Click here to load reader

SFS intec - spillner-ssb.de PDF fileOptymalna ochrona akustyczna Lepsza odporność ogniowa Większa nośność konstrukcji ... stwardniała płyta betonowa stropu służy jako podkład

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SFS intec - spillner-ssb.de PDF fileOptymalna ochrona akustyczna Lepsza odporność ogniowa Większa...

1

SFS intec System kompozytowy drewno beton VB

1

SFS intec System kompozytowy drewno beton VB

2

1. System kompozytowy drewno-beton VB 5

2. Komponenty systemu 6

2.1 System kompozytowy drewno-beton VB 6 2.2 Oprogramowanie 6 2.3 Narzdzie mocujce CF-VB/L 6

3. Planowanie 7

3.1 Informacje oglne 7 3.2 Statyka 8 3.3 Zasady pomiarowe 9 3.4 Wskazwki do realizacji 10 3.5 Odporno ogniowa 14 3.6 Ochrona akustyczna 15

4. Przebieg procesu budowy 17

5. Atesty i raporty z bada naukowych 18

Oglne dopuszczenie budowlane Z-9.1-342

Spis treci

Zastrzeenie dotyczce odpowiedzialnoci za tre Tre niniejszej publikacji zostaa opracowana i przetumaczona z wielk starannoci. Tekst rdowy pochodzi z prospektu Dokumentacja tech-niczna SFS intec GmbH - FasteningSystems, DE-61440 Oberursel/TS, wydanym w jzyku niemieckim.

Za dokadno, kompletno i aktualno treci nie bierzemy odpowiedzial-noci. Prosimy zatem o sprawdzanie informacji na temat aktualnego stanu techniki, z uwzgldnieniem aktualnych przepisw budowlanych.

2014 SPILLNER SPEZIALBAUSTOFFE GMBH - Germany All rights reserved. Printed in Germany

3

SFS intec System kompozytowy drewno beton VB

Wiodca i sprawdzona metoda wzmocnienia istniejcych stropw drewnianych i tworzenie nowych pokry systemem kompozytowym drewno-beton VB.

Korzyci, ktre przekonuj:

idealny w starym i nowym budownictwie wykorzystanie zastanego stanu budowlanego minimalna ingerencja i krtki czas budowy oszczdno kosztw do 40 % zwikszenie wytrzymaoci i sztywnoci konstrukcji polepszenie izolacji akustycznej polepszenie odpornoci ogniowej

Oprogramowanie

Proste i o wszechstronnym zastosowaniu: nowe oprogramowanie HBV

Nowa wersja oprogramowania HBV umoliwia proste, szybkie i komplekso-we obliczenie cznikw VB firmy SFS intec systemu kompozytowego drewno beton VB dla pyty betonowej mono-litycznej i wieloprzsowej. Struktura warstw wykoczeniowych oraz jako uytych materiaw s indywidualnym wyborem. Rozmieszczenie cznikw mona zoptymalizowa, tym samym redukujc ich liczb do niezbdnego minimum. Oprcz dowodw nonoci konstrukcji i jej wzmocnienia, z naszym programem mona przeprowadzi dowd przydat-noci konstrukcji do uycia, odkszta-cenia oraz analiz drga. Wydrukowane wyniki szczegowo przedstawione w formie wykresw i tabel, jako spraw-dzon statyk mona przedstawi Sta-tykowi do zatwierdzenia.

Optymalna ochrona akustyczna Lepsza odporno ogniowa Wiksza nono konstrukcji

Oddajemy Pastwu do dyspozycji program obliczeniowy w formie pliku do pobrania (pobierz plik) z naszej strony internetowej.

4

SFS intec System kompozytowy drewno beton VB

Kilka krokw do celu

Kontrola zastanego stanu budowlanego

fundamenty stropy i belki drewniane wymiana uszkodzonych elementw

Zbrojenie i betonowanie

uoenie zbrojenia wylanie i wypoziomowanie betonu

Przygotowanie i wykonanie

pokrycie szalunku foli paroszczeln PE osadzenie cznikw VB zgodnie z oblicze-niami statycznymi w ukadzie krzyowym

Dobre samopoczucie i relaks

krtki czas planowania i wykonania niskie koszty najwyszej klasy konstrukcja budowlana zysk na wszystkich etapach

Obliczenia

prosta, szybka i pewna kalkulacja z bez-patnym oprogramowaniem

Prace wykoczeniowe

stwardniaa pyta betonowa stropu suy jako podkad pod kolejne warstwy podogi

5

SFS intec System kompozytowy drewno beton VB

1. System kompozytowy drewno-beton VB system polepszajcy ochron akustyczn i odporno ogniow oraz zwikszajcy nono konstrukcji stropowej

Wanym skadnikiem systemu kompozytowego drewno beton VB jest element czcy oba materiay, czyli cznik VB-48-7,5 L. Opatentowane czniki VB dostpne w dwch rozmiarach zostay specjalnie opracowane dla efektywnego zespolenia drewna z betonem, gwarantujc spenienie wszystkich warunkw systemu.

System kompozytowy drewno-beton VB jest sprawdzonym w praktyce sposobem budowy, w ktrym cienka betonowa powoka (o gruboci od 6 cm) zostaje cile poczona z drew-nianym stropem belkowym za pomoc specjalnych cznikw.

Dziki temu konstrukcja drewniana przyjmuje siy rozcigaj-ce, podczas gdy beton dziaa jako pyta dociskowa. W efekcie zredukowane jest odksztacenie konstrukcji i jednoczenie znaczne zwikszenie jej nonoci.

System kompozytowy drewno-beton jako propozycja o niewielkich kosztach

System kompozytowy z cznikami VB, ze znormalizowanym programem obliczeniowym i profesjonalnym sprztem mon-taowym ma zasadnicze znaczenie przy skutecznym planowa-niu i z sukcesem zakoczonej budowie.

Pewnie, indywidualnie i oszczdnie. To si opaca!

Rentowne dziaanie przy wsparciu specjalistw

Nasi specjalici z wieloletnim dowiadczeniem i rozleg wie-dz fachow na temat zastosowania systemu kompozytowe-go drewno-beton VB oferuj Pastwu doradztwo i wsparcie podczas fazy projektowania oraz bezporednio na placu budowy. Prosz do nas zadzwoni i przekona si jak kom-pletne i o niskim nakadzie finansowym rozwizanie Pastwu proponujemy.

Metoda tradycyjna Rozbirka, transport i utylizacja materiaw Koszty materiaw budowlanych Przygotowanie do betonowania

Zbro-jenie i betono-wanie

System kompozy-towy VB

Prace przygo-towaw-cze

Koszty materiaw budowlanych Osadzenie cznikw i betonowanie

Pastwa zysk- 40 %

6

SFS intec System kompozytowy drewno beton VB

2.2 Oprogramowanie

Prosto, zmiennie, wszechstronnie: nowe oprogramowanie HBV

Z bezpatnym programem HBV moliwa jest zrozumiaa, szybka i szczegowa kalkulacja caej konstrukcji nonej, jak rwnie jej poszczeglnych czci. Program kalkulacyjny opty-malizuje ukad czci czcych, a liczb cznikw redukuje do niezbdnego minimum. Dodatkowo oprcz potwierdzenia nonoci i zbrojenia pro-gram przeprowadza analiz drga i elastycznoci oraz po-twierdza obliczenia izolacji akustycznej i odpornoci ogniowej. Rezultaty oblicze mog by przedstawione szczegowo w formie graficznej lub tabelarycznej i wydrukowane jako spraw-dzona statyka. Dodatkowo eksport danych moliwy jest w formacie dxf. Oddajemy Pastwu do dyspozycji program obliczeniowy w formie pliku do pobrania z naszej strony internetowej.

2.1 System kompozytowy drewnobeton VB

Cechy cznika VB-48-7,5 L

Element czcy o ostro zakoczonej kocwce trzpienia, uatwiajcej monta i centrowanie

2.3 Narzdzie mocujce CF-VB/L

W celu sprawnego, szybkiego i gbokiego osadzenia czni-kw VB oferujemy Pastwu urzdzenie montaowe CF-VB/L. Z pen moc obrotw i zgodnie z planem, elementy czce s osadzone pod ktem 45 w stropie drewnianym. W cigu godziny moliwe jest osadzenie od 150 do 250 VB cznikw. Urzdzenie montaowe jest dostpne w sprzeday lub w niedugim czasie do wynajcia.

ogranicznik wkrcania

brak koniecznoci wczeniejszego nawiercania otworw

moliwo nawiercania i umieszczania cznikw rwnie w skach

wysoki opr rozcigania gboko zakotwienia zagwarantowa poprzez dugo gwintu

ulepszona w procesie obrbki cieplnej stal

wysokie obroty przy nawiercaniu, a tym samym dusza gwarancja uytkowania

nawiercanie bez moliwoci uszkodzenia cznika

Specjalny gwint

Materia

TORX-narzdzie mocujce E8

12

6

45

100

95

7 ,5

165

135

6

6

7 ,5

12

45

VB-48-7,5 100 VB-48-7,5 165

2. Komponenty systemu

7

SFS intec System kompozytowy drewno beton VB

3. Planowanie

3.1 Informacje oglne

Dla uproszczenia oblicze wytrzymaociowych stanowicych podstaw projektowania (wymiarowania) struktury nonej oddalimy planistom do dyspozycji program obliczeniowy. Otrzymane wartoci obliczeniowe s kompleksowe i posiadaj Oglne dopuszczenie budowlane)

W efekcie poczenia belek drewnianych z pyt betonow konstrukcja stropu przyjmuje dwukrotnie wicej obcie zewntrznych a trzykrotnie wiksza sztywno konstrukcji zapewnia jej dobra statyk.

Decydujcy wpyw na bezpieczestwo remontowanego stro-pu drewnianego ma cznik VB Du zalet przy renowacji jest pozostawienie istniejcej podogi drewnianej. cznik VB mocuje si bez wczeniejszego nawiercania otworw i przy minimalnym wysiku.

cznik VB-48-7,5 L jest wynikiem wsppracy i wielu lat rozwoju dowiadczonego producenta elementw mocujcych z konstruktorami i laboratoriami badawczymi. Element czcy VB wykonano z najwyszej klasy stali i poddano specjalnej ob-rbce powierzchniowej.

Spiralne gwinty zapobiegaj niepotrzebnemu uszkodzeniu wkien drzewnych i skutkuj maksymaln sztywnoci w ob-cieniach ciskajcych i rozcigajcych.

W celu optymalnego wykorzystania waciwoci cznikw, montuje si je pod ktem 45. Dziki zastosowaniu siatki o kratownicowym ukadzie prtw do zbrojenia, absorbowane s obcienia ciskajce i rozcigajce, a take zagwarantowana jest sztywno czenia, nawet jeli pomidzy belk drewnia-n a pyt betonow istnieje drewniany szalunek do 50 mm gruboci.

Ze wzgldu na siatk o kratownicowym ukadzie, cznik w czasie osadzania pozostaje w danym obszarze konstrukcji nonej bez moliwoci jego minimalnego przesunicia (w po-rwnaniu z innymi rozwizaniami kompozytowymi). Polizg na pocztku obcienia bdzie uniemoliwiony, co praktycznie powoduje bezuyteczno innych systemow czcych.

Oglne dopuszczenie budowlane Z-9.1-342 z 6.05.2010 r.

cznik o maej rednicy, pionowo

cznik o duej rednicy, pionowo

czniki o maej rednicy po-chylone pod ktem 45/135

Schemat typowego przemieszczenia siy poprzecznej

Przemieszczenie w pycie i belkach

8

SF