of 117 /117
AMARAN KAWALAN EKSPORT: Dokumen ini mengandungi data teknikal terkawal di bawah bidang kuasa Peraturan Pentadbiran Eksport (EAR), 15 CFR 730-774. Ia tidak boleh dipindah milik kepada mana-mana pihak ketiga asing tanpa kelulusan terlebih dahulu yang khusus daripada Jabatan Perdagangan Amerika Syarikat, Biro Industri dan Keselamatan (BIS). Pelanggaran terhadap peraturan ini boleh diambil tindakan dengan dikenakan denda atau dipenjarakan atau kedua-duanya sekali. Sistem Ujian Radio Digital SIRI 8800 Manual Operasi Isu-4

Sistem Ujian Radio Digital SIRI 8800 · mengakibatkan kerosakan terhadap peralatan atau harta (cth., kebakaran). ... terminal ac atau dc: terminal yang akan membekal atau dibekal

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

AMARAN KAWALAN EKSPORT: Dokumen ini mengandungi data teknikal terkawal di bawah bidang kuasa Peraturan Pentadbiran Eksport (EAR), 15 CFR 730-774. Ia tidak boleh dipindah milik kepada mana-mana pihak ketiga asing tanpa kelulusan terlebih dahulu yang khusus daripada Jabatan Perdagangan Amerika Syarikat, Biro Industri dan Keselamatan (BIS). Pelanggaran terhadap peraturan ini boleh diambil tindakan dengan dikenakan denda atau dipenjarakan atau kedua-duanya sekali.

Sistem UjianRadio Digital

SIRI 8800Manual Operasi

Isu-4

Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

MANUAL OPERASI

SISTEM UJIAN RADIO DIGITAL

SIRI 8800

DITERBITKAN OLEH

Aeroflex

HAK CIPTA Aeroflex 2016 Semua hak terpelihara. Tiada bahagian daripada penerbitan ini boleh dikeluarkan semula, disimpan di dalam sebuah sistem dapatan semula, atau dihantar dalam apa-apa bentuk atau cara, elektronik, mekanikal, salinan foto, rakaman atau sebaliknya tanpa keizinan terlebih dahulu daripada penerbit.

Cetakan Asal Mac 2015

Isu-2 Mei 2015

Isu-3 Ogos 2015

Isu-4 Januari 2015

10200 West York / Wichita, Kansas 67215 A.S. / 1 (316) 522-4981 / FAKS 1 (316) 524-2623

Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

Keserasian Elektromagnet:

Bagi pematuhan EMC yang berterusan, semua kabel luar mestilah dilindungi dan berukuran tiga meter atau kurang.

Pernyataan Tatanama:

Dalam manual ini, 8800 merujuk kepada Sistem Ujian Radio Digital 8800.

Dalam manual ini, 8800S merujuk kepada Sistem Ujian Radio Digital 8800S.

Dalam manual ini, 8800SX merujuk kepada Sistem Ujian Radio Digital 8800SX.

Dalam manual ini, Siri 8800 merujuk kepada Sistem Ujian Radio Digital Siri 8800.

Dalam manual ini, Set Ujian, Sistem atau Unit Ujian Radio Digital merujuk kepada Sistem Ujian Radio Digital Siri 8800.

Waranti Produk:

Rujuk kepada http://ats.aeroflex.com/about-us/quality/standard-hardware-warranty untuk maklumat Waranti Produk.

Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

HALAMAN INI SENGAJA DIBIARKAN KOSONG.

Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

UTAMAKAN KESELAMATAN: KEPADA SEMUA KAKITANGAN OPERASI

RUJUK SEMUA PENYELENGGARAAN UNIT DENGAN KAKITANGAN TEKNIKAL BERKELAYAKAN. UNIT INI MENGANDUNGI BAHAN-BAHAN YANG BOLEH DISERVIS OPERATOR.

AMARAN: PENGGUNAAN PERALATAN INI DALAM KEADAAN YANG TIDAK DITETAPKAN OLEH DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN BOLEH MENJEJASKAN PERLINDUNGAN KESELAMATAN YANG DISEDIAKAN OLEH PERALATAN.

PENANGGALAN BEKAS, PENUTUP ATAU PANEL

Pembukaan Pemasangan Bekas akan mendedahkan pengendali kepada bahaya elektrik yang boleh mengakibatkan kejutan elektrik atau kerosakan pada peralatan. Jangan kendalikan Set Ujian ini dengan membiarkan Pemasangan Bekas terbuka.

PENGENALPASTIAN KESELAMATAN DI DALAM MANUAL TEKNIKAL

Manual ini menggunakan istilah-istilah berikut untuk menarik perhatian kepada bahaya keselamatan yang berkemungkinan, yang boleh wujud apabila mengendalikan atau menyelenggara peralatan ini.

BERWASPADA: ISTILAH INI MENGENAL PASTI KEADAAN ATAU AKTIVITI YANG MANA, JIKA DIABAIKAN, BOLEH MENGAKIBATKAN KEROSAKAN TERHADAP PERALATAN ATAU HARTA (CTH., KEBAKARAN).

AMARAN: ISTILAH INI MENGENALPASTI KEADAAN ATAU AKTIVITI YANG MANA, JIKA DIABAIKAN, BOLEH MENGAKIBATKAN KECEDERAAN DIRI ATAU KEMATIAN.

SIMBOL KESELAMTAN DI DALAM MANUAL DAN PADA UNIT

BERWASPADA: Rujuk dokumen yang disertakan. (Simbol ini merujuk kepada AWAS tertentu yang tertera pada unit dan dijelaskan dalam dokumen.)

TERMINAL AC ATAU DC: Terminal yang akan membekal atau dibekal dengan voltan] AC atau DC.

TERMINAL DC: Terminal yang membekal atau dibekal dengan voltan DC.

TERMINAL AC: Terminal yang akan membekal atau dibekal dengan voltan AC atau ulang-alik.

PERMUKAAN PANAS: Permukaan ini mungkin terasa panas apabila disentuh.

LANGKAH BERJAGA-JAGA PEMBUMIAN PERALATAN

Pembumian peralatan yang tidak betul boleh mengakibatkan kejutan elektrik.

PENGGUNAAN KUAR

Semak spesifikasi bagi voltan maksimum, arus dan pengadaran kuasa bagi mana-mana penyambung pada Set Ujian sebelum menyambungkannya dengan kuar dari peranti terminal. Pastikan peranti terminal beroperasi mengikut spesifikasi ini sebelum menggunakannya untuk pengukuran, bagi mencegah kejutan elektrik atau kerosakan kepada peralatan.

KORD KUASA

Kord kuasa tidak boleh berbulu, pecah atau pendawaiannya terdedah apabila mengendalikan peralatan ini.

GUNAKAN FIUS YANG DISYORKAN SAHAJA

Gunakan fius yang secara khusus disyorkan untuk peralatan mengikut pengadaran arus dan voltan yang ditentukan.

PENGGUNAAN YANG DIMAKSUDKAN

Unit ini dimaksudkan untuk kegunaan dalaman sahaja dan tidak boleh terdedah kepada keadaan yang menyebabkan air atau cecair lain terkumpul pada Paparan Skrin Sentuh.

BATERI DALAMAN

Unit ini mengandungi Bateri Lithium Ion, yang boleh diselenggara oleh juruteknik berkelayakan sahaja.

Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

UTAMAKAN KESELAMATAN: KEPADA SEMUA KAKITANGAN OPERASI (sambungan)

BERWASPADA: PENJANA ISYARAT BOLEH MENJADI SUMBER GANGGUAN ELEKTROMAGNET (EMI) KEPADA ALAT PENERIMA KOMUNIKASI. SESETENGAH ISYARAT YANG DIHANTAR BOLEH MENYEBABKAN GANGGUAN KEPADA PERKHIDMATAN KOMUNIKASI HINGGA KEPADA JARAK BEBERAPA BATU. PENGGUNA PERALATAN INI HENDAKLAH MENELITI MANA-MANA OPERASI YANG MENYEBABKAN SINARAN ISYARAT (SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG) DAN HENDAKLAH MENGAMBIL LANGKAH BERJAGA-JAGA PERLU UNTUK MENGELAKKAN MASALAH GANGGUAN KOMUNIKASI YANG BERKEMUNGKINAN.

Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

PERAKUAN KEAKURAN

Sijil Pengakuan Keakuran yang disertakan dengan Unit hendaklah kekal bersama Unit. Aeroflex menyarankan pengendali agar mengeluarkan semula salinan Sijil Pengakuan Keakuran untuk disimpan bersama Manual Operasi bagi rujukan masa depan.

Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

HALAMAN INI SENGAJA DIBIARKAN KOSONG.

PRAKATA

Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut . i

SKOP Manual ini mengandungi Arahan untuk mengendalikan Sistem Ujian Radio Digital. Operator amat disarankan agar membiasakan diri sepenuhnya dengan manual ini sebelum cuba mengendalikan peralatan.

ORGANISASI Manual ini terdiri daripada Bab-Bab berikut:

BAB 1 - PENGENALAN

Memberikan Pengenalan dan Gambaran Keseluruhan Ringkas bagi Fungsi dan Ciri-Ciri. Prinsip Operasi juga disertakan.

BAB 2 - ARAHAN-ARAHAN PENGENDALIAN

Mengenal pasti dan secara fungsian menerangkan semua Kawalan. Penunjuk dan Penyambung.

Menyediakan Interaksi UI.

Menyediakan Prosedur Menghidupkan dan Pelarasan Awal.

Menyediakan Prosedur Operasi.

Menyediakan Aplikasi.

BAB 3 - PENYELENGGARAAN PENGENDALI

Mengenal pasti dan menerangkan Prosedur Servis Rutin,Penyelenggaraan dan Penyimpanan.

ISI KANDUNGAN

i i Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

PERENGGAN MUKA SURAT

BAB 1 - PENGENALAN 1-1 Maklumat Am ............................................................................................................... 1-1 1-1A Bidang .................................................................................................................... 1-1 1-1B Senarai Rujukan Silang Tatanama ............................................................................ 1-1 1-2 Keupayaan dan Ciri-Ciri Peralatan ................................................................................ 1-2 1-2A Keupayaan .............................................................................................................. 1-2 1-2B Ciri-Ciri ................................................................................................................... 1-3 1-3 Data Peralatan ............................................................................................................. 1-9 1-4 Prinsip Operasi ............................................................................................................ 1-25

BAB 2 - ARAHAN-ARAHAN PENGENDALIAN

2-1 Kawalan Pengendali, Penunjuk dan Penyambung .......................................................... 2-1 2-2 Fungsi dan Jubin .......................................................................................................... 2-5 2-2-1 Ikon Sistem ............................................................................................................. 2-8 2-2-2 Skrin Sentuh............................................................................................................ 2-12 2-2-3 Komponen Antara Muka Pengguna (UI) .................................................................... 2-13 2-2-3A Bar Pelancar ....................................................................................................... 2-13 2-2-3B Ikon Fungsi......................................................................................................... 2-14 2-2-3C Tetingkap Fungsi ................................................................................................ 2-15 2-2-3D Parameter Pentakrif ............................................................................................ 2-18 2-2-3E Menu Terturun .................................................................................................... 2-22 2-2-3F Tetingkap Mesej ................................................................................................. 2-24 2-2-4 Menu Sistem ........................................................................................................... 2-25 2-2-5 Mod Tergantung (Tidur) ........................................................................................... 2-26 2-2-6 Sokongan Berbilang Bahasa .................................................................................... 2-28 2-3 Pemeriksaan Penyelenggaraan Pencegahan dan Servis ................................................. 2-30 2-3-1 Umum ..................................................................................................................... 2-30 2-3-2 Prosedur Penyelenggaraan Pencegahan ................................................................... 2-30 2-3-2A Alatan, Bahan dan Peralatan yang Diperlukan ...................................................... 2-30 2-3-2B Pemeriksaan Rutin .............................................................................................. 2-30 2-3-2C Jadual Pemeriksaan ............................................................................................ 2-30 2-4 Operasi Di Bawah Keadaan Biasa ................................................................................. 2-31 2-4-1 Prosedur Menghidupkan .......................................................................................... 2-31 2-4-2 Memasang/Membuang Lesen ................................................................................... 2-32 2-4-3 Memasang Perisian ................................................................................................. 2-36 2-4-4 Tetingkap Fungsi Simpan/Panggil Balik .................................................................... 2-38 2-4-5 Syot kilat ................................................................................................................. 2-39 2-4-6 Unit Klon ................................................................................................................. 2-42 2-4-7 Multimeter Digital (DMM) .......................................................................................... 2-43 2-4-8 Mod Konfigurasi....................................................................................................... 2-44 2-4-9 Mod Rujukan Asas Masa .......................................................................................... 2-46 2-5 Persediaan Asas .......................................................................................................... 2-47 2-5-1 Demodulasi Analog .................................................................................................. 2-47 2-5-2 SINAD Analog ......................................................................................................... 2-48 2-5-3 DMR Digital ............................................................................................................. 2-49 2-6 Persediaan Konfigurasi Digital Termaju ......................................................................... 2-50 2-6-1 P25 FASA ............................................................................................................... 2-50 2-6-2 Pengulang DMR ....................................................................................................... 2-51

Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut . i i i

PERENGGAN MUKA SURAT

BAB 3 - PENYELENGGARAAN 3-1 Servis Sebaik Sahaja Penerimaan ................................................................................. 3-1 3-2 Ujian Kendiri ................................................................................................................ 3-2 3-3 Prosedur Penyelenggaraan ........................................................................................... 3-3 3-3-1 Pengecasan Semula Bateri ...................................................................................... 3-3 3-3-2 Penggantian Bateri .................................................................................................. 3-4 3-3-3 Penggantian Fius ..................................................................................................... 3-5 3-3-4 Penggantian Fius DMM ............................................................................................ 3-6 3-3-5 Penggantian Kaki .................................................................................................... 3-7 3-4 Penyediaan untuk Penyimpanan atau Penghantaran ...................................................... 3-8 3-4A Pembungkusan ........................................................................................................ 3-8 3-4B Persekitaran ............................................................................................................ 3-8

LAMPIRAN

A Jadual Pin-Keluar Penyambung ..................................................................................... A-1 A-1 Penyambung I/O ...................................................................................................... A-1 A-2 Jadual Pin-Keluar Penyambung MIC ......................................................................... A-3 A-3 Jadual Pin-Keluar Penyambung JAUH ...................................................................... A-4 A-4 Jadual Pin-Keluar Penyambung ETHERNET ............................................................. A-5 A-5 Jadual Pin-Keluar Penyambung USB ........................................................................ A-6 B Singkatan ............................................................................................................ B-1

SENARAI ILUSTRASI / JADUAL

i v Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

SENARAI JADUAL

TAJUK MUKA SURAT Penyambung I/O (Panel Depan) A-1 Penyambung I/O (Panel Belakang) A-2 Jadual Pin-Keluar Penyambung MIC A-3 Jadual Pin-Keluar Penyambung JAUH A-4 Jadual Pin-Keluar Penyambung ETHERNET A-5 Jadual Pin-Keluar Penyambung USB A-6

SERVIS SEBAIK SAHAJA PENERIMAAN BAHAN

Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut . v

Mengeluarkan

Bahan pembungkusan reka bentuk khas d i da lam bekas penghantaran menyediakan per l indungan maks imum untuk Sis tem Uj ian Radio Dig i ta l . E lakkan dar ipada merosakkan bekas penghantaran dan bahan pembungkusan semasa membuka bungkusan pera la tan.

Gunakan langkah- langkah d i bawah untuk membuka bungkusan Sis tem Uj ian Radio Dig i ta l .

Potong dan ke luarkan p i ta pengedap d i bahagian atas bekas penghantaran dan buka bekas penghantaran.

Ke luarkan acuan bungkusan atas.

Ke luarkan Sis tem Uj ian Radio Dig i ta l dan bahan pembungkusan dar ipada acuan pembungkusan bawah.

Ke luarkan beg p las t ik pe l indung dar ipada Sis tem Uj ian Radio Dig i ta l dan per iksa kandungannya.

Letakkan beg p las t ik pe l indung dan bahan pembungkusan d i da lam bekas penghantaran.

S impan bekas penghantaran untuk kegunaan masa depan sek i ranya Sis tem Uj ian Radio Dig i ta l per lu d ikembal ikan/d ihantar .

Memeriksa Peralatan yang Dikeluarkan

Periksa peralatan bagi sebarang kerosakan yang berlaku semasa penghantaran. Jika peralatan tersebut rosak atau jika terdapat item yang tidak ada di dalam penghantaran, laporkan kerosakan dan/atau percanggahan kepada Khidmat Pelanggan Aeroflex.

CONTACT: Aeroflex Telephone: (800) 835-2350 (U.S. only) (316) 522-4981 FAX: (316) 524-2623 E-Mail: [email protected]

v i Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

Memeriksa Peralatan yang Dikeluarkan (sambungan)

ACUAN PEMBUNGKUSAN ATAS

INSTRUMEN UJIAN DIBUNGKUS DENGAN HELAIAN POLIETILENA

ACUAN PEMBUNGKUSAN BAWAH

BEKAS PENGHANTARAN

Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut . v i i

Memeriksa Peralatan yang Dikeluarkan (sambungan)

ITEM-ITEM STANDARD

KETERANGAN NOMBOR BAHAGIAN BIL

Sistem Ujian Radio Digital Siri 8800:

8800 8800S 8800SX

112581 138803 139942

1

Bateri, Ganti 67076 1

Bekalan Kuasa DC Luar 67374 1

Kulit Depan 138167 1

Fius, Ganti (5 A, 32 Vdc, Jenis F) 56080 2

Manual, Langkah Permulaan (Kertas) 139254 1

Manual, Operasi (CD) 139274 1

Kabel Kuasa (AC) (China) 91803 1

Kabel Kuasa (AC) (Benua Eropah) 27480 1

Kabel Kuasa (AC) (Amerika Utara) 27478 1

Kabel Kuasa (AC) (UK) 27477 1

v i i i Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

Memeriksa Peralatan yang Dikeluarkan (sambungan)

ITEM-ITEM STANDARD

8800 / 8800S / 8800SX 112581 / 138803 / 139942

Bateri, Ganti 67076

Bekalan Kuasa DC Luar 67374

Kulit Depan 138167

Fius, Ganti (5 A, 32 Vdc, Jenis F) 56080

Manual, Langkah Permualaan (Kertas) 139254

Manual, Operasi (CD) 139274

Power Cable (AC) (China) 91803

Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut . i x

Memeriksa Peralatan yang Dikeluarkan (sambungan)

ITEM-ITEM STANDARD

Kabel Kuasa (AC) (Benua Eropah) 27480

Kabel Kuasa (AC) (Amerika Utara) 27478

Kabel Kuasa (AC) (UK) 27477

x Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

Memeriksa Peralatan yang Dikeluarkan (sambungan)

ITEM-ITEM PILIHAN (Item-item pilihan ini akan disertakan jika dipesan)

KETERANGAN NOMBOR BAHAGIAN

Kit Antena 114475

Perosot (20 dB / 150 W) 82560

Pengecas Bateri, Luaran 114479

Bateri, Ganti 67076

Sarung, Sarung Pembawa Sisi Lembut 114478

Sarung, Transit 114477

Plumbum Ujian DMM 63936

Set Tangan (Mikrofon) 112861

Manual, Penyelenggaraan (CD) 113614

Kabel Kuasa (Pemetik Api DC) 62404

Sensor Kuasa (Bird 5017B) 113309

Kit Aksesori DTF / VSWR Jitu 114348

Kit Pelekap Rak 114312

Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut . x i

Memeriksa Peralatan yang Dikeluarkan (sambungan)

ITEM-ITEM PILIHAN (Item-item pilihan ini akan disertakan jika dipesan)

KETERANGAN NOMBOR BAHAGIAN

Pilihan Perisian

DMR

dPMR

NXDN

P25

Fasa 2 P25

ARIB-T98

Penjana Penjejakan

Lebar Jalur Diduduki

Meter Kuasa Jitu Dalaman

Meter Thru-Line Jitu

PTC

Pelan Saluran AAR

Sokongan R&S NRT-Z Power Sensor

Cina Mudah

Cina Tradisional

Sepanyol

Portugis

Melayu / Indonesia

Korea

Arab

Poland

Rusia

Jepun

Jerman

Perancis

Bahasa Itali

Opt01 Siri 8800

Opt02 Siri 8800

Opt03 Siri 8800

Opt04 Siri 8800

Opt05 Siri 8800

Opt09 Siri 8800

Opt10 Siri 8800

Opt11 Siri 8800

Opt12 Siri 8800

Opt13 Siri 8800

Opt14 Siri 8800

Opt15 Siri 8800

Opt20 Siri 8800

Opt300 Siri 8800

Opt301 Siri 8800

Opt302 Siri 8800

Opt303 Siri 8800

Opt304 Siri 8800

Opt305 Siri 8800

Opt306 Siri 8800

Opt307 Siri 8800

Opt308 Siri 8800

Opt309 Siri 8800

Opt310 Siri 8800

Opt311 Siri 8800

Opt312 Siri 8800

x i i Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

Memeriksa Peralatan yang Dikeluarkan (sambungan)

ITEM-ITEM PILIHAN (Item-item pilihan ini akan disertakan jika dipesan)

Kit Antena 114475

Perosot (20 dB / 150 W) 38242

Pengecas Bateri, Luaran 114479

Bateri, Ganti 67076

Sarung, Sarung Pembawa Sisi Lembut 114478

Sarung, Transit 114477

Plumbum Ujian DMM 63936

Set Tangan (Mikrofon) 112861

Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut . x i i i

Memeriksa Peralatan yang Dikeluarkan (sambungan)

ITEM-ITEM PILIHAN (Item-item pilihan ini akan disertakan jika dipesan)

Manual, Penyelenggaraan (CD) 113614

Kabel Kuasa (Pemetik Api DC) 62404

Sensor Kuasa (Bird 5017B) 113309

Kit Aksesori DTF / VSWR Jitu 114348

Kit Pelekap Rak 114312

x iv Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

HALAMAN INI SENGAJA DIBIARKAN KOSONG.

BAB 1 - PENGENALAN

Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut . 1 -1

1-1. MAKLUMAT AM

A. Skop Jenis Manual: Manual Operasi

Nama Peralatan dan Nombor Model: Sistem Ujian Radio Digital Siri 8800

Tujuan Peralatan: Sis tem Uj ian Radio Dig i ta l S i r i 8800 d igunakan untuk menguj i rad io dan pera la tan yang berka i tan.

B. Senarai Rujukan Tatanama Silang NAMA UMUM TATANAMA RASMI

8800 Sistem Ujian Radio Digital 8800

8800S Sistem Ujian Radio Digital 8800S

8800SX Sistem Ujian Radio Digital 8800SX

Siri 8800 Sistem Ujian Radio Digital Siri 8800

Set Ujian atau Unit Sistem Ujian Radio Digital Siri 8800

1-2 Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

1-2. KEUPAYAAN DAN CIRI-CIRI PERALATAN Sis tem Uj ian Radio Dig i ta l S i r i 8800, d igunakan untuk u j ian pemasangan Radio, d i reka bagi memudahkan penggunaan, kemudahal ihan, kebolehpercayaan dan tempoh guna yang panjang, berupaya untuk mengukur jumlah kuasa yang t inggi , seh ingga 50 W, ser ta mampu untuk menje jak i kerosakan pada antena, ampl i f ier kuasa dan sambungan dalaman, memenuhi keper luan pe lbagai rad io kenderaan, d i samping ap l ikas i rad io komers ia l .

Kuasa d ipero leh dar ipada bater i da laman p i l ihan. Apabi la menggunakan sebagai Set Uj ian mudah a l ih , Penyambung DC MASUK d isediakan untuk mengecas bater i , operas i meja atau melakukan serv is .

A. Keupayaan Keupayaan

Ujian Penerima RF - Sehingga 1 GHz lebar jalur; AM, FM, ukuran frekuensi dah tahap.

Ujian Pemancar RF - Sehingga 1 GHz lebar jalur; AM, FM, 1 kHz / 150 Hz dan sumber modulasi luaran.

Meter Kuasa RF - Sehingga 50 W ber terusan; 200 W dengan atenuator luaran.

Ukuran VSWR.

Operasi mudah dengan beberapa ketukan kekunci dan paparan teks.

Paparan Skr in Sentuh Luas dengan Kecerahan Cahaya Belakang boleh laras pengguna.

Uj ian Kendi r i untuk pengesahsahihan dan u j ian da laman.

Bater i P i l ihan membenarkan penggunaan ber terusan t ip ika l se lama 2.5 jam sebelum pengecasan semula.

Penutupan kuasa secara automatik selepas lebih kurang 5 hingga 20 minit (boleh dipilih) tanpa penggunaan apabila kuasa AC tidak disambungkan.

Ianya kompak dan ringan untuk membolehkan operasi satu orang.

Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut . 1 -3

B. Ciri-ciri

Fungsi dan Jubin - LMR

(Fungsi P i l ihan d i tunjukkan bagi tu juan paparan sahaja . )

1-4 Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

B. Ciri-ciri (samb.)

Fungsi dan Jubin – Diperluaskan - LMR

(Fungsi P i l ihan d i tunjukkan bagi tu juan paparan sahaja . )

Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut . 1 -5

B. Ciri-ciri (samb.)

Fungsi dan Jubin - PTC

(Fungsi P i l ihan d i tunjukkan bagi tu juan paparan sahaja . )

1-6 Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

B. Ciri-ciri (samb.)

Fungsi dan Jubin – Diperluaskan - PTC

(Fungsi P i l ihan d i tunjukkan bagi tu juan paparan sahaja . )

Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut . 1 -7

B. Ciri-ciri (samb.)

Fungsi dan Jubin - Digi ta l Termaju

(Fungsi P i l ihan d i tunjukkan bagi tu juan paparan sahaja . )

1-8 Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

B. Ciri-ciri (samb.)

Fungsi dan Jubin – Diperluaskan - Digi ta l Termaju

(Fungsi P i l ihan d i tunjukkan bagi tu juan paparan sahaja . )

Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut . 1 -9

1-3. DATA PERALATAN

NOTA

• Dimana resolusi ditetapkan dimelebihi ketepatan ditetapkan, resolusi ditetapkan akan didahulukan.

• Ketepatan dan resolusi dinyatakan dalam peratusan dirujuk kepada nilai yang diukur atau dipilih.

• Semua ciri AF adalah dirujuk kepada 50 Ω.

• Benarkan tempoh pemanasan sekurang-kurangnya 10 minit.

• Isyarat modulasi lebar jalur diterima (input) tidak melebihi lebar jalur IF penerima yang dipilih.

• Spes i f ikas i VSWR Penyambung ANT dan GEN hanya terpakai apabi la penyambung d ip i l ih .

• Spesifikasi tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

PENJANA RF

PERLINDUNGAN PORT INPUT

Port ANT: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +20 dBm (Penggera Kuasa Input T ip ika l )

Por t T/R (8800): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +49 dBm CW (Penggera Kuasa Input T ip ika l ) >+90°C (Penggera Suhu Tip ika l )

Por t T/R (8800S / 8800SX): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +52 dBm CW (Penggera Kuasa Input T ip ika l ) >+90°C (Penggera Suhu Tip ika l )

FREKUENSI

Ju la t : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 h ingga 1000 MHz

Ju la t Boleh Guna: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kHz h ingga 2 MHz

Ketepatan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sama sepert i Asas Masa

Resolus i : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Hz

JULAT TAHAP OUTPUT

Penyambung T/R: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -50 h ingga -125 dBm

Penyambung ANT: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -30 h ingga -90 dBm

Penyambung GEN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -5 h ingga -65 dBm

Ketepatan Tahap: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±2 dB ±3 dB (<-100 dBm) ±3 dB (<-110 dBm Mod Aten Tahan)

NOTA

Tahap output Penjana Penyambung ANT hanya terpakai apabi la por t Pener ima d ip i l ih ke ANT.

Ketepatan tahap Port ANT Penjana adalah sah >0°C.

Resolus i Tahap: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 dB

Resolus i Tahap (Mod Aten Tahan): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .1 dB (0 h ingga -6 dB)

NOTA

Ketepatan Tahap t idak d inyatakan melebih i Suhu dalam “Mod Aten Tahan”.

1-10 Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

1-3. DATA PERALATAN (samb.) PENJANA RF (samb.)

Operas i PTT (dengan Telefon b imbi t yang d isediakan) : . . . . . . . . . . . . . . PTT HIDUP/MATI (apabi la Penjana RF d iakt i fkan PTT d idayakan)

VSWR PENYAMBUNG

Penyambung ANT: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <1.5:1 T ip ika l

Penyambung GEN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <1.5:1 T ip ika l

Penyambung T/R: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <1.2:1

SSB PHASE NOISE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <-89 dBc/Hz pada 20 kHz ofset <-93 dBc/Hz pada 20 kHz ofset (T ip ika l )

PALSU

Harmonik : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -30 dBc, -42 dBc t ip ika l

Bukan Harmonik : . . . -40 dBc, -50 dBc t ip ika l (>±20 kHz Ofset dar ipada Pembawa) 0 h ingga 1 GHz

Harmonik Jam Dalaman: . . . . . . . . . . Isyarat pa lsu berka i tan dengan harmonik f rekuens i jam dalaman sebanyak 25.6, 50 dan 80 MHz hendak lah t idak meleb ih i -95 dBm. Prestas i fungs i Penjana dan Pener ima d i bawah -100 dBm yang d inyahgred apabi la Uni t d i ta la kepada f rekuens i isyarat pa lsu.

FM RESIDU: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <20 Hz rms dalam 300 Hz h ingga 3 kHz BW <4 Hzrms, T ip ika l <100 MHz <6 Hzrms, T ip ika l <800 MHz <11 Hzrms, Ty T ip ika l p ica l >800 MHz

AM RESIDU: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <5% rms dalam 300 Hz h ingga 3 kHz BW

JENIS MODULASI

Analog: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T iada, FM dan AM

Dig i ta l : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P25, DMR, dPMR, ARIBT98 dan NXDN

DTMF:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T iada, FM dan AM

DCS:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T iada, FM dan AM

Jujukan Dua Nada: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T iada, FM dan AM

Nada Jauh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T iada, FM dan AM

Jujukan Nada: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T iada, FM dan AM

MODULASI - FM

Selang: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gen 1, Gen 2

Kadar Frekuens i :

Ju la t : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Hz h ingga 20 kHz

Resolus i : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .1 Hz

Ketepatan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asas Masa ±2 Hz

Ju la t Sis ihan FM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mat i , 0 Hz h ingga 100 kHz (GEN1 dan GEN2 boleh d ip i l ih )

Jumlah Gangguan Harmonik : . . . . . 3% (Kadar 1000 Hz, Sis ihan >2 kHz, 300 Hz h ingga 3 kHz BPF)

Resolus i Sis ihan FM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Hz

Ketepatan Sis ihan FM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 5% pada kadar 1 kHz, s is ihan 2 h ingga 50 kHz (± 1% laz im) ± 10% pada kadar 3 kHz, s is ihan 2 h ingga 50 kHz

Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut . 1 -11

1-3. DATA PERALATAN (samb.) PENJANA RF (samb.)

Luaran: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MIC, Audio Masuk

FM MIC:

Input Mikrofon:

Konfigurasi Mikrofon Ganti Pin Penyambung MIC

Julat 1 : 2 h ingga15 mVrms (8 mVrms Tip ika l ) Pin 2-OPEN, Pin 6-GND

Julat 2 : 35 h ingga 350 mVrms(100 mVrms Tip ika l ) Pin 2-GND, Pin 6-OPEN

Julat 3 : 2 h ingga 32 mVrms (20 mVrms Tip ika l ) Pin 2-OPEN, Pin 6-OPEN

NOTA

Julat 2 MENGHIDUPKAN vol tan b ias 3 Vdc nominal .

Ju la t Frekuens i FM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Hz h ingga 3 kHz

FM Level : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mat i , 0 Hz h ingga 80 kHz

Ketepatan Modulas i FM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±20% (300 Hz h ingga 1.2 kHz) ±30% (>1.2 kHz)

Cerun Input FM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cerun Input FM

AUD MASUK:

Ju la t Input : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 V, 30 V

Muatan Boleh ubah:

Ju la t 3 V: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Ω , 600 Ω , 1 kΩ , Z T inggi

Ju la t 30 V: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z T inggi

Tahap Input :

Ju la t 3 V: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .05 h ingga 3.2 Vrms

Ju la t 30 V: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 h ingga 30 Vrms

Ju la t Frekuens i Input FM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Hz h ingga 5 kHz

Sens iv i t i Tahap Input FM:

Ju la t 3 V: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 kHz / 35 mVrms Tip ika l

Ju la t 30 V: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 kHz / 350 mVrms Tip ika l

FM Input Slope: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vo l tan pos i t i f menghas i lkan s is ihan pos i t i f

MODULASI - AM

Dalaman: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gen 1, Gen 2

Kadar Frekuens i :

Ju la t : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Hz h ingga 20 kHz

Resolus i : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .1 Hz

Ketepatan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asas Masa ±2 Hz

1-12 Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

1-3. DATA PERALATAN (samb.) PENJANA RF (samb.)

Julat : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MATI , 0% h ingga 100% (GEN1 dan GEN2 boleh d ip i l ih )

Resolus i : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .1%

Jumlah Sis ihan Harmonik : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3% (mod 20% hingga 90%, kadar 1000 Hz, BPF 300 Hz h ingga 3 kHz)

Ketepatan: . . . . . . . . . . . 10% dar ipada set ing, kadar 150 Hz h ingga 5 kHz, Modulas i 10% hingga 90%

Luaran: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MIC, Audio Masuk

AM MIC Input Mikrofon:

Konfigurasi Mikrofon Ganti Pin Penyambung MIC

Julat 1 : 2 h ingga15 mVrms (8 mVrms Tip ika l ) Pin 2-OPEN, Pin 6-GND

Julat 2 : 35 h ingga 350 mVrms(100 mVrms Tip ika l ) Pin 2-GND, Pin 6-OPEN

Julat 3 : 2 h ingga 32 mVrms (20 mVrms Tip ika l ) Pin 2-OPEN, Pin 6-OPEN

NOTA

Julat 2 MENGHIDUPKAN vol tan b ias 3 Vdc nominal .

Ju la t Frekuens i Input : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Hz h ingga 3 kHz

Modulas i : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0% h ingga 80%

Ketepatan Modulas i : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±20% (300 Hz h ingga 1.2 kHz) ±30% (>1.2 kHz)

AUD MASUK:

Ju la t Input : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 V, 30 V

Muatan Boleh ubah:

Ju la t 3 V: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Ω , 600 Ω , 1 kΩ , Z T inggi

Ju la t 30 V: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z T inggi

Tahap Input :

Ju la t 3 V: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .05 h ingga 3.2 Vrms

Ju la t 30 V: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 h ingga 30 Vrms

Ju la t Frekuens i Input FM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Hz h ingga 5 kHz

Sens iv i t i Tahap Input FM:

Ju la t 3 V: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1% / 35 mVrms Tip ika l (Beban Z T inggi )

Ju la t 30 V: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1% / 350 mVrms Tip ika l (Beban Z T inggi )

Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut . 1 -13

1-3. DATA PERALATAN (samb.) PENJANA RF (samb.)

PENJANA AUDIO (AFGEN1 AND AFGEN2)

NOTA

Apabi la sumber GEN1 dan GEN2 d ip i l ih , ia d icampurkan bersama. Spes i f ikas i adalah untuk set iap AFGEN yang d iha lakan ke luar secara beras ingan dar i Penyambung AUD KELUAR sahaja.

Ju la t Frekuens i : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 h ingga 20 kHz

Resolus i Frekuens i : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .1 kHz

Ketepatan Frekuens i : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ketepatan Frekuens i ±2 Hz

Tahap Output :

Impedans Beban Keluar Audio: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <1 W

Tahap Audio Keluar: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 h ingga 1.57 Vrms

Resolus i : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .001 Vrms

Ketepatan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±10%, >100 Vrms, 30 Hz h ingga 5 kHz

Gangguan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <3% (Kadar 1 kHz, s inus 300 Hz h ingga 3 kHz)

1-14 Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

1-3. DATA PERALATAN (samb.) PENERIMA RF

PERLINDUNGAN PORT INPUT

Port ANT: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +20 dBm (Penggera Kuasa Input T ip ika l )

Por t T/R (8800): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +49 dBm CW (Penggera Kuasa Input T ip ika l ) >+90°C (Penggera Suhu Tip ika l )

Por t T/R (8800S / 8800SX): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +52 dBm CW (Penggera Kuasa Input Tip ika l ) >+90°C (Penggera Suhu Tip ika l )

FREKUENSI:

Ju la t : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 h ingga 1000 MHz

Ju la t Boleh Guna: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <100 kHz h ingga <2 MHz

KETEPATAN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asas Masa

RESOLUSI: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Hz

AMPLITUD INPUT

Sens i t iv i t i :

Penyambung ANT: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -80 dBm Tip ika l , 10 dB SINAD (-110 dBm dengan Preamp)

Penyambung T/R: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -40 dBm Tip ika l , 10 dB SINAD

Ukuran Pener ima Tahap Input Min imum:

Penyambung ANT: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -60 dBm Preamp MATI, -80 dBm Preamp HIDUP (Meter Ralat RF, Meter DEMOD: Gangguan, SINAD, Modulas i , Pembi lang AF)

Penyambung T/R: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -20 dBm Preamp MATI, -40 dBm Preamp HIDUP (Meter Ralat RF, Meter DEMOD: Gangguan, SINAD, Modulas i , Pembi lang AF)

Ukuran Pener ima Tahap Input Maks imum:

Penyambung ANT: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +10 dBm (Auto, Preamp MATI)

Penyambung T/R: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +41 dBm (AM) +47 dBm (CW, FM)

JENIS DEMODULASI: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AM, FM, DMR, dPMR, ARIBT98, NXDN dan P25

DEMOD FM

IF BW: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 , 6 .25, 8 .33, 10, 12.5, 25, 30, 100 dan 300 kHz

BW Penapis Audio: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C-Wt BP, CCITT BP, TIADA, 15 kHz LP, 300 Hz LP, 300 Hz HP, 5 kHz LP, 300 Hz h ingga 5 kHz BP, 300 Hz h ingga 3 kHz BP, 300 Hz h ingga 20 kHz BP dan 3 kHz LP

Sens i t iv i t i Tahap: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Vrms set iap kHz Dev / IF BW (kHz) ±15%

DEMOD AM

Demod AM:

IF BW: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 , 6 .25, 8 .33, 10, 12.5, 25 dan 30 kHz

BW Penapis Audi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C-Wt BP, CCITT BP, TIADA, 15 kHz LP, 300 Hz LP, 300 Hz HP, 5 kHz LP, 300 Hz h ingga 5 kHz BP, 300 Hz h ingga 3 kHz BP, 300 Hz h ingga 20 kHz BP dan 3 kHz LP

Sens i t iv i t i Tahap (Penyambung AUD KELUAR): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 mVrms set iap %AM ±15%

PELEPASAN LO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <-50 dBc

Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut . 1 -15

1-3. DATA PERALATAN (samb.) METER PENERIMA

METER RALAT RF

Uni t : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hz, ppm

Julat : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±200 kHz / ±1000 ppm

Resolus i : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Hz

Ketepatan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ketepatan ±1 Hz

METER RSSI (Kuasa RF d i da lam IF BW Pener ima)

Uni t : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dBm, Wat t , microWatt

Ju la t (3 Penyambung): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -120 h ingga +60 dBm

Julat Tahap RF Boleh Guna:

Penyambung ANT (Preamp MATI) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -90 h ingga +10 dBm

Penyambung ANT (Preamp HIDUP): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -110 h ingga -10 dBm

Penyambung T/R: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -50 h ingga +47 dBm

Resolus i : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .01 dBm

Ketepatan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±3 dB, ±1.5 dB Tip ika l (Fungs i menormalkan d i lengkapkan)

Atenuas i Luaran: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 h ingga 30 dB, reso lus i 0 .01 dB

METER KUASA RF (CW Sahaja) (Kuasa RF Ja lur Lebar ke da lam Penyambung T/R)

Ju la t : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +20 h ingga +53 dBm

Lanta i Meter : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 .10 W / +20 dBm

Tahap Input Por t T/R Maks imum (8800): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 W ber terusan, +25°C, +10°C

Tahap Input Por t T/R Maks imum (8800S / 8800SX): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 W, +25°C, +10°C 50 W ber terusan HIDUP Maks se lama 30 saat dan MATI Min se lama 90 saat untuk tahap kuasa >50 W

Julat Purata: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 h ingga 99

Uni t Paparan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dBm, Wat t

Resolus i : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .01 W, 0.1 dBm

Ketepatan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10% dar ipada bacaan (6% Tip ika l ) Fungs i s i far d i lengkapkan Pener ima d iset kepada Frekuens i yang d i ing inkan

Pemerosotan Luaran: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 h ingga 50 dB, 0 .01 dB resolus i

METER SISIHAN FM

Julat Sis ihan Meter : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Hz h ingga ±100 kHz

Jenis Meter : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Puncak+, Puncak- , (Puncak-Puncak) /2 , RMS

Resolus i : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .1 Hz

Ketepatan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±10% dar ipada bacaan (Sis ihan 500 Hz h ingga 100 kHz) ±5% dar ipada Bacaan (Si ishan 1 h ingga 10 kHz) Kadar 150 Hz dan 1 kHz ±3% dar ipada bacaan (Sis ihan 1 h ingga 10 kHz) 1 kHz h ingga 1.5 kHz Rate

1-16 Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

1-3. DATA PERALATAN (samb.) METER PENERIMA (samb.)

Kerataan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <0.5 dB (Kadar 20 Hz h ingga 6 kHz)

METER MODULASI PERATUS AM

Julat Meter : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5% h ingga 100%

Mod Meter : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Puncak+, Puncak- , (Puncak-Puncak) /2 , RMS

Resolus i : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .001%

Ketepatan: . . . . . . . . . . . . . . .±5% dar ipada bacaan, kadar 1 kHz, modulas i 30% hingga 90%, 3 kHz LPF

Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut . 1 -17

1-3. DATA PERALATAN (samb.) METER AUDIO

METER SINAD

Sumber Ukuran: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AUD MASUK, DEMOD

DEMOD:

FM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >2 kHz Sis ihan ( IF BW diset dengan sesuai untuk modulas i d i ter ima BW)

AM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >25% Modulas i ( IF BW diset dengan sesuai untuk modulas i d i ter ima BW)

AUD MASUK:

Ju la t Frekuens i : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Hz h ingga 10 kHz

Tahap Input :

3 V (Persediaan Konf ig Audio) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .9 Vp-p h ingga 8 Vp-p

30 V (Persediaan Konf ig Audio): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Vp-p h ingga 80 Vp-p

Takuk Frekuens i Audio: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 h ingga 1.8 kHz (Sah Digunakan h ingga 5 kHz.)

Ju la t Bacaan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 h ingga 60 dB

Resolus i : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .001 dB

Ketepatan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .±1.5 dB, bacaan >8 dB, <40 dB

METER SNR

Pemberat : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Takr i fan pengguna dar ipada C-WT BP, CCITT BP, SIFAR, 15 kHz LP, 0 .3 kHz LP, 0 .3 kHz HP, 5 kHz LP, 300 Hz h ingga 5 kHz BP, 300 Hz h ingga 3 kHz BP, 0 .3 kHz h ingga 20 kHz BP, 3 kHz LP

Ju la t Paparan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 h ingga 100 dB

Ketepatan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 1 dB, bacaan >8 dB, <50 dB

METER GANGGUAN

Sumber Ukuran: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AUD MASUK, DEMOD

DEMOD:

FM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >2 kHz Sis ihan ( IF BW diset dengan sesuai untuk modulas i d i ter ima BW)

AM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >25% Modulas i ( IF BW diset dengan sesuai untuk modulas i d i ter ima BW)

AUD MASUK:

Ju la t Frekuens i : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Hz h ingga 10 kHz

Tahap Input :

3 V (Persediaan Konf ig Audio) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .9 Vp-p h ingga 9 Vp-p

30 V (Persediaan Konf ig Audio) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Vp-p h ingga 90 Vp-p

Takuk Frekuens i Audio: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 h ingga 1.8 kHz (Sah Digunakan h ingga 5 kHz.)

Ju la t Bacaan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0% h ingga 100%

Resolus i : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .001%

Ketepatan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±10% dar ipada bacaan + 0.1% Gangguan, >1% hingga <20%

1-18 Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

1-3. DATA PERALATAN (samb.) METER AUDIO (samb.)

PEMBILANG AF

Sumber Ukuran: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AUD MASUK, DEMOD

DEMOD:

FM: . . . . . Kadar 15 Hz h ingga 20 kHz ( IF BW diset dengan sesuai untuk modulas i d i ter ima BW)

AM: . . . . . Kadar 15 Hz h ingga 20 kHz ( IF BW diset dengan sesuai untuk modulas i d i ter ima BW)

AUD MASUK:

Ju la t Frekuens i : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Hz h ingga 20 kHz

Tahap Input :

3 V (Persediaan Konf ig Audio: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 mVp-p h ingga 9 Vp-p

30 V (Persediaan Konf ig Audio: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 mVp-p h ingga 90 Vp-p

Ju la t Frekuens i : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Hz h ingga 20 kHz

Resolus i : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .1 Hz

Ketepatan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±1 Hz

METER TAHAP FREKUENSI AUDIO

Sumber Ukuran: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AUD MASUK, SKOP

Julat Input :

AUD MASUK: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 V, 30 V

SKOP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Vdc, 40 Vdc

Ju la t Frekuens i : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Hz h ingga <5 kHz

Pi l ihan Beban:

AUD MASUK:

Ju la t Input 3 V: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z T inggi , 150 Ω , 600 Ω , 1 kΩ

Ju la t Input 30 V: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 kΩ

SKOP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z T inggi

Tahap Input :

Penyambung AUD MASUK: Ju la t 3 V: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 mVrms h ingga 3 Vrms

Ju la t 30 V: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 h ingga 30 Vrms

Penyambung SKOP: Ju la t 2 .0 Vdc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 mVrms h ingga 1 Vrms

Ju la t 40 Vdc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 h ingga 28.28 Vrms

Resolus i Uni t Paparan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .001 V, 0 .001 mV, 0.001 dBµV, 0.001 dBm, 0.001 W

Ketepatan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±5% (Penyambung AUD MASUK)

Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut . 1 -19

1-3. DATA PERALATAN (samb.) OSILOSKOP

Sumber: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SKOP, DEMOD, AUD MASUK

Lebar Ja lur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 kHz

Impedans Input :

Input SKOP: Ju la t 2 .0 V: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 kΩ

Ju la t 40 V: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 MΩ

Input I /O Audio: Ju la t 3 V: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Ω , 600 Ω , 1 KΩ , Z T inggi

Ju la t 30 V: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 KΩ

Gandingan:

SC SKOP OPE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AU, AT dan GND

AUD MASUK: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AU Sahaja

Demod Dalaman FM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AT

Demod Dalaman AU: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AU

Ju la t Menegak:

Skop dan AUD MASUK: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 mV/Div h ingga 10 V/Div da lam ju jukan 1,2,5

Demodulas i Dalaman FM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .1 kHz/Div h ingga 50 kHz/Div da lam ju jukan 1,2,5

Demodulas i Dalaman AM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5%, 10%, 20%, 50%/Div

Ketepatan Menegak: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10% dar ipada Skala Penuh (DC h ingga 5 kHz)

Sapuan Mel in tang: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .5 min/Div h ingga 0.1 saat /Div

Ketepatan Mel in tang: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3% dar ipada Skala Penuh

Sumber Pencetus: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Auto atau Normal (Dalaman)

Pelarasan Pencetus: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pemboleh ubah pada Skala Menegak

Penanda: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dua Penanda Memaparkan Ukuran Menegak (Vol tan, kHz, % Modulas i ) Memaparkan Del ta da lam Masa antara Penanda

PENGANALISIS SPEKTRUM

Julat Frekuens i : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 h ingga 1000 MHz

Rentang Frekuens i : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 kHz h ingga 5 MHz (1,2,5 Langkah)

Tet ingkap: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hanning, Atas Rata, Segi empat tepat

Skala Menegak: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 , 5 , 10, 15, 20 dB/Div

Lebar Ja lur Penanda: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 kHz h ingga 5 MHz (1,2,5 Langkah)

Ofset Penanda: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rentang ± 1 kHz h ingga 1/2 (1 ,2 ,5 Langkah)

Ketepatan Lebar Ja lur Kuasa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 3 dB Tip ika l (30 dB Isyarat pada Hingar)

Lanta i Hingar: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -123 dB (Preamp MATI) -140 dB (Preamp HIDUP) (Rentang 100 kHz), T ip ika l

1-20 Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

1-3. DATA PERALATAN (samb.) PILIHAN

SWR

Frekuens i : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 h ingga 1000 MHz (Penentukuran dan Lebar Ja lur Sapuan)

Resolus i : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .1 MHz

Bacaan SWR:

Ju la t : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .00 h ingga 20.00

Resolus i : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .01

Ketepatan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±20% dar ipada bacaan SWR (Tentukur) <300 MHz (T ip ika l ) ±30% dar ipada bacaan SWR (Tentukur) >300 MHz (T ip ika l )

BACAAN DTF

Ju la t Uj ian: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 h ingga 328 kak i (1 h ingga 100 m)

Ju la t Paparan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 h ingga 400 kak i (Ju la t merupakan fungs i bagi Rentang Frekuens i dan Kela juan Kabel dan Kehi langan Kabel . )

Ketepatan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±3 kak i

MULTIMETER DIGITAL (DMM)

Meter Vol tan AU / AT

Ju la t Skala Penuh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 2000 V, Auto (150 VAC RMS atau input VDC MAX, Kategor i I I )

Resolus i : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .5 Dig i t (2000 Ki raan)

Ketepatan: AU: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±5% FS, ±1 Ki raan + 25mV

AT: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±1% FS, ±1 Ki raan

Ammeter AU / AT

Ju la t Skala Penuh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 mA, 2 A, 20 A, Auto (Ju la t 20 A menggunakan Pi rau Pi l ihan yang d isambungkan ke Meter Vol tan)

Vol tan Input L i tar Terbuka Maks imum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Vrms (d i ru juk sebagai UMUM atau BUMI, Kategor i I )

Resolus i : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .5 Dig i ts (2000 Ki raan)

Ketepatan: AU: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±5% FS, ±1 Ki raan

AT: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±5% FS, ±1 Ki raan

Ju la t Frekuens i Vol tan AU: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Hz h ingga 10 kHz

Meter Ohm

Ju la t Skala Penuh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2 MΩ, 20 MΩ, Auto

Resolus i : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .5 Dig i t (2000 Ki raan)

Ketepatan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±5% FS, ±1 Ki raan

Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut . 1 -21

1-3. DATA PERALATAN (samb.) PILIHAN (samb.)

METER KUASA SEBARIS

Jenis Ukuran RF: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kuasa Purata, Puncak, Letusan, Rabung, CCDF

Julat Frekuens i : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 MHz h ingga 1.0 GHz

Ju la t Kuasa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 mW hingga 500 W Purata, 13.3 h ingga 1300 W puncak

VSWR Sis ipan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <1.05

Kehi langan Sis ipan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <0.05 dB

Keterarahan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 dB sehingga 50 MHz 30 dB dar i 51 h ingga 1000 MHz

Ketepatan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +25°C (±10°C), Suhu Dalaman bagi Meter Kuasa Sebar is Pener ima d i te tapkan ke Frekuens i yang d i ing in i

Kuasa Purata

Ju la t Kuasa Hadapan Purata: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 mW hingga 500 W Avg

Maks imum Nisbah Puncak/Purata: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 dB

Ketepatan, Kuasa Hadapan Purata: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±4% dar ipada bacaan + 166 mW

Kehi langan Pulangan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 h ingga 23 dB

VSWR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .15 h ingga 99.9

Kuasa Purata Letusan

Ju la t Kuasa Purata Letusan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.5 h ingga 500 W Purata

Lebar Letusan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 μs h ingga 5 ms

Min Kadar Ulangan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Hz

Ki taran Tugas (D): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .001 h ingga 1.0 (D = Lebar / Tempoh Letusan)

Ki taran, Kuasa Purata Letusan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±6% dar ipada bacaan + 0.166/D mW

Kuasa Ruang Puncak

Ju la t Kuasa Ruang Puncak: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13.3 h ingga 1300 W

Ketepatan Kuasa Ruang Puncak

Lebar Letusan > 200 μs: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±7% % dar ipada bacaan, + 0.70 W

1 μs < Lebar Letusan < 200 μs: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±10% % dar ipada bacaan, + 1.40 W

0.5 μs < Lebar Letusan < 1 μs: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±15% % dar ipada bacaan, + 1.40 W

Lebar Letusan < 0.5 μs: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±20% % dar ipada bacaan, + 1.40 W

Faktor Rabung

Ju la t Ukuran: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 mW hingga 300 W, 13.3 W Puncak min imum

Ketepatan, Faktor Rabung:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jumlah L inear Ketepatan Kuasa Puncak dan Purata

1-22 Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

1-3. DATA PERALATAN (samb.) PILIHAN (samb.)

Fungs i Pengagihan Kumulat i f Pe lengkap (CCDF)

Ju la t Ukuran CCDF: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 .1% h ingga 100%

Ju la t Ukuran Ambang: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.5 h ingga 500 W

Ket idaktentuan Ukuran: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±0.2%

Ketepatan Set Tahap: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sebagai Ruang Puncak, Ketepatan Kuasa + 2.0%

OUTPUT PEMBESAR SUARA

Pembesar Suara: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hidup atau Mat i

Output : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 dBa min imum pada 0.5 m, 600 h ingga 1800 Hz, ke lantangan maks imum

KAWALAN KELANTANGAN

Julat Tahap: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Skala 0 h ingga 100

ASAS MASA

Kestabi lan Suhu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±0.15 ppm pada -20°C hingga 70°C

Penuaan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .02 ppm / har i 1 .0 ppm/ tahun

NOTA

Kestabi lan Frekuens i d ipatuh i dengan ke la juan bo leh ubah suhu sebanyak <2°C/min i t .

Penuaan terpakai se lepas 1 jam operas i .

Rujukan Luaran ( Input 10 MHz) (8800SX sahaja) :

Ju la t Frekuens i Input : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 MHz (±150 Hz)

Tahap Input : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -10 h ingga +10 dBm

Tahap Input Maks imum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +15 dBm

FREQ-FLEX (PENENTUKURAN ASAS MASA RUJUKAN SECARA LUARAN)

Julat Frekuens i Input : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 h ingga 1000 MHz

Penyambung Input Rujukan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >-20 dBm (T/R) >-40 dBm (ANT)

Ketepatan Freq-Flex: . . . . . . . . <0.5 Hz dar ipada Sumber Luaran Digunakan + Kestab i lan + Penuaan (Contoh: 10 MHz input Luaran se lepas Freq Flex = ±0.5 Hz kepada input Luaran. 10 MHz ±0.5 Hz = 0.05ppm + Kestab i lan + Penuaan)

Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut . 1 -23

1-3. DATA PERALATAN (samb.) PERSEKITARAN / FIZIKAL

DIMENSI KESELURUHAN: . . . . . . . . . . 343 mm (13.50 in) (L) , 293 mm (11.54 in) (P) , 146 mm (5.75 in) (D)

BERAT: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 paun (7.71 kg) (8800 / 8800S Sahaja)

SUHU

Storan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -40°C hingga +71°C (MIL-PRF-28800F, Kelas 3)

NOTA

Bater i t idak bo leh ter tak luk kepada suhu d i bawah -20°C, atau d i a tas +60°C.

Operas i :

Bekalan Kuasa AU/AT: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0°C hingga +40°C

Kuasa Bater i : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -20°C hingga +50°C

NOTA

Operas i bater i meleb ih i suhu adalah berdasarkan kepada kenaikan suhu sebenar Bater i dan penggunaan ins t rumen.

Bater i t idak bo leh ter tak luk kepada suhu d i bawah -20°C, atau d i a tas +60°C.

KELEMBAPAN RELATIF: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5% h ingga 95% (MIL-PRF-28800F, Kelas 3)

ALTITUD:

Operas i AT: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4600 M (MIL-PRF-28800F, Kelas 3)

Operas i AU: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3048 M

HENTAKAN (FUNGSIAN): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 G (MIL-PRF-28800F, Kelas 3)

GETARAN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Getaran Rawak 5 h ingga 500 Hz (MIL-PRF-28800F, Kelas 3)

PENGENDALIAN MEJA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MIL-PRF-28800F, Kelas 3

PEMATUHAN/KESELAMATAN

Pelepasan EMC dan Imuni t i : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MIL-PRF-28800F, Kelas 3 EN61326-1 Kelas A EN61000-3-2 EN61000-3-3

Keselamatan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UL 6101-1 UL 61010-1 CSA C22.2 No. 61010-1

1-24 Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

1-3. DATA PERALATAN (samb.) KUASA INPUT AU (Penukar / Pengecas AU ke AT)

Julat Vol tan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 h ingga 250 VAC, 3 A maks imum, 47 h ingga 63 Hz

Pergolakan Vol tan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <10% dar ipada vo l tan input nominal

Lebihan Vol tan Trans ien: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Menurut Pemasangan Kategor i I I

Persek i taran Penggunaan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kegunaan Dalaman 80% Kelembapan Relat i f Maks imum untuk suhu sehingga 31°C menurun secara l inear sehingga 50% RH pada +40°C Pemasangan Kategor i I I Pencemaran Dar jah 2

Suhu Operas i : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0°C hingga +40°C

Suhu Storan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -20°C hingga +85°C

EMI: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EN55022 Kelas B EN61000-3-2 Kelas D

Keselamatan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UL 1950 CSA 22.2 No. 234 dan No.950 IEC 950/EN 60950

KUASA INPUT AT

Julat Vol tan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 h ingga 24 Vdc

Kuasa Maks imum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 W, 65 W pengecasan dengan Bater i P i l ihan

Kuasa Tip ika l : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 W

Fius DC: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B i lah Min i , 5 A, 32 Vdc, Jenis F

BATERI

Jenis Bater i : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pek Bater i L i th ium Ion (L i Ion)

NOTA

Bater i t idak bo leh ter tak luk kepada suhu d i bawah -20°C, atau d i a tas +60°C.

Masa Operas i :

Lampu Belakang Min imum (Masih Boleh Di l ihat ) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 jam Tip ika l

100% Lampu Belakang: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .5 jam Tip ika l

Masa Cas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 jam (Uni t MATI) T ip ika l 4 jam (Uni t HIDUP) T ip ika l

NOTA

Bater i t idak mengecas apabi la suhu Bater i adalah <0°C dan >+45°C.

Bater i Mat i (kapas i t i <10%) per lu d icas se lama 20 min i t sebelum beroperas i pada Kuasa AT Luaran.

Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut . 1 -25

1-4. PRINSIP OPERASI Sis tem Uj ian Radio Dig i ta l mengandungi h impunan yang ber ikut :

SKRIN SENTUH

PENGAWAL RINTANGAN

PAPARAN LED

ATENUATOR RF

RF

BEKALAN KUASA

BATERI

ANAK PANAH KAWALAN

DMM

METER KUASA

AUDIO I/O

BERBILANG FUNGSI

1-26 Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

HALAMAN INI SENGAJA DIBIARKAN KOSONG.

BAB 2 - ARAHAN OPERASI

Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut . 2 -1

2-1. KAWALAN, PENUNJUK DAN PENYAMBUNG OPERATOR

(Panel Depan)

2-2 Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

2-1. KAWALAN, PENUNJUK DAN PENYAMBUNG OPERATOR (samb.)

NAMA KETERANGAN

1 Kunc i KUASA Digunakan untuk MENGHIDUPKAN dan MEMATIKAN kuasa Uni t .

2 Penunjuk BAT Digunakan untuk menunjukkan keadaan pengecasan Bater i ( j ika d ipasang):

HIJAU Bater i Dicas Penuh

AMBAR Bater i sedang Mengecas

3 Penunjuk SIS Menyala apabi la kuasa DC luar d igunakan.

HIJAU Uni t da lam mod “ber jaga/HIDUP”.

MERAH/HIJAU BERKELIP Suhu bater i >60°C. Mesej amaran d ipaparkan.

BIRU Uni t da lam mod “ t idur” .

MERAH Uni t sedang d i tu tup.

4 Penyambung USB Membenarkan sambungan perant i USB 2.0 (contohnya kayu memor i USB).

5 Penyambung Fon Kepala Digunakan untuk sambungan ke Fon Kepala. Digunakan sebagai sambungan kepada Set Tangan (Mikrofon dan Pembesar Suara

6 Penyambung MIC Digunakan sebagai sambungan kepada Set Tangan (Mikrofon) .

7 F ius DMM 3 A, 250 V, Jenis F

8 Penyambung AMP Input Luaran Mul t imeter Dig i ta l untuk input meter arus AU dan AT.

9 Penyambung COM Input Luaran Mul t imeter Dig i ta l untuk fungs i DMM.

10 Penyambung V / Ω Input Luaran Mul t imeter Dig i ta l untuk Meter Vol tan dan Meter Ohm AU atau AT DMM.

11 Kunc i LAMAN UTAMA Member ikan akses ke skr in untuk pemi l ihan kawalan pengguna dan te tapan.

12 Penyambung AUD KELUAR Digunakan sebagai output untuk Demod dan Penjana Fungs i dan untuk output isyarat Audio Masuk.

13 Penyambung AUD MASUK Digunakan untuk mener ima input modulas i luar , dan sebagai input untuk SINAD dan Meter Herotan ser ta Kaunter AF.

14 Penyambung SCOPE Menyediakan input AT gandingan bagi Meter Tahap Audio dan Osi loskop.

Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut . 2 -3

2-1. KAWALAN, PENUNJUK DAN PENYAMBUNG OPERATOR (samb.)

NAMA KETERANGAN

15 Penyambung GEN Menyediakan tahap output RF maks imum dar i Penjana RF.

16 Penyambung T/R Digunakan untuk sambungan terus kuasa t inggi ke pera la tan rad io .

17 Penyambung KUASA KELUAR SEBARIS Digunakan untuk sambungan kepada beban ( ia i tu , Antena) untuk mengukur kuasa sebar is .

18 Penyambung KUASA MASUK SEBARIS Digunakan untuk sambungan kepada Pemancar Radio untuk mengukur kuasa sebar is .

19 Kekunc i Anak Panah Digunakan untuk ed i t manual n i la i angka.

20 Penyambung ANT Digunakan untuk u j ian mela lu i udara.

21 Paparan Skr in Sentuh Digunakan untuk mel ihat menu dan skr in ser ta menyediakan input manual bagi data dan set ing.

2-4 Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

2-1. KAWALAN, PENUNJUK DAN PENYAMBUNG OPERATOR (samb.)

8800 / 8800S 8800SX (Panel Belakang) (Panel Belakang)

NAMA KETERANGAN

1 Penyambung ETHERNET Digunakan untuk na ik taraf per is ian dan/atau Operas i Jauh.

2 Penyambung USB Membenarkan sambungan perant i USB 2.0 (contohnya kayu memor i USB).

3 Penyambung Bumi Digunakan sebagai t i t ik bumi cas is untuk sambungan bumi opsyenal .

4 Penyambung DC IN Digunakan untuk operas i DC Luar bagi 8800 / 8800S atau pengecasan bater i .

4 Penyambung DC IN Digunakan untuk operas i DC Luaran Uni t a tau mengecas bater i .

5 Penyambung JAUH Digunakan untuk komunikas i dengan pera la tan luar .

6 Penyambung 10 MHz EXT Digunakan untuk menyambung Uni t kepada p iawaian f rekuens i luaran.

Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut . 2 -5

2-2. FUNGSI DAN JUBIN

Fungsi dan Jubin - LMR

(Fungsi P i l ihan d i tunjukkan bagi tu juan paparan sahaja . )

2-6 Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

2-2. FUNGSI DAN JUBIN (samb.)

Fungsi dan Jubin - PTC

(Fungsi P i l ihan d i tunjukkan bagi tu juan paparan sahaja . )

Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut . 2 -7

2-2. FUNGSI DAN JUBIN (samb.)

Fungsi dan Jubin - Digi ta l Termaju

(Fungsi P i l ihan d i tunjukkan bagi tu juan paparan sahaja . )

2-8 Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

2-2-1. IKON SISTEM

Ikon Sis tem d ipaparkan dalam t iga mod d i bahagian bawah skr in .

Apabi la ikon Skr in d iset ke mod min imum ( te tapan la la i ) , p i l ih tab ikon Sis tem untuk memaparkan ikon Sis tem.

NOTA: J ika ikon ke labu t idak ke l ihatan, butang "Sembunyikan Ikon" d i Menu Sis tem te lah d ip i l ih .

Tekan ikon Buka/Tutup untuk memaparkan ikon Sis tem dengan te t ingkap s ta tus.

Tekan ikon Buka/Tutup sekal i lag i untuk memaparkan ikon Sis tem dalam mod min imum.

Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut . 2 -9

2-2-1. IKON SISTEM (samb.)

IKON FUNGSI

Membuka dan menutup Bar Status.

Menggunakan nilai penentukuran rujukan luaran (Freq-Flex) (jika ditentukur).

Swi tches between In terna l or Externa l 10 MHz reference.

Buka Tetingkap Fungsi Snapshot.

Menunjukkan fungsi skrin sentuh dikunci atau dibuka kunci.

Menangkap (memegunkan) bacaan/surihan pada skrin.

Menunjukkan Unit dikawal dari jauh.

Menunjukkan Mesej Amaran dan Ralat.

Menunjukkan bahawa Unit tersebut dikawal dari jauh.

Tetingkap status.

2-10 Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

2-2-1. IKON SISTEM (samb.)

Ikon Tet ingkap Fungs i d ipaparkan pada dasar kanan Tet ingkap Fungs i .

IKON FUNGSI

Ber tukar antara pad kemasukan angka dan bar ge langsar .

Menghantar Tet ingkap Jubin ke be lakang Tet ingkap Jubin la in pada skr in .

Menutup Tet ingkap Fungs i .

Berse lang d i antara pandangan Tet ingkap Fungs i yang berbeza ( j ika berkenaan).

Berse lang d i antara pandangan Tet ingkap Fungs i yang berbeza ( j ika berkenaan).

Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut . 2 -11

2-2-1. SYSTEM ICONS (samb.)

Ikon Penanda d ipaparkan pada Tet ingkap Fungs i .

IKON FUNGSI

Mendayakan ukuran de l ta penanda untuk dua penanda per tama yang d idayakan.

Menambahkan Penanda pada graf .

Memadamkan penanda akt i f dar ipada Tet ingkap Penanda.

Mengal ih penanda yang d ip i l ih ke t i t ik ter t inggi pada isyarat .

Mengal ih penanda yang d ip i l ih ke t i t ik terendah pada isyarat .

Mengal ih penanda yang d ip i l ih d i k i r i puncak ber ikutnya. Menyokong kefungs ian tekan dan tahan.

Mengal ih penanda yang d ip i l ih d i kanan puncak ber ikutnya. Menyokong kefungs ian tekan dan tahan.

Mengal ih penanda yang d ip i l ih d i k i r i t i t ik data ber ikutnya. Menyokong kefungs ian tekan dan tahan.

Mengal ih penanda yang d ip i l ih d i kanan t i t ik data ber ikutnya. Menyokong kefungs ian tekan dan tahan.

Mengal ih penanda yang d ip i l ih ke sebelah k i r i medan p lo t .

Mengal ih penanda yang d ip i l ih ke sebelah kanan medan p lo t .

2-12 Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

2-2-2. SKRIN SENTUH

Sis tem Uj ian Radio Dig i ta l mengandungi Skr in Sentuh ber in tangan yang respons i f terhadap sentuhan jar i manus ia. Sarung tangan boleh d ipakai apabi la menggunakan Skr in Sentuh atau a la t menul is (c thnya. s t i lus) bo leh d igunakan pada Skr in Sentuh.

UI Sis tem Uj ian Radio Dig i ta l d inav igas i secara setempat menggunakan Skr in Sentuh Panel Depan.

Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut . 2 -13

2-2-3. KOMPONEN ANTARA MUKA PENGGUNA (UI)

A. Bar Pelancar

UI Sis tem Uj ian Radio Dig i ta l merupakan panel kawalan skr in sentuh yang menyediakan persek i taran ker ja yang f leks ibe l untuk semua pengguna. UI d i reka untuk membolehkan pengguna membuka dan menutup, menyeret dan melepaskan, dan memaks imumkan/memin imumkan komponen skr in untuk mencipta konf iguras i paparan tersuai .

Bar Pelancar adalah menu menu penata lan hor izonta l yang d i tempatkan pada atas UI . Bar Pelancar menyediakan akses kepada Tab Fungs i .

Bar Pelancaran d ibuka (dar ipada mod min imumkan) dengan mengk l ik pada ikon ke labu d i bahagian atas skr in

NOTA: J ika ikon ke labu t idak ke l ihatan, butang "Sembunyikan Menu" d i Menu Sis tem te lah d ip i l ih .

Bar Pelancaran d imin imumkan dengan mengk l ik pada bar ke labu d i bahagian bawah Bar Pelancaran.

2-14 Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

2-2-3. KOMPONEN ANTARA MUKA PENGGUNA (UI) (samb.)

B. Ikon Fungsi

Bar Pelancaran mengandungi Ikon Fungs i yang mengenal past i fungs i yang d ipasang dalam Sis tem Uj ian Radio Dig i ta l . Jub in yang d ipaparkan dalam Menu Junta i Bawah Fungs i bergantung kepada Pi l ihan yang d ipasang dalam Sis tem Uj ian Radio Dig i ta l .

Apabi la Bar Pelancaran d i te tapkan ke mod min imumkan ( te tapan la la i ) , p i l ih ikon ke labu d i bahagian atas skr in untuk memaparkan Bar Pelancaran.

NOTA: J ika ikon ke labu t idak ke l ihatan, butang "Sembunyikan Menu" d i Menu Sis tem te lah d ip i l ih .

Tekan Ikon Fungs i untuk memaparkan Menu Junta i Bawah bagi Fungs i in i .

Tekan bar ke labu d i bahagian bawah Bar Pelancaran untuk kembal i ke mod min imumkan.

Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut . 2 -15

2-2-3. KOMPONEN ANTARA MUKA PENGGUNA (UI) (samb.)

C. Tetingkap Fungsi

Tet ingkap Jubin menyediakan akses v isual kepada parameter operas i dan data pengukuran bagi Sis tem Uj ian Radio Dig i ta l .

Tet ingkap Jubin d ibuka dengan memi l ih Jubin dar i Menu Junta i Bawah Fungs i .

Tet ingkap Jubin d i tu tup dengan memi l ih ikon min imumkan d i bawah Tet ingkap Jubin.

2-16 Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

2-2-3. KOMPONEN ANTARA MUKA PENGGUNA (UI) (samb.)

C. Tetingkap Fungsi (samb.)

Tet ingkap Fungs i bo leh d ipaparkan d i da lam berb i lang bentuk (apabi la berkenaan) Tekan ikon Pandangan untuk menukar bentuk Tetapan Fungs i .

Apabi la Tet ingkap Fungs i d imaks imumkan. Tet ingkap Fungs i memenuhi kawasan paparan penuh dan menyediakan akses kepada parameter fungs i yang mungk in t idak ke l ihatan d i da lam pandangan la in .

Tet ingkap Fungs i bo leh d ia l ihkan d i mana sahaja pada kawasan paparan (kecual i pandangan Skr in Penuh). Untuk mengal ih Tet ingkap Fungs i , sentuh atau k l ik pada b lok ta juk Tet ingkap Fungs i a tau la tar be lakang dan heret te t ingkap ke lokas i baru pada kawasan paparan. Tet ingkap Fungs i bo leh d imin imumkan kepada Bar Pelancar d i mana fungs i kekal ak t i f te tap i t idak bo leh d i l ihat d i da lam kawasan paparan.

Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut . 2 -17

2-2-3. KOMPONEN ANTARA MUKA PENGGUNA (UI) (samb.)

C. Tetingkap Fungsi (samb.)

Tet ingkap Fungs i Berb i lang bo leh d ipaparkan pada kawasan paparan pada satu satu masa.

Apabi la Tet ingkap Jubin yang akt i f d i tu tup dan d ibuka semula, Sis tem Uj ian Radio Dig i ta l meletakkan Tet ingkap Jubin da lam keadaan dan kedudukan akt i f yang terakhi r pada skr in .

Apabi la berb i lang te t ingkap Fungs i sedang akt i f pada skr in , te t ingkap Fungsi bo leh d i tukar ke depan dan ke be lakang.

2-18 Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

2-2-3. KOMPONEN ANTARA MUKA PENGGUNA (UI) (samb.)

D. Parameter Pentakrif

Pad Kekunci Angka Apabi la Medan Data Angka d ied i t , Pad Kekunc i Angka akan d ipaparkan. Pad Kekunc i Angka membenarkan pengguna untuk memasukkan n i la i angka ter tentu. Ni la i akan d imasukkan dengan menekan nombor pada pad kekunc i . Ni la i i tu kemudiannya d idayakan dengan menekan uni t ukuran atau Butang Masuk pada Pad Kekunc i Angka. Tekan Bata l untuk mengosongkan sebaran per tukaran yang t idak d imasukkan dan tu tup Tet ingkap Entr i Angka. Menekan Bata l t idak memul ihkan n i la i yang d i tukar yang te lah pun d idayakan (d imasukkan). Tekan Kosongkan untuk set semula n i la i angka kepada s i far . Untuk mengeset semula n i la i yang t idak d imasukkan kepada n i la i ter takr i f terdahulu, tekan Bata l . Tekan Undur ruang untuk memadamkan nombor terakhi r (ke kanan) d i da lam n i la i angka.

Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut . 2 -19

2-2-3. KOMPONEN ANTARA MUKA PENGGUNA (UI) (samb.)

D. Parameter Pentakrif (samb.)

Bar Gelangsar

Bar Gelangsar membenarkan pengguna untuk memi l ih dan menukar ju la t n i la i ter takr i f . Ni la i yang per lu d i tukar akan d i tun jukkan o leh kotak pembatasan (kotak dengan la tar be lakang put ih) . Kedudukan kotak pembatasan d ikawal menggunakan kekunc i /10 x10 untuk melaraskan set ing ke j i tuan. Sete lah ju la t d ig i t d ip i l ih n i la i i tu d i tambah atau d ikurangkan menggunakan Bar Gelangsar a tau anak panah Atas dan Bawah. Anak panah Atas (ber tambah) dan Bawah (berkurang) d igunakan untuk melaraskan n i la i terakhi r yang d ip i l ih d i da lam kotak pembatasan. Ni la i adalah akt i f pada masa n i la i tersebut d ied i t (ed i t ' langsung') . Tekan Bata l untuk mengosongkan per tukaran yang t idak d imasukkan dan tu tup Bar Gelangsar . Menekan Bata l t idak akan memul ihkan n i la i yang d i tukar yang sudah d idayakan (d imasukkan). Tekan Butang Masuk atau Bata l untuk menutup Bar Penggelangsar .

2-20 Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

2-2-3. KOMPONEN ANTARA MUKA PENGGUNA (UI) (samb.)

D. Parameter Pentakrif (samb.)

Kekunci Anak Panah

Kekunc i Anak Panah membolehkan pengguna mengedi t n i la i angka. Ni la i yang d ip i l ih d iubah dengan menggunakan anak panah k i r i /kanan atau dengan menggunakan anak panah atas/bawah.

Se lepas n i la i angka d iubah, tekan butang MASUK (butang bulat tengah).

Pad Kekunc i Angka secara automat ik d i tu tup semasa menggunakan Kekunc i Anak Panah.

Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut . 2 -21

2-2-3. KOMPONEN ANTARA MUKA PENGGUNA (UI) (samb.)

D. Parameter Pentakrif (samb.)

Papan Kekunci

Papan kekunc i d ipaparkan apabi la Medan Data Teks te lah d ip i l ih untuk mengedi t . Papan Kekunc i ber fungs i serupa sepert i papan kekunc i luaran.

Papan kekunc i membolehkan pengguna untuk memasukkan kandungan abjad-angka.

Data d idayakan dengan menekan Kekunc i Masuk.

2-22 Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

2-2-3. KOMPONEN ANTARA MUKA PENGGUNA (UI) (samb.)

E. Menu Terturun

Ikon Fungsi

Menu Terturun d igunakan untuk memi l ih pembolehubah pratakr i f . J ika menu Ter turun terbuka d iperkec i lkan dar i UI ia bo leh d igerakkan ke atas dan ke bawah pada UI untuk mengakses kandungan.

J ika Menu Junta i Bawah mengandungi ikon Fungs i yang d iper luaskan, anak panah ke labu muncul d i sebelah kanan ikon. Pi l ih ikon Fungs i untuk memaparkan ikon Fungs i yang d iper luaskan.

Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut . 2 -23

2-2-3. KOMPONEN ANTARA MUKA PENGGUNA (UI) (samb.)

E. Menu Terturun (samb.)

Pemil ihan Medan

Menu Junta i Bawah d igunakan untuk memi l ih p i l ihan Medan yang te lah d ipratetapkan. J ika Menu Junta i Bawah yang d ibuka menjangkau ke luar UI , Menu Junta i Bawah boleh d igerakkan ke atas atau ke bawah pada UI untuk mengakses p i l ihan Medan Menu Junta i Bawah.

2-24 Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

2-2-3. KOMPONEN ANTARA MUKA PENGGUNA (UI) (samb.)

F. Tetingkap Mesej

Interaksi Operator

Tet ingkap mesej d ipaparkan dengan maklumat a tau untuk meminta in teraks i pengguna.

Medan Berkunci

Medan yang boleh d ied i t d ikemask in ikan kepada keadaan Terkunc i apabi la Sis tem Uj ian Radio Dig i ta l mengalami keadaan yang menjad ikan medan t idak dapat d ied i t .

Medan berkunc i t idak bo leh d ied i t seh ingga keadaan halang masuk ter lera i .

Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut . 2 -25

2-2-4. MENU SISTEM Menu Sis tem mengandungi p i l ihan medan untuk operas i keseluruhan bagi Sis tem Uj ian Radio Dig i ta l . Tekan Kekunc i UTAMA untuk memaparkan Menu Sis tem.

MEDAN PENERANGAN

Konf iguras i Memi l ih s is tem berbeza.

Kelantangan Audio Kawalan ke lantangan untuk pembesar suara dan fon kepala.

Pembesar suara Menetapkan pembesar suara ke DIHIDUPKAN atau DIMATIKAN.

Squelch (Buny i Lecak- lecuk) Audio

Melaraskan tahap Squelch Audio.

Ni la i Squelch (Buny i Lecak-lecuk)

Memi l ih paparan tahap Squelch Audio.

Lengahan Masa Rehat Menu Melaraskan bagi tamat masa pada Bar Pelancaran untuk membolehkan Menu kekal d ipaparkan.

Cahaya belakang Melaraskan kecerahan Cahaya Belakang.

Set semula Sis tem Set semula Sis tem Uj ian Radio Dig i ta l kepada set ing k i lang.

Gantung Pi l ih untuk meletakkan Sis tem Uj ian Radio Dig i ta l da lam Mod Tergantung (T idur) .

Sembunyikan Menu Bar Pelancaran t idak d ipaparkan d i a tas Skr in Sentuh.

Sembunyi Ikon Ikon t idak d ipaparkan d i bahagian bawah Skr in Sentuh.

Kunci LAMAN UTAMA

2-26 Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

2-2-5. MOD TERGANTUNG (TIDUR) Sis tem Uj ian Radio Dig i ta l bo leh d i le takkan dalam mod “ tergantung ( t idur) ” yang mengurangkan penggunaan bater i dan meningkatkan jumlah masa yang Uni t dapat beroperas i menggunakan kuasa bater i . Ikut i arahan yang ber ikut untuk meletakkan Sis tem Uj ian Radio Dig i ta l da lam mod “ tergantung ( t idur) ” :

1 . Dengan Uni t ber ja lan da lam mod “akt i f (ber jaga)” (penunjuk SYS berwarna Put ih) , tekan Kekunc i HOME untuk memaparkan Menu Sis tem.

Kunci LAMAN UTAMA

Penunjuk SIS 3

Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut . 2 -27

2-2-5. MOD TERGANTUNG (TIDUR) (samb.)

2. Tekan Butang Gantung pada Menu Sis tem untuk meletakkan Sis tem Uj ian Radio Dig i ta l da lam mod “ tergantung ( t idur) ” . Paparan Skr in Sentuh adalah kosong dan perkakasan dalaman s is tem RF te lah d iMATIKAN.

NOTA: Perkakasan s is tem Dig i ta l mengekalkan s ta tus akt i f dan t iada maklumat a tau set ing skr in yang h i lang dengan mod " tergantung ( t idur)" .

3 . Apabi la Uni t da lam mod “ tergantung ( t idur) ” , tekan sekal i pada Kekunc i HOME untuk memaparkan waktu semasa dan bak i hayat bater i yang t inggal . Tekan Kekunc i HOME untuk ka l i kedua bagi memul ihkan s is tem kepada mod "akt i f (ber jaga)" .

2-28 Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

2-2-6. SOKONGAN BERBILANG BAHASA Sis tem Uj ian Radio Dig i ta l bo leh d ikonf iguras i untuk memaparkan jub in , tab dan te t ingkap fungs i da lam beberapa bahasa yang ber la inan. Bahasa yang tersedia ia lah:

ا ةيبرعل

简体中文

繁体中文

Engl ish Français Deutsch

日本語

한국의

Melayu Polsk i Por tuguês русский Español I ta l iano

Untuk menukar Uni t kepada bahasa yang la in , p i l ih tab fungs i Ut i l i t i . P i l ih i tem junta i bawah Bahasa untuk memaparkan Ikon Diper luaskan Bahasa. Pi l ih tab bahasa yang d i ing in i .

(Fungsi P i l ihan d i tunjukkan bagi

tu juan paparan sahaja . )

Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut . 2 -29

2-2-6. SOKONGAN BERBILANG BAHASA (samb.)

CONTOH

Bahasa Inggeris

Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris Bahasa Melayu

2-30 Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

2-3. PEMERIKSAAN PENYELENGGARAAN PERCEGAHAN DAN SERVIS

2-3-1. AM

Apabi la melakukan sebarang Penyelenggaraan Pencegahan atau semakan rut in , per lu d i ingat AMARAN dan PERINGATAN mengenai ke ju tan e lek t r ik dan kecederaan badan.

2-3-2. PROSEDUR PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN

A. Alat, Bahan dan Peralatan yang Diperlukan Tiada a la t a tau pera la tan yang d iper lukan untuk operator penyelenggaraan pencegahan. Bahan pencuc i yang d iper lukan adalah ka in bebas l in dan pencuc i cecai r r ingan.

B. Semakan Rutin Penyelenggaraan Pencegahan adalah terhad kepada semakan rut in sepert i yang d i tun jukkan d i bawah:

Mencuc i

Members ihkan Habuk

Mengelap

Memer iksa dawai yang haus

Meny impan i tem yang t idak d igunakan

Membalut bekas sampah yang t idak d igunakan

Memer iksa nat , bo l t a tau skru yang longgar

C. Jadual Pemeriksaan Lakukan semakan rut in b i la-b i la d iper lukan.

Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut . 2 -31

2-4. OPERASI DI BAWAH KEADAAN BIASA

2-4-1. PROSEDUR MENGHIDUPKAN

Ikut i arahan yang ber ikut untuk memulakan Sis tem Uj ian Radio Dig i ta l :

1 . Tekan Kekunc i KUASA untuk memulakan Uni t dan mengesahkan Penunjuk SYS bercahaya.

2 . Skr in Pembukaan d ipaparkan. Operator bo leh memi l ih skr in yang d ikehendak i sekarang.

NOTA: Uni t memaparkan skr in terakhi r yang d iakses apabi la kuasa Uni t d imat ikan.

Penunjuk SIS 3

Kekunci KUASA

3

2-32 Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

2-4-2. MEMASANG/MEMBUANG LESEN

Lesen boleh d ipasang atau d ike luarkan dar ipada Sis tem Uj ian Radio Dig i ta l . Tet ingkap Fungs i Pi l ihan memaparkan Pi l ihan yang d ipasang pada Uni t yang berka i tan dengan Lesen.

Memasang Lesen

Ikut arahan ber ikut untuk memasang Lesen ke da lam Uni t :

1 . Pi l ih Ikon Fungs i Ut i l i t i untuk memaparkan Menu Junta i Bawah Ut i l i t i . P i l ih ikon Per is ian untuk memaparkan ikon Per is ian yang d iper luaskan. Pi l ih ikon Pi l ihan untuk memaparkan Tet ingkap Jubin Pi l ihan.

(Fungsi P i l ihan d i tunjukkan bagi tu juan paparan sahaja . )

Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut . 2 -33

2-4-2. MEMASANG/MEMBUANG LESEN (samb.)

Memasang Lesen (samb.)

2. Tentusah Uni t yang memaparkan Nombor Si r i . J ika medan Nombor Si r i kosong, hubungi Khidmat Pelanggan Aerof lex . Prosedur in i hanya boleh d i lengkapkan apabi la Nombor Si r i d ipasang d i da lam Uni t .

3 . Nyahz ip fa i l Lesen ke PC kemudian sa l in fa i l Lesen (opt ions.new) ke d i rek tor i ber ikut pada Pemacu Ki la t USB: Aerof lex\L icense.

4 . Pasangkan Pemacu Ki la t USB d i da lam Penyambung USB dan tunggu sehingga Uni t mengecam Pemacu Ki la t ( leb ih kurang 15 saat) .

5 . Apabi la proses menyal in se lesa i , Medan Status memaparkan “Penyal inan dar i USB Sudah Selesai . ”

6 . Pi l ih Butang Memasang Lesen. Apabi la pemasangan fa i l Lesen lengkap Fai l Status akan memaparkan "Memasang Lesen Selesai . "

7 . Uni t menggesa untuk mengi tar kuasa.

2-34 Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

2-4-2. MEMASANG/MEMBUANG LESEN (samb.)

Membuang Lesen

Ikut arahan ber ikut untuk membuang Lesen dar ipada Uni t :

1 . Pi l ih Ikon Fungs i Ut i l i t i untuk memaparkan Menu Junta i Bawah Ut i l i t i . P i l ih ikon Per is ian untuk memaparkan ikon Per is ian yang d iper luaskan. Pi l ih ikon Pi l ihan untuk memaparkan Tet ingkap Jubin Pi l ihan.

(Fungsi P i l ihan d i tunjukkan bagi tu juan paparan sahaja . )

Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut . 2 -35

2-4-2. MEMASANG/MEMBUANG LESEN (samb.)

Membuang Lesen (samb.)

2. Pi l ih butang Memadam Lesen. Gesaan ber ikut d ipaparkan:

3 . Masukkan kata la luan dan p i l ih Butang OK untuk membuang Lesen. Pi l ih Butang Bata l untuk membata lkan pembuangan Lesen.

2-36 Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

2-4-3. MEMASANG PERISIAN

Per is ian Sis tem boleh d ipasang dalam Sis tem Uj ian Radio Dig i ta l . Tet ingkap Fungs i Kemas Kin i Sis tem memaparkan vers i Per is ian Sis tem yang d ipasang pada Uni t .

NOTA: Apabi la memuatkan Per is ian ke da lam Uni t , Ni la i Penentukuran t idak ter je jas .

Ikut arahan ber ikut untuk memasang Per is ian Sis tem ke da lam Uni t :

1 . Pi l ih Ikon Fungs i Ut i l i t i untuk memaparkan Menu Junta i Bawah Ut i l i t i . P i l ih ikon Per is ian untuk memaparkan ikon Per is ian yang d iper luaskan. Pi l ih Ikon Kemas k in i untuk memaparkan Tet ingkap Jubin Kemas k in i .

2 . Menggunakan PC, layar i laman web ber ikut : aerof lex .com/8800. Muat turun fa i l z ip yang mengandungi Per is ian Sis tem ke PC.

3 . Selepas memadam semua fa i l dar i Pemacu Ki la t USB, nyahz ip fa i l Per is ian Sis tem ke d i rek tor i akar Pemacu Ki la t USB.

4 . Sahkan fo lder “Aerof lex” d ic ip ta da lam d i rek tor i akar Pemacu Ki la t USB dan fa i l rpm s is tem ter le tak d i bawah d i rek tor i “Aerof lex /Common” d i Pemacu Ki la t USB.

5 . Masukkan Pemacu Ki la t USB ke da lam Penyambung USB dan tunggu Uni t mengecam Pemacu Ki la t USB (k i ra-k i ra 15 saat) .

Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut . 2 -37

2-4-3. MEMASANG PERISIAN (samb.)

6. Pilih Butang Salin daripada USB dan tentusah Medan Status memaparkan "Perisian Penyalinan" kemudian "Senarai Pemulihan" Item yang dipaparkan pada Senarai RPM.

7. Apabila Medan Status memaparkan "Fail sedia untuk dipasang" pilih Butang Memasang Perisian. Pilih Butang OK untuk teruskan. Tekan Butang Batal untuk henti paksa Muatan Perisian.

8. Apabila muat Perisian selesai, Unit tersebut menyebabkan kitaran kuasa.

NOTA: Bar Kemajuan dipaparkan bagi menunjukkan kemajuan pemasangan

9. Kitar kuasa dan ulangi Langkah 6 hingga 8 sehingga semua item dipaparkan telah dipasang di dalam Unit.

2-38 Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

2-4-4. SIMPAN/RECALL TETINGKAP FUNGSI

Simpan Tetingkap Fungsi

Ikut arahan ber ikut untuk menyimpan Tet ingkap Fungs i d i da lam Uni t :

1 . Pi l ih Tab Fungs i Ut i l i t i untuk memaparkan pemi l ihan Senara i Ringkas Ut i l i t i . P i ih "Simpan/Recal l " untuk memaparkan Tet ingkap Fungs i Simpan/Recal l .

2 . Pi l ih medan Nama Fai l , gunakan Papan Kekunc i untuk memi l ih nama fa i l dan tekan Masuk.

3 . Pi l ih butang Simpan.

NOTA: Sehingga 100 persediaan boleh d is impan.

Recal l Tet ingkap Fungsi

Ikut arahan ber ikut untuk menyimpan Tet ingkap Fungs i d i da lam Uni t :

1 . Pi l ih Tab Fungs i Ut i l i t i untuk memaparkan pemi l ihan Senara i Ringkas Ut i l i t i . P i ih "Simpan/Recal l " untuk memaparkan Tet ingkap Fungs i Simpan/Recal l .

2 . Ser lahkan nama fa i l da lam senara i yang d ipaparkan dan p i l ih Butang Panggi l Ba l ik .

Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut . 2 -39

2-4-5. SYOT KILAT

Pi l ih Ikon Syot k i la t untuk memaparkan Tet ingkap Fungs i Syot k i la t .

(Nama Fai l d i tunjukkan untuk tu juan paparan sahaja . )

Simpan Syot ki lat

P i l ih butang Simpan untuk menyimpan Syot k i la t dengan nama fa i l yang d i tun jukkan dalam medan Fai l .

(Nama Fai l d i tunjukkan untuk tu juan paparan sahaja . )

Tekan butang OK untuk menyimpan nama fa i l .

2-40 Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

2-4-5. SYOT KILAT (samb.)

Cipta Folder Baru

Untuk menciptakan fo lder baru, p i l ih butang Folder Baru.

(Nama Fai l d i tunjukkan untuk tu juan paparan sahaja . )

P i l ih medan Nama Folder Baru dan gunakan Papan Kekunc i untuk memi l ih nama fo lder . Tekan butang OK untuk menyimpan nama fo lder .

Cipta Fai l Baru

Untuk mencipta nama fa i l baharu, p i l ih medan Nama Fai l , gunakan Papan Kekunc i untuk memi l ih nama fa i l dan tekan Masuk.

(Nama Fai l d i tunjukkan untuk tu juan paparan sahaja . )

P i l ih butang Simpan dan tekan butang OK untuk menyimpan nama fa i l .

Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut . 2 -41

2-4-5. SYOT KILAT (samb.)

Padam Fai l

Untuk memadam fa i l , gunakan butang Padam.

(Nama Fai l d i tunjukkan untuk tu juan paparan sahaja . )

P i l ih fa i l yang akan d ipadamkan (nama fa i l d ipaparkan dalam medan Fai l ) . Tekan butang Padam untuk memaparkan Tet ingkap Pengesahan Pemadaman. Tekan butang Padam untuk memadam fa i l a tau butang Bata l untuk membata lkan t indakan Padam.

2-42 Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

2-4-6. UNIT KLON

Ikut arahan ber ikut untuk mengk lon Uni t :

1 . Sambungkan Uni t kepada Rangkaian.

2 . Pi l ih Ikon Fungs i Ut i l i t i untuk memaparkan Menu Junta i Bawah Ut i l i t i . P i l ih ikon Per is ian untuk memaparkan ikon Per is ian yang d iper luaskan. Pi l ih "Sis tem" untuk memaparkan Tet ingkap Jubin Sis tem. Pi l ih ikon Klon Saya.

3 . Masukkan a lamat IP Uni t Dasar ke da lam Medan IP Uni t .

4 . Masukkan a lamat IP Uni t Sasaran ke da lam Medan IP Sasaran.

5 . Pi l ih Kosongkan Set ing Skr in dan Butang Sal in untuk mengosongkan semua skr in yand d is impan d i da lam Uni t Sasaran dan sa l in skr in yang d is impan dar ipada Uni t Dasar kepada Uni t Sasaran.

6 . Pi l ih Butang Sal in Set ing Skr in untuk menyal in skr in yang d is impan dar ipada Uni t Dasar kepada Uni t Sasaran.

7 . Pi l ih Kosongkan Skr ip dan Butang Sal in untuk mengosongkan semua Skr ip d i da lam Uni t Sasaran dan sa l in Skr ip dar ipada Uni t Dasar kepada Uni t Sasaran.

8 . Pi l ih Butang Sal in Skr ip untuk menyal in Skr ip dar ipada Uni t Dasar kepada Uni t Sasaran.

Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut . 2 -43

2-4-7. MULTIMETER DIGITAL (DMM)

DMM (Mul t imeter Dig i ta l ) memaparkan keputusan ukuran r in tangan, arus AC, arus DC dan vo l tan. Parameter tambahan tersedia d i Tet ingkap Konf iguras i .

Mod Ukuran DMM

Volt AC/DC Apabi la Mod Vol t AC atau Vol t DC d ip i l ih , Meter DMM berfungs i sebagai Meter Vol tan dan memaparkan ukuran vo l tan da lam l i tar yang sedang d iu j i .

AMP AC/DC Apabi la Mod AMP AC atau AMP DC d ip i l ih , Meter DMM berfungs i sebagai Meter Ampere (AMP) dan memaparkan ukuran arus e lek t r ik da lam l i tar yang sedang d iu j i .

Ohm Apabi la Mod Ohm dip i l ih , DMM berfungs i sebagai Meter Rintangan (Ohm) dan memaparkan ukuran r in tangan yang terdapat da lam l i tar yang sedang d iu j i .

Tetingkap Konfigurasi DMM

Tet ingkap Konf iguras i DMM mengandungi parameter untuk mendef in is ikan ukuran DMM.

MEDAN PENERANGAN

Bacaan Memaparkan ukuran meter . Jenis ukuran yang d ipaparkan (Langsung, Purata, Maks imum atau Min imum) d ip i l ih dar ipada Menu Junta i Bawah Jenis Bacaan.

Ju la t Mendef in is ikan ska la menegak bagi graf bar meter . Ju la t dan un i t ukuran berbeza-beza mengikut Mod yang d ip i l ih .

Jenis Pi l ih jen is bacaan yang d ipaparkan dalam medan Bacaan.

Purata Mendef in is ikan b i langan je jak isyarat yang d igunakan untuk mengi ra ukuran purata.

Pegangan Puncak Mengeset ukuran puncak dan purata.

Kosongkan Pegangan Puncak Mengosongkan ukuran puncak dan purata.

Ni la i Pegangan Puncak Memaparkan ukuran Pegangan Puncak.

Dayakan (Hidup/Mat i ) Mendayakan atau menyahdayakan ukuran DMM.

2-44 Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

2-4-8. MOD KONFIGURASI

Sis tem Uj ian Radio Dig i ta l menawarkan t iga mod konf iguras i bergantung kepada p i l ihan yang d ibe l i dengan s is tem. Mod in i termasuk lah:

LMR Dig i ta l Termaju PTC

Konfigurasi LMR

Konf iguras i LMR merupakan mod s tandard dan menawarkan akses kepada u j ian analog, d ig i ta l , Uj ian Automat ik dan u j ian sapuan kabel /antena. Uj ian analog merangkumi CW, AM, FM, DTFM, DCS, Ju jukan Dua Nada, Nada Jauh dan Ju jukan Nada. Uj ian d ig i ta l merangkumi P25 Fasa 1, DMR, NXDN, dPMR, ARIB-T98 dan PDR-C.

Konfigurasi Digi tal Termaju

Konf iguras i Dig i ta l Termaju menyediakan akses kepada mod u j ian d ig i ta l termaju. Mod in i termasuk lah: P25 Fasa 2 (HCPM dan HDQPSK) dan Pengulang DMR (Segerak) . Untuk c i r i yang r ingkas, konf iguras i Dig i ta l Termaju juga mengandungi parameter u j ian P25 Fasa 1 dan DMR, yang membolehkan pengguna menyediakan u j ian P25 (Fasa 1 dan Fasa 2) dan u j ian DMR (mudah a l ih dan pengulang) yang lengkap dar i satu lokas i .

Konfigurasi PTC

Uj ian PTC (Pos i t ive Tra in Contro l ) ter le tak d i bawah konf iguras i PTC.

Mengesahkan Konfigurasi

Tekan Kekunc i Home untuk memaparkan Menu Sis tem. Medan Konf iguras i memaparkan mod konf iguras i semasa bagi Uni t .

Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut . 2 -45

2-4-8. MOD KONFIGURASI (samb.)

Memil ih Mod Konfigurasi

Tekan Kekunc i Home untuk memaparkan Menu Sis tem. Pi l ih medan Konf iguras i untuk memaparkan p i l ihan menu bagi mod konf iguras i (LMR, PTC atau Dig i ta l Termaju) . Pi l ih medan Konf iguras i yang d i ing in i untuk menukar mod konf iguras i Uni t .

2-46 Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

2-4-9. MOD RUJUKAN ASAS MASA

Sis tem Uj ian Radio Dig i ta l menawarkan p i l ihan mod ru jukan asas masa yang ber la inan bergantung kepada nombor model asas bagi s is tem: 8800, 8800S atau 8800SX. Pi l ihan mod in i termasuk lah:

Rujukan Dalaman Rujukan Luaran Fleks Frekuens i (Freq F lex)

Definisi

Pi l ihan ru jukan “Dalaman” meru juk kepada asas masa dalaman s tandard da lam Sis tem Uj ian Radio Dig i ta l . Rujukan “Luaran” meru juk kepada asas masa luaran yang bersambung kepada Penyambung MASUK 10 MHz (8800SX sahaja) . Rujukan Freq Flex membolehkan pengguna menentukur Sis tem Uj ian Radio Dig i ta l kepada ru jukan f rekuens i luaran yang bers ih dan menyimpan ru jukan penentukuran i tu da lam Uni t .

8800 / 8800S

8800 / 8800S menawarkan p i l ihan ru jukan Dalaman dan Freq Flex.

8800SX

8800SX menawarkan p i l ihan ru jukan Dalaman, ru jukan Luaran dan Freq Flex.

Memil ih Mod Rujukan (8800SX)

Hubungi Jabatan Khidmat Pelanggan Aerof lex .

Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut . 2 -47

2-5. PERSEDIAAN ASAS

2-5-1. DEMOD ANALOG

1. Pi l ih ikon Penjana untuk memaparkan Menu Junta i Bawah Penjana. Pi l ih ikon Fungs i Penjana untuk memaparkan Tet ingkap Jubin Penjana.

2 . Pi l ih ikon Pener ima untuk memaparkan Menu Junta i Bawah Pener ima. Pi l ih ikon Fungs i Pener ima untuk memaparkan Tet ingkap Jubin Pener ima.

3 . Pi l ih ikon Penjana untuk memaparkan Menu Junta i Bawah Penjana. Pi l ih ikon Fungs i Modulas i untuk memaparkan Tet ingkap Jubin Modulas i .

4 . Pi l ih ikon Pener ima untuk memaparkan Menu Junta i Bawah Pener ima. Pi l ih ikon Fungs i Analog untuk memaparkan Tet ingkap Jubin Demod Analog.

5 . Pi l ih ikon Penganal is is untuk memaparkan Menu Junta i Bawah Penganal is is . Pi l ih ikon Fungs i Os i loskop untuk memaparkan Tet ingkap Jubin Osi loskop.

6 . Pi l ih ikon Konf ig untuk memaparkan Menu Junta i Bawah Konf ig . Pi l ih ikon Fungs i Audio untuk memaparkan Tet ingkap Jubin Konf ig Audio.

7 . Tet ingkap Jubin Osi loskop dan Tet ingkap Jubin Konf ig Audio bo leh d ia l ihkan berse lang-se l i ke bahagian hadapan skr in menggunakan ikon tukar .

2-48 Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

2-5-2. SINAD ANALOG

1. Pi l ih ikon Penjana untuk memaparkan Menu Junta i Bawah Penjana. Pi l ih ikon Fungs i Penjana untuk memaparkan Tet ingkap Jubin Penjana.

2 . Pi l ih ikon Pener ima untuk memaparkan Menu Junta i Bawah Pener ima. Pi l ih ikon Fungs i Pener ima untuk memaparkan Tet ingkap Jubin Pener ima.

3 . Pi l ih ikon Penjana untuk memaparkan Menu Junta i Bawah Penjana. Pi l ih ikon Fungs i Modulas i untuk memaparkan Tet ingkap Jubin Modulas i .

4 . Pi l ih ikon L ihat untuk mengembangkan Tet ingkap Jubin Modulas i .

5 . Pi l ih ikon Pener ima untuk memaparkan Menu Junta i Bawah Pener ima. Pi l ih ikon Fungs i Analog untuk memaparkan Tet ingkap Jubin Demod Analog.

6 . Pi l ih ikon Penganal is is untuk memaparkan Menu Junta i Bawah Penganal is is . Pi l ih ikon Fungs i Os i loskop untuk memaparkan Tet ingkap Jubin Osi loskop.

7 . Tet ingkap Jubin Osi loskop dan Tet ingkap Jubin Demod Analog bo leh d ia l ihkan berse lang-se l i ke bahagian hadapan skr in menggunakan ikon tukar .

8 . Pi l ih ikon Konf ig untuk memaparkan Menu Junta i Bawah Konf ig . Pi l ih ikon Fungs i Audio untuk memaparkan Tet ingkap Jubin Konf ig Audio.

Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut . 2 -49

2-5-3. DMR DIGITAL

1. Pi l ih ikon Penjana untuk memaparkan Menu Junta i Bawah Penjana. Pi l ih ikon Fungs i Penjana untuk memaparkan Tet ingkap Jubin Penjana.

2 . Pi l ih ikon Pener ima untuk memaparkan Menu Junta i Bawah Pener ima. Pi l ih ikon Fungs i Pener ima untuk memaparkan Tet ingkap Jubin Pener ima.

3 . Pi l ih ikon Penjana untuk memaparkan Menu Junta i Bawah Penjana. Pi l ih ikon Fungs i Modulas i untuk memaparkan Tet ingkap Jubin Modulas i .

4 . Pi l ih ikon Pener ima untuk memaparkan Menu Junta i Bawah Pener ima. Pi l ih ikon Fungs i Dig i ta l untuk memaparkan Tet ingkap Jubin Demod Dig i ta l .

5 . Pi l ih ikon Penganal is is untuk memaparkan Menu Junta i Bawah Penganal is is . Pi l ih ikon Fungs i Plo t Dig i ta l untuk memaparkan Tet ingkap Jubin Plot Dig i ta l .

6 . Pi l ih ikon Penganal is is untuk memaparkan Menu Junta i Bawah Penganal is is . Pi l ih ikon Fungs i Prof i l Kuasa untuk memaparkan Tet ingkap Jubin Prof i l Kuasa.

7 . Tet ingkap Jubin Plot Dig i ta l dan Tet ingkap Jubin Prof i l Kuasa boleh d ia l ihkan berse lang-se l i ke bahagian hadapan skr in menggunakan ikon tukar .

2-50 Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

2-6. PERSEDIAAN KONFIGURASI DIGITAL TERMAJU

2-6-1. P25 FASA 2

Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut . 2 -51

2-6-2. PENGULANG DMR

2-52 Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

HALAMAN INI SENGAJA DIBIARKAN KOSONG.

BAB 3 - PENYELENGGARAAN

Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut . 3 -1

3-1. PENYELENGGARAAN AWAL DAN PELARASAN PERALATAN

Letakkan Sis tem Uj ian Radio Dig i ta l pada bangku ker ja a tau meja dan laksanakan Prosedur Hidupkan (para 2-4-1) .

LANGKAH BERJAGA-JAGA BATERI

Sis tem Uj ian Radio Dig i ta l d ikuasakan o leh pek bater i Ion L i t ium dalaman. Sis tem Uj ian Radio Dig i ta l d ibekal i dengan Bekalan Kuasa DC Luaran yang membolehkan operator mengecas semula bater i menggunakan kuasa AC. Uni t bo leh beroperas i secara ber terusan menggunakan kuasa AC mela lu i Bekalan Kuasa DC Luaran, untuk serv is dan/atau u j ian meja.

Bater i da laman berupaya untuk membekalkan kuasa kepada Uni t se lama 2.5 jam penggunaan ber terusan, dan se lepas i tu bater i Uni t per lu d icas semula. Apabi la Penunjuk BAT berwarna HIJAU, bater i berada pada 100% cas penuh. Apabi la Penunjuk BAT berwarna AMBAR, bater i sedang d icas.

J ika paras bater i yang d i tun jukkan dalam Ikon BAT adalah ≤5%, mesej amaran “Bater i Lemah” d ipaparkan.

Pengecas bater i beroperas i apabi la Bekalan Kuasa DC Luaran yang d ibekalkan atau sumber Kuasa DC yang bersesuaian (11 h ingga 24 Vdc) d ipasang pada Uni t . Apabi la mengecas, bater i mencapai cas 100% dalam masa leb ih kurang empat jam. Pengecas bater i da laman membolehkan bater i mengecas antara ju la t suhu 0° h ingga 45°C. Ber ikan masa se lama 20 min i t untuk bater i mula mengecas apabi la MENGHIDUPKAN Uni t dar ipada keadaan bater i yang mat i .

Bater i hendak lah d icas set iap t iga bu lan (min imum) atau d iputuskan sambungan untuk tempoh s toran t idak akt i f jangka panjang yang melebih i enam bulan. Bater i hendak lah d i tanggalkan apabi la keadaan sek i tar Uni t adalah <-20°C dan >60°C).

3-2 Ter takluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

3-2. UJIAN KENDIRI Sis tem Uj ian Radio Dig i ta l d i lengkapi dengan Uj ian Kendi r i untuk peni la ian prestas i yang pantas. Keputusan u j ian d i tun jukkan bersebelahan dengan u j ian d i Pembi lang Lu lus/Gagal .

1 . Pi l ih ikon Ut i l i t i untuk memaparkan Menu Junta i Bawah Ut i l i t i . P i l ih ikon Fungs i Uj ian Kendi r i untuk memaparkan Tet ingkap Jubin Uj ian Kendi r i .

2 . Pi l ih butang Ja lankan untuk memulakan Uj ian Kendi r i .

Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut . 3 -3

3-3. PROSEDUR PENYELENGGARAAN

3-3-1. PENGECASAN SEMULA BATERI

Pengecas bater i beroperas i apabi la Bekalan Kuasa DC Luaran yang d ibekalkan atau sumber Kuasa DC yang bersesuaian (11 h ingga 24 Vdc) d ipasang pada Uni t . Apabi la mengecas, bater i mencapai cas 100% dalam masa leb ih kurang empat jam. Pengecas bater i da laman membolehkan bater i mengecas antara ju la t suhu 0° h ingga 45°C. Ber ikan masa se lama 20 min i t untuk bater i mula mengecas apabi la MENGHIDUPKAN Uni t dar ipada keadaan bater i yang mat i .

Bater i hendak lah d icas set iap t iga bu lan (min imum) atau d iputuskan sambungan untuk tempoh s toran t idak akt i f jangka panjang yang melebih i enam bulan. Bater i hendak lah d i tanggalkan apabi la keadaan sek i tar Uni t adalah <-20°C dan >60°C).

KETERANGAN Prosedur in i d igunakan untuk mengecas semula Bater i pada Uni t dengan Bekalan Kuasa DC Luaran.

1 . Sambungkan Bekalan Kuasa DC Luaran kepada Penyambung MASUK DC pada Uni t .

2 . Sambung Kabel Kuasa AC ke Penyambun AC PWR pada Bekalan Kuasa DC Luar dan sumber kuasa AC yang sesuai .

3 . Sahkan bahawa Petunjuk pada Bekalan Kuasa AT Luaran berwarna HIJAU.

4. Ber ikan empat jam (T ip ika l ) untuk pengecasan Bater i a tau sehingga Petunjuk BAT berwarna HIJAU.

J ika Penunjuk BAT berwarna AMBAR dan/atau Bater i gagal mener ima cas dan Uni t t idak beroperas i menggunakan kuasa Bater i , bater i per lu d igant i .

EXTERNAL DC

POWER SUPP LY

DC IN

Bekalan Kuasa DC Luar

AT MASUK

Petunjuk Bekalan Kuasa AT Luaran

Penunjuk SIS 3

3-4 Ter takluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

3-3-2. PENGGANTIAN BATERI

KETERANGAN Prosedur in i d igunakan untuk menggant ikan Bater i pada Uni t .

BERWASPADA

GANTKAN DENGAN BATERI YANG DITENTUKAN SAHAJA. JANGAN CUBA UNTUK MEMASANG BATERI TIDAK BOLEH CAS SEMULA.

AMARAN

• LUPUSKAN PEK BATERI LITHIUM ION MENURUT PROSEDUR KESELAMATAN STANDARD TEMPATAN. JANGAN MENGHANCURKAN, MEMBAKAR ATAU MELUPUSKAN PEK BATERI LITHIUM ION DALAM SISA BIASA.

• JANGAN MEMBUAT LITAR PINTAS ATAU MEMAKSA NYAHCAS PEK BATERI LITHIUM ION KERANA TINDAKAN INI BOLEH MENYEBABKAN PEK LITHIUM ION BERLUBANG, TERLALU PANAS ATAU MELETUP.

TANGGAL

1. Sahkan bahawa Uni t adalah MATI dan t idak d isambungkan kepada kuasa AC.

2 . Buka se lak Penutup Bater i untuk mendedahkan Bater i .

3 . Putuskan sambungan Abah-abah Wayar Bater i (menyambungkan Bater i kepada Uni t ) dan tanggalkan Bater i .

PASANG

1. Pasang Bater i pada Uni t dan sambungkan Abah-abah Wayar Bater i .

2 . Selak semula Penutup Bater i pada Uni t .

Abah-abah Wayar

Penutup Bater i

Bater i

Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut . 3 -5

3-3-3. PENGGANTIAN FIUS

KETERANGAN Prosedur in i d igunakan untuk menggant ikan f ius da laman pada Uni t .

BERWASPADA

UNTUK PERLINDUNGAN BERTERUSAN DARIPADA KEBAKARAN, GANTIKAN FIUS YANG MENEPATI PENGADARAN VOLTAN DAN ARUS YANG DITENTUKAN SAHAJA. (5 A, 32 VDC, JENIS F - FIUS BILAH KECIL)

TANGGAL

1. Sahkan bahawa Uni t adalah MATI dan t idak d isambungkan kepada kuasa AC.

2 . Buka se lak Penutup Bater i untuk mendedahkan Fius.

3 . Car i dan tanggalkan Fius. PASANG

1. Pasang Fius.

2 . Selak semula Penutup Bater i pada Uni t .

Abah-abah Wayar

Penutup Bater i

F ius

3-6 Ter takluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

3-3-4. PENGGANTIAN FIUS DMM

KETERANGAN Prosedur in i d igunakan untuk menggant ikan f ius DMM pada Uni t .

BERWASPADA

UNTUK PERLINDUNGAN BERTERUSAN DARIPADA KEBAKARAN, GANTIKAN FIUS YANG MENEPATI PENGADARAN VOLTAN DAN ARUS YANG DITENTUKAN SAHAJA. (3 A, 250 V, TYPE F FUSE)

TANGGAL

Tanggalkan penutup f ius DMM dan f ius DMM dar ipada Uni t dan gant ikan f ius DMM. PASANG

Pasangkan f ius DMM dan penutup f ius pada Uni t .

Penutup F ius DMM

Fius DMM

Tertakluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut . 3 -7

3-3-5. PENGGANTIAN KAKI

KETERANGAN Prosedur in i d igunakan untuk menggant ikan kak i pada Uni t .

TANGGAL

Tanggalkan skru dar ipada Uni t . Ke luarkan kak i depan dan kak i l ipat dar ipada Uni t .

Angkat Tab pada Kak i Belakang dan ke luarkan Kak i Belakang dar ipada Uni t . PASANG

Pasang kak i l ipat dan kak i depan pada Uni t . Pasang skru pada Uni t dan ketatkan sehingga 6 in /paun.

Pasang Kak i Belakang pada Uni t .

Kaki L ipat

Kaki Depan

Skru

Kaki Belakang

3-8 Ter takluk keoada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

3-4. PENYEDIAAN UNTUK PENYIMPANAN ATAU PENGHANTARAN

A. Pembungkusan

Bungkuskan Uni t d i da lam bekas penghantaran yang asal . Apabi la menggunakan bahan pembungkusan se la in dar ipada yang asal , gunakan garis panduan yang ber ikut :

Bungkus Uni t d i da lam bahan pembungkusan p las t ik .

Gunakan bekas penghantaran kadbod d ind ing kembar.

L indungi semua s is i dengan bahan penyerap hentakan bagi mengelakkan pergerakan Uni t d i da lam bekas.

Kedap bekas penghantaran menggunakan p i ta perekat yang d i lu luskan.

Tandakan “FRAGILE” (RAPUH) pada bahagian atas, bawah dan semua s is i bekas penghantaran.

B. Persekitaran

Uni t hendak lah d is impan dalam persek i taran bers ih dan ker ing. Dalam persek i taran ke lembapan t inggi , l indungi 8800 / 8800S dar ipada var ias i suhu yang boleh menyebabkan pemeluwapan dalaman. Keadaan persek i taran ber ikut d ikenakan kepada penghantaran dan peny impanan:

Suhu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -30°C hingga +71°C*

Kelembapan Relat i f : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0% h ingga 95%

Al t i tud: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 h ingga 4600 m

Getaran: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <2 g

Kejutan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <30 g

* Bater i t idak bo leh d idedahkan pada suhu <-20°C atau >+60°C.

LAMPIRAN A – JADUAL PIN-KELUAR PENYAMBUNG

Tertakluk kepada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut . A-1

A-1. PENYAMBUNG I/O

(Panel Depan)

PENYAMBUNG JENIS INPUT/OUTPUT

AMP Palam Banana DMM Bet ina INPUT

ANT N Bet ina INPUT/OUTPUT

AUD IN BNC Bet ina INPUT

AUD OUT BNC Bet ina OUTPUT

COM Palam Banana DMM Bet ina INPUT

GEN N Bet ina OUTPUT

HEAD PHONES 2.5 mm BULAT OUTPUT

IN LINE POW ER IN N Bet ina INPUT

IN LINE POW ER OUT N Bet ina OUTPUT

MIC 6-Pin bu la t Bet ina INPUT/OUTPUT

Rujuk Jadual A-3 untuk penerangan Penyambung MIC.

SCOPE BNC Bet ina INPUT

T/R N Bet ina INPUT/OUTPUT

USB USB 2.0 INPUT/OUTPUT

Rujuk Jadual A-6 untuk penerangan Penyambung USB.

V / Ω Pa lam Banana DMM Bet ina INPUT

Jadual A-1. Penyambung I /O (Panel Depan)

A-2 Tertakluk kepada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

A-1. PENYAMBUNG I/O (samb.)

8800 / 8800S 8800SX (Panel Belakang) (Panel Belakang)

PENYAMBUNG JENIS INPUT/OUTPUT

DC IN 2.5 mm BULAT INPUT

ETHERNET RJ45 INPUT/OUTPUT

Rujuk Jadual A-5 untuk penerangan Penyambung ETHERNET.

GROUND 2.5 mm BULAT INPUT/OUTPUT

REMOTE 44-Pin D-SUB Bet ina INPUT/OUTPUT

Rujuk Jadual A-4 untuk penerangan Penyambung REMOTE.

USB USB 2.0 INPUT/OUTPUT

Rujuk Jadual A-6 untuk penerangan Penyambung USB.

10 MHz EXT BNC Bet ina INPUT

Jadual A-2. Penyambung I /O (Panel Belakang)

Tertakluk kepada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut . A-3

A-2. JADUAL PIN-KELUAR PENYAMBUNG MIC

A

F

E

DC

B

PENYAMBUNG PIN NAMA ISYARAT

A GND

B SPEAKER+

C PTT

D MIC

E MICSEL1

F MICSEL2

Jadual A-3. Jadual Pin-Keluar Penyambung MIC

A-4 Tertakluk kepada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

A-3. JADUAL PIN-KELUAR PENYAMBUNG REMOTE

31 44

30

151

16

PENYAMBUNG PIN NAMA ISYARAT PENYAMBUNG PIN NAMA ISYARAT

1 USB3_VBUS 23 GND

2 USB3_GND 24 PPC_ETX_P

3 +5V_ACC 25 GND

4 PPCDBUG_TXD 26 PPCUSR_CTS

5 GND 27 PPCUSR_TXD

6 OMAPRCI_RTS 28 REM_GPIO(5)

7 GND 29 REM_GPIO(1)

8 PPC_ERX_N 30 REM_GPIO(3)

9 PPC_ETX_N 31 USB3_VBUS

10 GND 32 USB3_GND

11 PPCUSR_RTS 33 +5V_ACC

12 PPCUSR_RXD 34 PPCDBUG_RXD

13 REM_GPIO(7) 35 GND

14 REM_GPIO(6) 36 OMAPRCI_RXD

15 REM_GPIO(2) 37 GND

16 USB3_FD_N 38 PPC_ERX_P

17 USB3_FD_P 39 GND

18 OMAPCON_TXD 40 REM_GPIO(4)

19 OMAPCON_RXD 41 REM_GPIO(0)

20 GND 42 OMAPCON_RTS

21 OMAPRCI_TXD 43 OMAPCON_CTS

22 OMAPRCI_CTS 44 BKBOX#

Jadual A-4. Jadual Pin-Keluar Penyambung REMOTE

Tertakluk kepada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut . A-5

A-4. JADUAL PIN-KELUAR PENYAMBUNG ETHERNET

18

PENYAMBUNG PIN NAMA ISYARAT

1 TX+

2 TX-

3 RX+

4 TIDAK DIGUNAKAN

5 TIDAK DIGUNAKAN

6 RX-

7 TIDAK DIGUNAKAN

8 TIDAK DIGUNAKAN

Jadual A-5. Jadual Pin-Keluar Penyambung ETHERNET

A-6 Tertakluk kepada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

A-5. JADUAL PIN-KELUAR PENYAMBUNG USB

1 4

PENYAMBUNG PIN NAMA ISYARAT

1 VCC

2 D-

3 D+

4 GND

Jadual A-6. Jadual Pin-Keluar Penyambung USB

LAMPIRAN B - SINGKATAN

Tertakluk kepada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut . B-1

A

A Ampere AC Arus Ulang-Alik AF Frekuensi Audio AFBW Lebar Jalur Frekuensi Audio AM Modulasi Amplitud ANT Antena Assy Pemasangan ATTN Pemerosotan Aud Audio

B

Bat Bateri Batt Bateri BER Kadar Ralat Bit BNC Bayonet Neill-Concelman BP Lintasan Jalur BW Lebar Jalur

C

C Celsius atau Darjah Celsius CAL Tentukur/Penentukuran CD Cakera Padat (CD-ROM) CFM Perisian Tegar Coldfire CH Saluran Config Mengkonfigurasi /Konfigurasi CPLD Alat Logik Pemprosesan Kompleks CW Gelombang Berterusan

D

D Hari dB Desibel dBc Desibel di bawah Pembawa dBm Desibel di atas satu Miliwatt DC Arus Terus DCS Squelch yang Dikodkan Secara

Digital Demod Demodulasi DEV Sisihan DIST Gangguan DTF Jarak Kerosakan DVM Meter Volt Digital

E

e.g. Contohnya … EMC Keserasian Elektromagnet EMI Gangguan Elektromagnet Err Ralat ESC Keluar Est Anggaran

F

F Betina FH Loncat Frekuensi Fgen Penjana Fungsi FM Modulasi Frekuensi FPGA Tatasusun Get Boleh Aturcara

Medan FREQ Frekuensi

G

Gen Menjana / Penjana GHz Gigahertz (109 Hertz)

H

H Jam HI Tinggi HP Laluan Tinggi Hr Jam HW Perkakasan Hz Hertz

I

ID Pengenalpastian i.e., Itu adalah … IF Frekuensi Perantaraan IN Input atau Inci In/lbs. Inci/Paun I/O Input/Output

K

kHz Kilohertz (103 Hertz)

L

LCD Paparan Hablur Cecair LO Rendah LP Laluan Rendah Lvl Peringkat

M

M, m Bulan, Meter, Minit atau Jantan MFIO Berbilang Fungsi I/O MHz Megahertz (106 Hertz) MIC Mikrofon MIN, min Minimum atau Minit mm Milimeter (10-3 Meter) MOD Modulasi

N

N/A Tidak Berkenaan NORM Normal atau Menormalkan

O

OUT Output Ovr Beban Lebih

B-2 Ter takluk kepada Kawalan Eksport , l ihat Muka Depan untuk but i ran lanjut .

P

para Perenggan PC Litar Tercetak PCB Printed Circuit Board PPC PowerPC ppm Parts per Million PTT Tekan untuk Bercakap Pwr Kuasa

R

REC Terima RF Frekuensi Radio RSSI Petunjuk Kekuatan Isyarat

Penerimaan RX Terima

S

SWR Nisbah Gelombang Pegun SYS Sistem

T

TDM Pemultipleksan Pembahagian Masa Tem Suhu Temp Suhu TNC Neill-Concelman Berulir T/R Pancar/Terima TX Pancar

U

UHF Frekuensi Ultra Tinggi UI Antara Muka Pengguna USB Bas Bersiri Semesta UUT Unit Menjalani Ujian

V

V Volt VAC Volt, Arus Ulang-Alik Vdc Volt, Arus Terus VHF Frekuensi Sangat Tinggi Vol Volum Vp Puncak Voltan Vrms Punca Min Kuasa Dua Voltan VSWR Nisbah Gelombang Pegun Voltan

W

W Watt

Y

Y Tahun

Our passion for performance is defined by threeattributes represented by these three icons:

solution-minded, performance-driven, customer-focused.

As we are always seeking to improve our products, the information in

this document gives only a general indication of the product capacity,

performance and suitability, none of which shall form part of any

contract. We reserve the right to make design changes without notice.

AMARAN KAWALAN EKSPORT: Dokumen ini mengandungi data teknikal terkawal di bawah bidang kuasa Peraturan Pentadbiran Eksport (EAR), 15 CFR 730-774. Ia tidak boleh dipindah milik kepada mana-mana pihak ketiga asing tanpa kelulusan terlebih dahulu yang khusus daripada Jabatan Perdagangan Amerika Syarikat, Biro Industri dan Keselamatan (BIS). Pelanggaran terhadap peraturan ini boleh diambil tindakan dengan dikenakan denda atau dipenjarakan atau kedua-duanya sekali.

Go to http://ats.aeroflex.com/contact/sales-distribution for Sales and Service contact information.