8

scan 2016-12-20 142938 - hdnd.baclieu.gov.vnhdnd.baclieu.gov.vn/pages/NQ-HDND-Tinh/Khoa IX/KH03/09-2016-NQ-HDND.pdf · tham tra các báo cáo, dv thåo nghi quyet Cá biêt trình

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: scan 2016-12-20 142938 - hdnd.baclieu.gov.vnhdnd.baclieu.gov.vn/pages/NQ-HDND-Tinh/Khoa IX/KH03/09-2016-NQ-HDND.pdf · tham tra các báo cáo, dv thåo nghi quyet Cá biêt trình
Page 2: scan 2016-12-20 142938 - hdnd.baclieu.gov.vnhdnd.baclieu.gov.vn/pages/NQ-HDND-Tinh/Khoa IX/KH03/09-2016-NQ-HDND.pdf · tham tra các báo cáo, dv thåo nghi quyet Cá biêt trình
Page 3: scan 2016-12-20 142938 - hdnd.baclieu.gov.vnhdnd.baclieu.gov.vn/pages/NQ-HDND-Tinh/Khoa IX/KH03/09-2016-NQ-HDND.pdf · tham tra các báo cáo, dv thåo nghi quyet Cá biêt trình
Page 4: scan 2016-12-20 142938 - hdnd.baclieu.gov.vnhdnd.baclieu.gov.vn/pages/NQ-HDND-Tinh/Khoa IX/KH03/09-2016-NQ-HDND.pdf · tham tra các báo cáo, dv thåo nghi quyet Cá biêt trình
Page 5: scan 2016-12-20 142938 - hdnd.baclieu.gov.vnhdnd.baclieu.gov.vn/pages/NQ-HDND-Tinh/Khoa IX/KH03/09-2016-NQ-HDND.pdf · tham tra các báo cáo, dv thåo nghi quyet Cá biêt trình
Page 6: scan 2016-12-20 142938 - hdnd.baclieu.gov.vnhdnd.baclieu.gov.vn/pages/NQ-HDND-Tinh/Khoa IX/KH03/09-2016-NQ-HDND.pdf · tham tra các báo cáo, dv thåo nghi quyet Cá biêt trình
Page 7: scan 2016-12-20 142938 - hdnd.baclieu.gov.vnhdnd.baclieu.gov.vn/pages/NQ-HDND-Tinh/Khoa IX/KH03/09-2016-NQ-HDND.pdf · tham tra các báo cáo, dv thåo nghi quyet Cá biêt trình
Page 8: scan 2016-12-20 142938 - hdnd.baclieu.gov.vnhdnd.baclieu.gov.vn/pages/NQ-HDND-Tinh/Khoa IX/KH03/09-2016-NQ-HDND.pdf · tham tra các báo cáo, dv thåo nghi quyet Cá biêt trình