23
SÜT MAKİNASI ve SÜT MAKİNASI ve SÜT HİJYENİ SÜT HİJYENİ

SÜT MAKİNASI ve SÜT HİJYENİ

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SÜT MAKİNASI ve SÜT HİJYENİ. Sağlıklı bir süt sağım ünitesi. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: SÜT MAKİNASI ve SÜT HİJYENİ

SÜT MAKİNASI ve SÜT MAKİNASI ve SÜT HİJYENİSÜT HİJYENİ

Page 2: SÜT MAKİNASI ve SÜT HİJYENİ

Sağlıklı bir süt sağım Sağlıklı bir süt sağım ünitesiünitesi

Page 3: SÜT MAKİNASI ve SÜT HİJYENİ

SAĞIMIN ÖNEMİ: SAĞIMIN ÖNEMİ:       Süt sığırcılığında, fazla miktarda ve       Süt sığırcılığında, fazla miktarda ve kaliteli süt elde edilmesi amaçlanır. Sütün, kaliteli süt elde edilmesi amaçlanır. Sütün, memeye zarar vermeden alınması gerekir. memeye zarar vermeden alınması gerekir. Eğer sağım uygun bir şekilde yapılmaz Eğer sağım uygun bir şekilde yapılmaz ise, hem alınan süt miktarı azalır, hem de ise, hem alınan süt miktarı azalır, hem de meme hastalıkları oluşur. Bu da kârı meme hastalıkları oluşur. Bu da kârı azaltır.      azaltır.     

Page 4: SÜT MAKİNASI ve SÜT HİJYENİ

Memenin yıkanıp temizlenmesi, meme Memenin yıkanıp temizlenmesi, meme başlarına yapılan masaj, buzağının sağım başlarına yapılan masaj, buzağının sağım yerinde oluşu gibi faktörlerle meme yerinde oluşu gibi faktörlerle meme uyarılarak memeden sütün akışı başlatılır. uyarılarak memeden sütün akışı başlatılır. Uyarının yapılmasını izleyen en geç bir Uyarının yapılmasını izleyen en geç bir dakika içinde sağım başlatılıp 10 dakika dakika içinde sağım başlatılıp 10 dakika içinde tamamlanmalıdır. Aksi taktirde içinde tamamlanmalıdır. Aksi taktirde memedeki sütün bir kısmı içeride kalır. memedeki sütün bir kısmı içeride kalır.

Page 5: SÜT MAKİNASI ve SÜT HİJYENİ

            İneğe yapılacak kötü muamele, gürültü İneğe yapılacak kötü muamele, gürültü veya ineğin kızmasına neden olabilecek veya ineğin kızmasına neden olabilecek herhangi bir olay meme uygun şekilde herhangi bir olay meme uygun şekilde uyarılmış olsa bile süt çıkışını uyarılmış olsa bile süt çıkışını engelleyebilir. Bu olay ineğin sütünü engelleyebilir. Bu olay ineğin sütünü tutması  olarak isimlendirilir. Böylece tutması  olarak isimlendirilir. Böylece memeden alınamayan süt miktarı artar. memeden alınamayan süt miktarı artar.       Bir ineğin sağımı 7-10 dakika içinde       Bir ineğin sağımı 7-10 dakika içinde tamamlanmalıdır tamamlanmalıdır

Page 6: SÜT MAKİNASI ve SÜT HİJYENİ

SAĞIM TEKNİKLERİSAĞIM TEKNİKLERİ

Süt sığırcılığında genel olarak 12 saat Süt sığırcılığında genel olarak 12 saat aralıklarla 2 sağım aralıklarla 2 sağım uygulanır.Memesinden süt akıtan veya uygulanır.Memesinden süt akıtan veya kendi memesini emen inekler günde 3-4 kendi memesini emen inekler günde 3-4 kez sağılabilir. kez sağılabilir.

Page 7: SÜT MAKİNASI ve SÜT HİJYENİ

  Sağıma başlamadan önce Sağıma başlamadan önce şunlar yapılmalıdır:şunlar yapılmalıdır:

1. İneğin memesi ve meme başları ılık su ile 1. İneğin memesi ve meme başları ılık su ile yıkanmalıdır. Yıkamadan sonra temiz bir bez yıkanmalıdır. Yıkamadan sonra temiz bir bez veya kağıt havlu ile kurulanmalıdır. Kağıt havlu veya kağıt havlu ile kurulanmalıdır. Kağıt havlu pahalı olmasına rağmen çok sağlıklıdır. pahalı olmasına rağmen çok sağlıklıdır. Memenin hastalanmasını önler. Memenin hastalanmasını önler.

2. Sağımın başında her meme başından çok az 2. Sağımın başında her meme başından çok az miktarda sütü yere sağmak suretiyle ön sağım miktarda sütü yere sağmak suretiyle ön sağım yapılmalıdır.yapılmalıdır.

3. Sağımcıların elleri, lastik çizmeleri, sağım 3. Sağımcıların elleri, lastik çizmeleri, sağım tulumları ve sağım aletleri temiz olmalıdır.tulumları ve sağım aletleri temiz olmalıdır.

Page 8: SÜT MAKİNASI ve SÜT HİJYENİ

4. Meme uygun şekilde uyarılarak sütün 4. Meme uygun şekilde uyarılarak sütün indirilmesi sağlanır. Makinanın sağım indirilmesi sağlanır. Makinanın sağım başlıkları takılarak sağıma başlanır. başlıkları takılarak sağıma başlanır.

5. Sağımcı sadece sağımla 5. Sağımcı sadece sağımla ilgilenmelidir.ilgilenmelidir.

Page 9: SÜT MAKİNASI ve SÜT HİJYENİ
Page 10: SÜT MAKİNASI ve SÜT HİJYENİ
Page 11: SÜT MAKİNASI ve SÜT HİJYENİ

Makine ile süt sağımında 12 Makine ile süt sağımında 12 önemli kuralönemli kural

1.  1. Meme sağlığını düzenli olarak kontrol ediniz. 2. Sağım sırasını düzenleyiniz. (Önce genç, sonra yaşlı, en son tedavi görmüş inekler sağılır)

3. Her zaman ön sağım  yapınız! 4. Memeleri dikkatle temizleyiniz.

Page 12: SÜT MAKİNASI ve SÜT HİJYENİ

SAĞIM SIRASINDA:SAĞIM SIRASINDA:

5. Sağım vakumunu kontrol ediniz.6. Memenin  hazırlanmasından hemen sonra sağım başlıklarını yerleştirip hortumları ayarlayınız. 7. Aşırı sağım yapmayınız. 8. Meme ucunda süt kalmaması için memeyi sürekli kontrol ediniz.

Page 13: SÜT MAKİNASI ve SÜT HİJYENİ

 SAĞIM SONRASINDA:

Page 14: SÜT MAKİNASI ve SÜT HİJYENİ

9. Memeleri hemen dezenfektan dolu kaba daldırınız.9. Memeleri hemen dezenfektan dolu kaba daldırınız.10. Sağım ekipmanlarını hemen deterjanlı suda 10. Sağım ekipmanlarını hemen deterjanlı suda temizleyiniz.temizleyiniz.11. Sütü hemen soğutarak, bakteri üremesine engel 11. Sütü hemen soğutarak, bakteri üremesine engel olunuz. olunuz. 12. Ekipmanlarınızın bakımını ve servisini düzenli 12. Ekipmanlarınızın bakımını ve servisini düzenli olarak yaptırınız. olarak yaptırınız.

13.Sağım makinası ,güğüm,kova vb.ekipmanlar 13.Sağım makinası ,güğüm,kova vb.ekipmanlar sağımdan sonra kesinlikle ahırda bırakılmamalıdır. sağımdan sonra kesinlikle ahırda bırakılmamalıdır.

14.Memesinde problem olan (örn. Mastitis) ineğin 14.Memesinde problem olan (örn. Mastitis) ineğin sütü ayrı sağılmalı diğer sütlerle karıştırılmamalıdır.sütü ayrı sağılmalı diğer sütlerle karıştırılmamalıdır.

Page 15: SÜT MAKİNASI ve SÜT HİJYENİ

15.Antibiyotik iğnesi yapılan ineğin sütü 15.Antibiyotik iğnesi yapılan ineğin sütü (antibiyotiğin türüne göre) en az 4-7 (antibiyotiğin türüne göre) en az 4-7 gün süre ile ayrı sağım yapılmalı ve gün süre ile ayrı sağım yapılmalı ve diğer sütlerle kesinlikle diğer sütlerle kesinlikle karıştırılmamalıdır.İmha edilmelidir.karıştırılmamalıdır.İmha edilmelidir.

16-Yeni doğum yapmış olan ineğin sütü 16-Yeni doğum yapmış olan ineğin sütü en az 7 gün süreyle ayrı sağılmalı ve en az 7 gün süreyle ayrı sağılmalı ve diğer sütlerle karıştırılmamalıdır.diğer sütlerle karıştırılmamalıdır.

17.Sağım makinası ve ekipmanlarında 17.Sağım makinası ve ekipmanlarında

Page 16: SÜT MAKİNASI ve SÜT HİJYENİ
Page 17: SÜT MAKİNASI ve SÜT HİJYENİ

KALİTELİ SÜT NASIL ÜRETİLİR KALİTELİ SÜT NASIL ÜRETİLİR ??

Süt insanlar için mükemmel bir besin kaynağıdır. Sütün Süt insanlar için mükemmel bir besin kaynağıdır. Sütün kalitesini birçok faktör etkiler. Bunlar ineğin sağlığı, süt kalitesini birçok faktör etkiler. Bunlar ineğin sağlığı, süt kovaları, süt kapları ve sağım makinesinin temizliği, kovaları, süt kapları ve sağım makinesinin temizliği, sağım kurallarına uyma ve sağılan sütün sağım kurallarına uyma ve sağılan sütün soğutulmasıdır. soğutulmasıdır.       Kaliteli süt elde etmenin ilk şartı ineğin sağlıklı       Kaliteli süt elde etmenin ilk şartı ineğin sağlıklı olmasıdır.olmasıdır.

Soğutulan süt en kısa zamanda işleneceği üniteye Soğutulan süt en kısa zamanda işleneceği üniteye ulaştırılmalıdır. Mikroorganizmalar arasında soğuk ulaştırılmalıdır. Mikroorganizmalar arasında soğuk seven, ılık seven, sıcak seven mikropların bulunduğu seven, ılık seven, sıcak seven mikropların bulunduğu unutulmamalıdır. unutulmamalıdır.

Page 18: SÜT MAKİNASI ve SÜT HİJYENİ

            Sütle bulaşan hastalıkların bir kaynağı da Sütle bulaşan hastalıkların bir kaynağı da insandır. Bu nedenle bakıcı, sağımcı ve süt insandır. Bu nedenle bakıcı, sağımcı ve süt kapları ile uğraşan kişilerin temiz ve sağlıklı kapları ile uğraşan kişilerin temiz ve sağlıklı olması gereklidir. Sağımda kullanılan kova, olması gereklidir. Sağımda kullanılan kova, sağım makineleri ve güğümlerin her kullanımdan sağım makineleri ve güğümlerin her kullanımdan sonra ilaçlı su ile temizlenmesi gereklidir.sonra ilaçlı su ile temizlenmesi gereklidir.              Her sağımdan sonra süt hemen ahırdan Her sağımdan sonra süt hemen ahırdan çıkarılmalıdır. Aksi halde ahırın kokusu kısa çıkarılmalıdır. Aksi halde ahırın kokusu kısa sürede süte geçer. Güğüm kullanılan çiftliklerde sürede süte geçer. Güğüm kullanılan çiftliklerde sağılmış olan süt, en az 4 katlı bir tülbentten sağılmış olan süt, en az 4 katlı bir tülbentten süzülmeli ve tülbent her sağımdan önce süzülmeli ve tülbent her sağımdan önce temizlenmelidir. Süt sağıldığında 37 0C’dir. temizlenmelidir. Süt sağıldığında 37 0C’dir. Sağımı izleyen 2 saat içerisinde sütün Sağımı izleyen 2 saat içerisinde sütün sıcaklığının 10 0C’ye düşürülmesi mikropların sıcaklığının 10 0C’ye düşürülmesi mikropların çoğalmasını önler.çoğalmasını önler.

Page 19: SÜT MAKİNASI ve SÜT HİJYENİ

Gelelim Süt’ün memeden çıktıktan sonraki Gelelim Süt’ün memeden çıktıktan sonraki hijyenine. Buradaki göstergemiz toplam bakteri hijyenine. Buradaki göstergemiz toplam bakteri sayısıdır. Bakteriler kirli malzeme, kötü soğutma sayısıdır. Bakteriler kirli malzeme, kötü soğutma ve ineklerin iyi temizlenmeden sağılması ile süt ve ineklerin iyi temizlenmeden sağılması ile süt içerisinde çoğalırlar. Ortam kirliliği ve sütün içerisinde çoğalırlar. Ortam kirliliği ve sütün geçtiği boruların kirli olması yine sütte toplam geçtiği boruların kirli olması yine sütte toplam bakteri sayısını arttırır. Kirlilik sütün (mikrobik) bakteri sayısını arttırır. Kirlilik sütün (mikrobik) kalitesini bozduğu gibi kötü koku ve kötü tada kalitesini bozduğu gibi kötü koku ve kötü tada sebep olur. Birden fazla ineğe kullanılmış sebep olur. Birden fazla ineğe kullanılmış havlular ya da iyi temizlenmemiş havlular yine havlular ya da iyi temizlenmemiş havlular yine kötü tada ve yüksek toplam bakteriye neden kötü tada ve yüksek toplam bakteriye neden olabilirler.olabilirler.

Page 20: SÜT MAKİNASI ve SÜT HİJYENİ

Çiftlikteki suyun hijyenik olmaması, kötü kokunun ve kötü Çiftlikteki suyun hijyenik olmaması, kötü kokunun ve kötü hijyenin sebebi olabilir. Sütün konulduğu süt tankı hijyenin sebebi olabilir. Sütün konulduğu süt tankı sistemli olarak temizlenmediyse yine aynı kötü sonuçlar sistemli olarak temizlenmediyse yine aynı kötü sonuçlar doğabilir. Sütdoğabilir. Süt

tanklarının deterjan, asit gibi gerekli solüsyonlarla tanklarının deterjan, asit gibi gerekli solüsyonlarla mutlaka temizlenmesi şarttır. mutlaka temizlenmesi şarttır.

Sağılan süt derhal soğutulmalıdır. Sütün ısısı Sağılan süt derhal soğutulmalıdır. Sütün ısısı mikroorganizmaların üremesi konusunda en büyük mikroorganizmaların üremesi konusunda en büyük etkendir. Sütün bakteri yükü 5°C’de 72 saat sonra iki etkendir. Sütün bakteri yükü 5°C’de 72 saat sonra iki katına bile çıkmazken, 15°C’de 24 saat sonra 37.000 , katına bile çıkmazken, 15°C’de 24 saat sonra 37.000 , 48 saat sonra 69.000, 72 saat sonra 76.000 katına çıkar.48 saat sonra 69.000, 72 saat sonra 76.000 katına çıkar.

Page 21: SÜT MAKİNASI ve SÜT HİJYENİ

Soğutulan süt en kısa zamanda Soğutulan süt en kısa zamanda işleneceği üniteye ulaştırılmalıdır. işleneceği üniteye ulaştırılmalıdır. Mikroorganizmalar arasında soğuk Mikroorganizmalar arasında soğuk seven, ılık seven, sıcak seven seven, ılık seven, sıcak seven mikropların bulunduğu unutulmamalıdır. mikropların bulunduğu unutulmamalıdır.

Page 22: SÜT MAKİNASI ve SÜT HİJYENİ

Kaliteli sütten kaliteli ürün olacağını Kaliteli sütten kaliteli ürün olacağını biliyoruz. Bunu yanı sıra kalitesiz süt hem biliyoruz. Bunu yanı sıra kalitesiz süt hem ürünün kalitesizliğine sebep olacak, hem ürünün kalitesizliğine sebep olacak, hem de miktarını düşürecektir. Kaliteli sütün de miktarını düşürecektir. Kaliteli sütün alıcısı her zaman hazırdır. Kaliteli süt alıcısı her zaman hazırdır. Kaliteli süt tekniğine uygun olarak sağılmış, derhal tekniğine uygun olarak sağılmış, derhal soğutulmuş, en kısa sürede işleneceği soğutulmuş, en kısa sürede işleneceği üniteye ulaştırılmış ve belli bir miktarı üniteye ulaştırılmış ve belli bir miktarı kapsayan süttür. kapsayan süttür.

Page 23: SÜT MAKİNASI ve SÜT HİJYENİ