SKIM TANAM BARU SAWIT PEKEBUN KECIL (TBSPK) kerajaan menyediakan peruntukan bagi tujuan tanam baru sawit oleh pekebun kecil di bawah Skim ... • Penyediaan tanah/pembersihan kebun
SKIM TANAM BARU SAWIT PEKEBUN KECIL (TBSPK) kerajaan menyediakan peruntukan bagi tujuan tanam baru sawit oleh pekebun kecil di bawah Skim ... • Penyediaan tanah/pembersihan kebun
SKIM TANAM BARU SAWIT PEKEBUN KECIL (TBSPK) kerajaan menyediakan peruntukan bagi tujuan tanam baru sawit oleh pekebun kecil di bawah Skim ... • Penyediaan tanah/pembersihan kebun
SKIM TANAM BARU SAWIT PEKEBUN KECIL (TBSPK) kerajaan menyediakan peruntukan bagi tujuan tanam baru sawit oleh pekebun kecil di bawah Skim ... • Penyediaan tanah/pembersihan kebun

SKIM TANAM BARU SAWIT PEKEBUN KECIL (TBSPK) kerajaan menyediakan peruntukan bagi tujuan tanam baru sawit oleh pekebun kecil di bawah Skim ... • Penyediaan tanah/pembersihan kebun

 • View
  286

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of SKIM TANAM BARU SAWIT PEKEBUN KECIL (TBSPK) kerajaan menyediakan peruntukan bagi tujuan tanam baru...

 • LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB)

  Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi

  www.mpob.gov.my

  SKIM TANAM BARU SAWIT PEKEBUN KECIL (TBSPK)

 • Senarai nama dan alamat Pegawai-pegawai TUNAS Kawasan (PTK) di seluruh negara boleh diperoleh di laman web www.mpob.gov.my

  PENDAHULUANIndustri sawit telah dikenal pasti sebagai salah satu Bidang Utama Ekonomi Negara (NKEA) bagi mening-katkan pendapatan seterusnya menjadikan Malaysia sebagai negara berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Bagi tujuan itu, hasil sawit negara mesti ditingkatkan. Selain usaha meningkatkan hasil sawit daripada tanaman sedia ada kerajaan membantu pembukaan tanah untuk tanam baru sawit oleh pekebun kecil. Pada 2011, kerajaan menyediakan peruntukan bagi tujuan tanam baru sawit oleh pekebun kecil di bawah Skim Tanam Baru Sawit Pekebun Kecil (TBSPK).

  OBJEKTIF Meningkatkanpendapatanpekebunkecilmelaluipembukaankawasanbarusawit. Meningkatkankeluasantanamansawitdanpengeluaranhasilsawitnegara.

  SKOP BANTUANNilai bantuan adalah tidak melebihi RM 7000/ha dalam bentuk seperti berikut: Penyediaantanah/pembersihankebun. AnakbenihsawitberkualitidibekalkandaritapaksemaiansawityangmempunyaiSijilOPNCC/

  CoPN/telahmemenuhispesifikasiyangditetapkan. Bajatahunpertamadankeduayangditentukanmengikutjenistanah. Racunperosak/kimiabolehdipertimbangkanpadatahunpertamajikaberlakuserangan serangga yang serius.

  SYARAT PERMOHONAN1. Warganegara Malaysia.2. Pekebun kecil persendirian dengan pemilikan/pegangan tanah; SemenanjungMalaysia : 5hadankebawah. SabahdanSarawak : 7hadankebawahdenganbantuandihadkankepada5ha.3. Berumur 18 tahun dan ke atas pada tarikh permohonan.4. Mempunyai geran tanah dan jika berkenaan, tanah mempunyai perjanjian serahan kuasa pengurusan

  kepada salah seorang penama dalam geran kongsi.5. Syarattanahadalahuntuktanamansawitataupertanianatautiadasekatanuntukpenanamansawit.6. Bagi Tanah Adat seperti Tanah NCR di Sarawak, permohonan hendaklah disahkan oleh Ketua Kampung/Ketua Kaum/Tuai Rumah/pihak yang berkuasa dengan diperaku oleh Penghulu bahawa pemohon adalah pengusaha tanah tersebut dan tiada tuntutan bertindih serta telah dibuat ukur keliling oleh Jabatan Tanah dan Ukur.7. Bagi tanah PT (Permohonan Tanah) di Sabah, permohonan hendaklah mengemukakan: SuratTawaranatauSuratArahanPengukuran dan PelanUkuryangtelahdiluluskandandisahkanolehJuruukurDaerah8. Kawasantanamanadalahsesuaisepertikecerunankurangdaripada25o dan bukan kawasan tanah

  bermasalah.9. MendapatsokonganAhliParlimen/ADUN(darikawasantanahyangakandimajukan).10. Pemohon yang diluluskan bantuan hendaklah menyediakan kawasan tanaman mengikut amalan pertanian yang baik.11. Pemohon tidak boleh menggunakan kelulusan skim ini sebagai alasan untuk menuntut hak milik Tanah

  Adat atau tanah tidak bergeran.12. Kelulusan skim boleh ditarik balik (terbatal) jika pemohon tidak dapat menyediakan tanah dalam tempoh 3 bulan selepas diberitahu melalui surat.

  PERMOHONAN Permohonan boleh dibuat melalui: PejabatTUNASMPOBdiseluruhnegara;dan PegawaiTUNASkawasan.

 • Pin. 1

  BORANG PERMOHONANSKIM TANAM BARU SAWIT PEKEBUN KECIL (TBSPK) DI BAWAH NKEA (2011-2013)

  A. MAKLUMAT PEMOHON

  Nama Pemohon :

  No. Kad Pengenalan : .

  No. Tel/Bimbit : .

  Alamat surat-menyurat : .

  .

  Maklumat tanah untuk tanam baru sawit: (gunakan lampiran jika ruang tidak mencukupi)

  Perkara Tanah 1 Tanah 2 Tanah 3Luas (ha)No. LotMukimDaerahADUNParlimenNegeriNo. Hak Milik/No. GeranSyarat nyata tanah*Jenis Hak Milik tanah**

  Nota: *ASawit BPertanian CTiadaSekatan

  **1GeranKekal 2TanahNCR 3TanahPT4RizabOrangAsli 5Lain-lain(nyatakan)

  6. Maklumat pemilikan tanah di lain-lain tempat (tidak termasuk tanah yang dipohon seperti di atas) (gunakan lampiran jika ruang tidak mencukupi)

  Perkara Tanah 1 Tanah 2 Tanah 3Luas (ha)No. LotNo. Hakmilik/No. GeranMukimDaerahNegeri

  LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA

  TBS01

 • B. SOKONGAN AHLI PARLIMEN/ADUN:

  Pin.1

  Disokong/Tidak Disokong:

  . Nama : CopJawatan : Tarikh :

  C. *PENGESAHAN BAGI PERMOHONAN BUKAN* TANAH BERGERAN

  Saya......No.KP: ................................................ dengan ini mengesahkan bahawa pemohon: ............................................................ No.KP: ...................................... telah mengusahakan tanah seperti di atas dan tidak terdapat tuntutan bertindih dari lain-lain pihak.

  Tandatangan : Tarikh : CopJawatan :

  Pemohontidakbolehmenggunakankelulusanskiminisebagaialasanuntukmenuntuthakmiliktanahadatatau tanah tidak bergeran.

  Nota: *Pengesahan oleh Tuai Rumah/Ketua Kampung/Ketua Kaum/Pihak Berkuasa.

  D. PERAKUAN PEMOHON

  1. Adalah saya yang bertandatangan di bawah mengesahkan bahawa sepanjang pengetahuan saya semua maklumat di dalam permohonan ini adalah sah dan benar.

  2. Saya faham bahawa sekiranya maklumat yang dinyatakan tidak betul atau tidak benar atau memberikan apa-apa dokumen palsu di sini, maka permohonan ini boleh ditolak atau kelulusan ditarik balik.

  3. SayamembenarkanMPOBuntukmendapatkansebarangmaklumatdaripihakketigaberkenaan diri saya bagi mengesahkan mana-mana maklumat yang dinyatakan di sini.

  Tandatangan/cap jari pemohon : .... Nama : ........... Tarikh permohonan : ..................................

  TBS01

  Dokumen asal atau salinan sah Pemohon()MPOB

  ()Dokumen asal atau salinan sah

  Pemohon()

  MPOB ()

  Kad Pengenalan/Warganegara Syarat nyata tanah

  Jumlah luas pemilikan tanah

  Semenanjung 18 tahun Borang diisi lengkap

  Geran/dokumen pemilikan tanahAkuan serah kuasa kepada penama (bagi geran kongsi)

  SENARAI SEMAK (UNTUK KEGUNAAN PEJABAT)

  Tarikh diterima: ......................................... No. Rujukan: .................................................

  CopNamadanJawatanPTK:.......................................

  PERHATIAN: Borang permohonan ditolak jika tidak memenuhi syarat permohonan/tidak diisi lengkap/tidak disertakan dokumen sokongan. Sila gunakan lampiran jika ruang tidak mencukupi.

  CapJari