Click here to load reader

Sa invatam rapid matematica - Clasa 3 - Gheorghe … invatam rapid...Sa invatam rapid matematica - Clasa 3 - Gheorghe Adalbert Schneider Author Gheorghe Adalbert Schneider Keywords

 • View
  367

 • Download
  29

Embed Size (px)

Text of Sa invatam rapid matematica - Clasa 3 - Gheorghe … invatam rapid...Sa invatam rapid matematica -...

 • GHTORGI{ E.ADALBERT SCHNEI DER

  SA INYATAM RAPIDMATEMATICA

  CLASA a-III-a

  EDITURA HYPEftION CRAIOVA

 • [email protected],*.r,r

  CUPRTNS

  l. Numer',e natural* de la S la I 0{X}l l Scrierea, citirea, formarea, compalarea qi ordonarea

  nurnerelor nattrrale de la 0 la 100I"1.1 Ncliuniteoretice5iexemple . . " ".. .. -1 ..l .2 Probteme rezolvaie " . .1.1"3 Teste gri16 de evaluare

  Testul lTestul2Testul 3Testul 4Testul 5

  L? Scrrotunjirea n

  ierea, citirea, formarea, compararea, ordonareaumerelor naturale de la 10{j la I 000lrloliuni teoretice gi exempleProbleme rezolvateTeste grild de evaluare

  es{ul Iestul 2sstul 3estul 4estul 5

  L2.11.2,21 ^/..J

  t

  TTT'r

  5

  5

  6II9

  1011l1

  12

  ;i13

  14

  1616t'7

  l8t920

  2. Numere naturale de la 0 la I 000 000 - formarer scriere'eitire, comparare, ordonare, rotunjire

  2.1 Notiuniteoretice qi exemple2.? Problerne rezoivate2.3 l'este gril6 de evaluare

  Testul ITestul2Testul 3Testul4

  3. Adunarea qi sciderea nurnerelor naturale de la 0 Iat0 000

  3.1 No{iuni teoretice pi exemPle3.2 Probleme rezolvate3.3 Teste grild de evaluare

  a1L'

  tl')a

  242425261aLI

  2828

  3r3535Testul 1

  94

  l-estul 2Tgstul3Testut 4

  36

  38393941

  +_l

  43441(+J46

  4"" inrnullirea nurnerelor naturale mni mici ca 100 . . '4.1 Notir"rni teoretice gi exemple4.2 Problente rezolvate4.3 Teste gril[ de evaluare

  Testul ITestul2Testul3Testul4

  5" impdrfirea *umerelor naturale mai nrici ea 100 . - '5.1 Nogiuniteoretice gi exemPle5.2 Prcbleme rezolvate5.3 Teste grila de evaiuare

  47474951

  5r575354

  Testul ITestul2Testul iTestul4

  6" inmullirea ;i implrlirea numerelor naturale de la{J la I 000

  6.1 Notiuni teoretice gi exemPle6.2 Pnobleme rezolvate6.3 Teste grild de evaluare

  Testul ITestul 2Testul 3Testul4

  Elemente intuitive de geometrie?.1 Nofiuni teoretice qi exemPle?.2 Probleme rezolvate7.3 Teste gril5deevaluare : - .' . .

  Testul ITestul2

  Unitnfi de mdsurf,8.1 Unitdli de masuri necrlnv.entionale . ' . ' . "

  8.1.1 Noliuni teoretice gi'exemple8.1.2 Problemerezoh'ate ..' : -. .8" 1.3 Teste grild de evaluare

  Testul I .

  55

  5558606061

  626364646872727374747475

  76't6

  7.

 • 11

  78?8s082B2

  83

  848485868788Rq

  909l

  Tesrul28.2 Unita$ de rnisurEconvenlionale' . . . " .

  8.2.1 Noliuni teoretice qiexernple . . . : " . - "'8,2.2 Probleme rezclvate8.2.3 Teste gri16 de evaluare

  Testul iTestul2

  9. Testc grilf, finaleTestul I .Testul2Testul 3Testul4Testul 5Testul6Testul ?

  Rispunsuri la testele grili de evaluare

  Tiparul ex€eutet laEDITURA HYPERION

  Str. impiratul Traiaa o..lO

  e6

 • I. Numere naturale de la 0 l* tS00l.l Scrierea, citirea, fornrar€a, comparar€a ;i ordonarea

  numer*lor naturale de la 0la lSfL1.1 Notinni t**retice gi exempls

  l. Nurnerele de doud cifre -"e noteaza cb, unde rl este cifratocilor. iar 6 cilra unitdlilor.

  2. Cel mai mic nurn[r de dgu6 cif,re este 10 ;i cel mai mare esteq9.

  3. Cel mai mic nnnidr par de dcu6 cifre este i0 ;i cel mai mare98,

  4. Cel mai rnic n*rnir impar cle dou[ cifre ests 11 ;i cei mai mare9t.

  5. Vecinii unui trumir tr rnai mic dec6t 100 sunt a - l qi rz * 1'Nunidrul il are ca vecin ia dreapta pe 1 ;i la stanga nu are vecin.

  Nrunarul 100 ere ca vecin la stanga pe 99 qi la dreapta nu are r.'ecin

  mai mic decfit 100,

  6. Doui numere c*nsecutir.'e mai mici decSt 100 se noteaeS:Q,e+L"

  Exernple: Numere consecuti-t',c sllnt: 12' l3; 45,46;85,86; ""

  7. Doud numere pare qi consecutive, rnai mici dec6t tr 00 senoteaze: &,Q * 2 , unde a esie numAr par.

  Exemple: Numere pale consecutive sunt: 12, 14; 48, 50, 80. 82;

  98,100 .'-.

  7. Doui numere impare qi consecutive, mai mici dec&t 100 senoteazS: &, Q * 2, unde a este numir impar.

  Exemple; Numere inipare qi consecutive sunt: 1 I ' i 3; 43' 45' 89'9l; .'..

 • 1.1.? Frotrleme reeolvate

  l. Scrie toate numerele de la 40 la 6fi din 3 in 3'Solulie. Numerele sunt: 40' 43' 46' 19' 57' 55' 58'

  2 comPleteazh cu ;ffi?:&':Tr5::'5

  Sctufie'seabserllcdttunerelesuntdin3in3.;ia.luncidupa56completdm 56 + 3 = 59 $i dLrpi 65 complet6m 68'

  3. Completcazi cu numereie care trebuie:54.64.55,55, o c ,

  Solutie. Numerele sr*t grupate cAte doua'' Primul numi"r din

  g*pa **r; c'u l mai mare deciiprimul nurn6r din grupa anterioarf iar

  Ii ioit*u numir ilin grLrpd este cu I mai mare decit al dailea nurnar:din grupa a*terioar6.?tunci numerele care urmeazir sr.rnt:

  55 * l- :* 56;i 65 + 1 '= 66'

  4'Dintrentimereledemaijosdescoperdpecelcarenurespect[resula:

  29 38, 17, 54" 65, 74, 83' 92'solutie. R.egula esie ca suma cifrelor este egala cil 1 1. Singurul

  care nu respect5 regula este 54' deoatece 5 + 4 * t) + 11'

  S.Detcrrnindtoatenumerelededou5cifrecafeaudiferenlacifieloregal'cuT"

  :rincit a*ls=7sau b* a=Snlufie. Cduldsr numerele ab, astf-e==7,{},} ilind ci{ie. adicb mai mari sau egale cu 0 9i

  mai inici sau

  egale cu 9 Ei a ;e 0. fiind cifra zecilor'

  - G -fo=7 + b=A, &=7 sau^*oll * J.

  b: L,4 = I sau fo: 2,

  * b*a=7+(t=0,b= 7,fais, sau &==I,b=BSaU &=2,L-Cl

  l.iurnerele chutate sunt: 70' 8i,92. 18,29'

  6.Deterrnindcelnraimicgicelmaimarenumirnaturaldedou6ci{ie. care are cifra zecilor egali cu 5'

  .-

  Solu$ie. Nun:erele de douir cifre care au ci*a e*cil*r egalA cr: 5,;rrnt: 5{},51.52" 53, i4.55" 56,57.58,59, f:vident cel mai mis este\{) 1i cel n.iai mare est* 58.

  7. Deten:rina toate nurnerele de d*ua cifre mai r:lari dec6t 4il delirrnra 64.

  Solufie. Numerele sunt: 44, 51.64" ?4, 84 ;i 94.

  ll. Se consideri succesiunea de numere:1.2,3,11.12,13, ".",51^ 52. 53.

  l)ctcrmin6 de cdt*

 • l.!"J Teste grili de evaluareTestul I

  l. Numere mai mari decAt 35 qi mai mici decAt 50 s$nt:a) 10 b) I I c) 12 d) 13 e) l'1'

  2" Vecinii trui 90 sunt:a) 80 qi 82 b) 9i qi 92 c\ 89 Pi 91 d) 9l Ei 93 e) 88 9i 89"

  3. in qirul de maijos:30, 35.40.45, 50,

  nurnirul care urrnee?-A este:a) 35 b) 40 c) 45 d) 50 e) 55'

  4" Cifla care trebrtie *omPletatl

  este:all b)2 c:)3 d)4 €)5'

  5. in qirul de mai jos:32, 42, 52, 62,72,32, 42'

  numf,rui care uffneazi este:a) 50 b) sl c) 52 d) 53 e) 54-

  a) 25 lr) 30 c) 35 d) 40 e) 45.

  ?. Numfrul mai mic decf,t 100, in care cifra zecilor este cu 9 mai

  mare dec0l cifra unitililor este:a)50 b)60 c)?0 d)80 e)90.

  Testul2

  l. Numere pare rnai rnari decAt 66 gi rnai mi*i dec6l87 sunt:r) 8 b) 9 c) l0 d) lt e) 12'

  2. Numere impare mai mari decAt 30 9i mai rnici dec6t 60 sunt:r) 13 b) 14 c) 15 d) 16 e) 17.

  3. Numarulcare trebuie c.ompletat

  55, 59, 63,67, {}cste:E) 70 b) ?1 c) 72 d) 73 e) 74.

  4. Cel mai mare numlr natural de forma Z pentru care difbrenlacifrelor sale este egalfl cu 5 este:

  a) 90 bi 9l t,i 92 d) 93 e) e4.

  5, Cel mai mare num6r natural de doud cifre, astfel inc6t sumacifrelor lui s[ fie 9 este:a) 90 b) 91 c') 92 d) 93 e) 94-

  6. Num6rul care trebuie c-ompletai:

  este

  a) 16

  7.

  b) i? c) 18 d) 19 e) 20'Numarul care trebuie comPletat:

  50,54,58, (J

  50,53,56,59, ob) 5! c) 62 d) 63 e) 64'

  cSte:

  r) 60

  I

 • a)

  a)

  Testul3

  l. Iriurnerele de forma ob "u a*b=2 sunt:

  .tntl fZ b) 13si 1i c) 209i 11 d) l09i 12 e) 9qi 15"

  2. Celmai mare num[r de forma F **t*'st b) e2 c) 93 d) 94 e) 95',

  3. Numarul care trebuie comPletat:

  este:a) 80 bi 81 c) 82 d) 33 e) 84'

  4. Lanumerele naturale cuprinse intre 31 qide:ai'o data b) de 2 ori c) de 3 ori d) de 4 ori

  5. l'.ium5rul r,:are trebuie completat

  51, cifra 5 se rePeti

  e) de 5