Songs - Diwang Busko-Tagalog

  • View
    30.263

  • Download
    14

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mass Songs by Diwang Busko - Tagalog

Text of Songs - Diwang Busko-Tagalog

http:/sdb.ph/download/liturgysongs

ABANG MARIAIntro: G7 1. Sinong G/B Sinong G7 Sinong G/B Sinong C9 C Dm/C G4

mas

C9 C Dm/C malumanay sa kogong kumakaway? Dm G7 C9 mas dalisay sa hamog sa himaymay? C9 C Dm/C mas malambing sa mapaglarong hangin? Dm G7 C9 mas maningning sa bwan at bituin?

Koro 1: C/B Am Am7/G F G4 G7 C9 Abang Maria, mahal naming ina, ang landas tungo kay Hesukristo. C/B Am Am7/G F G4 G7 C Buong tiwala kanyang winika: maganap nawa ang yong salita. 2. Sinong Sinong Sinong Sinong magpapayapa sa bagyong nananakot? magpapasigla sa damong sumukot? takbuhan ng mga dukha? tanggulan ng mahihina? ( koro 1, tapos koda)

Koda: A FM7 Fm6 C Sinong dakilang lingkod ng Amang utos? Am Dm G7 C E/F# Santa Maria, Ina ng Diyos.

F#7 B9 B C#m/B 3. Sino ang Reyna ng langit at lupa? F#/A# C#m F#7 B9 Sinong nag-aaruga sa lahat ng nilikha?

Koro 2: B/A# G#m G#m&/F# E Abang Maria, mahal naming Ina, F#4 F#7 B9 ang landas tungo kay Hesukristo. B/A# G#m G#m7/F# E Buong tiwala kanyang winika: F#4 F#7 D#7 maganap nawa ang yong salita. G#7 EM7 EM6 B Sinong dakilang lingkod ng Amang utos? G#m C#m F#7 B9 B F#7 Santa Maria, Ina ng Diyos.

B

http:/sdb.ph/download/liturgysongs

ALLELUIA - 1(Francisco, SJ) F C/E BbM7 C C7 F F7 Alelu, Alelu, Aleluya. Alelu, Alelu, Aleluya. BbM7 C Am7 Dm7 Gm7 C7 F Pu ri - hin ang Dyos, Alelu - - - - ya. (2x)

ALLELUIA - 2(Francisco, SJ) E G#m7 A B7 C#m F# B B7 G#m7 Ale - luya, Aleluya. Wikain Mo, Poon, nakikinig ako C#m7 F#m7 B G#m7 C#m7 F#m7 sa Iyong mga Salita. Ale lu - ya, Alelu, Alelu - ya.

B7 E

ALLELUIA - 3(Francisco, SJ) G-Am Em F G Em C Dm G Alelu - ya, ale lu - ya, kami ay gawing Mong daan Am Em F G - Em C Am G Em Am Dm G C ng Iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan, ale lu - ya (ulitin)

UMAWIT TAYO NG ALLELUIA(Robleza, SDB / Hildawa) Bb C F Bb C Umawit tayo ng Aleluya. Sabay-sabay purihin Sya, aleluya. Bb C F Bb C F Sa ating puso isigaw Aleluya. Aleluya, aleluya (ulitin) Koda: Bb C Am Dm Bb Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, F

C C7 aleluya.

F Bb/F F Bb/F F

http:/sdb.ph/download/liturgysongs

AMA NAMIN - 1(Eduardo P. Hontiveros, SJ) Intro: G/B C Am D7 G

G C G E7 Am Ama namin, sumasalangit Ka, sambahin ang ngalan Mo. Am E7 Am D7 G D7 Mapasa-amin ang kaharian Mo, sundin ang loob Mo G/B C Am D7 G dito sa lupa para ng sa la - ngit. G C G E7 Am Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw Am E7 Am D7 G D7 G D7 G at patawarin Mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin E7 Am Cm G/B Em sa nagkakasala sa amin at hwag Mo kaming ipahintulot sa tukso Am C G/D D7 G at iadya Mo kami sa lahat ng masama.

AMA NAMIN - 2(Barbie Dumlao) Intro: G2 C/G G2b C/G G7

G2 C/G G2 Fm7/G Ama namin, sumasalangit Ka, sambahin ang ngalan Mo. CM7 G2/B CM7 G2/B Mapasa-amin ang kaharian Mo, sundin ang loob Mo A7sus A7/C# C/D D C/D dito sa lupa para ng sa langit.

G2 C/G G2 FM7/G G7 Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa bawat araw CM7 G/B CM7 G/B at patawarin mo kami sa aming mga sala, tulad nang aming pagpapatawad A7 A7/C# C/D D C/D sa nagkaka - sala sa amin CM7 B7 B7/D# - Em A7sus A7 at hwag Mo kaming ipahin - tulot sa tukso A7m G/B CM7 C/D G2 C/G G2 C/G G at iadya Mo kami sa lahat ng ma - sama.

http:/sdb.ph/download/liturgysongs

AMEN - 2(M. Francisco, SJ) G A B7 A Em C-Am B Em-D-Am-G-D D7 men, A men, A - - - - - - men. Em D G C-Cm-G D7 men, A men, A - - men, A men.

G

AMEN - 3(M. Francisco, SJ) D G D Bb C-D Amen, Amen, Amen, Amen, Aleluya. Bb F C Dm Purihin ang Dyos, purihin ang Dyos. Gm C7 Asus A7 Amen, Alelu ya. D G D Bb C D Amen, Amen, Amen. Amen, Alelu ya.

http:/sdb.ph/download/liturgysongs

ANG PASKO AY SUMAPITIntro: Dm Am E Am E7

Am E7 1. Ang pasko ay sumapit, tayo ay magsiawit E7 Am - E7 ng magagandang himig, dahil sa ang Diyos ay pag-ibig. Am A7 Dm Nang si Kristo ay isilang, may tatlong hari nagsidalaw Dm Am E7 Am at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Refrain: G C E7 Am Bagong taon ay magbagong-buhay nang lumigaya ang ating bayan. Dm Am B7 E7 Tayoy magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan.

2. Tayoy mangagsiawit habang ang mundoy tahimik, ang araw ay sumapit sa sanggol na dulot ng langit; tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi pasko ay magbigayan. Koda: Dm Am E7 Am at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay.

http:/sdb.ph/download/liturgysongs

ANG PUSO KOY NAGPUPURIIntro: F Koro: F Bb C7 F C7 F Ang puso koy nagpupu ri, nagpupuri sa Panginoon. Bb E Dm Gm C7 Nagagalak ang aking Espiritu sa king tagapagligtas. F C7 F Bb C7 F 1. Sapagkat nilingap Nya kababaan ng Kanyang alipin. Bb F C7 Dm G7 C Mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Bb C7 F C7 F

F

C7

2. Sapagkat gumawa ang Poon ng mga dakilang bagay. Banal sa lupt langit ang pangalan ng Panginoon. 3. At kinahahabagan Nya ang mga sa Kanyay may takot. At sa lahat ng salinlahi ang awa Nyay walang hanggan. 4. At ipinakita Niya ang lakas ng Kanyang bisig, at ang mga palaloy panangalat ng Panginoon. 5. Ibinulid sa upuan ang mga makapangyarihan. Itinampok, itinaas ang mga mabababang loob. 6. At kaya namang binusog ang mga nangangagutom. Ipinaalis, walang dala ang mga mayamang mapagmataas. 7. Inampon Nya ang Israel na Kanyang aliping hirang. Sa Dakila Nyang pagmamahal at dala ng laking awa Nya. 8. Ayon sa ipinangako Niya sa ating mga magulang kay Abraham at lipi Nya at itoy magpakailanman. 9. Lwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman.

http:/sdb.ph/download/liturgysongs

ANG TINIG NG POONC Dm7 C G C F C Kapag ngayoy napakinggan ang tinig ng ating Poong Mahal, Am Am7 F G hwag na sanang hadlangan C Cm Dm7 F C A A7 ang katuparan ng mithi Nyat kalooban. D Em7 D A D G D Kapag ngayoy napakinggan ang tinig ng ating Poong Mahal, Bm Bm7 G A hwag na sanang hadlangan D Dm Em7 G D ang katuparan ng mithi Nyat kalooban. G7

A7

http:/sdb.ph/download/liturgysongs

AWIT NG PAGHAHANGAD(Charlie Cenzon, SJ) Intro: G D/F# Em7 Asus A

D A6/C3 Bm Bm7/A GM7 D/F# E/G# Asus A 1. O Dyos, Ikaw ang laging hanap. Loob koy Ikaw ang tanging hangad. D9 A6/C3 Bm Bm7/A GM7 D/F# Em CM7 Asus Nauuhaw akong parang tigang na lupa, sa tubig ng Yong pag-aaruga. 2. Ikay pagmamasdan sa dakong banal, Nang makita ko ang Yong pagkarangal. Dadlangin akong nakataas aking kamay, magagalak na aawit ng papuring iaalay. Koro: G A/G F#m7 Bm7 Em Asus A D D7/C Gunita koy ikaw habang nahihimlay,pagkat ang tulong mo sa tuwinay taglay. G A/G F#m7 Bm7 GM7 D/F# Em CM7 Asus A Sa lilim ng iyong mga pakpak, umaawit akong buong galak. 3. Aking kaluluway kumakapit sa Iyo. Kaligtasay tiyak kung hawak Mo ako. Magdiriwang ang hari ang Dyos siyang dahilan, and sa iyo ay nangako galak yaong makakamtan. (koro) Coda: G D/F# Em Umaawit, umaawit,

D/F# GM7 D/F# Em7 Asus A umaawit akong buong galak.

G

D/F# Em7 D/F# Em7 Asus A D9

http:/sdb.ph/download/liturgysongs

AWIT NG PAPURI(Fr. Rey Magnaye) Intro: Em D Em D Em D Em D

Em D Em D Em D Em D 1. Nilikha Nya ang langit at lupa. Nilikha Nya ang araw at buwan. G Am Em D C Am B B7 Nilikha Nya ang mga isdat ibon, mga gubat at karagatan. Em D Em D Em D Em D Tunay Syang banal at dakila. Purihin ang Kanyang ngalan. G Am Em C Am B B7 Ang lahat ng nilikha Nyay mabuti, pinagyaman Nya nang lubusan.

Koro: Em D Em G Am B7 Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang Kanyang Ngalan. Em D G Am Em D Em D Em D Em D Em D Purihin Sya ay awitan at papurihan magpakailanman. Ooh.. 2. Nilikha ng Panginoon ang tao sa sarili Nyang larawan. Nilalang Nya ang sangkatauhan, binigyan Nya ng karangalan. Tunay Syang banal at dakila, purihin ang Kanyang ngalan. Kahit nagkasala ang tao minahal Nya pa rin ng lubusan. (koro) 3. Ito ang tipanan ni Yahweh sa lahat ng Kanyang nilalang; Ako ang iyong Panginoon, ikaw ang tangi Kong hinirang. Tunay Syang banal at dakila, purihin ang Kanyang ngalan. Pinagpala ang mga taong sa Kanya ay tapat kailanman. (koro)

http:/sdb.ph/download/liturgysongs

BAYAN, UMAWIT(Baltazar/Borres/Francisco, SJ) Intro: Am D7 Bm E7 Am D7 G C G C-D7 Koro: G C/G D/F# G Em Am Am7/G D7 Bayan, umawit ng papuri sapagkat ngayon, ikay pinili. Gm7 C7 Cm7 F7 BbM7 Bbm Am D7 Iisang bayan, iisang lipi, iisang Diyos, iisang hari. Gm Gm7/F C C7 Dsus D7 Gm Gm7/F C C7 Bb F) Bayan umawit ng papuri, bayan umawit ng papuri.

F

(ending:

BbM7 F Gm C7 F BbM7 F G C 1. Mula sa ilang ay tinawag ng Diyos. Bayang lagalag, inangkin ng lubos. C G Am D7 G Am D7 G D7 pagkat kailan may di pababaya-an minamahal Nyang kawan. (koro) 2. Panginoon, ating manliligtas, sa kagipitan, Syay tanging lakas. pagkat sumpa Nyas laging iingatan minamahal Nyang bayan. (koro)

http:/sdb.ph/download/liturgysongs

DAKILANG PAGMAMAHALG D/F# Em Em/D C C/B Am D7 1. Sa pagmamahal ng Dyos, sino ang makahihigit mayroong ka bang nababatid? G D/F# Em Em/D C C/B Bugtong na anak hindi Nya pinagkait. Nanaog sa mundo, Am D C Em Bm nagdusat dumanas ng libong sakit. Ooh.

Koro: Am7 Dm G C Bm Em Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo kahit bayaran ka. Am Bm Em Am Bm C D7 G Hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa kin. D/F# Em Em7/D Am Am7/G Dsus D7 2. Dakilang Dyos kay buti Mo sa isang tulad ko, mas mahina sa nais Mo. Di maiwasan laki ng pagmamahal Mo, tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Ooh. (koro) 3. Salamat po, Panginoon, dahil sa pag-ibig Mo buhay ko ay nagbago. Tanging Ikaw lang ang papupurihan ko. Purihin ang ngalan Mo. O Ama, dakila ang pagmamahal Mo. Ooh (koro)

http:/sdb.ph/download/liturgysongs

GURO AT AMA(Robleza,SDB / Camaya,SDB / Lagorio) 1. Don Bosco, Ama ng kabataan, dalanging nasa puso, nawa ay pakinggan. Ang diwa ng b