Stanislav Grof - výrazná osobnost sou asné psychologie ?· Západo česká univerzita v Plzni Fakulta…

  • Published on
    17-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Transcript

<p>Zpadoesk univerzita v Plzni </p> <p>Fakulta filozofick </p> <p> Diplomov prce </p> <p>Stanislav Grof - vrazn osobnost souasn psychologie </p> <p>Bc. Tereza Tup </p> <p>Plze 2016 </p> <p>Zpadoesk univerzita v Plzni </p> <p>Fakulta filozofick </p> <p>Katedra filozofie </p> <p>Studijn program Humanitn studia </p> <p>Studijn obor Evropsk kulturn studia </p> <p>Diplomov prce </p> <p>Stanislav Grof - vrazn osobnost souasn psychologie </p> <p>Bc. Tereza Tup </p> <p>Vedouc prce: </p> <p> doc. PhDr. Nikolaj Demjanuk, CSc. Katedra filozofie </p> <p> Fakulta filozofick Zpadoesk univerzity v Plzni </p> <p>Plze 2016 </p> <p>Prohlauji, e jsem prci zpracovala samostatn a pouila jen uvedench pramen a literatury. </p> <p> Plze, duben 2016 </p> <p>Podkovn Tmto si dovoluji podkovat panu docentovi Nikolaji Demjanukovi, svmu vedoucmu prce, za jeho vstcnost pi vbru tmatu a tak mu dkuji za ochotu, trp livost, snahu a zejmna za jeho profesionln pstup. Dle bych chtla podkovat sv rodin za podporu pi studich. </p> <p>Obsah 1. vod .............................................................................................................................. 1 </p> <p>2. Vznik transpersonln psychologie podle Stanislava Grofa ......................................... 3 </p> <p>2.1. Pedchdci transpersonln psychologie ................................................................ 5 2.1.1. William James ................................................................................................. 6 </p> <p>2.1.2. Carl Gustav Jung ............................................................................................. 9 </p> <p>2.1.3. Roberto Assagioli ......................................................................................... 15 </p> <p>2.1.4. Abraham Harold Maslow .............................................................................. 17 </p> <p>3. Stanislav Grof ............................................................................................................. 20 </p> <p>3.1. Vzkum LSD ....................................................................................................... 24 </p> <p>3.2. Tvorba Stanislava Grofa ...................................................................................... 28 </p> <p>4. Zklady transpersonln psychologie .......................................................................... 36 </p> <p>4.1. Holotropn stavy vdom ..................................................................................... 37 4.1.1. Holotropn stavy vdom a historie lidstva ................................................... 40 4.1.2. Spirituln krize ............................................................................................. 42 </p> <p>5. Holotropn dchn ..................................................................................................... 46 </p> <p>5.1. Zkladn sloky holotropnho dchn ............................................................... 47 </p> <p>5.1.1. Intenzivn dchn ......................................................................................... 47 </p> <p>5.1.2. Evokativn hudba .......................................................................................... 49 </p> <p>5.1.3. Prce s tlem ................................................................................................. 50 5.1.4. Kresba mandal .............................................................................................. 51 </p> <p>5.1.5. Terapeutick potencil holotropnho dchn .............................................. 52 </p> <p>5.2. Proitky z holotropnho dchn .......................................................................... 52 </p> <p>5.2.1. COEX systm ............................................................................................... 54 </p> <p>5.2.2. Perinatln rove vdom ............................................................................ 55 5.2.3. Transpersonln oblast psch ...................................................................... 57 </p> <p>5.3. Prbh holotropnho sezen ................................................................................. 59 </p> <p>6. Zhodnocen pnosu Stanislava Grofa ......................................................................... 62 6.1. Pohled Stanislava Grofa ....................................................................................... 62 </p> <p>6.2. Kritika transpersonln psychologie .................................................................... 64 </p> <p>6.2.1. Bludn balvan pro Stanislava Grofa ............................................................. 67 </p> <p>7. Zvr ........................................................................................................................... 69 8. Bibliografie ................................................................................................................. 72 </p> <p>9. Seznam obrzk .......................................................................................................... 77 10. Rsum ...................................................................................................................... 78 </p> <p>11. Plohy ......................................................................................................................... 1 </p> <p>1 </p> <p>1. vod </p> <p>Diplomov prce studuje dlo Stanislava Grofa, populrn osobnosti esk psychologie. Za nejvt pnos tto osobnosti lze bezpochyby povaovat vytvoen novho psychologickho smru transpersonln psychologie, kterou je ovem podle modern psychiatrie a psychologie obtn zaadit mezi hlavn smry psychologie 20. stolet. Pesto v prbhu 80. a 90. let vyvolala velk zjem psycholog i laik. Za tmto zjmem stoj spirituln a esoterick podtext, kter je pijatelnou alternativou k materilnmu a konzumnmu smru, ktermu dnen zpadn spolenost podlh. Z ist vdeckho hlediska ale nen podle modern psychiatrie a psychologie dostaten ovena a podloena empirickmi dkazy. Nkte odprci transpersonln psychologie ji dokonce povauj za osobit novodob nboenstv.1 </p> <p>Transpersonln psychologie m ale i sv pznivce, kte na zkladn vlastnch proitk, kdy se dostali do mimodnho stavu vdom, o transpersonln psychologii nepochybuj. Proto lze transpersonln psychologii zaadit mezi kontroverzn tmata, kter vyvolvaj mezi tradinmi vdci rozporupln reakce. Prvn st prce se bude zabvat historickou podmnnost vzniku transpersonln psychologie, jejm zakladatelem je Stanislav Grof. Budou zde uvedeny </p> <p>dleit informace o vlivech, kter pedurily vznik tohoto psychologickho smru. Mezi nejdleitj vlivy lze zaadit ti psychologick proudy, jsou jimi behaviorismus, psychoanalza Sigmunda Freuda a humanistick psychologie. Dalm dleitm faktorem, kter zce souvis se vznikem transpersonln psychologie, je psychedelick </p> <p>hnut. V rmci tto sti budou tak pedstaveny mylenky pedchdc transpersonln psychologie, jimi se Stanislav Grof inspiroval. Mezi pedchdce lze zaadit Williama Jamese, Carla Gustava Junga, Roberta Assagioliho a Abrahama Harolda Maslowa. </p> <p> V nsledujc sti prce bude zmnna ivotn cesta, kter pivedla Stanislava Grofa k vytvoen samotn transpersonln psychologie, a budou zde popsny mimodn stavy vdom, jich lze doshnout za pomoci holotropnho dchn. Nedlnou soust bude tak seznmen se s jednotlivmi dly, kter vznamn psycholog napsal, i se na jejich vytvoen podlel. Obeznmen se s tvorbou Stanislava Grofa bude dleit pro vytvoen pedstavy o jeho mylen, innosti, vzkumu a prci. 1 Plhkov, Djiny psychologie, 243. </p> <p>2 </p> <p> Dal st prce se bude zabvat zklady transpersonln psychologie, k nim pat popis holotropnch stav vdom a jejich historick, filozofick a spirituln podmnnost. Tato st bude vnovna t popisu holotropnho dchn jakoto metody, dky n je mon vyvolat velmi intenzivn stav mimodnho stavu vdom. Budou uvedeny sloky holotropnho dchn a tak proitky, kter z tohoto </p> <p>terapeutickho procesu vychzej. </p> <p> Zvren st tto prce se pokus nejen o pehled pnosu transpersonln psychologie z pohledu Stanislava Grofa, ale tak o vysvtlen nzor odprc tohoto smru psychologie, jimi jsou stoupenci eskho klubu skeptik. Clem prce je ukzat tvr drhu Stanislava Grofa, badatele a populariztora soudob psychologie. Tento badatel zskal dky pobytu v USA svobodu a monost </p> <p>oprostit se od standardnch pstup, co mu umonilo formulovat adu zajmavch mylenek v oblasti psch, stranou zjmu katedrln psychologie v echch a jinch zemch. Prce dle analyzuje msto Stanislava Grofa a jeho koncepc v esk a svtov psychologii a zrove ukazuje msto a roli tto vznamn osobnosti v kulturnm, duchovnm a historickm kontextu. Pro tuto prci bylo zvoleno studium, analza a </p> <p>interpretace jednotlivch text publikac Stanislava Grofa. Za poskytnut informace, literaturu, vstcnost a ochotu bych chtla podkovat institucm, jejich sluby byly vyuity pi psan tto prce. Za zpstupnn tko dostupnch zdroj pat podkovn Studijn vdeck knihovn msta Plzn, Mstsk knihovn Podboany a Mstsk knihovn atec. </p> <p>. </p> <p>3 </p> <p>2. Vznik transpersonln psychologie podle </p> <p>Stanislava Grofa </p> <p>Vznik transpersonln psychologie oznmil Abraham Maslow koncem 60. let 20. stolet. </p> <p>Abraham Maslow byl prvnm, kdo si uvdomil, e se pipravuje pchod psychologie, kter bude nadpersonln, pekraujc meze tradinho psychologickho empirismu. Psychologie, jejm hlavnm pnosem bude studium oblast doposud neprobdanho lidskho duchovnho ivota.2 Transpersonln psychologie oficiln vznikla v roce 1968 ve Spojench sttech americkch.3 Jej vznik je spojovn pedevm s objevem neobyejnch zkuenost, kter byly Stanislavem Grofem pojmenovny jako spirituln, mystick i transpersonln.4 Transpersonln psychologii lze povaovat za psychologick proud, kter byl </p> <p>zaloen celou adou psycholog, jen zahrnuje Abrahama Maslowa, Anthonyho Suttiche, Stanislava Grofa, Jamese Fadimane , Milese Vicha a Sonya Marquliese. Tato </p> <p>skupina psycholog se pravideln schzela od roku 1967 v Menlo Park v Kalifornii.5 Jejich snahou bylo vytvoit novou psychologii, kter bude brt ohled na celou i lidskch zitk, vetn zvltnch stav vdom.6 Bhem tchto schzek se Abraham Maslow a Anthony Suttich shodli na nvrhu Stanislava Grofa a nov obor nazvali </p> <p>transpersonln psychologie. Nahradili jm svj pvodn nzev transhumanistick, neboli pesahujc humanistick zleitosti7. Nsledn byla zaloena Asociace transpersonln psychologie a bezprostedn pot byl zaloen Kalifornsk institut transpersonln psychologie. Od roku 1969 zaal vychzet pod redakc Anthony Sutiche8 asopis urnl transpersonln psychologie. </p> <p> 2 KOHOUTEK, R. Djiny psychologie pro pedagogy, s. 73. 3 KUERA, D. Modern psychologie: hlavn obory a tmata souasn psychologick vdy, s. 41. 4 PLHKOV, A. Djiny psychologie, s. 243. Termn transpersonln znamen doslova nad i za-osobn, pekraujc jednotlivce, jeho soukromou, individuln existenci, psychiku a vdom. K zitkm vyvrajcm na tto rovni pat pekonn hranic tla a ega a hranic vymezench trozmrnch prostorem a linernm asem, kter limituj nae vnmn v bnm stavu vdom. (VIDMAR, L. (ed.). Na vlnch zmn: pednky z 12. mezinrodn transpersonln konference, s. 13.) 5 GROF, S. Nov perspektivy v psychiatrii a psychologii: pozorovn z modernho vzkumu vdom, s. 11. 6 PLHKOV, A. Djiny psychologie, s. 244. 7 GROF, S. Nov perspektivy v psychiatrii a psychologii: pozorovn z modernho vzkumu vdom, s. 11. 8 Tamt, s. 11. </p> <p>4 </p> <p> V polovin 20. stolet vldly hlavnmu proudu psychologie dv koly, ktermi byly behaviorismus a psychoanalza Sigmunda Freuda. Ovem rostouc nespokojenost </p> <p>se skutenost, e k pochopen lidsk psch jsou k dispozici pouze tyto dva pstupy, vedla nakonec k rozvoji humanistick psychologie.9 Zakladatelem humanistick </p> <p>psychologie je Abraham Maslow, ktermu bude v tto prci vnovna samostatn podkapitola. Soubn s rychlm vvojem humanistick psychologie v 60. letech 20. stolet se zaala objevovat skutenost, e se zan objevovat nov sla psychologie, pro kterou byla humanistick psychologie pli omezen. Dleitm rozdlem mezi tmito slami psychologie bylo, e humanistick psychologie klade draz na osobn rst a seberealizaci jedince, piem nov draz byl kladen na spiritualitu a transcendentln poteby jako vrozen hledisko lidsk povahy a dle na prvo kadho jedince zvolit si svou vlastn duchovn cestu.10 Zejmna obnoven zjmu o vchodn duchovn filozofie, </p> <p>mystick tradice, meditaci, starovkou a domorodou moudrost a s tm spojen experimentovn s psychedeliky se stalo dleitm ukazatelem pro to, jakm smrem se m nov psychologie ubrat. Aby se nov psychologie mohla stt mezikulturn uznvanou, pak mus obsahovat pozorovn z oblast mystickch stav, kosmickho vdom, psychedelickch zitk, fenomn transu, kreativity a tak nboenskou, umleckou a vdeckou inspiraci.11 Na utven transpersonln psychologie se podlela ada vliv, kter souvisely pedevm s objevovnm novch zkuenost.12 Mezi jeden z nejdleitjch smr, kter dopomohl transpersonln psychologii k jejmu zformovn, pat psychedelick hnut.13 Psychedelick hnut je zaloeno na experimentu s psychoaktivnmi ltkami, </p> <p>piem mezi tu nejvce zsadn lze povaovat LSD. Mezi vznamn pedstavitele psychedelickho hnut pat Timothy Leary14 a Richard Alpert15. Psychedelick hnut </p> <p> 9 GROF, S. GROF, CH. Holotropn dchn: nov cesta k sebeobjevovn a len, s. 24. 10 GROF, S. Za hranice mozku: Narozen, smrt, transcendence, s. 143. 11 GROF, S. Nov perspektivy v psychiatrii a psychologii: pozorovn z modernho vzkumu vdom, s. 11. 12 PLHKOV, A. Djiny psychologie, s. 243. 13 HOSKOVEC, J. NAKONEN, M. SEDLKOV. M. Psychologie XX. stolet: nkter vznamn smry a koly, s. 180. 14 Timothy Leary (1920 1996) byl vd osobnost psychedelickho hnut. T je znm jako autor znmho Dotaznku interpersonln diagnzy ICL. S psychoaktivnmi ltkami zaal Leary experimentovat v roce 1960 na Harvardov univerzit. Mezi 80. a 90. lty se Leary zaal zabvat psobenm interakce mezi lovkem a potaem na lidskou psychiku a monostmi prodlouen lidsk existence. (PLHKOV, A. Djiny psychologie, s. 246.) </p> <p>5 </p> <p>zce souvis se zjmem o esotern systmy. V tto dob se tak zrodilo hnut New Age16. Toto hnut si klade za cl odvrcen ekonomick, ekologick i jin katastrofy, a to za pomoci vnitn duchovn promny kadho obyvatele zpadn civilizace.17 Dalm vznamnm clem tohoto hnut je spiritualizace vd a spiritualizace ivota.18 Podle stoupenc New Age se planeta Zem i lidstvo dostalo prostednictvm evoluce do fze, kdy se bosk energie jev jako nco, co me vem bytostem zajistit vstup do duchovnj rovn vdom. Prv tto filozofii se bl mylenky transpersonln psychologie.19 </p> <p>2.1. Pedchdci transpersonln psychologie </p> <p>Transpersonln psychologie nebyla a do konce 60. let 20. stolet samostatnm </p> <p>oborem, pesto se transpersonln smry v psychologii objevovaly ji o nkolik desetilet dve.20 Mezi hlavn pedchdce transpersonln psychologie se ad jeden ze zakladatel novodob psychologie - William James, jeho nejvtm pnosem pro transpersonln psychologii je upozornn na existenci mystick zkuenosti, kterou vyjdil a popsal ve svm dle Druhy nboensk zkuenosti (1902). Dal dleitou postavou, ze kter transpersonln psychologie erp a kterou Stanislav Grof povauje za stejn postavu pi tvoen toho psychologickho smru, je Carl Gustav Jung. Podle Stanislava Grofa svd pozorovn z psychote...</p>

Recommended

View more >