Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

Embed Size (px)

Text of Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  1/71

  CUPRINS

  CAPITOLUL I DATE GENERALE PRIVIND AMENAJAREA HIDROENERGETICĂA RÂULUI JIU, AMENAJAREA LIVEZENI

  1.1. Schema de ame a!a"e1.#. Cad"$% &e'%'&(c "e&(' a%

  1.).Tec*' (ca "e&($ ((1.+. H(d"'&e'%'&(a "e&($ ((1. . -e 'me e (/(c' 0 &e'%'&(ce ac*$a%e1. . Se(2m(c(*a*ea "e&($ ((1.3. Ca"ac*e"(2*(c( &e e"a%e a%e ad$c4($ ( L(5e/e ( 0 M$"&a

  1.3.1. L'ca%(/a"e1.3.#. Da*e m'" '%'&(ce1.3.). Da*e &e'%'&(ce

  1.6. Ca"ac*e"(2*(c( m( e"a%'&' 7 8e*"'&a" (ce a% '"ma4($ (%'" d( 8e"(me*"$% ad$c4($ ( L(5e/e ( 7 M$"&a

  1.6.1. 9$%e*( e de a a%(/:;1 ( c' 2*a *a %$( P'(22' ,µ, m

  #.+. Ca"ac*e"(2*(c( *eh '%'&(ce#.+.1. A@"a/(5(*a*ea

  #. . Ca"ac*e"(2*(c( &e'meca (ce a%e "'c(%'" d( ma2(5

  CAPITOLUL III PARAMETRII DE PER-ORARE 0 MPUBCARE LA E ECUTATREADECANTORULUI SU9TERAN

  ).1. P"'(ec*a"ea 8a"ame*"(%'" de 8e" '"a"e 0 m8$>ca"e

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  2/71

  ).#. A%e&e"ea *(8$%$( de e?8%'/(5).). C' 2$m$% 28ec( (c de e?8%'/(5).+. N$m:"$% de &:$"(). . De*e"m( a"ea %$ &(m( &:$"(%'"

  CAPITOLUL IV STAREA SECUNDARĂ DE TENSIUNE N MASIV+.1. S*a"ea 2ec$ da": de *e 2($ e d'me ($% e%a2*(c+.#.S*a"ea 2ec$ da": de *e 2($ e d'me ($% 8%a2*(c 0 c%a2*(c

  CAPITOLUL V PRESIUNEA MINIERĂ.1. G"$8a (8'*e/e%'" '"4e%'"

  .1.1. I8'*e/a %$( M.M. P"'*'d(a ' '5

  .1.#. I8'*e/a %$( V.V. O"%'5.#. G"$8a (8'*e/e%'" de ( *e"ac4($ e "'c: 0 2$24( e"e

  .#.1. I8'*e/a %$( H. La@a22e

  .#.#. I8'*e/a %$( Sa%$2*(F(c/.). P"e2($ ea a8e(

  CAPITOLUL VI STUDIUL PROCESULUI DE 9ETONARE A DECANTORULUISU9TERAN

  .1. -a/e%e de e?ec$ (e a deca *'"$%$( 2$@*e"aț

  .# Ca%c$%$% 2$2 ( e"(( de ( (*(5eț.#.1. C"(*e"(( ce 2*a$ %a @a/a a%e&e"(( 2$2 ( e"(( de ( (*(5eț.#.#. D(me 2(' a"ea 2$2 ( e"(( de ( (*(5e a%e2eț

  .). G"a (c$% e?ec$ (e( deca *'"$%$( L(5e/e (ț

  CONCLUZII

  9I9LIOGRA-IE

  #

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  3/71

  CAPITOLUL I

  DATE GENERALE PRIVIND AMENAJAREAHIDROENERGETICĂ A RÂULUI JIU, AMENAJAREA LIVEZENI

  1.1. Schema de ame a!a"e

  I 5e2*(4(e a H(d"'e%ec*"(ca SA S$c$"2a%a T "&$ J($, a5 d ca 8"'(ec*a9$c$"e>*(, ame a!a"ea h(d"'e e"&e*(c: a " $%$( J($ 8e 2ec*'"$% L(5e/e ( 0Sad$%$( c$8"( de d'$: ce *"a%e 8e de"(5a4(e, am8%a2a*e /' a de (%e$%$(.

  #$%&"a 1.1 Ame a!a"ea h$d"'e e"%e($c) a "*&+&$ J$& De-$+e& /ec('"&+ L$0e e $23&ș

  Ame a!a"ea h(d"'e e"&e*(c: a " $%$( J($ 8e 2ec*'"$% L(5e/e ( 0 9$m@c$8"( de d'$: h(d"'ce *"a%e am8%a2a*e /' a de (%e$%$(, $ (*e 8"( *"7' &ad$c4($ e 8"( c(8a%:, c$ ' %$ &(me de # m. Sec*'"$% e2*e 2(*$a* 8e * !$de4e%'" H$ ed'a"a ( G'"!

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  4/71

  d'$: ce *"a%e 8e de"(5a4(e, m8a"* %$c"a"ea d'$: *"e8*e a2* e% ; L(5e/e ( >( D$m(*"a 0 9$m@e>*(.

  Ga+e"$a de ad&c5$& e 6"$ c$6a+) ( >(2*$"(%e c"(2*a%( e de T9$m@e>*( 28"e N'"d, 8e a8"'?(ma*(5 3 m a8a" &"a (*'(de de *(8 B$>(*a ( a"e $"m:*'a"e%e ca"ac*e"(2*(c( ;72ec4($ e e?ca5a*: ; 16,)) m#72chema de 8$>ca"e ; 1 &:$"(K2ec4($ e7 '"a"ea &:$"(%'"; ( 2*a%a4(e de 8e" '"a"e c$ d'$: @"a4e Tam"'e 7A ERA 7*(8 e?8%'/(5 ; d( am(*: *(8 #;7*(8 ca82a ; ca82a e%ec*"(ca *(8 Sad$ c$ * "/(e"e 3 *"e8*e.O e"ea2*": de a*ac ( *e"med(a": 8e"m(*e de2ch(de"ea a d'$: "' *$"( de e?ca2$8%(me *a"e >( 2c$"*a"ea d$"a*e( de e?ec$4(e.

  N'd&+ de 6"e/$& e D&m$("a, a 2am@%$% 2:$, a"e "'%$% de a c' cec:de"ea 5'%$m$%$( de a8: %a ce%e *"e( *$"@( e c$ ca"e e2*e ech(8a*: CHE De2*e c'm8$2 d( ; ca2*e%$% de ech(%(@"$ 2$@*e"a , ca2a 5a e%'" >( c' d$me*a%(c:.

  Ce ("a+a h$d"'e+ec("$c) D&m$("a e2*e ' ce *"a%: 2$8"a*e"a :, am8%a2a*: 8ma%$% d"e8* a% J($%$(, %a c' %$e 4a c$ 8. D$m(*"a. Ce *"a%a e2*e ech(8a-"a c(2 c$ a? 5e"*(ca%, c$ ' ca8ac(*a*e h(d"a$%(c: *'*a%: de ) m)K2ec. >( ' 8$*e"e( 2*a%a*: de #+, M .

  Ca/e(a de "ac'"d ace %e&:*$"a *"e @a/( $% de %( (>*("e a% CHE D 8'"*a%$% am' *e a% &a%e"(e( de ad$c4($ e D$m(*"a 7 9$m@e>*(.

  Ga+e"$a de ad&c5$& e D&m$("a 7 3&m4e8($ a2(&$": *"a /(*a"ea de@(*$%$( 2*a%a* de ) m)K2 *"e CHE D$m(*"a >( 'd$% de 8"e2($ e 9$m@e>*( a5%$ &(me de 1#, m. Ga%e"(a D$m(*"a 7 9$m@e>*( 8"e/( *: d'$: *"' 2'a e d(7 *"' 2' $% am' *e c$ (5e% %(@e"

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  5/71

  Ce ("a+a h$d"'e+ec("$ca 3&m4e8($ e2*e ' ce *"a%: 2$8"a*e"a :, am8%a2a*: 8ma%$% d"e8* a% J($%$(, %a 1# m am' *e de c' %$e 4a c$ 8. P'"c$%$(. Cech(8a*: c$ ) &"$8$"( -"a c(2 c$ a? 5e"*(ca%, c$ ' ca8ac(*a*e h(d"a$%(c: *'*a%m)K2ec. >( ' 8$*e"e ( 2*a%a*: de + , M . Re2*(*$4(a de@(*$%$( a%@(e 2e @a/( de %( (>*("e >( $ ca a% de $&: 2c$"*.

  P"( c(8a%(( ( d(ca*'"( *eh (c' ec' 'm(c( a( *"e&(( ame a!:"( 2$ * $"m:*'"(( ;7 c:de"ea *'*a%: @"$*: # # m 7 de@(* ( 2*a%a* ) m)K2ec7 8$*e"e ( 2*a%a*: M7 e e"&(e 8"'d$2: a med($ #3 G hKa .A5 d ca @e e (c(a" H(d"'e%ec*"(ca S.A. 7 S$c$"2a%a H(d"'ce *"a%e T& 8"'(ec*a * &e e"a% I 2*(*$*$% de S*$d(( >( P"'(ec*:"( H(d"'e e"&e*(ce S.A. 7 9ca a *"e8"e '" &e e"a% S.C. R'me%ec*"' S.A., "ea%(/a"ea ( 5e2*(4(e( A.H.E. a " 8e 2ec*'"$% L(5e/e ( 7 9$m@e>*( a"e S.C. H(d"'c' 2*"$c4(a S.A. 8e 8"( c(8a

  2$@a *"e8"e '".Deca ('"&+ /&4(e"a e2*e ' c' 2*"$c4(e 2$@*e"a : c$ $"m:*'a"e%e d(me 2($7 %$ &(mea 1) , m7 %:4(mea e?ca5a*: ,# m7 :%4(mea 1#,+ 0 1),+1 m

  Pa *a "ad(e"$%$( deca *'"$%$( e2*e de ,3 . D(me 2(' a"ea deca *'"$%:c$* 8e *"$ "e4( e"ea 8a"*(c$%e%'" de , mm 8"'8'"4(e de .

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  6/71

  #$%&"a 1.9 P+a de /$(&a $e a+ deca ('"&+&$ț

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  7/71

  1.9. Cad"&+ %e'+'%$c "e%$' a+

  D( 8$ c* de 5ede"e &e'%'&(c, "e&($ ea ca"e e2*e 8"'(ec*a*: ameh(d"'e e"&e*(c: a " $%$( J($ (2*$"(%e c"(2*a%( e a8a"4(

  D":&>a >( La( (c( 0 P:($>. Ace2* $ dame *, a '2* 2*":@:*$* >( a ec*a* dee"$84(( ac(de, d( ca"e d'$: ce%e ma( (m8'"*a *e, ca"e a$ c' d$2 %a 8$ e"ea &"a (*$%$( de B$>(4a >( T(2ma a. U%*e"('" ace2*'"a, a$ '2* 8$2e %'c %am8"' ("e, 8e&ma*(*e >( a8%(*e.

  S'c%$% c"(2*a%( 2$8'"*: 8e*(ce de de8'/(*e 2ed(me *a"e de 5 "2*e d( e2e"(e 2%a@ me*am'" '/a*:, *"a 2&"e2(5:, c$ '2c$*: 2$@ de $m("ea de Se"(a de T

  a Se"$a de La$ $c$ 2 P)$&8B(2*$"(%e c"(2*a%( e a%e ace2*e( 2e"(( a8a" 2$@ '"m: de >(( &$

  a8"'?(ma*(5 NE 0 SV, 8a"*ea ce *"a%: >( de 2$d a m$ 4(%'" V %ca >( Pa"'"mea/: ac'8e"(>$% ma2(5e%'" &"a (*(ce de B$>(4a >( T(2ma a.

  S8"e '"d , e2*e de%(m(*a*: de 2e"(a de D":&>a 8"( *7' a%(e d("ec'"(e *a*: ENE 0 VSV.

  a%c:*$("ea 8e*"'&"a (c: a ace2*e( 2e"(( 2e d(2*( & $"m:*'a"e%e *(8$c$a"4(*e, & a(2e 82am(*(ce, >(2*$"( 2e"(c(*' 0 c%'"(*'a2e, , >(2*$"( &"a (*'ac%'"(*'a2e e%d28a*(ce, >(2*$"( m(cacee, & a(2e c$a"4(*(ce, m(&ma*(*e, "'c( ca%ca"e c"(2*a%( e.

  Ca"ac*e"(2*(ca 8"( c(8a%: a ace2*e( 2e"(( e2*e &"ad$% a5a 2a* de *ec*"'c(%'", ca"e a de*e"m( a*, a $m(*e ca/$"(, "e*"'m'" (2m$% a2'c(am( e"a%'&(ce, c$ '"ma"e de & a(2e m(cacee >( m(ca>(2*$"( (2*$"( c$a"4(*(ce, & a(2e c%'"(*'a2e, >(2*$"( c%'"(*'a2e.

  3

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  8/71

  7 c'm6+e:&+ /&6e"$'" c+'"$(' 7 /e"$c$('/ a% 2e"(e( de D":&>a 27a '"ma* 8"ed'm( a * 8e 2eama "'c(%'" d( c'm8%e?$% am (@'%(*(c >( 82eama 2e"(e( de La( (c( 0 P:($>, a8* dem' 2*"a* de 8"e/e 4a e%eme"'c(%'" ce%'" d'$: 2e"(( '"(/' *$% c' &%'me"a*(c a% c'm8%e?$%$( c%2e"(c(*'2.

  R'c(%e ace2*e( 2e"(( 2e 5'" "e&:2( $ da4(a @a"a!$%$( L(5e/e (, 8"ec*"a2e$% &a%e"(e( de ad$c4($ e L(5e/e ( 0 M$"&a.R'c$+e ma%ma($ce

  Le&a* de '"ma4($ (%e de >(2*$"( c"(2*a%( e a%e ce%'" d'$: c'm8%e?e, a8de c'"8$"( >( ma2(5e ( *"$2(5e de "'c( &"a (*(ce 0 &"a 'd('"(*(ce, ca"e 'c$8: 2$8"ma"( c$8"( 2$% m$ 4(%'" V %ca >( Pa" &. A2* e%, c$8"( 2$% 2eP:($>, 2e de/5'%*: &"a (*'(de%e d( /' a M d"a 0 G %ce2c$ 0 Re8edea.

  La %(m(*a ce%'" d'$: 2e"(( a '2* 8$2 e5(de 4: &"a (*$% de *(8 Rec(.J($%$(, &"a (*'(d$% de *(8 B$>(4a a*( &e ' %:"&(me de cca. 3 m, &$2*

  5e2* *"e8*a*, 8 : 5a%ea S$2e (%'". G"a (*$% de *(8 B$>(4a 0 S$2e (, e2* 8"( *(8$"( 8e*"'&"a (ce ca"e 5a"(a/: de %a &"a (*e, %a d('"(*e c$a"4( e 8"ed'm( a * (( d 2: &"a (*'(de%e.

  *"e& c'm8%e?$% de "'c( &"a (*'(de >( &"a (*(ce e2*e ( *e 2 *ec*'a ec*a* de $me"'a2e a%(( d("ec4' a%e 2'4(*e de /' e de /d"'@("e. La "&"a (*'(de%e >( &"a (*e%e 2$ * 2*":@:*$*e de "'c( (%' (e e, "e8"e/e *a*e&"a (*e, a8%(*e, 8e&ma*(*e >( %am8"' ("e.

  La %(m(*a '"d(c: a &"a (*'(de%'" d( m$ 4(( V %ca , a8a"e ' /' : de &%am( a*e c$ c'm8'/(4(a &"a (*(c:, c' 2(de"a*e d"e8* &"a (*e %am( a*e. Aceaa*( &e de (%e$% J($%$( ' &"'2(me de 1, m. ace2*e "'c( 2e a %: am8%a 8"e2($ e 9$m@e>*( >( ce *"a%a, 8"ec$m >( ' 8a"*e d( &a%e"(a D$m(*"a 0 9$mSe"$a de T&+$8a

  D$8: 8$ e"ea %'c a ma2e%'" &"a (*'(de, a $"ma* ' 8e"('ad: de e?'da"e, d$ca"e 27a$ de8$2 '"ma4($ (%e 2e"(e( de T$%(>a ( 2e * % e2c /' a am5a%ea J($%$( %a L(5e/e (, Ra a(%a, %a Sch(*$, Lac$"( Re%e >( 8e C$%mea R'c(%e ace2*'" 2e"(( 2$ * "e8"e/e *a*e 8"( *"7$ '"(/' * ( e"('"; me*ac' &%c$a"4(*e, ca%ca"e >(2*'a2e, $ '"(/' * med(a ; "'c( 5e"/$( >( ca%ca"e. U '"2$8e"('"; (%(*e, >(2*$"( 2e"(c(*' 0 &"a (*'a2e a"c'/(e e 2a$ c$a"4'a2e, (%(*e 2e

  (%(*e &"a (*'a2e.R'c(%e ace2*e( 2e"(( 2e 5'" ( *e"ce8*a c$ %$c":"(%e de %a ad$c4($ ea D

  9$m@e>*(.#'"ma5$& $ /ed$me (a"e

  -'"ma4($ (%e 2ed(me *a"e d( a"(a ame a!:"(( L(5e/e ( 0 9$m@e>*( 2$5 "2*: 8a%e' 0 me/'/'(c: >( e'/'(c:.Pa+e' '$c&+ 0 a8a"e 8e 2$8"a e4e "e2*" 2e $ma( D'me ($% Da $@(a"e8"e/e *a* 8"( '"ma4($ ea de Sche%a, c' 2(de"a*: de $ (( a$*'"( de 5Ca"@' ( e" 2$8e"('" 0 J$"a2(c ( e"('". Ace2*e de8'/(*e 2ed(me *a"e 2e * %

  '"ma $ '" >(( &$2*e *"e 5a%ea B$>(4e( >( 5a%ea J($%$(, (( d "e8"e/a%*e" a 4: de &"e2(( c$a"4(*(ce >( >(2*$"( a"&(%'a2e e&"e. S$@'"d' a* maa"c'/(e e, m(c"'c' &%'me"a*e >( ma( "a" c' &%'me"a*e.

  6

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  9/71

  Me ' '$c&+ 0 de8'/(*e%e me/'/'(ce, a%c:*$(e2c cea ma( ma"e c$5e"*$": 2ed(me *a"D'me ($%$( Da $@(a >( 2$ * "e8"e/e *a*e 8"( &"e2((, m(c"'c' &%'me"a*e de 5 "2*: J$"a2(c: >( C"e*ac(c:. Ace2*e de8'/(*e 2*a$ d(2c'"da * 8e2*e 2e"(a de 2a$ d("ec* 8e c"(2*a%( $% Da $@(a . -'"ma4($ (%e ca%ca"'a2e me/'/'(ce 2e *5a%ea S'h'd'% >( 8e 5a%ea B$>(4a.

  Ne' '$c&+ 0 e2*e "e8"e/e *a* 8"( de8'/(*e%e m(' 0 8%('ce e d( "ama 2$d(cm$ 4(%'" V %ca 0 Pa" &. Ace2*e de8'/(*e 2e * % e2c %a 2$d de 9$m@e*"a 2&"e2(5 8e2*e ma"&( ea c"(2*a%( $%$( Da $@(a , 8e2*e '"ma4($ (% 8e2*e 2ed(me *a"$% de8"e2($ (( Ge*(ce. -'"ma4($ (%e m('78%('ce e 2$ * a% 8(e*"(>$"(, ma" e ce $>((, ma" e ca%ca"'a2e >( (2(8$"(.C&a(e" a"&+ 0 e2*e "e8"e/e *a* 8"( e*a!e%e P%e(2*'ce 2$8e"('" >( H'%'ce 2$8P%e(2*'ce $% 2$8e"('", e2*e a%c:*$(* d( de8'/(*e "ece *e, &%ac(a"e, c'%$5(a%>( 8"'%$5(a%e.

  H'%'ce $% 2$8e"('", e2*e "e8"e/e *a* 8"( a%$5($ (%e "ece *e d( a%@((

  a"(a! de ma"e am8>(2*$"(%e c"(2*a%( e d( &"$8$% II a e2*e "(d(ca* >( m8(c'm8a"*(me *$% 2$d(c, ca"e 2e de/5'%*: 2e"(a de La( (c( 0 P:($>. Z' a de d(2d( *"e ce%e d'$: c'm8a"*(me *e "(&(de e2*e ma"ca*: 8"( 8"e/e 4a "'c(%'" me*am'" '/a*e d( am(c; @"ec((, ca*ac%a/(*e, m(%' (*e, d(a *'"(*e, e*c.

  Tec*' (ca "$8*$"a%: a a ec*a* d'me ($% Da $@(a , (( d c' c"e*(/a*: 2e"(e de "ac*$"( ma!'"e >( 2ec$ da"e '"(e *a*e 8e"8e d(c$%a" 2a$ %' &(*$2*"$c*$":.

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  10/71

  Z' a c'%( a":, 2(*$a*: %a 2$d de ma2(5e%e m$ *'a2e a8a"4( d de8"Ge*(ce, 2e 8"e/( *: ca $ m' 'c%( 2%a@ c$*a*, a ec*a* de $ 2(2*em de a%(( 8e 2*"$c*$":.

  1.(2*$"(%e c"(2*a%( e 2%a@ me*am'" '/a*e= (m8e"mea@(%e ( &"ad$% de a(2$"a"e >( a%(e"e a%e "'c(%'", ( %$e 4ea/: c' 2(de"a@(% a2$8"a (

  c("c$%a4(e( a8e%'" 2$@*e"a e.A8e%e 2$@*e"a e "e/$%*: d( a8e%e de ( (%*"a4(e, ca"e 8:*"$ d >( c("c

  "'c(%'", 8"( 28a4((%e ca8(%a"e, 8"( &'%$"(%e >( (2$"(%e "'c(%'", $ c4 8e"mea@(%(*a*e a ace2*'"a >( de 8a *a *e"e $%$(. N(5e%$% h(d"'2*a*(c a% a8e%'" 2$@*e"a e, e2*e 2*" 2 %e&a* de

  a*m'2 e"(ce >( de ( *e 2(*a*ea e5a8'"a4(e(. Re&(m$% h(d"'%'&(c a% ace2*'"de8( de >( de '"(e *a"ea &e e"a%: a 2*"$c*$"((, de 8"e/e 4a d(2%'ca4((%'"

  2'4(*e de @"ec((, 8"ec$m >( de '"(e *a"ea ace2*'"a a4: de 5:(%e 5ec( a*e. ca/$% "'c(%'" 2* c'a2e, 8"e/e *e 8e"(me*"$% >(2*$"(%'" c"(2*a%(

  >( ' 8a"*e d( "'c(%e 2ed(me *a"e, 2e c' 2*a*: ' c("c$%a4(e ma( "ec5e *: a8"2$8"a a4:, a5'"(/a*: de 8"e/e 4a ma( ma"e a (2$"(%'" de2ch(2e. S8"e ad c(mec$ ch(de"ea 2a$ c'%ma*a"ea ace2*'"a, c("c$%a4(a a8e%'" 2e d(m( $ea/:.

  /' e%e de ad c(me, c("c$%a4(a a8e%'" 5a ( a5'"(/a*: $ma( de 8"acc(de *e%'" *ec*' (ce, ma( (m8'"*a *e. O a*e 4(e de'2e@(*: *"e@$(e ac'"da*: %2$@*e"a e ( ma( a%e2 /' e%e de 2$@*"a5e"2a"ea 5:(%'"a8a": ( (%*"a4(( ma( a@$ de *e de a8:. O c("c$%a4(e ma( a@$ de *: d2em a%ea/: dea2eme ea, 8e 2$8"a a4a de c' *ac* d( *"e "'c(%e d( @a/: >( de8ac'8e"(*'a"e ( &"'h'*(>$"(%'".

  c$8"( 2$% "e&($ (( 2e 2em a%ea/: de a2eme ea, 8"e/e 4a a $m(/5'a"e, %'ca%(/a*e a* * >(2*$"(%e c"(2*a%( e >( &"a (*'(de, c * >( "'c(% 8"ec$m >( %a %(m(*e%e de 2e8a"a4(e d( *"e ace2*ea. U e%e (/5'a"e 8'* a5ea2ce 2(' a%. A8a"(4(( de a8: 2$@ '"m: de (/5'a"e 2e c' 2(de": c: 8'* a8:"ea *(m

  e?ca5a4((%'" &a%e"(( >( %a ce *"a%e, 8"ec$m >( /' e%e a ec*a*e *ec*' (ce.

  1

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  11/71

  Ch(m(2m$% a8e%'", 2*a@(%(* 8e @a/a @$%e*( e%'" de a a%(/:, a"a*: c:c * >( a 8"( c(8a%(%'" a %$e 4(, a$ ' a&"e2(5(*a*e @a/(c: a4: de @e*'a e, ca"e 8"e2$8$ e ' c"e>*e"e a 8'%$:"(( ace2*'"a.

  1.=. #e 'me e -$ $c' 7 %e'+'%$ce ac(&a+e

  P"( *"e e 'me e%e (/(c' 0 &e'%'&(ce '@2e"5a*e 8e"(me*"$% ame a!:"(( " $%$( J($ 2e me 4(' ea/:, de28"( de"(%e de @%'c$"( de "'c: (2*'/(*a*e >( (2$"a4(e=, a%$ ec:"( de *e"e %a (5e%$% c' *ac*$%$( dea%*e"a"ea "'c(%'" c"(2*a%( e >( ( *"$2(5e %a c' *ac*$% c$ a&e 4(( e?*e" (.

  A%*e"a"ea "'c(%'", a"e %'c 28ec(a% %a *(8$"(%e 8e*"'&"a (ce c$ $ c'de e%d28a* >( 2e"(c(* a"(a*e de 2$@ 8 /e%e Ge*(c: >( S7 a%(a I *"am'e2(c:, '"(e *a*: NV 0 SE , ca"e de%(m(*ea/: 28"e E

  c$*"em$"e%'" :&:":>e e 8$*e" (ce c$ M + 0 7 a%((%e 2(*$a*e, %a N de a%(a L'5(>*e(, c$ '"(e *a"e E 0 V. L(m(*

  ace2*'"a e2*e 2(*$a*: %a N de %'ca%(*a*ea 9"e/'(, $ de 27a '@2e"5a* ' ac2e(2m(c: "ema"ca@(%:

  7 2(2*em$% de a%(( a2'c(a* a%(e( S$d T"a 2(%5a e, ca"e 2$ * ce8(ce *"e%e de ( *e 2(*:4( 8 : %a I' .

  C' '"m da*e%'" 2e(2m(c(*:4(( '@2e"5a*e >( 2e(2m'*ec*' (ce, "e/$%*: ' c%a2( (ca"e d'$: ca*e&'"(( de c$*"em$"e;

  7 c$*"em$"e %'ca%e7 c$*"em$"e V" ce e ( *e"med(a"e, ca"e 2$ * ce%e ma( (m8'"*a *e c$

  "e&(' a%e d( 8$ c* de 5ede"e a% ( *e 2(*:4(%'" ma?(me de*e"mam8%a2ame *.

  D( *"e c$*"em$"e%e %'ca%e, c$*"em$"e%e :&:":>e e a$ ( %$e 4a* c2e(2m(c(*a*ea /' e(, m:"(mea ( *e 2(*:4(( (( d c$8"( 2: *"e I9 + 0 , ( DN , a5a% de @a"a!$% L(5e/e ( ca"e e2*e am8

  m a4: de c' %$e 4a J($%$( de E2* c$ J($% de Ve2*.

  11

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  12/71

  1.?.9. Da(e m'"-'+'%$ce

  #$% .1.; Ha"() "&($e") 8$ d$ /a(e+$( 1.?.;. Da(e %e'+'%$ce

  -'"ma4($ (%e &e'%'&(ce ce 5'" ( 2*":@:*$*e de ad$c4($ e, a8a"4( 2eD":&>a , ca"e ace 8a"*e d( cad"$% $ (*:4(( 2*"$c*$"a%e a% D'me ($%$( Da

  1#

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  13/71

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  14/71

  Pe *"a2e$% &a%e"(e( de ad$c4($ e "e28ec*(5e, ca"e 5a 2*":@a*e "'c( a82e"(e( de D":&>a (2*$"( 2e"(c(*'7c%'"(*'a2e, am (@'%(*e 7 >(2*$"( am (*(m8$% e?ca5a4((%'", 8'* a8:"ea de28"( de"( de @%'c$"( d( *a5a $% &a%e"

  c%( :"(( "ed$2e d( 8%a $% S1 ( 8ece%e%a%*e 8%a $"( de d(2c' *( $(*a*e d( "'c:, 8%a $"( ca"e 2e *"e*c5a2(8e"8e d(c$%a", c$ c%( :"( *"e 76°, "a&me * d "'ca @%'c$" 8a"a%e%(8(8ed(ce de d(me 2($ ( "ed$2e ( "ec5e 4a d( e"(*: a 8%a $"(%'" de d(2c' *( $(*a*e,de/ech(%(@"a"ea >( a%*e"a"ea "'c(%'" 28ec(a% /' e%e de!a a%*e"a*ec*' (/a*e.

  1.@. Ca"ac(e"$/($c$ m$ e"a+'%' 2 6e("'%a"-$ce a+ -'"ma5$& $+'" d$ 6e"$me("&+ad&c5$& $ L$0e e $ 2 M&"%a

  [email protected]. 3&+e($ e de a a+$ ) 1 & &L'c&+ de 6"e+e0a"e"' * M$"&a.S("&c(&"a %e'+'%$c)A$*'h*' $% Da $@(a , C'm8%e?$% am (@'%(*(c a% S

  D"a&>aI. A a+$ ) mac"'/c'6$c)1. T$6&+ de "'c)>(2* me/'me*am'" (c 8"'5e (* d( *"7$ ma*e"(a% 82am

  8"ee?(2*e *9. S("&c(&"a+&"a '7%e8(d'@%a2*(ca;. Te:(&"a >(2*'a2a. C'm6' $5$a m$ e"a+'%$c)c$a"4, e%d28a*, @('*(*.?. Reac5$e +a ac$ $c$ HC1 d(%$a* $ ace e e"5e2ce 4:II. A a+$ ) m$c"'/c'6$c)1. S("&c(&"a&"a '7%e8(d'@%a2*(ca9. Te:(&"a '"(e *a*a >(2*'a2a;. C'm6' $5$a m$ e"a+'%$c)c$a"4, e%d28a* 8%a&('c%a/, @('*(*, e%d28a*

  a6a($(,/("c' , a%%a (*, m( e"a%e '8ace, 2e"(c(*, %(m' (*.2 C&a"5&+ 2e 8"e/( *: 2$@ '"ma a d'$: *(8$"( &e e*(ce >( a $me $ $% 8"(ma"

  2ec$ da". C$a"4$% 8"(ma", ca"e ( ma!'"(*a*ea ca/$"(%'" e2*e ma( m$%* 2a$ ma( 8$4( 8"e/( *: ' a%$ &("e 8a"a%e%a c$ >(2*'/(*a*ea "'c(( >( ( ma!'"(*a*ea ca/$"(%'" a"e

  1+

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  15/71

  c"e e%a*e da*'"(*: c'"'da"(( ace2*e(a de c:*"e c$a"4$% de a d'$a &e e"a4(e. U e%e %e 8"(ma" ( c$a"4 8"(ma" d(28$2 m'/a(c >( c$ '"(e *a"( a%ca*$(e>*e $ e%e "a&me *e, ma( m$%* 2a$ ma( 8$4( "'*$ !(*e, de "'c( c$a"42ec$ da", 8a*"$ 2 $%*e"('" 8e 8%a e%e de >(2*'/(*a*e, '"mea/a c$(@$"( >( >("a&$"(, (2$ * de d(me 2($ ( m(c( >( d(28$2e ( m'/a(c.

  2 #e+d/6a(&+ 6+a%$'c+a , ( acea2*: "'c:, a8a"e ( *"7$ 8"'ce * "(d(ca* >( e2*e mm$%* 2a$ ma( 8$4( 2e"(c(*(/a*. -"a&me *e%e de c"(2*a%e, de d(me 2($ ( 5a"(a@(%$ c' *$" h(8(d('m'" ( '@%(ce a4: de >(2*'/(*a*ea "'ca"ac*e"(2*(c(, 8"e/e *a*e ma( 2$2, 8%edea/: 8e *"$ $ e%d28a* 8%a&('c%a/ 8"'5e (*2ed(me *a" de *(8 82am(*(c (2*'a2: >( 2e 8"e/( *: 2$@ '"m: de %ame%e a%$ &(*e, de d( e"(*e d(me 2($ (. Lde/5'%*a*e 2$ * 8a"a%e%e c$ >(2*'/(*a*ea, (a" ce%e "a&me *a*e >( de d(me 2($ (

  '"(e *a*e. G"ad$% a5a 2a* de %(m' (*(/a"e >( d(2*"(@$4(a ace2*$(a ( ma2a "'c(( de 8"(ma"a ( ( c%$2 ( e% 8%a&('c%a/.

  7 Z$"c' &+, ca >( a8a*(*$% e2*e 2$@$ (*a", da" ( c%$2 ( $ e%e %ame%e d 8"'d$2 8$*e" (ce a$"e'%e 8%e'c"'(ce.

  7 A++a $(&+ a '2* '@2e"5a* 28'"ad(c ca ( c%$/($ ( (d('m'" e $ e%e c"(2*e%d28a* 8%a&('c%a/..

  7 M$ e"a+e '6ace, 2$ * >( e%e 2$@$ (*a"e >( a 8a" ca ( c%$/($ ( >( 8%a!e ( e a d'$a &e e"a4(e.

  7 Se"$c$(&+e2*e m( e"a%$% 2ec$ da" 8"ed'm( a * >( a8a"e 2$@ '"m: de 8a(e*d(5e"2 '"(e *a*e ma2a c"(2*a%e%'" de e%d28a* 8%a&('c%a/ >( c$ *'*$% 2$@'"d' a*

  1

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  16/71

  2 L$m' $(&+,e2*e de c$%'a"e @"$ :, a8a"e 2$@ '"m: de 8e%(c$%e ( e 8e 2ma!'"(*:4( %ame%e%'" de @('*(*, c:"'"a %e 2cade 5(/(@(% 8%e'c"'(2m$% ( *e 2 ( 4(a%.

  a1. T$6&+ de "'c) me/'me*am'" (c:

  9. S("&c(&"a ema*'&"a ' ema*'@%a2*(c:;. Te:(&"a >(2*'a2:. Reac5$e +a ac$ $ $ "eac4(' ea/: c$ ac(d$% c%'"h(d"(c

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  17/71

  +.De &m$"ea "'c$$ BIST AM#I3OLITIC

  #$% .1.= Vede"e m$c"'/c'6$c)

  13

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  18/71

  CAPITOLUL II

  CARCTERIZAREA GEOMECANICĂ A ROCILOR

  9.1. Ca"ac(e"$/($c$ -$ $ce

  9.1.1. G"e&(a(ea /6ec$-$c)

  G"e$*a*ea 28ec( (c: ( 5'%$m "ea%, :": 8'"( >( &'%$"(, ad(c: ;

  V G=γ NKm) ( 8"( %'c$("ea $ e( 8:"4( a ace2*$(a c$ ' ca *(*a*e d(2*$d(a*.

  ace2* ca/ ;

  aGGGG

  δ γ #1 −+

  = NKm) ( $2ca*: %a 1' C G1 0 &"e$*a*ea 8(c 'me*"$%$( 8%( c$ a8: d(2*(%a*:, 2a$ ca/$% c

  c$ 8e*"'% %am8a *, 28("* 2a$ me*a '% G# 0 &"e$*a*ea 8(c 'me*"$%$( 8%( c$ %(ch(d >( 8"'@a 2$8$2: de*e

  d$8: (e"@e"e, ad(c: d$8: e%(m( a"ea ae"$%$( d( 8'"(, 2a$ d$8: e%(m( a"ea ae' 8'm8: de 5(d

  δa 0 &"e$*a*ea 28ec( (c: a a8e( %a *em8e"a*$"a de e ec*$a"e a de*e"m(a %(ch(d$%$( '%'2(*.

  16

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  19/71

  Pe *"$ (eca"e 8"'@: 2e ac d'$: de*e"m( :"(, acce8* d$72e ca "e/$med(a ace2*'"a dac: d( e"e 4a d( *"e e%e e2*e ma( m(c: de # .

  Va%'"(%e &"e$*:4(( 28ec( (ce, 8e *"$ "'c(%e a a%(/a*e 2$ * "eda*e

  9.1.9. G"e&(a(ea /6ec$-$c) a6a"e () 7 0'+&me("$c)Se de ( e>*e ca "a8'"*$% d( *"e &"e$*a*ea ( &'%$"(%e d( *"e 8a"*(c'%e. Ea 5a"(a/: de 8'"'/(*a*e >( de ad c(mea de %a ca"e a '2* e?*"a2: d( 2c'a"4a *e"e2*": 2*$d(a*:.

  De*e"m( :"(%e 8'* ( "ea%(/a*e 8e e>a *('a e de '"me &e'me*"(ce "e&

  me*'da d(me 2($ (%'" %( (a"e 0 2a$ 8e e>a *('a e de '"me e"e&$%a*e 0 8"( 8a"a ( :"((.

  ca/$% a8%(c:"(( me*'de( 8"( 8a"a ( a"e, 8"'@a 2e c *:"e> 8a"a ( ea/:, 2e c *:"e>*e c$ 8a"a ( : ae" >( a8'( a8:.

  ace2* ca/ ;

  [ ])1#1

  NKm

  pa

  a GGGGG

  δ δ

  γ −−

  −= a *(' $%$( 2$8$2 de*e"m( :"(( G1 7 &"e$*a*ea e>a *(' $%$( 2$8$2 de*e"m( :"(( 8a"a ( a* c *:"(* G# 7 &"e$*a*ea e>a *(' $%$( 2$8$2 de*e"m( :"(( 8a"a ( a* 2c$ $ da*

  a8:

  δa 0 &"e$*a*ea 28ec( (c: a a8e(δ 87 &"e$*a*ea 28ec( (c: a 8a"a ( e(.

  Ca "e/$%*a*, 2e acce8*: 5a%'a"ea med(e a d'$: de*e"m( :"(, dac: d( e"ed( *"e ace2*ea $ e2*e ma( ma"e de , .

  Va%'"(%e &"e$*:4(( 28ec( (ce a8a"e *e, 8e *"$ "'c(%e a a%(/a*e 2$*a@e%$% #.1..

  1

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  20/71

  9.1.;. P'"' $(a(ea 8$ c$-"a 6'"$+'"

  P'"'/(*a*ea < = "e8"e/( *: "a8'"*$% 8"'ce *$a% d( *"e 5'%$m$% *&'%$"(%'" >( 5'%$m$% a8a"e * a% 8"'@e(, ad(c: ;

  [ ]M 1HHM ⋅= a g

  V

  V n ( &"e$*a*ea 28ec( (c: a "'c(( a a%(/a*e.

  1HH⋅=γ γ a

  d K

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  21/71

  Va%'"(%e $m(d(*:4( 8e *"$ "'c(%e a a%(/a*e 2$ * "eda*e *a@e%$%

  Ca"ac(e"$/($c$+e -$ $ce '45$ &(e /& ( 6"e e (a(e (a4e+&+ ".9.1Ca(e%'"$e

  "'ca

  G"e&(a(ea

  /6ec$-$c) ⋅ 1

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  22/71

  9.9. Ca"ac(e"$/($c$ meca $ce

  9.9.1. Re $/(e 5a +a c'm6"e/$& e m' 'a:$a+)

  Re8"e/( *: ' c *(me d( 5a%'a"ea ma?(m: a '"4e( de c'm8"e2($

  m' 'a?(a%: >( a '"4e( *:(e*'a"e 8e"8e d(c$%a": 8e 2e 2$% de 2'%(c(*a"e.

  Da*'"(*: a8*$%$( c: "e/(2*e 4e%e meca (ce &e e"a% de8( d de>a *('a e%'", d(me 2($ (%e ace2*'"a >( de 5(*e/a de 2'%(c(*a"e, '"me%e ( *e"ec'ma d: ca ce"ca"ea %a c'm8"e2($ e 2: 2e "ea%(/e/e 8e e>a *('a e de 'c(%( d"(c:, c$ d h +# mm >( c$ ' 5(*e/: de 2'%(c(*a"e de 0 1 daNKcm#.2. ace2*ca/ ;

  A

  P r rc =σ MPa ( "e28ec*(5 d(ame*"$% e>a *(' $%$mm.

  σc1 >( d1 0 "e/(2*e 4a, "e28ec*(5 d(ame*"$% e>a *('a e%'" ma( ma"( de +#

  Pe *"$ a '@4( e 5a%'"( med(( c * ma( "ea%e, $m:"$% de e>a *('a e 2e 2*a@(%e>*e $ c4(e de c'e (c(e *$% de 5a"(a4(e a "e/$%*a*e%'" ;

  1HHM ⋅=−

  X

  S V

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  23/71

  S 0 a@a*e"ea 2a$ e"'a"ea ;

  11

  #

  =∑=

  n

  x xS

  n

  ii

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  24/71

  9.9.;. C'e $& ea 8$ & %h$&+ de -"eca"e $ (e"$'a")

  C'e/($ ea "e8"e/( *: '"4a de %e&:*$": d( *"e 8a"*(c'%e%e c'm8' e *$ e( "'c(, a5 d d(me 2($ (%e $ e( *e 2($ (. Ea 8'a*e ( de*e"m( a*: 8"( c$"e/(2*e 4e( de "$8e"e %a c'm8"e2($ e >( %a *"ac4($ e, 8"( ce"c:"( %a '" ec

  ce"c:"( *"(a?(a%e.

  c' *e?*$% *eme( %$a*e 2*$d($, c'e/($ ea 5a ( de*e"m( a*: 8"(MOHR, ca"e ca/ ;

  #

  "(a"

  #

  "*σ σ ==

  ⋅=

  rc R

  r RC

  MPa

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  25/71

  9.;. Ca"ac(e"$/($c$ e+a/($ce

  Pe *"$ e%$c(da"ea c'm8'"*ame *$%$( 2$@ 2a"c( : a% "'c(%'", 8ee5a%$a"ea 8"( c(8a%e%'" ca"ac*e"(2*(c( de "e/(2*e *: 8"e/e *a*e a *e"('", ' (mde'2e@(*: ' c' 2*(*$(e >( de*e"m( a"ea e?8e"(me *a%: a 8a"ame*"(%'" de dec$"@a ca"ac*e"(2*(c: *e 2($ e 7 de '"ma"e, c' 2*a *e%e e%a2*(ce ( c' 2*a *a %$( P'(22' , *e 2($ ea %a %(m(*a e%a2*(c:=. De*(m8%(c: '%'2("ea $ '" *eh (c( de m:2$"a"e a* * a 2a"c( ((, c * >( a 2c$"*:"(%'",a a%$ &("(%'" 2$ e"(*e de e8"$5e*e%e 2'%(c(*a*e. S7a '8*a* 8e *"$ m:2$"a"ea 2c$"*:"(%'" 8"( ( *e"med($% ( 2*"$me *a4(e( meca (ce c$ m(c"'c'm8a"a* 8"ec(/(a de 1 K 1 >( "e28ec*(5 de 1 K 1 , (& .1.

  E8"$5e*e%e $*(%(/a*e a$ '2* de '"m: c(%( d"(c:, c$ $ c'e (c(e * de 1 λ # >( a c:"'" "e/(2*e 4: de "$8e"e %a c'm8"e2($ e a '2* 8"ea%de*e"m( a*:. E8"$5e*e%e a$ '2* m' *a*e d(28'/(*(5$% de $"m:"("e a 2c$"a%$ &("(%'". Sa"c( a a '2* a2* e% a8%(ca*:, c * 2: c'"e28$ d: 5(*e/e

  ce"c:"(( %a c'm8"e2($ e m' 'a?(a%: < , 0 1, = MPa K 2ec$ d:.

  9.;.1. C&"4a ca"ac(e"$/($c) a de-'"m)"$$Re8"e/( *: 5a"(a4(a &"a (c: a de '"ma4(e( a?(a%e

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  26/71

  "e8"e/e * d dec( "e5e ("ea e8"$5e*e( de '"ma*e de %a ' 2a"c( : e&a%: rcσ . S7a$ "ea%(/a* de*e"m( :"( 8e e8"$5e*e de "'c:, (a" "e/$%*a*e%e 2$ * "

  *a@e%$% ce *"a%(/a*'" ". #.).

  9.;.;. C'e-$c$e (&+ 8$ c' /(a (a +&$ P'$//' ,µ , mC'e (c(e *$% >( c' 2*a *a %$( P'(22' 27a$ de*e"m( a* 8"( m:2

  a%$ &("(%'" *"a 25e"2a%e >( 2c$"*:"(%'" %' &(*$d( a%e a e8"$5e*e%'" c$λ #2'%(c(*a*e %a c'm8"e2($ e;

  ε µ tr =

  µ

  1=m ( de 1 K 1 8e *"$ a%$ &("(.L(m(*a de '"ma4((%'" %( (a"e 2a$ *e 2($ ea %a %(m(*a e%a2*(c:, e

  28ec( (c: %a c'm8"e2($ e m' 'a?(a%: 8 : %a ca"e c'"e%a4(aiε σ − e2*e %( (a":. Ea 27ade*e"m( a* 8e @a/a c$"@e( *e 2($ e 7 de '"ma"e, '@4( d$72e 8"( de"(5a

  8$ c*$% 8e *"$ ca"e c'e (c(e *$% $ &h($%a" a% *a &e *e( %a c$"@a1ε σ f =

  a"e ' 5a%'a"ec$ ma( m(c: dec * c'e (c(e *$% $ &h($%a" ma?(m. De*e"m( :"(%e >( ( *"e/$%*a*e%'" 27a$ :c$* "e28ec* d$72e '"ma ) a 9.I.M.R. Re/$%*a*e%e '@4"eda*e *a@e%$% #.1..

  Ta4e+ ".9.;.

  T$6&+ de "'c) M'd&+&+ de e+a/($c$(a(e/(a($cE

  MPa

  C'e-$c$e (&+ +&$P'$//'

  µ

  C' /(a (a +&$P'$//'

  m

  T(8$% I de "'c: ,) ),))

  T(8$% II + 0 ,# ),++T(8$% III # ,## +, +T(8$% IV 1 ,#T(8$% V ,#

  #

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  27/71

  9.*e $ a8a"a* 8"e5a/$* c$ ' 2c$%a "'*(*'a"e de ca"e 2

  (?a*e d'$: *(!e d( '4e% c$ d$"(*a*ea 9"( e%% 1# 2( d(ame*$% ) mm, d(2*a *a*De*e"m( a"ea a@"a/(5(*:4(( c' 2*: m:2$"a"ea 8(e"de"(( %$ &(m(( *(!e%'" de"'*("ea a8a"a*$%$( *(m8 de # m( $*e 8e 2$8"a a4a "'c(( de ce"ca*. C'e (c(a@"a/(5(*a*e 5a (;

  l l K abr ∆= mm ( 2$ * a8:2a*e 8e 2$8"a a4a "'c(( c$ ' a $m(*: 2'%(c(*a"e, ' a $ 8e"('ad: de *(m8.

  C' d(4((%e de "ea%(/a"e a ce"c:"(( 2$ * ;

  *(!a d( '4e% "'*$ d ca%(@"a* ARC 0 c$φ 6 mm

  2'%(c(*a"ea 8e *(!e 1 daN *(m8$% de ce"ca"e 1 m( $*e5(*e/a de "'*a4(e + "'*a4((Km( $*.I d(ce%e de a@"a/(5(*a*e 2e 5a ca%c$%a c$ "e%a4(a ;

  n g a

  n

  i

  #1

  1∑== m&

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  28/71

  $ de;&( 0 8'e"de"ea &"e$*:4(( @a"e( e*a%' %a (eca"e e?8e"(e 4: 8e"eche, m

  0 $m:"$% de ce"c:"( 8e"eche.#& c5$e de c'e-$c$e (&+ de a4"a $0$(a(e, L.I. 3a"' 8$ A.V. C& e5

  c+a/$-$ca( "'c$+e c' -'"m (a4e+&+&$ ".9.(2*$"( c$a"4'a2e

  VII a%* a@"a/(5e 0 8'" ("e, 2(e (*e, &"a (*eVIII C$ ce% ma( a%*

  &"ad dea@"a/(5(*a*e

  > "'c( ca"e c' 4( c'"( d'

  9.=. Ca"ac(e"$/($c$ %e'meca $ce a+e "'c$+'" d$ ma/$0Da*'"(*: a8*$%$( c: "'c(%e d( ma2(5 2$ * a ec*a*e de ' 2e"(e de

  acc(de *e *ec*' (ce, ace2*ea a$ de '@(ce( ca"ac*e"(2*(c( de "e/(2*e 4: ma( m(cce%e de*e"m( a*e 8e ca%e de %a@'"a*'".

  Pe *"$ a *"a 28$ e 8"'8"(e*:4(%e de "e/(2*e 4: de*e"m( a*e %a@ 8e *"$ a de*e"m( a 8"'8"(e*:4(%e ma2(5$%$( de "'c: 2e 5a $*(%(/a c'e (c(e *$%

  2*"$c*$"a%:.

  #6

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  29/71

  Re/(2*e 4a ma2(5$%$( de "'c: de8( de de e%eme *e%e 2*"$cc'm8' e *e, de c'm8'/(4(a m( e"a%'&(c:, de '"ma >( a>e/a"ea 8a"*(c$%e%'"m'd( (c:"(%e 2ec$ da"e a%e "'c(%'" d( e"(*e 2*ad(( a%e me*am'" (2m$%$( >de ca"ac*e"(2*(c(%e de %e&:*$": c"ea*e *(m8 de e 'me e%e &e'%'&'7*ec*'

  %a@'"a*'", "'ca 2e a a%(/ea/: %a ' 2ca": m(c: c'm8a"a*(5 c$ 2ca"a %a2e de2 :>'a": ac*(5(*a*ea m( (e":. Ca $"ma"e, "e/(2*e 4a ma2(5$%$( de "'c: e2m(c: dec * "e/(2*e 4a de*e"m( a*: %a@'"a*'". O a2eme ea m'd( (ca"e ' 8'a*c'e (c(e *$% de 2%:@("e 2*"$c*$"a%:. Ace2* c'e (c(e * 2e de ( e>*e ca

  d( *"e "e/(2*e 4a "'c(%'" d( ma2(5σ"M >( "e/(2*e 4a "'c(( de*e"m( a*: %a@'"a*'",σ"L,

  ad(c: ;

  rL

  rM S C

  σ σ =

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  30/71

  T$6&+ c'e-$c$e (&+&$ 6a"5$a+ de/+)4$"e /("&c(&"a+)CS $K1,9,;,,?

  Pa"ame("$$ %e'meca $c$ c' /$de"a5$

  C'e (c(e *$% 8a"4(a% de 2%:@("e2*"$c*$"a%: a "e/(2*e 4e( ma2(5$%$(da*'"a* ( *e 2(*:4(( "e%a*(5e de

  (2$"a"eCS1

  I *e 2(*a*ea "e%a*(5: de (2$"a"e 2e e?8"(m: 8"( "a8'"*$% d:%4(mea H a @%'c$%$( 2*"$c*$"a% >( d(me 2($ ea med(e

  Se c' 2*a*: c: 8e *"$ 5a%'"( a%e "a8'"*$%$( HK%

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  31/71

  +S C ma2(5$%$( 2(*$a*e ace%a>( 8%a c$ 8"' (%$% 8eca%c$%ea/: CS.

  C'e (c(e *$% de 2%:@("e 2*"$c*$"a%:a "e/(2*e 4e( ma2(5$%$( da*'"a*d(28$ e"(( ma2(5 a @%'c$"(%'" 2*"$c*$"a%e ;

  S C

  D(28$ e"ea ma2(5 a @%'c$"(%'" 2*"$c*$"a%e da$ ace2*$a28ec* de d(2c' *( $(*a*e ce "e28ec*: ' a"h(*ec*$": de*e"m( a

  de 8"( c(8a%e%e 2(2*eme de (2$"a4(e. De8%a2a"eaδ2 a @%'c$"(%'" 2*"$c*$"a%e d( " d$% 2$8e"('" 28"e 28a4($% e?ca5a* a4: d( " d$% (med(a* $"m:*'" c' d$c %a ' c'"e%a4(e "eda*:

  'm'&"ama a%:*$"a*:. C d ma2(5$% e2*e a ec*a* de X 2(2*de (2$"a4(e, CS) 1, .

  C'e (c(e *$% 8a"4(a% de 2%:@("e2*"$c*$"a%: a "e/(2*e 4e( ma2(5$%$(da*'"a* c%( :"(( 2$8"a e4e%'" de

  d(2c' *( $(*a*e < (&$":"(,2*"a*( (ca4((=

  S C

  c%( a"ea 2$8"a e4e%'" de d(2c' 7*( $(*a*e a"e >( ea (a2$8"a "e/(2*e 4e( ma2(5$%$(. ma2(5 ace2*e 2$8"a e4e 8d( 8$ c* de 5ede"e a% c%( :"(( ; d(2c'"7da *e >( c' c'"da *

  2$8"a a4a %(@e": a ma2(5$%$(. A2* e%; 1= c d $ &

  c%( a"e a ace2*'" 2$8"a e4e

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  32/71

  8"( c(8a%eσ1

  6S C

  m'd( (c: >( $ &h($% de c%( a"e a 2$8"a e4e( de a%$ eca 8'"4($ ea d"ea8*: a 2$8"a e4e( de "$8e"e c%( a*: a4:

  5e"*(ca%: c$#

  + ϕ

  θ −= , d("ec4(a %$(σ1 e2*e (de *(c: c$

  ac4($ ea '"4e( &"a5(*a4(' a%e >( dec( 8e acea2*: 8'"4($ ee&%(!ea/:, de'a"ece 5a%'a"ea %$( CS6 1, . Pe *"$ $"m:*'a"e%e

  /' e a%e 2$8"a e4e( de a%$ eca"e, d("ec4(a %$(σ1 2e m'd( (c:

  8e *"$ (eca"e 8'"4($ e de 2$8"a a4: c$ $ $ &h( a4:

  '"ma%: e&a% c$β1 >( ca"e 2e ca%c$%ea/: ca [β ∆β1

  U de; ∆β1 e2*e c"e>*e"ea med(e a $ &h($%$( de c%( a"

  2$8"a e4e( de a%$ eca"e "a8'"* c$ /' a d"ea8*:. C'e (c(e *

  CS m'd( (ca* 8e *"$ (eca"e $ &h(β1 [β ∆β1 >( ca"e a8'( 2e"a8'"*ea/: %a 5a%'a"ea %$( CS , dec( ;

  6

  S

  S S C

  mC C =

  ca/$% ce% ma( &e e"a%, 8"'8"(e*:4(%e meca (ce >( e%a2*(ce a%e ma2de*e"m( a m$%4( d c'e (c(e *$% de 2%:@("e 2*"$c*$"a%: c$ 8"'8"(e*a*ea d

  ca%e de %a@'"a*'". A2* e%,V.V.Ra(2 ( "ec'ma d:;7 8e *"$ "'c( ca"e a$ ,) MPa <

  σ"c < , MPa CS ,) , #σ"c 7 , a ) m< a < m7 8e *"$ "'c( ca"e a$ daNKcm# < σ"c < 16 daNKcm#

  7 CS , σ"c 7 ,17

  CAPITOLUL III

  PARAMETRII DE PER#ORARE 7 MPUBCARE LA

  E ECUTATREA DECANTORULUI SU3TERAN

  ;.1. P"'$ec(a"ea 6a"ame("$+'" de 6e"-'"a"e 7 m6&8ca"e

  P"'(ec*a"ea 8a"ame*"(%'" 28ec( (c( $"m:"e>*e 2'%$4(' a"ea $"m:*'ae%eme *e ;

  )#

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  33/71

  a%e&e"ea *(8$%$( de e?8%'/(52*a@(%("ea c' 2$m$%$( 28ec( (c de e?8%'/(52*a@(%("ea $m:"$%$( >( %$ &(m(( &:$"(%'" de m( :2*a@(%("ea $m:"$%$( de &:$"( ca"e 2: 8e"m(*: ' c * ma( @$ : c' *$"a"e a 8%$c":"((de*e"m( a"ea m:"(m(( c:"c:*$"(%'" e?8%'/(5e c' c'"da 4: c$ "'%$% &:$m( : 8"'ce2$% de d(2%'ca"e 2*a@(%("ea d(2*"(@$4(e( &:$"(%'" de m( :

  "' *$%$( de %$c"$2*a@(%("ea '"d( (( de m8$>ca"e.

  ;.9. A+e%e"ea ($6&+&$ de e:6+' $0

  E?(2*e 4a d( e"(*e%'" 2'"*$"( de e?8%'/(5( ( d$2*"(a%( 7 8e @(*"'&%(ce"( :, 8e @a/: de (*"'&%(c'%, 8e @a/: de a/'*a* de am' ($, e?8%'/

  8"'8"(e*:4( *e"m'd( am(ce >( @a%(2*(ce d( e"(*e (m8$ e ad'8*a"ea $ '" c"(a%e&e"e a e?8%'/(5(%'". Ideea de @a/: a%e&e"ea e?8%'/(5(%'" ' c' 2*(*$(e 8"'

  (/(c'7meca (ce a%e "'c(%'" >( ca"ac*e"(2*(c(%e de*' a *e a%e ace2*'"a "e28ec*

  (m8eda 4e%'" ac$2*(ce a%e "'c(%'" ( e?8%'/(5$%$(

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  34/71

  \( d 2eama de a8*$% c: d( 2*"$c*$"a &e'%'&(c: a "'c(%'" d( L(5e/e (, cea ma( ma"e 8' de"e < # = ' "e8"e/( *: "'c(%e *a"( >( 'a"*e *a"(, "'c( c' (m8eda 4: ac$2*(c: %(m(*e%e ,1 7 11, 7IO &7m]#72] , 2$ * ( d(ca4( e?8%'/(5( 8$*e" (c( ( 2*a@(%("e a $"m:*'"(%'" 8a"ame*"((;7 %$ &(mea >( $m:"$% &:$"(%'" de m8$>ca"e7 *(8$% e?8%'/(5$%$( >( m:"(mea c:"c:*$"(%'" e?8%'/(5e '"d( ea de m8$

  ( *e"5a%e%e de * "/(e"e.Pe *"$ ca%c$%$% ace2*$( 8a"ame*"$, %(*e"a*$"a de 28ec(a%(*a*e (%$

  de "e%a4(( a a%(*(ce, "e%a4(( ce 2e 8"e/( *: ce *"a%(/a* cad"$% *a@e%$%$

  Ca+c&+&+ c' /&m&+&$ /6ec$-$c de e:6+' $0 Ta4e+&+ ;.

  N".C"(..

  Re+a5$a de ca+c&+ S6ec$-$ca5$a '(a5$$+'"

  1.S

  f e! ⋅⋅= #,1

  ^ 7 c' 2$m 28ec( (c de e?8%'/(5, &Km e 7 c'e (c(e *$% ca8ac(*:4(( de %$c"$ a e?8%'/(5$%$P 7 ca8ac(*a*ea de %$c"$ a e?8%'/(5$%$(, cm) P +cm) 8e *"$ *'4( e?8%'/(5(( a a%(/a4(

  # cm) 7 ca8ac(*a*ea de %$c"$ a d( am(7*e%'" c$ #

  (*"'&%(ce"( : &e%a*( (/a*: 7 c'e (c(e *$% de *:"(e a "'c((

  #. P

  e#H=

  )+

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  35/71

  S 72ec4($ ea 2:8a"e a %$c":"(( m( (e"e, m#

  c 7 c'e (c(e * ca"e 4( e 2eama de $m:"$% 2$8"a e4e%(@e"ec % 7 8e *"$ ' 2$8"a a4: %(@e":

  c , 7 ,3 7 8e *"$ d'$: 2$8"a e4e %(@e"ea 7 c'e (c(e * $ c4(e de *(8$% %$c":"(( m( (e"ec$ ,#7 ,) ( 5(*e/a de 8"'8a&a"e a $ de%'" %' &(*$d( a%e ν(. -a4: de 2(*$a4(a 8"e/e *a*:,

  de*e"m( a"ea c' 2$m$%$( 28ec( (c ]e*a%' ] de e?8%'/(5 2e 8'a*e 2*a@(%( c$ "e%

  e

  S e "

  # ! = MPa

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  36/71

  ` e 0 e e"&(a 8'*e 4(a%: a e?8%'/(5$%$(, JK & .

  C'e-$c$e (&+ -& c5$e de /("&c(&"a "'c$+'" Ta4e+&+ ;.9Ca"ac(e"$/($c$+e "'c$+'" Va+'a"ea c'e-$c$e (&+&$ de /("&c(&")R'c( c'm8ac*e c$ 8"'8"(e*:4( e%a2*(ceR'c( (2$"a*eR'c( >(2*'a2e c$ "e/(2*e *: 5a"(a@(%: >(2*"a*( (ca4(a 8e"8e d(c$%a": 8e d("ec4(a&:$"(( de m( :

  #1,+1,)

  1,1.6

  *"$c * 8"'8"(e*:4(%e "'c(%'" %a 2'%(c(*:"( d( am(ce 2e "e&:2e2c "e2*" 2:, 2e 8"'8$ e $*(%(/a"ea "a8'"*$%$( < = d( *"e "e/(2*e 4a de "

  c'm8"e2($ e d( am(c:σ cd >( "e/(2*e 4a %a c'm8"e2($ e 2*a*(c: m' 'a?(a%:σ c a%e

  "'c(%'", "e28ec*(5;

  c

  cd K σ σ = 'c 7, de c:%d$"a de e?8%'/(e a d( am(*+3+6 JK &, ca >( de m'd$%$% de e%a2*(c(*a*e d( am(c a% "'c(%'", 2e '@4( e de ca%c$% a c' 2$m$%$( 28ec( (c ]e*a%' ] de e?8%'/(5, "e%a4(e ca"e e2*e 2$@

  ^e , # 6 , 3# . 17) & d( am(*:Km)

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  37/71

  S% 1,)6 8e *"$ "'c( m'(S# %c'e (c(e * $ c4(e de m:"(mea 2$8"a e4e( 2:8a"e a %$c":"(( mS# 1,+ 8e *"$ 2$8"a e4e 1 m#

  S# 1,# 8e *"$ 2$8"a e4e 1 m#

  V 7 c'e (c(e * $ c4(e de $m:"$% 2$8"a e4e%'" de %$c"$, ca"e 2( &$": 2$8"a a4: %(@e": e2*e da* de e?8"e2(a;

  S V

  ,=

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  38/71

  T( *(8$% 2 m@$"e%$(a a%(/e%e e ec*$a*e a "e/$%*a* c: $m:"$% de &:$"( 8e 1 m de "' * e2*e

  %(m(*e e?*"em de %a"&(, a8* da*'"a* d(2*a 4e%'" d( e"(*e d( *"e &:$"(, ch(ace%$(a>( *(8 de "'c: ( *e"ce8*a*:.

  @a/a "e/$%*a*e%'" e?8e"(me *:"(%'" e ec*$a*e >( a 8"e%$c":"'@4( $*e 27a "e$>(* '@4( e"ea $ e( '( "e%a4(( ma*ema*(ce 8e *"$ de*

  $m:"$%$( de &:$"(, $ c4(e de "e/(2*e 4a "'c(%'" >( m:"(mea 2ec4($ (( *"a%$c":"(( m( (e"e, "e28ec*(5 ;

  ) #

  H1,H.).) S ' c ⋅⋅= σ &:$"( ( $m:"$% de &:$"( ce "e5( 8e 1 m# d( 2$8"a a4a "' *$%$( de%$c"$, ad(c: ;

  η ⋅⋅

  ⋅= s

  g

  l S

  l ' n1 mKm)

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  39/71

  7 5'%$m$% 28ec( (c de &:$"( ce "e5( e $ $( m# d( 2$8"a a4a "' *$%$( de%$c"$, # ;

  S

  l ' n g

  ⋅=# mKm#

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  40/71

  d, " 7 d(ame*"$% $de e?8%'/(5, m^ 7 c' 2$m 28ec( (c de e?8%'/(5, &Km)d&, "& 7 d(ame*"$% ( %$ &(mea &:$"((c ,G 7 ma2a $ $( ca"*$> de e?8%'/(5, &%c 7 %$ &(mea $ $( ca"*$>, mA 7 de 2(*a*ea e?8%'/(5$%$(, &Km)

  7 c'e (c(e * de de2a"e a ca"*$>e%'"e?8%'/(5e < , =a 7 c'e (c(e * $ c4(e de *(8$% %$c"m( (e"e. Pe *"$ a%e"(( a # 7 )

  .Gc

  l S ! ' c

  ⋅⋅⋅= η

  . S K d cS !

  ' +⋅∆⋅⋅⋅⋅= ,#

  3. r bS a f

  S ' ⋅

  −⋅= +1

  6. S s! ' +⋅= γ

  . ) #)) S f ' ⋅⋅⋅=

  1 . N 1, 3 ,13 . 0 , )).S.

  Va+'"$+e &m)"&+&$ %)&"$+'" de m$ ) Ta4e+&+ ;.>.Re+a5$

  a de ca+c&+Va+'"$+e +&$ N% 6e ("& -K# + 6

  ). .1 # #6 ) +1). .# 16 # ) +). .) 16 #+ )) +#). .+ 16 # )) +1

  ). . 1 # ) +). . 16 #+ )+ +)

  +

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  41/71

  ). .3 # #6 )6 +3). .6 #6 ) + ++). . )+ )6 +# +3). .1 1 # )3 +). .11 # ) +1 +

  Va%'a"ea med(eN%

  #1 #6 ) ++

  ;.=. De(e"m$ a"ea +& %$m$ %)&"$+'"

  ac*(5(*a*ea de 8"'d$c4(e, (eca"e $ (*a*e >( 2*a@(%e>*e 5a%' 8a"ame*"$ c'"e%a"e c$ *(8$% >( "e/(2*e 4a "'c(%'", 8a2$% de am a"e 8e" '"ma 4a $*(%a!e%'" de 8e" '"a"e >( c:"ca"e. D( 8$ c* de 5ede"e *e'"%(*e"a*$"a de 28ec(a%(*a*e 2e 8"e/( *: "e%a4(( de ca%c$% ca"e %$ &(mde*e"m( :, (e $ma( $ c4(e de de2ch(de"ea %$c":"(( m( (e"e, (e *(m8$% c(c%$%$( 2a$ a% 2ch(m@$%$(, de *(m8$% de 8e" '"a"e, ce% de c:"cm' *a"e a 2$24( e"((, de '"me%e de m$ c: 8e *"$ '8e"a4((%e de @a/: d( cad"c(c%$, de *(8$% 2 m@$"e%$(, ca >( de 5(*e/a de 2:8a"e (m8$2: 8"( d'c$me *e?ec$4(e.

  D$8: ac*'"(( e $me"a4(, "e%a4((%e de ca%c$% a ace2*$( 8a"ame*"$ 2e *a@e%$% ).3.

  Pe *"$ &:$"(%e de 2 m@$"e, %$ &(mea &:$"(%'" '@4( $*: c$ $ a d( ma( 2$2 2e ma!'"ea/: c$ ,17 ,# m.

  M$%*(*$d( ea ac*'"(%'" (m8%(ca4( 8e *"$ de*e"m( a"ea %$ &(mace d( (c(%: e%a@'"a"ea $ '" "e%a4(( de ca%c$% ca"e 2: ( c%$d: *'4( ac*'"

  &e'meca (c:, *eh (c:, *eh '%'&(c:, '"&a (/a*'"(c: >( ec' 'm(c: >(, ca $"ma"e, ac*(5(*a*ea 8"ac*(c: 2e '8*ea/: 8e *"$ 2*a@(%("ea %$ &(m(( de &a$": $ cde a"ma"e >( 2*a@(%(*a*ea "'c(%'" c' !$":*'a"e, (( d a2(&$"a*: a2* e% 8e"2' a%$%$( d( "' *$"(%e de %$c"$.

  +1

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  42/71

  De "e&$%:, %$ &(mea &:$"(%'" de m( : 2e de*e"m( : $ 8'2(@(%(*:4(%e *eh (ce a%e $*(%a!$%$( de 8e" '"a"e >( de ca"ac*e"(2*(c(%e "'c

  ca/$% "'c(%'" c'm8ac*e, *a"( >( 'a"*e *a"( $ 2$ * "e2*"(c4(( 8"(5e>*e %$ &(mea 2a%*$%$( ca $"ma"e a 8'2(@(%(*:4(( de a8a"(4(e a e5e *$2( &$"$% c"(*e"($ %$a* c' 2(de"a"e (( d 8e" '"ma 4e%e $*(%a!$%$( dacea2*: 2(*$a4(e 8"'8$ em $*(%(/a"ea $ e( %$ &(m( de #,17#,# m 8e *"$ "ea%(2a%* de # m.

  "'c( 2em(*a"( < +=, 8"ec$m >( ca/$% "'c(%'" *a"( (2$"a*e, %&:$"(%'" de m( : e2*e c' d(4(' a*: de 2*a@(%(*a*ea "'c(%'", %$ &(mea $*&:$"(%'" (( d de 1, 71,6 m.

  I "'c( de *:"(e m(c: < #= 2e (m8$ e %(m(*a"ea %$ &(m(( &:$"(( de1,+71, m de'a"ece "ea%(/a"ea $ '" 2a%*$"( ma( ma"( de 1,#71,) m 8'* 2: de*e"e5e *$a%e 2$"8:"( "' *$% de %$c"$.

  Ca+c&+&+ +& %$m$$ %)&"$+'" de m$ )Ta4e+&+ ;.?.

  N".c"(. Re+a5$a de ca+c&+ S6ec$-$ca5$a '(a5$$+'"

  1.#

  + α tg (l g ⋅

  = / 0 $m:"$% /(%e%'" %$c":*'a"e 8e %$ :2 0 $m:"$% 2ch(m@$"(%'" 8e /(

  2 0 $m:"$% c(c%$"(%'" 8e 2ch(m@Tc 0 *(m8$% $ $( c(c%$, h*& 0 *(m8$% de c:"ca"e a% $ e( &:$"( < , + 0 h=*a 0 *(m8$% de m8$>ca"e >( ae"a! < ,# 0 , h= N 0 $m:"$% de &:$"(

  #.c s )

  g nnnV

  l ⋅⋅

  =

  ).

  L

  t

  P eS

  m '

  t n

  t ' *

  l s

  a g

  c

  g ⋅+⋅⋅+

  +⋅

  −=

  η η

  υ

  +. Pe *"$ ca/$"(%e c d $e2*e ece2a": 2$24( e"ea

  +#

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  43/71

  %$c":"((

  P eS

  m '

  t n

  t ' *

  l a

  g c

  g ⋅⋅+

  +⋅

  −=

  η

  υ

  m 7 $m:"$% de 8e" '"a*'a"e ca"e %$c"ea/:2(m$%*a

  ν 7 8"'d$c*(5(*a*ea %a 8e" '"a"e, mKh

  η 7 c'e (c(e * de "$8e"e a &:$"(%'"e 0 c'e (c(e * de 2$8"a8$ e"e a 8e" '":"(( >(c:"c:"(( "'c((

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  44/71

  ++

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  45/71

  #$%&"a ;.1. A:e"a D > &($+$ a() +a 6e"-'"a"ea %a&"$+'" de m$ ) d$ cad"&+ AHE J$&

  +

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  46/71

  #$%&"a ;.9. A:e"a D >, da(e (eh $ce

  +

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  47/71

  CAPITOLUL IV

  STAREA SECUNDARĂ DE TENSIUNE N MASIV

  P"( '4($ e de 2*a@(%(*a*e 2e 4e%e&e ' a2eme ea 2*a"e a 2(2*emme 4( e $ ech(%(@"$ 2*a@(% a% ace2*$( 2(2*em c$ 8:2*"a"ea 2ec4($ (e?ca5a4(e( 2$@*e"a e 8e *(m8$% '%'2("( ace2*e(a. E5a%$a"ea 2*a@(%(*:4( 2e @a/a ca%c$%$%$( 2*:"( de *e 2($ e a "'c(%'" d( !$"$% %$c":"(%'" 2$@*e"a e.

  Da*'"(*: 2ch(m@:"(%'" >( ma( a%e2 c' ce *":"(%'" de *e 2($ e, 2e 8"*a5a $% >( 8e"e4(, (a" $ e'"( ch(a" *a5a $% %$c":"( m( (e"e de '"mac":8:*$"(, e*c. ca"e a$ ca $"ma"e de28"( de"( 8a"4(a%e, 2$"8:"( 2a$ a%$ ec:"(%(m8'"*a *e de "'c( 2a$ 8"e2($ ( c$ de '"m:"( 8%a2*(ce, ca"e *( d 2: de '"me/em(c>'"e/e 8"' (%$% ace2*'" %$c":"(.

  Pe *"$ a*e $a"ea ace2*'" *e 2($ ( >( %:*$"a"ea e ec*e%'" 8e"%$c":"(%e m( (e"e *"e@$(e 2$24( $*e, ca/$% de 8"e2($ ( >( de '"ma4(( m 8:2*"a 8"' (%$% 2*a@(%(* >( a 8$*ea ( '%'2(*e m'd '"ma% 8e *"c'"e28$ /:*'a"e.

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  48/71

  ϕ τ #c'2)#

  11

  #

  # +

  +

  #

  #

  +−−−−

  ⋅=r a

  r a

  mm p

  Pe *"$ a '@4( e *e 2($ ea 8e c' *$"$% %$c":"(( m( (e"e, c' 2(de":m

  " a. >( 2e '@4( eσ "K Qσ θK9 ,?9QτK Q

  Pe m:2$": ce e de8:"*:m de %$c"a"ea m( (e":, 5a%'a"ea c'm8' e *e%'

  *e 2($ e 2e m'd( (c:,σ" c"e>*e a2(m8*'*(c 28"e ' 5a%'a"e e&a%: c$ cea a 2*:"(( a*$

  de *e 2($ e, (a" e '"*$% de '" eca"e 2cade 2e 2 e&a*(5 8 : %a ' a $m(*d$8: ca"e c"e>*e 2e 2 8'/(*(5 28"e ' 5a%'a"e.

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  49/71

  b" 7 *e 2($ e *a &e 4(a%:

  b"a7*e 2($ e "ad(a%: %a 8e"e*e%e &a%e"(e(, e2*e e&a%: c$ "eac4($ ea

  "7 d(2*a 4a "ad(a%: a &a%e"(e( a c:"e( 2*a"e de *e 2($ e e2*e c:$*a*:

  a7 "a/a &a%e"(e(

  ϕ 2(1#

  − , $ de e2*e $ &h($% de "eca"e ( *e"('a": a% "'c

  c' !$":*'a"e

  a7 de 2(*a*ea a8a"e *: a "'c(%'" c' !$":*'a"e

  h7 ad c(mea de %a 2$8"a a4: a 8$ c*$%$( c' 2(de"a*.

  Dec( ; σ "K Q σ (K ,1?>

  #$%.

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  50/71

  D( ace2*e "e8"e/e *:"( &"a (ce 2e ded$c $"m:*'a"e%e c' 2*a*:"(;

  7 m:"(mea a?e( e%(82e( "e8"e/e * d /' a "e28ec*(5: de 2c$"&e"e de8(5a%'a"ea *e 2($ (("ad(a%e b"a ca"e ac*(' ea/: a2$8"a 2$2*( e"(( &a%e"(e(, dec( m:"(m

  a?e( e%(82e( 2cade c$ c"e2*e"ea *e 2($ (( "ad(a%e.7 2$ma *e 2($ (%'" 8"( c(8a%e b ,c'"e28$ /:*'a"e ace%eea>( 8"e2($"a

  a2$8"a 2$24( e"(( &a%e"(e(, c"e>*e de %a 8e"( e"(a &a%e"(e(, 8e *"$ a a!$ &ma?(m: ca/$% e?*"em(*:4(( 2$8e"('a"e a a?e( ma"( a /' e( de 2c$"&e"e.

  7 dac: *e 2($ ea "ad(a%: b"a 2cade 2$@ $ m( (m ca"ac*e"(2*(c(%e (ec:"e( 8a"*e, a*$ c( %(m(*a /' e( de 2c$"&e"e $ ma( e2*e ' e%(82:, c( ' c$"@: de2

  &e $% 8a"a@'%e(, ca"e *a(e 2$8"a a4a.

  7 "'c(%e c'e/(5e 2e 8'* c' 2(de"a d( 8$ c* de 5ede"e 8"ac*(c, 8a*"$ />( a $me;

  a= /' a de de2ch(de"e >( de (2$"a"e d( (med(a*a a8"'8(e"e a &a%e"(e(

  @= /' a de de '"m:"( 8%a2*(ce d( ( *e"('"$% /' e( de (2$"a"e

  c= /' a de 2c$"&e"e, ca"e c' !'a": /' a de de '"ma"( 8%a2*(ce >( *e 2($ (%e "ad(a%: b"a>( *a &e 4(a%: b*c"e2c c$ c * e de8:"*:m de a?a &a%e"(e(

  d= /' a e%a2*(c:, e2*e cea ma( e?*e"('a": /' :, ca"e *e 2($ ea *a &eb*2cade c$ de8:"*a"ea 8$ c*e%'" c' 2(de"a*e de a?a &a%e"(e(.

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  51/71

  CAPITOLUL V

  PRESIUNEA MINIERĂ

  =.1. G"&6a $6'(e e+'" -'"5e+'"

  Pa"*(c$%a"(*a*ea *$*$"'" (8'*e/e%'" c$ '2c$*e e2*e aceea c: 8"e2($ ea a

  2$24( e"(( e2*e c' 2(de"a*: ca ' 2a"c( : 2*a*(c: >( ca"e $ de8( de de *(8$% >( c'2$24( e"(( >( (c( de m'd$% de ( *e"ac4($ e "'c: 0 2$24( e"e.

  =.1.1. I6'(e a +&$ M.M. P"'('d$a ' '0

  D$8: M.M. P"'*'d(a ' '5, ma2(5$% de "'c( $ 8'a*e ( c' 2(de"a* ca $c'"8 c' *( $$, da*'"(*: e?(2*e 4e( $ e( m$%4(m( de m(c"' >( mac"'7 (2$"(, ca"e "'c(%e @%'c$"( de d( e"(*e d(me 2($ (, 8$* d$7(72e a8%(ca med((%e &"a

  aba P γ ⋅⋅⋅= )+ MPa < .1.=

  $ de; a 0 e2*e 2em(de2ch(de"ea %$c":"(%'" m( (e"e @ 0 :%4(mea @'%4(( de ech(%(@"$

  fa 0 &"e$*a*ea 5'%$me*"(c: a "'c(%'".

  A$*'"$% "ec'ma d: 8e *"$ ca%c$%$% 8"e2($ (( m( (e"e, 8e *"$ %m( (e"e am8%a2a*e c' d(4(( &e'*ec*' (ce &"e%e, $"m:*'a"ea "e%a4(e;

  1)

  +ba P a ⋅⋅⋅= γ MPa < .#.=

  $ de; )1 ,1 , f a

  b ⋅⋅= m < .).=

  1

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  52/71

  0 c'e (c(e * de *:"(e a% "'c((H 0 ad c(mea de %a 2$8"a a4:.

  =⋅⋅= )1,1

  , f

  ab H,I+HH

  )

  ),#,1 ) =⋅⋅ m

  I#,HH,I),#,#)),1)+

  1 =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= ba P aγ MPa

  PK ,> MPaVa%'"(%e ca%c$%a*e a%e 8"e2($ (( c' '"m "e%a4(e( < .#.= c' d(4

  ad c(m( 2$ * "eda*e *a@e%$% ". .1.

  =.1.9. I6'(e a +&$ V.V. O"+'0

  A$*'"$% c' 2(de": c: *a5a $% %$c":"(( m( (e"e 2e '"mea/: ' @'%ech(%(@"$ a*$"a% c$ :%4(mea da*: de e?8"e2(a;

  )11

  6,1 ,

  f a

  b ⋅⋅= m < .+.=

  (a" ca%c$%$% 8"e2($ (( 2e 5a ace c' '"m "e%a4(e(;

  1)+

  ba P a ⋅⋅⋅= γ MPa < . .=

  $ de; a1 0 "e8"e/( *: 2em(de2ch(de"ea @'%4(

  1,1H+HH)

  ),#6,16,1 ))11 =⋅

  ⋅=⋅⋅= , f

  ab m

  33,H1,1H),#,#)),1)+

  1 =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= ba P aγ MPa

  P ,?? MPa

  =.9. G"&6a $6'(e e+'" de $ (e"ac5$& e "'c) 7 /&/5$ e"e

  Ce"ece*:"(%e *e'"e*(ce ac*$a%e $*(%(/ea/: m'de%e meca (ce de ca%( *e"ac4($ (( "'c: 0 2$24( e"e, a c:"'" a a%(/: ma*ema*(c: 8e"m(*e de*e"m 8a"ame*"(%'" ca *(*a*(5( >( ca%(*a*(5( a( ( *e"ac4($ ( 8e *"$ (eca"e ca/ c' c"

  =.9.1. I6'(e a +&$ H. La4a//e

  #

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  53/71

  Adm(4 d c: "'c(%e d( /' a de '"ma4(%'" ee%a2*(ce 2$ * 8$%5e"%(82(*e de c'e/($ e, 2*a@(%e>*e $"m:*'a"e%e "e%a4(( 8e *"$ ca%c$%$ 8"e2($

  ϖ γ

  σ c'21###

  )#1

  −−⋅

  ⋅⋅−

  =

  −− -a

  -

  rb ba

  -a

  ba

  P MPa < . .=

  $ de;

  ( )ϕ σ σ 2(1#

  1 −⋅⋅= txrb , ⋅)+ , #⋅

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  54/71

  =.;. P"e/$& ea a6e$

  Ga%e"((%e h(d"'*eh (ce a$ ca c:"ca"e 8"( c(8a%: 5a%'a"ea 8"e2($ ( a8e(ca/$% &a%e"((%'" 2$@ 8"e2($ e 2e ad'8*: 2ec4($ e de '"m: c("c$%a": >( c:"c

  ( c' 2(de"a*: $ ( '"m d(2*"(@$(*: "ad(a%.Le&ea de d(2*"(@$4(e a 8"e2($ (

  8ϕ γ a⋅ H c' 2*a * MPa < .6.=

  ca/$% &a%e"((%'" de $&: a%e ce *"a%e%'" h(d"'*eh (ce c d (5e%$de8:>e>*e che(a @'%4( (5e%$% ma?(m de 2c$"&e"e (( d e&a% c$ :%4(meaPe"2($ ea e2*e c' 2(de"a*: d(2*"(@$(*: '"ma% 8e a?a &a%e"(e(.

  Pa ,##⋅13, ,)6 MPa

  PaK ,;@ MPa

  +

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  55/71

  CAPITOLUL VI

  STUDIUL PROCESULUI DE 3ETONARE A DECANTORULUISU3TERAN

  E?ec$ (a deca *'"$%$( 2$@*e"a d( cad"$% AHE J($, /' a L(5e/e ( 2ț

  "ea%(/a 3 8a (, a/e de e?ec$ (e, a2* e% c: $"ma 8e" '":"(( 8$ c:"(( e2*e ș ț ș$*(%(/a"ea a c'"e%'" ( a( *ea m' *:"(( cad"e%'" de a"ma"e ( de @e*' a"e.ș

  >.1. #a e+e de e:ec& $e a deca ('"&+&$ /&4(e"aț

  #a a I

  ca/$% ace2*e( 8"(me a/e d( acce2$% 28"e deca *'" a% e"e2*"eL(5e/e (, 2e e?ec$*: ' &a%e"(e c$ %:4(mea de +,+ m >( h +,# m, ca"e, (5((*'a"e( ca5e" e, "ea%(/ea/: c$ @'%*a, c'*a @'%4(( deca *'"$%$(. Ace2* acce&a%e"(e d("ec4(' a%:, $"m:"( d a?$% deca *'"$%$( 8e *'a*: %$ &(mea %$(. A52e "ea%(/ea/: de # m.

  T"e@$(e %$a* ca%c$%, ca/$% ace2*e( 8"(me a/e, a8*$% c: e?8%'/(5(%'" ( @%'c$% de "'c: a8a" (2$"(, 8%$2 a : de ce%e e?(2*eț$*(%(/:"(( e?8%'/(5(%'".

  S$24( e"ea 8"(ma": e2*e a2* e% "ea%(/a*: d( a c'"e d( PC # mm d%$ &(me, m' *a*e >ah c *e 1Km#, 8%a2: de "e/(2*e 4: 1 ? 1 ? >( >8

  cm &"'2(me

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  56/71

  #$%&"a >.1 Sec $& e a deca ('"&+&$ 6"$ma -a ) de e:ec& $eț ț

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  57/71

  #a a II ca/$% ace2*e( a/e 2e e?ec$*: %:"&("ea &a%e"(e( c$ %:4(mea de +

  +,# m. L:"&("ea &a%e"(e( d("ec (' a%e 2e 5a ace %a*e"a%, ad(c: ț șd"ea8*a, c$ ' de2ch(de"e de +m, "ea%(/ d$72e a2* e% 8"' (%$% @'% (( deca *ț

  La e?*"eme%e e?ca5a (e( ace2*e( %$c":"( 2e 5'" e?ec$*a c$/( e (ț ț"e/ema"e a @'% (( deca *'"$%$(.ț

  A*ac$% 2e e?ec$*: c$ 8a2 de 1 m, c$ 2chem: de 8$>ca"e 28ec(a%:,m$%*e &:$"( >( c:"ca"e "ed$2:.

  S8"(!( ("ea 8"(ma": e2*e '"ma*: d( ;2*"a* de >8"(47@e*' ) cm 8%a2: "e/(2*e 4: 1 ? 1 ? 2*"a* de >8"(47@e*' ) cma"m' e"meA c'"e 7 SPLIT de 3 cm 8e *"$ m$%a"e 8%a2:, 1Km

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  58/71

  #$%&"a >.; Sec $& ea deca ('"&+&$ /&4(e"a -a a II a de e:ec& $eț ț

  6

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  59/71

  #$%&"a >.< Sec $& ea deca ('"&+&$ /&4(e"a -a a II 4 de e:ec& $eț ț

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  60/71

  #a a IIISe e?ec$*: &"( /(%e d( @e*' 8e *"$ m( ca"ea ca"$%$( de a"ma"e ( a caș ș

  @e*' a"e ( *e"5a%$% L1, L#,......,L1 .Ca"e%e de a"ma"e ( de @e*' a"e 2$ * 8"'(ec*a*e ( e?ec$*a*e cad"ș ș

  H(d"'c' 2*"$c (a. D$8ț : e?ca5a"ea a + m 2e m' *ea/: ca"$% de a"ma"e >( ca"$% d @e*' a"e >( 2e @e*' ea/: %ame%a ".1. Lame%e%e a$ +m %$ &(me ( $ 5'%$mș

  + m). 9e*' a"ea $ e( %ame%e 8'a*e d$"a 1 '"e ad(c: # 2ch(m@$"(.A2* e% 2e 5a m' *a ca"$% de a"ma"e d$8: ca"e 2e 5a m' *a ca"$% de @e*'

  ca"e 2e 5a *"ece %a @e*' a"ea %ame%e( c$ 8'm8a P$*/me(2*e". c' *( $a"e 2:8*:m a% 2e 5a e?ec$*a c(c%$% ;

  E?ca5a"ea $ e( %ame%e

  A"ma"ea $ e( %ame%e

  C' "a"e79e*' a"e7Dec' "a"e

  #$%&"a >.= Ca"&+ de a"ma"e

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  61/71

  #$%&"a >.> Ca"&+ de a"ma"e /&4(e"a

  1

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  62/71

  #a a IVD$8: *e"m( a"ea c'm8%e*: a @'%4(( deca *'"$%$( 2e 5'" e?ec$*a ( !ec4

  $m8%e"e 8"( 4e5(%e 8%a *a*e %a @e*' a"e che(a @'%4((.Acea2*: a/: de "ea%(/a"e a deca *'"$%$( 2$@*e"a e2*e ( ea m8a" (*: ș ț

  de %$c"$ a2* e% ca d(2*( &em a/a a 2( @ de %$c"$. -a/a +a; Se *"ece %a e?ca5a"ea c'"8$%$( ca5e" e( e*a8e, c$ 28"(!( ("ea 8

  2(m(%a": ce%e( d( @'%*:. V'%$m$% e?ca5a* 8e acea2*: *"ea8*: e2*e de ), (a" *eh '%'&(a a%ea2: e2*e 8"( 8$>ca"e c$ &:$"( 5e"*(ca%e ( &:$"( '"(/c' *$", c$ %$ &(mea *"e8*e( de )m. D$8: e?ca5a"ea c'm8%e*:, 2e 5'" @e*' a 8%a*e"a%( >( *(m8a e%e deca *'"$%$(, a8'( "ad(e"$% 2ec4($ (( de 28:%a"e.

  -a/a +@; Se "ea%(/ea/: *"ea8*a *"e + ,#3 >( +),3 c$ $ 5'%$m de #),acea2*a "ea%(/ d$72e *'* 8"( 8$>ca"e a &:$"(%'" 5e"*(ca%e >( '"(/' *a%e.

  -'"a"ea 27a e?ec$*a* *'* c$ A ERA D , a8%(ca"ea 2*"a*$%$( de >8"(47@ALIVA PM + , c'm8' e 4: c$ acce%e"a*'" SIGUNIT A- LI`UID, SIGUNITL A-, L ) A- 0 6 , (2(8 0 6 mm, c(me * IIA 0 S)#, R, + &Km).

  #a a V acea2*: a/: 2e "ea%(/ea/: e?ca5a"ea 2ec4($ (( *"a8e/'(da%e a 2ec4($

  28:%a"e. T(m8$% "e%a*(5 de ( a%(/a"e a ace2*e( a/e e2*e de cca ' %$ :.-( (2a!$% *a%$/$%$( 2e 5a e?ec$*a c$ c('ca $% de a@a*a! ( 8"(!( ("ea 8"(mș

  "ea%(/a ca >( %a a/e%e a *e"('a"e.#a a VI

  ca/$% ace2*e( a/e de "ea%(/a"e a deca *'"$%$( 2$@*e"a 2e @e*' ea/: *a%$/e%e c$5e( de 28:%a"e. D$8: @e*' a"ea 8'"4($ (( '"(/' *a%e 2e @e*' ea/: *a%2* &a >( d( d"ea8*a a deca *'"$%$( 8"( "e*"a&e"e, 8%'*$"( de 1# m. Pe *

  '%'2e2c e"me%e, d$%a8( de @"ad "am '"2a4( c$ 8"' (%e I .

  #

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  63/71

  #$%&"a >.? Ta+& e+e d$ +a(e"a+e+e deca ('"&+&$

  #$%&"a >.@ Vede"e a deca ('"&+&$ -a a a VI a de e:ec& $eț

  )

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  64/71

  #a a VI acea2*: a/: 2e "ea%(/ea/: @e*' a"ea deca *'"$%$( 2$@*e"a .

  deca *'"$%$( 2$@*e"a L(5e/e ( 2e @e*' ea/: 8e"e4(( d$@%$ a"ma4( 8%'*S*"a*$"(%e de *$" a"e 5'" ( de 1m 1m ,3m. Pe *"$ acce2 ma( $>'" c$5a @e*"am@%e(a/: c$ @a%a2* de " $. Pe *"$ m' *a"ea a"m:*$"(( 2e m' *ea/: a c'"e d @a"e de 28"(!( . Schema de m' *a"e a 8a '$"(%'" e2*e "eda*: (&. . .

  #$%&"a >. Schema de m' (a"e a 6a '&"$+'"

  >.9. Ca+c&+&+ /&/ $ e"$$ de-$ $($0eț

  >.9.1 C"$(e"$$+e ce /(a& +a 4a a a+e%e"$$ /&/5$ e"$$ de-$ $($0e

  C"(*e"((%e ce 2*a$ %a @a/a a%e&e"(( 2$24( e"(( de ( (*(5e ;7 c' d(4((%e &e'7meca (ce a%e "'c(%'"7 &"ad$% de (2$"a"e a% "'c(%'"7 ca"ac*e"(2*(c(%e de de '"ma"e7 &"ad$% de m@(@a"e a% "'c(%'" c$ a8:7 2*"$c*$"a "'c(%'"

  7 ad c(mea %a ca"e e2*e 8%a2a*: %$c"a"ea m( (e":7 d$"a*a de 2e"5(c($

  +

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  65/71

  7 de2*( a4(a %$c":"(( m( (e"e7 8"' (%$% %$c":"(( m( (e"e.

  $ c4(e de c' d(4((%e &e'7meca (ce a%e "'c(%'" ca"e 2e e?ec$*:, m( (e"e 8'* ( &"$8a*e *"e( ca*e&'"(( ;

  1= %$c":"( m( (e"e c$ c' d(4(( &e'7meca (ce $>'a"e#= %$c":"( m( (e"e c$ c' d(4(( &e'7meca (ce med(( )= %$c":"( m( (e"e c$ c' d(4(( &e'7meca (ce &"e%e.Pe *"$ a8"ec(e"ea c' d(4((%'" de ma( 2$2, 5'm a8%(ca $"m:*'a"

  me*'d'%'&(e ce 4( e c' * de &"ad$% de c'm8%e?(*a*e a% %$c":"(%'" m( (e"e;

  1= C' d(4(( &e'7m( (e"e $>'a"e ;

  #,Hc

  a , + σ

  γ ⋅⋅ < .1=

  U ≤ < 0 3 = mm

  P ≤ *Km#

  $ de;

  0 c'e (c(e * de 2(&$"a 4:γ 7 &"e$*a*ea 28ec( (c: a "'c(%'"

  H 0 ad c(mea a4: de 2$8"a a4:

  σc 0 "e/(2*e 4a de "$8e"e %a c'm8"e2($ e

  U 0 de '"ma4(a "'c(%'" de 8e c' *$"P 0 8'"*a 4a "'c(%'".

  #= C' d(4(( &e'7meca (ce med((

  )H,H#,H c

  a , + σ

  γ ⋅⋅ < .#=

  U

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  66/71

  )= C' d(4(( &e'7meca (ce &"e%e

  )H,Hc

  a , + σ

  γ ⋅⋅ < .)=

  U

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  67/71

  8 0 8"e2($ ea m( (e": , 6 MPa

  #I,H1I,H#6,H

  6,H## =

  ⋅−=bσ MPa < .3=

  G 1, . G 8

  G ,# m.G"'2(mea $ da4(e( 5a (( %$a*: c' 2(de"a"e ma( ma"e.

  #$%&"a >.1 Deca ('"&+ /&4(e"a d&6a -$ a+$ a"e

  >.; G"a-$c&+ e:ec& $e$ deca ('"&+&$ L$0e e $ț

  acea2*: $%*(m: a/: e2*e cea ca"e 2e 5a ace ( ' e5a%$a"e a *(mșca"e a$ '2* "ea%(/a*e ( ce%e%a%*e a/e, a2* e% c: ca/$% deca *'"$șL(5e/e ( d( cad"$% AHE J($ *(m8$% de e?ec$ (e a '2* de + m e?ca5a ( @'%*ț ț ș @e*' a"e ( a"m:*$"((.

  3

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  68/71

  #$%&"a >.11 G"a-$c&+ de e:ec& $e a+ deca ('"&+&$ /&4(e"a L$0e e $ț

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  69/71

  CONCLUZII

  Ame a!a"ea h(d"'e e"&e*(c: a " $%$( J($ 8e 2ec*'"$% L(5e/e ( ad(ca %c' %$e 4a J($%$( de E2* c$ J($% de Ve2* 2( Va%ea Sad$%$( c$8"( de d'$: ce 8e de"(5a4(e, am8%a2a*e ( /' a de (%e$%$(. CHE D$m(*"a, 8"(ma ce *"a2cheme( de ame a!a"e, c$8"( de ca '@(ec* 8"( c(8a% &a%e"(a de ad$c4($L(5e/e (7 D$m(*"a, ca"e a2(&$": *"a /(*a"ea de@(*$%$( ( 2*a%a* de ) mcK

  8"(/e 2( 'd$% de 8"e2($ e D$m(*"a, a5( d ' %$ &(me de 3 m. A2 e% de"(5a45a c'm8$ e 8e % &: deca *'"$% 2$@*e"a de 1) m %$ &(me d( P"(/a de ca2a 5a e%'" 2( *"' 2' $% de "ac'"d c$ deca *'"$% 2$@*e"a , ace2*"ac'"d d$72e c$ &a%e"(a de ad$c4($ e 2$@ 8"e2($ e L(5e/e (7D$m(*"a.

  Teh '%'&(a de e?ca5a"e >( @e*' a"e a @'%4(( deca *'"$%$( L(5e/ee2*e ' *eh '%'&(e a8%(ca*: %a e?ec$4(a @'%4(%'" ca5e" e%'" ce *"a%e%'"

  SC HIDROCONSTRUC\IA. A$ '2* ada8*a*e '$*:4( ca; '"a"ea &:$"(%'" c$ ( 2*a%a4(a A ERA D '%'2("ea e?8%'/(5(%'" m'de" (, c$ ca82e m(%(2ec$ d: '%'2("ea a c'"e%'" "a8(de de "(c4($ e SPLIT de ,3 m '%'2("ea a c'"e%'" m'de" e S ELLE de #, m, #,6 m >( ), m e?ec$4(a *'"c"e*$%$( c$ 8'm8a SI A 0 ALIVA *(8 PM +

  *'"c"e* $med 0 "a8(d c$ acce%e"a*'" SIGUNIT.T'a*e ace2*e '$*:4( a$ 8e"m(2 a* * %a "' *$"(%e de 2:8a"e a *$ e%$

  8e *"$ ad$c4($ ea 8"( c(8a%: c * >(, 28ec(a%, %a "ea%(/a"ea @'%4(( dec'@4( e"ea $ '" "(*m$"( ce *( d 2: 2e a8"'8(e de ce%e "ea%(/a*e *$ e%$e?ec$*a*e de '"ma4($ ( e%5e4(e e >( a$2*"(ece.

  Ae"a!$% 2e "ea%(/ea/: c$ *$@$"( SPIRO 3 mm, m@( a*e c

  ma >'a e de ca$c($c e?(2* d 2: 8(e"de"( 8e c'%'a :, m@( :"( de ec*e, c'*$" *e, c'%'a a a de8:>( d #. m ae"a!$% (( d &"e$ de "ea%(/a*.

  3

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  70/71

  E5ac$a"ea 2e "ea%(/ea/: c$ a$*'@a2c$%a *e.P"'(ec*a"ea %$c":"(%'" de ( "a2*"$c*$": 2e ace a2 e%

  c' *am( a"ea 8'*e 4(a%: a c$"2$"(%'" de a8:, %'c$"(%'", 8 /e( "ea*(ce 2: (e e5(*

  Pe *"$ 8"'*ec4(a 8e 8e"('ada de 8"'(ec*a"e7e?ec$4(e 2e 5'" "e28ec*a$"m:*'a"e%e '@%(&a4(( d'me ($ ;

  P"'*ec4(a a*m'2 e"e( ad'8* d m:2$"( *eh '%'&(ce adec5a*e de"e4( e"e >( e$*"a%(/a"e a 8'%$a 4(%'" a*m'2 e"(c(S'%$4(( 8"'(ec*a*e ca"e 2: c' e"e 8e" '"ma 4e *eh '%'&(ce 2c'8$% "ed$ce"(( em(2((%'" 8'%$a *e

  Re e"(*'" %a 8"'*ec4(a 2'%$%$( >( 2$@2'%$%$( ace2*ea 2e 5'" "ea%(m:2$"( adec5a*e de &'28'd:"("e, c' 2e"5a"e, '"&a (/a"e >( ame a!a"ea *e"(*'"($%$('@%(&a*'"(( 8e *"$ 8"'(ec*a"ea %$c":"((%'" de c' 2*"$c4((.

  31

 • 8/19/2019 Studiu decantor pentru construcții hidrotehnice

  71/71

  3$4+$'%"a-$e

  1. A"ad, V. 0Ge/tehnic0 minier0, Ed(*$"a Teh (c:, 9$c$"e>*(, 1#. G"(&'"e, M. 0 1efile2ri, chei 3i 0i de tip cani/n 4n R/m5nia, Ed(*$"aB*(( 4( (c: >( E c(c%'8ed(c:, 9$c$"e>*(1 6). H("(a , C. 0 Mecanca r/cil/r, Ed(*$"a D(dac*(c: >( 8eda&'&(c:, 9$c$"e>*(1 61

  +. M$*(hac, V. 0Str2c2tra ge/l/gic0 a terit/ri2l2i R/m5niei, Ed(*$"a Teh (ca,9$c$"e>*( 1

  . S*ama*($, M. 7 Mecanica r/cil/r, Ed(*$"a D(dac*(c: >( 8eda&'&(c:, 9$c$"e>*(1 +

  . T'd'"e2c$, A. 0 Pr/priet06ile r/cil/r . Ed(*$"a Teh (c:, 9$c$"e>*(. 1 6+3.9 % , M P'8a, Ghe I' , M 0C/nstr2c6ii hidr/tehnice s2bterane7 V'% I >( II

  Ed(*$"a Teh (c:, 9$c$"e>*(. 1 6 >( 1 61.6. I.S.P.H. 0 Pr/iecte de cercetere