of 53 /53
Standard Name Name in Source Source Page Place Abarough Abarough VS15 1 - Abarough Abarough VS16 1 - Abbott Abbott VDv16 1 Hartland & Luffincott Abington Abington VDt15 1 Over Compton Abington Abington VDt16 5 - Acham Achym VC 1 Pelynt Acland Acland VDv16 3 Acland & Columbjohn Adams Adams VDv16 9 Tunstall Addington Addington VDv16 10 Leigh Alabaster Alabaster VDv15 1 Bickton Aleyn Aleyn VDv16 11 Bampton Allen Allen VS16 2 - Allett Allett VS16 2 - Alye Alye VDt15 1 Gussage St Andrew Alye Alye VDt16 5 - Amadas Amadas VDv16 12 Plymouth Amadas Amadys VDv15 2 - Ameredeth Amerideth VDv16 13 Slapton Amery Amory VDv16 15 Chapell Ancketill Ancketill VDt16 6 - Ancketill Anketell VDt15 2 East Almer Arney Arney VDt16 7 - Arscott Arscott VDv15 5 Tetcott Arscott Arscott VDv15 3 Dunsland Arscott Arscott VDv15 3 Holdesworthy Arscott Arscott VDv15 4 Plymouth Arscott Arscott VDv15 3 Ashwater Arscott Arscott VDv16 16 Dunsland Arther Arther VS15 1 - Arundell Arundel VDt16 7 -

Standard Name Name in Source Source Page Place … Name Name in Source Source Page Place Abarough Abarough VS15 1 - ... Aleyn Aleyn VDv16 11 Bampton ... Copleston Copleston VDv16 224

  • Upload
    vudat

  • View
    230

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Standard Name Name in Source Source Page Place … Name Name in Source Source Page Place Abarough...

Page 1: Standard Name Name in Source Source Page Place … Name Name in Source Source Page Place Abarough Abarough VS15 1 - ... Aleyn Aleyn VDv16 11 Bampton ... Copleston Copleston VDv16 224

Standard Name Name in Source Source Page Place

Abarough Abarough VS15 1 -

Abarough Abarough VS16 1 -

Abbott Abbott VDv16 1 Hartland & Luffincott

Abington Abington VDt15 1 Over Compton

Abington Abington VDt16 5 -

Acham Achym VC 1 Pelynt

Acland Acland VDv16 3 Acland & Columbjohn

Adams Adams VDv16 9 Tunstall

Addington Addington VDv16 10 Leigh

Alabaster Alabaster VDv15 1 Bickton

Aleyn Aleyn VDv16 11 Bampton

Allen Allen VS16 2 -

Allett Allett VS16 2 -

Alye Alye VDt15 1 Gussage St Andrew

Alye Alye VDt16 5 -

Amadas Amadas VDv16 12 Plymouth

Amadas Amadys VDv15 2 -

Ameredeth Amerideth VDv16 13 Slapton

Amery Amory VDv16 15 Chapell

Ancketill Ancketill VDt16 6 -

Ancketill Anketell VDt15 2 East Almer

Arney Arney VDt16 7 -

Arscott Arscott VDv15 5 Tetcott

Arscott Arscott VDv15 3 Dunsland

Arscott Arscott VDv15 3 Holdesworthy

Arscott Arscott VDv15 4 Plymouth

Arscott Arscott VDv15 3 Ashwater

Arscott Arscott VDv16 16 Dunsland

Arther Arther VS15 1 -

Arundell Arundel VDt16 7 -

Page 2: Standard Name Name in Source Source Page Place … Name Name in Source Source Page Place Abarough Abarough VS15 1 - ... Aleyn Aleyn VDv16 11 Bampton ... Copleston Copleston VDv16 224

Arundell Arundell VC 6 Tolverne

Arundell Arundell VC 632 Menadarva & Trengwainton

Arundell Arundell VC 631 Truthall

Arundell Arundell VC 10 Menadarva

Arundell Arundell VC 11 Trerice

Arundell Arundell VC 2 Lanherne

Ashcombe Ashcombe VS16 3 -

Ashe Ashe VDv16 25 Sowton

Ashe Ashe VS15 2 South Petherton Som.

Ashe Ashe VS15 95 Tickenham

Ashe Aysshe VDv16 25 Sowton

Ashe Aysshe VS16 4 -

Ashe Esse VDv15 92 -

Ashe Esse VS15 2 South Petherton

Ashford Ashford VDv15 5 -

Ashford Ayshford VDv15 219 Ayshford

Ashford Ayshford VDv16 22 Ayshford

Ashley Ashley VDt15 3 Up Wimborne St Giles

Atwell Atwill VDv16 29 Walkhampton

Atwell Atwill VDv16 27 Mamhead

Aubrey Awbrey VDt16 8 -

Avery Avery VS15 2 Mells

Avery Avery VS16 3 -

Baber Baber VS15 3 Regilbury in Nempnett

Baber Baber VS16 5 -

Baber Baber VS16 5 .

Babington Babington VDv15 8 -

Babington Babington VDv16 32 St Mary Ottery

Badcock Badcocke VDv16 33 Shebbear

Bagg Bagg VDv16 34 Plymouth

Balche Balche VS16 5 -

Ball Ball VDv15 9 -

Ball Ball VDv16 35 Mamhead

Page 3: Standard Name Name in Source Source Page Place … Name Name in Source Source Page Place Abarough Abarough VS15 1 - ... Aleyn Aleyn VDv16 11 Bampton ... Copleston Copleston VDv16 224

Bampfield Bamfield VDv15 10 -

Bampfield Bamfield VDv16 38 Poltimore

Bampfield Bamfield VS16 6 -

Bampfield Baunfield VDv15 10 -

Barby Barby VDv16 42 Washfield

Barkham Barkham VDt16 9 -

Barkley Barkley VDv16 43 Okenbury

Barnard Barnard VS16 6 -

Barnes Barnes VDt16 10 -

Barret Barret VC 16 -

Barret Barry VDv15 12 Winscott

Barret Barry VDv16 44 Winscote

Bartlet Bartlet VDv16 843 Ludbrooke

Baskett Baskett VDt16 11 -

Bassett Basset VC 17 Tehidy

Bassett Basset VDv16 45 Umberleigh

Bastard Bastard VC 20 Duloe

Bastard Bastard VDv15 13 -

Bastard Bastard VDv16 49 Gerston

Batescomb Batescomb VDt16 11 -

Batescomb Veer VDt16 11 -

Batshall Batteshull VDv15 14 -

Batshall Battishill VDv16 52 South Tawton, Drewsteignton & Spreyton

Batten Batten VDv15 13 -

Battersby Battersby VC 21 Harrabeare

Beamond Beamond VDv15 14 -

Beamond Beaumont VDv15 17 -

Beamond Beaumont VDv16 63 Gittisham

Beamond Beaumont VDv16 65 Gittisham

Beamond-Chichester Beamond-Chichester VDv15 15 -

Beanpole Beaple VDv16 81 Barnstaple

Bear Beare VDv15 17 Huntsham

Bear Beare VDv16 59 Huntsham & Morebath

Page 4: Standard Name Name in Source Source Page Place … Name Name in Source Source Page Place Abarough Abarough VS15 1 - ... Aleyn Aleyn VDv16 11 Bampton ... Copleston Copleston VDv16 224

Bear Beare VDv16 62 Ashe

Bear Bere VC 29 Pengelly

Bear Bere VC 28 Trevedo

Bear Bere VDv16 59 Huntsham & Morebath

Beauchamp Beauchamp VC 22 Benerton

Beauchamp Beauchamp VC 24 Chiton

Beauchamp Beauchamp VS15 4 -

Becket Beckett VC 25 Cartuther

Bedlough Bellew VDv15 19 -

Bedlough Bellew VDv16 68 Stockleigh English

Bee Bee VDv15 18 -

Beke Beke VDt16 13 -

Bellmaine Bellmaine VDv16 67 Dallamore

Bellot Bellot VC 26 Bochym

Bellot Bellot VDv16 71 -

Bennet Bennet VC 27 Lawhitton

Bennet Bennett VC 633 Hexworthy

Bennet Bennett VDt16 14 -

Bennet Bennett VDv16 72 Chudleigh

Beresford Beresford VS15 5 Taunton Castle

Berkley Berkley VDv15 20 -

Berkley Berkley VS15 5 Stoke Gifford Glos. & Bruton

Berkley Berkley VS16 7 -

Berry Berry VDv16 74 Berrynarbor

Berry Berry VDv16 76 Braunton

Berry Berry VDv16 78 Estleigh

Berry Berry VDv16 79 Chittlehampton

Berry Bury VDv15 29 Berrynarbor

Berry Bury VDv15 32 Collyton

Berry Bury VDv15 30 Berrynarbor & East Leigh

Berry Bury VDv16 123 Colliton

Beryman Beryman VDv16 82 Berrie

Bevill Bevill VC 30 Gwarnacke

Page 5: Standard Name Name in Source Source Page Place … Name Name in Source Source Page Place Abarough Abarough VS15 1 - ... Aleyn Aleyn VDv16 11 Bampton ... Copleston Copleston VDv16 224

Biccombe Biccombe VS15 7 -

Bidlake Bidlake VDv16 83 Bidlake

Billing Billing VC 32 Trevorder

Billingsley Billingsley VS16 7 -

Bingham Bingham VDt15 4 Binghams Melcombe

Bingham Bingham VDt16 15 -

Birt Birt VDt15 5 Caundle Marsh

Bishop Bishop VDt16 15 -

Bishop Bishop VDv15 21 -

Bishop Bishop VDv16 85 Coldash

Bisse Bisse VS16 8 -

Blackall Blackall VDv16 86 Cowick

Blackall Blackall VDv16 87 Totnes

Blackdon Blackdon VDv16 91 Blackdon

Blackdon Blagdon VDv16 91 Blackdon

Blackmore Blackmore VDv16 88 Bishops Nympton

Blake Blake VC 34 Comb

Blake Blake VS16 121 -

Blanchard Blanchard VS16 9 -

Bligh Bligh VC 36 Bodmin

Bligh Bligh VC 38 Botathan

Bluet Blewett VC 35 Colan

Bluet Blewett VDv15 21 -

Bluet Blewett VDv16 92 Holcombe Rogus

Bluet Blewett VS15 7 -

Bluet Blewett VS15 8 .

Bluet Blewett VS15 8 ..

Blunt Blount, Lord Mounjoy VDt15 6 Gt. Canford

Bodley Bodley VDv16 96 Dunscombe

Bogun Bogans VC 40 Treleage

Bogun Bogun VDv16 98 Totnes

Bolitho Bolitho VC 569 -

Bolitho Bolitho VDv16 845 -

Page 6: Standard Name Name in Source Source Page Place … Name Name in Source Source Page Place Abarough Abarough VS15 1 - ... Aleyn Aleyn VDv16 11 Bampton ... Copleston Copleston VDv16 224

Bond Bond VC 41 Earth & Holwood

Bond Bond VDt16 17 .

Bond Bond VDt16 16 -

Bonithon Bonython VC 44 Carclew

Bonithon Bonython VC 43 Bonython

Bonithon Bonython VC 572 -

Bonner Bonner VS16 10 .

Bonner Bonner VS16 9 -

Bonvile Bonvile VS15 96 -

Bonvile Bonvill VDv15 23 -

Bonvile Bonville VDv16 101 Shute & Chewton

Bosavarne Bosavarne VC 45 Bosavarne

Boscowen Boscawen VC 46 Tregothnan

Bossawsack Bossawsacke VC 50 Bossawsacke

Bosusto Bosustowe VC 51 St Levan

Bosvargus Busvargas VC 64 St Just

Bourchier Bourchier VDv15 24 -

Bourchier Bourchier VDv16 106 -

Bourman Bourman VS15 9 -

Bourne Bourne VS15 10 -

Bourne Bourne VS16 13 -

Bowcher Bowcher VS16 11 -

Bowditch Bowdich VDt16 17 -

Bower Bower VS16 12 -

Bower Bower VS16 13 .

Bower Bowre VDt16 19 -

Bowerman Boreman VS16 11 -

Bowerman Bowerman VDv15 25 -

Bowerman Bowerman VDv16 108 Hemyock

Bowyer Bowyer VDt16 19 -

Bowyer Bowyer VDv16 110 Knoll

Boys Boys VS16 14 -

Brabant Brabyn VC 52 St Minver

Page 7: Standard Name Name in Source Source Page Place … Name Name in Source Source Page Place Abarough Abarough VS15 1 - ... Aleyn Aleyn VDv16 11 Bampton ... Copleston Copleston VDv16 224

Bradstock Bradstock VDt16 20 -

Bratton Bratton VS15 11 -

Bray Bray VC 53 Treswithian

Bray Bray VC 54 St Cleer & Lanivet

Bray Bray VC 55 St Cleer

Brent Brent VS15 96 -

Brereton Brereton VS16 14 -

Brice Brice VS15 11 -

Brice Brice VS16 14 -

Bridges Bridges VS16 15

Brompton Brompton VS15 97 -

Brook Brooke VS16 15 -

Broughton Broughton VDv16 111 Warbrightley

Broughton Broughton VS15 12 -

Broughton Broughton VS16 16 -

Brown Browne VDt15 7 Frampton

Brown Browne VDt16 20 -

Brown Browne VDt16 21 .

Brown Browne VDv15 26 -

Brown Browne VDv16 112 Browne

Brown Browne VS16 16 -

Brune Brune VDt16 22 .

Brune Brune VDt16 21 -

Bruton Bruton VDv16 113 Heavitree

Buckland Buckland VS16 16 -

Buckler Buckler VDt15 8 Causeway in Radipole

Buckler Buckler VDt16 23 -

Bulbeck Bulbeck VS15 98 -

Bull Bull VS16 17 -

Buller Buller VC 60 Lanreath

Buller Buller VC 59 Downes

Buller Buller VC 56 Shillingham

Buller Buller VC 59 Pelynt

Page 8: Standard Name Name in Source Source Page Place … Name Name in Source Source Page Place Abarough Abarough VS15 1 - ... Aleyn Aleyn VDv16 11 Bampton ... Copleston Copleston VDv16 224

Buller Buller VS15 12 -

Burdon Burdon VDv16 115 Burdon

Burel Burell VC 61 Burell

Burges Burges VC 63 Truro

Burgoyne Burgoyn VDv15 28 -

Burgoyne Burgoyne VDv16 117 South Tawton

Burnard Burnard VDv16 849 Compton Gifford

Burnby Burnaby VDv15 28 -

Burnby Burnby VDv16 119 Bratton Clovelly

Burre Burre VS15 13 -

Burrington Burrington VDv16 120 Chudleigh

Bush Bushe VS15 14 -

Butler Boteler VDv16 104 Parkham

Butler Boteler VS16 11 -

Butler Butler VDt16 24 -

Butler Butler VDv15 32 -

Butler Butler VDv16 104 Parkham

Butside Budockshide VDv15 26 -

Butside Budockshide VDv16 114 Budockshide

Byam Byam VS16 17 -

Byflete Byflete VS16 18 -

Byflete Byflete VS16 19 .

Byle Byll VC 65 Stoke

Byrd Byrd VC 66 Tremeer

Cabell Cabell VDv16 125 Buckfastleigh

Cade Cade VDv16 126 Fremington

Calland Callard VDv15 33 -

Calland Callard VDv16 127 Callard

Calmady Calmady VDv16 128 Calmady

Calthorp Calthorpe VS16 20 -

Calverley Calwoodleigh VDv16 132 Calwoodleigh

Calverley Cawoodley VDv15 44 -

Capell Capell VS16 20 -

Page 9: Standard Name Name in Source Source Page Place … Name Name in Source Source Page Place Abarough Abarough VS15 1 - ... Aleyn Aleyn VDv16 11 Bampton ... Copleston Copleston VDv16 224

Carew Carew VC 67 Antony

Carew Carew VDv15 37 -

Carew Carew VDv15 34 -

Carew Carew VDv15 36 Mohun Ottery

Carew Carew VDv16 137 Crowcombe

Carew Carew VDv16 139 Antony

Carew Carew VDv16 133 -

Carew Carew VDv16 144 Haccombe

Carew Montgomery VDv15 34 -

Carlille Carlille VS15 14 -

Carminow Carminowe VC 72 Carminowe

Carnsew Carnsewe VC 76 Bockeley

Carswell Careswell VDv15 42 -

Carswell Carswell VDv16 146 Carswell

Carter Carter VC 78 St Columb

Carthew Carthew VC 574 -

Carwithian Carwytham VDv15 42 -

Carwithian Carwytham VDv16 147 -

Carwithian Carwythan VDv16 147 -

Cary Cary VC 79 Launceston

Cary Cary VDv15 43 -

Cary Cary VDv16 154 -

Cary Cary VDv16 150 Cary

Cary Cary VDv16 157 Clovelly

Cary Cary VDv16 152 Torr Abbey

Cary Cary VS16 20 -

Cave Cave VS15 99 -

Cavell Cavell VC 81 Trehaverock

Ceely Ceelye VC 82 St Ives

Chadwell Chadwell VDt16 25 -

Chaldecot Chaldecot VDt16 26 -

Chalke Cholke VS16 22 -

Chalons Challons VC 83 Mylor

Page 10: Standard Name Name in Source Source Page Place … Name Name in Source Source Page Place Abarough Abarough VS15 1 - ... Aleyn Aleyn VDv16 11 Bampton ... Copleston Copleston VDv16 224

Chalons Challons VS15 99 -

Chamond Chamond VC 84 Launcells

Champney Champnes VS16 21 -

Champney Champneys VDv16 166 Yarnscombe

Champney Champneys VS15 100 -

Champnowne Champernon VDv15 46 .

Champnowne Champernon VDv15 45 -

Champnowne Champernowne VDv16 160 -

Channon Chanon VDv16 167 Talaton

Chapman Chapman VC 85 Resprin

Chapman Chepman VC 86 Liskeard

Chappell Chappell VDv16 170 Whitstone

Chappell Chappell VDv16 169 Barnstaple

Chappell Chappell VS16 21 -

Charles Charles VDv15 47 -

Charles Charles VDv16 168 Tavistock

Checkford Checkford VDt16 27 -

Cheke Cheke VS16 21 -

Cheney Cheney VDv15 49 .

Cheney Cheney VDv15 48 -

Cheney Cheney VDv16 171 Pinhoe

Chichester Chichester VDt16 27 -

Chichester Chichester VDv15 51 Hall

Chichester Chichester VDv15 51 Raleigh

Chichester Chichester VDv15 50 Arlington

Chichester Chichester VDv16 179 Arlington

Chichester Chichester VDv16 184 Hearsdon

Chichester Chichester VDv16 183 Widworthy

Chichester Chichester VDv16 172 Raleigh

Chichester Chichester VDv16 176 Hall

Chidleigh Chudleigh VDt15 9 Stroud

Chidleigh Chudleigh VDv15 52 -

Chidleigh Chudleigh VDv16 189 Ashton

Page 11: Standard Name Name in Source Source Page Place … Name Name in Source Source Page Place Abarough Abarough VS15 1 - ... Aleyn Aleyn VDv16 11 Bampton ... Copleston Copleston VDv16 224

Chidleigh Chudleigh VS15 15 -

Chilcot Chillcotte VS16 22 -

Child Child VDt16 28 -

Chiverton Chiverton VC 87 Chiverton & Trehunsey

Cholmeley Cholmeley VDv16 185 Tiverton

Cholwill Cholwill VDv16 187 Lodisford

Churchill Churchill VDt16 28 -

Chynoweth Chynoweth VC 88 Mawgan

Clapham Clapham VDv16 191 Barnstaple

Clark Clark VS16 23 -

Clark Clarke VS15 101 -

Clavell Clavell VDt16 29 -

Clavelshey Claveshey VS15 15 -

Claxton Claxton VS16 24 -

Clement Clement VDv16 193 Plymouth

Cleobury Cleobury VDv15 54 -

Clifford Clifford VDv16 194 Chudleigh

Clifford Clifford-Constable VDv16 199 -

Clotworthy Clotworthy VDv15 55 -

Clotworthy Clotworthy VDv16 203 Clotworthy

Clowborough Cloberry VDv16 200 Bradstone

Cobleigh Cobleigh VDv15 57 -

Cock Cock VC 89 Plymouth

Cockram Cockeram VDv16 205 Cullompton

Cockram Cockerham VDt16 29 -

Cocks Cockes VS16 24 -

Cockshead Cockshead VDv16 207 Chulmleigh

Code Coode VC 96 Methleigh, Polapit Tamar & St Austell

Code Coode VC 94 Morval

Coffin Coffin VDv15 57 -

Coffin Coffin VDv16 208 Porthledge

Cogan Cogan VDv15 58 -

Cogan Cogan VDv16 212 Braunton

Page 12: Standard Name Name in Source Source Page Place … Name Name in Source Source Page Place Abarough Abarough VS15 1 - ... Aleyn Aleyn VDv16 11 Bampton ... Copleston Copleston VDv16 224

Cogan Cogan VS15 102 -

Cogan Cogan VS16 26 -

Coker Coker VDt15 10 Mapowder

Coker Coker VDt15 10 Ashebosom in Stourpaine

Coker Coker VDt16 30 -

Coker Coker VDt16 31 .

Coker Coker VDt16 31 ..

Colborne Colborne VS16 26 -

Cole Cole VC 90 -

Cole Cole VDv15 59 -

Cole Cole VDv16 213 Slade

Cole Cole VS16 27 -

Coleridge Coleridge VDv16 313 -

Colethurst Colethurst VS15 16 -

Collamore Collamore VDv16 216 Braunton

Colles Colles VS15 16 -

Collier Collier VDt16 32 -

Collins Colling VC 91 Hampte

Collins Collins VDv16 220 Awtrie St Mary & Offwell

Collyford Culliford VDt16 33 -

Collyford Culliford VS16 31 -

Collyton Colleton VDv16 218 Exeter

Colman Colman VDv16 221 Tiverton

Colmer Colmer VS16 28 -

Colquit Colquit VC 92 Fowey

Colston Colston VS15 102 -

Comb Comb VS16 28 -

Compton Compton VS15 103 .

Compton Compton VS15 17 -

Compton Compton VS16 29 -

Conock Connock VC 93 Treworgy

Cook Cooke VC 99 Trerice

Cook Cooke VDv15 59 -

Page 13: Standard Name Name in Source Source Page Place … Name Name in Source Source Page Place Abarough Abarough VS15 1 - ... Aleyn Aleyn VDv16 11 Bampton ... Copleston Copleston VDv16 224

Cook Cooke VDv16 222 Thorne

Cook Cooke VDv16 223 South Molton

Cooper Cooper VS15 103 -

Copleston Copleston VDv16 224 Copleston

Copleston Copleston VDv16 227 Instow

Copleston Copleston VDv16 228 Upton Pyne

Copleston Copleston VDv16 233 Eggesford

Copleston Copleston VDv16 232 Wear Gifford

Copleston Copleston VDv16 226 Bowden

Copleston Coplestone VDt16 32 -

Copleston Coplestone VDv15 60 Coplestone

Copleston Coplestone VDv15 68 Bicton

Copleston Coplestone VDv15 67 Bowden

Copleston Coplestone VDv16 229 Kingdon

Copleston Coplestone VDv16 230 Woodland

Coram Coram VDv16 234 Ottery St Mary

Cory Cory VDv16 235 Cory

Coryn Coryn VC 100 Kenwyn

Coryndon Coryndon VDv16 236 Bratton Clovelly

Coryton Coryton VC 101 West Newton

Cossen Cossen VC 103 -

Cossen Madern VC 103 -

Cosworth Cosworth VC 104 Cosworth

Cottington Cottington VS16 29 -

Cottle Cottell VDv15 69 -

Cottle Cottell VDv16 238 Yealmbridge

Cotton Cotton VDv16 240 -

Couert Couert VS15 18 -

Courtney Courtenay VC 115 Lanivet

Courtney Courtenay VC 576 Ladock

Courtney Courtenay VC 116 Landrake

Courtney Courtenay VC 112 Molland

Courtney Courtenay VC 105 -

Page 14: Standard Name Name in Source Source Page Place … Name Name in Source Source Page Place Abarough Abarough VS15 1 - ... Aleyn Aleyn VDv16 11 Bampton ... Copleston Copleston VDv16 224

Courtney Courtenay VC 113 Penkivel

Courtney Courtenay VDv15 73 -

Courtney Courtenay VDv16 253 Exeter

Courtney Courtenay VDv16 251 Molland

Courtney Courtenay VDv16 243 -

Courtney Courteney VDv15 73 -

Courtney Courtney VDv15 72 -

Coward Coward VS16 30 -

Cowlin Cowlin VC 119 Trengwainton

Crabb Crabbe VC 577 Castlewich

Cradock Cradock VS15 104 -

Crane Crane VC 120 Camborne

Creffel Creffel VC 121 Creffel

Crewes Crewes VC 122 Gerrans

Crewes Crewse VDv15 74 -

Crewes Cruse VDv16 256 Morchard

Crocker Crocker VC 124 -

Crocker Crocker VDv15 74 -

Crocker Croker VDv16 254 Lyneham

Crockhay Crockhay VC 125 Penryn

Crookehorne Crukern VDt15 11 Childhay in Broad windsor

Crosse Crosse VS15 105 -

Crossing Crossing VDv16 255 Exeter

Crossman Crosman VC 126 Crosse

Crymes Crymes VDv16 258 -

Cudmore Cudmore VDv16 260 -

Cuffe Cuffe VS15 18 -

Cuffe Cuffe VS16 30 -

Cullow Cullow VC 127 Tintagel

Culme Culme VDv15 75 -

Culme Culme VDv16 262 Molland

Cupper Cupper VS16 31 -

Curtis Curtis VC 128 Pill

Page 15: Standard Name Name in Source Source Page Place … Name Name in Source Source Page Place Abarough Abarough VS15 1 - ... Aleyn Aleyn VDv16 11 Bampton ... Copleston Copleston VDv16 224

Cutcliffe Cutcliffe VDv16 264 Damage

Daccomb Daccomb VDt16 36 ...

Daccomb Daccomb VDt16 35 ..

Daccomb Daccomb VDt16 35 .

Daccomb Daccomb VDt16 34 -

Daccomb Dackombe VDt15 12 Stepleton

Dagge Dagge VC 129 Trewget

Dandy Dandy VC 131 Lanreath

Dane Dane VS15 19 -

Darley Darley VC 133 North Hill

Darrell Darrell VC 135 Crowan

Dart Dart VC 136 Pentuan

Davells Daviles VDv15 76 -

Davells Daviles VDv16 273 -

Davie Davie VDv16 269 -

Davie Davies VC 634 Kea

Davie Davy VDv16 274 -

Davie Dewy VDv16 274 -

Davis Davis VS16 32 -

Daylwyn Daylwyn VS15 19 -

Deane Dene VDv15 77 -

Deane Dene VDv16 277 Newton St Petrock

Delves Delves VDv16 276 Crediton

Denbauld Denebaud VS15 20 -

Denys Dennis VC 137 Menheniot

Denys Dennis VDv16 281 Orleigh

Denys Dennis VDv16 279 Holcombe Burnell

Denys Dennys VDv15 80 Orleigh

Denys Dennys VDv15 78 Holcombe Burnell

Dewen Dewen VC 139 Gwinear

Diamond Diamond VDv16 283 Tiverton

Dillon Dillon VDv15 82 -

Dillon Dillon VDv16 284 -

Page 16: Standard Name Name in Source Source Page Place … Name Name in Source Source Page Place Abarough Abarough VS15 1 - ... Aleyn Aleyn VDv16 11 Bampton ... Copleston Copleston VDv16 224

Dirdo Dirdo VDt16 36 Gillingham

Docton Docton VDv16 286 Docton

Doddington Dodington VS15 21 -

Doddington Dodington VS16 33 -

Dodson Dodson VC 140 Hay

Dolling Dolling VDt16 36 -

Donne Donne VDv15 84 Donne Raphe

Downe Downe VDv16 288 Pilton

Dowrishe Dowrish VDv15 85 -

Dowrishe Dowrish VDv16 289 Dowrish

Drake Drake VDv15 86 -

Drake Drake VDv16 292 -

Drake Drake VDv16 299 .

Drew Drew VDv15 88 Drewscliffe

Drew Drew VDv15 87 Sharpham

Drew Drewe VDv16 305 Hayne

Drew Drewe VDv16 306 -

Duck Duck VDv16 309 -

Duke Duke VDv15 88

Duke Duke VDv16 311 Otterton

Dyer Dyer VDv16 315 Marlborough

Dyer Dyer VS15 21 -

Dyer Dyer VS16 33 -

Dyer Dyer VS16 35 .

Dyer Dyer VS16 35 ..

Dynham Dinham VDv15 83 -

Dynham Dynham VDv16 316 Wortham

Earl Earle VDt16 37 -

Earl Erle VDt15 13 Charleborough

Eastcott Estcott VC 158 Estcott

Ebsworthy Ebsworthy VDv16 318 Ebsworthy

Edgecumbe Edgcumbe VC 141 Edgcumbe

Edgecumbe Edgcumbe VDv16 324 Edgcumbe

Page 17: Standard Name Name in Source Source Page Place … Name Name in Source Source Page Place Abarough Abarough VS15 1 - ... Aleyn Aleyn VDv16 11 Bampton ... Copleston Copleston VDv16 224

Edgecumbe Edgcumbe VDv16 319 Tavistock

Edgecumbe Edgcumbe VDv16 322 Lamerton

Edgecumbe Edgcumbe VDv16 321 Tavistock

Edmondes Edmondes VC 144 Truro

Edmondes Edmonds VDv15 91 -

Edmondes Edmonds VDv16 327 Plymouth

Edwardes Edwardes VC 145 Lelant

Edwardes Edwards VDv16 328 Exeter

Eggerdon Eggerdon VDt16 37 -

Elford Elford VC 146 Mawnan

Elford Elford VDv16 329 Sheepstor

Ellacott Ellacott VDv16 333 Milbury

Elliot Eliot VC 147 Port Eliot

Elliot Eliot VDv16 332 Tavistock

Elliot Ellyot VDv16 334 Faringdon

Elrington Elrington VDt15 13 Woolcomb Maltravers

English English VDv16 335 Stockleigh English

English English VS15 22 -

Ennis Enys VC 151 Enys

Erisay Erisey VC 154 Erisey

Ernle Ernle VDt16 38 -

Eston Easton VDv15 90 -

Eston Easton VDv16 317 Easton

Ettorick Ettorick VDt16 39 -

Evans Ewens VS16 36 -

Eveleighe Eveleigh VDv15 93 -

Eveleighe Eveleigh VDv16 336 Holcombe

Every Every VS16 35 -

Eyfford Eyfford VDv16 338 Bickleigh

Eyre Ayre VC 15 -

Eyre Ayre VDv16 31 Wotton

Eyre Eyre VC 15 -

Faber Faber VS15 23 -

Page 18: Standard Name Name in Source Source Page Place … Name Name in Source Source Page Place Abarough Abarough VS15 1 - ... Aleyn Aleyn VDv16 11 Bampton ... Copleston Copleston VDv16 224

Farewell Farewell VS15 23 -

Farewell Farewell VS16 36 -

Faringdon Farringdon VDv15 94 -

Faringdon Farringdon VDv16 339 Farringdon

Fauntleroy Fauntleroy VDt15 13 Fauntleroy's Marsh

Fenner Fenner VDv16 341 Roseash

Ferrers Ferrer VDv15 96 -

Filliol Filioll VDt15 14 Knight Street

Filliol Filliol VDt16 39 -

Fitz Fitz VDv15 96 -

Fitz Fitz VDv16 342 Fitzford

FitzJames FitzJames VS15 24 -

FitzJames FitzJames VS15 106 .

FitzPen FitzPen VC 160 Truro

FitzPen Phippen VC 160 Truro

Flamank Flamank VC 161 Boscarne

Flay Flay VDv16 343 Charlton

Fleare Floyer VDv15 97 -

Fleare Floyer VDv16 344 Floyer Hayes

Fleare Floyer VS16 36 -

Fleming Fleming VC 164 Madron

Fletcher Fletchar VC 165 Cury

Foliot Folyott VDv15 98 -

Ford Atfford VDv15 7 Ford

Ford Ford VDv15 99 -

Ford Ford VDv16 347 Ford

Ford Ford VDv16 349 Nutwell

Forte Forte VS16 37 -

Fortescue Fortescue VC 166 -

Fortescue Fortescue VDv15 102 ...

Fortescue Fortescue VDv15 102 ..

Fortescue Fortescue VDv15 102 .

Fortescue Fortescue VDv15 100 -

Page 19: Standard Name Name in Source Source Page Place … Name Name in Source Source Page Place Abarough Abarough VS15 1 - ... Aleyn Aleyn VDv16 11 Bampton ... Copleston Copleston VDv16 224

Fortescue Fortescue VDv16 352 -

Fortescue Fortescue VDv16 850 Plymouth

Foster Foster VS15 24 -

Foster Foster VS16 37 -

Fountayne Fountayne VDv15 103 -

Fountayne Fountayne VDv16 368 Bawcombe

Fowell Fowell VDv15 104 -

Fowell Fowell VDv16 369 Fowelscombe

Fowke Fowke VDt15 15 Symondsbury

Fownes Fownes VDv16 372 Plymouth

Frampton Frampton VDt15 15 Morton

Frampton Frampton VDt16 40 -

Francis Francis VS15 25 -

Francis Francis VS16 37 -

Francis Francys VDv15 104 -

Frankcheney Frankcheney VDv15 106 -

Freake Freke VDt16 40 -

Freake Freke VDt16 42 -

Freake Freke VS16 38 -

Fry Fry VDt16 42 -

Fry Fry VDv16 375 Yarty

Fry Frye VDv15 107 -

Fry Frye VS16 38 -

Fulford Fulford VDv15 107 -

Fulford Fulford VDv16 378 Fulford

Furlong Furlong VDv16 382 Tamerton

Furneaux Furneaux VS15 108 -

Fursdon Fursdon VDv16 383 Fursdon

Furse Furse VDv16 385 Morshead

Fursland Fursland VDv15 108 -

Fursland Fursland VDv16 387 Bickington

Gale Gale VDv15 109 -

Gale Gale VDv16 389 Crediton

Page 20: Standard Name Name in Source Source Page Place … Name Name in Source Source Page Place Abarough Abarough VS15 1 - ... Aleyn Aleyn VDv16 11 Bampton ... Copleston Copleston VDv16 224

Gale Galle VDt15 16 Stalbridge

Gale Galley VS16 38 Stalbridge

Gallop Gallop VDt16 43 -

Gallop Gallop VDt16 44 .

Gammon Gambone VC 171 -

Gammon Gamon VC 171 -

Gardiner Gardiner VDt16 44 -

Garland Garland VDv16 390 Whitfield

Gawen Gawen VS16 39 -

Gay Gay VDv15 110 -

Gay Gay VDv16 392 Goldsworthy

Gayer Gayer VC 172 Trenbrace

Geere Geere VDv16 395 Kenn

Geere Gere VDv15 110 -

George George VC 174 Trenouth

Gerard Gerard VDt16 45 -

Gerard Jerard VS16 63 -

Gerard Jerard VS16 62 -

Gervis Gerveis VC 175 -

Gervis Jarvys VDv15 141 -

Gervis Jarvys VDv16 504 Stralling

Gibbs Gibbs VDt16 46 -

Giffard Gifford VDv16 396 Halsbury

Gifford Gifford VDv15 111 -

Gilbert Gilbert VDv15 112 .

Gilbert Gilbert VDv15 111 -

Gilbert Gilbert VDv16 408 North Petherwin

Gilbert Gilbert VDv16 405 Compton

Gilbert Gilbert VS15 108 -

Giles Giles VDv15 113 -

Giles Giles VDv16 409 Bowden

Glandfill Glanvile VC 177 -

Glandfill Glanville VDv16 410 Tavistock

Page 21: Standard Name Name in Source Source Page Place … Name Name in Source Source Page Place Abarough Abarough VS15 1 - ... Aleyn Aleyn VDv16 11 Bampton ... Copleston Copleston VDv16 224

Glandfill Glanvyll VDv15 114 -

Glisson Glisson VDt16 46 -

Glisson Glisson VS16 39 -

Glubb Glubb VC 580 -

Glyn Glyn VS16 40 -

Glyn Glynn VC 181 Boyton

Glyn Glynn VC 178 Glynn

Godolphin Godolphin VC 182 Godolphin

Godwin Godwyn VDv16 417 Clistwill

Godwin Godwyn VS15 25 -

Godwin Godwyn VS16 40 -

Godwin Goodwyn VDv15 115 -

Godwin Goodwyn VDv16 416 Torrington

Gold Gould VDt16 47 -

Goode Good VDt16 47 -

Goode Goode VC 189 Whitstone

Goodridge Goodridge VDv16 415 Totnes

Gorge Gorge VS15 110 .

Gorge Gorge VS15 26 -

Gorge Gorge VS16 42 .

Gorge Gorge VS16 41 -

Gorge Gorges VDv15 116 -

Gorge Gorges VS15 72 -

Gorge Gorges VS16 122 -

Gothurst Gothurst VDv15 118 -

Gough Gough VS15 110 -

Gough Gough VS16 43 -

Gould Gould VDv16 418 -

Gould Gould VS15 111 -

Gove Gove VDv15 118 -

Gove Gove VDv16 434 Woodbury

Greene Greene VS16 43 -

Greenwood Greenwood VDv16 435 Torrington

Page 22: Standard Name Name in Source Source Page Place … Name Name in Source Source Page Place Abarough Abarough VS15 1 - ... Aleyn Aleyn VDv16 11 Bampton ... Copleston Copleston VDv16 224

Grenville Granvile VC 190 Stowe

Grenville Grenefield VDv15 119 -

Grenville Grenvile VC 190 Stowe

Grey Grey VDt15 16 Kingston Marwood

Grey Grey VDt16 48 .

Grey Grey VDt16 48 -

Grosse Grosse VC 198 Camborne & Buryan

Grove Grove VDt16 49 .

Grove Grove VDt16 50 ..

Grove Grove VDt16 49 -

Grylls Grills VC 202 Launceston

Grylls Grylls VC 199 Lanreath

Grylls Grylls VDv16 436 Tavistock

Gunter Gunter VDt15 17 Milton and Axford Wilts

Gurney Gourney VDv16 433 Dartmouth

Gurney Gourney VS15 26 -

Hackshaw Hackshaw VS16 44 -

Hakewill Hakewill VDv16 437 Exeter

Hales Hales VS15 27 Highchurch in Hemington

Hales Hales VS16 44 -

Halfacre Halfacre VC 203 Whitstone

Hallamore Hallamore VC 204 Penryn

Halles Hals VDv16 439 Kenedon

Halles Halse VDv15 119 Kenedon

Halles Halse VDv15 121 Bawtry

Halswell Halswell VS15 28 -

Halswell Halswell VS16 45 -

Hamlyn Hamlyn VDv16 480 Widecombe & Buckfastleigh

Hancock Hancock VDv16 441 Combe Martin

Hancock Hancock VS16 45 -

Hancock Handcock VDv15 121 -

Hannam Hannam VDt15 18 Purse Caundle

Hannam Hannam VDt15 17 Wimborne

Page 23: Standard Name Name in Source Source Page Place … Name Name in Source Source Page Place Abarough Abarough VS15 1 - ... Aleyn Aleyn VDv16 11 Bampton ... Copleston Copleston VDv16 224

Hannam Hannam VDt16 50 -

Harbin Harbin VS16 46 -

Hardy Hardy VDt15 18 Toller Welme in Corscomb

Hardy Hardy VDt16 51 -

Harewood Harewood VDv16 442 South Molton

Harlawin Harlewyn VDv16 443 Sidmouth

Harper Harper VDv16 445 Berry Narbor

Harrie Harrie VC 205 Roscrowe

Harris Harris VC 206 Hayne & Kenegie

Harris Harris VDv16 449 Hayne

Harris Harris VDv16 447 Radford

Harris Harris VDv16 452 Cornworthy

Harris Harrys VDv15 123 -

Harrison Harrison VDv15 122 -

Harrison Hede VDv15 122 -

Hart Hart VC 210 StokeClymsland

Hartgill Hartgill VS16 46 -

Harvey Harvey VC 211 -

Harvey Harvey VDt16 52 -

Harvey Harvey VDv16 453 Aylesbeare

Harvey Harvey VS15 28 -

Harvey Harvy VS16 47 -

Hastings Hastings VDt16 52 -

Hatch Hach VS15 112 -

Hatch Hatch VC 212 -

Hatch Hatch VDv15 125 -

Hatch Hatch VDv16 455 -

Hatch Hatche VDv15 124 -

Haukin Haukin VC 635 -

Haweis Haweis VC 583 -

Hawke Hawke VC 213 -

Hawles Hawles VDt15 19 Up Wimborne Muncross

Hawles Hawles VDt16 53 -

Page 24: Standard Name Name in Source Source Page Place … Name Name in Source Source Page Place Abarough Abarough VS15 1 - ... Aleyn Aleyn VDv16 11 Bampton ... Copleston Copleston VDv16 224

Hawley Hawley VS15 113 -

Haydon Haydon VDv15 126 -

Haydon Haydon VDv16 458 Cadhay

Haydon Haydon VDv16 460 Poltimore

Hayne Hayne VDt16 54 -

Hayward Hayward VS16 48 -

Heale Hele VC 215 Hele

Heale Hele VDv15 127 -

Heale Hele VDv16 461 Hele

Hebbs Hebbes VDt15 19 Corton in Portisham

Helman Helman VDv16 468 Furland

Helmbridge Helmbridge VS15 113 -

Hender Hender VC 217 Bottreaux Castle

Henley Henley VS16 48 -

Henning Henning VDt16 54 -

Henscott Hengescott VDv15 128 -

Hereford Hereford VDv15 128 -

Herle Hearle VS15 29 -

Herle Herle VC 218 Prideaux Herle

Hetchins Hechins VC 214 Hole

Hewish Hewish VS15 31 -

Hewish Hewish VS16 49 -

Hewish Huyshe VDv16 495 Sand

Hext Hext VC 221 Trenarren & Tredethy

Hext Hext VDv15 129 -

Hext Hext VDv16 484 Kingston

Hext Hext VS16 49 -

Hext Hickes VC 225 Luxulyan

Hilion Hillion VDv15 130 -

Hill Hill VC 227 Heligan

Hill Hill VC 229 Truro & Constantine

Hill Hill VC 231 Wendron & Egloshayle

Hill Hill VC 226 Hill Top

Page 25: Standard Name Name in Source Source Page Place … Name Name in Source Source Page Place Abarough Abarough VS15 1 - ... Aleyn Aleyn VDv16 11 Bampton ... Copleston Copleston VDv16 224

Hill Hill VDt16 55 -

Hill Hill VDv16 486 Shilston

Hill Hill VDv16 485 Plymouth

Hill Hill VS15 32 Houndston

Hill Hill VS15 33 Poundisford

Hill Hill VS16 50 -

Hill Hyll VDv15 141 -

Hilsdon Hillersdon VDv15 129 -

Hilsdon Hillersdon VDv16 469 Memland

Hippesley Hippesley VS16 52 -

Hippesley Hippisley VS15 114 -

Hobbes Hobbes VS15 34 -

Hobbes Hobbes VS16 53 -

Hoblyn Hoblyn VC 234 Nanswhyden

Hodges Hodges VS15 34 -

Hodges Hodges VS16 53 -

Hodges Hodges VS16 53 .

Hody Hody VDv16 490 Brixham

Hody Huddy VDt15 21 Hamoon and Pillesdon

Hody Huddy VDt15 22 St James's in Shaftesbury

Hody Huddy VDv15 140 -

Hody Huddy VS15 37 .

Hody Huddy VS15 36 -

Hody Huddy VS15 115 ..

Holbeach Holbeach VS16 54 -

Holbeach Holbeche VS16 55 -

Holebeame Holbeame VDv15 131 -

Holebeame Holbeame VDv16 473 Holbeame

Holecombe Holcombe VDv16 474 Hull

Holland Holland VDv15 132 -

Holland Holland VDv16 475 Weare

Holleway Halway VDt16 13 -

Holleway Holway VDv16 477 Waton

Page 26: Standard Name Name in Source Source Page Place … Name Name in Source Source Page Place Abarough Abarough VS15 1 - ... Aleyn Aleyn VDv16 11 Bampton ... Copleston Copleston VDv16 224

Holleway Holway VS16 55 -

Honychurch Honeychurch VDv15 135 -

Honychurch Honychurch VDv16 478 Aveton Gifford

Hooker Hooker VDv15 136 -

Hooker Hooker VDv16 479 -

Hooker Vowell VDv15 136 -

Hooker Vowell VDv16 479 -

Hooper Hooper VDt16 55 -

Hooper Hooper VS16 56 -

Hooper Howper VDv15 137 -

Hooper Howper VDv16 488

Hopton Hopton VS16 56 -

Horde Hourd VS16 58 -

Hore Hoare VC 233 Trenouth

Hore Hore VDv16 480 Chagford

Horner Horner VS16 57 -

Horsey Horsey VS15 35 -

Hoskins Hoskins VDt16 56 -

Howard Howard, Viscount Bindon VDt15 19 East Lulworth

Howe Howe VS15 35 -

Howper Howper VS15 35 -

Howpill Howpill VDv15 137 -

Howpill Howpill VDv16 489 -

Huckmore Hockmore VDv16 471 Buckland Baron

Huckmore Huckamore VDv15 138 -

Huddesfield Huddesfield VDv15 139 -

Hughes Hughes VS16 58 -

Hull Hull VDv15 140 -

Hull Hull VDv16 492 Larkbeare

Humfray Humfrey VC 240 Truro

Humfray Humfrey VDt16 57 -

Hunkin Hunkin VDv16 493 Gatherleigh

Hunt Hunt VDv16 494 Chudleigh

Page 27: Standard Name Name in Source Source Page Place … Name Name in Source Source Page Place Abarough Abarough VS15 1 - ... Aleyn Aleyn VDv16 11 Bampton ... Copleston Copleston VDv16 224

Huntley Huntley VDt15 22 Milborne St Andrew

Huntley Huntley VDt16 57 -

Huntley Huntley VS15 38 -

Hussey Hussey VDt15 22 Silton and Edmondsham

Hussey Hussey VDt16 58 -

Hussey Hussey VDt16 60 ..

Hussey Hussey VDt16 59 .

Hyde Hyde VDt15 24 Gussage St Michael

Hyett Hyett VS15 38 -

Iago Iago VC 585 -

Incledon Incledon VDv16 497 Buckland

Ingham Ingham VS15 116 -

Inglett Inglett VDv16 500 Lamerton

Irish Irishe VS16 60 -

Isaac Isack VDv16 502 Buryott

Isaac Isacke VDv16 501 Polslowe

Isham Isham VS15 39 -

Ivery Ivery VS15 39 -

Jackson Jackson VS16 60 -

James James VS16 61 -

Janes Jane VC 587 -

Janes Janes VC 241 -

Jay Jaye VS15 40 -

Jenkyn Jenkyn VC 242 St Columb

Jennings Jennings VS16 61 -

Jennings Jeynenes VC 243 Bosmawgan

Jewell Jewell VDv15 142 -

Jewell Jewell VDv16 505 Bowden

Jollyffe Jolliffe VDt16 60 -

Jollyffe Jollyffe VC 244 Tredidon

Jones Jones VC 245 Penrose

Jones Jones VS16 63 -

Jones Valence VC 245 Penrose

Page 28: Standard Name Name in Source Source Page Place … Name Name in Source Source Page Place Abarough Abarough VS15 1 - ... Aleyn Aleyn VDv16 11 Bampton ... Copleston Copleston VDv16 224

Jope Jope VC 247 Merefield

Kaull Kaull VDv15 143 -

Kearne Kearne VC 249 Tresillian

Kearne Kerne VC 249 Tresillian

Keate Keate VC 250 Bosworgy

Keate Kete VC 250 Bosworgy

Keate Kete VDt16 61 -

Keckwitche Kekewich VC 252 Catchfrench & Trehawke

Keigwin Keigwin VC 588 Mousehole

Kelke Kelke VS15 117 -

Kelland Kelland VDv16 508 Painsford

Kelland Kelland VDv16 506 Lapford

Kellaway Keilway VDt15 24 Stalbridge

Kellaway Keilway VDt15 25 Lillington

Kellaway Kelloway VDv16 510 Stowford

Kellaway Kelway VS15 118 -

Kelly Kelley VC 257 -

Kelly Kelly VDv15 143 -

Kelly Kelly VDv16 511 Kelly

Kemp Kempe VC 589 Lavethan

Kemys Kemys VS15 118 -

Kendall Kendall VC 258 Pelyn

Kendall Kendall VDv15 144 -

Kendall Kendall VDv16 514 -

Kenn Kenn VS16 64 -

Kestell Kestell VC 266 Manaccan

Kestell Kestell VC 263 Kestell

Keynsham Keynesham VDv16 515 Brixton

Keynsham Keynsham VDv15 145 -

Killigrew Killigrew VC 267 Arwenack

Killiow Kyllyowe VC 273 Lansallos

Kingsmill Kingsmill VS15 40 -

Kingston Kingston VS16 65 -

Page 29: Standard Name Name in Source Source Page Place … Name Name in Source Source Page Place Abarough Abarough VS15 1 - ... Aleyn Aleyn VDv16 11 Bampton ... Copleston Copleston VDv16 224

Kirkham Kirkham VDv15 145 -

Kirkham Kirkham VDv16 516 Blagdon

Knapman Knapman VDv16 518 -

Knight Knight VDt15 25 Hooke

Knivett Knyvett VC 272 -

Knoell Knoell VDt15 25 Sandford Orcas Som.

Knoell Knoell VS15 41 -

Knoell Knoell VS16 123 -

Knolles Knolles VDv15 146 -

Knolles Knolles VDv16 519 Little Hempston

Kymer Kymer VDt15 26 West Chelborough

Kytchen Kytchen VS15 120 -

Laak Laak VDv15 147 -

Lacy Lacy VS16 65 -

Lake Lake VDv15 148 Lake

Lampen Lampen VC 274 Padreda

Lancaster Lancaster VS16 66 -

Land Land VDv16 520 Silverton

Land Land VS16 66 -

Lande Lande VS15 42 -

Lande Linde VS15 42 -

Lane Lane VDt16 62 -

Langdon Langdon VC 275 Keverell

Langdon Langdon VC 276 Langdon

Langdon Langdon VDv15 148 -

Langford Langford VC 278 Tremabe

Langford Langford VC 277 Langford Hill

Langford Langford VDv15 148 -

Langford Langford VDv16 521 Bratton Clovelly

Lanherne Langharne VC 279 Tregavethan

Lante Lante VDv16 523 Exeter

Lanyne Lanyon VC 281 Lanyon

Larder Larder VDt15 26 Loders

Page 30: Standard Name Name in Source Source Page Place … Name Name in Source Source Page Place Abarough Abarough VS15 1 - ... Aleyn Aleyn VDv16 11 Bampton ... Copleston Copleston VDv16 224

Larder Larder VDt16 62 -

Larder Larder VDv15 149 -

Larder Larder VDv16 524 Upton Pyne

Larkworthy Larkworthy VDv16 525 Larkworthy

Launce Launce VC 280 Penair

Laurence Lawrence VC 592 Launceston

Laurence Lawrence VDt16 63 -

Laurence Lawrence VDt16 64 .

Leach Leach VC 283 Stoke Clymsland & St Eval

Leach Leach VDv16 526 Cadeleigh

Lechland Lechland VS16 67 -

Leigh Aleigh VC 284 Leigh (Highleigh)

Leigh Kempthorne VC 289 Mullion

Leigh Kempthorne VC 291 Kent

Leigh Kempthorne VC 288 Kempthorn

Leigh Lee VDv16 527 Pinhoe

Leigh Leigh VC 285 Leigh

Leigh Leigh VC 284 Leigh (Highleigh)

Leigh Leigh VDv15 150 -

Leigh Leigh VDv16 529 Ridge

Leigh Leigh VDv16 528 Borough

Leigh Ley VC 288 Kempthorn

Leigh Ley VS15 41 -

Levelis Levelis VC 286 Castle Horneck

Levermore Levermore VDv16 530 Exeter

Leversedge Leversedge VS16 67 -

Lewes Lewes VS16 68 -

Leweston Leweston VDt15 27 Leweston

Lippingcot Lippingcott VDv16 531 Wibbery

Lippingcot Lupingcott VDv15 152 -

Lisle Lisle VS16 69 -

Littleton Littleton VC 292 Lanhydrock

Long Long VS16 69 -

Page 31: Standard Name Name in Source Source Page Place … Name Name in Source Source Page Place Abarough Abarough VS15 1 - ... Aleyn Aleyn VDv16 11 Bampton ... Copleston Copleston VDv16 224

Long Longe VDv16 532 North Molton

Lottisham Lottisham VS16 70 -

Loveband Loveband VDv16 634 Yarnscombe

Lovell Lovell VDt15 28 Tarrant Rawston

Lovell Lovell VDt15 28 Tarrant Merifield

Lovell Lovell VDt16 65 -

Lovell Lovell VDt16 65 .

Lovell Lovell VS15 42 -

Lovis Loveis VDv16 534 -

Lovis Loveys VC 296 Beardon

Lower Lower VC 298 St Winnow

Lowle Lowle VS15 120 -

Lowman Loman VDv15 151 -

Lowman Lowman VDv15 151 -

Lowman Lowman VDv16 533 Whitstone

Lucar Lucar VS16 71 -

Lucar Lucar VS16 71 .

Luscombe Luscombe VDv16 535 Luscombe

Lutterell Luttrell VDv16 537 -

Lutterell Luttrell VS15 42 -

Lutton Lutton VDv16 536 Cofford

Lynam Lynam VC 303 St Kew

Lyne Lyne VC 594 -

Lynn Lynn VDv16 542 Exeter

Lyte Lyte VS15 44 -

Mace Mace VDv16 543 Exeter

Mallet Malet VS15 46 .

Mallet Malet VS15 44 -

Mallet Mallett VDv16 545 Idsleigh

Mallett Mallett VS16 72 -

Mallock Mallack VDv15 154 -

Mallock Mallock VDv16 546 Cockington Court

Manington Manington VC 305 Manington

Page 32: Standard Name Name in Source Source Page Place … Name Name in Source Source Page Place Abarough Abarough VS15 1 - ... Aleyn Aleyn VDv16 11 Bampton ... Copleston Copleston VDv16 224

Mannering Mainwaring VDv16 544 Exeter

Manning Manning VDv16 550 Newton Bushell

Mapowder Mapowder VDv16 551 -

Marke Marke VC 307 Liskeard

Marke Marke VC 636 Woodhill

Marshall Marshall VDv15 154 -

Marshall Marshall VS15 47 -

Martyn Martin VDt15 29 Park Pale

Martyn Martin VDt16 66 -

Martyn Martin VDv15 155 -

Martyn Martin VS16 72 -

Martyn Martyn VC 597 Tonacombe

Martyn Martyn VC 308 St Dominick

Martyn Martyn VDv16 556 Tonacombe

Martyn Martyn VDv16 552 Oxton

Martyn Martyn VDv16 558 Hempston

Martyn Martyn VDv16 559 Plymouth

Marwood Marwood VDv15 155 -

Marwood Marwood VDv16 560 Westcot

Mathew Lumley VDt16 67 -

Mathew Mathew VC 310 St Kew

Mathew Mathew VDt16 67 -

Mathew Mathew VDt16 67 .

Mathew Mathew VDv15 156 -

Mathew Matthew VC 309 Milton

Maudley Maudley VS15 47 -

Maunsell Maunsell VS15 48 .

Maunsell Maunsell VS15 48 -

Mawdley Mawdley VS16 73 -

May Hellier VC 317 -

May May VS16 73 -

May Maye VS15 49 -

May Mayow VC 315 Bray

Page 33: Standard Name Name in Source Source Page Place … Name Name in Source Source Page Place Abarough Abarough VS15 1 - ... Aleyn Aleyn VDv16 11 Bampton ... Copleston Copleston VDv16 224

May Mayowe VC 317 -

Maynard Maynard VC 314 Milton

Maynard Maynard VDv15 156 -

Maynard Maynard VDv16 561 Sherford

Meere Meere VDt16 68 -

Meggs Megges VDt15 30 Bradford Peverell

Meggs Meggs VDt16 69 -

Meller Meller VDt16 70 -

Menwynick Menwynick VC 318 Menwynick

Menyfie Menyfie VDv16 562 -

Mere Mere VDt15 31 Sherborne

Meredith Meredith VDv15 157 -

Merefielde Merefield VC 319 St Columb

Merefielde Merifielde VS16 74 -

Merick Merick VS15 121 -

Meriett Meriett VS15 122 -

Michel Michaell VS16 124 -

Michel Michell VC 321 Bodmin

Michel Michell VC 322 Truro

Michel Michell VS15 50 -

Milborne Milborne VS16 74 -

Milford Milford VDv16 563 Wickington

Millington Millaton VDv15 158 -

Milward Milward VS16 75 -

Minshull Minshull VDv16 564 Exeter

Minterne Minterne VDt16 71 -

Mohun Mohun VC 323 Boconnoc

Mohun Mohun VDt16 72 Fleet

Mohun Mohun VDv15 159 -

Mohun Mohun VDv16 565 Tavistock

Molesworth Molesworth VC 327 Pencarrow

Molesworth St Aubyn Molesworth St Aubyn VC 330 Clowance

Moleyns Moleyns VS15 51 -

Page 34: Standard Name Name in Source Source Page Place … Name Name in Source Source Page Place Abarough Abarough VS15 1 - ... Aleyn Aleyn VDv16 11 Bampton ... Copleston Copleston VDv16 224

Molford Molford VDv16 567 South Molton

Molineux Molineux VDt15 31 Cranbourne

Molton Moulton VDv16 576 Cullompton

Moncke Moncke VDv15 160 -

Moncke Monk VDv16 568 Potheridge

Montacute Montacute VS15 52 -

More Moore VDv15 162 -

More Moore VDv16 574 Moore

More Moore VDv16 572 Moorhays

More Moore VS15 53 -

More Moore VS15 122 .

More More VDv15 161 -

More More VDv16 571 Broadclist

Morgan Morgan VDt15 32 South Mapperton

Morgan Morgan VDt16 73 -

Morgan Morgan VS15 53 -

Morgan Morgan VS16 76 .

Morgan Morgan VS16 75 -

Morshead Morshead VC 599 -

Morth Morthe VC 331 Talland

Mortimer Mortimer VDv16 575 -

Mortimer Tanner VDv16 575 -

Morton Morton VC 333 Stithians

Morton Morton VDt16 73 -

Moyle Moyle VC 334 Bake

Moyle Moyle VC 336 St Austell

Mules Moeles VS15 50 -

Munday Munday VC 337 -

Mutleburye Muttelbury VS16 76 -

Mutleburye Muttlebury VS16 77 -

Nancothan Nangothan VC 339 Rodriff

Nankevell Nankevell VC 340 St Wenn

Nankevell Tippett VC 340 St Wenn

Page 35: Standard Name Name in Source Source Page Place … Name Name in Source Source Page Place Abarough Abarough VS15 1 - ... Aleyn Aleyn VDv16 11 Bampton ... Copleston Copleston VDv16 224

Nanspian Nanspian VC 341 Gurlyn & Crowan

Napper Napper VDt16 74 -

Napper Napper VS16 77 -

Nevill Nevill VS16 78 -

Newborough Newborough VS16 78 -

Newcombe Newcombe VDv16 577 Exeter

Newcourt Newcourt VDv16 578 Pickwell

Newdigate Newdigate VDv15 164 -

Newman Newman VS16 79 -

Newport Newport VS15 123 -

Newton Newton VDv16 579 Crabaton

Newton Newton VS15 54 -

Newton Newton VS15 54 .

Newton Newton VS16 79 -

Nicholas Nicolas VC 601 -

Nicholls Nicholls VC 342 Trewane

Nicholls Nicoll VC 344 Penvose

Noble Noble VDv15 165 -

Noble Noble VDv16 580 Bishops Tawton

Norris Norris VS15 55 -

Norris Norris VS16 80 -

Northcott Northcote VDv16 581 Pynes

Northleigh Northleigh VDv16 584 Northleigh

Northmore Northmore VDv16 851 Cleve

Northover Northover VS16 80 -

Noy Noye VC 346 Buryan

Nutcombe Nutcombe VDv16 585 Nutcombe

Okebere Okebeare VDv15 165 -

Oldmixon Oldmixon VS15 56 -

Opy Opy VC 348 -

Orange Orenge VS16 81 -

Ormerod Ormerod VS16 81 -

Osmond Osmond VDv16 586 Stagmill & Exeter

Page 36: Standard Name Name in Source Source Page Place … Name Name in Source Source Page Place Abarough Abarough VS15 1 - ... Aleyn Aleyn VDv16 11 Bampton ... Copleston Copleston VDv16 224

Oughe Oughe VC 351 St Cleer

Overton Overton VS16 82 -

Owen Owen VS16 82 -

Palmer Palmer VS15 57 -

Palmsfoot Pauncefoot VS15 58 -

Palton Palton VS15 57 -

Parker Parker VC 352 Blisland

Parker Parker VDv15 166 -

Parker Parker VDv16 587 -

Passmore Passemore VDv15 166 -

Passmore Passmore VDv16 589 Passmore Hayes

Paulett Pawlett VDv15 167 -

Paulett Pawlett VS15 59 -

Paulett Pawlett VS15 59 .

Paulett Pawlett VS16 83 -

Paulett Poulett VS16 88 -

Paulett Powlet VDt15 35 Hook

Payne Payne VS15 60 -

Paynter Paynter VC 353 Antron

Pearce Pearce VC 603 Illogan

Pearce Pearse VDv16 590 Plympton St Mary

Pearce Peerce VDt15 34 Corfe Hill

Pearce Peirce VS16 83 -

Peasing Pesyng VDt16 75 -

Pelham Pelham VDt16 75 -

Pendarves Pendarves VC 355 Pendarves

Pender Pender VC 604 Budockvean

Penfound Penfound VC 358 Penfound

Penhallow Penhallow VC 360 Penhallow

Penhellick Penhellick VC 363 Penhellick

Penkevil Penkevill VC 414 Penkevill

Pennington Penyngton VS15 61 -

Penrose Penrose VC 365 Sennen

Page 37: Standard Name Name in Source Source Page Place … Name Name in Source Source Page Place Abarough Abarough VS15 1 - ... Aleyn Aleyn VDv16 11 Bampton ... Copleston Copleston VDv16 224

Penrose Penrose VC 368 Manaccan

Penrose Penrose VC 366 Sithney

Penwarne Penwarne VC 370 Penwarne

Pepwall Pepwall VS15 123 -

Percivall Percival VS15 61 -

Percivall Percyvall VS16 84 -

Percy Percy VDt15 34 Shaftesbury

Perry Perry VDv16 591 Water

Perry Perry VS16 84 -

Perry Perye VDv15 169 -

Peryam Periam VDv15 168 -

Peryam Peryam VS15 62 -

Peter Peter VC 608 Launceston

Peter Peter VC 605 Harlyn

Peter Peter VDv15 169 -

Peter Peter VDv16 592 Bowhay

Peyssun Peyssun VS15 124 -

Phillips Phillipps VDt16 76 -

Phillips Phillips VDv16 593 Alverdiscott

Phillips Phillips VS16 85 -

Phillips Phillips VS16 85 -

Pincombe Pincombe VDv16 594 South Molton

Pitt Pitt VS16 86 -

Plumleigh Plumleigh VDv16 595 Dartmouth

Plumleigh Plumleighe VC 371 St Mabyn

Polkinhorne Polkinhorne VC 374 Polkinhorne

Pollard Pollard VC 373 St Mabyn

Pollard Pollard VC 372 St Hillary

Pollard Pollard VDv15 170 -

Pollard Pollard VDv16 597 Way

Pollard Pollard VS16 87 -

Pollexfen Pollexfen VDv16 601 Woobury

Pollexfen Pollexfen VDv16 600 Kitley

Page 38: Standard Name Name in Source Source Page Place … Name Name in Source Source Page Place Abarough Abarough VS15 1 - ... Aleyn Aleyn VDv16 11 Bampton ... Copleston Copleston VDv16 224

Polwhell Polwhele VC 376 Polwhele

Pomeroy Pomeroy VC 379 St Columb

Pomeroy Pomeroy VC 380 Tregoney

Pomeroy Pomeroy VDv15 171 -

Pomeroy Pomeroy VDv15 172 .

Pomeroy Pomeroy VDv16 605 Berry Pomeroy

Pomfret Pomfret VDt16 77 -

Pontington Pointington VDv16 596 Penicott

Pontington Pontington VDv15 173 -

Poole Pole VDv16 602 Shute

Pope Pope VDt16 77 -

Popham Popham VDv16 610 Linton

Popham Popham VS15 63 .

Popham Popham VS15 62 -

Popham Popham VS16 87 -

Popham Popham VS16 124 -

Porter Gloster VS15 125 -

Porter Porter VC 383 Launcells

Porter Porter VC 384 St Stephen's

Porter Porter VS15 125 -

Portman Portman VS15 63 -

Portman Portman VS16 126 -

Pote Pote VDv16 611 Clawton

Potter Potter VDv16 612 Iddesleigh

Poyle Poyle VC 386 Castlezance

Preston Preston VDv15 173 -

Preston Preston VDv16 613 Upottery

Preston Preston VS16 88 -

Prestwood Prestwood VDv15 174 -

Prestwood Prestwood VDv16 615 Exeter

Prideaux Prideaux VC 610 Padstow

Prideaux Prideaux VDv16 616 Prideaux

Prideaux Prideaux VDv16 624 Ashburton & Nutwell

Page 39: Standard Name Name in Source Source Page Place … Name Name in Source Source Page Place Abarough Abarough VS15 1 - ... Aleyn Aleyn VDv16 11 Bampton ... Copleston Copleston VDv16 224

Prideaux Prideaux VDv16 621 Soldon & Netherton

Prideaux Prideaux VDv16 618 Adeston & Theuborough

Prideaux Pridieulx VDv15 175 Orcherton

Prouz Prouse VDv16 628 Exeter

Prouz Prouse VDv16 626 Chagford

Prouz Prowse VDv15 177 -

Prouz Prowse VDv16 627 Barnstaple & Tiverton

Prouz Prowse VS15 64 -

Prouz Prowse VS16 89 -

Prouz Prowse VS16 89 .

Prust Prust VDv16 629 Gorven

Prye Prye VDv16 631 Horwell

Pryn Pryn VS15 125 -

Pye Pye VC 387 St Stephen's in Brannel

Pyke Pyke VS15 64 -

Pym Pym VS15 65 -

Pyne Pine VS16 86 -

Pyne Pyne VDt16 78 -

Pyne Pyne VDv15 179 -

Pyne Pyne VDv15 178 -

Pyne Pyne VDv16 632 Eastdown

Pyne Pyne VS15 66 -

Quarme Quarme VC 388 Mawnan

Quick Quick VS15 67 -

Quick Quicke VDv16 854 Newton St Cyres

Radbard Radbard VS15 68 -

Radford Radford VDt16 78 -

Radford Radford VDv16 637 Rockbeare

Radford Radford VDv16 636 Okeford

Raleigh Raleigh VDv16 638 Fardell

Raleigh Raleigh VS15 68 -

Raleigh Rawley VDv15 179 -

Ramsey Ramsey VS15 69 -

Page 40: Standard Name Name in Source Source Page Place … Name Name in Source Source Page Place Abarough Abarough VS15 1 - ... Aleyn Aleyn VDv16 11 Bampton ... Copleston Copleston VDv16 224

Randall Randall VC 390 -

Randall Randall VDv16 640 Kentisbury

Rashleigh Rashleigh VC 391 -

Rattenbury Rattenbury VDv16 641 Okehampton

Rawles Rawles VDt16 78 -

Raymond Raymond VS16 90 -

Reed Rede VDv16 642 Wembury

Reskymer Reskimer VC 395 -

Reynell Reynell VDv15 181 -

Reynell Reynell VDv16 643 -

Richards Richards VS15 127 -

Richards Richers VS16 91 -

Richmound Richmound VS15 69 -

Rider Rider VDv16 646 Bere Ferrers

Ridgeway Ridgeway VDv16 647 Tor Abbey

Ridgeway Ridgway VDv15 182 -

Risdon Risdon VDv16 648 Bableigh

Ritherdon Ritherdon VS16 92 -

Rivett Revett VS16 91 -

Robarts Robartes VC 397 Lanhydrock

Roberts Roberts VS15 128 -

Robinson Robinson VC 402 Cadgwith & Nansloe

Roche Roache VDv16 651 Wellcombe

Rodney Rodney VS15 70 -

Rodney Rodney VS16 93 -

Rogers Rogers VC 405 Penrose

Rogers Rogers VC 404 Lanke

Rogers Rogers VDt16 79 -

Rogers Rogers VS16 128 -

Rolle Rolle VDv15 184 -

Rolle Rolle VDv16 652 Stevenstone

Roope Roope VDv16 658 Dartmouth

Roope Roope VDv16 657 East Allington

Page 41: Standard Name Name in Source Source Page Place … Name Name in Source Source Page Place Abarough Abarough VS15 1 - ... Aleyn Aleyn VDv16 11 Bampton ... Copleston Copleston VDv16 224

Roscarrock Roscarrock VC 399 Roscarrock

Rosewarne Rosewarne VC 407 Rosewarne

Roskrowe Roskrowe VC 408 Roskrowe

Roskruge Roskruge VC 409 Anthony in Meneage

Rosse Rosse VS16 95 -

Rosseter Rosseter VS15 128 -

Rosuggan Rosuggan VC 411 St Erme

Roswell Rowswell VS15 70 -

Roswell Rowswell VS15 70 .

Rowboro Rowboro VS15 129 -

Rowcliffe Rowcliffe VDv16 659 Yarnscombe

Rowe Rowe VDv15 185 -

Rowe Rowe VDv16 660 Kingston

Rowe Rowe VDv16 661 Lamerton

Rowse Rous VC 412 Halton

Rowse Rous VDv15 184 -

Royal Royal Descents VDv16 635 -

Roynon Roynon VS16 95 -

Russell Russell VS15 72 -

Rynes Ryves VDt16 80 -

Ryves Ryves VDt15 36 Damory Court

Sacheverell Cheverell (Sacheverell) VDt15 8 Chauntmarell

Sacheverell Sacheverell VDt16 81 -

Saint Aubyn Saint Aubyn VC 437 Clowance & St Michael's Mount

Saint Aubyn Saint Aubyn VS15 73 -

Saint Aubyn Saint Aubyn VS16 96 -

Saint Barbara Saint Barbe VS15 73 -

Saint Clair Saintclere VDv15 185 -

Saint Hill Sainthill VDv16 663 -

Saint Hill Senthill VDv15 187 -

Saint Leger St. Leger VDv15 186 -

Saint Martin Saint Martin VS15 116 -

Saint More Saint Maure VS15 129 -

Page 42: Standard Name Name in Source Source Page Place … Name Name in Source Source Page Place Abarough Abarough VS15 1 - ... Aleyn Aleyn VDv16 11 Bampton ... Copleston Copleston VDv16 224

Salisbury Salisbury VS15 75 -

Salisburye Salisbury VDv16 666 Barnstaple

Salisburye Salisbury VDv16 667 Barnstaple

Salter Salter VDt16 82 -

Samborne Samborne VS15 75 -

Samborne Sambourne VS16 97 -

Samuel Samuell VC 417 Restormel

Samwayes Samwayes VDt15 36 Toller

Samwayes Samwayes VDt16 82 -

Sandford Samford VS16 97 -

Sandford Sanford VDv16 668 Exeter

Sandys Sands VS15 130 South Petherton

Sandys Sandys VS16 97 -

Saunders Saunders VDv16 669 Tale

Savage Savage VDt16 83 -

Savery Savery VDv15 186 -

Savery Savery VDv16 670 Shilston

Sawle Sawle VC 418 Penrice

Sawyer Sayer VC 420 St Michael Penkivel

Scawen Scawen VC 421 Molenick

Seccombe Seccombe VDv16 675 North Petherwin

Sedborough Sedborough VS15 76 -

Segar Segar VDv16 674 Highweek

Serle Searell VC 424 Thankes

Serle Searle VC 424 Thankes

Serle Searle VDv16 673 Gotford

Servington Servington VDv15 188 .

Servington Servington VDv15 187 -

Servington Servington VDv16 676 Tavistock

Seward Seward VDv15 188 -

Seward Seward VDv16 696 Stokeinteignhead

Seymour Seymer VDt16 83 -

Seymour Seymour VDv16 702 Berry Pomeroy

Page 43: Standard Name Name in Source Source Page Place … Name Name in Source Source Page Place Abarough Abarough VS15 1 - ... Aleyn Aleyn VDv16 11 Bampton ... Copleston Copleston VDv16 224

Shaa Shaa VS16 98 -

Shapcott Shapcott VDv16 677 Shapcott

Shapleigh Shapleigh VDv16 678 Totnes

Sharpe Sharpe VDv16 679 -

Sharrock Sharrock VC 425 Veryan

Sherman Sherman VDv16 680 -

Shillingford Shillingford VDv15 139 Shillingford

Short Shorte VDv16 681 Newton St Cyres

Shortridge Shortridge VDv16 682 Shortridge

Skerrit Skerrit VDv16 684 Whitchurch

Skinner Skinner VDv16 685 Cowley

Skory Skory VC 426 Lanlivery

Slader Slader VDv15 189 -

Slader Slader VDv16 686 Bathe

Slanynge Slanning VDv15 189 -

Slanynge Slanning VDv16 687 Ley

Sloley Slowley VDv16 689 Fremington

Smallcombe Smallcombe VDv16 690 Smallcombe

Smart Smarte VDt16 84 -

Smith Smith VC 427 Tregonack

Smith Smith VS16 101 -

Smith Smith VS16 101 .

Smith Smyth VDv16 693 Dartmouth

Smith Smyth VDv16 691 Exeter

Snelling Snelling VDv16 694 Chadlewood

Snigg Snigg VS15 130 -

Somaster Maldett VDv15 153 -

Somaster Somaster VDv16 695 Painsford

Somaster Somester VDv15 153 -

Somerset Somersett VS15 78 -

Southcote Southcott VDv16 697 Southcott

Southmeade Southmeade VDv16 704 Wraye

Southworth Southworth VS16 102 -

Page 44: Standard Name Name in Source Source Page Place … Name Name in Source Source Page Place Abarough Abarough VS15 1 - ... Aleyn Aleyn VDv16 11 Bampton ... Copleston Copleston VDv16 224

Sparke Sparke VDv16 856 Plymouth

Sparnon Sparnon VC 428 Sparnon

Speccott Speccot VDv16 706 Thorbury

Speccott Specott VDv15 190 -

Speke Speke VS16 103 -

Spicer Spicer VDv16 708 Exeter

Spoure Spoore VC 430 -

Sprey Sprey VC 432 Bodmin & St Kew

Sprye Spry VC 434 -

Spurway Spurway VDv16 724 Spurway

Squire Squire VDv15 190 -

Stafford Stafford VDv16 712 Stafford

Stagg Stagg VDt16 85 -

Stanbery Stanberye VC 443 Tamerton

Stanbery Stanburye VC 443 Tamerton

Staplehill Staplehill VDv16 710 Dartmouth

Stavely Staveley VDv15 191 -

Stavely Staveley VDv16 714 East Buckland

Stenings Stayninge VS16 103 -

Stenings Stenings VS15 79 -

Stephens Stephens VC 445 Tregony

Stephyn Stephyn VDv16 715 Barnstaple

Still Still VS16 104 -

Stocker Stocker VS16 105 -

Stone Stone VC 446 Trevigo

Stone Stone VS16 105 -

Stourton Stourton VDt16 85 -

Stowell Stawell VS15 79 -

Stowell Stowell VS16 106 -

Stowford Stowford VDv15 194 -

Strangman Strangman VDt15 37 Winterborne Martyn

Strangwayes Strangways VDt15 37 Winterborne

Strangwayes Strangways VDt16 87 -

Page 45: Standard Name Name in Source Source Page Place … Name Name in Source Source Page Place Abarough Abarough VS15 1 - ... Aleyn Aleyn VDv16 11 Bampton ... Copleston Copleston VDv16 224

Strangwayes Strangways VDt16 86 -

Strathleigh Strechleighe VDv15 194 -

Strathleigh Stretchleigh VDv16 716 Stretchleigh

Strobridge Strobridge VDv16 717 Modbury

Strowde Strode VDt16 88 -

Strowde Strode VDv15 195 -

Strowde Strode VDv16 718 Newnham

Strowde Strode VS16 108 -

Strowde Strode VS16 109 .

Strowde Stroud VDt15 38 Parmham in Beminster

Strowde Strowde VS15 131 -

Stukely Stewkeley VDv15 193 -

Stukely Stewkeley VDv15 193 .

Stukely Stewkley VDv15 192 -

Stukely Stewkley VS15 80 -

Stukely Stucley VDv16 721 Affeton

Sture Sture VDv16 725 Huish

Style Style VDt16 89 -

Swift Swift VDt16 90 -

Sydenham Sidenham VS15 76 -

Sydenham Sidenham VS15 78 ..

Sydenham Sidenham VS15 77 .

Sydenham Sidenham VS16 99 .

Sydenham Sidenham VS16 99 -

Sydenham Sidnam VDt16 84 -

Sydenham Sidnam VS16 100 -

Sydenham Sydenham VDt15 39 Winford Eagle

Symcoke Symcoke VS15 131 -

Symes Symes VS16 110 -

Symond Simonds VDv16 683 Exeter

Symond Symons VC 614 Hatt

Symond Symons VDv15 196 -

Tabor Tabor VS16 110 -

Page 46: Standard Name Name in Source Source Page Place … Name Name in Source Source Page Place Abarough Abarough VS15 1 - ... Aleyn Aleyn VDv16 11 Bampton ... Copleston Copleston VDv16 224

Talbot Talbot VDt16 90 -

Tanner Tanner VC 447 Court

Tawley Tawley VDv16 726 Marldon

Thomas Carnsew VC 452 Carnsew

Thomas Thomas VC 451 Lelant

Thomas Thomas VC 452 Carnsew

Thomas Thomas VC 449 Tremayne

Thomas Thoms VC 452 Carnsew

Thomas Thoms VC 449 Tremayne

Thorne Thorne VDv15 196 -

Thorne Thorne VDv16 727 Thorne

Thornhull Thornhull VDt15 40 Thornhull

Thornhull Thornhull VDt16 91 -

Tilly Tilley VDv16 728 Upottery

Tolcarne Tolkarne VC 518 Camborne

Tonkin Toinkein VC 454 -

Tonkin Tonkin VC 454 -

Tooker Tocker VC 521 Hellond

Toose Toose VS16 111 -

Toose Towse VS15 81 -

Toose Towse VS16 112 -

Tothill Tothill VDv15 197 -

Tothill Tothill VDv16 729 Peamore

Trebarfoote Trebarfoote VC 455 Trebarfoot

Tredeneck Tredeneck VC 457 Tredeneck

Tredenham Tredenham VC 456 Tregonan

Treffrey Trefry VC 459 Trefry

Trefusis Trefusis VC 463 Trefusis

Tregeare Tregeare VC 469 Crowan

Tregodeck Tregodeck VC 471 Tregodeck

Tregonwell Tregonwell VDt16 92 -

Tregose Tregose VC 472 Penpoll

Trehane Trehane VC 473 Trehane

Page 47: Standard Name Name in Source Source Page Place … Name Name in Source Source Page Place Abarough Abarough VS15 1 - ... Aleyn Aleyn VDv16 11 Bampton ... Copleston Copleston VDv16 224

Trehawke Trehawke VC 474 Menheniot

Trelawny Trelawny VC 475 Trelawne

Tremaine Tremayne VC 616 -

Tremaine Tremayne VDv15 198 -

Tremaine Tremayne VDv16 730 Collacombe

Tremayle Tremayle VS15 82 -

Tremenhere Tremenheere VC 621 Tremenheere

Trenance Trenance VC 483 Lanhidrock

Trenchard Trenchard VDt15 40 Lytchett Matravers

Trenchard Trenchard VDt16 93 -

Trenerth Trenerth VC 484 Trenerth

Trengoffe Nance VC 485 -

Trengoffe Trengove VC 485 -

Trenwith Trenwith VC 486 Trenwith

Tresahar Royal descents in Cornwall VC 488 -

Tresahar Tresahar VC 488 Trevethan

Tretherffe Tretherffe VC 497 Tretherffe

Trethewy Trethewy VC 498 St Stephen's in Brannel

Trevanion Trevanion VC 501 Carhayes

Trevelyan Trevelyan VC 507 Basill

Trevelyan Trevelyan VDv15 198 -

Trevelyan Trevelyan VDv16 736 Yarnscombe

Trevelyan Trevilian VS16 112 -

Trevisa Trevisa VC 509 -

Trevisa Trevithven VC 511 St Mellion

Trewbody Trewbody VC 512 Lanlivery

Trewola Trewolla VC 514 Trewolla

Trewren Trewren VC 515 Trewardrevah

Tripconey Tripconey VC 517 St Keverne

Tripe Trepe VDv16 735 Sandford

Tristram Tristram VDv16 737 Bampton

Trobridge Trobridge VDv16 738 Trobridge

Trosse Trosse VDv16 739 Exwick

Page 48: Standard Name Name in Source Source Page Place … Name Name in Source Source Page Place Abarough Abarough VS15 1 - ... Aleyn Aleyn VDv16 11 Bampton ... Copleston Copleston VDv16 224

Tub Tubb VC 519 Gwennap

Tucker Tucker VDt15 41 Woodland

Tucker Tucker VDv15 200 .

Tucker Tucker VDv15 199 -

Turbervile Turbervile VDt15 41 Whitchurch

Turbervile Turbervile VDt15 42 Bere Regis

Turbervile Turbervile VDt16 95 -

Turbervile Turberville VDv16 740 Sampford Peverell

Turgis Sturges VS15 81 -

Turner Turner VDv16 741 -

Twiggs Twiggs VDv16 742 Werrington

Twiniho Twiniho VDt16 95 -

Twiniho Twinyho VS15 132 -

Tyacke Tyacke VC 523 St Breock

Tynte Tynte VS16 113 -

Tytherley Tytherleigh VDt15 43 Knowle

Upton Upton VDv15 201 -

Upton Upton VDv15 201 .

Upton Upton VDv16 743 -

Upton Upton VS15 82 -

Uvedale Uvedall VDt15 44 Horton

Uvedale Vidal VDt16 96 -

Vacye Vacye VC 525 Fenton Vacye

Vaughan Vaughan VDt15 45 Shapwick

Vaughan Vaughan VS16 113 -

Vawer Vawer VS15 133 -

Velly Velly VDv16 745 Hartland

Venner Venner VDv16 746 Chittlehampton

Verman Verman VC 526 Lamorran

Verney Verney VS15 83 -

Vivian Vivian VC 538 Truro

Vivian Vivian VC 537 Bodmin & Kea

Vivian Vivian VC 544 Pencallenick

Page 49: Standard Name Name in Source Source Page Place … Name Name in Source Source Page Place Abarough Abarough VS15 1 - ... Aleyn Aleyn VDv16 11 Bampton ... Copleston Copleston VDv16 224

Vivian Vivian VC 545 Tregavethan

Vivian Vivian VC 527 Trevidren

Vivian Vivian VC 533 Trenowth

Vivian Vivian VC 542 Roskear

Vivian Vivian VDv16 763 Rosehill

Vivian Vivian VDv16 757 Truro

Vivian Vivian VDv16 753 Trenowth

Vivian Vivian VDv16 747 -

Vivian Vyvyan VC 527 Trevidren

Vosper Vosper VC 624 St Neot & Liskeard

Voysey Voysey VDv16 764 Dartmouth

Vyell Vyell VC 549 Trevorder

Waddon Waddon VDv15 202 -

Waddon Waddon VDv16 765 Plymouth

Wadham Wadham VS15 83 -

Wadham Wodham VDt15 49 Catherstone Lewston

Wake Wake VS15 133 -

Wakeman Wakeman VDv16 767 Exeter

Wakeman Wakeman VDv16 766 Bere Ferrers

Waldran Walrond VDv15 203 -

Waldran Walrond VDv16 768 Bradfield

Waldran Walrond VS15 85 -

Waldran Walrond VS16 114 -

Walker Walker VS15 85 -

Walker Walker VS16 114 -

Waller Waller VDv15 203 -

Walsh Walsh VS15 87 .

Walsh Walsh VS15 86 -

Walter Walter VDv16 771 Ashbury

Waltham Waltham VDv16 857 -

Waltham Waltham VDv16 772 Trehill

Walton Walton VS15 134 -

Walton Walton VS16 115 -

Page 50: Standard Name Name in Source Source Page Place … Name Name in Source Source Page Place Abarough Abarough VS15 1 - ... Aleyn Aleyn VDv16 11 Bampton ... Copleston Copleston VDv16 224

Warham Warham VDt16 96 -

Warre Warre VS15 87 -

Warre Warre VS15 88 .

Warre Warre VS16 115 -

Warre Warre VS16 116 .

Watkins Watkins VDt15 46 Holwell

Watkins Watkins VS15 89 -

Watts Wattes VS15 89 -

Watts Watts VS16 117 -

Way Waye VDv16 773 Torrington

Weare Weare VDv16 774 Clist Honiton

Webbe Webbe VDv16 775 Exeter

Webber Webber VC 550 St Kew

Webber Webber VDv16 812 Buckland

Weeks Weekes VDv16 776 Honichurch

Welburne Welburne VDt15 46 Bridport

Wells Welles VC 551 Saltash

Westcott Westcott VDv15 204 -

Westcott Westcott VDv16 778 Raddon

Weston Weston VDv16 780 Colyton

Whiddon Whiddon VDv15 205 -

Whiddon Whiddon VDv16 781 Chagford

Whitacre Whitaker VDt16 97 -

White White VC 553 Truro

White White VC 552 St Stephen's

White White VDt15 47 Fittleford

White White VDv16 784 Diray

Whitelock Whitlock VDv16 785 Warkleigh

Whittington Whittington VS16 118 -

Whittington Whittington VS16 117 -

Whittington Whitton VS16 119 -

Wichehalse Whychalse VDv15 214 -

Wichehalse Wichalse VDv16 786 Barnstaple

Page 51: Standard Name Name in Source Source Page Place … Name Name in Source Source Page Place Abarough Abarough VS15 1 - ... Aleyn Aleyn VDv16 11 Bampton ... Copleston Copleston VDv16 224

Wikes Wikes VDv15 206 -

Wilde Wilde VDv15 207 -

Wilford Willesford VDv16 787 Tavistock

Williams Williams VC 555 Trevervoe

Williams Williams VDt15 47 Heringston

Williams Williams VDt16 97 -

Williams Williams VDt16 98 .

Williams Williams VDt16 99 ..

Williams Williams VDv15 207 -

Williams Williams VDv16 789 Stoford

Williams Willyams VC 627 Carnanton

Willilegh Willilegh VS15 135 -

Willoughby Willoughby VC 556 St Enoder

Willoughby Willoughby VDt15 49 Silton

Willoughby Willoughby VDt15 48 Turner's Pyddell

Willoughby Willoughby VDt16 99 -

Willoughby Willoughby VDv16 790 Pehembury

Wills Wills VC 559 Morval

Wills Wills VC 557 Botusfleming

Wills Wills VC 626 -

Wills Wills VC 560 Wyvelscombe

Winslade Winslade VDv15 207 -

Wise Wise VDv15 221 -

Wise Wise VDv16 791 Sidenham

Withie Withie VDv16 814 Berry

Wodenote Wodenote VC 629 -

Wolcott Wolcot VDv16 793 -

Wolcott Wolcote VDv15 209 -

Wolfe Wolfe VDv16 794 Harberton

Wollacombe Wolacombe VDv15 208 -

Wollacombe Wollocombe VDv16 795 Combe

Wolston Wolston VDv16 798 Staverton

Wood Attwood VS15 95 -

Page 52: Standard Name Name in Source Source Page Place … Name Name in Source Source Page Place Abarough Abarough VS15 1 - ... Aleyn Aleyn VDv16 11 Bampton ... Copleston Copleston VDv16 224

Wood Atwood VDv15 8 Harston

Wood Wood VDt16 100 -

Wood Wood VDv15 210 -

Wood Wood VDv15 211 Lew Trenchard

Wood Wood VDv16 799 Orchard

Wood Woode VDv16 801 Harestone

Woodley Woodley VDv16 858 Halshangar

Woodrouffe Woodrouffe VDv16 802 Barnstaple

Woodvile Woodvile VS15 136 -

Woolcombe Woollcombe VDv16 803 Pitton

Woolfries Woolfries VDt16 101 -

Wornell Wornell VS16 119 -

Worth Worth VDv15 212 -

Worth Worth VDv16 805 Worth

Worth Worth VS16 120 -

Worth Worthe VDv15 212 -

Worth Worthe VS15 91 -

Worthevale Worthevale VC 630 Worthevale

Worthevale Worthyvale VDv16 810 Womburnford

Wotton Wotton VDv16 811 Inglebourne

Wray Wray VDv15 213 -

Wray Wrey VC 564 Trebeigh

Wreford Wreford VDv16 815 Morchard Bishop & Clannaborough

Wright Wright VDt16 101 -

Wrothe Wrothe VS15 91 -

Wyat Wyatt VDv16 823 Braunton

Wyke Wyke VS15 94 -

Wyke Wykes VDv16 825 Northwyke

Wyke Wykes VS16 120 -

Wyndam Windham VS15 90 -

Wyvel Wyvell VC 567 Wyvellscombe

Wyvel Wyvell VDv15 214 -

Wyvel Wyvell VDv16 828 Crediton

Page 53: Standard Name Name in Source Source Page Place … Name Name in Source Source Page Place Abarough Abarough VS15 1 - ... Aleyn Aleyn VDv16 11 Bampton ... Copleston Copleston VDv16 224

Yard Yard VDv16 829 Bradley

Yard Yarde VDv15 215 -

Yeallaton Yeallaton VDv16 833 Kentisbeare

Yearth Yerworth VDv15 218 -

Yeo Yeo VDv15 217 -

Yeo Yeo VDv15 218 .

Yeo Yeo VDv16 839 Bradworthy

Yeo Yeo VDv16 834 Huish

Yeo Yeo VDv16 838 Shebbear

Yonge Yonge VDt16 101 -

Yonge Yonge VDv16 842 Colebrooke

Yonge Yonge VDv16 840 Colyton

York York VC 568 Phillack