comutativ! ambele parti urmarind un folo$, pre$tatiilpartilor fiind cuno$cute de la inceput, eecutarea lor nefiind legata de un eveniment incert

  - este un contract "ersonal $ intuitu "ersonae%! fiind eclu$a repre&entarea $tran$miterea pentru cau&a de moarte. aracterul per$onal $e refera nu numai la per$oananga'ata, ci, cu unele eceptii, $i la anga'ator, intrucat $alariatul intelege $a inceie contractuindividual de munca cu o anumita per$oana fi&ica $au 'uridica. a atare, contractul individuade munca incetea&a in ca&ul dece$ului $alariatului $au al anga'atorului per$oana fi&ica ori aincetarii activitatii per$oanei 'uridice.

  - este un contract cu e&ecutare succesiva# l e$te $upu$ re&ilierii care produce prinatura $a efecte e& nunc( pentru viitor# $i nu re&olutiunii care produce efecte e& tunc( pentrtrecut#. 7pecific contractului de munca e$te faptul ca nulitatea $a nu produce efecte deca

  pentru viitor, nu $i pentru trecut, deoarece pre$tatiile eecutate $unt practic irever$ibile+e$facerea contractului individual de munca pentru neindeplinirea culpabila $au neculpabila atributiunilor poate fi di$pu$a numai de catre unitate. nga'atul nu poate refu&a pre$taremuncii $i nici $olicita de$facerea contractului individual de munca, ci are doar de$ci$a caleactiunii in 'u$titie. alta con$ecinta e$te aceea a po$ibilitatii $u$pendarii $ale in ca& de fortma'ora, $i reluarea $a ulterioara. ot ca o con$ecinta a ace$tei caracteri$tici amintim

  po$ibilitatea revi&uirii contractului in ca&ul unor noi circum$tante, revi&uire care nu poate fin$a unilaterala atunci cand ea urmea&a $a afecte&e un element e$ential al contractului ( locude munca, natura muncii, $alariul# cu eceptia $ituatiilor de forta ma'ora $au contract colecticontrar.

  - este un contract numit! deoarece e$te reglementat amanuntit de normele dreptulumuncii, inclu$iv prin ontractul colectiv de munca la nivel national. !artile au obligatia $inceie contractul individual de munca cu re$pectarea conditiilor preva&ute in actelnormative.

  Conditiile inc'eierii contractului individual de munca

  3

 • 7/24/2019 Suport Curs Inspector Resurse Umane Legislatia Muncii

  4/100

  !entru ca un contract individual de munca $a fie legal $i valabil inceiat trebuie $a fiintrunite anumite conditii. nele dintre ace$tea $unt comune inceierii oricarui contract capacitatea, obiectul, con$imtamantul $i cau&a.

  ltele, in$a, $unt $pecifice dreptului muncii ei$tenta po$tului, pregatirea profe$ionalavecimea, $u$tinerea unui eamen, concur$ul.

  A# Ca"acitatea juridica a "ersoanei ce urmea(a a fi incadrataInceierea unui contract individual de munca pre$upune ei$tenta ambelor laturi al

  capacitatii 'uridice a unei per$oane cea de folo$inta $i cea de eercitiu.apacitatea 'uridica de a inceia contracte individuale de munca e$te conditionata d

  capacitatea biop$iica de a munci.*u ei$ta o capacitate $pecifica dreptului muncii, ci ei$ta o $ingura capacitate civila

  apacitatea $peciala de dreptul muncii, cum $unt conditiile re$trictive privind anga'aremagi$tratilor, tine de un an$amblu de reglementari de eceptie ce alcatuie$c anumite condit$peciale $au incompatibilitati.

  apacitatea deplina de a inceia un contract individual de munca $e dobande$te limplinirea var$tei de 18 ani ( art.13 odul muncii#. otodata, trebuie luata in con$iderardi$po&itia cuprin$a in art.45 alin.(4# din on$titutia omaniei, conform careia minorii $ub 1ani nu pot fi anga'ati ca $alariati.

  !rin urmare, intre 15 $i 18 ani tinerii di$pun de capacitate re$tran$a, luand in con$iderarca incadrarea lor in munca $e poate face numai cu incuviintarea parintilor $au repre&entantilor legali $i in munci potrivite cu de&voltarea fi&ica, aptitudinile $i cuno$tintellor, daca a$tfel nu le $unt periclitate $anatatea, de&voltarea $i pregatirea profe$ionala ( odumuncii, art.13 alin. (2##.

  rice $alariat are dreptul de a cumula mai multe functii, in ba&a unor contract

  individuale de munca, beneficiind de $alariul core$pun&ator pentru fiecare dintre ace$tea, cueceptia $ituatiilor in care, prin lege, $unt preva&ute incompatibilitati pentru cumulul unofunctii.

  7alariatii care cumulea&a mai multe functii $unt obligati $a declare fiecarui anga'atolocul unde eecuta functia pe care o con$idera de ba&a ( art.35 alin.3, odul muncii#.

  )# Ca"acitatea unitatii care ofera locul de muncanga'atorul poate fi atat o per$oana 'uridica, cat $i o per$oana fi&ica. !er$oanele 'uridic

  pot fi repre&entate de unitati publice, cu capital ma'oritar de $tat, cu capital privat $au altper$oane 'uridice ( fundatii, a$ociatii#.

  egiile autonome $i $ocietatile comerciale cu capital ma'oritar de $tat $unt condu$e dcatre manageri, intre ale caror atributii intra $i aceea de a $electiona, anga'a $i concedi

  per$onalul.7ocietatile comerciale cu capital integral privat con$tituite in ba&a Legii nr.31/1990

  conform documentelor con$titutive, de$emnea&a con$iliul de admini$tratie $au uadmini$trator unic. In ace$te $ituatii, pre$edintele con$iliului de admini$tratie $aadmini$tratorul unic $unt indrituiti $a inceie contracte individuale de munca.

  4

 • 7/24/2019 Suport Curs Inspector Resurse Umane Legislatia Muncii

  5/100

  La anumite per$oane 'uridice, organe ale admini$tratiei publice centrale $au localein$titutii bugetare, fundatii $i a$ociatii cel competent $a inceie contracte individuale dmunca e$te un organ uniper$onal de conducere $au $tabilit prin documentele con$titutive.

  C# Consimtamantul

  !entru ca un contract individual de munca $a fie inceiat in mod legal e$te nece$ar cvointa ambelor parti $a fie eprimata in mod valabil, neecivoc $i in deplina cuno$tinta dcau&a, acordul de vointa trebuind $a $e reali&e&e in conditiile legii.

  on$imtamantul e$te valabil numai daca provine de la o per$oana cu di$cernamantintrunind, totodata, $i urmatoarele conditii e$te eprimat cu intentia de a produce efect

  'uridice, e$te eteriori&at, nu e$te alterat de un viciu de con$imtamant (eroare, dol, violenta#.

  D# Obiectul si cau(a contractului individual de munca!otrivit art.982 od civil, %obiectul conventiilor e$te acela la care partile $au numai un

  din parti $e obliga). +e aici, retinem faptul ca obiectul contractului individual de munca icon$tituie ciar pre$tatiile reciproce ale partilor, $i anume pre$tarea muncii de catre anga'at $remunerarea lui de catre anga'ator.

  au&a contractului individual de munca e$te un element $ubiectiv in care $concreti&ea&a $copul urmarit de parti la momentul inceierii contractului, ace$ta con$tand inobtinerea unor re$ur$e financiare $i, re$pectiv, a$igurarea functionarii unitatii.

  tat obiectul, cat $i cau&a trebuie $a fie licite, fiind nula conventia prin care o per$oan$e obliga $a $avar$ea$ca o fapta care e$te inter&i$a de lege.

  E# Verificarea a"titudinilor si "reatirii "rofesionale# Concursul si termenul d

  incercareodul muncii prevede la art.29 faptul ca incadrarea in munca $e face pe ba&a verificari

  prealabile a aptitudinilor profe$ionale $i per$onale ale candidatului.Modalitatile in care urmea&a $a $e reali&e&e acea$ta verificare $unt di$pu$e de anga'ato

  in conditiile $tabilite de contractul colectiv de munca aplicabil, de $tatutul profe$ional $i dregulamentul intern al unitatii, in ma$ura in care legea nu di$pune altfel.

  La in$titutiile $i autoritatile publice $i la alte unitati bugetare e$te obligatorie incadrareprin concur$ $au eamen dupa o procedura preva&uta la art.30 din noul od al muncii.

  !entru per$onalul anumitor categorii de unitati bugetare, conditiile privind incadrarea $promovarea in munca $unt preva&ute de acte normative $peciale ( de e., ca&ul magi$tratilomedicilor, farmaci$tilor, etc.#.

  !entru verificarea aptitudinilor $alariatului, la inceierea contractului individual dmunca $e poate $tabili o perioada de proba de cel mult 30 de &ile calendari$tice pentrfunctiile de eecutie $i de cel mult 90 de &ile calendari$tice pentru functiile de conducer(art.31 odul muncii#.

  !entru a $e evita eventualele abu&uri ale anga'atorilor, e$te inter&i$ a $e face anga'are$ucce$iva a mai mult de trei per$oane pe perioade de proba pentru acela$i po$t (art.33 odumuncii#.

  5

 • 7/24/2019 Suport Curs Inspector Resurse Umane Legislatia Muncii

  6/100

  !erioada de proba con$tituie o clau&a de de&icere ( de denuntare# a contractului dmunca. In ba&a ace$teia, anga'atorul poate, in $ituatia necore$punderii profe$ionale $alariatului, $a-i de$faca contractul de munca in interiorul termenului preva&ut de lege.

  In viitor perioada de proba va fi din ce in ce mai utili&ata, pentru ca ea ofera avanta'upentru anga'ator de a verifica daca $alariatul are aptitudinile nece$are derularii unei anumitactivitati in acela$i timp, anga'atul poate con$tata ma$ura in care viitorul loc de munca i

  convine din punct de vedere al pregatirii profe$ionale $i veniturilor $alariale.*einformarea $alariatului anterior inceierii $au modificarii contractului individual d

  munca cu privire la perioada de proba duce la decaderea anga'atorului din dreptul de a verificaptitudinile $alariatului printr-o a$emenea modalitate ( art.32 alin.(3# .muncii#.

  !e durata perioadei de proba, $alariatul $e bucura de toate drepturile $i are toatobligatiile preva&ute in legi$latia muncii, in contractul colectiv de munca aplicabil, iregulamentul intern, precum $i in contractul individual de munca (art.31 alin.(5# .muncii#.

  *# Certficatul medical!entru a $e $tabili daca $tarea $anatatii le permite $a indeplinea$ca munca ce li $

  incredintea&a, per$oanele pot fi incadrate in munca numai in ba&a unui certificat medical care$te obligatoriu pentru toate categoriile de $alariati (art.2" alin.(1# .muncii#. Incadrarea imunca a unei per$oane, fara pre&entarea prealabila a avi&ului medical e$te nelegalacontractele individuale de munca inceiate fara re$pectarea ace$tei conditii fiind lovite dnulitate (art.2" alin.(2# .muncii#.

  La efectuarea eamenului medical trebuie $a $e aiba in vedere $i faptul ca ei$ta unitat$i locuri de munca in care pot fi incadrate numai per$oane care indepline$c conditii $pecialdin punct de vedere medical, ace$tora putandu-li-$e $olicita efectuarea unor te$te medical$pecifice.

  7olicitarea la anga'are a te$telor de $arcina e$te inter&i$a (art.2" alin.(5# .muncii#.In $ituatia in care $alariatul pre&inta certificatul medical dupa momentul inceieri

  contractului individual de munca, iar din cuprin$ul certificatului re&ulta ca cel in cau&a e$te apde munca, contractul a$tfel inceiat ramane valabil.

  odul muncii prevede la art.2: ca o ma$ura $uplimentara de protectie, pentru anumitcategorii de $alariati, obligativitatea certificatului medical, in $ituatii cum $unt

  a# la reinceperea activitatii dupa o intrerupere mai mare de 8 luni, pentru locurile dmunca avand epunere la factori nocivi profe$ionali, $i de 1 an in celelalte $ituatii

  b# in ca&ul deta$arii $au trecerii in alt loc de munca $au in alta activitate, daca $$cimba conditiile de munca

  c# la inceperea mi$iunii, in ca&ul $alariatilor incadrati cu contract de munca temporarad# in ca&ul ucenicilor, practicantilor, elevilor $i $tudentilor, in $ituatia in care urmea&a $

  fie in$truiti pe me$erii $i profe$iuni, precum $i in $ituatia $cimbarii me$eriei pe parcur$uin$truirii

  e# periodic, in ca&ul celor care lucrea&a in conditii de epunere la factori nocivprofe$ionali, potrivit normelor legale

  8

 • 7/24/2019 Suport Curs Inspector Resurse Umane Legislatia Muncii

  7/100

  f# periodic, in ca&ul celor care de$fa$oara activitati cu ri$c de tran$mitere a unor boli $care lucrea&a in $ectorul alimentar, &ootenic, la in$talatiile de aprovi&ionare cu apa potabilain colectivitati de copii, in unitati $anitare,

  g# periodic, in ca&ul celor ce lucrea&a in unitati fara factori de ri$c, prin eamenmedicale diferentiate in functie de var$ta, $e, $i $tare de $anatate, potrivit reglementarilor dincontractele colective de munca.

  +# Nediscriminarea in materie de anajare si "rofesieodul muncii enumera la art.5, ca principiu fundamental al dreptului muncii, egalitate

  de tratament fata de toti $alariatii $i anga'atorii, fiind inter&i$a orice di$criminare fata de u$alariat, fie ea di$criminare directa, care cuprinde actele $i faptele de deo$ebire, re$trictie $au

  preferinta care au ca $cop $au ca efect neacordarea, re$trangerea $au inlaturarea recunoa$terifolo$intei $au eercitarii drepturilor preva&ute in legi$latia muncii, fie indirecta, care cuprindactele $i faptele intemeiate in mod aparent pe alte criterii decat cele preva&ute de lege, dar car

  produc efectele unei di$criminari directe.rdonanta ;uvernului nr.13"/31.0:.2000, republicata, privind prevenirea $

  $anctionarea tuturor formelor de di$criminare, aprobata, cu unele modificari $i completari, priLegea nr.4:/18.01.2002 pevede la art.3 lit.a# ca di$po&itiile $ale $e aplica tuturor per$oanelofi&ice $au 'uridice, publice $au private, precum $i in$titutiilor publice cu atributii in ceea c

  prive$te conditiile de incadrare in munca, criteriile $i conditiile de recrutare, $electare $promovare, acce$ul la toate formele $i nivelurile de orientare profe$ionala, formare $perfectionare profe$ionala.

  on$tituie, a$tfel, contraventii

  - onditionarea participarii la o activitate economica a unei per$oane ori a alegerii $aueercitarii libere a unei profe$ii de apartenenta $a la o anumita ra$a, nationalitate, etnie, religiecategorie $ociala, re$pectiv de convingerile, de $eul $au de apartenenta $a la o categoridefavori&ata (art.5#

  - +i$criminarea unei per$oane pentru motivul ca apartine unei ra$e, nationalitati, etniireligii, categorii $ociale, re$pectiv din cau&a convingerilor, var$tei, $eului $au orientar$euale a ace$teia, intr-un raport de munca $i protectie $ociala, cu eceptia ca&urilor preva&utde lege, manife$tata in urmatoarele domenii (art.8# a# ionarea, reconver$ia =i promovarea profe$ional@ e# aplicarea m@$urilor di$ciplinare f# dreptul de aderare la $indicat =i acce$ul la facilit@>ile acordate de ace$ta g# orice alte condi>ii de pre$tare a muncii, potrivit legi$la>iei

 • 7/24/2019 Suport Curs Inspector Resurse Umane Legislatia Muncii

  8/100

  unei categorii defavori&ate ori din cau&a convingerilor, var$tei, $eului $au orientarii $euale aace$teia, cu eceptia ca&urilor preva&ute de lege (art." alin.(1##.

  - onditionarea ocuparii unui po$t prin anunt $au concur$ lan$at de anga'ator ori drepre&entantul ace$tuia, de apartenenta la o anumita ra$a, nationalitate, etnie, religie, categori$ociala $au la o categorie defavori&ata, de var$ta, de $eul $au orientarea $euala, re$pectiv dconvingerile candidatilor, cu eceptia ma$urilor po&itive ce vi&ea&a protectia grupurilo

  defavori&ate (art." alin.(2##.!er$oanele fi&ice $i 'uridice cu atributii in mediere $i reparti&area in munca vor aplic

  un tratament egal tuturor celor aflati in cautarea unui loc de munca, vor a$igura tuturoper$oanelor aflate in cautarea unui loc de munca acce$ul liber $i neingradit la con$ultarecererii $i ofertei de pe piata muncii, la con$ultanta cu pivire la po$ibilitatile de ocupare a unuloc de munca $i de obtinere a unei calificari. nga'atorii vor a$igura confidentialitatea datelo

  privitoare la ra$a, nationalitate, etnie, religie, $e, orientare $euala $au a altor date cu caracteprivat care prive$c per$oanele aflate in cautarea unui loc de munca.

  - +i$criminarea anga'atilor de catre anga'atori in raport cu pre$tatiile $ociale acordatedin cau&a apartenentei anga'atilor la o anumita ra$a, nationalitate, etnie, religie, categori$ociala $au la o categorie defavori&ata ori pe ba&a var$tei, $eului, orientarii $euale $auconvingerilor promovate de ei (art.:#.

  otu$i, prevederile art.5-: din .;.13"/2000, republicat@, nu pot fi interpretate in $en$ure$trangerii dreptului anga'atorului de a refu&a anga'area unei per$oane care nu core$pundcerintelor $i $tandardelor u&uale in domeniul re$pectiv, atat timp cat refu&ul nu con$tituie unact de di$criminare in $en$ul legii.

  In toate ca&urile de di$criminare preva&ute de ordonanta per$oanele di$criminate adreptul $a pretinda de$pagubiri proportional cu pre'udiciul $uferit, precum re$tabilirea $ituatieanterioare di$criminarii $au anularea $ituatiei create prin di$criminare, potrivit dreptulu

  comun.ererea de de$pagubire e$te $cutita de taa 'udiciara de timbru (art.2"#.La cerere, in$tanta poate di$pune retragerea, de catre autoritatile emitente, a autori&atie

  de functioanre a per$oanelor 'uridice care, printr-o actiune di$criminatorie, cau&ea&a upre'udiciu $emnificativ $au care, de$i cau&ea&a un pre'udiciu redu$, incalca in mod repetaprevederile .;.nr. 13"/2000 (art.2" alin.(5##.

  ,# Ealitatea de sanse si tratament in relatiile de muncaLegea nr.202/19.04.2002, republicat@, privind egalitatea de $an$e intre femei $i barba

  vi&ea&a armoni&area legi$latiei interne cu normele comunitare referitoare la promovareegalitatii de $an$e intre femei $i barbati.

  La nivel international, omania de'a a a$imilat, prin ratificare, $tandarde adoptate incadrul rgani&atiei Internationale a Muncii $au al on$iliului uropei.

  at prive$te acAui$ul comunitar, ace$ta cuprinde o $erie de reglementari de o deo$ebitimportanta in ceea ce prive$te re$pectarea drepturilor femeii $i a principiului egalitatii de $an$$i de tratament intre femei $i barbati, in general, $i in domeniul muncii $i $ecuritatii $ociale in$pecial.

  :

 • 7/24/2019 Suport Curs Inspector Resurse Umane Legislatia Muncii

  9/100

  !reluand prevederile e$entiale din normele comunitare, Legea nr.202/2002, republicat@reglementea&a ma$urile de promovare a egalitatii de $an$e intre femei $i barbati, inter&icdi$criminarea directa $i indirecta dupa criteriul de $e in domeniile muncii, educatiei, $anataticulturii $i informarii, participarii la deci&ie, in$tituie modalitatile de re&olvare a $e$i&arilorreclamatiilor $au plangerilor privind di$criminarea $i de$emnea&a autoritatile publicre$pon$abile cu aplicarea legii.

  itlul II al legii contine prevederi privind ealitatea de sanse si tratament intre femesi barbati in domeniul muncii, intelegandu-$e ca in relatiile de munca, ea $e refera, conformart." alin.(1# la

  a# alegerea ori eercitarea libera a unei profe$ii $au activitatib# anga'are in toate po$turile $au locurile de munca vacante $i la toate niveluril

  ierariei profe$ionalec# venituri egale pentru munca egalad# informare $i con$iliere profe$ionala, programe de initiere, calificare, perfectionare

  $peciali&are $i recalificare profe$ionalae# promovare la orice nivel ieraric $i profe$ionalf# conditii de munca ce re$pecta normele de $ecuritate $i $anatate in munca, conform

  prevederilor legi$latiei in vigoareg# beneficii, altele decat cele de natura $alariala, $i ma$uri de protectie $i a$igurar

  $ociale.nga'atorii $unt obligati $a a$igure egalitatea de $an$e $i tratament intre anga'ati, feme

  $i barbati, in cadrul relatiilor de munca de orice fel, inclu$iv prin introducerea de di$po&itipentru inter&icerea di$criminarilor in regulamentele de organi&are $i functionare $i in cele dordine interioara ale unitatilor (art.: alin.(1##.

  +e a$emenea, anga'atorii $unt obligati $a ii informe&e $i$tematic pe anga'ati, inclu$i

  prin afi$are in locuri vi&ibile, a$upra drepturilor pe care ace$tia le au in ceea ce prive$tre$pectarea egalitatii de $an$e $i tratament intre femei $i barbati in relatiile de munca ( art."alin.(2##.

  7unt inter&i$e a fi utili&ate de catre anga'ator, in legatura cu relatiile de munca, practicilcare ar putea de&avanta'a per$oanele de un anumit $e. ce$te practici $unt enumerate la alin(1# al art.9 $i $e refera la

  a# anuntarea, organi&area concur$urilor $au eamenelor $i $electia candidatilor pentrocuparea po$turilor vacante din $ectorul public $au privat

  b# inceierea, $u$pendarea, modificarea $i/$au incetarea raportului 'uridic de munca orde $erviciu

  c# $tabilirea $au modificarea atributiilor din fi$a po$tuluid# $tabilirea remuneratieie# beneficii, altele decat cele de natura $alariala $i ma$uri de protectie $i a$igurar

  $ocialef# informare $i con$iliere profe$ionala, programe de initiere, calificare, perfectionare

  $peciali&are $i recalificare profe$ionalag# evaluarea performantelor individuale# promovarea profe$ionala

  9

 • 7/24/2019 Suport Curs Inspector Resurse Umane Legislatia Muncii

  10/100

  i# aplicarea ma$urilor di$ciplinare'# dreptul de aderare la $indicat $i acce$ul la facilitatile acordate de ace$taB# orice alte conditii de pre$tare a muncii, potrivit legi$latiei in vigoare.+e la aplicarea ace$tor prevederi $unt eceptate locurile de munca in care, datorit

  naturii $au conditiilor particulare de pre$tare a muncii, preva&ute de lege, particularitatile d$e nu $unt determinante.

  Maternitatea nu con$tituie un motiv de di$criminare pentru $electia candidatelor langa'are, fiind inter&i$ $a i $e $olicite unei candidate, in vederea anga'arii, $a pre&inte un te$de graviditate ( art.10#.

  u privire la derogarea de la principiul egalitatii de tratament pentru activitatile in cardatorita naturii lor $au mediului in care $unt de$fa$urate, $eul muncitorului con$tituie ufactor determinant, urtea uropeana de Cu$titie a $tabilit in ca(ul -o'nston nr#.../01 cderogarea poate fi aplicata numai la $arcini $pecifice $i nu activitatilor in general. otu$i, $

  permite luarea in con$ideratie a contetului in care $e de$fa$oara activitatea. +e a$emeneaacolo unde derogarea e$te 'u$tificata, $ituatia trebuie reva&uta in mod periodic pentru a ei$tcertitudinea ca 'u$tificarea e$te inca valabila.

  on$tituind o atingere adu$a demnitatii per$oanei, in cadrul niunii uropene, $con$idera ca 'artuirea se&uala con$tituie un ob$tacol in calea bunei functionari a pietemuncii. numite grupuri $unt in mod $pecial vulnerabile, $i anume femeile divortate $aude$partite in fapt, cele nou venite pe piata muncii, cele cu un $tatut $ocio-economic dificilcele care pre&inta un andicap, cele care provin din minoritati ra$iale etc. Victimele 'artuirse&uale la locul de munca "ot fi salariati re"re(entand ambele se&e#

  Inca prin e&olutia din 29 mai 1990 a o$iliului niunii uropene $-a urmarit $tabilireunor linii directoare pentru anga'atori, $indicate $i lucratori in $copul prevenirii artuiri$euale.

  +e a$emenea, in $copul con$tienti&arii problemei artuirii $euale la locul de munca $i con$ecintelor ace$tui comportament anormal, omi$ia uropeana a pre&entat ecomandare131//92 privitoare la protectia demnitatii femeilor $i barbatilor la locul de munca. acea$ta oca&ie, $e define$te artuirea $euala ca fiind

  - orice comportament abu&iv care le&ea&a per$oana care e$te obiectul ace$tui abu&- faptul ca o per$oana, refu&and $au acceptand un a$emenea comportament din parte

  unui anga'ator, $uperior ieraric $au coleg 'u$tifica implicit $au eplicit o deci&ie carinfluentea&a drepturile re$pectivei per$oane in materie de formare profe$ionala, ocuparea unuloc de munca, mentinerea ace$tuia, $alariu etc.

  - orice fel de comportament care poate crea un climat de intimidare, o$tilitate, umilintfata de per$oana care face obiectul unui a$tfel de comportament.

  Legea nr.202/2002, republicat@, introduce pentru prima data in dreptul roman notiunede artuire $euala la locul de munca, fiind apreciata ca o ma$ura de di$criminare pe ba&a d$e.

  ricum, incriminarea artuirii $euale in legea romana con$tituie un progre$ evident, c$i in$tituirea obligatiilor in $arcina anga'atorilor privind includerea in regulamentele de ordininterioara ale unitatilor de $anctiuni di$ciplinare, menite $a inlature a$tfel de manife$tari llocul de munca.

  10

 • 7/24/2019 Suport Curs Inspector Resurse Umane Legislatia Muncii

  11/100

  2ersoana anajata care justifica o le(are a dre"turilor sale in domeniul muncii, iba&a prevederilor Legii nr.202/2002, daca $e$i&area $au reclamatia $a nu a fo$t re&olvata lnivelul unitatii prin mediere, are dreptul $a introduca plangere catre in$tanta 'udecatorea$ccompetenta, la $ectiile $au completele $peciali&ate pentru conflicte de munca $i litigii dmunca ori de a$igurari $ociale in a caror ra&a teritoriala de competenta i$i de$fa$oaractivitatea anga'atorul $au faptuitorul ori, dupa ca&, la in$tanta de contencio$ admini$trativ, da

  nu mai tar&iu de un an de la data $avar$irii faptei (art.43 alin(2##.

  Continutul contractului individual de munca

  rice contract individual de munca are o parte leala!formata din drepturi $i obligatpreva&ute in legi $au alte acte normative, $i o parte conventionala, care cuprinde clau&e la$atla liberul acord de vointa al partilor. !artea legala are caracter de ordine publica, prin clau&elinclu$e in ea neputandu-$e crea $alariatului o $ituatie mai putin favorabila decat minimul legaIn $cimb, partile pot conveni a$upra unor facilitati $uplimentare fata de cele oferite de lege$te de preva&ut ca, in continuarea unei tendinte manife$tate in ultimii ani, parteconventionala a contractelor individuale de munca va avea o pondere din ce in ce main$emnata, 'u$tificand catalogarea dreptului muncii ca fiind un drept negociat.

  +in punctul efectiv al continutului, contractul individual de munca contine clau&enerale, care $e rega$e$c in orice contract, $i clau&e s"eciale, caracteri$tice unui anumcontract individual de munca.

  nele clau&e $unt apreciate ca fiind e$entiale, in randul ace$tora inclu&andu-$e cele c$e refera la felul muncii, locul muncii, $alariul. ontractele individuale de munca mai incluclau&e privind durata contractului, timpul de lucru, concediul de odina, conditiile de munca

  protectia $i igiena muncii, ordinea $i di$ciplina muncii, acordarea de $patiu de locuitran$portul la domiciliu, pregatirea profe$ionala etc.

  otodata, clau&ele contractului individual de munca, indiferent ca el e$te inceiat pdurata nedeterminata $au determinata, prevad $i obligatiile generale ale partilor.

  $tfel, anajatorul e$te tinut $a a$igure activitatea convenita $i $a dea $alariatulumi'loacele de a o eecuta. l e$te tinut $a platea$ca $alariul convenit $i $a a$igure conditiile c$alariatul $a beneficie&e de toate avanta'ele $ociale preva&ute de lege $i de contractul colectiv.

  l trebuie $a re$pecte calificarea profe$ionala convenita cu muncitorul $i $a nu-incredinte&e $arcini ce nu core$pund ace$tei calificari. nga'atorul trebuie $a trate&e in mouman $alariatul $i $a-i re$pecte viata $a privata.

  La randul $au, salariatultrebuie $a pre$te&e munca in mod per$onal, neputand $a $$ub$tituie unui tert. l trebuie $a-$i de$fa$oare activitatea in mod corect, inut $@ nu de&v@luie $ecretele de fabrica>ie. Diind ie d$ubordonare, el trebuie $@ re$pecte di$po&i>iile regulamentului de $ubordonare, el trebuie $@ $$upun@ ordinelor =i in$truc>iunilor anga'atorului. l trebuie $@ re$pecte di$po&i>iilregulamentului de ordine interioar@, $@ $e ab>in@ de la orice act de concuren>@ fa>@ danga'ator. +e a$emenea, $alariatul nu trebuie $@ divulge $ecretele de fabrica>ie, iar cadrele d

  11

 • 7/24/2019 Suport Curs Inspector Resurse Umane Legislatia Muncii

  12/100

  conducere $unt >inute $@-=i manife$te loialitatea, evit?nd $@-=i manife$te public de&acordul locu conducerea =i cu cei ce lan$ea&@ critici contra ace$teia.

  +at fiind c@ nu pot renun>a la drepturile ce le $unt recuno$cute prin lege, orice tran&ac>iprin care $e urm@re=te renun>area la ace$tea $au limitarea lor fiind lovit@ de nulitate, art.39-4ale odului Muncii enumer@ drepturile principale at?t ale $alaria>ilor, c?t =i ale anga'atorilor.

  En acela=i timp, clau&ele contractului individual de munc@ nu pot con>ine preveder

  contrare $au drepturi $ub nivelul minim $tabilit prin acte normative $au contracte colective dmunc@ (art.11, odul Muncii#.

  Noul Cod al Munciie$te @ cuDirectiva Comunitii Europene nr.91/53din 14 oct. 1991 privind obligaia angajatorului de a informa lucrtorul aupra condiiilo

  aplicabile contractului au relaiei de munc.

  cea$t@ directiv@ cuprinde norme bine definite iuni apropiate iei de informare. En aplicarea ace$tei directiveanga'atorul trebuie $@ aduc@ la cuno=tin>a $alariatului elementele e$en>iale ale contractuluindividual de munc@ =i ale condi>iilor de eecutare.

  !relu?nd directiva comunitar@, Codul munciiprevede (art.1"# obliga>ia anga'atoruluca, anterior ile contractante =i durata ace$tuia

  '# $alariul de ba&@, alte elemente con$titutive ale veniturilor $alariale, precum =i periodicitatepl@>ii $alariului la care $alariatul are dreptul

  B# durata normal@ a muncii, eprimat@ iile de munc@ al

  $alariatuluim# durata perioadei de prob@.

  rice modificare a uneia dintre clau&ele prev@&ute

 • 7/24/2019 Suport Curs Inspector Resurse Umane Legislatia Muncii

  13/100

  obliga>ia de informare ie a fo$t apreciat@, ii cu caracter d$ecret profe$ional ori confiden>iale, care $unt de natur@ $@ pre'udicie&e activitatea unit@>iibliga>ia comunic@rii vi&ea&@ date generale privind $itua>ia economic@ =i financiar@ a unit@>iiinforma>ii care trebuie date publicit@>ii =i prin bilan>ul contabil periodic ce $e public@ @ =i cerin>elor concuren>ei loiale.+e a$emenea, $alaria>ii au un intere$ legitim pentru a cunoa=te $itua>ia economic@ =

  financiar@ a unit@>ii ione&e

 • 7/24/2019 Suport Curs Inspector Resurse Umane Legislatia Muncii

  14/100

  *orma contractului individual de munc4

  odul Muncii prevede iile, funda>iile, organi&a>iile $indicale =i patronalef# orice alte organi&a>ii care $unt con$tituite =i func>ionea&@ potrivit legi$la>iei rom?ne.

  Carnetele de munc ale $alaria>ilor i la anga'atorii prev@&u>i la art.: al Legi

  nr.130/1999 $e p@$trea&@ =i $e completea&@ de c@tre In$pectoratele eritoriale de Munc@. L$olicitarea unor anga'atori care au po$ibilitatea de a p@$tra =i completa carnetele de munc@ ale$alaria>ilor, In$pectoratele eritoriale de Munc@ pot aproba ca ace$te opera>iuni $@ fie efectuatde c@tre ace=tia $au de c@tre $ociet@>i comerciale $peciali&ate, acreditate iile legii.

  rebuie re>inut c@ iil+ecretului nr.92/19"8 privind carnetul de munc@. !?n@ la acea dat@, anga'atorii vor concreti&

  prevederile art.34 din odul Muncii prin care au obliga>ia de a a regitre generale deviden a alariailor# care $unt documente oficiale ilor, elementele ce caracteri&ea&@ contractele de munc@ alace$tora, precum =i toate $itua>iile care intervin pe parcur$ul de$f@=ur@rii rela>iilor de munc@ eni rom?ni, atra=i de nivelul $en$ibil mai ridicat a$alariilor, au in@ anga'amente de lucru @ri. Denomenul are efect

  14

 • 7/24/2019 Suport Curs Inspector Resurse Umane Legislatia Muncii

  15/100

  benefice, pentru c@ e$te e a muncii interndeficitare, contribuind la intrarea ar@ a unor i de devi&e ce $pore$

  puterea de cump@rare =i $timulea&@ evolu>ia economic@.!e de alt@ parte, $pecul?nd acea$t@ $itua>ie, o $erie de a=a &i=i agen>i de ocupare au

  enilor rom?ni in@ contractele i =i deficien>e ia cet@>enilor rom?ni care lucrea&@ ei de munc@

  brogarea prevederilor privind acreditarea agen>ilor de ocupare a for>ei de munc@ dc@tre Mini$terul Muncii =i 7olidarit@>ii 7ociale

  gen>ii de ocupare a for>ei de munc@ $unt i la in$pectoratul teritorial d

  munc@

 • 7/24/2019 Suport Curs Inspector Resurse Umane Legislatia Muncii

  16/100

  !ermi$ul de munc@ poate fi eliberat, la cerere, $tr@inilor care iilprev@&ute de legi$la>ia rom?n@ cu privire la are a vi&elor pentru trecerea frontierei aunilateral la obligativitatea vi&elor b# beneficia&@ de drept de =edere temporar@ pentru reiile $tabilite de legi$la>ia privind regimul $tr@inilor ei de Munc@, in$titu>iepublic@ aflat@ ii 7ociale pentru un interval d12 luni, cu po$ibilitatea prelungirii, la cererea titularului, pe noi intervale de cate 12 luni.

  Litigiile ionea&@ potrivprevederilor Legii contencio$ului admini$trativ nr.29/1990.

  La eliberarea permi$ului de munc@ titularul trebuie $@ pl@tea$c@ o ta@ ii $au elegeri bilaterale ie i didactice, =tiin>ifice $au alte categorii de activit@$pecifice cu caracter temporar ii de profil acreditate din om?nia,

 • 7/24/2019 Suport Curs Inspector Resurse Umane Legislatia Muncii

  17/100

  cercet@rii, precum =i $tr@inii care de$f@=oar@ activit@>i arti$tice ii de cultura diom?nia, i temporare $olicitatde mini$tere ori de alte organe ale admini$tra>iei publice centrale $au locale ori de autorit@>admini$trative autonome. i# $tr@inii care $unt numi>i =ef de filiala $au de repre&entanta pe teritoriul om?niei a une

  companii care are $ediul ia ca&urilor prev@&ute lart.8 din lege, con$tituie contraven>ie ce $e con$tat@ =i $anc>ionea&@ de c@tre in$pectorii dmunc@ din cadrul In$pec>iei Muncii, precum =i de c@tre $alaria>ii ficiului pentru Migra>iDor>ei de Munc@, de$emna>i prin ordin al mini$trului muncii =i $olidarit@>ii $ociale.

  rt.", introdu$ prin .;. nr.32/2003, prevede c@, la propunerea Mini$terului Muncii =7olidarit@>ii 7ociale, @ cu politica privind migra>ia for>ei de munc@ =i lu?nd ia pie>ei muncii din om?nia, anual, prin ot@r?re a ;uvernului, $e $tabile=tnum@rul de permi$e de munc@ ce pot fi eliberate.

  ot imperativului protec>iei pie>ei interne a fortei de munc@ r@$punde =i prevederea de lart.:, conform c@reia lucr@torii $tr@ini pot fi i ii a# locurile de munca vacante nu pot fi ocupate cu per$onal roman b# iile $peciale de preg@tire profe$ional@, eperienta iile c@tre bugetul public na>ional e# $e enii $tatelor membre ale niunuropene, ai $tatelor $emnatare ale cordului privind 7pa>iul conomic uropean =i dmembrii ace$tora de familie.

  !e de alt@ parte, acce$ul lucr@torilor $tr@ini $tagiari =i $e&onieri pe pia>a muncii e$tereglementat prin acorduri, conven>ii $au elegeri bilaterale, ii referitoare la acordarea vi&ei de lung=edere pentru anga'area ia Dor>ei de Munc@ =i al utorit@>ii pentru 7tr@ini.

  vi&ul ficiului pentru Migra>ia Dor>ei de Munc@ $e eliberea&@, la $olicitareanga'atorului, care trebuie $@ fac@ dovada faptului c@ de$f@=oar@ o activitate legal@ in@ $emn@turile tuturo

  membrilor a$ocia>iei#b# ca&ierul 'udiciarc# copii de pe actele de identitated# certificatul medical pentru per$oana fi&ic@, re$pectiv pentru membrii a$ocia>ie

  familialee# actele din care $@ re&ulte re=edin>a, pentru per$oanele fi&ice cet@>eni $tr@inif# documentele care ate$t@ calificarea profe$ional@, =i dup@ ca&, autori&a>ia $pecial@g# acordurile =i avi&ele eliberate de in$titu>iile abilitate, potrivit di$po&i>iilor legale

  nece$are de$f@=ur@rii activit@>ilor pentru care $e $olicit@ autori&area.

  Mai re>inem =i prevederea con>inut@ la art.128 a Legii nr.50"/2002, conform c@reieercitarea activit@>ilor economice f@r@ autori&a>ie emi$@ iile ace$tei legi, con$tituiinfrac>iune =i $e pedep$e=te potrivit legii penale.

  MODI*ICAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNC;

  19

 • 7/24/2019 Suport Curs Inspector Resurse Umane Legislatia Muncii

  20/100

  odul muncii prevede la art.41, ca o m@$ur@ de protec>ie a $alaria>ilor =i f@c?ndaplicarea principiului $tabilit@>ii ilor $au, cu titlu de ecep>ie ii de modificare unilateral@ a contractului individual d

  munc@, la ini>iativa anga'atorului, obligatorii pentru $alaria>i, delegarea =i deta=area (art.42#.

  Delearea

  +elegarea e$te reglementat@ de odul muncii ii unde efectuea&

  delegarea.l p@$trea&@ func>ia, gradul, $alariul avute anterior.el delegat trebuie $@ re$pecte normele de di$ciplin@ =i de protec>ie a muncii i @ de unitatea p@gubit@. nitatea pre'udiciat@ va putea recurge fie i comerciale, regautonome, pentru al>i agen>i economici prin contracte colective de munc@, prin contractindividuale de munc@ ori prin alte elegeri i.

  !entru unit@>ile bugetare ace$te drepturi $e $tabile$c prin ot@r?re de guvern.

  20

 • 7/24/2019 Suport Curs Inspector Resurse Umane Legislatia Muncii

  21/100

  !entru ca delegarea $@ $e reali&e&e iile legii, ea trebuie $@ ii

  a# $@ fie 'u$tificat@ de intere$ul $erviciuluib# $@ re$pecte felul muncii $tabilit prin contractul individual de munc@c# $@ fie limitat iuni di$ciplinare nu pot dep@=i durata deta=@rii.

  21

 • 7/24/2019 Suport Curs Inspector Resurse Umane Legislatia Muncii

  22/100

  ce$te $anc>iuni pot fi aplicate numai cu acordul unit@>ii care a di$pu$ deta=areaotodat@, numai acea$t@ unitate are =i dreptul $@ di$pun@ de$facerea di$ciplinar@ a contractulude munc@.

  !e durata deta=@rii, $alariatul are dreptul la plata celtuielilor de tran$port =i ca&areprecum =i la o indemni&a>ie de deta=are, iile $tabilite de lege $au de contractucolectiv de munc@ aplicabil (art.48 alin.(4##.

  +eta=area

 • 7/24/2019 Suport Curs Inspector Resurse Umane Legislatia Muncii

  23/100

  ontractul individual de munc@ e$te un contract cu eecutare $ucce$iv@. !e parcur$ueecut@rii contractului individual de munc@ $e pot ivi $itua>ii ilor, $u$pendare prin actuunilateral al $alariatului, precum =i $u$pendare prin actul unilateral al unit@>ii.

 • 7/24/2019 Suport Curs Inspector Resurse Umane Legislatia Muncii

  24/100

  $te prev@&ut de ; nr.15:/2005, modificat@ in temeiul c@rora femeile $alariate adreptul, pe o perioad@ de 128 de &ile calendari$tice, la un concediu pentru $arcin@ $i l@u&ie

  perioad@ in care beneficia&@ de indemni&a>ie de maternitate.oncediul pentru $arcin@ $e acord@ pe o perioad@ de 83 de &ile inainte de na=tere, iar

  concediul pentru l@u&ie pe o perioad@ de 83 de &ile dup@ na=tere. oncediile pentru na=tere =il@u&ie $e compen$ea&@ intre ele, in func>ie de recomandarea medicului $i de optiunea

  per$oanei beneficiare, i la centrele militare

 • 7/24/2019 Suport Curs Inspector Resurse Umane Legislatia Muncii

  25/100

  mic dec?t cel ce l-ar fi avut ii de continuitate iativa $alariatului, ii

  a% concediu "entru cre5terea co"ilului 7n v6rst4 de "6n4 la . ani sau! 7n ca(uco"ilului cu 'andica"! "6n4 la 7m"linirea v6rstei de > ani?

  25

 • 7/24/2019 Suport Curs Inspector Resurse Umane Legislatia Muncii

  26/100

  b% concediu "entru 7nrijirea co"ilului bolnav 7n v6rst4 de "6n4 la @ ani! sau! 7nca(ul co"ilului cu 'andica"! "entru afec3iuni intercurente! "6n4 la 7m"linirea v6rstei d80 ani?

  a% concediu "aternalLegea nr.210 din 31.12.1999 reglementea&@ $itua>ia 'uridic@ a concediului paternal de

  &ile lucr@toare a $aucomi$ia de arbitra' au ot@r?t $u$pendarea grevei ori

 • 7/24/2019 Suport Curs Inspector Resurse Umane Legislatia Muncii

  27/100

  i $emnificative fa>@ de vecereglementare-cadru din punct de vedere al $itua>iilor con$iderate ca antren?nd $u$pendarecontractului individual de munc@ din ini>iativa anga'atorului. 7unt con$iderate ca $itua>ii d

  $u$pendare iune di$ciplinar@c# ia de>inut@, p?n@ lr@m?nerea definitiv@ a ot@r?rii 'udec@tore=ti

  d# iunea $@ $u$pende din func>i

  $alariatul

 • 7/24/2019 Suport Curs Inspector Resurse Umane Legislatia Muncii

  28/100

  $ubliniat c@ prin luarea m@$urii $u$pend@rii contractului individual de munc@, anga'atorul nu $pronun>@ a$upra vinov@>iei $au nevinov@>iei anga'atului =i nici a$upra r@$punderii $ale penaleace$tea fiind ce$tiuni a c@ror $olu>ionare intr@ inut@, $olicit?nd autorit@>ilor competente $olu>ionarea ca&ului. En acea$t@ $itua>ie $a

  atunci c?nd ia cuno=tin>@ de$pre trimiterea ia dnevinov@>ie e$te o m@$ur@ de protec>ie con$titu>ional@ a libert@>ii individuale cu aplicabilitatiile @ ma'orparali&ea&@ temporar func>ionarea unei iile elor economice obiective, ii beneficia&@ de o indemni&a>ie pl@tit@ din fondul de $alarii ce nu poate fi mai mic@ d"5H din $alariul de ba&@ core$pun&@tor locului de munc@ ocupat. En $cimb, $alaria>ii $e voafla la di$po&i>ia anga'atorului, ace$ta av?nd oric?nd po$ibilitatea $@ di$pun@ reincepereactivit@>ii (art.53#.

  a atare, urtea on$titu>ional@ a ar@tat, ii nu e$te imputabil@ $alaria>ilor =i nu $e identific@ cu$itua>iile

 • 7/24/2019 Suport Curs Inspector Resurse Umane Legislatia Muncii

  29/100

  INCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA

  !rincipiile fundamentale ale regimului legal al incetarii contractului individual d

  munca re&ida in libertatea muncii, $tabilitatea in munca $i in caracterul imperativ areglementarilor in materie.

  Incetarea contractelor de munca trebuie $a aiba loc in ca&urile limitativ preva&ute dlege, fiind totodata re$pectate conditiile legale referitoare la procedura ce $e aplica in ace$t$ituatii.

  Incetarea contractului individual de munca repre&inta termenul generic, in timp cconcedierea repre&inta incetarea contractului individual de munca din initiativa anga'atorului.

  Incetarea contractului individual de munca $e reali&ea&a, atunci cand nu are loc ddrept, printr-un act 'uridic, fie unilateral, fie bilateral, deci printr-o manife$tare de vointa prin

  care $e urmare$te $tingerea unor efecte 'uridice. +e eemplu, daca $tarea $anatatii ar fmotivul, pot fi doua moduri de incetare a contractului individual de munca acordul partilor $initiativa anga'atului.

  nitatea e$te intotdeauna obligata $a motive&e de$facerea contractului individual dmunca, $a indice faptele $i actele care 'u$tifica incetarea ace$tui contract, $pre deo$ebire dincetarea contractului de munca prin acordul partilor $au din initiativa anga'atului care nutrebuie $a fie motivata ( cu eceptia ca&urilor in care $alariatul are intere$ul $a preci&e&motivele, pentru a$igurarea unor drepturi preva&ute de lege#.

  a&urile $unt ipote&e legale in care poate avea loc incetarea contractului individual dmunca $i anume de drept ca urmare a acordului partilor, la data convenita de ace$tea

  precum $i ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti, in ca&urile $i in conditiillimitativ preva&ute de lege ( art.55, .Muncii#.

  8# Incetarea de dre"t a contractului individual de munca2otrivit art#B C# Muncii! cau(ele de incetare de dre"t a contractului individual de

  munca sunt urmatoarele a# la data dece$ului $alariatului

  b# la data ramanerii irevocabile a otararii 'udecatore$ti de declarare a mortii $au apunerii $ub interdictie a $alariatului

  c# abrogatd# la data comunicarii deci&iei de pen$ionare pentru limita de var$ta, pen$ionaranticipat@, pen$ionare anticipat@ partiala $au pen$ionare pentru invaliditate a $alariatulu

  potrivit legiie# ca urmare a con$tatarii nulitatii ab$olute a contractului individual de munca, de l

  data la care nulitatea a fo$t con$tatata prin acordul partilor $au prin otarare 'udecatorea$cdefinitiva

  29

 • 7/24/2019 Suport Curs Inspector Resurse Umane Legislatia Muncii

  30/100

  f# ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia ocupata de $alariat a uneper$oane concediate nelegal $au pentru motive neintemeiate, de la data ramanerii definitive otararii 'udecatore$ti de reintegrare

  g# ca urmare a condamnarii la eecutarea unei pedep$e privative de libertate, de la datramanerii definitive a otararii 'udecatore$ti

  # de la data retragerii, de catre autoritatile $au organi$mele competente, a avi&elor

  autori&atiilor ori ate$tarilor nece$are pentru eercitarea profe$ieii# ca urmare a inter&icerii eercitarii unei profe$ii $au a unei functii, ca ma$ura d

  $iguranta ori pedeap$a complementara, de la data ramanerii definitive a otararii 'udecatore$tprin care $-a di$pu$ interdictia

  '# la data epirarii termenului contractului individual de munca inceiat pe duratdeterminata

  B# retragerea acordului parintilor $au al repre&entantilor legali, in ca&ul $alariatilor cvar$ta cuprin$a intre 15 $i 18 ani.

  .# Incetarea contractului individual de munca "rin acordul "artilor!otrivit art.989 .civ., conventia partilor legal facuta are putere de lege intre partil

  contractante. odul Muncii face o aplicare a ace$tui principiu in art.55, lit.b. In ba&a ace$teprevederi, contractele individuale de munca, indiferent daca $unt inceiate pe duratnedeterminata $au pe durata determinata, pot inceta prin acordul partilor, la data convenita dace$tea. ce$t acord poate fi eprimat fie verbal, fie in $cri$, incetarea contractului de muncavand loc la data la care $-a reali&at acordul $au la o data convenita de parti. $te recomandatforma $cri$a a acordului, mai ale$ in ca&urile in care indicarea motivelor care determinincetarea contractului prin acea$ta modalitate are influenta a$upra unor drepturi preva&ute dlege.

  cordul partilor trebuie $a indeplinea$ca urmatoarele conditii de valabilitatea# $a emane de la partile contractului individual de munca

  b# $a fie dat cu intentia $peciala de a produce efecte 'uridicec# $a fie $erio$, preci$, nealterat de vreun viciu de con$imtamant(eroare, dol, violenta#d# $a fie eprimat epre$ $i eplicit.

  ># Incetarea contractului individual de munca ca urmare a vointei unilaterale aanajatorului

  A# Concedierea!otrivit art.5:, .Muncii, incetarea contractului individual de munca din initiativ

  anga'atorului, numita concediere, poate fi di$pu$a pentru motive ce tin de per$oana $alariatulu$au pentru motive economice, putand fi colectiva $au individuala.

  nga'atorii nu pot lua ma$uri de concediere a $alariatilor, ba&andu-$e pe criterdi$criminatorii, de orice natura ar fi ace$tea, $i nici ca ma$uri $anctionatorii fata de cei ce-$eercita, in conditiile legii, dreptul la greva $i drepturile $indicale.

  30

 • 7/24/2019 Suport Curs Inspector Resurse Umane Legislatia Muncii

  31/100

  In conformitate cu prevederile art.80 alin.1, .Muncii, concedierea $alariatilor nu poatfi di$pu$a in urmatoarele $ituatii

  a# pe durata incapacitatii temporare de munca, $tabilita prin certificat medical conformlegii

  b# pe durata concediului pentru carantinac# pe durata in care femeia $alariata e$te gravida, in ma$ura in care anga'atorul a lua

  cuno$tinta de ace$t fapt anterior emiterii deci&iei de concediered# pe durata concediului de maternitatee# pe durata concediului pentru cre$terea copilului in var$ta de pana la2 ani $au, in ca&ul copilului cu andicap, pana la implinirea var$tei de 3 anif# pe durata concediului pentru ingri'irea copilului bolnav in var$ta de pana la " ani $au

  in ca&ul copilului cu andicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea var$tei de 1ani

  g# pe durata indeplinirii $erviciului militar# pe durata eercitarii unei functii eligibile intr-un organi$m $indical, cu ecepti

  $ituatiei in care concedierea e$te di$pu$a pentru o abatere di$ciplinara grava $au pentru abaterdi$ciplinare repetate, $avar$ite de catre acel $alariat

  i# pe durata efectuarii concediului de odina.*u $unt aplicabile prevederile art.80 alin.1, .Muncii, in ca&ul concedierii pentr

  motive ce intervin ca urmare a reorgani&arii 'udiciare $au a falimentului anga'atorului, inconditiile Legii nr.84/1995 republicata.

  Concedierea "entru motive care 3in de "ersoana salariatului

  odul Muncii prevede la art.81, $itua>iile

 • 7/24/2019 Suport Curs Inspector Resurse Umane Legislatia Muncii

  32/100

  - inerea iunii di$ciplinare trebuie $@ cuprind@ iunea nulit@>ii ab$olute urm@toarele (art.28:, alin. (2# odul Muncii#

  a# de$crierea faptei care con$tiuie abatere di$ciplinar@b# preci&area prevederilor din $tatutul de per$onal, regulamentul intern $au contractu

  colectiv de munc@ aplicabil, care au fo$t

 • 7/24/2019 Suport Curs Inspector Resurse Umane Legislatia Muncii

  33/100

  omunicarea $e pred@ per$onal $alariatului, cu $emn@tur@ de primire, ori, a comunicat@ de ace$t(art.28: alin. (4# odul Muncii#.

  +eci&ia de $anc>ionare poate fi conte$tat@ de $alariat la in$tan>ele 'udec@tore=competente (ribunalul on$tan>a F $ec>ia litigii munc@#, ia de a-i propune $alariatului alte locuri dmunc@ vacante elor profe$ionale nu poate avea loc cu oca&ia anga'@riici numai ie a de$facerii contractului dmunc@. *ecore$punderea profe$ional@ trebuie $@ fie raportat@ eclu$iv la obliga>iile care revi

  po$tului

 • 7/24/2019 Suport Curs Inspector Resurse Umane Legislatia Muncii

  34/100

  colectiv de munca aplicabil, ional, la nivel de ramura de activitate $au dgrup de unit@>i, precum =i prin regulamentul intern.

  ontractul individual de munc@ trebuie $@ fie de$f@cut ii beneficiind dm@$uri active de combatere a =oma'ului, precum =i de compen$a>ii iile prev@&ute dlege =i de contractul colectiv de munc@ aplicabil (art.88 - 8" odul Muncii#.

  Condiii de aplicabilitate$

  - de$fiin>area efectiv@ a unor po$turi =i nu numai $cimbarea denumirii lor- $uprimarea po$tului $@ fie o m@$ur@ definitiv@, $impla $u$pendare a po$tului neav?n

  'u$tificare- de$fiin>area $@ privea$c@ po$turi ocupate =i de aceea=i natur@ cu cel de>inut de per$oan

  ce urmea&@ a i $e de$face contractul de munc@.

  )# Concedierile colective

  !otrivit art.8: din odul Muncii, prin concediere colectiv@ $e elege concedierea in 10 $alaria>i, dac@ anga'atorul care di$ponibili&ea&@ are i mai mult d

  20 de $alaria>i =i mai pu>in de 100 de $alaria>ib# cel pu>in 10H din $alaria>i, dac@ anga'atorul care di$ponibili&ea&@ are i ce

  pu>in 100 de $alaria>i, dar mai pu>in de 300 de $alaria>ic# cel pu>in 30 de $alaria>i, dac@ anga'atorul care di$ponibili&ea&@ are i cel pu>in

  300 de $alaria>i. La $tabilirea num@rului efectiv de $alaria>i concediati colectiv, potrivit alin. (1#, $e iau i c@rora le-au

 • 7/24/2019 Suport Curs Inspector Resurse Umane Legislatia Muncii

  35/100

  anga'atorului, din unul $au mai multe motive, f@r@ legatura cu per$oana $alariatului, ccondi>ia ei$ten>ei a cel pu>in 5 concedieri.

  En a$tfel de $itua>ii, anga'atorul are o $erie de obliga>ii prev@&ute de art.89 oduMuncii, =i anume $@ ilo$alaria>ilor $@ propun@ $alaria>ilor programe de formare profe$ional@ $@ pun@ la di$po&i>i

  $indicatului care are membrii ilor $alaria>ilor toatinforma>iile relevante ionea&@ $a efectue&e concedieri colective, ace$ta are obliga>ia de a ini>ia, ia $@ notifice proiectul de concediere In$pectoratului eritorial d

  Munc@ =i gen>iei eritoriale de cupare a Dor>ei de Munc@ la aceea=i dat@ la care l-a notifica$indicatului $au, dup@ ca&, repre&entan>ilor $alaria>ilor.

  7indicatul $au repre&entan>ii $alaria>ilor pot propune anga'atorului m@$uri ilor concedia>i,

 • 7/24/2019 Suport Curs Inspector Resurse Umane Legislatia Muncii

  36/100

  nga'atorul care a di$pu$ concedieri colective nu poate face noi anga'@ri pe locurile dmunc@ ale $alaria>ilor concedia>i pe o perioad@ de 9 luni de la data concedierii ace$tora.

  En $itua>ia ii au la di$po&i>ie un termen de maimum 10 &ile lucr@toare de la data comunic@ranga'atorului, pentru a-=i manife$ta @m?ntul cu privire la locul de muncoferit. En $itua>ia ii care au dreptul de a fi reanga'ati potrivit nu i$i manife$ta @m?ntul

 • 7/24/2019 Suport Curs Inspector Resurse Umane Legislatia Muncii

  37/100

  c# criteriile de $tabilire a ordinii de prioritate, conform art."0 alin.(2# lit.d# numai @rii e$te totu=i nece$ar@ e nemotivate.

  !e durata preavi&ului, contractul individual de munc@ continu@ $@-=i produc@ toatefectele (art."9 alin.(5# odul Muncii#.

  En $itua>ia

 • 7/24/2019 Suport Curs Inspector Resurse Umane Legislatia Muncii

  38/100

  +emi$ia e$te un act definitiv, revocarea ei fiind po$ibil@ numai cu acordul unit@>ii. ce$acord poate $@ $e manife$te fie epre$, fie tacit, prin faptul c@ permite per$oanei $@-=i continuactivitatea dup@ data la care ace$ta =i-a manife$tat voin>a de a

 • 7/24/2019 Suport Curs Inspector Resurse Umane Legislatia Muncii

  39/100

  Entre acelea=i p@r>i $e pot

 • 7/24/2019 Suport Curs Inspector Resurse Umane Legislatia Muncii

  40/100

  Termenul 7ntrun C#I#M# "e durat4 determinat4 este stabilit "e (ile calendariticedar fi&area acestuia este "osibil4 5i "rin "reci(area unei lucr4ri sau a unui eveniment $de! data termin4rii unui "roiect sau a unei lucr4ri! a unei staiuni! momenture7ntoarcerii la "ost a titularului "ostului res"ectiv! etc#%#

  i de derulare raporturilor de munc@, =i anume munca cu timp par>ial munca prin agent de munctemporar@ munca la domiciliu.

  .I.M. cu timp par>ial e$te o alt@ form@ de contract individual de munc@, ce permite mai bun@ conciliere a per$onal@ a lucr@torului =i con$tr?ngerile profe$ionale. .I.M. cu timp par>ial (art.101 F 104 odul Muncii# e$te acel contract care prevede durat@ medie de lucru calculat@ pe timp de o $@pt@m?n@ $au ca medie lunar@ e$te inferioaraceleia unui $alariat cu timp integral din aceea=i unitate av?nd o munc@ identic@ $au $imilar@En lip$a unui $alariat cu timp integral comparabil, compara>ia $e efectuea&@ prin referin>@ ldurata legal@ de munc@ $au la cea fiat@ prin contractul colectiv aplicabil.

  nga'atorul poate i cu frac>iune de norma prin contracte individuale d

  munca pe durata nedeterminat@ $au pe durata determinata. ontractul individual de munca cu timp par>ial $e ia ca&urilor de for>@ ma'or@ $au pentru alte lucr@ri urgente de$tinat

  prevenirii producerii unor accidente ori elor ace$tora (art.102 alin.(1##.7alariatul ial $e bucur@ de drepturil

  $alaria>ilor cu norm@

 • 7/24/2019 Suport Curs Inspector Resurse Umane Legislatia Muncii

  41/100

  Munca prin agent de munca temporara e$te munca pre$tata de un anga'at temporar, caredin di$po&itia unui agent de munca temporara, pre$tea&a munca in favoarea unui utili&ato(art.:" alin.(1##.

  n utili&ator va putea apela la agenti de munca temporara doar pentru eecutarea une$arcini preci$e $i cu caracter temporar, denumita mi$iune de munca temporara $i numai iurmatoarele ca&uri ( art.:: #

  a# pentru inlocuirea unui $alariat al carui contract individual de munca e$te $u$pendatpe durata $u$pendarii

  b# pentru pre$tarea unor activitati cu caracter $e&onierc# pentru pre$tarea unor activitati $peciali&ate ori oca&ionale Mi$iunea de munca temporara $e $tabile$te pentru un termen care nu poate fi mai mar

  de 12 luni, durata ce poate fi prelungita o $ingura data pentru o perioada care , adaugata ldurata initiala a mi$iunii, nu poate conduce la depa$irea unei perioade de 1: luni ( art.:9 #.

  gentul de munca temporara pune la di$po&itie utili&atorului un $alariat anga'at pricontract de munca temporara, in ba&a unui contract de punere la di$po&itie inceiat in form$cri$a, al carui continut e$te detaliat la art.90 alin.(2# odul Muncii.

  Intre agentul de munca temporara $i un anga'at temporar $e inceie, de regula, ucontract de munca temporara pe durata unei mi$iuni.

  ontractul de munca temporara $e poate inceia $i pentru mai multe mi$iuni,cre$pectarea termenului preva&ut la art.:9 alin.(2#, intre mi$iuni, anga'atul temporar aflandu-$la di$po&itia agentului de munca temporara $i beneficia&a de un $alariu platit de agent, care n

  poate fi mai mic decat $alariul minim brut pe tara (art.94 alin.(1#$i (2#.!entru a $e evita eventualele abu&uri menite $a diminue&e eercitarea drepturilo

  $indicale, utili&atorul nu poate beneficia de $erviciile anga'atului temporar, daca a$tfeurmare$te $a inlocuia$ca un $alariat al $au al carui contract de munca e$te $u$pendat ca urmar

  a participarii la greva (art.92#.7alariul primit de $alariatul temporar pentru fiecare mi$iune nu poate fi inferior celui p

  care il prime$te $alariatul utili&atorului, care pre$tea&a aceea$i munca $au una $imilara cu cea $alariatului temporar (art.95 alin.(2##.

  +aca utili&atorul continua $a beneficie&e de munca $alariatului temporar fara a inceicu ace$ta un contract de munca $au fara a prelungi contractul de punere la di$po&itie, $con$idera ca intre acel $alariat temporar $i utili&ator a intervenit un contract individual dmunca pe durata nedeterminata ( art.9: alin.(3##.

  gentul de munca temporara care concedia&a $alariatul inainte de termenul preva&ut icontractul de munca temporara pentru alte motive decat cele di$ciplinare, are obligatia de re$pecta reglementarile privind incetarea contractului individual de munca pentru motive carnu tin de per$oana $alariatului (art.99#.

  Munca la domiciliu

  41

 • 7/24/2019 Suport Curs Inspector Resurse Umane Legislatia Muncii

  42/100

  7unt con$iderati $alariati cu munca la domiciliu $alariatii care indepline$c atributiil$pecifice po$tului la domiciliul lor, $tabilindu-$i $inguri programul de lucru, in vedereindeplinirii $arcinilor de $erviciu impu$e de anga'ator (art.105#.

  ontractele de munca ale $alariatilor cu munca la domiciliu $e inceie numai in form$cri$a $i contin, in afara elementelor preva&ute la art.1" alin.(2#,urmatoarele (art.108#

  a# preci&area epre$a ca $alariatul lucrea&a la domiciliu

  b# programul in cadrul caruia anga'atorul e$te in drept $a controle&e activitatea$alariatului $au $i modalitatea concreta de reali&are a controlului

  c# obligatia anga'atorului de a a$igura tran$portul la $i de la domiciliul $alariatului, dupca&, a materiilor prime $i materialelor pe care le utili&ea&a in activitate, precum $i a

  produ$elor finite pe care le reali&ea&a .7alariatul cu munca la domiciliu $e bucura de toate drepturile recuno$cute prin lege $

  prin contractele colective de munca aplicabile $alariatilor al caror loc de munca e$te la $ediuanga'atorului. !rin contractele colective de munca $e pot $tabili $i alte conditii $pecific

  privind munca la domiciliu.

 • 7/24/2019 Suport Curs Inspector Resurse Umane Legislatia Muncii

  43/100

  In literatura 'uridica $e face di$tinctia intre salariul nominal! repre&entat de $uma dbani pe care o prime$te efectiv anga'atul, $i salariul real, con$tituit din cantitatea de bunuri $$ervicii pe care o poate aci&itiona anga'atul cu $alariul nominal. In conditiile devalori&arimonedei e$te deci po$ibil ca in ciuda cre$terii $alariului nominal, $alariul real $a $cadaafectand prin acea$ta nivelul de trai al anga'atilor.

 • 7/24/2019 Suport Curs Inspector Resurse Umane Legislatia Muncii

  44/100

  Relementarea salari(arii in dre"tul intern

  Noul Cod al muncii reglementea&a in$titutia $alari&arii in cuprin$ul itlului IJ.onform art.154 alin (2# din odul muncii, pentru munca pre$tata in ba&a contractulu

  individual de munca, fiecare $alariat are dreptul la un $alariu eprimat in bani.7alariul, care cuprinde $alariul de ba&a, indemni&atiile, $porurile precum $i alt

  adao$uri, $e $tabile$te pentru fiecare $alariat in raport cu calificarea, importanta, compleitatelucrarilor ce revin po$tului in care e$te incadrat, cu pregatirea $i competenta preofe$ionala.

  Modul de stabilire a salariilor

  rticolul 15" al odului muncii prevede in mod principial ca $alariile $e $tabile$cprin negocieri individuale $au/$i colective, intre per$oanele 'uridice $au fi&ice care anga'ea&a $alariati $au repre&entanti ai ace$tora.

  La $tabilirea $i acordarea $alariului, e$te inter(isa orice discriminarepe criterii de $evar$ta, andicap, origine $ociala, $ituatie familiala, apartenenta la o etnie, culoare, ra$a $a

  popor, orientare $euala, optiuni politice $au convingeri religioa$e, apartenenta $au activitat$indicala.

  Contractul colectiv de munca unic la nivel national "e anul .::@.:8: $tabile$te lart.41 alin. (3#, s"orurile minime ce $e acorda $alariatilor carora li $e aplica prevederilace$tuia, $i anume

  a# pentru conditii deo$ebite de munca, grele, periculoa$e $au penibile, 10H din $alariude ba&a

  b# pentru conditii nocive de munca, 10H din $alariul minim negociat la nivel de unitatec# pentru orele $uplimentare $i pentru orele lucrate in &ilele libere $i in &ilele d

  $arbatori legale ce nu au fo$t compen$ate core$pun&ator cu ore libere platite $e acorda un $pode 100H din $alariul de ba&a

  d# pentru vecime in munca, minimum 5H pentru 3 ani vecime $i maimum 25H la vecime de pe$te 20 de ani, din $alariul de ba&a

  e# pentru lucrul in timpul noptii, 25H din $alariul de ba&af# pentru eercitarea $i a unei alte functii $e poate acorda un $por de pana la 50H din

  $alariul de ba&a al functiei inlocuite ca&urile in care $e aplica acea$ta prevedere $i cuantumu$e vor $tabili prin negocieri la contractele colective de munca la nivel de ramura, grupuri dunitati $au unitati.

  !rin contractul colectiv de munca la nivel de ramura, grupuri de unitati $i unitati pot fnegociate $i alte categorii de $poruri ($por de i&olare, $por pentru folo$irea unei limbi $traine daca ace$ta nu e$te cuprin$a in obligatiile po$tului F etc.#.

  Adaosurile la salariul de ba(a $unt, conform art.42 al Contractului colectiv dmunca unic la nivel national "e anul .::@.:8:! urmatoarele

  a# adao$ul de acord

  44

 • 7/24/2019 Suport Curs Inspector Resurse Umane Legislatia Muncii

  45/100

  b# premiile acordate din fondul de premiere, calculate intr-o proportie de minimum1,5H din fondul de $alarii reali&at lunar $i cumulat

  c# alte adao$uri, convenite la nivelul unitatilor $i in$titutiilor.(2# lte venituri $unta# cota-parte din profit ce $e reparti&ea&a $alariatilor, care e$te de pana la 10H in ca&u

  $ocietatilor comerciale $i de pana la 5H in ca&ul regiilor autonome

  b# ticetele de ma$a, ticetele cadou, ticetele de cre$a, $i alte in$trumente $imilaracordate conform prevederilor legale $i intelegerii partilor.

  +aca $alariul de ba&a con$tituie partea principala a $alariului, adao$urile $i $porurilcon$tituie partea variabila a ace$tuia. dao$urile $i $porurile la $alariul de ba&a $e iau in calcula $tabilirea drepturilor care $e determina in raport de $alariu, in ma$ura in care $e prevede prilege.

  In timp ce $alariul de ba&a $e $tabile$te, dupa cum am amintit, in raport cu calificareaimportanta $i compleitatea lucrarilor ce revin unui $alariat, adao$urile $i $porurile la $alariude ba&a $e acorda numai in raport cu re&ultatele obtinute, conditiile concrete in care $de$fa$oara activitatea $i, dupa ca&, vecimea in munca.

  dao$urile $i $porurile la $alariul de ba&a $unt nelimitate, in concreti&area functie$timulatoare pe care ace$tea le au.

  !atronul trebuie $a a$igure conditiile nece$are reali&arii de catre fiecare $alariat $arcinilor ce ii revin in cadrul programului &ilnic de munca $tabilit.

  In $ituatia in care patronul nu poate a$igura pe durata &ilei de lucru, partial $au totalconditiile nece$are reali&arii $arcinilor de $erviciu, el e$te obligat $a platea$ca $alariatilo$alariul de ba&a pentru timpul cat lucrul a fo$t intrerupt.

  In ca&uri eceptionale, cand din motive tenice $au din alte motive activitatea a fo$intrerupta, $alariatii vor primi "5H din $alariul de ba&a individual avut, cu conditia c

  incetarea lucrului $a nu $e fi produ$ din vina lor $i daca in tot ace$t timp au rama$ la di$po&itiunitatii (art.43 alin.3#.

  In vederea arantarii dre"tului la salariu, art.:3 al Legii nr. 18:/1999, privin$olutionarea conflictelor de munca, precum $i art.2"" al odului muncii prevad cneeecutarea unei otarari 'udecatore$ti definitive privind plata $alariilor, in termen de 15 &ilcalculate de la data cererii de eecutare adre$ate unitatii con$tituie infractiune $i $e pedep$e$tcu inci$oare de la 3 luni la 8 luni $au cu amenda.

  +e a$emenea, $alariul e$te confidential, anga'atorul avand obligatia de a lua ma$urilnece$are pentru a$igurarea confidentialitatii $alariilor, $i $e plate$te inaintea oricaror altoobligatii bane$ti ale anga'atorilor (art.158 odul muncii#.

  7alariul nu poate fi urmarit $au retinut decat in ca&urile $i in conditiile preva&ute dlege.

  etinerile cu titlu de daune cau&ate anga'atorului, per$oana 'uridica $au fi&ica, nu pot fefectuate decat daca datoria $alariatului e$te $cadenta, licida $i eigibila $i a fo$t con$tatata catare printr-o otarare 'udecatorea$ca definitiva $i irevocabila (art.184 alin.(2#, odul muncii#

  In ca&ul pluralitatii de creditori, va fi re$pectata urmatoarea ordine (art.184 alin.(3## a# obligatiile de intretinere, conform odului familiei

  b# contributiile $i impo&itele datorate catre $tat45

 • 7/24/2019 Suport Curs Inspector Resurse Umane Legislatia Muncii

  46/100

  c# daunele cau&ate proprietatii publice prin fapte ilicited# acoperirea altor datorii.etinerile din $alariu, cumulate, nu pot depa$i in fiecare luna, 'umatate din $alariul ne

  ( art. 184 alin. (4##.Inter&icerea oricarei retineri din $alariu, fara ca ei$tenta datoriei $a fi fo$t $tabilita prin

  otarare 'udecatorea$ca definitiva $i irevocabila a fo$t apreciata in unele opinii ca fiind d

  natura $a incalce di$po&itiile art.134 alin.(2# din on$titutie, fiind contrara libertatcontractuale, precum $i libertatii comertului.

  a$pun&and ace$tei critici, prin Deci(ia nr# .1/.. ianuarie .::>! CurteConstitutionalaa preci&at ca di$po&itiile art.184 din odul muncii $unt menite $a eliminarbitrariul din reglementarile anterioare, cand conducerea unitatii $tabilea ei$tenta pagubeiintinderea ace$teia, lua ma$uri de recuperare prin di$po&itie de imputare $i proceda deindata lretinerea din drepturile $alariale, urmand ca $alariatul $a $e adre$e&e organelor de 'uri$dicti

  pentru apararea intere$elor $ale legitime. In conditiile statului de dre"t , valoare con$acratprin art.1 alin.(3# din on$titutie, ra$punderea patrimoniala pentru daune $e impune $a $$tabilea$ca de catre in$tantele de 'udecata, care, potrivit art. 123 alin.(1# din on$titutieinfaptuie$c 'u$titia in numele legii. cela$i principiu con$titutional mai impune ca oriceecutare $ilita $a aiba la ba&a un titlu eecutoriu valabil. cea$ta in$a nu le&ea&a libertatecontractuala, deoarece partile contractante pot conveni de comun acord a$upra modalitatilode eecutare $au de $tingere a obligatiilor lor reciproce. +e a$emenea, nu e$te ingradit nicdreptul $alariatului $a con$imta de bunavoie la recuperarea eventualelor daune cau&ate de elfara $a a$tepte pronuntarea unei otarari 'udecatore$ti. Ipote&a reglementata de alin.(2# adi$po&itiei legale criticate $e refera doar la $ituatiile in care $alariatul nu acopera de bunavoidauna cau&ata anga'atorului.

  urtea on$titutionala a mai invocat $i conformitatea normei din odul Muncii cu

  prevederile art.: alin.(1# din Conventia Orani(atiei Internationale a Muncii "rivin"rotectia salariului nr# 9/8919! ratificata de omania $i pre&entata la inceputul ace$tucapitol, prevederi potrivit carora retinerile din salariu nu vor fi autori(ate decat inconditiile si limitele "rescrise de leislatia nationala sau stabilite "rintrun contraccolectiv ori o 'otarare arbitrala#

  ationamentul urtii on$titutionale e$te corect, dar, daca luam in con$iderargreutatile pe care le intampina $i$temul 'udecatore$c autoton, celeritatea nefiind punctul $auforte, ar fi fo$t poate util $a $e accentue&e a$upra faptului ca normele internationale, cdeo$ebire onventia .I.M. nr.95/1949, epre$ mentionata, permit $tabilirea conditiilor $limitelor in care pot fi operate retinerile din $alariu $i prin contractele colective de munca.

  'utoarele pentru incapacitate temporara de munca, compen$atia acordata $alariatilor ica& de de$facere a contractului individual de munca pe ba&a oricaror di$po&itii legale, precum$i $umele cuvenite $omerilor, potrivit legii, nu pot fi urmarite decat pentru $ume datorate ctitlu de obligatie de intretinere $i de$pagubiri pentru repararea daunelor cau&ate prin moart$au prin vatamari corporale, daca legea nu di$pune altfel. rmarirea drepturilor mentionate inace$t ca& $e va putea face in limita a 1/2 din cuantumul ace$tora.

  locatiile de $tat $i indemni&atiile pentru copii, a'utoarele de maternitate, cele acordatin ca& de dece$, bur$ele de $tudii acordate de $tat, diurnele, precum $i orice alte a$emene

  48

 • 7/24/2019 Suport Curs Inspector Resurse Umane Legislatia Muncii

  47/100

  indemni&atii cu de$tinatie $peciala, $tabilite potrivit legii, nu pot fi urmarite pentru nici un fede datorii.

  oate drepturile bane$ti cuvenite $alariatilor $e plate$c inaintea oricaror obligatii bane$tale unitatii. In ca& de faliment $au licidare 'udiciara, $alariatii au calitatea de creditor

  privilegiati, iar drepturile lor bane$ti con$tituie creante privilegiate, urmand $a fie platitintegral, inainte de a-$i revendica cota-parte ceilalti creditori (art.4: al ontractului olectiv

  de Munca unic la nivel national pe anul 2003-2004#.

  *ondul de arantare "entru "lata creantelor salariale

  rmarind integrarea in tetul odului muncii a onventiei rgani&atiei Internationale Muncii nr.1"3/1992 privind protectia creantelor lucratorilor in ca& de in$olvabilitate a celucare anga'ea&a, precum $i a +irectivei .. nr.:0/9:"/ din 20.K.19:0 privind armoni&arelegi$latiilor $tatelor membre referitoare la protectia $alariatilor in ca&ul in$olvabilitat

  patronului, un capitol $pecial $e refera la Dondul de garantare pentru plata creantelor $alarialcon$tituit de anga'atori, ca o concreti&are a obligatiei ace$tora de a-$i a$igura proprii $alariatcontra ri$cului de neplata a $umelor ce le $unt datorate in eecutarea contractului de munc$au ca urmare a incetarii ace$tuia.

  +at fiind ca ace$te prevederi au $u$citat luari de po&itii din partea partenerilor $ociali, itetul final al odului Muncii $e la$a in $arcina unei viitoare legi $peciale $tabilirea modulude con$tituire $i utili&are a fondului de garantie, retinandu-$e, totu$i, la art.18: odul Muncinece$itatea re$pectarii urmatoarelor principii

  a# patrimoniul in$titutiilor de admini$trare a fondurilor trebuie $a fie independent dcapitalul de eploatare al unitatilor $i trebuie $a fie con$tituit a$tfel incat a$upra ace$tuia $a n

  poata fi pu$ $ece$tru in cur$ul procedurii in ca& de in$olvabilitateb# anga'atorii trebuie $a contribuie la finantare in ma$ura in care acea$ta nu e$t

  acoperita integral de catre autoritatile publicec# obligatia de plata a in$titutiilor de admini$trare a fondurilor va ei$ta independent d

  indeplinirea obligatiei de contributie la finantare.

  2rotectia dre"turilor salariatilor in ca(ul transferului intre"rinderii! al unitatii sau alunei "arti ale acesteia

  In conformitate cu prevederile +irectivei .. nr.2001/23/ a on$iliului din 1martie 2001 privind apropierea legi$latiilor $tatelor membre relative la mentinerea drepturilolucratorilor in ca&ul tran$ferurilor intreprinderilor, $tabilimentelor $au partilor de intreprinder$au $tabilimente, odul Muncii prevede la art.189-1"0 ca $alariatii beneficia&a de protectidrepturilor lor in ca&ul in care $e produce un tran$fer al intreprinderii, al unitatii $au al uno

  parti ale ace$teia catre un alt anga'ator, potrivit legii.+repturile $i obligatiile cedentului, care decurg dintr-un contract $au raport de munc

  ei$tent la data tran$ferului, vor fi tran$ferate integral ce$ionarului.4"

 • 7/24/2019 Suport Curs Inspector Resurse Umane Legislatia Muncii

  48/100

  +upa data tran$ferului, cedentul va continua $a fie ra$pun&ator in privinta obligatiiloi&vorate din raporturile de munca $tabilite inainte de data tran$ferului $i neeecutate la termen

  ran$ferul intreprinderii, al unitatii $au al unor parti ale ace$teia nu poate con$titumotiv de concediere individuala $au colectiva a $alariatilor de catre cedent $au de catrce$ionar.

  edentul $i ce$ionarul au obligatia de a informa $i de a con$ulta, anterior tran$ferulu

  $indicatul $au, dupa ca&, repre&entantii $alariatilor cu privire la implicatiile 'uridiceeconomice $i $ociale a$upra $alariatilor, decurgand din tran$ferul dreptului de proprietate.

 • 7/24/2019 Suport Curs Inspector Resurse Umane Legislatia Muncii

  49/100

  Tim"ul de munca

  $te de natura raportului 'uridic i&vorat din inceierea unui contract individual dmunca ca de$fa$urarea activitatii $a aiba loc prin re$pectarea unui program de lucru, muncaavand un caracter de continuitate.

  !e de alta parte, reglementarea timpului de munca are ratiuni $ociale (protectia $anatati

  fi&ice $i morale a lucratorului, facilitarea vietii $ale familiale, civice $i intelectuale#, dar $economice ( evitarea diminuarii randamentului muncii, precum $i reducerea $oma'ului, i$pecial cel tenologic#.

  Modul de organi&are a timpului de lucru, a pau&elor, evidenta pre&entei per$oaneloincadrate in munca, $e $tabile$c prin regulamentul de ordine interioara. n rol important inace$t $en$ il au $i contractele colective de munca.

  Durata normala a tim"ului de muncanu poate depa$i 40 de ore pe $aptamana $i : orpe &i. +e altfel, ciar on$titutia prevede la art.3: alin.(3# ca durata normala a &ilei de lucre$te, in medie, de cel mult : ore.

  onform art.111 alin.(1# din odul Muncii, durata maima legala a timpului de muncnu poate dep@=i 4: de ore pe $@pt@m?n@, inclu$iv orele $uplimentare. !rin ecep>ie, durattimpului de munca, ce include =i orele $uplimentare, poate fi prelungit@ pe$te 4: de ore p$aptamana, cu condi>ia ca media orelor de munca, calculat@ pe o perioada de referinta de 3luni calendari$tice, $a nu dep@=ea$c@ 4: de ore pe $aptamana.

  !entru anumite $ectoare de activitate, unit@>i $au profe$ii $tabilite prin contractucolectiv de munca unic la nivel na>ional, $e pot negocia, prin contractul colectiv de munca lnivel de ramura de activitate aplicabil, perioade de referinta mai mari de 3 luni, dar care $a nudep@=ea$c@ 12 luni. ce$te prevederi nu $e aplica tinerilor care nu au

 • 7/24/2019 Suport Curs Inspector Resurse Umane Legislatia Muncii

  50/100

  mobil@, ile comerciale =i regiile autonome pot $tabili, cu acordurepre&entan>ilor ale=i ai $alaria>ilor, ca ile comerciale, regiile autonome, in$titu>iile bugetare =i alte per$oane 'uridice

  c@ror activitate nu $e poate

 • 7/24/2019 Suport Curs Inspector Resurse Umane Legislatia Muncii

  51/100

  *orma de munc@ cuprinde timpul productiv, timpul pentru ional@ $-a pronun>at in?nd c@ normele de munc@, fiind elemente e$en>iale ale contractului individuade munc@, $unt indi$olubil legate de ilor. !rin urmare, obliga>ia impu$anga'atorului prin art.129, ca, la elaborarea $au la reeaminarea normelor de munc@, $@ $olicitacordul $indicatului, nu e$te contrar@ prevederilor con$titu>ionale, ci, dimpotriv@, ele ional iile art.9.

  En $u$>inerea deci&iei $ale, urtea on$titu>ional@ a mai invocat =i di$po&i>iile, ccaracter general, cuprin$e ional cu privire la drepturileconomice, $ociale =i culturale, care prev@d dreptul pe care ile altora).

  Durata redus4 a tim"ului de munc4

  rebuie ii epre$e i au dreptul legal de a de$f@=ura o munc@ cu duratredu$@.

  En ace$t $en$, f@c?nd aplicarea de principiu a art.113 al odului Muncii, a fo$t adoptatLegea nr.31/1991 privind $tabilirea duratei timpului de munc@ $ub : ore pe &i pentru $alaria>icare lucrea&@ ii deo$ebite F v@t@m@toare, grele $au periculoa$e (M. nr.84/2".03.1991#.

  En temeiul ace$tei legi, $alaria>ii care de$f@=oar@ efectiv =i permanent activitatea ii care lucrea&@ ii deo$ebite F v@t@m@toare, grele $apericuloa$e F condi>ii de men>inere a $t@rii de $@natate =i de refacere a capacit@>ii de munc@.

  +e a$emenea, durata reducerii timpului de munc@ =i nominali&area per$onalului carbeneficia&@ de program de munc@ $ub : ore pe &i $e $tabile$c prin negocieri ii $alaria>ilor.

  $erie de categorii de $alaria>i beneficia&@ =i ele de reducerea timpului de munc@

  ce$tea $unt- tinerii p?n@ la 1: ani lucrea&@ 8 ore pe &i, f@r@ ca prin acea$ta $@ fie afectat $alariul d

  ba&@ =i vecimea

 • 7/24/2019 Suport Curs Inspector Resurse Umane Legislatia Muncii

  53/100

  b# $alariatul care efectuea&@ munca de noapte ie de cel pu>in 30H din timpul $alunar de lucru. +urata normal@ a timpului de lucru, pentru $alariatul de noapte, nu va dep@=i o medie d: ore pe &i, calculat@ pe o perioada de referinta de maimum 3 luni calendari$tice, cure$pectarea prevederilor legale cu privire la repau$ul $@pt@m?nal. +urata normal@ a timpului de lucru, pentru $alaria>ii de noapte a c@ror activitate $

  de$f@=oar@ ii $peciale $au deo$ebite de munca, $tabilite potrivit di$po&i>iilor legale, nva dep@=i : ore pe parcur$ul oric@rei perioade de 24 de ore, ii de noapte beneficia&@ fie de program de lucru redu$ cu 1 or@, fa>@ de duratnormal@ a &ilei de munc@, f@r@ ca acea$ta $@ duc@ la $c@derea $alariului de ba&@, fie de un $pola $alariu de minimum 15H din $alariul de ba&@, pentru fiecare or@ de munc@ de noapt

  pre$tat@ (art.123#.La unit@>ile unde proce$ul muncii e$te neiile $pecifice ale muncii

  impun, programul de lucru din timpul nop>ii poate fi egal cu cel al &ilei.Munca pre$tat@ ii in 'um@tate din programul de lucru.6eneficiari ai $porului pentru munca de noapte $unt =i $alaria>ii ale c@ror programe d

  lucru au fo$t redu$e $ub : ore pentru condi>ii deo$ebite F v@t@m@toare, grele $au periculoa$e, ii (cu ecep>ia tinerilor

 • 7/24/2019 Suport Curs Inspector Resurse Umane Legislatia Muncii

  54/100

  Munca $uplimentar@ $e compen$ea&@ prin ore libere pl@tite,

 • 7/24/2019 Suport Curs Inspector Resurse Umane Legislatia Muncii

  55/100

  r@ciun $au 2 &ile pentru fiecare dintre dou@ $@rb@tori religioa$e anuale, declarata$tfel de cultele religioa$e legale, altele dec?t cele cre=tine, pentru per$oanelapar>in?nd ace$tora.

  Concediul de odi'n4

  Legea nr.8/1992 privind concediul de odin@ =i alte concedii ale $alaria>ilor care $tabilit principiile fundamentale ale concreti&@rii unui drept fundamental al $alaria>ilor, $anume dreptul la odina a fo$t abrogata prin noul od al muncii care a reluat ace$te princip$i a $tabilit o $erie de garantii 'uridice $uplimentare.

  !rincipiul fundamental in materie e$te acela conform caruia durata efectiva concediului de odina , $e $tabile$te prin negociere, e$te preva&uta in contractul individual dmunca $i $e acorda proportional cu activitatea pre$tata intr-un an calendari$tic.

  +reptul la concediu de odina nu poate forma obiectul vreunei ce$iuni, renuntari $alimitari ( art.139 alin. (2# odul Muncii#.

  Legea in$tituie o durata minima a concediului anual de odina platit de 20 &illucratoare (art.140#.

  7alariatii care lucrea&a in conditii grele, periculoa$e $au vatamatoare, neva&atorii $tinerii in var$ta de pana la 1: ani beneficia&a de un concediu de odina $uplimentar de ce

  putin 3 &ile (art.142#.!entru perioada concediului de odina $alariatul beneficia&@ de o indemni&a>ie d

  concediu, care nu poate fi mai mica dec?t $alariul de ba&a, indemni&a>iile =i $porurile ccaracter permanent cuvenite pentru perioada re$pectiva, prev@&ute ia de concediu de odina repre&int@ media &ilnica a drepturilor $alarial

  ($alariul de ba&a, indemni&a>iile =i $porurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioadre$pectiva # din ultimele 3 luni anterioare celei ia de concediu de odin@ $e pl@te=te cu cel pu>in 5 &ile ileconomico-financiare ale unit@>ii, pe l?ng@ indemni&a>ia de concediu $@ $e pl@tea$c@ =i o primde vacan>@ (art.59 alin.(3# ontractul colectiv de munc@ unic la nivel na>ional pe anul 200"2010#.

  +reptul la concediul de odin@ pl@tit $e eercit@ prin efectuarea $a

 • 7/24/2019 Suport Curs Inspector Resurse Umane Legislatia Muncii

  56/100

  fectuarea concediului de odin@ $e reali&ea&@ ia de a $uporta toate celtuielile $alariatului =i al

  familiei $ale, nece$are

 • 7/24/2019 Suport Curs Inspector Resurse Umane Legislatia Muncii

  57/100

  nga'atorul poate re$pinge $olicitarea $alariatului numai cu acordul $indicatulurepre&entativ $au dup@ ca& acordul repre&enta>ilor $alaria>ilor, =i numai dac@ ab$en>$alariatului ar pre'udicia grav de$f@=urarea activit@>ii (art.150#.

  !e de alt@ parte, ilord# procedura de $olu>ionare a cererilor $au reclama>iilor individuale ale $alaria>ilore# reguli concrete privind di$ciplina muncii iunile aplicabileg# reguli referitoare la procedura di$ciplinar@

  # modalit@>ile de aplicare a altor di$po&i>ii legale $au contractuale $pecifice.egulamentul intern $e aduce la cuno=tin>a $alaria>ilor prin gri'a conduc@torului unit@>i

  =i @ de $alaria>i din momentul @rii ace$tora (art.259 alin.(1##rice $alariat intere$at poate $e$i&a anga'atorul cu privire la di$po&i>iile regulamentulu

  intern, elor 'udec@tore=ti, care pot fi $e$i&ate ia de a re$pectdi$ciplina muncii.

  @$punderea di$ciplinar@ pre$upune e5"

 • 7/24/2019 Suport Curs Inspector Resurse Umane Legislatia Muncii

  58/100

  - ei$ten>a unor abateri de la obliga>iile de $erviciu ale $alariatului, inclu$iv ie- prin fapta $a $alariatul $@ fi adu$ atingere ordinii nece$are bunei de$f@=ur@ri a activit@>

  @, ace$tea pre$upun iilor de $erviciu, precum =i re$pectarea normelode comportare. !rin obliga>iile de $erviciu $e elege compleul de iei dmunc@. =adar, antrenarea r@$punderii di$ciplinare poate avea loc numai dac@ abaterea a fo$$@v?r=it@ de un $alariat, deci de o per$oan@ care $e afl@

 • 7/24/2019 Suport Curs Inspector Resurse Umane Legislatia Muncii

  59/100

  unui contract de munc@. !er$oanele care fac parte din con$ilii de admini$tra>ie r@$pundi$ciplinar i.

  7@v?r=irea unei a$tfel de fapte are ca finalitate un re&ultat d@un@tor rela>iei de munc@7untem a unei abateri di$ciplinare iunile pe care anga'atorul le poate aplic$alariatului care $@v?r=e=te o abatere di$ciplinar@. ce$te $anc>iuni $e pot aplica numai iunile di$ciplinare pe care le poate aplicanga'atorul iei iei de conducere pe o perioad

  de 1-3 luni cu 5-10Hf# de$facerea di$ciplinar@ a contractului de munc@.

  men&ile di$ciplinare $au orice alte $anc>iuni di$ciplinare pecuniare $unt inter&i$e.+e a$emenea, pentru aceea=i abatere di$ciplinar@ nu $e poate aplica dec?t o $ingur

  $anc>iune.

  59

 • 7/24/2019 Suport Curs Inspector Resurse Umane Legislatia Muncii

  60/100

  a#)vertimentul criverti$mentul $e comunic@ $alariatului ionat c@ $-

  luat act de abaterea $@v?r=it@ de ace$ta. +e a$emenea, $e pune iune di$ciplinar@ cu efecte iunilor di$ciplinare prev@&ute de noul od al Muncii e$te tocmai ace$efect precump@nitor pecuniar, vi&?ndu-$e mai pu>in $timularea r@$punderii profe$ionale =autodi$ciplinarea $alariatului.

  e#-educerea alariului de ba" !i/au a indemni"aiei de conducere pe o perioad de 1&3