of 7 /7
UBND TlNH QUANG TRl CONGHoA xA HOI CHiT NGHiA VI~T NAM sa xAY DUNG DQc l~p - TV do - H~nh phuc Sf>:~IKL-SXD Quang tn, ngay 011thong 3 ndm 2021 KET LU~N THANH TRA Vi~c ch§p hanh phap lu~t trong hoat dQng xay dung t~i cac dV an thuQc Chuong trinh MTQG xay dvng nong thfin mot tren dja ban cac xiiVinh Thai, Vinh Giang va Th] tr§n Cira Tung (xii Vinh Tan cil) quy~t djnh dAu to' tir nam 2018-2020 Thirc hien Quyet dinh sf>02/QD-SXD ngay 05/0112021 cua Giam df>c SO' Xay dung vS thanh tra viec chap hanh phap luat trong hoat dQng xay dung tai cac du an thuoc Chuang trinh MTQG xay dung nong thon moi tren dia ban cac xa Vinh Thai, Vinh Giang va thi trftn Cira Tung (xa Vinh Tan cii) quyet dinh d~u tu tir nam 2018-2020 va Thong bao thanh tra sf>01/TB-TTra ngay 05/01/2021 cua Doan Thanh tra vS lich thanh tra tai cac du an tren dia ban huy~n Vinh Linh. Xet bao cao sf> 151BC- TTra ngay 25/02/2021 cua Doan Thanh tra, SO' Xay dvng kSt lu~n thanh tra nhu sau: I. KHAI QUAT CHUNG 1. Khai quat chung Tir ngay 13/01/2021 dSn ngay 25/02/2021 f)oan da tiSn hanh thanh tra t~i cac dv an thuQc Chuang trinh MTQG xay dvng nong thon m6i quySt dinh d~u tu tir nam 2018-2020 do cac xa Vinh Thai, Vinh Giang va thi trftn Cua Tung (xa Vinh Tan cli) - Huy~n Vinh Linh lam chu d~u tu, C\lth@: _ T~i xa Vinh Thai: Thanh tra 29 dv an, trong do, co 03 dv an Be tong hoa dUOngGTNT ap d\lng co chS d~c thu (CCDT) thea Nghi dinh 16112016/NI)-CP ngay 02/12/2016 cua Chinh phu v6i t6ng muc d~u tu (TMDT) 1.750.020.000 d6ng va 26 dv an thvc hi~n l~p Bao cao kinh tS - kY thu~t (BCKTKT) v6i t6ng muc d~u tu (TMDT) 9.723.517.000 d6ng. _T~i xa VInh Giang: Thanh tra 12 dv an, trong do, co 07 dv an Be tong hoa dUOngGTNT, 05 dv an khac v6i TMDT 4.981.011.000 d6ng (Trong do cac DA be tong hoa GTNT khong ap d\lllg co chS d~c thu, chu d~u tu hQPd6ng tu vftn l~p Bao cao KTKT) _ T~i thi trftn Cua TUng (xa Vinh Tan cli): Thanh tra 13 dV an, trong do, co 02 dV an Be tong hoa dUOng GTNT ap d\lng CCDT v6i TMDT 542.052.000 d6ng, 04 dUOng GTNT va 07 dv an khac thvc hi~n l~p BCKTKT v6i TMDT 2.885.053.000 d6ng T6ng cQng g6m 54 dv an v6i TMDT 20.509.653.000 d6ng (trang do 05 d1! an th1!chi¢n thea CCDTvai TMDT 2.920.072.000 d6ng; 49 d1!an l(lp BCKTKT vai TMDT 17.589.581.000 d6ng) 2. Tinh hinh thO'c hien cac dO'an: .. . 1

saTlNH QUANG TRl CONGHoA xA HOI CHiT NGHiAVI~TNAM xA

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of saTlNH QUANG TRl CONGHoA xA HOI CHiT NGHiAVI~TNAM xA

Page 1: saTlNH QUANG TRl CONGHoA xA HOI CHiT NGHiAVI~TNAM xA

UBND TlNH QUANG TRl CONGHoA xA HOI CHiT NGHiA VI~T NAMsa xAY DUNG DQc l~p - TV do - H~nh phuc

Sf>:~IKL-SXD Quang tn, ngay 011 thong 3 ndm 2021

KET LU~N THANH TRAVi~c ch§p hanh phap lu~t trong hoat dQng xay dung t~i cac dV an thuQcChuong trinh MTQG xay dvng nong thfin mot tren dja ban cac xii VinhThai, Vinh Giang va Th] tr§n Cira Tung (xii Vinh Tan cil) quy~t djnh dAu to'

tir nam 2018-2020

Thirc hien Quyet dinh sf>02/QD-SXD ngay 05/0112021 cua Giam df>cSO'Xay dung vS thanh tra viec chap hanh phap luat trong hoat dQng xay dung taicac du an thuoc Chuang trinh MTQG xay dung nong thon moi tren dia ban cacxa Vinh Thai, Vinh Giang va thi trftn Cira Tung (xa Vinh Tan cii) quyet dinh d~utu tir nam 2018-2020 va Thong bao thanh tra sf>01/TB-TTra ngay 05/01/2021cua Doan Thanh tra vS lich thanh tra tai cac du an tren dia ban huy~n Vinh Linh.

Xet bao cao sf>151BC-TTra ngay 25/02/2021 cua Doan Thanh tra, SO'Xaydvng kSt lu~n thanh tra nhu sau:

I. KHAI QUAT CHUNG1.Khai quat chungTir ngay 13/01/2021 dSn ngay 25/02/2021 f)oan da tiSn hanh thanh tra t~i

cac dv an thuQc Chuang trinh MTQG xay dvng nong thon m6i quySt dinh d~utu tir nam 2018-2020 do cac xa Vinh Thai, Vinh Giang va thi trftn Cua Tung (xaVinh Tan cli) - Huy~n Vinh Linh lam chu d~u tu, C\lth@:

_ T~i xa Vinh Thai: Thanh tra 29 dv an, trong do, co 03 dv an Be tong hoadUOngGTNT ap d\lng co chS d~c thu (CCDT) thea Nghi dinh 16112016/NI)-CPngay 02/12/2016 cua Chinh phu v6i t6ng muc d~u tu (TMDT) 1.750.020.000d6ng va 26 dv an thvc hi~n l~p Bao cao kinh tS - kY thu~t (BCKTKT) v6i t6ngmuc d~u tu (TMDT) 9.723.517.000 d6ng.

_T~i xa VInh Giang: Thanh tra 12 dv an, trong do, co 07 dv an Be tong hoadUOngGTNT, 05 dv an khac v6i TMDT 4.981.011.000 d6ng (Trong do cac DAbe tong hoa GTNT khong ap d\lllg co chS d~c thu, chu d~u tu hQPd6ng tu vftn l~pBao cao KTKT)

_T~i thi trftn Cua TUng (xa Vinh Tan cli): Thanh tra 13 dV an, trong do, co02 dV an Be tong hoa dUOng GTNT ap d\lng CCDT v6i TMDT 542.052.000d6ng, 04 dUOng GTNT va 07 dv an khac thvc hi~n l~p BCKTKT v6i TMDT2.885.053.000 d6ng

T6ng cQng g6m 54 dv an v6i TMDT 20.509.653.000 d6ng (trang do 05 d1!an th1!chi¢n thea CCDTvai TMDT 2.920.072.000 d6ng; 49 d1!an l(lp BCKTKTvai TMDT 17.589.581.000 d6ng)

2. Tinh hinh thO'c hien cac dO'an:.. .1

Page 2: saTlNH QUANG TRl CONGHoA xA HOI CHiT NGHiAVI~TNAM xA

_ Cac du an Be tong hoa duong GTNT diroc thuc hien dfiu nr thea CCDTthea Nghi dinh 16112016/NI)-CP ngay 02/12/2016 cua Chinh phu. H6 so xaydung cong trinh ap dung thiSt kS va du toan thea mfiu ban hanh thea Quyet dinh s63508/QD-SGTVT ngay 09/12/2014 cua Sa Giao thong v~n tai tinh Quang Tri v@Ban hanh thiet kS, du toan mfiu cho Chuang trinh kien c6 hoa giao then nongthen, giai doan 2015-2020 va Chuang trinh MTQG xay dung nong thon moitren dia ban tinh Quang Tri.

_Cac dir an thirc hien l~p BCKTKT, chu dfiu tu da hop d6ng voi cac dan vitu v§n l~p h6 so thiSt kS, dir toan thea dung trinh tu v@dfiu tir xay dung,

_Qua kiem tra, tat ca cac dir an da diroc chu dfiu nr trien khai hoan thanh.Trong do hfiu hSt cac d\I an da dUQ'cchu dfiu tu th\fc hi~n quySt toan, mQt s6 d\Ian chu dfiu tu m6i th\Ic hi~n thanh toan nhung chua th\fc hi~n quySt toano

- V@hinh thuc giam sat, quan ly d\I an:+ D6i v6i cac d\I an ap d\lng cO' chS d~c thu UBND xa thanh l~p Ban

QLDA dS th\Ic hi~n quan ly d\I an; UBMTTQVN xa thanh l~p Ban giam sat dfiutu cua cQng d6ng dS th\Ic hi~n giam sat thi cong xay d\l'Ilg.

+D6i v6i cac d\I an l~p BCKTKT, UBND xa (chu dfiu tu) tf\ICtiSp quan lyd\I an, d6ng thai kY hqp d6ng v6i cac dan vi tu van dS th\Ic hi~n giam sat thicong xay d\Illg.

II. KET QuA THANH TRA1. HA SO' pbap lyCO'quan quySt dinh dfiu tu, chu dfiu tu da cO'ban th\Ic hi~n dfiy du va dung

quy trinh v@dfiu tu xay d\Illg, C\lthS:_UBND tinh Quang Tri da ban hanh dfiy du cac quySt dinh phe duy~t chu

. truang dfiu tu, quySt dinh phan be, ngu6n v6n: QuySt dinh phe duy~t chu truangdfiu tu s6 2043/QD-UBND ngay 27/712017; s6 934/QD-UBND ngay 08/5/2018va s6 899/QD-UBND ngay 23/4/2019. Cac QuySt dinh phan be, kS hOl;lChv6n s6648/QD-UBND ngay 03/4/2017; s6 484/QD-UBND ngay 08/3/2018; s6492/QD-UBND nam 2019. Tren cO'sa do, UBND huy~n VInh Linh, UBND cacxa da ban hanh cac quySt dinh phan be, v6n cho timg d\I an.

- D6i v6i cac d\I an th\Ic hi~n thea cO'chS d~c thu, UBND cac xa thanh l~pban QLDA dS th\Ic hi~n quan ly d\I an; tiSn hanh l~p va Phong Kinh tS va Hl;ltfing huy~n VInh Linh thfim dinh H6 sO'xay d\fng; ban hanh cac quySt dinh pheduy~t H6 sa xay d\Illg; chi dinh thfiu thi cong; th\fc hi~n kY kSt hqp d6ng, nghi~mthu, thanh toan cO'ban thea dung quy dinh. UBMTTQVN xa thanh l~p Ban giamsat dfiu tu cua cQng d6ng dS th\Ic hi~n cong tac giam sat thi cong xay d\Illg.

_ D6i v6i cac d\I an l~p BCKTKT, UBND cac xa da ban hanh cO'ban dfiydu cac quySt dinh chi dinh goi thfiu tu van khao sat, thiSt kS; phe duy~t nhi~m V\lkhao sat, l~p thiSt kS ban ve thi cong va d\I toan; trinh cO'quan chuyen mon thfimdinh; l\Ia chQn nha thfiu thi cong xay d\Illg va th\fc hi~n giam sat cO'ban dam baothea quy dinh.

2

Page 3: saTlNH QUANG TRl CONGHoA xA HOI CHiT NGHiAVI~TNAM xA

Tuy nhien, qua trinh thuc hien cac dir an v§n con mot s6 t6n tai, thieu sot nhusau:

1.1. Cdc du an co ap dung C(J chi ai;icthu:_Hau h@tcac xa chua thuc hien day du quy trinh 19a chon nha thau thea quy

dinh tai BiSu 7 Nghi dinh 161, cu thS: Chua co du thao hQ'Pd6ng do Ban QLDAxa l~p; thieu luu trfr dan dang kY tham gia nhan thau cua cac t6 chirc ca nhan;thieu k@tqua danh gia 19a chon nha thau tnroc khi ky k@thQ'Pd6ng.

_Cong tac l~p, kiem tra h6 so quan ly chat IUQ'Ilgcong trinh chua duoc chutrong. Da s6 cac du an d@uchua co h6 so quan ly chat IUQ'Ilghoac n@uco thi vfincon thieu cac nQi dung nhu: NQi dung nhat ky thi cong chua day du, thi@ucacbien ban n~hi~m thu cong viec, giai doan; thieu thi nghiem v~t li~u dau vao, k@tquanen mau.

_ Theo quy@tdinh phe duy~t cac H6 so xay dvng, co cau ngu6n v6n g6m02 phan la ngu6n ngan sach nha nuac (NSNN) va ngu6n do nhan dan dong gop.Tuy nhien, mQt s6 dg an chua thS hi~n duQ'cphan v6n rna nhan dan dong.

_Thi@ut6 chuc cong tac kiSm tra nghi~m thu hoan thanh cua co quan nhanuac co thfrm quy@n(Phong Kinh ti va Hg tang huy¢n JIlnhLinh) thea quy dinht~i Nghi dinh s6 46/2015/NI)-CP ngay 12/5/2015 cua Chinh phu va Quy@tdinhs6 06/2017/QB-UBND ngay 09/5/2017 cua UBND tinh Quang Tri·

1.2. Cac d'lf an th'lfc hi¢n l(jp BCKTKT:- Nhi@udv an thi@uphe duy~t k@ho~ch 19a ch9n nha thau thea quy dinh t~i

Nghi dinh s6 63/2014/NI)-CP ngay 2616/2014 cua Chinh phu quy dinh chi ti@tthi hanh mQt s6 di@ucua Lu~t Dau thau v@19a ch9n nha thau va Thong tu s610/2015/TT-BKlIDT ngay 26/10/2015 cua BQK@ho~ch va Bau tu quy dinh chiti@tv@k@ho~ch 19a ch9n nha thau.

_MQt s6 chu dau tu thvc hi~n chi dinh thau d6i vai dan vi tu van, nha thauili~~~~~~~~~~~~~~~~t~i Nghi dinh s6 100/2018/NI)-CP ngay 16/7/2018 cua Chinh phu v@sua d6i, b6sung, bai b6 mQt s6 quy dinh v@di@uki~n dau tu kinh doanh thuQc cac lInh vgcquan ly nha nuac cua BQXay dvng·

_Cong tac l~p va kiSm tra H6 so qmin ly chat IUQ'Ilgda dUQ'ccac dan vi chutr9ng thgc hi~n. Tuy nhien, hau h@tcac h6 so d@uchua day du cac nQi dung theaquy dinh.

_ Thi@ut6 chuc ki~m tra cong tac nghi~m thu hoan thanh cua co quan nhanuac co thfrm quy@n.

2. Cong tac l~p, th§m dinh H6 SO' xay d\l'ng, thi~t k~ ban ve thi cong vad\l'toan

2.1. Cac d'lf an ap d1;lngC(J chi a(lc thit:_H6 so xay dvng co ban day du nQi dung, thanh phan. Vi~c ap d\lng thea

thi@tk@mfiu co ban dam bao thea quy dinh va phil hQ'Ptinh hinh thvc t@cuatimg dia phuang.

3

Page 4: saTlNH QUANG TRl CONGHoA xA HOI CHiT NGHiAVI~TNAM xA

Tuy nhien, h6 sa xay dung mQt s6 du ~n ch';fa dam ~ao day du nQi,dun~thea quy dinh. Cong tac l~p du toan con nhieu thieu sot, ho sa du toan hau h~tchua ap dung thea m~u da ban hanh, viec at: dung dinh rmrc, dan gi~ co~ thieudin CU,tinh toan circe v~n chuyen va ap thue VAT chua chinh xac dan den lamsai lech tang rmrc dau tu.

_Qua kiem tra cho thAyUBND cac xa da trinh Phong Kinh ts va H~ tanghuyen Vinh Linh dS thirc hien th~m dinh. Tuy nhien, H6 sa xay dung sau thamdinh v~n con nhieu sai sot. M~t khac, cac chu dau tu dSu thieu can bQ chuyentrach co chuyen mon vS xay dung nen chua kip thai phat hien va diSu chinhtnroc khi phe duyet.

2.2. Cdc die an ldp BCKTKT:_ Cong tac l~p, th~m dinh h6 sa thiSt kS da dam bao tuan thu cac cac tieu

chu~n, quy chu~n kY thu~t, quy dinh cua phap lu~t vS sir d\lng v~t li~u xay d\fllgcho cong trinh, cac giai phap thiSt kS hqp ly, kha thi. H6 sa thiSt kS dam bao yeucau kY thu~t.

_ Cong tac l~p, th~m dinh d\l toan ca ban dam bao S\f phil hqp trong vi~cxac dinh phuang phap l~p d\l toan, v~n d\lng cac dinh muc, dan gia va S\fth6ngnhAtvS kh6i lUQ'Ilgso v6i ban ve thiSt kS.

Tuy nhien v~n con mQt s6 sai sot nhu sau:- D6i v6i mQt s6 cong trinh yeu cau can phai khao sat dia hinh dS ph\lc Vl)

thiSt kS, vi~c phe duy~t nhi~m V\l khao sat, nghi~m thu kh6i lUQ'Ilgcon chuaduqc th\fc hi~n dung thea quy dinh. Con thiSu nh~t kY khao sat; cong tac giamsat qua trinh khao sat cua chu dau tu chua duqc chu trQng th\lc hi~n.

_ VS h6 sa thiSt kS, d\l toan: MQt s6 h6 sa thiSt kS ban ve thS hi~n sa sai,chua day du nQi dung; kh6i lUQ'Ilggiua h6 sa thiSt kS va d\f toan con chua trungkh6p. Vi~c v~n d\lng dinh muc, dan gia va tinh toan C\l ly v~n chuySn con saisot d~n dSn lam tang chi phi xay d\fllg cong trinh.

_MQt s6 d\l an l~p Bao cao KTKT nhung t6 th~m dinh do chu dau tu l~p t6chuc th~m dinh, trinh UBND xa phe duy~t la khong dung thea quy dinh t~iKhoan 5, DiSu 57, Lu~t Xay d\fllg nam 2014.

3. Cong tac tbi congQua trinh thi cong, nha thau ca ban th\fc hi~n day du cac nQi dung thea hqp

d6ng da kY kSt v6i chu dau tu va cac quy dinh t~i DiSu 25 Nghi dinh s646/2015/NI)-CP ngay 12/5/2015 cua Chinh Phu vS quan ly chAt luqng, bao tricong trinh xay d\fllg. ChAt lUQ'Ilgcong trinh ca ban dam bao thea H6 sa xay d\fllg,h6 sa BCKTKT da duqc phe duy~t.

Tuy nhien v~n con mQt s6 t6n t~i, thiSu sot nhu sau:3.1. Cae dl! an ap d1:lngca chi age thit:- Cac d\l an chu dau tu dau chQn cac dan vi thi cong co tu cach phap nhan.

Tuy nhien, cong tac l~p h6 sa quan ly chAt lUQ'Ilgcong trinh hau hSt chua duqcth\lc hi~n ho~c nSu co th\lc hi~n thi cling con thiSu nhiSu nQi dung nhu: Nh~t kY

4

Page 5: saTlNH QUANG TRl CONGHoA xA HOI CHiT NGHiAVI~TNAM xA

thi cong chua dfty du n9i dung theo quy dinh; thieu cac bien ban nghiem thucong viec, hang muc xay dung; thieu cac kSt qua thi nghiem,

_D6i voi dir an Be tong hoa dirong GTNT, do thiet kS dirong be tong moi trennSn dirong da co, khong thS rna rong nen mot s6 tuyen duong chua thi cong phftnd~p d~t IS dirong hoac co thi cong nhung d9 d~m chat chua dam bao theo thiSt kSmau va H6 sa xay dung da duqc phe duyet,

3.2. Cdc du an ldp BCKTKT:_H~u hSt cac chu dftu tu da Iva chon cac dan vi thi cong co tu each phap

nhan, nhung nang hrc hoat d9ng chua dfty du quy dinh,_Cong tac l~p va luu trfr h6 sa quan ly ch~t hrong da diroc cac dan vi thirc hien

kha d~y duoBen canh do, van con m9t s6 nha thftuvan thvc hi~n sa sai, d6i pho._Cong tac nghi~m thu thanh toan kh6i luqng thi cong t~i mQt s6 dv an van

con sai sot gifra h6 sa thiSt kS, hqp d6ng va thvc tS thi congo_Vi~c l~p, phe duy~t va thvc hi~n KS ho~ch t6ng hqp vS an toan lao d9ng

(ban hanh kern Thong tu s6 0412017ITT-BXD ngay 301312017 eua B9 Xay dvng)va mua bao hiSm tai n~n cho nguai lao d9ng tren cong truOng chua duqc cacdan vi thvc hi~n.

4. Cong tac qmin Iy dl}'an, giam satChu dftu tu, Ban QLDA, Ban giam sat va cac dan vi tu v~n giam sat da co

nhiSu c6 g~ng trong cong tac quan ly dv an, giam sat va quan ly ch~t luqng thicongo Tuy nhien, qua kiSm tra cong tac quan ly dv an, giam sat van con m9t s6t6n t~i nhu sau:

4.1. Cae d~ an ap d1;lngco chi age thu:Hftu hSt cac chu dftu tu, Ban QLDA, Ban giam sat chua thvc hi~n dfty du

cong tac quan ly dv an va giam sat theo quy dinh t~i Nghi diM s6 5912015/ND­CP ngay 18/6/2015 cua Chinh phu vS quan ly dv an xay d\]'llg va khoan I, DiSu26 Nghi dinh s6 46/2015/ND-CP ngay 12/5/2015 cua Chinh Phu vS quan lych~t luqng bao tri cong trinh xay d\l'llg, C\lthS:

_ThiSu kiSm tra h6 sa quan ly ch~t luqng cua cac dan vi thi congo_ Chua t6 chuc nghi~m thu cong vi~c xay d\]'llg, h~ng m\lc xay d\l'llg theo

quy dinh. Thvc hi~n nghi~m thu hoan thanh cong trinh khi chua co cong tackiSm tra cua ca quan quan ly nha nuac.

4.2. Cae d~an l~pBCKTKT:_Thvc hi~n nghi~m thu hoan thanh cong trinh khi chua co cong tac kiSm

tra cua ca quan quan ly nha nuac._M9t s6 dan vi tu v~n giam sat chua thvc hi~n l~p bao cao giam sat v6i chu

d~u tu theo quy dinh; thiSu kiSm tra dan dSn xac nh~n kh6i luqng tren congtruemg chua dung vai thvc tS thi congo

5. Cong tac th§m tra thi~t k~, dl}'toan cong trinh_M9t s6 dan vi tu v~n th~m tra thiSu nang Ivc nang Ivc hanh nghS theo quy

dinh.5

Page 6: saTlNH QUANG TRl CONGHoA xA HOI CHiT NGHiAVI~TNAM xA

----------- ~-----

_MQt s6 du an l~p Bao cao KTKT nhung t6 th~m dinh do chu d~u tir l~p t6chirc tham dinh, trinh UBND xa phe duyet la khong dung thea quy dinh taiKhoan 5, DiSu 57, Luat Xay dung nam 2014.

III. KET LUAN VE NHUNG NOI DUNG DA TIEN HANH THANH. .TRA

Qua trinh thuc hien d~u nr xay dung, Chu d~u nr da chsp hanh cac quy dinhvS quan ly d~u tu xay dung, Cac t6 chirc, ca nhan tham gia hoat dQng xay dungdSu du tir each phap nhan va mQt s6 dan vi da duoc c§.pclnrng chi nang hrc hoatdQng thea quy dinh. Thu tuc h6 sa tir khau l~p H6 sa xay dung, BCKTKT dSnkhi nghiem thu thanh toan co ban dam bao, Cong tac thi cong co ban phu hQ'Pvoi thiet kS, ch§.t hrong dap Ung yeu c~u kY thu~t. Cong tac nghi~m thu th\lchi~n thea quy dinh.

Vi~c huy dQng ngu6n l\lc va S\l d6ng thu~n cua nhan dan trong xay d\IllgNong thon m6i da duQ'c UBND cac xa thvc hi~n kha t6t thea dUng tinh th~nNghi quySt s6 30/2017INQ-HDND ngay 14/12/2017 cua HQi d6ng nhan dantinh Quang Tri vS xay d\lilg Nong thon m6i dSn nam 2020.

Ben c~ nhUng kSt qua d~t duQ'c,trong qua trinh t6 chuc th\lc hi~n dv anchu d~u tu, Ban QLDA, Ban giam sat cQng d6ng va cac dan vi lien quan con dSxay ra mQt s6 t6n t~i nhu da neu a tren la thvc hi~n chua d~y du cac quy dinh t~iNghi dinh s6 46/2015/ND-CP ngay 12/5/2015 cua Chinh phu vS quan ly ch§.tluqng, bao tri cong trinh xay d\Illg.

IV. cAc Bl~N pHApXU LY THEO TRAM QUYEN DA ApDVNGDoan Thanh tra da tiSn hanh l~p bien ban lam vi~c ghi nh~n cac sai s6t va

tiSn hanh nh~c nha tf\lC tiSp d6i v6i cac truOng hQ'Pxay ra sai ph~m trong quatrinh lam vi~c.

D6i v6i cac vi ph~m l~n d~u, mang tinh khach quan va chua dS xay ra h~uqua nghiem tn;mg Doan Thanh tra cho phep cac dan vi giai trinh, kh~c ph\lc h~uqua va khong xu ly vi ph~m hanh chinh.

Doan thanh tra thfmg nh§.t kiSn nghi Giam d6c Sa th6ng nh§.t v6i cac bi~nphap xu ly neu tren.

V. KIEN NGHJ XULY:1. DBi v6'i Chii d~u tll', Ban QLDA, Ban ghlm sat c<}ngdAng, tll' vin

giam sat- DS nghi Chu d~u tu, Ban QLDA, Ban giam sat cQng d6ng nghiem mc rut

kinh nghi~m d6i v6i nhUng sai s6t neu tren. D6ng thai tiSn hanh diSu chinh, kh~cph\lc d6i v6i cac dv an dfi hoan thanh va cac d\l an se thvc hi~n tiSp theo.

_ Cong tac t6 chuc l~p, th~m dinh H6 sa xay d\lilg phai dam bao tuan thuthea thiSt kS, d\l to{mm~u da duQ'cban hanh. Cong tac l\la chQn nha th~u phaithgc hi~n dung trinh t\l thu t\lC, l\la chQn nha th~u dam bao diSu ki~n nang lvcho~t dQng thea quy dinh.

_ Tang cUOng cong tac quan ly d\l an, thuOng xuyen kiSm tra, don d6c,giam sat cac thon, nha th~u thi cong xay d\lilg th\lc hi~n thea dung HQ'Pd6ng da

6

Page 7: saTlNH QUANG TRl CONGHoA xA HOI CHiT NGHiAVI~TNAM xA

ky kSt va phu hQ'Pvoi cac quy dinh cua phap ludt. KiSm tra, kiem soat va xacnhan kh6i lUQ11gtren cong tnrong dung voi thuc tS thi cong va thuc hien theodung trinh tv thu tuc quy dinh d6i voi nhirng nQi dung diSu chinh, b6 sung trongqua trinh thi congo

2.I>Bi vOi donvi nr v~n khao sat, l~p tbi~t k~va dl}' toan xay d\fngRut kinh nghiem, khac phuc nhfrng sai sot, d~c biet la trong qua trinh l~p,

ap dung dir toan va thiSt kS m:1u da diroc ban hanh, C~p nh~t d~y du, kip thaidinh mire, dan gia theo quy dinh, Dfmg thai, nang cao trach nhiem giam sat tacgia, phat hien nhtrng diSm b~t hQ'Ply, kip thai giup chu d~u tir giai quyet cacvirong mac, phat sinh co lien quan trong qua trinh thi congo

3. DBi voi tA di}i tbi cong cac thon, dO'nvi tbi cong xay l~p cong trinb_C~n thanh l~p Ban phat triSn cac thon dS thvc hi~n cong tac l~p He, sa xay

dvng va thi cong cong trinh d~c thu theo dung quy dinh t~i Nghi dinh16112016/ND-CP ngay 02/12/2016 cua Chinh phu.

- Kh~c ph\lc nhUng nQi dung con thiSu sot trong vi~c th\Tc hi~n cac quydiM vS cong tac quan ly ch~t lUQ11gcong trinh, cam kSt trong he, sa dV th~u vaHQ'Pde,ng thi cong xay dvng nhu da neu 6 cac m\lc tren.

- Nghiem tuc ch~p hanh cac quy dinh lien quan dSn tr~t tv xay dvng, antoan lao dQng, v~ sinh moi twemg va thvc hi~n mua bao hiSm tai n~n cho nguailao dQng tren cong twemg theo quy dinh.

4. DAiVO; phong Kinh t~ va H~ t§ng huy~n Vinh Linh- Thvc hi~n thdm dinh He, sa xay dvng, BCKTKT dung theo quy dinh

trong truemg hQ'PUBND cac xa khong du nang Ivc va co ta trinh dS nghi thdmdinh. Cong tac thdm dinh phai dam bao vi~c tuan thu theo thiSt kS, dv toan m:1uda dugc ban hanh va cac quy dinh khac cua phap lu~t vS d~u tu xay dvng·

- Tang cuemg kiSm tra cong tac quan ly ch~t luQ11gd6i vai cac cong trinhdo UBND cac xa quySt dinh d~u tu neu tren. De,ng thai, huang d:1nva t6 chucthvc hi~n t6t vi~c kiSm tra cong tac nghi~m thu hoan thanh cong trinh.

Tren day la KSt lu~ thanh tra vi~c ch~p hanh phap lu~t trong ho~t dQngxaydvng t~i cac dv an thuQc Chuang trinh m\lc tieu qu6c gia xay dvng nong thonmai tren dia ban cac xa Vinh Thai, Vinh Giang va thi tr~n Cua Tung (xa VinhTan cli) quySt dinh d~u tu tit nam 2018-2020.1.

GIAMDOCNl1i nltan:1#¥- UBND tinh ~o cao);- Thanh tra tinh (bao cao);- UBND huy~nVInh Linh (dSbi~t);- UBND cac xii duqc thanh tra (thl!c hi~n);- Uinh d~o Sa;- Website Sa;- Luu: VT, TTra.

Le Cong Dinh

7