of 116 /116
KURIKULUM TEHNIČKE ŠKOLE SPLIT

ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

  • Upload
    others

  • View
    29

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s...

Page 1: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

KURIKULUM TEHNIČKE ŠKOLE SPLIT

Page 2: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

OSNOVNI PODATCI O TEHNIČKOJ ŠKOLI SPLIT (BUDUĆI NAZIV –TEHNIČKA ŠKOLA ZA STROJARSTVO I MEHATRONIKU)

Tehnička škola Split ima stogodišnju tradiciju i reputaciju jedne od najboljih tehničkih edukacijskih središta u našoj regiji .

U secesijskom arhitektonskom zdanju u Zrinjsko-frankopanskoj 23. učenici se obrazuju za ova zanimanja: tehničar za strojeve i uređaje, tehničar za mehatroniku,tehničar za finomehaniku,brodograđevni tehničar,računalni tehničar za strojarstvo i tehničar za energetiku..

Nastava se izvodi u najsuvremenije opremljenim učionicama, kabinetima, laboratorijima i radionicama, a nastavno i ostalo osoblje prati i prakticira najsuvremenija pedagoška i metodička postignuća.

Uz nastavni proces koji profesionalno i s entuzijazmom vodi dipl. ing. Marin Tvrdić, paralelno se provode preventivni programi kojima je obuhvaćen veliki broj učenika.

Fotografije na plakatu tek su dio naših mnogovrsnih djelatnosti i aktivnosti učenika koje se odvijaju paralelno uz nastavni proces.

Entuzijazam učenika i profesora naše škole izražava se u Tehničkoj grupi, čiji je voditelj dipl. ing. Miroslav Dujmović; Športskoj grupi, čiji su voditelji prof. Davor Karl i prof. Nini Grbelja; Dramskoj grupi čiji je voditelji prof. Slobodana Matijević; u Školi se njeguje i literarni izričaj učenika koji krasi školske panoe.

Učenici glazbenici aktivno sudjeluju u školskim priredbama, koje se održavaju više puta u tijeku jedne školske godine, kada se prezentiraju glumačka, recitatorska, literarna i likovna postignuća učenika. Sva važnija događanja zabilježe kamerom naši vrijedni učenici koji se uspješno uvježbavaju u izražavanju filmskim jezikom.

Posvećuje se pažnja učenju i njegovanju engleskog jezika, za što su zaslužne prof.Jadranka Aralica i prof.Blanka Ivanišević koje postižu zajedno sa svojim učenicima izvrsne rezultate na državnim natjecanjima. Prof. Furunović i prof. Matijević u suradnji s učenicima uređuju panoe koji likovnim i tekstualnim prilozima obilježavaju sve značajnije kulturne i znanstvene događaje i pojave.

Organiziraju se i redoviti posjeti dramskim predstavama u suradnji s Kazalištem mladih i HNK. Pedagoginja prof. Ivana Buljan-Plazonja u suradnji s učenicima obrađuje odgojnu i pedagošku tematiku. Informativni članci o pedagoško-psihološkoj problematici su vrlo edukativni te pomaže učenicima u razrješavanju njihovih dvojbi i problema.

Entuzijazam svih profesora te marljivost i nadarenost naših učenika nadopunjuju odgojno-obrazovni rad i obogaćuju ga novim i korisnim aktivnostima.

Page 3: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

PLAN KULTURNIH I JAVNIH AKTIVNOSTI

Page 4: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

PROGRAM NATJECANJA UČENIKA

I. NATJECANJA UČENIKA IZ STRUKOVNIH PODRUČJA

1. STROJARSTVO

(a) tehnička mehanika – statika

(b) tehnička mehanika – nauka o čvrstoći

(c) strojarske konstrukcije

(d) auto CAD (izrada crteža) i CATIA program

(e) CNC tehnologija (izrada programa za tokarenje i glodanje)

2. MEHATRONIKA

(a) osnove elektrotehnike,

(b) hidraulika,

(c) pneumatika

(d) senzorika

(e) upravljanje i regulacija

(f) tehničko crtanje pomoću računala

II. NATJECANJA UČENIKA U OPĆEOBRAZOVNIM PREDMETIMA

1. STRANI JEZIK

2. HRVATSKI JEZIK

3. RAČUNALSTVO I PROGRAMIRANJE

III. SPORTSKA NATJECANJA

1. ODRŽAVAJU SE U OKVIRU ŠKOLSKOG ŠPORTSKOG DRUŠTVA “TEHNIČAR”

Za sva natjecanja neophodno je sačiniti:

(a) plan

Page 5: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

(b) pripremu

(c) organizaciju

Natjecanja se održavaju na slijedećim razinama:

(a) školska

(b) županijska i međužupanijska

(c) državna

Učenici Škole bit će sudionici navedenih natjecanja ukoliko se ista budu planirala i održavala tijekom ove školske godine, te ako budu osigurana sredstva od strane ASO-a i AZOO-a.

Page 6: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

ŠKOLSKO ŠPORTSKO DRUŠTVO"TEHNIČAR"

Tijekom školske godine 2010./2011. Školskog športsko društvo „Tehničar“ realizirati će slijedeći program aktivnosti:

Ciljevi aktivnosti:

Školsko športsko društvo „Tehničar“ svojim radom potiče tjelesnu aktivnost svojih učenika u cilju njegovanja kulture tijela, a time i postizanje višeg stupnja tjelesnog odnosno fizičkog zdravlja.

Osnovni cilj kluba je da okuplja učenike Škole i omogući svakom pojedincu da se u njega dragovoljno uključi kako bi zadovoljio svoj povećani(poseban) interes i sklonosti za bavljenjem športom.

Namjena aktivnosti:

Namjena Kluba je da se slobodno vrijeme organizira za sve zainteresirane učenike športske i sportsko-rekreativne aktivnosti, da zadovolji njihove potrebe za bavljenje športom i rekreativnim oblicima športa, da razvija njihove pozitivne odnose prema nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture, a posebno da se utječe na stvaranje trajnih navika i potrebe svakodnevnog tjelesnog vježbanja.

Promicanje sporta kao područja pozitivnog djelovanja u borbi protiv različitih oblika ovisnosti i stvaranja navika kvalitetnog provođenja slobodnog vremena.Organizirano bavljenje sportom kroz treninge i natjecanja.Stjecanje sportskih vještina,promicanje zdravih životnih navika.razvijanje odgovornosti u ekipnom radu.

Specifična namjena rada ovog Kluba :

- obuhvatiti što više učenika u što više raznovrsnih programa tjelesnog vježbanja,

- zadovoljiti i one interese učenika u području športa koje tijekom nastave Tjelesne i zdravstvene kulture ne mogu zadovoljiti,

- omogućiti svim učenicima, a osobito talentiranim za neku od športskih disciplina, da razvije svoje sposobnosti do objektivno mogućih granica,

- Uputiti i maksimalno uključiti učenike i tako razvijati njihove organizatorske sposobnosti.

Page 7: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

Nositelji aktivnosti: profesori Tjelesne i zdravstvene kulture prof.Davor Karl i prof.Nini Grbelja

Način realizacije: Održavanje treninga.Održavanje natjecanja i sportskih susreta.

Vremenik aktivnosti: Tijekom školske godine i to iz nogometa (krajem rujna i tijekom listopada),košarke (tijekom studenoga),rukometa (tijekom veljače),atletike (jesenski kros-listopad,proljetni kros-travanj,Marjanska štafeta-svibanj) i streljaštva (Vremenik natjecanja izrađen prema vremeniku saveza Školskih Športskih Društava grada Splita).

Detaljan troškovnik: Škola osigurava sredstva za okrepu učenika,te sredstva za dresove,sportske rekvizite i nagrade).

Način vrednovanja i korištenja rezultata: Pohvale,priznanja,poticajne ocjene iz predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura.Rezultati vrednovanja mogu se koristiti kao poticaj za daljnje razvijanje sportskih aktivnosti.Izrada i uređenje panoa u predvorju Škole.

Page 8: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA UČENIKA

U svrhu pružanja i osiguravanja socijalne i zdravstvene zaštite odvija se interaktivna suradnja s nadležnim školskim liječnikom i Centrom za socijalnu skrb.

1. Zdravstvena zaštita pruža očuvanje psihičkog i fizičkog zdravlja učenika, a realizira se u suradnji s nadležnim liječnikom školske medicine na slijedeći način:

- Dogovor s liječnikom za sistematske preglede i cijepljenja,

- Dogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja,

- Suradnja i dogovor sa školskim liječnikom i profesorima tjelesne i zdravstvene kulture u svrhu oslobađanja učenika s zdravstvenim kontraindikacija od pohađanja nastave tjelesne i zdravstvene kulture,

- Savjetodavni rad pedagoga s istom temom,

- Kontakt s udrugama koje rade na prevenciji i edukaciji mladih na temu oboljelih od hepatitisa

- Suradnja s udrugama „Bijeli štap“, „Lastavica“ i „Crveni križ“ koja ima dvojako značenje kako zdravstvenu tako i socijalnu edukaciju mladih.

2. Socijalna zaštita učenika realizira se kroz suradnju s Centrom za socijalnu skrb u slijedećim oblicima suradnje:

Podnošenje zahtjeva Centru za obradu učenika i njegove obitelji kada se jave problemi koji su u nadležnosti Centra,

- Izvješća o učenicima koji su već u tretmanu Centra,

- Obavješćivanje Centra o učenicima koji su u postupku izricanja «težih» odgojnih mjera

- Obavješćivanje Centra o eventualnoj izloženosti učenika bilo kojem obliku agresije od strane profesora ili učenika, što je ujedno sastavni dio Protokola o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima,

- Suradnja s udrugama koje se skrbe za socijalno ugroženu djecu i mladež.

Page 9: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAMI

Page 10: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

PREVENTIVNI PROGRAM SUZBIJANJA OVISNOSTI I SPRIJEČAVANJA AGRESIJE

Ovaj preventivni program obrađuje: problem ovisnosti (štetnost pušenja,konzumiranja alkohola i droge) i problem agresije (kao jedan od vidova poremećaja u ponašanju).Radi se o afirmaciji Škole kao mjesta s nultom tolerancijom na sve vidove nasilja.Program je ujedno i sastavni dio godišnjeg plana i programa rada Tehničke škole Split.

Nositelji preventivnih aktivnosti:

Stručno-razvojna služba (pedagog,knjižnjičar) Ostali odgojno-obrazovni djelatnici (profesori) Obitelj (prvenstveno roditelji/skrbnici) ZZJZ-služba školske medicine,razne zdravstvene udruge Centar za socijalnu skrb MUP

Načini realizacije: Predavanja i razgovori putem SRZ-a (razrednik) Savjetodavni razgovori sa stručno-razvojnom službom Interaktivna suradnja s obitelji (razgovori,savjetovanja i sl.) Radionice na temu štetnosti konzumiranja alkohola,duhana i droge ili na temu

nenasilnog rješavanja problema Poticanje učenika na humanitarno djelovanje i sudjelovanje u raznim

dobrotvornim akcijama (npr.dobrovoljno darivanje krvi,prikupljanje novčane pomoći za udruge «Crveni križ»,»Bijeli štap» i udrugu «Lastavice»)

Organiziranje kulturno-umjetničkog rada u predstavama koje kreiraju učenici (u konzultaciji s profesorima hrvatskog i engleskog jezika)

Športski susreti i natjecanja na nivou Škole,te na županijskom i međužupanijskom nivou;i to u u raznim sportskim disciplinama (uz vodstvo profesora tjelesne i zdravstvene kulture)

Organiziranje predavanja na temu zdravog življenja,problema ovisnosti,spolno prenosivih bolesti i sl.(nadležni školski liječnik,zdravstvene udruge)

Suradnja s CZSS u svrhu osiguravanja i pružanja socijalne zaštite Suradnja s MUP-om (sigurnosni razlozi;sastavni dio «Protokola o postupanju u

slučaju nasilja među djecom i mladima») Izrada panoa pod nazivom «Aktualni pedagoški problemi»(pedagoginja); to je

ujedno informativna i korisna prezentacija sadržaja koja pomaže učenicima u razrješavanju njihovih dvojbi i problema.Primjerice na slijedeće teme:Agresija ili nasilje,Obitelj i škola,Izostanci,Ponavljanje razreda,Komunikacija,Adolescencija itd.*1

1 Navedeni tekstovi su arhivirani u pedagoškoj dokumentaciji Škole.

Page 11: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

«Sandučić povjerenja» u prostoru Škole Dostupnost svih potrebnih informacija o nadležnim savjetovalištima za

probleme mladeži (oglasna ploča) Postavljanje ploče na vidnom mjestu (na ulazu u školu) da je Škola «mjesto

nulte tolerancije na nasilje»

Vremenik: Od početka do kraja nastavne godine.

Troškovnik: U materijalnom smislu ne zahtijeva neke velike troškove

Način vrednovanja i korištenja rezultata vrednovanja: Evaluacijskom anketom i radionicama (na temu nenasilnog rješavanja problema) provjeriti koliki su učenici naučili o problemu ovisnosti i problemu agresije kroz ovaj program.Na osnovu dobivenih rezultata donijeti će se zaključak o korisnosti programa.

Cilj:

Očuvanje psihičkog i fizičkog zdravlja mladih ljudi Sazrijevanje u «pozitivnom» socijalnom okruženju i učenju socijalnih vještina

(putem kojih uče komunicirati sa okolinom,rješavati probleme i krizne situacije,te njegovati samopotvrđivanje)

Jednom riječju,cilj je omogućavanje neometanog sazrijevanja (tjelesnog,kognitivnog,emocionalnog i socijalnog) mladim ljudima,jer će oni jedino tako naučiti razvijati pozitivan i korektan odnos prema okolini,razvijati pozitivno ozračje i znati prepoznati problem,te odabrati način kao ga riješiti.

Page 12: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

PROGRAM MJERA SIGURNOSTI U ŠKOLI

Afirmacijom odgojnih vrijednosti oblikujemo i obogaćujemo sigurnost u Školi i društvu !

Odgojno- obrazovni subjekti Škole: nastavnici, učenici, roditelji djelovat će jedinstveno, koordinirano, pripremljeno i planirano.

Područja i mjere:

1. Odgojno-obrazovni subjekti kao partneri izgradnje odgojne klime, sigurnosti u školi i učeničke perspektivnosti – izbor povjerenstva za poboljšanje sigurnosti odnosno suzbijanje nasilja u Školi.

2. Psihosomatsko stanje učenika.

3. Škola kao socio sredina, školsko i izvanškolsko okruženje interaktivna komunikacija i afirmacija.

4. Odgojno-obrazovna klima Škole – kućni red – poredak vrijednosti – ugled škole – obilježje koja prihvaćam i kojima se ponosim.

5. Razredni odjel i odgojno-obrazovna punina (učenička kompetentnost, autonomnost i pripadnost).

6. Red kao polazište i cilj odgojne angažiranosti i odgojnog ugođaja.

7. Slobodno vrijeme, učenička sigurnost i perspektivnost.

8. Poslijeratno stanje i opasnosti (rizični činitelji).

9. Interaktivni nastavni rad i polivalentni metodički pristup.

10. Naučiti učenika učiti je polazište uspjeha (naučenog rada i naučenog življenja).

Page 13: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

PROGRAM PROMICANJA LJUDKIH PRAVA

Ovaj program obrađuje problematiku ljudskih prava tj.upoznavanje mladih s njima (temeljeći se na Općoj deklaraciji o ljudskim pravima).Ovdje se naglasak stavlja na :

1. Razvijanje mehanizama za mogućnost prezentacije ljudskih prava općenito – posebno učeničkih stavova,

2. Uvažavanje mišljenja pojedinca,

3. Kultura razgovora,

4. Njegovanje demokracije i parlamentarizma,

5. Argumentirano iznošenje stavova i mišljenja,

6. Poštivanje zakonskih normi koje vrijede za kolektiv i pojedinca,

7. Razvijanje odnosa: pojedinac – društvo i društvo – pojedinac.

Nositelji: profesorica nastavnih predmeta „Politike i gospodarstva“ i „Etike“ Željka Kliškić i pedagoginja Škole Ivana Buljan-Plazonja.

Načini realizacije: interdisciplinarno kroz sve predmete koji sadrže programske teme koje su bliske temama ljudskih prava,kao izborni predmet,kao izvannastavne aktivnosti u vidu projekata građanskog odgoja,kao izvanškolske aktivnosti,sustavno kroz cjelokupni plan i program.

Vremenik: Tijekom cijele nastavne godine.

Troškovnik: Ne zahtijeva veće financijske izdatke.

Vrednovanje: Evaluacijskom anketom,radionicama ili organiziranjem „parlaonica“ na istoimenu temu.

Cilj: razvijati kod učenika stav i mišljenje da svako ljudsko biće samim činom rođenja,bez obzira na svoj spol,porijeklo ili državljanstvo,stiče neotuđiva prava.Ta prava svakog pojedinca čine dostojanstvenim ljudskim bićem.Ljudska prava su ujedno i temelj slobode,mira i pravde.

Page 14: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠACiljevi:

Razvijanje svijesti da je i čovjek dio biosfere u kojoj i za njega vladaju iste zakonitosti kao i za ostale vrsta u ekosustavu. Za razliku od ostalih vrsta u prirodi koje nisu mogle utjecati na proširenje granica svoga rasta, čovjek je svojim intelektualnim sposobnostima, razvojem novih tehnologija , znanja i vrijednosti proširio granice rasta svoje vrste i da je okoliš jedan od najznačajnijih područja njegovog djelovanja, čak i na globalnoj razini.Danas ne postoje dijelovi „prirodne okoline“ koja se razvija bez posrednog djelovanja čovjeka. Stoga je razvijanje svijesti o problemima okoliša važan za svakog od nas. Poticanje svakog pojedinca na razmišljanje o očuvanju okoliša, uzrocima i posljedicama ekološki razaranja je od važnih odgojnih zadaća škole.

Namjena:

Aktivno sudjelovati u obilježavanju važnih dana kod nas i u svijetu, sadržajima iz područja zaštite prirode i okoliša:

Dan zaštite ozonskog omotača Dan planeta zemlje Svjetski dan voda, dan suzbijanja nestašice voda i suša Dan planeta Zemlje Dan biološke raznolikosti Svjetski dam zaštite životinja Svjetski dan močvara, šuma i čistih planina Svjetski dan zaštite okoliša

Sudjelovanje u ekološkim akcijama, izrada informativnih brošura, panoa i prezentacija.

Nositelji: Slobodanka Furunović, stručni suradnik knjižničar Ivana Buljan Plazonja, stručni suradnik pedagog Katja Bego Medved prof, biologije i kemijeNačin realizacije:

Aktivno sudjelovanje u ekološkim akcijama, grupni rad na izradi panoa, aktivno sudjelovanje učenika Škole u održavanju i uređenju školskog parka koji je u više navrata dobio nagrade i priznanja kao najljepši „Školski vrt“.

Vremenik: Sve aktivnosti realizirat će se tijekom školske godine 2010./2011.Troškovnik: Sva sredstva osigurat će Škola.

Način vrednovanja:

Provođenjem upitnika kojim će se utvrditi stupanj zadovoljstva učenika provođenjem programa, i upitnika koliko su provedeni programi utjecali na usvajanje navika ponašanja za očuvanje i zaštitu okoliša.

Page 15: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

KURUKULUM ŠKOLSKE KNJIŽNICE

Školska knjižnica je informacijsko, medijsko, kulturno i komunikacijsko središte škole, mjesto razvoja osobnog i kulturnog identiteta učenika.Školska bi se knjižnica mogla neposredno uključiti u školski kurikul kroz modul knjižnično – informacijskog –obrazovanja a posredno u sklopu međupredmetnog povezivanja.Program knjižnično –informacijskog obrazovanja ostvaruje se kroz :

Odgojno - obrazovnu djelatnost Informacijsko-knjižničnu djelatnost ( informacijska pismenost) Kulturnu i javna djelatnost

Odgojno obrazovna djelatnost (programski sadržaji):

- Upoznavanje učenika s knjižnicom, njenom organizacijom, s načinom korištenja knjižne građe

- u školi i knjižnici stvoriti uvjete za rad, sadržajem i fondom zadovoljiti potrebe nastavnih planova i programa, a po mogućnosti i neke od individualnih potreba korisnika

- kroz razne programe potiče učenike na samostalno istraživanje, uporabu različitih izvora znanja na različitim medijima i ona je ne samo potpora odgojno obrazovnom radu, već otvara vrata osobnog stvaralačkog napretka svakog učenika i na taj način razvija trajnu potrebu za cjelovitim životnim učenjem.

- timski rad i suradnja školskog knjižničara i ostalih sudionika obrazovnog procesu ostvaruju korelacijski pristup planiranju i programiranju rada. Samo sa međupredmetnim povezivanjem može se usvojiti kvalitetno i primjenjivo znanje.

Čitanje

Učenici:- imaju razvijene čitateljske interese i navike

- imaju razvijenu potrebu i naviku praćenja popularno-znanstvenih i stručnih časopisa

- sposobni su kritički i kreativno promišljati, usmeno i pismeno se izražavati

- znaju čitati i vrjednovati informacije u sredstvima javnog priopćavanja

- razvili su naviku raspravljanja o pročitanom

Ostvarenjem ovih aktivnosti učenici shvaćaju važnost čitanja u svakodnevnom životu i učenju jer na taj način bogate svoj rječnik i razvijaju pisanu i govornu komunikaciju.

Page 16: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

Informacijska pismenost:

Učenici:

- sposobni su pronaći, vrjednovati i uporabiti različite informacijske izvore

- sposobni su pronaći informacije u referentnoj, stručnoj i znanstvenoj literaturi

- osposobljeni su za cjeloživotno učenje

Najbolji način za razvijanje informacijske pismenosti provodi se timskom suradnjom nastavnika i stručnih suradnika u svakodnevnoj primjeni u nastavi da bi učenici bili uspješniji u učenju određenog predmeta.

Kulturna i javna djelatnost:

Učenici:- imaju osviješteni osjećaj pripadnosti hrvatskoj kulturi i baštini

- poštuju i uvažavaju vrijednosti drugih kultura

- imaju potrebu sudjelovati u različitim kulturnim događanjima

- imaju pozitivan odnos prema zaštiti prirode i očuvanju okoliša

- sposobni su argumentirano i kreativno promicati vrijednosti zavičajne, hrvatske i svjetske baštine

Sadržaji kulturne i javne djelatnosti sastavni su dio godišnjeg plana i programa rada školske knjižnice i sastavni su dio odgojno obrazovnog rada škole. Njome se aktualiziraju važni događaji u školskoj sredini, u užem i širem okruženju i ima za cilj odgoj ličnosti s razvijenim kulturnim potrebama i navikama.

Cilj knjižničnog kurikuluma: osposobljavanje učenika za korištenje različitih medija u cilju savladavanja nastavnih sadržaja, osposobljavanje za cjeloživotno učenje, poticati ih da shvate važnost čitanja u svakodnevnom životu,, da budu informacijsko pismeni da bi bili uspješniji. Kulturna i javna djelatnost razvijaju toleranciju prema tuđim mišljenima i stavovima. Sve ove djelatnosti odvijaju se kroz nastavne i izvannastavne aktivnost.

Program aktivnosti:

- Obilježavanje značajnih datuma i obljetnica: Dan neovisnosti, Dan sjećanja na Vukovar, Dan međunarodnog priznanja Hrvatske, Dan grada Splita- Sudamja, Dan Europe

- Obilježavanje blagdana: Božićni i Uskrsni praznici i Svi sveti

Page 17: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

- Obilježavanje Dana planeta Zemlja, Međunarodnog dana zaštite močvara, Zaštite ozonskog omotača, Meteorološkog dana i dr. Program borbe protiv bolesti ovisnosti: pušenje, droga, alkoholizam, AIDS, Hepatitis

Ciljevi aktivnosti: razvijanje osjećaja pripadnosti svom narodu, pozitivnog odnosa prema baštinjenim vrijednostima hrvatske kulturne, duhovne i prirodne baštine. Razvijanje pozitivnog odnosa prema prirodi i okolišu.

Nositelji aktivnosti: knjižničar, prof. hrvatskog jezika i stručnih predmeta, učenici.

Način realizacije: uređenje izložbenog prostora u atriju i hodnicima škole, izrada plakata i panoa, prigodne prezentacije, odlazak u kazalište , posjeta muzejima i dr. Vremenik realizacije: tijekom školske godine.

Troškovnik: vlastita sredstva škole, materijal potreban za plakate, panoe, uređenje atrija škole, troškove ulaznica snose sami učenici.

Vrednovanje: dojmovi, reakcije učenika i njihova angažiranost u aktivnostima. Poticaj za proučavanje tradicijske kulture, da razmišljaju o zdravlja i očuvanju zdravog okoliša.

-

Page 18: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

OSTALE ODGOJNOOBRAZOVNE AKTIVNOSTI U ŠKOLI

Pregled tema koje se obrađuju (na satima razredne zajednice-na prijedlog pedagoginje Ivane Buljan-Plazonja) i prigodnih datuma (na satima razredne zajednice i kroz razne prigodne manifestacije)

Međusobno upoznavanje (kod prvih razreda) Kako postižemo kontrolu nad samim sobom Važnost komunikacije Svi vrijedimo … Problemi djece i mladeži Agresivnost Zdravlje djece i mladih Sukob ili suradnja Trgovanje mladim ljudima Stres Kako reći NE Prevencija ponašanja koja dovodi do ovisnosti (droga,alkohol i duhan) Humanost i humano ponašanje Asocijalno ponašanje Zdravstveno obrazovanje-pojam zdravlja Izostanci Obitelj Ideali i uzori Prijateljstvo i ljubav Maturalna zabava (za četvrte razrede) Sport,ponašanje na stadionu Ciljevi za budućnost PRIGODNI DATUMI : «Dan sjećanja na holokaust i sprječavanje zločina protiv

čovječnosti» (27.01.);»Svjetski dan AIDS-a» (01.12.);spomen akcija « I u mom gradu Vukovar svijetli»(18.11.);»Dan neovisnosti» (08.10.);»Dan slijepih» ili «Dan bijelog štapa» (15.10.);»Dani kruha-dani zahvalnosti za plodove zemlje» (tijekom mjeseca listopada);»Dan zaštite ozonskog sloja» (16.09.);»Svjetski dan nepušenja»(31.05.);»Dan planeta Zemlja»(22.04.);»Međunarodni dan volontera» (05.12.),“Međunarodni dan ljudskih prava“(10.12.).

Page 19: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

KURIKULUM PRIRODNIH,DRUŠTVENIH I HUMANISTIČKIH PREDMETA

Page 20: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

HRVATSKI JEZIK-KURIKULUM PREDMETA (1.dio)

Aktiv hrvatskoga jezika (Gorka Magazin, Slobodana Matijević, Sanja Ogrebić)

Učenje materinskog jezika i književnosti ima višestruku važnost.Promotor je jezične i književne kulturno-nacionalne baštine. Hrvatski jezik je nezaobilazan temelj općeg obrazovanja.Nužno je isatknuti i njegovu ulogu u formiranju kulturnih i jezičnih kompentencija za budući aktivan društveni život.Jezikom se nužno služimo u komunikacioji za oblikoanje misli te je adekvatna vještin ausmenog i pimenog izražavanja stečena obrazovnim procesom od iznimne važnosti.Vještina urođene govorne sposobnosti se kroz ovaj predmet razvija i obogaćuje.To je pretpostavka za formiranje misli i osjećaja te na taj način i osnova za sva druga učenja.To je također bitmo i za razvijanje osobnog i kulturnog identiteta,moralnih i estetskih svjesnosti kao i spremnost za društvenu usmjerenost. Temeljni je zadatak razviti predodžbu razvitka hrvatskog jezika i knjižebnpsti od samih početaka do današnjih dana.Kroz nastavu hrvatskog jezika učenici će se upoznati s važnim djelima nacionalne književnosti te tako spoznati bogatstvo naše kulturne baštine,te prenoseći znanje iz prošlosti razviti svijest o važnosti hrvatske kulturne povijesti u suvremenom životu.Stoga čitanje zauzima bitno mjesto u osobnom i jezičnom sazrijevanju i razvoju kao i stjecanje vještina usmenog i pismenog izražavanja po ortoepskim i ortografskim normama.Učenjem hrvatskog jezijka i knjiženosti učenisci otkrivaju nove hrvatske kulturne perspektive,upoznaju nove svjetonazore i svajaju nova znanja i vještine koja će im biti potrebna.Pisanje i usmeno izražavanje uključuje i kreativnost i prilagođavanje funkcionalnim stilovima i jezičnim standardima. Nastava hrvatskog jezika odvija se kroz sve četri godine srednjoškolskog obrazovnja.Koncipirana je koa pregled znanosti o književnosti,teorije književnosti,povijseti književnosti (strane i nacionalne),gramatike i pravopisa,izražavanja i stvaranja.

CILJEVI I ZADACI UČENJA:

Učenici trebaju steći ova znanja:- gramatičko:poznavanje i prepoznavanje ustroja rečenice hrvatskog jezika i gramatičkih

pravila- praviopis:pozmavanje i prepoznavanje vrsta književnih tekstrova,povijest razvoja

književnosti,njenih pravaca i pokreta,predstavnika i njihovih djela- Izražavanje:vrsze tekstova,načini i metode pisanja

Učenici trebaju steći ove vještine:-sposobnost objašnjavanja i interpretiranje tekstova-sposbnost prepoznavanja načina umjetničkog izražavanja-sposobnost kritičkog čitanja umjetničkih tekstova,prepoznavanje i kritičko vrednovanje-sposobnost vlastitog izričaja-sposobnost usmenog argumentiranja-sposobnost pismenog argumentiranja

Page 21: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

HRVATSKI JEZIK-KURIKULUM PREDMETA (2.dio)

Nastav hrvatskog jezika odvija se kroz četri godine srednjoškolskig obarzovanja i koncipiran aje kao pregled znanosti o književnosti,teorije književnosti,povijseti književnosti,gramatike i pravopisa te izražavanja i stvaranja.Značaj je hrvatskog jezika u školama važan jer podrazumijeva obrazovanje ne samodobrih radnika i građana većdbrih ljudi.Zato učenje hrvatskog jezika i književnosti ima višestruko značenje.Kroz nastavu učenici će se upoznati s važnim djelima nacionalne i svjetske književnosti i na taj način spoznati značaj kulturne baštine,razvijati predodžbu tazvoja htvatskog jezika i književnosti od asmih početaka do današnjih dana.Učenjem i vježbanjem gramatike i pravopisa te izražavanja i stavranja učenici će naučiti iskazati sebe u govornom i pisanom obliku.nataj način će postati svjesno važnosti vlastitog istraživanja jezika i govora tijekom njihova života jer pomoću jezika oni odrastaju i sazrijevaju,kroz jezik otkrivaju nove obzore i nova znanja koja su im potrebna.

Ciljevi u nastavi hrvatskog jezika:

- stjecanje znajna o glavnim predstavnicima europske i nacionalne književnosti i njihovim djelima,uočavanje njihov aznačaja z arazvoj književnosti te povezivanje međusobnih stilskih utjecaja pojedinih razdoblja

- stjecanje znanja i vještina o hrvatskom jeziku kao sredstvu komunikacije,osposobljavanje za samostalno čitanje,zaključivanje,razumijevanje i tumačenje književnih tekstova te jezično izražavnje i stavranje

- razvijanje sposobnosti za kritičko vrednovanje književnih djela- usmeno i pismeno služenje jezikom u svakodnevnoj komunikaciji

Znanja koja učenici stječu u nastavi hrvatskog jezika:

- književnost: poznavanje i prepoznavanje vrsta književnih tekstova,povijest razvoja književnosti,njenih pravaca i pokreta,predstavnika i njihovih djela

- gramatika i pravopis: poznavanje i prepoznavanje ustroja rečenice i gramatičkih pravila (od fonetike do leksikologije) te poznavanje pravopisa i pravogovora

- izražavanje: prepoznati vrste tekstova,metode i načina pisanja

Vještine:

- sposobnost objašanjavanja i interpretiranja određenih tekstova- sposobnost prepozavanja načina umjetničkog stvaranja- sposobnost kritičkog čitanja umjetničkih tekstova te kritičko vredovanje- sposobnost vlastitog izricaja- sposobnost usmenog i pismenog obrazlaganja stava (argumentiranje)

Page 22: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

HRVATSKI JEZIK-KURIKULUM PREDMETA (3.dio)

Zadatci i ciljevi su: promicati i razvijati svijest o hrvatskome standardnom jeziku kao bitnom čimbeniku hrvatskoga identiteta, sustavno njegovati hrvatski standardni jezik u svim područjima, ciklusima i razinama odgojno - obrazovnog sustava.

Potrebno je osvijestiti važnost poznavanja hrvatskoga standardnog jezika i znanja o njemu kao općeg kulturnog dobra.

Komunikacija na materinskom jeziku odnosi se na osposobljenost za pravilno i stvaralačko usmeno i pisano izražavanja i tumačenje koncepata, misli, osjećaja, stavova i činjenica te jezično međudjelovanje u nizu različitih društvenih i kulturnih situacija.Na početku 21. stoljeća Hrvatska se suočava s izazovima i potrebama usklađivanja lokalnog i nacionalnoga sa svjetskim i globalnim.

Učenici će jezikom izraziti vlastite misli, osjećaje, ideje, stavove, steći potrebne razine slušanja, govorenja, čitanja i pisanja ključne za učenje, rad i život.

Slušanje: učenik će odabrati temu, oblik, izvor i namjenu za slušanje neknjiževnih i književnih tekstova (zadanih i samostalno odabranih). Objasnit će ključne riječi, ideje, jezična i temeljna stilska obilježja tekstova.

Govorenje: učenik će odabrati i procijeniti ključne riječi i ideje, razlikovati temeljna stilska obilježja, oblikovati i izgovoriti složene govorne cjeline.

Čitanje: učenik će odabrati temu, oblik, izvore (neknjiževne i književne tekstove).Učenik će razlikovati, raščlaniti i objasniti ključne riječi, ideje, jezična i temeljna stilska obilježja.

Pisanje: zadanih ili samostalno izabranih tekstova. Učenik treba odabrati i procijeniti ključne riječi i ideje u skladu s temom, razlikovati temeljna stilska obilježja. Ovladat će u pisanju jezičnom normom i rječnikom.

Zadatci izvan škole:Dok u školi nema potrebnih uvjeta da učenici ostvare svoje obveze u svezi sa

zadatcima nastave, nužno je da dio tih obveza izvršavaju izvan škole i u svom domu. Te obveze su:

1. Odlazak u kazalište, muzeje, izložbe, kino,2. slobodne aktivnosti: dramska, recitatorska i novinska grupa,3. ići na važnija i zanimljiva predavanja u gradu,4. ići na koncerte,5. ići na izlete u okolicu grada, na na otoke i druge gradove – posjetiti znamenitosti,6. obavezno posjetiti Vukovar,7. obavezno praćenje važnijih emisija na TV.

Krajnji ciljevi nastave:Samo tako ostvarit će se krajnji cilj nastave: učenik se treba znati izražavati u skladu s pravilima i normama hrvatskoga standardnog jezika, mora znati hrvatsku i svjetsku književnost, biti načitan, znati razumjeti pročitane knjige (pouku i poruku). Mora postati bolji čovjek. Biti bolji umom i srcem. Steći znanje i identitet. Mora poštovati hrvatsku kulturu, biti domoljub, poštovati kulturu nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i kulturu drugih naroda.

Namjena: bit će zadovoljene potrebe svih učenika.

Page 23: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

Ostvarit će se kvaliteta znanja, a ne količina. Znanje treba biti u funkciji modernog čovjeka 21. stoljeća kojeg krase moralne vrijednosti, duh, razboritost, ljubav i suosjećanje, dobrota i naravno znanje potrebno da se uključimo u EU.

Vremenik: od 06.09.2010. do 31.08.2011.

Page 24: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

KURIKULUM NASTAVNOG PREDMETA ETIKENastavni predmet ETIKA izučav se kroz četri godine obrazovanja.

U prvoj godini izučavanja cilj predmeta je da učenici : - usvoje etička znanja

- razviju sposobnost moralnog prosuđivanja,etičkog argumentiranja i orijentiranja u životu

- promišljaju opće vrednote u potrazi za osobnim identitetom

- razvijaju kritičko mišljenje,razložno govorenje i razborito djelovanje

Kako bi ove ciljeve ostvarili učenici će:

- raditi na tekstovima klasične grčke mitologije,biblije,pričama,bajkama

- raspravljati i sučeljavati stavove u osviještavanju osobnog identiteta

- posjetiti muzejske ustanove muzej grda Splita,Arheološki muzej,Etno grafski muzej

Vremenik-tijekom školske godine

Troškovnik-sudjelovanje učenika u troškovima

U drugoj godini cilj izučavanja etike je:

- poučiti pojedinca kako živjeti u zajednici sa sviješću o osobnom identitetu

- potrebi poštivanja drugih ljudi

- uočiti različitost odnosa među ljudima

- suočiti se sa moralnim dilemama i normama vrijednosnog sustava

Z aostavrenje ovih coljeva učenici će:

- koristiti medije,štampane i elektronske

- raspravljati o zadanim temama

- posjetiti vjerske ustanove,savjetovališta za mlade i obitelj,tijela gtadske vlasti

Vremenik-tijekom školske godine po planu i programu rada

Troškovnik: ne predviđaju se troškovi

Tijekom treće godine učenja etike ciljevi su:

- upoznavanje učenika sa bioetičkim pristupom i bioetičkim predmetnim područjem

- uočiti moralne probleme današnjice

- osposobiti učenik za razlikovanje moralnih prosudbi u rješavanju moralnih problema

- shvaćanje kako problemi i dileme pogađaju sve ljude

Da bi se ostvarili ovi ciljevi učenici će:

Page 25: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

- aktivno se uključiti u zaštitu prirode (akcije čišćenja,prosvjedi...)

- posjetiti Prirodoslovni muzej,park šumu Marjan ili ekološku udrugu (Zeleni

planet,Prijatelji ćivotinja)

- prisustvovati predavanjima iz područja medicine ili posjetiti neku ustabovu (Dom za

napuštenu djecu,Dom staraca...)uključiti se volontirajući

Vremenik: tijekom školske godine

Troškovnik: sudjelovanje učemika i škole u mogućim troškovima

Cilj izučavanja etike u četvrtom razredu je:

- upoznavanje sa filozofskim pristupom moralu

- razviti prosuđivanje vlastitog i tuđeg djelovanja

- poticati povjerenje u etička načela i vrednote

- razvijati samoodređenje učenika i spremnost za moralno ispravno djelovanje

Kako bi se ciljevi ostvarili učenici će:

- uz pomoć zadane literature objasniti osnovna etička o moralna određenja

- kroz raspravu,diskusiju osvijestiti svoje stavove u moralnim promišljanjima

- prisustvovati predavanjima znanstvenika o moralnoj paradigmi danas

- posjetiti kazališne,filmske i druge predstave vazane uz određene teme

Vremenik: tijekom školske godine

Troškovnik: sudjeovanje učenika u troškovima

Izradila: prof.Željka Kliškić (politolog)

Page 26: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

KURIKULUM NASTAVNOG PREDMETA POLITIKA I GOSPODARSTVO

Nastavni predmet POLITIKA I GOSPODARSTVO izučava se u četvrtom razredu i odvija se tijekom 64 nastavna sata.Nastavne cjeline su podijeljene na dva područja učenja: 1.politika 2. gospodarstvo

Cilj učenja predmeta je:

- da učenici uoče važnost politike i gospodarstva za svakodnevni život pojedinca i društva- da razumiju osnovne pojmove i kretanja u politici i gospodarstvu u Republici Hrvatskoj- da mogu zauzimati stavove o aktualnim političkim i gospodarskim zbivanjima- da su sposobni politički participirati i gospodarski djelovati- da su svjesni potrebe poštivanja ljudskih prava i različitosti osobe- da prepoznaju svoje značenje i ulogu u svom i društvenom razvitku

Kako bi ove ciljeve ostvarili učenici će:

- opisati,objasniti i raspraviti temeljne pojmove politike i gospodarstva- služiti se Ustavom RH- analizirati poduzetništvo na primjerima (posjet poduzeću ili obrtu)- proučiti ustrojstvo EU kroz medije i brošure- vlastitim primjerom i ponašanjem pokazati demokratsku građansku kulturu

(GONG,parlament mladih)- posjetiti Sabor RH,tijela gradske uprave,prisustvovati suđenju...- pokušati u suradnji s tehnološkim istraživačkim centrima pokrenuti projekte i procijeniti

omogućava li odabrana struka razvoj njihovih sposobnosti- obrazložiti potrošačku etiku i potrebu za štednjom (seminarski radovi)- primijeniti znanja iz predmeta na području struke- istražiti mogućnosti nastavka školovanja i usavršavanja (internet)- surađivati u životu škole i uže zajednice (natjecanja,priredbe,volontiranje..)

Vremenik: tijekom školske godine prema planu i programu rada

Troškovnik: sudjelovanje učenika i pomoć škole u troškovima

Izradila: prof.Željka Kliškić (politolog)

Page 27: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

KURIKULUM NASTAVE GEOGRAFIJE

CILJEVI PREDMETA:

- razvijanje znanja, razumijevanja i pripremljenosti za različita pitanja koja se tiču

odnosa čovjeka i njegova okruženja

- jačanje percepcije prostora i prostornih odnosa, stvaranje osnove za upoznavanje

različitih mjesta i područja

- razvijanje sposobnosti uočavanja veza i odnosa pojedinih segmenata čovjekova

okruženja

- razumijevanje važnosti održanja i ravnomjernog korištenja resursa te njegovih utjecaja

na okoliš

- razvijanje razumijevanja i uvažavanja ostalih ljudi, naroda i kultura

- razvijanje sposobnosti korištenja različitih izvora informacija te usvajanje znanja

putem opažanja, analiziranja, ispitivanja i istraživanja

- učenje argumentiranja svojih stavova putem rasprave i učenje prihvaćanja tuđih

mišljenja i stavova

POSTIGNUĆA:

- na temelju naučenih geografskih informacija steći vještinu usporedbe analize i

predstavljanja značajki pojedinih područja u usmenom i pismenom obliku

ZNANJA VJEŠTINE I RAZUMIJEVANJE:

Prikupljanje geografskih informacija

- postavljanje geografskih pitanja (Gdje je što? Kako izgleda? Kako je postalo takvim?

Kako i zašto se mijenja?)

- prikupljanje podataka

- analiza i vrednovanje podataka te donošenje zaključaka

- razumijevanje utjecaja ljudskih stavova i razmišljanja na politička, društvena, prirodna

i ekonomska događanja te formiranje vlastitih stavova

- iznošenje stavova i rezultata istraživanja

Dušanka Balić, prof.

Page 28: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

KURIKULUM NASTAVE POVIJESTI

NASTAVNI PREDMET : POVIJEST

RAZREDI : I. i II.

ZANIMANJE : SVA ZANIMANJA

ŠKOLSKA GODINA : 2010/2011

NASTAVNIK: ANTE BUŽANČIĆ

CILJ UČENJA PREDMETA :

Cilj je upoznati učenike s prošlošću Hrvata i ostalih naroda, te velikim društvenim i političkim promjenama u razdoblju od prapovijesti do XIII stoljeća.Razvijati sposobnost povezivanja gradiva, stvaranje uzročno-posljedičnih veza,sposobnost uočavanja i pamćenja bitnog, odgovornost prema obavezama te razumijevanje među učenicima.

Page 29: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

MATEMATIKA

OPIS PODRUČJAMatematika izučava kvantitativne odnose, strukturu, oblike i prostor, pravilnosti izakonitosti, analizira slučajne pojave, promatra i opisuje promjene u različitim kontekstima tedaje precizan simbolički jezik i sustav za opisivanje, prikazivanje, analizu, propitivanje,tumačenje i posredovanje ideja, matematičko obrazovanje učenicima omogućujestjecanje znanja, vještina, sposobnosti, načina mišljenja i stavova nužnih za uspješno i korisnosudjelovanje u takvu društvu.Poučavanje i učenje matematike uključuje stjecanje znanja, vještina i sposobnostiračunanja, procjenjivanja te logičkoga i prostornoga mišljenja. Matematički pristupproblemima obuhvaća odabir i pravilnu primjenu osnovnih matematičkih vještina, otkrivanjepravilnosti u oblicima i brojevima, izradbu modela, tumačenje podataka te prepoznavanje irazmjenjivanje s njima povezanih ideja. Rješavanje matematičkih problema zahtijevakreativnost i sustavan pristup, što igra glavnu ulogu u izumima (inovacijama) te znanstvenim itehničkim otkrićima.Matematičko obrazovanje učenicima omogućuje postavljanje i rješavanje matematičkihproblema, potičući ih pritom na istraživanje, sustavnost, kreativnost, korištenje informacijamaiz različitih izvora, samostalnost i ustrajnost. Svi učenici mogu i trebaju iskusiti uspjeh umatematičkim aktivnostima. Učeći matematiku, steći će samopouzdanje i sigurnost uupotrebi brojeva i razviti vještine mjerenja, konstruiranja i prostornoga zora. Naučit ćeprikupljati, organizirati i tumačiti podatke, upotrebljavati matematički jezik i prikaze,generalizirati iz uočenih pravilnosti i veza te apstraktno misliti. Postat će aktivni sudionici uprocesu učenja i tako se osposobiti za cjeloživotno učenje.

ODGOJNO OBRAZOVNI CILJEVI

usvojiti temeljna matematička znanja, vještine i procese te uspostaviti i razumjetimatematičke odnose i veze

biti osposobljeni za rješavanje matematičkih problema i primjenu matematike urazličitim kontekstima, uključujući i svijet rada

razviti pozitivan odnos prema matematici, odgovornost za svoj uspjeh i napredak tesvijest o svojim matematičkim postignućima

prepoznati i razumjeti povijesnu i društvenu ulogu matematike u znanosti, kulturi,umjetnosti i tehnologiji te njezin potencijal za budućnost društva

biti osposobljeni za apstraktno i prostorno mišljenje te logičko zaključivanje učinkovito komunicirati matematička znanja, ideje i rezultate služeći se različitim

prikazima učinkovito primjenjivati tehnologiju steći čvrste temelje za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja.

Page 30: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

METODE I OBLICI RADA

Da bi se ostvarili zadani odgojno obrazovni ciljevi potrebno je uz klasične metode (usmenog izlaganja,razgovora, demonstracije, grafičkih radova) primjenjivati slijedeće metode, oblike i načine rada: istraživačka nastava, nastava temeljena na učenikovom iskustvu, projektna nastava, multimedijskanastava, individualizirani pristup učeniku, interdisciplinarni pristup, tj. povezivanjeprogramskih sadržaja prema načelima međupredmetne povezanosti, problemsko učenje,učenje u parovima, učenje u skupinama i slično. Prednost treba dati socijalnomukonstruktivizmu u kojemu učenik, uz podršku učitelja i nastavnika, sam istražuje i konstruirasvoje znanje.

SADRŽAJ PREDMETA PO RAZREDIMA

1.razred: Skup realnih brojeva Uređaj u skupu realnih brojeva Koordinatni sustav u ravnini Sukladnost i sličnost Potencije i korijeni Kružnica i krug, pravilni poligoni

2.razred: Skup kompleksnih brojeva Kvadratna jednadžba Polinom drugog stupnja i njegov graf Trigonometrija pravokutnog trokuta Eksponencijalne i logaritamske funkcije Geometrija prostora Poliedri i rotacijska tijela

3.razred: Trigonometrijske funkcije Primjena trigonometrije u geometriji i drugim znanostima Vektori Analitička geometrija u ravnini

4.razred: Brojevi Nizovi Funkcije Derivacije

Page 31: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

OČEKIVANA UČENIČKA POSTIGNUĆA

I. MATEMATIČKI PROCESI1. Prikazivanje i komunikacijaUčenici će:

organizirano prikazati matematičke objekte, ideje, postupke i rješenja riječima, slikama,

crtežima, maketama, dijagramima, grafovima, listama, tablicama, brojevima, simbolima i misaono

odabrati i primijeniti prikladan prikaz u skladu sa situacijom i namjerom, povezati različite prikaze i prelaziti s jednih na druge

prikupiti i protumačiti informacije primjerena matematičkoga sadržaja iz raznovrsnih izvora

izraziti ideje, rezultate i znanje jasnim govornim i matematičkim jezikom na različite načine (usmeno, pisano, vizualno i dr.)

raditi u skupinama uz razmjenu i sučeljavanje ideja, mišljenja i stavova.2. PovezivanjeUčenici će:

uspostaviti i razumjeti veze i odnose među matematičkim objektima, idejama,pojmovima, prikazima i postupcima te oblikovati cjeline njihovim nadovezivanjem

povezati matematiku s vlastitim iskustvom, svakodnevnim životom u kući i zajednici te na radnomu mjestu i drugim odgojno-obrazovnim područjima

usporediti, grupirati i klasificirati objekte i pojave prema zadanomu ili izabranomu kriteriju.

3. Logičko mišljenje, argumentiranje i zaključivanjeUčenici će:

postavljati matematici svojstvena pitanja (Postoji li? Ako postoji, koliko? Kako ćemo ih pronaći? Zbog čega? i slična) te stvarati i istraživati na njima zasnovane matematičke pretpostavke

obrazložiti odabir matematičkih postupaka i utvrditi smislenost dobivenoga rezultata pratiti i stvarati kraće lance matematičkih argumenata, zaključivati nepotpunom

indukcijom i neformalnom dedukcijom te primjenjivati analogiju, generalizaciju i specijalizaciju u jednostavnim situacijama.

4. Rješavanje problema i matematičko modeliranjeUčenici će:

postaviti i analizirati jednostavniji problem, isplanirati njegovo rješavanje odabirom odgovarajućih matematičkih pojmova i postupaka, riješiti ga te protumačiti i vrjednovati rješenje i postupak

primijeniti matematičke pojmove i postupke u svakodnevnom osobnom, profesionalnom i društvenom životu te u drugim odgojno-obrazovnim područjima

izgrađivati novo matematičko znanje rješavanjem problema i modeliranjem situacija.5. Primjena tehnologijeUčenici će:

Page 32: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

istraživati i analizirati matematičke ideje, eksperimentirati s njima te provjeravati pretpostavke pomoću džepnih računala i raznovrsnih računalnih programa, naročito programa dinamične geometrije i programa za izradu proračunskih tablica

razložno i učinkovito rabiti tehnologiju za prikupljanje, organiziranje, prikazivanje, predstavljanje i razmjenu podataka i informacija, za rješavanje problema i modeliranje te u situacijama kojima su u središtu zanimanja matematičke ideje (radi rasterećivanja od računanja i grafičkog prikazivanja)

razumjeti prednosti i nedostatke primjene tehnologije.

II. MATEMATIČKI KONCEPTI1. BrojeviUčenici će:

razlikovati prirodne, cijele, racionalne i realne brojeve i rabiti njihove različite zapise (razlomak, postotak, decimalni zapis, znanstveni zapis)

uspoređivati, zbrajati, oduzimati, množiti, dijeliti, potencirati i korjenovati brojeve te procijeniti i zaokružiti rezultat računanja

u konkretnim situacijama promišljeno izabrati između računanja napamet, pisanog računanja i korištenja džepnoga računala

primijeniti brojeve, njihove zapise i računske operacije u modeliranju jednostavnih matematičkih problema i problema u svakodnevnomu životu.

2. Algebra i funkcijeUčenici će:

primijeniti postotke i postotni račun u konkretnim situacijama uvrstiti konkretne vrijednosti u formulu i izračunati vrijednost preostale veličine prepoznati i primijeniti proporcionalnost i obrnutu proporcionalnost u jednostavnim

situacijama opisati i izvesti jednostavne ovisnosti (veze) dviju veličina formulama, tablicama,

grafovima i riječima; prevesti iz jednoga od navedena četiri oblika u drugi te čitati, uspoređivati i tumačiti ovisnosti (veze)

riješiti linearne jednadžbe, linearne nejednadžbe i sustave dviju linearnih jednadžbi računski, grafički i uz pomoć računala

prepoznati i protumačiti karakteristična svojstva jednostavnih grafova (monotonost, periodičnost) i njihove karakteristične točke (nultočke, ekstremi, točke važne za određenu situaciju), te uspoređivati jednostavne grafove

primjenjivati linearne i jednostavne eksponencijalne ovisnosti te linearne jednadžbe, linearne nejednadžbe i sustave dviju linearnih jednadžbi u modeliranju situacija iz svakodnevnog života.

3. Oblik i prostor

Page 33: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

Učenici će: nacrtati u pravokutnomu koordinatnomu sustavu u ravnini točku zadanu koordinatama

i pravac zadan jednadžbom te očitati koordinate točke prepoznati, opisati, usporediti i primijeniti svojstva i odnose ravninskih i prostornih

geometrijskih oblika radi crtanja, mjerenja, računanja i zaključivanja skicirati, opisati i protumačiti ravninske prikaze prostornih oblika opisati i rabiti pravilnosti i svojstva geometrijskih uzoraka rabiti geometrijski pribor i jednostavni računalni program za crtanje, računanje,

rješavanje praktičnih zadataka i zaključivanje prepoznati ravninske i prostorne oblike u svakodnevnomu okružju i umjetnosti te

rješavati praktične zadatke sa stvarnim objektima prikazujući ih pomoću geometrijskih likova i tijela.

4. MjerenjeUčenici će:

usporediti, procijeniti i izmjeriti duljinu, obujam, masu, vrijeme, temperaturu i kut te izračunati površinu i prosječnu brzinu

preračunati standardne mjerne jedinice za duljinu, površinu, obujam, masu, vrijeme, temperaturu, kut i prosječnu brzinu te ih primijeniti u svakodnevnomu životu

primijeniti proporcionalnost i sličnost u mjerenju primijeniti Pitagorin poučak i druge osnovne formule u svezi s mjerivim obilježjima

likova i tijela odrediti mjeriva obilježja objekta ili pojave u svakodnevnoj situaciji,

odabratiprimjerene mjerne jedinice i mjerne uređaje te primijeniti mjerenje pri rješavanju problema.

5. PodatciUčenici će:

prikupiti, klasificirati i organizirati podatke te ih na prikladan način, pomoću računala i bez njega, prikazati za potrebe statističke analize

pročitati, tumačiti i analizirati podatke prikazane na različite načine odrediti i primijeniti srednje vrijednosti (aritmetička sredina, medijan, mod) i

raspršenost (raspon, interkvartilni raspon) niza numeričkih podataka rabiti jednostavne računalne programe za statističku obradu podataka izračunati vjerojatnost događaja u jednostavnim situacijama i procijeniti vjerojatnost

tumačeći ju kao relativnu frekvenciju.6. Infinitezimalni računUčenici će:

izračunati prirast i prosječni prirast tablično zadanih funkcija te jednostavnih formulom zadanih funkcija

protumačiti derivaciju funkcije fizikalno (brzina promjene) i geometrijski (koeficijent smjera tangente u točki) te derivirati polinome

pomoću derivacije ispitati tok i nacrtati graf polinoma, ponajprije kvadratnoga i kubnoga

Page 34: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

PRAĆENJE, PROVJERAVANJE I OCJENJIVANJE UČENIKA

Praćenje i ocjenjivanje učenika bilježi se u slijedećoj ocjenskoj rešetki:

Bilješke: Elementi ocjenjivanja IX. X.

XI.

I. II.

III.

IV. V.

VI.

Usvojenost i razumijevanje

sadržaja

Primjena znanja

Aktivnost

Najmanje 2 ocjene u polugodištu, po svakom elementu.

Element Usvojenost i razumijevanje sadržaja oblikuje se ocjenama koje proizlaze iz usmenog provjeravanja znanja. U određenim slučajevima, smjernica mogu biti i provedene višeminutne provjere znanja uz mogućnost da učenik nadopuni svoja znanja usmenim propitivanjem.

Element Primjena znanja oblikuje se ocjenama postignutim na ispitima znanja. U slučajevima kad se ispit znanja poništava (više od 50% nedovoljnih ocjena od broja učenika koji su pristupili ispitu) rezultati ispita (bodovi, postotak, ocjena) se unose u bilješke, a ponovno provjeravanje znanja (drugi put pismeno, a nakon toga može i usmeno) upisuje se u ocj ensku rešetku.

Element Aktivnost (rad na satu, seminarski rad, domaći rad i sl.) osmišljava svaki nastavnik ovisno o mogućnostima i sposobnostima učenika s kojima radi vodeći pri tome računa da bude u što većoj mjeri element motivacije na rad.MJERILA OCJENJIVANJA:DOVOLJAN: -usvojenost osnovnih matematičkih pojmova -rješavanje modela na nivou reprodukcije

DOBAR: -usvojenost osnovnih matematičkih pojmova s razumijevanjem -rješavanje modela s razumijevanjem VRLO DOBAR: -usvojenost gradiva s razumijevanjem -snalaženje u složenijim problemima

ODLIČAN: -u potpunosti usvojeno gradivo s razumijevanjem -snalaženje u novim matematičkim problemimaKURIKULUM PREDMETA

Page 35: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

FIZIKA

ODGOJNO – OBRAZOVNI CILJ UČENJA PREDMETA :

- osposobiti učenika za primjenu fizikalnih zakonitosti i metoda u struci;- osposobiti učenika za povezivanje teorijskoga i praktičnog aspekta u stvarnim situacijama;- poticati učenike na opažanje, predočavanje, domišljanj- usvojiti znanja o važnim pojavama i procesima u prirodi- uočiti važnost dostignuća fizike u razvoju civilizacije- razumjeti važnost pokusa, pripremati i izvoditi jednostavnije pokuse uz objašnjenja- naučiti raspravljati o pokusima, analizirati, vrjednovati i izlagati prikupljene podatke- znati prikazati rezultate opažanja grafikonom, tablicom, matematičkim izrazom- usvojiti međunarodni sustav fizikalnih veličina i pripadnih mjernih jedinica- uočiti varijable pri proučavanju prirodne pojavi i istražiti njihovu međuzavisnost- znanstvena postignuća staviti u povijesni kontekst - razvijanje odgovornosti i točnosti u radu; - razvijanje samostalnog i timskog rada- uočiti temeljne sile i gibanja u prirodi, izvore, pretvorbe i prijenos energije, lektromagnetske i valne pojave, upoznati građu atoma i atomske jezgre- biti osposobljeni za pravilan izbor nastavka školovanja

ZADACI :

postići da učenici usvoje temeljne fizikalne zakonitosti iz područja gibanja, sila i polja, rada, energije i snage, elektrodinamike, titranja i valova, optike i optičkih sustava, te atoma i kvanata, važna za shvaćanje svjetonazora i primjenu u struci;

obraditi teme iz navedenih područja koje će učenici svladati jer su posebno korisne za njihovu struku;

osposobiti učenike za primjenu znanstvenih metoda, vještina i postupaka u struci;

osposobiti učenike za povezivanje teorijskoga i praktičnog znanja radi primjene u stvarnim situacijama;

osposobiti učenike da na temelju usvojenoga znanja, vještina i vrijednosti mogu samostalno učiti.

OČEKIVANA UČENIČKA POSTIGNUĆA( IV. ciklus – STRUKOVNO OBRAZOVANJE):

Page 36: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

a) Povijest znanosti i razvitak civilizacije - učenici će moći :- analizirati znanstvenu i tehnološku revoluciju kroz povijest- objasniti razvitak i primjenu mehanike, elektrottehnike i moderne tehnologije- opisati racionalističku i empirističku sliku svijeta

b) Istraživanja i komuniciranje - učenici će moći :- objasniti prirodne pojave / interakcije pozivajući se na osnovna načela prirodnih

znanosti i koristiti znanstveno nazivlje- osmisliti i provesti pokus i koristiti istraživačke metode prikupljanja, obrade i prikazivanja rezultata- raspraviti i obrazložiti zaključke

c) Održivi razvoj - učenici će moći : - objasniti energetskuu učinkovitost i usporediti obnovljive i neobnovljive izvore energije - raspraviti prednosti i nedostatke pojedinih izvora energije

d) Predočavanje pojava i prirodnih procesa - učenici će moći : - predočiti pojave i prostorne procese skicama, grafikonima, tablicama

e) Gibanja i sile - učenici će moći : - primijeniti pojmove : pomak, put, brzinu i akceleraciju na pravocrtnim gibanjima i na jednolikom kružnom gibanju

- analizirati vertikalni i horizontalni hitac- opisati impuls sile i količinu gibanja- primijeniti Newtonove zakone gibanja i opći zakon gravitacije- izmjeriti i primijeniti centripetalnu silu- primijeniti sile u tekućinama i plinovima- opisati el. naboj, primijeniti Coulombov zakon i osnovne pojmove za el. polje- objasniti pojmove koji opisuju i o kojima ovisi gibanje el. naboja i primijeniti ih na

strujne krugove- primijeniti magnetski učinak el. struje te djelovanje sile na naboj u gibanju i na vodič

kojim teče struja u mag. polju- izvesti pokus i primijeniti Faradayev zakon emg indukcije- objasniti i primijeniti harmonijsko tittranje i pojavu rezonancije- primijeniti opis valnog gibanja i zvuka- primijeniti koncepte rada, snage, potencijalne i kinetičke energije- primijeniti zakone koji opisuju idealni plin i zakone termodinamike- objasniti i primijeniti električnu potencijalnu energiju, te rad i snagu el. struje- primijeniti zakon očuvanja energije- opisati emg titranje i spektar emg valova- objasniti primjenu emg valova u prijenosu informacija na daljinu- primijeniti zakone valne i geometrijske optike na svjetlost- opisati i objasniti ogib elektrona valnom naravi čestice- objasniti pojmove, ideje i teorije koje opisuju atom, jezgru, pojavu radioaktovnosti i

kvantiziranost- opisati i objasniti fotoelektrični efekt čestičnom prirodom svjetlosti- objasniti primjenu nuklearne energije

Page 37: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

AKTIVNOSTI i PROJEKTI:

- posjet zvjezdanom selu na Mosoru- posjet Tehničkom muzeju u Zagrebu- izrada plakata i jednostavnih sredstava za izvođenje pokusa- izrada materijala za oglasnu ploču- pretplata na časopis Čovjek i svemir, Drvo znanja i sl.- obilježavanje obljetnica- sudjelovanje na natjecanjima iz fizike- aktivnosti u vezi priprema za polaganje ispita državne mature- prezentacije iz fizike za posjetioce škole (Otvoreni dani škole)- pomoć učenicima u radu stavljanjem materijala na web stranicu Tehničke škole

NAČIN OSTVARENJA PROGRAMA :

- usklađivanje želja učenika s cjeloživotnim učenjem- ponuda prikladnih obrazovnih programa- težište rada na školskom radu

VREDNOVANJE:- pohvaljivanje uspješnih učenika- promocija škole

VREMENIK: nastavna godina

NOSITELJ PROGRAMA:

ravnatelj, učenici, tehničko osoblje, profesor predmeta (prof.Narcisa Poljak)

TROŠKOVNIK :

Troškove programa snosi nastavnik i škola, a za neke aktivnosti i roditelji (izleti)

KURIKULUM VJERONAUKA U SREDNJOJ ŠKOLI

Page 38: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

Katolički vjeronauk u srednjoj školi pomaže učenicima da objektivno i sustavno, na osobnoj i zajedničkoj razini , upoznaju, dožive i u katoličkoj vjeri vide sveobuhvatan odgovor na životna pitanja.Vjeronauk je po svojoj odgojno – obrazovnoj zadaći prvotno usmjeren na povijesne, kulturalne i umjetničke izražaje te ulogu i doprinos kršćanske religije i Katoličke Crkve,a osobito na lik, djelo i ulogu Isusa Krista.

Svrha i ciljevi nastave vjeronauka u srednjoj školi:o Upoznavanje i prosuđivanje temelja kršćanske vjereo Usvajanje kršćanske terminologije i svjetonazorao Prepoznavanje i imenovanje različitih religijskih, znanstvenih i svakodnevnih pogleda

na stvarnost i na djelovanje u njojo Upoznavanje i prosuđivanje temeljnih načela kršćanskog morala u usporedbi sa

suvremenim etičkim dvojbamao Usvajanje pozitivnog odnosa prema hrvatskoj kulturi, kulturama drugih naroda,

prirodnoj baštini i univerzalnim humanističkim vrijednostimao Razvijanje samopoštovanja, osobne odgovornosti za stvaralački proces i vlastiti

napredak učenika u skladu sa zahtjevima očuvanja vjernosti Bogu i čovjeku u suvremenom svijetu

Znanja i vještine koje učenici stječu u nastavi vjeronauka:o Povijest kršćanstva i ostalih svjetskih religijao Teološka, filozofska i vjernička terminologija o Tradicije, obredi, moral i običaji velikih svjetskih religijao Utjecaj kršćanstva na svjetsku, europsku i hrvatsku kulturu nekad i danaso Sposobnost razumijevanja i povezivanja biblijske poruke sa svakodnevnim osobnim i

društvenim životomo Stav otvorenosti prema transcendenciji i duhovnostio Razvijanje duha tolerancije, empatije, dijaloga, suradnje i ekumenizmao Razvijanje kognitivnih sposobnosti, kritičkog i stvaralačkog izražavanja vlastite

religioznosti

Namjena je vjeronauka:o Ostvarivanje zrele ljudske i vjerničke osobnosti, na individualnoj i društvenoj razini, u

svim dimenzijama čovjekova životao Postizanje ljudskog i kršćanskog odgoja savjesti na temelju Božje Objave, kršćanske

tradicije i crkvenog učiteljstvao Stvaranje sposobnosti kod učenika da stečena znanja uspješno primjenjuju u kritičkom

promišljanju vlastitog iskustva i djelovanja u suvremenom društvu

Način vrednovanja:Vrednovanje je propisano od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.Vrši se pismenim i usmenim putem.Komponente ocjenjivanja su: znanje, zalaganje i kultura međuosobnog komuniciranja.

Vjeroučiteljica: Vanja Markioli

Page 39: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

PROGRAM AKTIVNOSTI S PODRUČJA PREDMETA:VJERONAUK za šk. God. 2O1O./2O11.Prof. Vanja Markioli, vjeroučiteljica

Aktivnosti:

Listopad: - Obilježavanje Dana kruha i izrada tematskog panoa „Knjiga je kruh“- Posjet Caritasu Splitsko-makarske nadbiskupije

Studeni: - Obilježavanje svetkovine Svih Svetih i Dušnog dana- Hrvatski sveci i blaženici ( plakati )

Prosinac:- Adventske aktivnosti,- priprema proslave Kristova rođenja i božićnih blagdana

Veljača i ožujak:- Korizmene aktivnosti u školi ( meditacije i pobožnosti )- Natjecanje iz vjeronauka za srednjoškolce

Travanj:- Posjet Manastirinama-Salona za učenike 2.r. (terenska nastava )- Priprava za proslavu Uskrsa- Odlazak na liturgijska slavlja: ispovijed i euharistija u crkvi

Svibanj:- Susret maturanata Splitsko-makarske nadbiskupije u Mostaru ( izlet )

Vremenik aktivnosti:

Tijekom čitave školske godine, osobito kada se obilježavaju značajniji kršćanski blagdani.

Nositelji aktivnosti:

Vjeroučenici svih godišta s vjeroučiteljicom, a u suradnji s ostalim suradnicima: ravnateljem, knjižničarkom, pedagoginjom, prof. hrvatskog jezika i povijesti.

Ciljevi:

- Uključivanje učenika u aktivno kreiranje i življenje kršćanskog identiteta- Obilježavanje i proslava blagdana- Upoznavanje učenika sa kulturno-povijesnim znamenitostima- Poticanje suradničkih odnosa, zajedništva, poštovanja i stvaralaštva kod učenika

Page 40: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

Način realizacije:

- Izrada panoa ( Dani kruha; Svi Sveti; Božić; Uskrs… )- Izleti (jednodnevni izlet maturanata u Mostar )- Natjecanje ( priprema za natjecanje iz vjeronauka će se odvijati u izvannastavnim

terminima, prema dogovoru )- Posjet splitskom Caritasu ( u neposrednoj blizini školske zgrade, prema dogovoru s

ravnateljem i učenicima )- Odlazak u najbližu crkvu radi sudjelovanja u liturgiji ( u vrijeme nastave vjeronauka ili u

izvannastavnim terminima )

Troškovnik:

- Maturanti sami podmiruju trošak prijevoza do Mostara- Odlazak na Manastirine je o trošku učenika ( gradski autobus )- Troškovi izrade školskih panoa do kraja šk. godine neće prijeći iznos od 200 kn

Način vrednovanja aktivnosti:

Vrednovanje se realizira uglavnom tijekom nastave vjere, u vidu upitnika, anketa, ocjena,pohvala ili nagrada aktivnijim ili uspješnijim učenicima.Vlastitom introspekcijom sudionici aktivnosti ostvaruju samovrednovanje spoznaja, doživljaja, znanja i religioznosti.

Page 41: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

ŠKOLSKI KURIKULUMZA 2010/2011.

STRUČNOG VIJEĆA TEHNIČKE ŠKOLE SPLITTJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE

ZANIMANJE : računalni tehničar za strojarstvo , tehničar za finomehaniku, tehničar za mehatroniku,tehničar za strojeve i uređaje ,tehničar za brodogradnju, teh. za energetiku NASTAVNI PREDMET: Tjelesna i zdravstvena kultura

FOND SATI: 16 odjeljenja x 2 sata tjedno = 32 sati tjednoNOSITELJI AKTIVNOSTI: Nini Grbelja prof. , Davor Karl prof.

ULOGA , CILJ I ZADACI TZK-a

Uloga – se očituje u formiranju, obrazovanju i odgoju djece, učenika i mladeži.

Cilj – je podmirenje biopsihosocijalnih motiva za kretanjem kao izrazom zadovoljenja određenih potreba čovjeka koje su mu potrebne u suvremenim uvjetima života i rada.

TZK-a je temeljni preduvjet za uspjeh u svim drugim vidovima odgoja.

Imamo 3 grupe zadataka:1. antropološki zadaci TZK2. obrazovni zadaci TZK3. odgojni zadaci TZK

Program obvezan za sve učenike:• Redovna nastava 70 sati, 2 sata tjedno.Ostali programi, koje škola može ponuditi, uključivanje učenika je dragovoljno:- dodatna nastava- nastava za učenike s posebnim potrebamaDodatni programi, koje škola nudi, uključivanje učenika je dragovoljno:- priredbe i sportska međuškolska natjecanja- članstvo u Školskom športskom društvu U nastavi ćemo obrađivati teme iz slijedećih nastavnih cjelina:

1.- 4. raz.

1. Atletika 2. Sportska i ritmička gimnastika 3. Plesne strukture4. Plivanje5. Borilački sportovi6. Sportske igre:

RukometNogometOdbojka

Page 42: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

Košarka7. Dopunski sportovi: stolni tenis. badminton, aerobik, biciklizam8. Teoretska nastava

NASTAVNE METODE

Metoda usmenog izlaganja (za opisivanje, objašnjavanje, korekciju, analizu) Metoda demonstracije Metoda postavljanja i rješavanja motoričkih zadataka

METODE UČENJA

Sintetička metoda Analitička metoda Kontinuirana metoda Kombinirana metoda

ELEMENTI OCJENJIVANJA:

Postoji pet elemenata ocjenjivanja: motorička znanja, motoričke sposobnosti, motorička dostignuća, funkcionalne sposobnosti i odgojni zadaci.Motorička znanja – ovdje se ocjenjuje sve ono što učenici usvajaju u toku školske godine, a to su nastavne teme koje su vidljive iz globalnog odnosno operativnog plana i programa.Motoričke sposobnosti – ocjenjuje se podizanje trupa u 60 sekundi, preskok preko vijače, poligon, skok u dalj s mjesta, bacanje loptica u dalj i cilj.Motorička dostignuća – ovdje se ocjenjuje ono što i koliko učenik uspije savladati u toku rada kroz nastavu, a tu je uključeno trčanje na 100 i 400 m, skok u vis , te bacanje medicinke od 2 ili 3 kg.Funkcionalne sposobnosti – test za ocjenjivanje funkcionalnih sposobnosti izvodi se s vijačom, tako da učenik treba što više puta preskočiti vijaču u vremenu od tri minute. Drugi test za funkcionalne sposobnosti je trčanje 6 minuta.Odgojni zadaci – ovaj elemenat ocjenjivanja je najvažniji elemenat ocjenjivanja u čitavom predmetu. Upravo iz razloga što je ovo nastava TZK u školi, a ne sportski trening, motoričke sposobnosti i dostignuća, te funkcionalne sposobnosti ostaju u drugom planu.

Jako je važno da učenik shvati koliko je potrebno redovito se i kontinuirano baviti tjelesnom vježbom, bez obzira na intenzitet vježbanja. Zbog toga se od učenika traži da bude prisutan fizički na svakom nastavnom satu i to se odgovarajući vrednuje. Ocjena iz predmeta je aritmetička sredina svih ocjena (iz svih pet elemenata ocjenjivanja) sa dodatkom na ocjenu, a taj je slijedeći: ukoliko učenik ima 80% rada na satu i više, ocjena mu se podiže za jednu (ako je aritmetička sredina ocjena 4, uz 85% rada učenik će imati zaključnu ocjenu 5); uz rad od 50% do 80% ostaje mu ocjena dobivena aritmetičkom sredinom; a ako ima manje od 50% rada ocjena mu se umanjuje.

Page 43: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

KRITERIJI OCJENJIVANJA:

ATLETIKA5 Učenik izvede osnovni element lako i bez tehničke pogreške i postiže

odlične rezultate pri mjerenju u svim atletskim disciplinama.4 Učenik izvede osnovni element lako s manjim tehničkim greškama u

jednom od strukturnih dijelova elementa (npr. pri zaletu ili odrazu). Postiže vrlo dobre rezultate pri mjerenjima.

3 Učenik izvede osnovni element teško s manjim tehničkim pogreškama u više strukturnih dijelova (npr. pri zaletu ili odrazu) ili veću tehničku pogrešku u jednom strukturnom dijelu (npr. pri doskoku). Postiže dobre rezultate pri mjerenju.

2 Učenik izvede osnovni element s većim tehničkim pogreškama i postiže minimalne rezultate pri mjerenjima.

1 Učenik ne može izvesti element, koji predstavlja standard znanja iz nastavnog programa i ne postiže minimalne rezultate pri mjerenju.

SPORTSKA I RITMIČKA GIMNASTIKA:5 Učenik izvede osnovni element ili povezano elemente samostalno, lako i

brzo bez tehničke ili estetske greške i postiže odlične vrijednosti za izvedbu elementa ili povezano elemente u vježbi.

4 Učenik izvede osnovni element ili povezano elemente samostalno, lako i brzo s manjim tehničkim ili estetskim greškama i postiže vrlo dobre vrijednosti za izvedbu elementa ili povezano elemente u vježbi.

3 Učenik izvede osnovni element ili povezano elemente samostalno i uz manje tehničke ili estetske greške i postiže dobre vrijednosti za izvedbu elementa ili povezano elemente u vježbi.

2 Učenik izvede osnovni element ili povezano elemente uz pomoć (npr. olakšana izvedba uz pomoć pomagala ili profesora) s većim tehničkim ili estetskim greškama i postiže osnovna znanja za izvedbu elementa ili povezano elemente u vježbi.

1 Učenik ne zna izvesti elemente ili povezane elemente, koji predstavljaju standard znanja iz nastavnog plana

PLES:5 Učenik zna zaplesati tri plesne slike jednoga plesa, koje međusobno lako

povezuje s jednom manjom tehničkom ili estetskom greškom. Kretanje je estetsko s jasnim plesnim držanjem usklađeno s ritmom i tempom.

4 Učenik zna zaplesati samostalno tri plesne slike u jednom plesu, koji među sobom povezuje s manjim greškama. Kretanje usklađuje s ritmom i tempom glazbe.

Page 44: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

3 Učenik zna zaplesati i povezati samostojno dvije plesne slike u jednom plesu. Kod izvedbe radi manje greške, usklađuje svoje gibanje s ritmom i tempom glazbe, plesno držanje je ispravno.

2 Učenik zna zaplesati samostalno jednu ili dvije plesne slike u jednom plesu. Kod izvedbe radi veće pogreške, povezivanje slika nije skladno. Kretanje teže usklađuje s glazbom, plesno držanje nije pravilno i pogled mu je prema nogama.

1 Učenik ne zna zaplesati nijednu plesnu sliku u plesu. Ne usklađuje ritam i tempo.

SPORTSKE IGRE ( RUKOMET, NOGOMET, KOŠARKA, ODBOJKA ):5 Učenik izvede cijelo gibanje tehnički ispravno, lako i brzo u skladu s

pravilima sportske igre.

4 Učenik izvede cijelo gibanje tehnički ispravno, u skladu s pravilima sportske igre, s nekoliko manjih pogrešaka u manjem dijelu izvedbe.

3 Učenik izvede cijelo gibanje u skladu s pravilima sportske igre, s većim nepravilnostima (npr. nedovoljno odbijanje lopte, slabo udaranje lopte kod vođenja).

2 Učenik izvede cijelo gibanje u skladu s pravilima, s većim nedostacima u većem dijelu gibanja (npr. loše odbijanje lopte ili loše vođenje lopte slabijom rukom).

1 Učenik izvede gibanje suprotno pravilima sportske igre (npr. pogrešno odbijanje ili pogrešno vođenje).

PROVJERAVAMO:Praktična znanja, teorijska znanja, zalaganja, sportsku opremu, sudjelovanje na školskimsportskim i izvanškolskim sportskim aktivnostima.

OCJENJUJEMO:Motorička znanja, motoričke sposobnosti, motorička dostignuća, funkcionalne sposobnosti iodgojno-obrazovne zadaće.

KORELACIJA S OSTALIM PREDMETIMA

Biologija Kemija RačunalstvoMehatronikaFizikaMatematikaHrvatski

Page 45: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

ŠPORTSKA NATJECANJA

Školsko Športsko Društvo „“ će sudjelovati na svim takmičenjima koje organizira Školski Športski Savez grada Splita a to su:Učenici: nogomet, košarka, rukomet, odbojka, stolni tenis, streljaštvo, atletika, jesenski i proljetni kros, skijanje, Marjanska štafeta

DANI SPORTA U ŠKOLI: o Hrvatski olimpijski dan – 10. rujna o dodjela nagrade „Franjo Bučar“ krajem studenogo Međunarodni dan sporta - 31. studenog o Dan Tehničke škole .

Ove dane obilježit ćemo sportskim susretima, izletima, izradom i uređenjem panoa.

SPORTSKA OPREMA I PONAŠANJE NA NASTAVI:

Na nastavi tjelesne i zdravstvene kulture učenici moraju biti jednoobrazno odjeveni (bijela ili neka druga majica kratkih ili dugih rukava , i donji dio sportske odjeće, dugi ili kratki). Učenici su dužni dolaziti na nastavu sa čistom obućom, ručnikom i rezervnom majicom. Isto tako, moraju biti odjeveni da njihova odjeća i obuća ne mogu izazvati samoozljeđivanje (preširoke majice, nezavezane sportske cipele, povezana kosa). Na sebi i kod sebe učenici ne smiju imati predmete kojima mogu ozlijediti sebe ili druge (sat, prsten, naušnica ili piercing). Sve vrijednije stvari, poput novca ili mobitela ne smiju nositi na nastavu zbog mogućnosti nestanka. Žvakanje žvakaće gume nije dozvoljeno za vrijeme nastave. Učenici koji imaju zahtjeve za oslobađanjem dijela sadržaja nastave TZK-a trebaju do 30. rujna regulirati svoj status temeljem Zakona i Pravilnika.

Page 46: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

KURIKULUM STRUČNOG VIJEĆA PROFESORA ENGLESKOG JEZIKA

Osobine predmetaEngleski jezik koji se u našoj Školi uči ka jedini strani jezik pripada jezično-komunikacijskom obrazovnom području.Engleski jezik je danas postao jezik svjetskog sporazumijevanja,svojevrsna lingua franca,te se posebno u ujedinjenoj Europi uočava njegova iznimna važnost.U Hrvatskoj ga uči najveći broj učenika.

Korelacija s drugim predmetimaEngleski jezik može biti u korelaciji s brojnim predmetima.Prije svega to je hrvatski jezik na području gramatike,pravopisa,leksikografije itd.Tu su i povijest i zemljopis,te raznistrukovni sadržaji i naravno informatika.

Cilj i svrha učenja engleskog jezikaCilj je da se odgovarajućom progresijom u odnosu na program i individualne sposobnosti svakog učenika postigne svjesna i samostalna primjena znanja o jeziku i kulturi naroda s engleskog govornog područja.Učenici trebaju steći znanja,razviti vještine i sposobnosti usmenog i pismenog komuniciranja.Usvajanjem gramatike,leksičkih i fonetskih značajki osposobljavaju se u svladavanju vještina slušanja,čitanja,te govora i pisanja.Ove vještine im omogućavaju komunikaciju s ljudima različite i iste dobi,različitih i istih društvenih slojeva i skupina.Cilj je razvijati jezičnu sposobnost i komunikacijske strategije,kognitivne i afektivne.Poticati učeničku sposobnost za samoprocjenu vlastitih i tuđih postignuća.Kroz različitu paletu tema koje nam pružaju udžbenici New Headway Intermediate i New Headway Upper-Intermediate treba poticati učenike na očuvanje najviši etičkih i moralnih vrijednosti,promicanje ljudskih prava i jednakosti među ljudima,bez obzira na jezik,rasu,boju kože,nacionalnost i vjeroispovijest.Potrebno je kod učenika razvijati pozitian stav prema učenju engleskog jezika i jačati im svijest o važnosti istoga.Kroz učenje engleskog jezika važno je podučavati ih o kulturi naroda koji se koriste engleskim jezikom kao materinjim,te je uspoređivati s našom.

Metode poučavanjaU radu s učenicima primjenjuju se različiti oblici rada:frontalni,individualni,rad u paru,te rad u grupama (timski rad).Odabiru se različite metode rada:poučavanje,vježbanje,ponavljanje,te provjera znanja.

VrednovanjeElementi vrednovanja su govorne sposobnosti,razumijevanje,uporaba jezika i pismeno izražavanje.

Kriteriji vrednovanja:* Učenik prepoznaje programske sadržaje i reproducira ih uz pomoć nastavnika;ne traži se samostalnost niti kreativnost,gramatički testovi moraju imati 50% bodova.Vrlo kratki vođeni sastavi,vrlo kratki jednostavni prijevodi-ocjena dovoljan.* Učenik je sposoban usmeno komunicirati u sklopu poznatih svakodnevnih sadržaja uz malu pomoć nastavnika (podpitanja,natuknice).Dozvoljene su manje pogreške i uzgovoru i intonaciji.Gramatički testovi moraju imati 60 % bpdova.Sastavi ne moraju biti potpunp samostalni već vođeni kratkim natuknicama-ocjena dobar.

Page 47: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

* Učenik treba razumijeti pisani tekst s većim brojem nepoznatih riječi,pisati slobodne sastave,eseje uz čitanje i slušanje,pisati pisma formalna i neformalna,pisati poruke poruke,sudjelovati u razgovoru i raspravi,te izražavati osoban stav o nekoj temi.Gramatički testovi moraju imati 70 % i više bodova-ocjena vrlo dobar.* Učenik treba biti sposoban sam tražiti,organizirati i primjeniti prethodno stečena znanja na nove situacije.Treba biti samostalan i kreativan u rješavanju složenih zadataka iz područja jezika,razumijeti tekst s većim brojem nepoznatih riječi,pisati slobodne sastave,raspravljati o zadanoj temi,izražavati svoj vlastiti stav uz pravilan izgovor i intonaciju.Gramatički testovi moraju imati 80% i više bodova-ocjena odličan.

Izradilo stručno vijeće profesora engleskog jezika prof.Blanka Ivanišević i prof.Jadranka Aralice

Page 48: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

KURIKULUMI IZ PODRUČJA RAČUNALSTVA,STROJARSTVA I ELEKTROTEHNIKE

Page 49: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

RAČUNALSTVO I PROGRAMIRANJE

OPIS PODRUČJA

Tehničko i informatičko područje učenicima omogućuje stjecanje znanja, razvoj vještina i umijeća uporabe tehničkih proizvoda u svakodnevnom životu, radu i učenju.U tom području učenici stječu temeljna znanja o tehnologijama informacijskog društva. Kako bi postali uspješni pojedinci, prilagodljivi brzim promjenama u društvu, znanosti i tehnologiji, učenici trebaju steći znanja o tehnici i informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji, te razviti vještine i sposobnosti njene uporabe u različitim okolnostima, te razvijati svijest o njezinim mogućnostima, ograničenjima, prednostima i nedostatcima.Učenje i poučavanje iz područja informacijske i komunikacijske tehnologije učenicima će omogućiti razvoj vještina djelotvorne upotrebe računala i korisničkih programa, stjecanje temeljnih znanja o osnovnim načelima i idejama na kojima su sazdana računala, sustavi i infrastruktura informacijskog društva, te razvijanje vještina i sposobnosti primjene informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT) pri rješavanju problema u različitim područjima primjene, što se produbljuje međupredmetnim temama.Danas postoje mnogi računalom upravljani uređaji, postrojenja i proizvodni postupci, pa će učenici u okviru ovog predmeta steći osnovna saznanja o tim mogućnostima, kako bi u budućnosti mogli poboljšati kvalitetu života u svojoj užoj i široj zajednici.

ODGOJNO – OBRAZOVNI CILJEVI PODRUČJA

Učenici će: biti osposobljeni za uporabu računala, informacijske i komunikacijske tehnologije u

učenju radu i svakodnevnom životu razviti algoritamski način razmišljanja, steći vještine i sposobnosti primjene računala

kod rješavanja problema iz različitih područja primjene razviti sposobnost tehničkog i informatičkog sporazumijevanja, te uporabe tehničke i

informatičke dokumentacije steći naviku korištenja interneta kao sredstva za svakodnevnu komunikaciju i

informiranje učinkovito primjenjivati tehnologiju steći čvrste temelje za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja

METODE I OBLICI RADA

Da bi se ostvarili zadani odgojno obrazovni ciljevi potrebno je uz klasične metode (usmenog izlaganja, razgovora, demonstracije) primjenjivati sljedeće metode, oblike i načine rada: istraživačka nastava, nastava temeljena na učenikovom iskustvu, multimedijskanastava, individualizirani pristup učeniku, interdisciplinarni pristup, tj. povezivanjeprogramskih sadržaja prema načelima međupredmetne povezanosti, problemsko učenje,učenje u parovima, individualan rad i slično.

Page 50: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

SADRŽAJ PREDMETA PO RAZREDIMA

1. razred: Osnove informatike Strojna i programska oprema računala Osnove rada s računalom Obrada teksta Proračunske tablice računalne mreže i Internet Izrada prezentacije

2. razred: Baze podataka Uvod u programiranje Programski jezik C

o Naredbe za grananjeo Naredbe za ponavljanje (programske petlje)

3. razred: Programski jezik C

Funkcije Polja (nizovi) Pokazivači Strukture Datoteke

OČEKIVANA UČENIČKA POSTIGNUĆA

1. Osnove informatikeUčenici će:

nabrojati i opisati osnovne dijelove PC-a i njihovu ulogu u njegovom radu priključiti, spojiti i pustiti u rad osnovnu konfiguraciju PC-a pretvarati brojeve iz jednog brojevnog sustava u drugi računati s brojevima u binarnom zapisu zapisati prikaz broja ili znaka u računalu prema IEEE standardu nabrojati i razlikovati osnovne logičke operacije odrediti prijenosnu funkciju složenijeg logičkog sklopa

2. Strojna i programska oprema računalaUčenici će:

prepoznati da su komponente računala sastavljene od digitalnih mikroelektroničkih sklopova

vrednovati svojstva računala međusobno ih uspoređujući (brzina rada procesora, broj i duljina registara, veličina memorije, kapacitet diskova, brzina prijenosa između pojedinih dijelova računala …)

ocijeniti potrebnu količinu memorijskog prostora za smještaj multimedijskih sadržaja

Page 51: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

razlikovati vrste programske opreme

3. Osnove rada s računalomUčenici će:

savladati osnove rada u operacijskom sustavu Windows XP naučiti koristiti mape i datoteke naučiti osnovne operacije s uređajima za pohranu podataka

4. Obrada tekstaUčenici će:

upotrebljavati program MS Word za pisanje teksta, te koristiti tipkovnicu i miš u pripremi teksta

oblikovati orijentaciju i izgled stranice mijenjanjem margina i dodavanjem zaglavlja i podnožja

pisati tekst raspoređen u više stupaca s umetanjem crteža i tablica pohraniti tekst u datoteku i otvoriti već pohranjeni tekst u datoteku

5. Proračunske tablice i baze podatakaUčenici će:

savladati oblikovanje tablice upotrebljavati prikladne tipove podataka obavljati tablično izračunavanje koristeći formule i gotove funkcije izraditi grafove na osnovu tabličnih podataka shvatiti strukturu relacijske baze podataka samostalno kreirati jednostavnu bazu podataka i izraditi je u programu MS

Access

6. Izrada prezentacijeUčenici će:

koristiti program MS Power Point za izradu slajdova s tekstom i slikama dodavati animacijske efekte na slajdove dodavati hiperveze na slajdove pripremiti i izvesti prezentaciju

7. ProgramiranjeUčenici će:

koristiti osnovne programske strukture sekvence, grananja i ponavljanja kod izrade vlastitih programa

koristiti složene tipove podataka (nizove i strukture) naučiti prednost korištenja pokazivača u radu s varijablama naučiti se strukturirati program pisanjem funkcija naučiti osnovne operacije s datotekama

PRAĆENJE, PROVJERAVANJE I OCJENJIVANJE UČENIKA

Page 52: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

Učenici će u svakom polugodištu dobiti najmanje dvije ocjene iz sljedećih elemenata praćenja i ocjenjivanja:

1. usvojenost i razumijevanje sadržaja2. primjena znanja3. aktivnost

Element Usvojenost i razumijevanje sadržaja oblikuje se ocjenama koje proizlaze iz usmenog i pismenog provjeravanja znanja. U određenim slučajevima, smjernica mogu biti i provedene više minutne provjere znanja uz mogućnost da učenik nadopuni svoja znanja usmenim propitivanjem.

Element Primjena znanja oblikuje se ocjenama postignutim na vježbama. Učenik će samostalno na računalu trebati izvršiti postavljene zadatke, a vrednovat će se kvaliteta uratka, samostalnost i brzina.

Element Aktivnost (rad na satu, seminarski rad, domaći rad i slično) osmišljava svaki nastavnik ovisno o mogućnostima i sposobnostima učenika s kojima radi vodeći pri tome računa da bude u što većoj mjeri element motivacije na rad.

MJERILA OCJENJIVANJA:

dovoljan (2): Učenik poznaje dijelove PC-a, osnovni princip rada računala i ulazno- izlaznih

jedinica bez ulaženja u bit njihova ustrojstva i razumijevanje rada. Prilikom rada na računalu čini pogreške koje uspijeva ispraviti uz pomoć. Ponašanje učenika je nesigurno. Prihvaća pravila, čini greške koje tek nakon upozorenja ispravlja.

Učenik često traži pomoć nastavnika i drugih učenika. Sporo savladava sadržaje. Poznaje sintaksu višeg programskog jezika. Uz pomoć nastavnika može slijediti tok već napisanog programa, ili sastaviti najjednostavniji program za određenu nastavnu cjelinu. Ponašanjem ne remeti radnu disciplinu. Na vježbama izvršava zadatke.

dobar (3) Učenik s razumijevanjem opisuje dijelove osobnog računala, rad računala i ulazno –

izlaznih jedinica. Sam obavlja vježbu za računalom uz pomoć naputaka. Ponašanje učenika je prihvatljivo. Prihvaća pravila, čini manje pogreške koje sam ispravlja.

Uz manju pomoć nastavnika analizira i rješava već opisane primjere i probleme vezane uz odgovarajući zadatak. Ponašanjem ne remeti radnu disciplinu.

vrlo dobar (4) Učenik samostalno rukuje računalom. Poznaje obrađeno gradivo i logički ga povezuje,

ali ga kreativno ne primjenjuje. U poznatim problemima samostalno i točno analizira i rješava zadatke pomoću VPJ. Aktivno sudjeluje u radu tokom cijele godine.

odličan (5) Učenik je brz i samostalan u radu na računalu. Uspijeva bez pomoći profesora obaviti

vježbe. Proširuje svoje znanje o računalima koristeći stručnu literaturu i časopise. Može svoje razredne kolege upoznati sa svojim novim saznanjima. Ponašanje učenika

Page 53: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

je pohvalno. Prihvaća pravila, ne griješi i samoinicijativno pomaže kolegama iz razreda.

Točno, temeljito i opširno obrazlaže značenje naredbi i funkcija VPJ. S lakoćom rješava postavljene zadatke. Stečeno znanje kreativno primjenjuje. Aktivno sudjeluje kod stjecanja novih saznanja iz VPJ.

Page 54: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

PREDMETNI KURIKULUMZA SKUPINU PREDMETA MEHANIKA FLUIDA

(Hidrauličko-pneumatička skupina predmeta)

Nastavni predmeti :

- Hidraulika i pneumatika- Hidraulika- Pneumatika- Hidraulički i pneumatički sustavi

Izradio: Prof. Nađan Dumanić dipl. ing.

Osobine predmeta

Page 55: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

Hidraulika , pneumatika i sustavi koje navedene discipline podržavaju su sastavni dio svih modernih , automatskih, upravljačkih i regulacijskih sustava bez kojih je nezamisliva današnja i buduća industrija i svijet općenito. Nepoznavanje istih dovodi do tehničke površnosti.

Korelacija s drugim predmetima

Hidraulika i pneumatika su integrirane u sve predmetne sadržaje vezane za mehatroniku, elektrostrojarstvo , robotiku i automatske industrijske procese.

Cilj, svrha i odgojno obrazovni ciljevi predmeta

Ušenici trebaju steći znanja o hidrauličkim i pneumatskim sustavima i razviti sposobnosti i vještine konstruiranja, programiranja , reprogramiranja, održavanja i popravke istih.-ovladati osnovnim teorijskim znanjima o načelima djelovanja i izvedbama-ovladati općim principima primjene elemenata u sustavima- ovladati osnovnim pravilima analize i sinteze sustsva-ovladati analitičkom podrškom za prezentaciju i provjeru sustava- ovladati grafičkom analizom problema na računalu u propisanom programskom paketu- ovladati radom na didaktičkoj opremi i povezati sa radom u stvarnosti- ovladati simulacijom rada pojedinih problema-ovladati tehničko-tehnološkom dokumentacijom vezanom za pojedini zadatak, kao i za skupinu zadataka-ovladati održavanjem i popravkom sustava uz štovanje ekoloških normi- ovladati sposobnostima za samostalno stručno usavršavanje- naviknuti se na poštivanje pravila i redosljeda odvijanja procesa u sustavima- naviknuti se na samoučenje, te redovito praĆenje literature, weba i publikacija proizvođača- naviknuti se i stalno razvijati pozitivan stav prema napredovanju, timskom radu i komunikaciji

Metode poučavanja

Pri radu i one stvari koje traže frontalnu prezentaciju treba izvesti kroz dijalog i kreativno samozaključivanje. Maksimalno inzistirati na individualnom radu putem analize problema , simulacije istog i na kraju stvarnim spajanjem na didaktičkoj ploči s elementima kakvi se koriste u praksi.Kod učenika razviti natjecateljski duh za usporedbu znanja s učenicima matične škole i ostalim školama u Hrvatskoj.

Pokazatelji ostvarenosti ciljeva

-rezultati na državnoj maturi - rezultati na školskom i državnom natjecanju- povratne informacije sa fakulteta i iz privr

Page 56: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

PREDMETNI KURIKULUM

Za nastavne predmete:

1. TEHNIČKI MATERIJALI2. TEHNIČKO CRTANJE I NACRTNA GEOMETRIJA3. RAČUNALOM UPRAVLJANI NUMERIČKI STROJEVI4. Praktična nastava: NUMERIČKI UPRAVLJANI ALATNI STROJEVI5. VOĐENJE PROCESA RAČUNALOM6. KONTROLA I MJERENJE7. KONTROLA KVALITETE8. TEHNOLOŠKE OPERACIJE I PROCESI

Izradio: Prof. BARIŠA PETRIĆ dipl.ing.

1. TEHNIČKI MATERIJALI

Page 57: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

Odgojno obrazovni ciljevi i zadaće programa:

-osposobiti učenike za pravilan izbor i primjenu pojedinih materijala u konstrukcijama i alatima.- osposobiti učenike za samostalno korištenje kataloga i tehničke literature- upoznat učenike sa svojstvima, te standardnim označavanjem pojedinih tehničkih materijala - upoznati učenike sa utjecajem pojedinih tehničkih materijala na ekologiju, te načinima zbrinjavanja otpada i zaštite okoliša- osposobiti učenike da samostalno izaberu metode ispitivanja tehničkih materijala ovisno o traženim svojstvima.

2. TEHNIČKO CRTANJE I NACRTNA GEOMETRIJA

Odgojno obrazovni ciljevi i zadaće programa:

- osposobiti učenika za grafičko komuniciranje u strojarskoj praksi- osposobiti učenika da samostalno može čitati i izraditi tehnički crtež na osnovu

postojećih standarda- osposobiti učenika da uz podršku programa na računalu samostalno može izraditi crtež- razviti kod učenika smisao za preciznost, urednost i estetski izgled- shvatiti značenje grafičkog izražavanja kao načina međusobnog sporazumijevanja u

tehnici

3. RAČUNALOM UPRAVLJANI NUMERIČKI STROJEVI

Odgojno obrazovni ciljevi i zadaće programa:

- upoznati učenika sa glavnim sklopovima numerički upravljanih alatnih strojeva- naučiti učenika razlikovati NUAS prema izvedbi i namjeni- naučiti učenika mogućnostima manipulacije i transporta alata i obradaka- upoznati učenika sa načinom rada obradnih sustava

4. Praktična nastava: NUMERIČKI UPRAVLJANI ALATNI STROJEVI

Page 58: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

Odgojno obrazovni ciljevi i zadaće programa:

- osposobiti učenike da samostalno na osnovu definiranog radioničkog crteža mogu programirati i izraditi dio na CNC stroju

- osposobiti učenika da izradi dio na stroju koristeći se CAD/CAM programskim rješenjima

5. VOĐENJE PROCESA RAČUNALOM

Odgojno obrazovni ciljevi i zadaće programa:

- upoznavanje sa organizacijom rada i ulogom računala u vođenju procesa- kroz praktičan zadatak učenik se mora osposobiti da samostalno uz podršku računala

rješava tehničke probleme iz područja CAD,CAP,CAM i CAE- osposobiti učenika da projektirani proces simulira na računalu- osposobiti učenike da samostalno programira CNC stroj- upoznati učenika sa ulogom robota u fleksibilnim linijama- upoznati učenika sa obradom logičkih i matematičkih funkcija i operacija

6. KONTROLA I MJERENJE

Odgojno obrazovni ciljevi i zadaće programa:

- upoznavanje učenika sa sustavom ISO 9000- upoznati učenika sa pojmovima i metodama kvalitete te nadzorom proizvodnih

procesa- upoznati učenika sa značajem i ulogom kvalitete u životu čovjeka, te njeno mjesto u

gospodarstvu- Upoznati učenike sa principima i teorijom mjerenja- Osposobiti učenika da kroz praktično mjerenje dimenzija, oblika i površina na izratku

uoči pogreške pri mjerenju i koje su njihove posljedice- Razvijati kod učenika osobina važnih prilikom mjerenja: preciznost, točnost, urednost

i odgovornost

7. KONTROLA KVALITETE

Page 59: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

Odgojno obrazovni ciljevi i zadaće programa:

- upoznati učenika sa metodama kvalitete te nadzorom proizvoda i tehnoloških procesa- upoznati učenike sa sustavom ISO9000- upoznati učenike sa organizacijom kontrole kvalitete u proizvodnji- upoznati učenike sa troškovima kontrole kvalitete

8.TEHNOLOŠKE OPERACIJE I PROCESI

Odgojno obrazovni ciljevi i zadaće programa:

- upoznati učenika sa osnovnim pojmovima u tehnološkim operacijama prerade tvari i energija u industriji

- osposobiti učenika da kroz praktičan zadatak projektira tehnološki proces po operacijama i zahvatima

- osposobiti učenika da uz podršku računala samostalno projektira tehnološki proces prerade materijala

- razvijati kod učenika važnost primjene računala za automatizaciju tehnoloških operacija i procesa

Napomena:

Stjecanje temeljnih, a posebno stručnih kompetencija traži promjene metoda i oblika rada u nastavi strukovnih škola. Praktični dio nastave za gore navedene nastavne predmete u sljedećoj školskoj godini odvija se s cijelim razredom (osim za predmet „Tehnički materijali“, gdje se praktični dio nastave izvodi u dvije grupe). Takav oblik rada, tzv. „ex katedra“ nastava, neće osigurati kreativan rad pojedinca i stjecanje traženih kompetencija učenika koje se zahtijevaju Nacionalnim okvirnim kurikulumom. Kompetencije svakog pojedinca, kao cilj koji je postavljen u HOK-u, može se postići isključivo radom u parovima i manjim grupama učenika te kroz projektnu nastavu, uz individualni pristup i potrebnu opremu.

Page 60: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

OKVIRNI PROGRAM ZA DOPUNSKU NASTAVU IZ STROJARSKE SKUPINE PREDMETA

Program izradio: Zlatko Žure, dipl. ing.Razred: 3.A 4.APlanirani broj učenika: 15Planirani broj sati tjedno: 1

AKTIVNOST Oblikovanje računalom_ AutoCAD/CATIA

CILJEVI Ostvariti visok nivo sposobnosti izgradnje modela, sastavljanja sklopova i proizvodnje nacrtne dokumentacije uparabom suvremenog alata za CAD modeliranje, kao i priprema za natjecanje u srednjem školstvu iz navedenog područja.Sposobnost objašnjavanja temeljnih pojmova i načela konstruiranja utemeljenog na značajkama, parametarskom modeliranju i sustava modeliranja čvrstim tijelima.

ZADACI -izrada kompletne tehničke dokumentacije-razviti sposobnost grafičkog prikazivanja predmeta u ravnini i prostoru pomoču računala-primjenjivati stečena znanja iz predmeta elemenata strojeva i tehničkog crtanja-brzina i racionalnost u radu-razvijanje samostalnog rada i rada u timu-kreativnost-smisao za analizu i sintezu

NAMJENA - omogučiti veći nivo znanja darovitim učenicima- osposobiti učenike za samostalan rad kako bi nakon školovanja bili sposobni za izradu praktičnih zadataka

NOSITELJ Zlatko Žure, dipl. ing. planira odvijanje nastave i surađuje s drugim nastavnicima. Učenici sudjeluju u planiranju aktivnosti, te daju prijedloge i inicijative.

NAČIN REALIZACIJE

Predavanja i vježbe izvode se u praktikumu za nastavu strojarstva-labaratoriju za CAD/CAM. Učionica mora omogučavati samostalan rad jednog učenika na računalu.

VREMENIK Rujan 2010.-lipanj 2011.

TROŠKOVNIK Potrošni materijal: - boja za plotter i printer cca 500kn - papir za plotter i printer cca100kn

VREDNOVANJE Poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se izradom složenijih praktičnih radova na računalu koji če obuhvatiti više različitih tema programskog sustava AutoCAD/CATIA.

Page 61: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

OKVIRNI PROGRAM ZA DOPUNSKU NASTAVU IZ PRAKTIČNE NASTAVE

Program izradio: Zlatko Žure, dipl. ing.Razred: 1-3Planirani broj učenika: 10Planirani broj sati tjedno: 1

CILJEVI : Podići razinu praktičnih znanja koja učeniku mogu pomoći u daljnjem školovanju ili radu.Upoznavanje s obilježjima niza različitih postupaka temeljenim na oblikovanju izradaka odvajanjem čestica, kao i sa strojevima na kojima se obrade odvijaju, te postupaka temeljenim na oblikovanju izradaka bez skidanja strugotine i postupcima zavarivanja.Ostvariti visok nivo teorijskih i praktičnih znanja potrebnih za mjerenja oblika i izmjera.

ZADACI :-praktično primjenjivati karakteristične postupke obrade metala u izradi određenog zadatka-upoznati principe rada, alata i strojeva s tehničko-tehnološkog stajališta-primjeniti postupke ručne obrade, obrade plastičnom deformacijom, ljevanjem spajanjem-funkcionalno povezivanje različitih sklopova u cjelinu prema zadanoj shemi-termička obrada i površinska zaštita-spoznati utjecaj greške mjerenja i dopuštena odstupanja-razviti osjećaj za točnost i urednost-brzina i racionalnost u radu-razvijanje samostalnog rada i rada u timu-kreativnost

NAMJENA :Osposobiti učenike za samostalan rad, odlučivanj i preuzimanje odgovornosti, te stjecanje praktičnih znanja kroz izvođenje vježbi iz praktične nastave, a koja nisu obuhvaćena redovnom nastavom.

NOSITELJI: prof.Vuković Ivo; prof.Ogrebić Ivica

NAČIN REALIZACIJE: Nastavu ovog predmeta optimalno je izvoditi u specializiranoj radionici koja omogučava samostalan rad učenika.

TROŠKOVNIK:- potrošni materijal acc 2000kn- amortizacija strojeva i održavanje acc 500kn

VREMENIK: Rujan 2010.-lipanj 2011.

VREDNOVANJE: Provjera usvojenosti znanja je praktičan rad na pojedinom radnom mjestu.

Page 62: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

PROJEKTNA NASTAVA IZ CNC TEHNOLOGIJA:

Izradila: Vesna Vukasović, dipl. ing.

AKTIVNOSTI CNC-TEHNOLOGIJE

Ciljevi aktivnostiOstvariti visok nivo vještina u praktičnoj primjeni nastavnih sadržaja predmeta strojarske grupe kroz izradu na školskim CNC strojevima.

ZadaciCAD/CAM_Izrada kompletne tehničke i tehnološke dokumentacije.Izrada sklopa na CNC strojevima.

Namjena aktivnosti

Osposobiti učenike za samostalan rad organizaciju poslova, odlučivanje i preuzimanje odgovornosti pri izradi tehničko-tehnološke dokumentacije i izradi dijelova na CNC strojevima kako bi nakon školovanja bili sposobni nositelji ovih poslova u privredi.

Nositelji aktivnosti

Vesna Vukasović, dipl. ing. planira izradu projektnog rada i koordinira aktivnosti,surađuje s drugim nastavnicima, vodi učenike na smotre radova. Učenici sudjeluju u planiranju aktivnosti i vremenika, daju prijedloge i inicijative, ostvaruju suradnju s kolegama iz drugih škola, savjesno izvršavaju sve dobivene zadaće.

Vremenik aktivnostiNastava se odvija svaki drugi tjedan po dva školska sata prema dogovoru s učenicima, a sukladno rasporedu sati

TroškovnikPotrošni materijal 1500kn.Amortizacija strojeva i računalne opreme, održavanje 1000kn.

Način vrednovanja

Komunikacija s učenicima,analiza rezultata, praćenje i bilježenje aktivnosti, zalaganja i postignuća.Prezentacije putem: smotre projektnih radova, interneta, susreta s profesorima na FESB-u, privrednicima u regiji

AKTIVNOSTI CNC-TEHNOLOGIJE

Ciljevi aktivnostiOstvariti visok nivo vještina u praktičnoj primjeni nastavnih sadržaja predmeta strojarske grupe kroz izradu na školskim CNC strojevima.

ZadaciCAD/CAM_Izrada kompletne tehničke i tehnološke dokumentacije.Izrada sklopa na CNC strojevima.

Namjena aktivnosti

Osposobiti učenike za samostalan rad organizaciju poslova, odlučivanje i preuzimanje odgovornosti pri izradi tehničko-tehnološke dokumentacije i izradi dijelova na CNC strojevima kako bi nakon školovanja bili sposobni nositelji ovih poslova u privredi.

Nositelji aktivnosti

Vesna Vukasović, dipl. ing. planira izradu projektnog rada i koordinira aktivnosti,surađuje s drugim nastavnicima, vodi učenike na smotre radova. Učenici sudjeluju u planiranju aktivnosti i vremenika, daju prijedloge i inicijative, ostvaruju suradnju s kolegama iz drugih škola, savjesno izvršavaju sve dobivene zadaće.

Vremenik aktivnostiNastava se odvija svaki drugi tjedan po dva školska sata prema dogovoru s učenicima, a sukladno rasporedu sati

TroškovnikPotrošni materijal 1500kn.Amortizacija strojeva i računalne opreme, održavanje 1000kn.

Način vrednovanja

Komunikacija s učenicima,analiza rezultata, praćenje i bilježenje aktivnosti, zalaganja i postignuća.Prezentacije putem: smotre projektnih radova, interneta, susreta s profesorima na FESB-u, privrednicima u regiji

Page 63: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

PROJEKTNA NASTAVA: ENERGETSKI KUTAKIzradila: Vesna Vukasović, dipl. ing.

Potpisivanjem pisma namjere s Programom Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) Tehnička škola u Splitu organizacijski se uključila u izvedbu kutka energetske efikasnosti (EE kutak) u prostorijama škole , a sve u sklopu provedenih aktivnosti na UNDP-ovom projektu ustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama Republike Hrvatske (Pojekt SGE). SGE projekt je komponenta većeg projekta Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj. Projekt SGE već više od tri godine uspješno provode Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (MINGORP) i Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u Hrvatskoj i Fonda za zaštitu i okoliš (GEF).

AKTIVNOSTIIV. ENERGETSKI KUTAK

Ciljevi aktivnosti

Primjena modela sustavnog gospodarenja energijom, strateškog planiranja energetike i održivog upravljanja energetskim resursima na lokalnoj i regionalnoj razini.

Zadaci

Trajna edukacija građanstva gdje bi građani besplatno mogli dobiti informacije vezane za energetsku učunkovitost, a sve na demonstracijskim primjercima energetski učinkovitih tehnologija i materijala koji će biti izloženi u energetskom kutku škole.

Namjena aktivnostiSmanjenje potrošnje energenata, a time i smanjenje emisije štetnih plinova u atmosferu, čime se postiže razvoj novih djelatnosti i poduzetništva.

Nositelji aktivnosti

Marin Tvrdić,dipl. ing. i Vesna Vukasović, dipl. ing. planiraju i koordiniraju aktivnosti radova EE kutka. Učenici sudjeluju u planiranju aktivnosti i vremenika, daju prijedloge i inicijative, savjesno izvršavaju sve dobivene zadaće.

Vremenik aktivnostiPredviđen je po jedan sat tjedno tijekom godine

Troškovnik

Svu opremu, tj. Energetski učinkovite tehnologije i materijale unutar EE kutka osigurava UNDP, međutim troškove izvedbe EE kutka pokriva Tehnička škola Split.

Način vrednovanja

Komunikacija s građanstvom, analiza rezultata, praćenje i bilježenje aktivnosti, zalaganja i postignuća.

Page 64: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

DODATNA NASTAVA IZ TEHNIČKE MEHANIKE:

Izradila: Vesna Vukasović, dipl. ing.

Page 65: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

STRUČNI POSJET PODUZEĆIMA „ CEMEX“ I „ ADRIA CINK_ TRANSPORT“

AKTIVNOSTI TEHNIČKA MEHANIKA

Ciljevi aktivnostiOstvariti visok nivo vještina u praktičnoj primjeni nastavnih sadržaja predmeta Tehnička mehanika.

ZadaciObrada složenijih zadataka i teorijskih sadržaja iz nastavnih cjelina statike i čvrstoće materijala.

Namjena aktivnostiRazvijanje težnji nadarenih učenika za napredovanjem i afirmacijom kroz rad i natjecanja.

Nositelji aktivnosti

Vesna Vukasović, dipl. ing. planira odvijanje nastave i koordinira aktivnosti,surađuje s drugim nastavnicima, vodi učenike na natjecanja. Učenici sudjeluju u planiranju aktivnosti i vremenika, daju prijedloge i inicijative, ostvaruju suradnju s kolegama iz drugih škola, savjesno izvršavaju sve dobivene zadaće.

Vremenik aktivnostiNastava se odvija svaki drugi tjedan po dva školska sata prema dogovoru s učenicima, a sukladno rasporedu sati

Troškovnik -------------------------------------------------

Način vrednovanja

Analiza rezultata, praćenje i bilježenje aktivnosti, zalaganja i postignuća.

Page 66: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

Izradila: Vesna Vukasović, dipl. ing.Posjet se realizira s učenicima 4.D1 razreda a odnosi se na nastavni predmet Strojevi i uređaji.

AKTIVNOSTI STROJEVI I UREĐAJI

Ciljevi aktivnostiOstvariti visok nivo vještina u praktičnoj primjeni nastavnih sadržaja predmeta Strojevi i uređaji.

ZadaciSpoznati način rada, karakteristike, osnovne dijelove i sklopove, održavanje strojeva i uređaja koji se koriste u posjećenim poduzećima.

Namjena aktivnostiPovezivanje nastavnih sadržaja sa praksom u svrhu što boljeg razumjevanja i primjene stečenog znanja.

Nositelji aktivnosti

Vesna Vukasović, dipl. ing. planira odvijanje nastave i koordinira stručni posjet, surađuje s drugim nastavnicima, vodi učenike . Učenici sudjeluju u planiranju aktivnosti i vremenika, daju prijedloge i inicijative, ostvaruju suradnju s kolegama iz drugih škola, savjesno izvršavaju sve dobivene zadaće i pridržavaju se svih pravila i zaštita na radu.

Vremenik aktivnostiPrema operativnom planu i programu na početku prosinca i krajem ožujka.

Troškovnik -------------------------------------------------

Način vrednovanja

Analiza rezultata kroz stupanj usvojenosti sadržaja, praćenje i bilježenje aktivnosti, zalaganja i postignuća.

Page 67: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

ŠKOLSKI KURIKULUM

PREDMETI:

-TEHNIČKO CRTANJE -STROJARSKE KONSTRUKCIJE

-TEHNIČKA MEHANIKA

Izradila: Marija Milković,dipl.ing.

Page 68: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

TEHNIČKO CRTANJE

Učenjem tehničkog crtanja učenici usvajaju osnovna znanja o : - standardizaciji i njenoj važnosti za razumjevanje tehničke dokumentacije - osnovama nacrtne geometrije - osnovne metode geometrijskog konstruiranja - razvijaju sposobnosti predočavanja realnih elemenata strojeva i djelova te njihovo prenošenje na računalu bilo u ravnini kao projekcije ili prostorno s ciljem da steknu temelje za samostalno konstruiranje složenijih dijelova i konstrukcija u budućem školovanju i praksi

STROJARSKE KONSTRUKCIJE

Kroz predmet strojarske konstrukcije učenici moraju povezati sva stečena znanja iz predmeta strojarske struke kako bi smostalno mogli :

- proračunati jednostavnije mehanizme, sklopove i djelove konstrukcija- izvršiti njihovo konstruiranje na osnovu proračuna - upotrebom računalnih programa AutoCAD-a ili CATIA napraviti potpunu

tehničku dokumentaciju kojom bi se u stvarnim uvjetima rada moglo ići u proizvodnju

TEHNIČKA MEHANIKA

Predmetom tehnička mehanika učenici usvajaju temeljna znanja i zakone iz područja - statike

- nauke o čvrstoći materijala- dinamike

- kinematike s ciljem da razumiju kako se ponašaju materijali koji se koriste u strojarstvu u realnim uvjetima i određenim opterećenjima, kako dimenzionirati određene elemente a da ne dođe do njihove deformacije, kako ostvariti statičku stabilnost djelova konstrukcija te znati kako sile utječu i koje vrste gibanja uzrokuju.

Page 69: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

Predmetni kurikulum-strojarstvoEstera Vidovic

Tehnička mehanika

Brojni tehnički predmeti temelje se na poznavanju mehanike zato je bitno poznavanje osnovnih zakonitosti tehničke mehanike ovisno o području koje se proučava. Kroz različite godine učenja ovisno o usmjerenju uči se:-statika-nauka o čvrstoći-kinematika i dinamikaCilj: Dobivanje potrebnih znanja o zakonitostima mehanika koja su im nužna za razumjevanje i rješavanje određenih tehničkih zadataka ili za produbljivanje i proširenje znanja iz pojedinih područja mehanike.-primjena stečenih znanja na predmetima struke-navikavati se na uporabu literature pri rješavanju tehničkih problema-kroz praktično rješavanje zadataka uvidjeti važnost određenih zakona u tehničkoj praksi-navikavati se na preciznost, urednost i sustavnost-izgrađivati tehnički način razmišljanja i logičkog zaključivanja-razvijati radne navike i kulturu rada, pozitivan stav prema okolini te sposobnost kako individualnog tako i timskog rada

Metode rada

-usmeno izlaganje, razgovor, diskusija, demonstracija-grupni rad-individualni rad

Pokazatelji ostvarenosti cilja:-analiza očekivanja i ostvarenja-zadovoljstvo učenika-individualno praćenje uspješnosti usvajanju određenih znanja i vještina-natjecanja

Elementi strojevaFinomehanički elementiSklopovi i mehanizmi

-elementi strojeva obuhvaćaju elemente za spajanje te elemente za kružno gibanje i prijenos snage-finomehanički elementi i konstrukcije obuhvaćaju:finomehaničke prigone, otpornike, uklopnike, regulatore, logičke sklopove. finomehaničke spojeve-sklopovi i mehanizmi treće godine obuhvaćaju također finomehaničke prigone, otpornike, uklopnike, logičke sklopoveCilj:-usvajanje temeljnih znanja o elementima strojeva odnosno finomehaničkim elementima koja će se moći primjenjivati u tehničkoj praksi ili ih proširivati i produbljivati na višim stupnjevima obrazovanja-uočavati funkcionalnu međuovisnost različitih elemenata u različitim uređajima

Page 70: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

-naučiti se koristiti tehničkom literaturom, dijagramima, tablicama, standardima-razvijati točnost, preciznost, urednost pri proračunu i konstrukciji-izgrađivati tehnički način razmišljanja i logičkog zaključivanja-primjenjivati stečena znanja iz ostalih predmeta struke i prirodnih znanosti-usvojiti osnovne pojmove o tehnologičnosti konstrukcija kako bi se izabrali odgovarajući materijali i oblici koji će se moći brzo i jeftino proizvoditi-razvijatii osjećaj estetskog oblikovanja-razvijati radne navike i kulturu rada, pozitivan stav prema okolini te sposobnosti kako individualnog tako i timskog rada

Metode rada

-usmeno izlaganje, razgovor, diskusija, demonstracija-grupni rad-individualni rad

Pokazatelji ostvarenosti cilja:-analiza očekivanja i ostvarenja-zadovoljstvo učenika-individualno praćenje uspješnosti usvajanju određenih znanja i vještina-natjecanja

KURIKULUM IZ PODRUČJA STROJARSTVA

Page 71: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

Ciljevi:

a) Mjerenja u finomehanici :osposobljavanje učenika za upoarbu osnovnih i izvedenih mjernih jedinica,osnovnih mjerenja fizikalnih veličina i metoda obrade podataka

b) Oprema broda :upoznavanje učenika sa definicijom,podjelom i vrstama opreme broda,razvijanje sposobnosti odabira prema postavljenim projektnim zahtjevima i standardima

c) Održavanje strojeva i uređaja :spoznaja važnosti primjerenog održavanja strojeva i opreme,te stanja uporabivosti i potrebe odgovornosti i savjesnosti u radu

d) Upravljanje i regulacija :upoznavanje osnovnih zakonitosti regulacije i upravljanja,te njihove primjene,elemenata susutava

e) Finomehanika: usvajanje znanja o izvedbama i primjeni finomehaničkih elemenata i sklopova potrebnih u rješavanju tehničkih problema iz djelokruga rada tehničara za mehatroniku

f) Izborna nastava (Održavanje strojeva i uređaja): spoznaja važnosti primjerenog održavanja,te ovladavanje znanjima o održavanju

g) Izborna nasatva (Finomehanički elementi i konstruiranje): usvajanje znanja o izvedbama i primjeni finomehaničkih elemenata za konstruiranje

h) Praktična nastava (Tehnologija obrade i sastavljanja): stjecanje znanja,vještina i navika zaštite n aradu,organizacije,obrade i sastavljanja u poslovima računalnog tehničara za strojarstvo

Namjena: Priprema učenika za izabrana zanimanja tj.tržište ili proizvodnju,zadovoljenje potreba zanimanja,te samostalnog predstavljanja učenika

Nositelj programa:Ivana Barać dipl.ing.

Način realizacije: Izvedbom nastavnog plana i programa,nastavom

Vremenik: Tijekom nastavne godine.

Troškovnik: ----

Način vrednovanja: vrednuje se koliki je učinak u smislu edukacije učenika postignut pri objavi postignuća učenika i profesora

KURIKULUM IZ PODRUČJA STROJARSTVA

Page 72: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

Napomena:Ciljevi i zadaci iz operativnog plana i programa

Tehničko crtanje i nacrtna geometrija

- osposobiti učenike za grafičko prikazivanje dijelova uređaja i postrojenja u svrhu izrade i montaže,kao i za sudjelovanje na razradi tehničko-tehnološke dokumentacije uz primjenu računala

- ovladavanje znanjem osnova nacrtne geometrije i prostornog predočavanja uz primjenu standarda tehničkog crtanja

Hidraulički i pneumatski strojevi i uređaji- stjecanje znanja o temeljnim zakonitostima hidraulike i pneumatike i njihovoj

primjeni kod pretvorbe mehaničke energije u g+hidrauličnim strojevima,hidroenergetskim uređajima,kompresorima i ventilatorima

- upoznati vrste,način rada,konstrukciju hidrauličnih i pneumatskih strojeva i uređaja,koa i prpračun njihove snage

Hidraulika i pneumatika- upoznavanje temeljnih zakonitosti,te njihova primjena u pretvorbi,prijenosu i

upravljanju energijom- ovladati stručno-teorijskim znanjima o

pretvornicima,prijenosnicima,spremnicima,pogonima i uređajima z aupravljanje u hidraulici i pneumatici

Strojevi i uređaji- upoznati konstrukciju strojeva,funkciju dijelova,rukovanje,montažu i

održavanje pumpi,kompresora i ventilatora,koa i specijalnih strojeva u prehrambenoj,kemijskoj i drugij procesnoj industriji

Brodski strojevi i uređaji- upoznavanje dijelovanja brodskih strojeva i uređaja i stjecanje uvida u njihove

karakteristike kako bi učenici lakše shvaćali detalje u brodkoj konstrukciji koje diktiraju strojevi i njihova oprema

- upoznativrste glavnih i pomoćnih strojeva i uređaja,pripadne cjevovode,kao i znanja o osovinskom vodu injihove zahtjeve kod konstrukcije broda

Finomehanički elementi i konstruiranje- usvajanje znanja i spoznaja o izvedbama i primjeni finomehaničkih

elemenata,sklopova potrebnih pri konstruiranju,proizvodnji,održavanju i primjeni suvremenih uređaja,aparata i strojeva

- naučiti vrste,izvedbe,materijale,izrade i namjenu finomehaničkih dijelova

Izradio:Ivica Gizdić,dipl.ing.

Page 73: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

ŠKOLSKI KURIKULUM

Za predmete elektrotehničke skupine:

Mjerenja u elektrotehnici, Elektronički sklopovi, Radioničke vježbe, Upravljanje i regulacija.

Izradio :dipl.ing. Vicko Marušić

Mjerenja u elektrotehnici

Cilj, odnosno svrha učenja predmeta je upoznati učenike sa različitim vrstama mjernih instrumenata, njihovom građom, principom rada, rukovanjem s njima.Osposobiti učenike za rukovanje s najčešćim instrumentima u svrhu samostalnosti u radu, stjecanja novih znanja i sposobnosti za buduće samoučenje .Razvijati kod učenika logičko razmišljanje, Samostalnost, sposobnost za samoobrazovanje i daljnje stručno usavršavanje.

Elektronički sklopovi

Cilj, odnosno svrha učenja predmeta je osposobljavanje učenika za samostalno i uspješno povezivanje gradiva različitih stručnih predmeta, upoznavanje fizikalne osnove, građe, rada i karakteristike elektroničkih komponenti, analognih i impulsnih sklopova, što će učenicima koristiti u radu na održavanju raznih uređaja, daljnjem stručnom usavršavanju, praćenju i korištenju stručne literature i dokumentacije proizvođaća komponenata i uređaja.Učenici moraju spoznati da je današnje informacijsko razdoblje, koje je započelo izgradnjom prvih mehaničkih naprava za računanje i razvilo se otkričem tranzistora i mikroelektroničkih sklopova, obilježeno čvrstom vezom između znanosti i tehnologije.

Radioničke vježbe

Cilj, odnosno svrha učenja predmeta je osposobljavanje učenika za savladavanje rada s kompleksnim sustavima koji koriste strojarske, elektrotehničke i informatičke elemente i sklopove. Osposobljavanje učenika za poslove projektiranja, montaže, održavanja, nadzora i programiranja rada postrojenja i fleksibilnih proizvodnih i montažnih linija.

Upravljanje i regulacija

Page 74: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

Cilj, odnosno svrha učenja predmeta je usvojenost osnovnih pojmova i znanjaiz područja upravljanja i regulacije. U području upravljanja to je upoznavanje s osnovnim pojmovima upravljanja, metodama minimizacije, PLC-om, kao i načinom programiranja istog.Ovladavanje projektiranjem shema upravljanja, kao i osposobljavanje za samostalno rješavanje jednostavnih sustava upravljanja.U području regulacije to je upoznavanjes osnovnim pojmovima regulacije, problemom točnosti i stabilnosti, članovima regulacijskog kruga i analizom regulacijskog kruga.

U okviru ovih predmeta učenici će spoznati da se znantveno – tehnološki razvitak odvija gotovo eksponencijalnom progresijom, uočiti važnost brige za okoliš (studija utjecaja na okoliš ).Također trebaju spoznati da je tehnologija važna za provođenje opažanja u prirodnom okruženju i na temelju prikupljenih informacija donositi odluke o različitim postupcima.Osposobiti učenike da vrednuju kakvoću sadržaja i obrađivanje istog posredstvom interneta, kao i kritički razmatrati o mogućnosti usluga putem interneta.Ućenici moraju prepoznati da se računala upotrebljavaju u svim granama gospodarstva, u svim djelatnostima, u znanosti i obrazovanju ida su ugrađena u različite tehničke naprave i sustave u kojima mjere, nadziru i upravljaju procese koji se u njima odvijaju.Nakon završetka strukovnog obrazovanja učenici trebaju steći slijedeće kompetencije. komunikacijske, matematičke, prirodoznanstvene i društveno – humanističke, informatičko- komunikacijske, tehničko- tehnologijske.Trebaju imati razvijene stvaralačke sposobnosti i kritičko razmišljanje, svijest prema osobnom zdravlju i zdravlju okoline, razvijene socijalne kompetencije, ekološku svijest kao i poznavati, poštivati i provoditi ljudska prava.

DODATNA NASTAVA iz predmetra “Radioničke vježbe- IZRADA TISKANIH PLOČICA “

Razred: 3 C i 4CPlanirani broj sati tjedno: 1Planirani broj učenika: 4 do 6

AKTIVNOST DODATNA NASTAVA IZ RADIONIČKIH VJEŽBICILJEVI AKTIVNOSTI Steći kompetencije i znanja za izradu elektroničkih pločicaZADACI Izrada tiskanih pločica izravnom metodom

Izrada tiskanih pločica foto postupkomPromocija učeničkih postignuća i promocija škole

NAMJENA AKTIVNOSTI Omogućiti veći nivo znanja darovitim učenicimaNOSITELJ AKTIVNOSTI dipl. ing. Vicko MarušićNAČIN REALIZACIJE Radom u školi i domaćim radovimaVREMENIK AKTIVNOSTI Tijekom nastavne godineDETALJNI TROŠKOVNIK Potrošni material – okvirno 1500 knNAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJAREZULTATA

Smotra učeničkih radova , kvaliteta završnih radova, promidžba škole

Page 75: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

DODATNA NASTAVA iz predmeta “ Robotika “

Razred: 4 CPlanirani broj sati tjedno: 1Planirani broj učenika: 4 do 6

AKTIVNOST DODATNA NASTAVA IZ ROBOTIKECILJEVI AKTIVNOSTI Objediniti znanja više stručnih predmeta i treniranje vještina

za smotre ( natjecanja ) iz robotike,kao i razvijanje svijesti o primjenjivosti robotike u svakodnevnom životu

ZADACI Usvajanje znanja iz industrijske i mobilne robotike, promocija učeničkih postignuća i promocija škole

NAMJENA AKTIVNOSTI Omogućiti veći nivo znanja darovitim učenicima, omogućiti stjecanje znanja učenicima koji ih ne mogu steći kroz redovne predmete, ostvarenje povoljnih rezultata na smotrama odnosno natjecanjima

NOSITELJ AKTIVNOSTI dipl. ing. Vicko Marušićmr.sc. Miroslav Dijmović

NAČIN REALIZACIJE Radom u školi i domaćim radovimaVREMENIK AKTIVNOSTI Tijekom nastavne godineDETALJNI TROŠKOVNIK Potrošni material okvirno 1500 knNAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJAREZULTATA

Smotra učeničkih radova , kvaliteta završnih radova, promidžba škole

OKVIRNI PROGRAM ZA DODATNU NASTAVU IZ OSNOVA ELEKTRONIKE:

Page 76: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

Program izradio: mr.sc. Miroslav DujmovićNastavu provodi: Miroslav DujmovićRazred: I. cPlanirani broj učenika: 4 - 6Planirani broj sati tjedno: 1Nastavne teme prate program Osnova elektrotehnike

AKTIVNOST DODATNA NASTAVA IZ OSNOVAELEKTROTEHNIKE

CILJEVI AKTIVNOSTI Objediniti znanja i vještina iz temeljnog predmeta elektrotehničke skupine predmeta: „Osnove elektrotehnike“.

ZADACI - rješavanje složenijih numeričkih zadataka

- izvedba složenijih laboratorijskih vježbi

- promocija učeničkih postignuća i promocija Škole.

NAMJENA AKTIVNOSTI -omogućiti veći nivo znanja darovitim učenicima -ostvariti povoljne rezultate na natjecanju.

NOSITELJI AKTIVNOSTI mr. sc. Miroslav Dujmović NAČIN REALIZACIJE Radom u školi i domaćim radom. VREMENIK AKTIVNOSTI Od 1.10.2010. do daljnjeg prema

rezultatima i do 15.5.2011.DETALJAN TROŠKOVNIK - potrošni materijal cca 1000kn

- amortizacija računalne opreme cca 200kn

- rad profesora NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Bodovno vrednovanje prema naputku Ministarstva prosvjete.

Page 77: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

OKVIRNI PROGRAM PRIPREMA ZA DRŽAVNO NATJECANJE IZ MEHATRONIKE:

Program izradio: mr.sc. Miroslav DujmovićNastavu provodi: Nađan Dumanić, dipl. ing. i Miroslav Dujmović, dipl.ing.Razred: 3. c i 4. cPlanirani broj učenika: 4 - 6Planirani broj sati tjedno: 1Nastavne teme objedinjuju dijelove programa predmeta: upravljanja i regulacije, senzorike, pneumatike i radioničkih vježbi.

AKTIVNOST PRIPREMA ZA DRŽAVNO NATJECANJE IZ MEHATRONIKE:

CILJEVI AKTIVNOSTI Objediniti znanja iz više predmeta te treniranje vještina potrebnih za državno natjecanje iz mehatronike.

ZADACI - rješavanje složenijih zadataka (programiranje PLC-a, izrada relejnih, pneumatskih shema, tablica adresa,…)

- praktično uvježbavanje – pravilan odabir, podešavanje pneumatskih i elektro elemenata i senzora, elektro – pneumatsko ožičenje, putanje u pogon.

- promocija učeničkih postignuća i promocija Škole.

NAMJENA AKTIVNOSTI -omogućiti veći nivo znanja darovitim učenicima -ostvariti povoljne rezultate na natjecanju.

NOSITELJI AKTIVNOSTI mr. sc. Miroslav DujmovićNađan Dumanić, dipl. ing.

NAČIN REALIZACIJE Radom u školi i domaćim radom. VREMENIK AKTIVNOSTI Od 1.10.2010. do daljnjeg prema

rezultatima i do 1.5.2011.DETALJAN TROŠKOVNIK - potrošni materijal cca 1500kn

- amortizacija računalne i elekro-pneumatske opreme, cca 500kn

Page 78: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

- rad profesora NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

Bodovno vrednovanje prema naputku Ministarstva prosvjete.

IZRADA PROMIDŽBENOG FILMA I/ILI PREZENTACIJE ZA SVRHU PROMIDŽBE ŠKOLE

Program izradio: mr.sc. Miroslav DujmovićProgram provodi: svi profesori i djelatnici Škole.Razred: svi prema mogućnosti

AKTIVNOST IZRADA PROMIDŽBENOG FILMA I/ILI PREZENTACIJE

CILJEVI AKTIVNOSTI Napraviti što kvalitetniju promidžbu Škole i postignuća učenika

ZADACI - izrada promidžbenog filma i/ili PowerPoint prezentacije škole

- izrada kratkih filmova ili clip-ova sa vježbi većine predmeta, smotri, predstava

- pripremiti učeničke radove za prezentacije

NAMJENA AKTIVNOSTI - omogućiti bolji uvid okolini koje su mogućnosti i što je Tehnička škola.- kontinuirano poticati unaprjeđenje i kvalitetu nastave

NOSITELJI AKTIVNOSTI Miroslav Dujmović, svi ostali predmetni profesori za svoje predmete.

NAČIN REALIZACIJE Radom u školi i domaćim radom. VREMENIK AKTIVNOSTI Od 1.10.2010. do 31.8.2011.DETALJAN TROŠKOVNIK - potrošni materijal cca 1000kn

- troškovi goriva za promocije u osnovnim školama i smotrama srednjih škola cca 500kn

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- upisi u Tehničku školu- ocjena promidžbe od

strane ravnatelja i

Page 79: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

Školskog odbora.

OKVIRNI PROGRAM ZA DOPUNSKU NASTAVU IZ ELEKROTEHNIČKE SKUPINE PREDMETA

Program izradio/izradila: mr. sc. Miroslav DujmvićNastavu provodi: Miroslav Dujmvić.Razred: 2 - 4Planirani broj učenika: 15Planirani broj sati tjedno: 1( odnosno svaki drugi tjedan 2 sata).

AKTIVNOST DOPUNSKA NASTAVA IZ ELEKROTEHNIČKE SKUPINE PREDMETA

CILJEVI AKTIVNOSTI Omogućiti i podići razinu specifičnih suvremenih praktičnih znanja iz dijela programa elektrotehničke skupine predmeta za učenike zanimanja računalni tehničar za strojarstvo, tehničar za strojeve i uređaje i tehničar za energetiku koji im mogu pomoći u daljem školovanju ili radu, a koje nisu u cjelini ili dijelom obuhvaćeni redovnom nastavom.

ZADACI Provesti sažeti izbor vježbi iz područja:- električnih instalacija- senzorike- upravljanja ( relejne

sheme)- programiranja PLC-a- robotike

NAMJENA AKTIVNOSTI - steći praktična znanja kroz

Page 80: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

izvođenje vježbi iz elektrotehničke skupine predmeta, a koja nisu obuhvaćeni redovnom nastavom.

NOSITELJI AKTIVNOSTI Mr. sc. Miroslav DujmovićNAČIN REALIZACIJE Radom u školi i domaćim radom. VREMENIK AKTIVNOSTI Od 1.10.2010. do 31.8.2011.DETALJAN TROŠKOVNIK - potrošni materijal cca 1000kn

- amortizacija računalne opreme cca 200kn.- rad profesora

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

-Anonimna anketa zadovoljstva učenika kvalitetom prezentiranih i usvojenih sadržaja - nadzor od strane ravnatelja

OKVIRNI PROGRAM ZA DODATNU NASTAVU IZ ROBOTIKE

Program izradio: mr.sc. Miroslav DujmovićNastavu provodi: Miroslav Dujmović,dipl. ing. Vicko Marušić, dipl.ingRazred: 4Planirani broj učenika: 6- 10Planirani broj sati tjedno: 1 ( odnosno 2 sata svaki dugi tjedan)Nastavne teme prate program Osnova elektrotehnike

AKTIVNOST DODATNA NASTAVA IZ OSNOVAROBOTIKE

CILJEVI AKTIVNOSTI Objediniti znanja iz više predmeta te treniranje vještina potrebnih za smotre robotike.

ZADACI - usvajanje znanja iz industrijske robotike

- usvajanje znanja iz mobilne robotike

- promocija učeničkih postignuća i promocija Škole.

NAMJENA AKTIVNOSTI -omogućiti veći nivo znanja darovitim učenicima -omogućiti stjecanje znanja učenicima koja ih ne mogu steći kroz redovne predmete-ostvariti povoljne rezultate na

Page 81: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

smotramaNOSITELJI AKTIVNOSTI Mr. sc. Miroslav Dujmović

Vicko Marušić, dipl.ingNAČIN REALIZACIJE Radom u školi i domaćim radom. VREMENIK AKTIVNOSTI Od 1.10.2010. do daljnjeg prema

rezultatima i do 15.5.2011.DETALJAN TROŠKOVNIK - potrošni materijal cca 1000kn

-amortizacija računalne opreme cca 200kn.- rad profesora

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

- rezultati na smotrama- anonimna anketa zadovoljstva učenika kvalitetom prezentiranih i usvojenih sadržaja - nadzor od strane ravnatelja

Prijedlog jednog segmenta izvannastavne aktivnosti na području Elektrotehničke skupine predmeta za školski kurikulum

IZRADIO:Ivica Klišmanić, dipl.ing.

IZVANNASTAVNA AKTIVNOST

RAD S DAROVITIM UČENICIMAna području DIGITALNE ELEKTRONIKE, AUTOMATIZACIJE i UPRAVLJANJA

NAZIV PROJEKTA: Mladi projektant

CILJEVI: Analizirati i ustanoviti mogućnosti primjene programirljivih mikroupravljača – PLC modula (LOGO SIEMENS i/ili Z-World modula) u našem okruženju. Znati odabrati prikladan programirljiv mikroupravljač i procjeniti njegovu opravdanost primjene.

Page 82: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

NAMJENA: Primjena stečenih znanja u praksi (Digitalna elektronika, Vođenje proizvodnih procesa računalom, Automatizacija i slični predmeti). Nalaziti nove mogućnosti automatizacije i upravljanja u neposrednom okruženju u kojem živimo.Ovim projektom poduzimaju se prvi koraci u cjeloživotnom učenju. Razvija se usmjerava aktivnost učenika ka mogućem budućem zaposlenju i mogućem daljnjem školovanju i usavršavanju.

NOSITELJI: Predmetni nastavnik, nastavnik praktične nastave, ravnatelj, zainteresirane tvrtke i pojedini roditelji.

NAČIN REALIZACIJE: Detaljnije izučavanje programirljivih mikroupravljača, posebno SIEMENS modula s LOGO programskim paketom. Definiranje primjene i kriterija upotrebe različitih modula.Dodatno izučavanje primjene i konstrukcije Z-World elektroničkih modula uz detaljnije izučavanje konstrukcije i primjene različitih modula.Mogućnosti primjene stečenih znanja iz predmeta INFORMATIKA I RAČUNALSTVO (programiranje u C-u ili u strojnom jeziku specifičnog mikroupravljača).Suradnja sa tvrtkama u našem okruženju čija je djelatnost na području automatizacije i upravljanja.Po potrebi u rad ove izvannastavne aktivnosti uključiti i učenike s teškoćama koje će napredniji učenici dodatno poučavati o metodskim jedinicama koje oni nisu dovoljno kvalitetno usvojili.

VREMENIK: Aktivnost učenika 3. i 4. razreda tijekom nastavne godine (od 01. rujna tekuće godine do 31. kolovoza slijedeće godine).

TROŠKOVNIK: Za početak se ne planiraju ulaganja posebnih financijskih sredstava. Ukoliko bi ovakav projekt saživio, škola bi mogla dati na raspolaganje postojeće školske resurse (korištenje nekih instrumenata i/ili nastavnih pomagala, korištenje školskih radioničkih kapaciteta u izradi modela i prototipova uređaja i sustava).Korištenje postojećih SIEMENS mikroupravljača u vlasništvu škole i suradnja sa zainteresiranim tvrtkama.

PREZENTACIJA Svaki realizirani projekt moguće je ubuduće prezentirati uPROJEKTA: praktičnoj nastavi kao praktičnu vježbu što može stimulirati

druge učenike za sudjelovanje u sličnim projektima.

VREDNOVANJE: Rad ovog projekta verificira se kroz razvijanje suradnje sa zainteresiranim tvrtkama. Broj pokrenutih projekata i obim sudjelovanja učenika u tekućim projektima najbolja je verifikacija ove izvannastavne aktivnosti.

Page 83: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

Stečena iskustva i sudjelovanja na projektima činiti će osnov za pokretenje novih projekata.Sudjelovanje učenika u projektima biti će jedno dragocjeno i korisno iskustvo u daljnjem radu i obrazovanju.

NAZIV PROJEKTA: Elektroenergetski sustav Splita i okolice

CILJEVI PROJEKTA:

1. KratkoročniUpoznavanje učenika s ključnim elementima elektroenergetskog sustava Splita i okolice, radi uvida u postojeće stanje elektroenergetskog sustava (trenutna tehnološka razina, tehnički i ljudski potencijal, planovi za budućnost). 2. Dugoročni Poticanje učenika na zajedništvo kroz druženje u izvannastavnim aktivnostima. Pozivanje učenika na aktivnije razmišljanje o svojoj ulozi u društvu kroz bavljenje odgovornim energetskim strategijama. OPIS PROJEKTA (faze): 1. Obilazak ključnih segmenata i elemenata elektroenergetskog sustava od proizvodnje do potrošnje. 2. Analiza djelotvornosti elektroenergetskog sustava i analiza ponašanja potrošača. 3. Upoznavanje sa stanjem u razvijenim zemljama. 4. Upoznavanje s rješenjima inovatora na području proizvodnje i uštede energije. 5. Osnivanje udruge učenika koji žele sudjelovati u postojećim projektima ili pokretati vlastite male projekte.

NOSITELJI AKTIVNOSTI: koordinator prof. Katarina Kokan, dipl.ing. , stručni suradniciVREMENIK AKTIVNOSTI: rujan 2010.-lipanj 2011.

Page 84: ss-tehnicka-st.skole.hrss-tehnicka-st.skole.hr/upload/ss-tehnicka-st... · Web viewDogovor s liječnikom za predavanja na teme iz zdravstvenog odgoja, ... djelova konstrukcija te

NAČIN REALIZACIJE PROJEKTA: s učenicima i stručnim suradnicima prikupljati informacije (internet, literatura, osobni kontakti) o temama koje se žele obraditi i planirati njihovo izvršavanje. Obilaziti odabrane lokacije, pozivati predavače (djelatnici u području elektroenergetskog sustava, inovatori, stručnjaci u postavljanju sustava uštede energije u domaćinstvima, marketing udruga), posjećivati i organizirati javne rasprave, izraditi dnevnik aktivnosti. TROŠKOVNIK: troškovi prijevoza na lokacije izvan Splita PREZENTACIJA PROJEKTA I PRIMJENA U PRAKSI: školska web-stranica, web-stranica udruge učenika, javni mediji. Uključivanje učenika u projekte održive proizvodnje i korištenja električne energije, osmišljavanje vlastitih projekata. NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA: Putem web-stranice javljati o izvršavanju faza projekta. Rezultate vrednovanja koristiti u promociji školskih aktivnosti. Poticati učenike na sudjelovanju u aktitivnostima i ocjenjivati prema njihovom zalaganju.

Izradila:Katarina Kokan,dipl.ing.