of 8 /8
Instrukcja obsługi Oskar

SF Oskar Manual pl - Stadler Form · Górna część nawilżacza z silnikiem. 2. Dolna część nawilżacza (zbiornik wody). ... Poziom II (18 W, max. 370 g/h) 246 x 290 x 246 mm

  • Author
    voduong

  • View
    220

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SF Oskar Manual pl - Stadler Form · Górna część nawilżacza z silnikiem. 2. Dolna część...

Instrukcja obsugi

Oskar

2

JAHREGARANTIE 2

YEARS

WARRANTY2ANN

ES

DEGARAN

TIE

2

Oskar

13

4

11

12

14

15

3

1

2

5

678

10

9

Gratulujemy! Wanie kupili Pastwo nasz wyjtkowy nawilacz powietrza Oskar. Dostarczy on Pastwu wielkiej przyjemnoci i poprawi jako powietrza w pomieszczeniu.Podobnie, jak w przypadku wszystkich domowych urzdze elektrycznych, take ten model wymaga duej dbaoci, by unikn obrae, zagroenia poarowego lub uszkodzenia samego urzdzenia. Przed uyciem urzdzenia po raz pierwszy, prosimy dokadnie przeczyta t instrukcje obsugi oraz przestrzega instrukcji zwizanych z bezpieczestwem, znajdujcych si na urzdzeniu.

Opis urzdzeniaUrzdzenie skada si z nastpujcych gwnych elementw:1. Grna cz nawilacza z silnikiem.2. Dolna cz nawilacza (zbiornik wody).3. Sieciowy przewd zasilajcy.4. Podstawa ocynkowana.5. Wycznik zasilania.6. Przycisk zmiany prdkoci.7. Przycisk higrostatu.8. Przycisk trybu nocnego.9. Dioda przypominajca o koniecznoci zmiany filtrw.10. Wskanik braku wody.11. Otwr napeniania podczas pracy.12. Pojemnik na substancje zapachowe.13. Kasety filtrw.14. Wskanik maksymalnego poziomu wody / wskanik poziomu wody.15. Ionic Silver Cube.

Wane instrukcje dotyczce bezpieczestwaPrzed uyciem urzdzenia po raz pierwszy, prosimy dokadnie przeczyta jego instrukcj obsugi oraz zachowa j do wykorzystania w przyszoci; w razie sprzeday urzdzenia, instrukcj naley przekaza nowemu wacicielowi.

Firma Stadler Form nie bdzie ponosi odpowiedzialnoci za straty lub szkody powstae w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsugi.

Urzdzenie przeznaczone jest wycznie do uytku domowego, do celw opisanych w tej instrukcji. Uycie do innych celw lub samodzielne dokonywanie modyfikacji technicznych urzdzenia moe zagraa yciu i zdrowiu ludzi.

Urzdzenie moe by uywane przez dzieci w wieku od 8 lat i osoby o ograniczeniach ruchowych, sensorycznych lub umysowych lub nieposiadajce odpowiedniego dowiadczenia lub wiedzy, jeli s one nadzorowane przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczestwo lub zostay przez takie osoby przeszkolone i rozumiej zagroenia zwizane z uytkowaniem urzdzenia. Urzdzenie nie suy do zabawy. Dzieci nie mog zajmowa si samodzielnie czyszczeniem ani konserwacj urzdzenia.

Przewd zasilajcy podcza tylko do sieci prdu przemiennego. Zwraca uwag na informacje na temat napicia prdu, znajdujce si na urzdzeniu. Nie uywa uszkodzonych przeduaczy elektrycznych. Nie ukada przewodu zasilajcego na ostrych krawdziach i sprawdza, czy nie jest o co zaczepiony. Nie wyciga wtyczki z gniazdka mokrymi rkoma lub cign za przewd.

Przygotowanie do uytku / obsuga

1. Postawi nawilacz pokojowy Oskar na paskiej powierzchni, w miejscu wybranym do pracy urzdzenia. Woy wtyczk przewodu zasilajcego (3) do gniazdka elektrycznego. Przez otwr do napeniania (11) napeni cz doln (2) wod, do znaku poziomu maksymalnego (14), pod kranem lub uywajc konewki. Po napenieniu pod kranem, ostronie zaoy cz grn (1) na doln (2).

2. Nastpnie wczy urzdzenie, wciskajc przycisk W./WY. (5). Powinna si zawieci niebieska kontrolka. Jeli zamiast tego wieci si kontrolka czerwona (10 i 14), oznacza to brak wody w urzdzeniu lub niewaciwe zaoenie czci grnej na doln.

3. Naciskajc przycisk wyboru prdkoci (6), mona zmienia wydajno nawilania (jedna kontrolka niebieska dla normalnego odparowania, dwie niebieskie kontrolki dla odparowania szybkiego).

4. dan wilgotno mona ustawia higrostatem. Aby to zrobi, naley nacisn przycisk higrostatu (7). Mona wybra nastpujce poziomy: wilgotno wzgldna powietrza 40% (1 kontrolka niebieska), 45% (2 kontrolki), 50% (3 kontrolki), 55% (4 kontrolki), praca ciga (5 niebieskich kontrolek). Jeli kontrolki zaczn pulsowa, oznacza to, e wybrana wilgotno powietrza zostaa osignita. Uwaga: pomiar rzeczywistej wilgotnoci w pomieszczeniu przez higrostat trwa okoo 3 sekund. Gdy wilgotno wzgldna w pomieszczeniu spadnie poniej zaprogramowanej wartoci, higrostat wcza si automatycznie. Zalecamy ustawianie wilgotnoci w pomieszczeniu na 45% (zakres komfortowy).

Nie uywa nawilacza powietrza bezporednio przy wannie, prysznicu lub basenie (min. odlego 3 m). Urzdzenie ustawia w taki sposb, aby osoba znajdujca si w wannie nie moga go dotkn.

Nie ustawia urzdzenia w pobliu rde ciepa. Nie naraa przewodu zasilajcego na bezporednie oddziaywanie ciepa (np. gorca pyta grzejna, otwarty pomie, gorce elazko lub grzejniki). Uwaa, aby przewody zasilajce nie stykay si z olejem.

Uwaa na prawidowe ustawienie urzdzenia - podczas pracy musi ono sta stabilnie. Przewd zasilajcy uoy w taki sposb, aby nikt nie mg o niego zaczepi.

Urzdzenie nie jest odporne na rozpryski wody. Nie przechowywa, ani nie uruchamia urzdzenia na zewntrz pomieszcze. Urzdzenie przechowywa w suchym, niedostpnym dla dzieci miejscu (zapakowane). Urzdzenie nie jest przewidziane do uytku przez osob (take dzieci) o ograniczonych zdolnociach

psychicznych, motorycznych lub umysowych albo bez odpowiedniego dowiadczenia lub wiedzy, o ile wykonuj to bez nadzoru lub instruktau, dotyczcego uytkowania urzdzenia ze strony osb odpowiedzialnych za ich bezpieczestwo.

Naley uwaa, aby dzieci nie bawiy si urzdzeniem. W razie uszkodzenia przewodu zasilajcego, musi on zosta wymieniony przez producenta, jego agenta

serwisowego lub podobnie wykwalifikowan osob dla wyeliminowania zagroe. Nie przechowywa urzdzenia z wod i wilgotnymi filtrami. Jeli urzdzenie nie jest uywane, naley odczy urzdzenie od rda zasilania, wyj filtry, wyla wod

z urzdzenia, osuszy filtry i urzdzenie.

5. Jeli kontrolki wiec zbyt mocno (np. w sypialni), to mona zmniejszy natenie wiata naciskajc przycisk wyboru trybu (8). Do wyboru s nastpujce tryby: tryb zwyky (domylny); tryb przyciemniony (wcisn jeden raz); kontrolki wyczone (wcisn dwukrotnie). po ponownym wciniciu przycisku ciemniacza, urzdzenie powraca do trybu zwykego. jeli w urzdzeniu nie ma wody, czerwone diody (10 i 14) wiec si we wszystkich trybach

(tryb normalny i nocny). Czerwone wiato nie moe by przyciemnione.

6. Nawilacz powietrza Oskar ma funkcj przypominania o wymianie filtrw. Przy pierwszym uyciu funkcja zostanie ustawiona automatycznie. Po caym okresie pracy (dwa miesice) filtry musz by wymienione. W tym przypadku, niebieska dioda LED nad przyciskiem RESET (9) miga. Po wymianie filtrw, nacinij przycisk reset (9) przez 5 sekund, a niebieska dioda LED zacznie wieci.

7. Nawilacza powietrza Oskar mona te uywa do rozprowadzania w pomieszczeniu zapachu, jednak naley korzysta z tej funkcji oszczdnie, gdy nadmierne iloci substancji zapachowych mog zakca dziaanie urzdzenia lub nawet je uszkodzi. Aby uy tej opcji, naley z otworu do napeniania (11) zdj pojemnik substancji zapachowej (12). Do pojemnika wla nie wicej, ni 2-3 krople substancji zapachowej i woy pojemnik z powrotem w przeznaczone dla niego miejsce w otworze do napeniania. Aby uy innego zapachu, naley umy pod biec wod pojemnik substancji zapachowej oraz filc.

8. Mona te dolewa wody podczas pracy urzdzenia. W tym celu naley otworzy otwr do napeniania (11), naciskajc na niego. Nastpnie mona napeni urzdzenie przy pomocy konewki lub butelki, bez koniecznoci jego wyczania. UWAGA: uywajc substancji zapachowych, naley przed napenieniem wod wyj pojemnik tej substancji, aby do rodka nie dostaa si woda. Jeli woda jednak dostanie si do rodka, trzeba bdzie wyj zbiornik wody (2) i opuka go. Substancje zapachowe nie mog przedosta si do zbiornika wody, gdy mog uszkodzi tworzywo sztuczne.

Wana informacjaNawilanie przy pomocy nawilacza trwa pewien czas, co oznacza, e osignicie wymaganej wilgotnoci zajmuje zwykle ponad 2-3 godzin. Jeli nawilacz pracuje w bardzo suchym otoczeniu, to zalecamy jego wczenie na poziom wilgotnoci 5 i prdko 2, co pozwoli na osignicie maksymalnej wilgotnoci w krtkim czasie.

Czyszczenie i wymiana kasetPrzed przystpieniem do konserwacji oraz po kadym uyciu, naley wyczy urzdzenie i wyj przewd sieciowy z gniazdka. Nigdy nie zanurza urzdzenia w wodzie (ryzyko zwarcia elektrycznego). Powierzchnie zewntrzne wyciera wycznie wilgotn szmatk, a nastpnie dobrze wysuszy. W celu umycia wntrza, naley zdj kasety filtrw i w razie potrzeby usun kamie z dolnej czci.

Po usuniciu kamienia, dokadnie wypuka doln cz i dokadnie j wysuszy przed ponownym wczeniem nawilacza powietrza. T czynno naley wykonywa minimum raz na 2 tygodnie.

Ze wzgldw higienicznych oraz dla optymalnego dziaania nawilacza, kasety filtracyjne naley wymienia przynajmniej co dwa miesice. Jeli kasety s uywane duej, to z jednej strony, znacznie moe pogorszy si wydajno nawilania, a z drugiej, antybakteryjne dziaanie kaset nie bdzie ju zapewnione. Kasety mona naby u przedstawiciela, u ktrego zakupili Pastwo nawilacz Oskar.

Filtry w trakcie eksploatacji ulegaj naturalnemu zabrudzeniu, co powoduje zmian koloru. Na filtrach moe osadza si kurz, jest to naturalne. Filtry mona przepuka pod nieduym strumieniem zimnej wody. Urzdzenia nie naley pozostawia z wod i wilgotnymi filtrami jeeli nie bdzie uywane.

Czyszczenie

Odkr

Ionic Silver Cube Ionic Silver Cube (15) dziki cigemu uwalnianiu jonw srebra zapobiega rozwojowi zarazkw i bakterii w nawilaczu. Zastosowanie Ionic Silver Cube prowadzi do higienicznego klimatu w pomieszczeniu. ywotno Ionic Silver Cube trwa okoo roku. Dlatego zalecamy wymian Ionic Silver Cube na pocztku kadego sezonu nawilania. Ionic Silver Cube zaczyna dziaa, gdy tylko wejdzie w kontakt z wod, a take dziaa po wyczeniu urzdzenia.

Naprawa / utylizacjaNapraw urzdze elektrycznych mog dokonywa wycznie wykwalifikowani elektrycy. W razie niewaciwej naprawy, gwarancja na urzdzenie traci wano, a producent nie bdzie ponosi adnej odpowiedzialnoci. Nigdy nie wcza urzdzenia, gdy wtyczka lub rozdzielacz s uszkodzone, po tym, gdy jego dziaanie byo

nieprawidowe, gdy zostao upuszczone lub ulego innemu uszkodzeniu (rysy/pknicia obudowy). Do urzdzenia nie wkada adnych przedmiotw. Nie demontowa nawilacza. Gdy urzdzenia nie da si naprawi, naley natychmiast wycofa je z uytku i przekaza do odpowiedniego

punktu odbiorczego. Urzdze elektrycznych nie wyrzuca razem z odpadami komunalnymi. Korzysta z punktw odbioru takich

urzdze, znajdujcych si w okolicy. O informacje na temat lokalizacji takich punktw mona si zwrci do miejscowych wadz. Nieprzemylane pozbywanie si urzdze elektrycznych grozi tym, e pod wpywem warunkw

atmosferycznych, niebezpieczne substancje mog przedosta si do wd podziemnych, a stamtd do acucha pokarmowego, bd na wiele lat skazi miejscow flor i faun.

W przypadku wymiany urzdzenia na nowe, sprzedawca jest prawnie zobowizany do nieodpatnego odbioru starego urzdzenia w celu jego utylizacji.

Poziom I (6 W, max. 200 g/h) Poziom II (18 W, max. 370 g/h)246 x 290 x 246 mm (szer. x wys. x d.)ok. 3,1 kg3,5 litra26-39 dB(a)CE/ WEEE / RoHS

Moc :

Wymiary :Masa :

Pojemno zbiornika :Gono :

Zgodno z przepisami UE :

Charakterystyka

Dyrektywa europejska 2012/19 / CE w sprawie zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) wymaga, aby stare domowe urzdzenia elektryczne nie byy utylizowane w zwykym nieposortowanym strumieniu odpadw komunalnych. Stare urzdzenia naley zbiera osobno, aby zoptymalizowa odzyskiwanie i recykling materiaw, ktre zawieraj, i zmniejszy wpyw na zdrowie ludzkie i rodowisko. Przekrelony symbol "kosza na mieci" na produkcie przypomina o obowizkach, ktre po pozbyciu si urzdzenia naley zebra osobno. Konsumenci powinni skontaktowa si z lokalnymi wadzami lub sprzedawc, aby uzyska informacje dotyczce prawidowego usuwania ich starego urzdzenia.

www.stadler-form.pl

Autoryzowany importer i dystrybutor

urzdze Stadler Form w Polsce

DLF Sp. z o.o.ul. Inynierska 87

81-529 Gdynia, Polskatel.: +48 58 781 43 63fax: +48 58 781 43 65

e-mail: [email protected]

Docz do nas na Facebooku:www.facebook.com/StadlerFormPolska