Click here to load reader

SHRI KUTCHI DASHA OSWAL JAIN GNATI MAHAJAN, MU KUTCHI DASHA OSWAL SHRI KUTCHI DASHA OSWAL JAIN GNATI MAHAJAN, MUMBAI Contents +{ÉÖJ©ÉÊiÉHÉ Inaugural Special Positively yours

 • View
  16

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SHRI KUTCHI DASHA OSWAL JAIN GNATI MAHAJAN, MU KUTCHI DASHA OSWAL SHRI KUTCHI DASHA OSWAL JAIN GNATI...

 • D e c e m

  b e r

  2 0 1 1KUTCHI DASHA OSWAL

  SHRI KUTCHI DASHA OSWAL JAIN GNATI MAHAJAN, MUMBAI

 • Contents

  +{ÉÖJ©ÉÊiÉHÉ

  Inaugural Special

  Positively yours...

  Narshi Natha

  The visionary of the community

  KDO Community

  An overview

  Nayan Bheda

  Happiness by will, not by wish

  Kamlesh Vikamsey

  Man of perfection and vision

  Kulinkant Luthia

  Serving all, humbly

  Vaibhav Mota

  Towering talent in anchoring

  Gallery

  Overview of 18 months events

  Photo Gallery

  Stills from various KDO events

  4

  8

  10

  16

  22

  28

  32

  38

  40

  Designed & printed at SpentaMultimedia, www.spentamultimedia.com

  01 KDO DECEMBER 2011

 • +ÉÅlÉùLÉÉàW

  »ÉÉäoÉÒ ~ɾà±ÉÉÅ lÉÉà ©ÉÖÅ¥É>©ÉÉÅ ´É»ÉlÉÉ »É´ÉÇ HàeÒ+Éà [ÉÉÊlÉW{ÉÉà{ÉÉà ©ÉÖÅ¥É> ©É¾ÉW{É ´ÉlÉÒ LÉÚ¥É LÉÚ¥É +ɧÉÉù, oÉè{H «ÉÖ, ´ÉèùÒ ©ÉSÉ. ~ÉÊù´ÉlÉÇ{É +{Éà ¡ÉNÉÊlÉ ©ÉÉ÷à »ÉXÇ«Éà±ÉÒ +{ÉÅlÉ «ÉÖ´ÉɶÉÎGlÉ ~Éè{ɱÉ{Éà ¥Éà ´Éù»É ~ɾà±ÉÉÅ [ÉÉÊlÉW{ÉÉà+à SÉÚÅ÷iÉÒ©ÉÉÅ A©É³HɧÉàù YlÉ +~ÉÉ´ÉÒ ¾lÉÒ. lÉà{ÉÒ »ÉÉoÉà W ~Éè{ɱÉ{ÉÉ qùàH ©Éè©¥Éù{Éà ~ÉÉHÉ ~ÉÉ«Éà LÉ¥Éù ~ÉeÒ NÉ> ¾lÉÒ Hà SÉè{W »´ÉÒHÉù´ÉÉ{ÉÒ [ÉÉÊlÉW{ÉÉà{ÉÒ ùè{W Hà÷±ÉÒ NÉW¥É Uà. »ÉÅ~ÉÚiÉÇ Ê´É¹ÉÉ»É, »ÉÉSÉÒ ¸ÉuÉ +{Éà ¡ÉNÉÊlÉ{ÉÒ +LÉÚ÷ ]ÅLÉ{ÉÉ Ê´É{ÉÉ +É´ÉÉà SÉè{W ¶ÉG«É oÉÉ«É {ɾÓ. »ÉÉoÉà, SÉè{W ±ÉÉ´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à ¿q«É{ÉÉ DeÉiÉ »ÉÖyÉÒ ~ÉÉèÊ]Ê÷Ê´É÷Ò ~ÉiÉ Xà ùÂÖÅ Uà. +É©É lÉÉà +à [ÉÉÊlÉ Ê¶ÉùÉà©ÉÊiÉ {ÉÉ©É{ÉÉ +É~ÉiÉÉ XiÉÒlÉÉ ¡ÉHɶÉ{É{ÉÖÅ úÉÉ{e {«ÉÖ »´É°~É Uà. ~ÉiÉ W©ÉÉ{ÉÉà «ÉÖ´ÉÉ{ÉÉà{ÉÉà Uà +{Éà [ÉÉÊlÉ{ÉÉ «ÉÖ´ÉÉ{ÉÉà{Éà +É~ÉiÉà [ÉÉÊlÉ{ÉÉ Ê´ÉHÉ»É{ÉÒ ¡ÉÊJ«ÉÉ©ÉÉÅ LÉÅlÉ +{Éà »´ÉàSUÉ »ÉÉoÉà Xàe´ÉÉ{ÉÉ Uà. lÉàoÉÒ {É´ÉÉ »´É°~É©ÉÉÅ HàeÒ+Éà ´É±eÇ ´ÉyÉÖ »÷É+à ©ÉÒcÒ ©ÉÚÅ]´ÉiÉ +{É֧ɴɴÉÒ {É¾Ó ~Éeà Hà [ÉÉÊlÉ©ÉÉÅ SÉɱÉlÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ Hà ©É¾ÉW{Éà Hùà±ÉÉÅ HÉ«ÉÇ Ê´É¶Éà ©É{Éà Hà©É LÉ¥Éù {ÉÉ ~ÉeÒ? ¥É»É, HàeÒ+Éà ´É±eÇ lÉ©ÉÉùÉ ¾ÉoÉ©ÉÉÅ ¾¶Éà lÉà{ÉÒ »ÉÉoÉà [ÉÉÊlÉ{ÉÒ ¥ÉyÉÒ Ê´ÉNÉlÉ ~ÉiÉ lÉ©ÉÉùÒ +ÉÅLÉÉà »ÉÉ©Éà ¾¶Éà. +{Éà HàeÒ+Éà ´É±eÇ{ÉÉà ~ÉÉ«ÉÉ{ÉÉà Ê»ÉuÉÅlÉ +àH W Uà& »ÉÉùÒ ´ÉÉlÉÉà{ÉÉà Hù´ÉÉà ¡É»ÉÉù... ~ÉiÉ G«ÉÉùà«É {É¾Ó Hù´ÉÉà +~É¡ÉSÉÉù.

  +{Éà ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à {ɾÓ? SÉÉlÉH{ÉÒ {ÉWù +ÉHÉ¶É lÉù£ +{Éà »ÉÉSÉÉ [ÉÉÊlÉW{É{ÉÒ {ÉWù Ê´ÉHÉ»É lÉù£ W ù¾à´ÉÒ Xà>+à. [ÉÉÊlÉW{ÉÉà{Éà ¡ÉÉàl»Éɾ{É lÉà{ÉÉ

  ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ [ÉÉÊlÉW{ÉÉà {É¾Ó +É~Éà lÉÉà HÉàiÉ +É~ɶÉà? Wà©É »ÉÉSÉÉà »ÉÉyÉÖ »Él»ÉÅNÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ HùlÉÉà »ÉÉùÉà ±ÉÉNÉà lÉà©É »ÉÉSÉÉà [ÉÉÊlÉW{É ~ÉiÉ [ÉÉÊlÉ{ÉÉ Ê´ÉHÉ»É{ÉÒ W ´ÉÉlÉÉà HùlÉÉà ¶ÉÉà§Éà. ´É³Ò, +É~ÉiÉà Wà´ÉÖÅ Ê´ÉSÉÉù¶ÉÖÅ lÉà´ÉÉ +É~ÉiÉà oÉ>¶ÉÖÅ, lÉÉà ~ÉUÒ Ê´ÉSÉÉù ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉÉùÉ {ÉÉ ùÉLÉ´ÉÉ? qÖ¥É>{ÉÉÅ LɱÉÒW ÷É>©»É +{Éà Nɱ£ {«ÉÖ] Wà´ÉÉÅ +LÉ¥ÉÉùÉà{ÉÉà qÉLɱÉÉà ±ÉÉà. qÖ¥É> ©ÉÖÅ¥É>oÉÒ {ÉÉ{ÉÖÅ ¾Éà´ÉÉ UlÉÉÅ lÉà{ÉÒ DSÉÒ ¡ÉÊlɺcÉ Uà lÉÉà ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à? Hà©É Hà +É ¥Éà +LÉ¥ÉÉùÉà+à HÉ«É©É qÖ¥É>{ÉÒ »ÉÉùÒ U洃 qÖÊ{É«ÉÉ »ÉÉ©Éà ùWÚ HùÒ Uà. +l«ÉÉùà +ÉLÉÖÅ Ê´É¹É ©ÉÅqÒ©ÉÉÅ »É~ÉeÉ«Éà±ÉÖÅ ¾Éà´ÉÉ UlÉÉÅ ¥ÉàA +LÉ¥ÉÉùÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ±ÉÉàHÉà ʴɶÉà Hà qà¶É ʴɶÉà {ÉèNÉàÊ÷´É {«ÉÖ] G«ÉÉùà«É ¡ÉÊ»Éu HùlÉÉÅ {ÉoÉÒ. lÉà{ÉÒ W +»Éù Uà Hà +ÉWà ~ÉiÉ qÖ¥É> +àHyÉÉùÖÅ Ê´Éqà¶ÉÒ ùÉàHÉiÉ +{Éà ÷ÚÊù»÷ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ lÉù£ +ÉHºÉâ Uà. qÖ¥É>{ÉÒ AW³Ò {ɱÉÒ, +àH ´ÉÉlÉ H¾Ò q>+à, HàeÒ+Éà ´É±eÇ >{£Éà©ÉâÊ÷´É ¾Éà´ÉÉ »ÉÉoÉà »÷É>ʱɶÉ, ©ÉÉàe{ÉÇ +{Éà »ÉÅ»HÉùÒ ~ÉiÉ ù¾à¶Éà. +ÉLÉùà lÉÉà +É »ÉÉ©ÉÊ«ÉH{ÉÖÅ HÉ©É [ÉÉÊlÉ{ÉÒ WÚ{ÉÒ-{É´ÉÒ ~ÉàhÒ{Éà +àHlÉÉÅlÉiÉà ¥ÉÉÅyÉ´ÉÉ{ÉÖÅ W Uà, Wà©É [ÉÉÊlÉ Ê¶ÉùÉà©ÉÊiÉ {Éù¶ÉÒ {ÉÉoÉÉ+à +É~ÉiÉ{Éà +àHlÉÉÅlÉiÉà ¥ÉÉÅy«ÉÉ lÉà©É. n

  ~ÉÉèÊ]Ê÷´É±ÉÒ «ÉÉà»ÉÇ...

  04 KDO WORLD DECEMBER 2011

 • 05 KDO DECEMBER 2011

  Firstly, thank you very much to all KDO community members

  living in Mumbai for helping the Anant Yuva Shakti Panel

  in winning the elections of the community. The way the

  community supported the Panel proved what a range the

  community has for accepting change and progress. Also

  thanks to all KDOs living across the country for time and

  again appreciating the work done by the Mumbai Mahajan

  in the last two years.

  Our KDO community is truly a different community and

  that’s why, rewriting the future has become a reality faster

  now. This publication KDO World, a reincarnation of Gnati

  Shiromani, is a new chapter added in this exciting story.

  The reason why this magazine has a stylish look and even

  English content is that today’s world belongs to the youth.

  A family or even a community should speak the language

  of youth to communicate with them effectively.

  KDO World will become an up-to-date source of all

  information about the Mumbai Mahajan and every KDO

  member. Henceforth, no one will ever have to wonder

  why he or she is not aware of what is happening in the

  community or what works Mumbai Mahajan has done. The

  basic principle of KDO World is simple: Spread everything

  that is good but never talk bad.

  After all, if we would not encourage our own community

  members then who else will? A monk is a true monk when

  he speaks about religion and a community member is a

  true community member when he or she speaks about

  the community’s progress. Life is what we think and so,

  why not think good for our own people? Take examples

  of Dubai’s newspapers like the Khaleej Times or the Gulf

  News. Even though Dubai is smaller than Mumbai in size,

  it enjoys great image world over. Why? Because these two

  newspapers have always presented their country’s positive

  side to everyone. Today, when the world is reeling under

  depression, these newspapers never publish negative

  news about their country.

  Thanks to this carefully worked out strategy, coupled

  with good work done by Dubai’s authorities, that Dubai is

  constantly attracting foreign investments and tourists alike

  from all corners of the world. A newspaper or publication

  can play a very important role in the progress of a nation

  or community alike. KDO World is here to play that vital,

  positive role for our community.

  We always have to spread a good word and take note of

  remarkable achievements of any KDO member. Today, if

  we will promote and encourage our young members for

  their good deeds, tomorrow they will take our community

  to great heights which will make us all proud, and will also

  contribute in the community’s further progress.

  You will feel the same positivity after reading few issues

  of KDO World. Every page of this magazine will inspire

  even you to think positively about the community. Finally,

  let us tell you one thing: KDO World will remain stylish,

  modern and with culture too. For, the basic purpose of this

  magazine is to become a bridge between the old and new

  generations of KDO, just like our Gnati Shiromani Narshi

  Natha had done before! n

  Positively yours...

 • q¶ÉÉ+Éà{ÉÉ ¡ÉoÉ©É qÒPÉÇrº÷É »ÉÖHÉ{ÉÒ ¶Éàc¸ÉÒ {Éù¶ÉÒ {ÉÉoÉÉ

  ~ÉÚ´ÉÇW{Éà ¡ÉiÉÉ©É

  ¶Éàc¸ÉÒ {Éù¶ÉÒ {ÉÉoÉÉ{ÉÉà W{©É 1784©ÉÉÅ oÉ«ÉÉà. lÉÉà«É +ÉWà 237 ´Éù»É ~ÉUÒ ~ÉiÉ +à©É{ÉÖÅ {ÉÉ©É +Éqù, NÉÉäù´É +{Éà +ʧɩÉÉ{É »ÉÉoÉà ±Éà´ÉÉ«É Uà. ©ÉÉmÉ HSUÒ q¶ÉÉ +Éà¶É´ÉÉ±É [ÉÉÊlÉ ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à, ©ÉÖÅ¥É>{ÉÉ >ÊlɾɻɩÉÉÅ +{Éà NÉÖWùÉlÉÒ+Éà{ÉÒ lÉ´ÉÉùÒLÉ©ÉÉÅ ~ÉiÉ {Éù¶ÉÒ ¶Éàc{ÉÉà A±±ÉàLÉ lÉàW»´ÉÒ lÉÉù±ÉÉ lÉùÒHà oÉÉ«É Uà. HSUÒ q¶ÉÉ +Éà¶É´ÉÉ±É lÉùÒHà +É~ÉiÉà +à XiÉ´ÉÖÅ lÉÉà ùÂÖÅ W Hà

  +É~ÉiÉÉ [ÉÉÊlÉ Ê¶ÉùÉà©ÉÊiÉ+à [ÉÉÊlÉ ©ÉÉ÷à, ¶É¾àù +{Éà »É©ÉÉW ©ÉÉ÷à Hà´ÉÉÅ A©ÉqÉ HÉ«ÉÇ H«ÉÉÈ ¾lÉÉÅ.

  {Éù¶ÉÒ ¶Éàc +»ÉÉ©ÉÉ{«É ©ÉÉ{É´ÉÒ ¾lÉÉ. lÉàoÉÒ W lÉà©ÉiÉà »ÉÉ©ÉÉ{«É ©ÉÉiÉ»É{ÉÒ Wà©É ~ÉÊù´ÉÉù »ÉÅSÉɱ