Sekilas Sejarah Freemasonry Di Bandung

Embed Size (px)

Text of Sekilas Sejarah Freemasonry Di Bandung

 • 7/25/2019 Sekilas Sejarah Freemasonry Di Bandung

  1/3

  Sekilas Sejarah Freemasonry di Bandung

  Najan kaasup ludengan, ari asup ka Gedong Setan mah teu wani. Tong boro asup

  ketang, dalah ngalanto ka buruanana ge geus muringkak bulu punduk, (walaupun

  termasuk pemberani, kalau masuk ke gedung setan mah tidak berani, jangankan

  masuk, mendatangi halamannya pun bulu kuduk sudah merinding),

  Us Tiarsa dalam buku Basa Bandung Halimunan (Kiblat, 2!!) mengisahkan

  pengalamannya seputar keberadaan "edung #etan di Bandung$ %enurutnya

  dahulu di Bandung terdapat beberapa tempat angker, salah satunya sebuah gedung

  di seberang balaik&ta$ Kakara beh dieu nyaho yen eta gedong (loji) the baheulana

  tempat kaom teosof karumpul. Ngaran gedongna the Saint an. Nu karumpul di

  dinya iwal ti neuleuman perkara agama teh, !enah, sok ngahaja ngayakeun

  upa!ara narik arwah" (Baru sekarang tahu kalau bangunan itu dulunya adalah

  tempat kaum te&s&' berkumpul$ ama gedungnya #aint an$ *ang kumpul di sanaselain membahas masalah agama, katanya, suka mengadakan upa+ara menarik

  arwah), tambah abah Us Tiarsa$

  Us Tiarsa memang kurang tepat saat menyebutkan kalau gedung #int an sebagai

  tempat berkumpulnya kaum Te&s&'$ #eharusnya yang berkumpul di gedung itu

  adalah kel&mp&k reemas&nry$ -ada .aman k&l&nial kedua kel&mp&k ini, baik

  reemas&nry maupun Te&s&' memang pernah berkiprah se+ara bebas di Bandung$

  %ereka menjalankan apa yang disebut sebagai ajaran &kultisme, suatu ajaran yang

  berusaha mengungkap kebenaran yang tersembunyi$ /kultisme sendiri berasal dari

  bahasa latin &++ultus yang artinya tersembunyi atau rahasia$

  Tidak banyak yang tahu kalau gerakan reemas&nry atau #rijmetselarij pernah

  berkiprah dan meninggalkan jejaknya di Bandung$ TH #te0ens dalam buku Tarekat

  %as&n Bebas dan %asyarakat di Hindia Belanda dan 1nd&nesia !345!632 (#inar

  Harapan, 24) bahkan menyebutkan kalau jejak gerakan reemas&nry memiliki

  pengaruh yang +ukup luas dalam sejarah 1nd&nesia$ Tapi mari kita membi+arakan

  peninggalan reemas&nry di k&ta $arijs %an a%aterlebih dahulu$

  #e+ara tidak langsung, b&lehlah dikatakan apabila k&ta Bandung adalah karya dari

  se&rang angg&ta reemas&n$ %engapa 7 Tidak lain karena Herman 8illem

  9aendels, "ubernur enderal yang memindahkan eg&rij Band&eng dari Krapyak

  ke l&kasi Bandung yang sekarang, ternyata adalah se&rang angg&ta reemas&nry$ 1adilantik di l&ji :e -r&;&nd #ilen+e Kampen, Belanda ketika masih menjadi se&rang

  perwira muda$ #emasa berkuasa, 9aendels turut membawa pengaruh reemas&nry

  ke Hindia Belanda dan Bandung khususnya$

  -engaruh tersebut terpan+ar dari langgam arsitektur &mpire Stij yang dibawa

  9aendels ke usantara$ 1a mewajibkan seluruh bangunan publik agar dibangun

 • 7/25/2019 Sekilas Sejarah Freemasonry Di Bandung

  2/3

  berdasarkan gaya arsitektur tersebut dan gaya ini dipertahankan selama berpuluh5

  puluh tahun &leh penguasa Hindia Belanda selanjutnya$

  "aya bangunan

 • 7/25/2019 Sekilas Sejarah Freemasonry Di Bandung

  3/3

  sekarang$ #etelah mengumpulkan +ukup dana untuk pendirian gedung itu, barulah

  pada bulan anuari !6! pembangunan gedung :&ji #t$ an dimulai dan rampung

  pada tanggal 2 uli !6!$ -r&yek tersebut dipimpin &leh saudara 0an Haastert$

  Berkat keberadaan l&ji di sana$ alan yang menghubungkan antara jalan -elajar

  -ejuang dengan alan ?+eh dulunya dinamakan dengan :&geweg$ #etelah

  mengalami kemajuan, pada tahun !62 angg&ta reemas&nry Bandung berhasilmengumpulkan dana untuk meren&0asi dan memperbaiki gedung #t$ an sehingga

  menjadi lebih mewah$

  #elain melakukan kegiatan5kegiatan reemas&nry pada umumnya, angg&ta :&ji #int

  an di Bandung termasuk +ukup akti; di bidang s&sial$ Buku Gedenkboek #an 'e

  #rijmetselarij in Nederlands!h ost*ndie +- +/+ (=an 9&rp, !6!)

  menyebutkan kalau :&ji #int an pernah ter+atat memiliki perpustakaan umum

  terbesar di Bandung$ %ereka juga mengadakan ;r&bels+h&&l (sek&lah taman kanak5

  kanak), pr& ju0entute (pendidikan remaja bermasalah), asrama yatim piatu, dan

  dukungan terhadap 0andoengs!he 0linden *nstituut (*ayasan Tuna etra di

  Bandung)

  Kiprah reemas&nry di Bandung terhenti semenjak datangnya penjajahan epang di

  usantara$ Ae.im militer epang menganggap angg&ta reemas&nry sebagai

  penjahan n&m&r satu, mengakibatkan punahnya sebagian besar angg&ta

  reemas&nry$ ?khirnya setelah kemerdekaan, tidak banyak lagi angg&ta

  reemas&nry dari ras