Sadarb«bas projektu veidoana

 • View
  61

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sadarbības projektu veidošana. Evija Eglīte Rīgas Tehniskās universitātes lektore. Kas ir projekts?. PROIECTUM (latīņu valoda) - uz priekšu mests. Projekts. Darbs, kas tiek darīts vienu reizi - tam ir noteikts sākums un beigas. PROJEKTS. PROBLĒMA. REZULTĀTS. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Sadarb«bas projektu veidoana

 • *Evija EglteRgas Tehnisks universittes lektoreSadarbbas projektu veidoana

 • *Kas ir projekts? PROIECTUM (latu valoda) - uz prieku mests

 • *ProjektsDarbs, kas tiek darts vienu reizi - tam ir noteikts skums un beigas.PROJEKTSPROBLMAREZULTTS

 • *Projektu raksturojos pazmesnovitteunikalittemrorientcijaresursu ierobeojums laiks, cilvkresursi, finansilie resursi, materilie resursi un aprkojumsstarpdisciplinaritte risksplnoana

 • *Projekta pamatelementu savstarpj atkarba (spriedzes trijstris)IzmaksasLaiks Kvalitte

 • *Projekta pamatelementu funkcionl atkarbaIzmaksas = f (K, L, A)K - kvalitteL - laiksA - apjoms

 • *Projekts ir problmas plnots risinjums

 • *Tikai identifictu problmu ir iespjams risint

 • *ProblmaIzriet no problmsitucijas. Ttad problma rodas, ja ir problmsitucija.

 • *Aktualittesvargums, nozmgums noteikt laika posm, atbilstba pareizjam brdim.

  Svevrdu vrdnca,Jumava, 1999., 37. lpp

 • *ProblmaSekasCloi

 • *Clou seku attiecba

 • *Problmu identificanaStatistisko datu analze (kvantitatvie rdtji)Normatvo aktu analzeSabiedrbas viedoka izzinana (ptjumi, novrojumi, masu mediju sniegt informcija)Valst formults problmas

 • *ProblmaPretruna starp vlamo un esoo. Ttad jebkuras problmas centr ir pretruna.

 • *PretrunaDIVI IZTEIKUMI, KAS SAVSTARPJI VIENS OTRU NOLIEDZ; PRETSTATU MIJIEDARBBA, KAS ROSINA UZ ATTSTBU.

  Enciklopdisk vrdnca, 112. lpp.

 • *Pretrunasteorijas un prakses saistbafaktori un apstki, kuri kav prakses attstbuneizstrdta metodikaveiktie ptjumi (to virzieni)prakses pierasjums

 • *PROBLMAS DEFINANAizvlieties problmu ar kuru jsu komanda, organizcija var tikt gal;emiet vr resursus, laiku, naudu, kas ir pieejami;neizvlaties problmu, kas ir rpus jsu spju robem;t viet, lai risintu lielu problmu, izvlieties kdu mazku, bet kuru ir liela iespjamba atrisint;Izvlieties patiesi aktulu problmu.

 • *Atcerieties:Problmas apraksts ir vieng vieta projekta pieteikum, kur iespjams prliecint vrttjus par projekta nozmgumu. T jraksta t, lai jebkuram lastjam ktu skaidrs, ka izvirzt problma noteikti jrisina.Svargi atcerties, ka aprakstot problmu, jrun par mrauditorijas, nevis projekta iesniedzja problmm.

 • *Mrgrupas identifikcijaApzint visus, kurus interes projekta rezulttiIzvrtt, kurai grupai projekta rezultts btu visaktulkais:problmasintereses un vajadzbaspotencils (priekrocbas un trkumi)

 • *Loisks plnoanas matrica

  Intervences loika

  Prbaudmie indikatori

  Indikatoru prbaudes ldzeki

  Piemumi

  Visprjais mris

  Specifiskais mris

  Sagaidmie rezultti

  Aktivittes

 • *Loisks plnoanas matricaved uzved uzPrieknosacjumived uz

 • *Visprgais mris Norda to, kpc projekts ir nozmgs visai sabiedrbaiNorda visprjo attstbas virzienuTas ir plaks par konkrt projekta ietvariemNav sasniedzams tikai ar konkrt projekta paldzbu.

 • *Objektvi prbaudmi indikatoriizmrmi rdtji, kas atspoguo to, vai projekta mri ir sasniegti ikvien projekta hierarhijas pakp un vai tie ir sasniegti noteiktaj laik

 • *Objektvi prbaudmi indikatoriPreczi apraksta visprjo mri, specifisko mri vai rezulttus;Objektvi tie ir neprprotami (viendi saprot ikviens), ir saldzinmi ar citm valstm, reioniem, pilstm vai mrgrupmReli sasniedzami un izmrmiTicami raduies, pateicoties tiei konkrtajam projektamPrbaudmi balstti uz viegli pieejamiem datiem

 • *Informcijas avotiK un kur prbaudt projekta rezulttus?Tie ir informcijas avoti, kuros fiksti indikatori par projekta gaitu un rezulttiemDod iespju projekta vadbai vai projekta vrttjiem objektvi spriest par projekta sasniegumiem

 • *Specifiskais mrisGalvenais, konkrtais uzdevumsSasniedzams projekta laikNorda, k tiks atrisinta problmaProblma prvrsta pozitv formuljumSniedz visprju priekstatu par to, ko vlas pankt projekta ietvaros

 • *Mris nosaka vlamo sasniedzamo rezulttu defints problmas risinjumu.

  MRISMra izvirzanaPROBLMA

 • *MrisApzinta darbba iepriek paredzamam rezulttam.

  Mra formuljumam jbt:samKonkrtamPreczamTematam atbilstoam

 • *TMAS AKTUALITTEPROBLMSITUCIJA

 • *RezulttiRdtjs, par kura sasnieganu uz projekta beigu datumu projekta realiztjs ir atbildgsRezulttiilgtspjaietekme

 • *AktivittesSpecifiski uzdevumi, kurus veic projekta stenoanas laik, lai realiztu izvirzto mri un atrisintu aprakstto problmu

 • *Aktivitu plnsRpgi juzskaita pilngi visas aktivittesStrukturt projekta aktivittes vairks komponents, kuras pamato stermia darbbas Jprdom aktivitu realizcijas secbu un atkarbu vienai no otras.Aktivittm jnosaka stenoanas ilgums (skumu, ilgumu un beigu termiu)Jizdala katras aktivittes atbildgaisJnosaka robestabiNoteikt novrtanas mehnismu un kritrijus

 • *Risks ir:neveiksmju, zaudjuma iespjambaPrdroa rcbarjie un iekjie faktori, notikumi, kas vartu aizkavt projekta gaitu, ietekmt mri, vai ar padart projekta stenoanu neiespjamu.

 • *Riska analzeKas var kavt sasniegt projekta mri?K rkosimies ja tas notiktu?

 • *Riska analzevadbas riskisaimnieciskie riskisocilie riskipolitiskie riskitehniskie riski

 • *PrieknosacjumiPrasbas, kurm jbt izpildtm projektu uzskot.

 • *Tipiskks kdasNepietiekami detalizts, neskaidrs pieteikumsNepamatota, nerela laika, finanu plnoanaInformcijas neatbilstba prastajam (nepilnga informcija, sajaukta vietm, nav vienda viss nodas)Nekorekta terminu lietoana

 • *Lai realiztu projektu, vajag:idejucilvkusnauduIdeja + cilvki var sameklt nauduCilvki + nauda var nopirkt idejuIdeja + nauda var piesaistt cilvkus

 • *Mra skaidrbaJa kds patiesi kaut ko grib, k ar skaidri zina ko grib, tad vi ar to sasniegs.

  Jsu idejas ir t vrtas, lai tiktu realiztas

 • PaldiesKontaktinformcija:Evija EglteE-pasts: Evija.Eglite@gmail.com*

  *07/16/96*##*07/16/96*##*07/16/96*##*07/16/96*##Novitte Grmatu izdoana - katra grmata jauns projekts, itk ldzgs, bet tai pat laik pavisam savdks. Tpat ar ptjumi. Kas ir aktuls eit un tagad?Unikalitte - kad projekts ir realizts, ir izveidots kaut kas, kas neeksistja pirms tamProjekta process sastv no dadiem savstarpji saisttie posmiem, kas ved pie mra. Noteiktem uzdevumiem jbt paveiktiem, lai vartu erties pie nkamajiem. Projekta galvenais mris ir sasniegts tikai tad, kad realizti visi apakmri un uzdevumi.Projekti nav mgi.Resursi - cilvkresursi, finansilie resursi, materilie resursiKompleksums - projekts sastv no daudziem dadiem savstarpji sasittiem uzdevumiem, dinamiskums - spja reat uz prmaim, problmm un maint uzdevumus, projekta saturu, resursus, attiecbas utt.T k projekti ir specifiski, sareiti un apjomgi, tad jiesaista daudzi specilisti, organizcijas, pat valstis.

  *07/16/96*## lai realiztu projekta mri, jbt saskaotiem trim projekta pamatelementiemVisi ie elementi ir savstarpji saistti un viens otru ietekm - ja samazina projekta laiku, nevloties zaudt kvalitti, jpalielina projekta izmaksas*07/16/96*##Izmaksas palielins, ja projektam ieplnots prk maz, vai ar prk daudz laika. *07/16/96*##Brdi, kad izlemts risint problmu, var uzskatt par projekta skumu.*07/16/96*##Brdi, kad izlemts risint problmu, var uzskatt par projekta skumu.*07/16/96*##*07/16/96*##*07/16/96*##*07/16/96*##Kpc projekts ir svargs sabiedrbai? Kds bs sabiedrbas ieguvums?*07/16/96*##Rezultti pankumi, kas paveikts

  Ietekme kdas izmaias veiktas

  Kda ir izmaiu ilgtspja*07/16/96*##Pirmaj gad plnots aktivittes ir detaliztkas, k vlk*07/16/96*##Ar pozitvais aspekts izmantot maingus apstkus likumdoanas maiu, lai gtu priekrocbas

  *07/16/96*##*07/16/96*##vadbas riski - neveiksmgi izvlts personls, neskaidri formults projekta mris, uzdevumi, kdas plnoanas proces, nepietiekami resursi utt.saimnieciskie riski - finanu nepietiekamba, inflcijasocilie riski - kultras patnbas, konservatvisms, reliijas ietekmepolitiskie riski - izmaias likumdoan, nelebvlga nodoku politikatehniskie riski - tehnikas bojjumi

  *07/16/96*##Ldzfinansjuma esamba netiek uzskatta par prieknosacjumu

  Pabeigta situcijas analzeIzstrdta mcbu programmaVeikts ptjumsNodrointa cilvkresursu kapacitte.Izveidota institcija.*07/16/96*##1.1. 1.5.2.sadaa 3.sadaa4.sadaa