Click here to load reader

Staat van Zeeland 2017 - dezb.nl van zeeland 2017... · PDF fileLokale voorzieningen onder druk Zeeland kent, net als andere plattelandsgebieden in Nederland, een lange traditie in

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Staat van Zeeland 2017 - dezb.nl van zeeland 2017... · PDF fileLokale voorzieningen...

 • Staat van Zeeland 2017

  Een beschrijving van de sociaaleconomische ontwikkelingen in de provincie

  Zeeland

 • 2

  Colofon

  © ZB 2018

  Een publicatie van ZB| Planbureau

  ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland

  Kousteensedijk 7

  4331 JE Middelburg

  Postbus 8004

  4330 EA Middelburg

  Telefoon (0118) 654000

  www.dezb.nl

  [email protected]

  Ontwerp / drukwerk

  ZB

 • 3

  Inhoudsopgave

  Inhoud Samenvatting ............................................................................................ 5

  Land in zee .............................................................................................. 11

  De leefsituatie in Zeeland .................................................................... 13

  Vergrijzing en ontgroening ................................................................... 15

  Bevolkingsprognose ............................................................................ 18

  ECONOMIE Ondernemen, werken, leren ...................................................... 21

  Ondernemen ...................................................................................... 21

  Conjunctuurbeeld ............................................................................. 22

  Sociaaleconomisch regioprofiel ........................................................... 23

  Macro-economie ............................................................................... 26

  Bedrijvigheid .................................................................................... 28

  Werken ............................................................................................. 31

  Banen ............................................................................................. 31

  Beroepsbevolking en arbeidsparticipatie .............................................. 34

  Inkomen .......................................................................................... 36

  Leren ................................................................................................ 38

  Basisonderwijs ................................................................................. 38

  Voortgezet onderwijs......................................................................... 39

  Middelbaar beroepsonderwijs ............................................................. 40

  Hoger beroepsonderwijs en Wetenschappelijk onderwijs ........................ 42

  Aantrekkelijkheid .............................................................................. 43

  RUIMTE Wonen, verplaatsen, beleven ......................................................... 44

  Grondgebruik ..................................................................................... 44

  Wonen .............................................................................................. 45

  Gebouwde omgeving ......................................................................... 45

  Leegstand ........................................................................................ 47

  Natuuroverlast ................................................................................. 48

  Waardering van de omgeving ............................................................. 49

  Stedelijkheid .................................................................................... 50

 • 4

  Bereikbaarheid ................................................................................. 53

  Verhuispatronen ............................................................................... 55

  Woningmarkt ................................................................................... 57

  Woningkwaliteit en duurzaamheid ....................................................... 58

  Klimaatbewustzijn ............................................................................. 59

  Verplaatsen ........................................................................................ 61

  Dag-paden ....................................................................................... 61

  Kinderopvang ................................................................................... 62

  Voorzieningengebruik over de grens .................................................... 63

  Voorzieningengebruik in de eigen kern ................................................ 63

  Mobiliteitsprofielen ............................................................................ 66

  Beleven ............................................................................................. 67

  Tevredenheid met woning en woonomgeving ....................................... 67

  Veiligheid ........................................................................................... 71

  Geregistreerde misdrijven .................................................................. 71

  Veiligheidsbeleving in het algemeen en in de eigen kern of wijk .............. 72

  SOCIAAL Zorgen, participeren, bewegen ..................................................... 74

  Zorgen .............................................................................................. 74

  Ervaren gezondheid .......................................................................... 76

  Eenzaamheid .................................................................................... 78

  Verandering in de zorg ...................................................................... 80

  Informele zorg en collectieve redzaamheid ........................................... 82

  Participeren ....................................................................................... 83

  Geloofsgemeenschappen ................................................................... 83

  Sociale contacten .............................................................................. 84

  Vrijwilligerswerk ............................................................................... 86

  Deelname aan het verenigingsleven .................................................... 87

  Cultuurbezoek .................................................................................. 88

  Actieve cultuurdeelname .................................................................... 90

  Inkomen en participatie ..................................................................... 91

  Participatie in kernen en wijken .......................................................... 91

  Bewegen ........................................................................................... 94

  Leefbaarheid ............................................................................................ 96

 • 5

  Samenvatting Inleiding In dit rapport zijn voor de provincie Zeeland ontwikkelingen beschreven, met de nadruk op de periode na 2013. Dat is de tijd waarin Zeeland, net als de rest van

  Nederland, herstelt van de economische crisis die begon in 2009. De opgaande lijn in de economie heeft gevolgen voor de sociaaleconomische ontwikkeling van

  Zeeland. Zo trekt de huizenmarkt weer aan, zijn mensen weer bereid grotere aankopen te doen, kijken bedrijven positiever naar de toekomst en daalt de werkloosheid. Door de dalende werkloosheid komen veel Zeeuwse bedrijven

  handen tekort om de groei bij te benen. Dat betekent dat de regionale arbeidsmarkt in Zeeland ook in toenemende mate moet concurreren met die van

  andere provincies rondom Zeeland. Dat vraagt om het organiseren van een aantrekkelijker en duurzamer woon-, leef- en werkklimaat waar ook de jongeren van nu en straks hun toekomst kunnen opbouwen. Bevolkingsontwikkeling en -samenstelling Op 1 januari 2017 had de provincie Zeeland 381.568 inwoners en 172.925 huishoudens. Sinds 2005 is de groei van de bevolking in Zeeland gestagneerd. In

  Nederland en de aangrenzende provincies is er juist sprake van een verdere groei van de bevolking. Vanaf 2007 zijn er meer mensen die Zeeland verlaten dan zich vestigen in Zeeland. Voorts heeft Zeeland vanaf 2010 bijna elk jaar een

  negatief geboorteoverschot. Dit houdt in dat er minder kinderen worden geboren dan er mensen overlijden. Zowel een negatief binnenlands migratiesaldo als een

  negatief geboorteoverschot zijn algemene verklaringen voor een daling in bevolkingsomvang. Dat het bevolkingsaantal in Zeeland momenteel stagneert en niet daalt, kan worden toegeschreven aan immigratie. De buitenlandse migratie

  is voor Zeeland zodanig positief dat daarmee het dalende aantal geboorten en het vertrek van inwoners naar elders in het land worden gecompenseerd.

  Desondanks gaan recente bevolkingsprognoses van IPB/Primos uit van een bevolkingsdaling voor Zeeland na 2021. In 2050 zou Zeeland een geschatte bevolkingsomvang hebben van circa 360.000 inwoners. De bevolkingsomvang is

  dan terug op het niveau van de jaren 1992 -1993.

  De bevolkingssamenstelling van Zeeland verandert. Het zijn vooral de jongeren die Zeeland verlaten, terwijl ouderen in Zeeland blijven. Deze zogenaamde ‘ontgroening’ en ‘vergrijzing’ hebben tot gevolg dat het aantal schoolgaande

  kinderen afneemt en de beroepsbevolking daalt. Volgens de prognoses

Search related