Stanislav Grof - výrazná osobnost sou asné psychologie ?· Západo česká univerzita v Plzni Fakulta…

Embed Size (px)

Text of Stanislav Grof - výrazná osobnost sou asné psychologie ?· Západo česká univerzita v Plzni...

Zpadoesk univerzita v Plzni

Fakulta filozofick

Diplomov prce

Stanislav Grof - vrazn osobnost souasn psychologie

Bc. Tereza Tup

Plze 2016

Zpadoesk univerzita v Plzni

Fakulta filozofick

Katedra filozofie

Studijn program Humanitn studia

Studijn obor Evropsk kulturn studia

Diplomov prce

Stanislav Grof - vrazn osobnost souasn psychologie

Bc. Tereza Tup

Vedouc prce:

doc. PhDr. Nikolaj Demjanuk, CSc. Katedra filozofie

Fakulta filozofick Zpadoesk univerzity v Plzni

Plze 2016

Prohlauji, e jsem prci zpracovala samostatn a pouila jen uvedench pramen a literatury.

Plze, duben 2016

Podkovn Tmto si dovoluji podkovat panu docentovi Nikolaji Demjanukovi, svmu vedoucmu prce, za jeho vstcnost pi vbru tmatu a tak mu dkuji za ochotu, trp livost, snahu a zejmna za jeho profesionln pstup. Dle bych chtla podkovat sv rodin za podporu pi studich.

Obsah 1. vod .............................................................................................................................. 1

2. Vznik transpersonln psychologie podle Stanislava Grofa ......................................... 3

2.1. Pedchdci transpersonln psychologie ................................................................ 5 2.1.1. William James ................................................................................................. 6

2.1.2. Carl Gustav Jung ............................................................................................. 9

2.1.3. Roberto Assagioli ......................................................................................... 15

2.1.4. Abraham Harold Maslow .............................................................................. 17

3. Stanislav Grof ............................................................................................................. 20

3.1. Vzkum LSD ....................................................................................................... 24

3.2. Tvorba Stanislava Grofa ...................................................................................... 28

4. Zklady transpersonln psychologie .......................................................................... 36

4.1. Holotropn stavy vdom ..................................................................................... 37 4.1.1. Holotropn stavy vdom a historie lidstva ................................................... 40 4.1.2. Spirituln krize ............................................................................................. 42

5. Holotropn dchn ..................................................................................................... 46

5.1. Zkladn sloky holotropnho dchn ............................................................... 47

5.1.1. Intenzivn dchn ......................................................................................... 47

5.1.2. Evokativn hudba .......................................................................................... 49

5.1.3. Prce s tlem ................................................................................................. 50 5.1.4. Kresba mandal .............................................................................................. 51

5.1.5. Terapeutick potencil holotropnho dchn .............................................. 52

5.2. Proitky z holotropnho dchn .......................................................................... 52

5.2.1. COEX systm ............................................................................................... 54

5.2.2. Perinatln rove vdom ............................................................................ 55 5.2.3. Transpersonln oblast psch ...................................................................... 57

5.3. Prbh holotropnho sezen ................................................................................. 59

6. Zhodnocen pnosu Stanislava Grofa ......................................................................... 62 6.1. Pohled Stanislava Grofa ....................................................................................... 62

6.2. Kritika transpersonln psychologie .................................................................... 64

6.2.1. Bludn balvan pro Stanislava Grofa ............................................................. 67

7. Zvr ........................................................................................................................... 69 8. Bibliografie ................................................................................................................. 72

9. Seznam obrzk .......................................................................................................... 77 10. Rsum ...................................................................................................................... 78

11. Plohy ......................................................................................................................... 1

1

1. vod

Diplomov prce studuje dlo Stanislava Grofa, populrn osobnosti esk psychologie. Za nejvt pnos tto osobnosti lze bezpochyby povaovat vytvoen novho psychologickho smru transpersonln psychologie, kterou je ovem podle modern psychiatrie a psychologie obtn zaadit mezi hlavn smry psychologie 20. stolet. Pesto v prbhu 80. a 90. let vyvolala velk zjem psycholog i laik. Za tmto zjmem stoj spirituln a esoterick podtext, kter je pijatelnou alternativou k materilnmu a konzumnmu smru, ktermu dnen zpadn spolenost podlh. Z ist vdeckho hlediska ale nen podle modern psychiatrie a psychologie dostaten ovena a podloena empirickmi dkazy. Nkte odprci transpersonln psychologie ji dokonce povauj za osobit novodob nboenstv.1

Transpersonln psychologie m ale i sv pznivce, kte na zkladn vlastnch proitk, kdy se dostali do mimodnho stavu vdom, o transpersonln psychologii nepochybuj. Proto lze transpersonln psychologii zaadit mezi kontroverzn tmata, kter vyvolvaj mezi tradinmi vdci rozporupln reakce. Prvn st prce se bude zabvat historickou podmnnost vzniku transpersonln psychologie, jejm zakladatelem je Stanislav Grof. Budou zde uvedeny

dleit informace o vlivech, kter pedurily vznik tohoto psychologickho smru. Mezi nejdleitj vlivy lze zaadit ti psychologick proudy, jsou jimi behaviorismus, psychoanalza Sigmunda Freuda a humanistick psychologie. Dalm dleitm faktorem, kter zce souvis se vznikem transpersonln psychologie, je psychedelick

hnut. V rmci tto sti budou tak pedstaveny mylenky pedchdc transpersonln psychologie, jimi se Stanislav Grof inspiroval. Mezi pedchdce lze zaadit Williama Jamese, Carla Gustava Junga, Roberta Assagioliho a Abrahama Harolda Maslowa.

V nsledujc sti prce bude zmnna ivotn cesta, kter pivedla Stanislava Grofa k vytvoen samotn transpersonln psychologie, a budou zde popsny mimodn stavy vdom, jich lze doshnout za pomoci holotropnho dchn. Nedlnou soust bude tak seznmen se s jednotlivmi dly, kter vznamn psycholog napsal, i se na jejich vytvoen podlel. Obeznmen se s tvorbou Stanislava Grofa bude dleit pro vytvoen pedstavy o jeho mylen, innosti, vzkumu a prci. 1 Plhkov, Djiny psychologie, 243.

2

Dal st prce se bude zabvat zklady transpersonln psychologie, k nim pat popis holotropnch stav vdom a jejich historick, filozofick a spirituln podmnnost. Tato st bude vnovna t popisu holotropnho dchn jakoto metody, dky n je mon vyvolat velmi intenzivn stav mimodnho stavu vdom. Budou uvedeny sloky holotropnho dchn a tak proitky, kter z tohoto

terapeutickho procesu vychzej.

Zvren st tto prce se pokus nejen o pehled pnosu transpersonln psychologie z pohledu Stanislava Grofa, ale tak o vysvtlen nzor odprc tohoto smru psychologie, jimi jsou stoupenci eskho klubu skeptik. Clem prce je ukzat tvr drhu Stanislava Grofa, badatele a populariztora soudob psychologie. Tento badatel zskal dky pobytu v USA svobodu a monost

oprostit se od standardnch pstup, co mu umonilo formulovat adu zajmavch mylenek v oblasti psch, stranou zjmu katedrln psychologie v echch a jinch zemch. Prce dle analyzuje msto Stanislava Grofa a jeho koncepc v esk a svtov psychologii a zrove ukazuje msto a roli tto vznamn osobnosti v kulturnm, duchovnm a historickm kontextu. Pro tuto prci bylo zvoleno studium, analza a

interpretace jednotlivch text publikac Stanislava Grofa. Za poskytnut informace, literaturu, vstcnost a ochotu bych chtla podkovat institucm, jejich sluby byly vyuity pi psan tto prce. Za zpstupnn tko dostupnch zdroj pat podkovn Studijn vdeck knihovn msta Plzn, Mstsk knihovn Podboany a Mstsk knihovn atec.

.

3

2. Vznik transpersonln psychologie podle

Stanislava Grofa

Vznik transpersonln psychologie oznmil Abraham Maslow koncem 60. let 20. stolet.

Abraham Maslow byl prvnm, kdo si uvdomil, e se pipravuje pchod psychologie, kter bude nadpersonln, pekraujc meze tradinho psychologickho empirismu. Psychologie, jejm hlavnm pnosem bude studium oblast doposud neprobdanho lidskho duchovnho ivota.2 Transpersonln psychologie oficiln vznikla v roce 1968 ve Spojench sttech americkch.3 Jej vznik je spojovn pedevm s objevem neobyejnch zkuenost, kter byly Stanislavem Grofem pojmenovny jako spirituln, mystick i transpersonln.4 Transpersonln psychologii lze povaovat za psychologick proud, kter byl

zaloen celou adou psycholog, jen zahrnuje Abrahama Maslowa, Anthonyho Suttiche, Stanislava Grofa, Jamese Fadimane , Milese Vicha a Sonya Marquliese. Tato