of 5 /5
1 i ---------- - -- -----.....".,...---- CÔNG TY CO PHÀN XÂy DVNG sa 5 CQNG HOÀ XA HQI CHU NGHîA VIJ):TNAM f}Qc l~p - Tl'" do - H~nh phuc Cdu Gidy, ngày 28 thang 5 nom 2016 BIÊNBÀN D~I H(H DONG CO DôNG THUQNG NIÊN NAlVI 2016 Tên chire: Tru sa chinh: Diên thoai: Vàn phông Hà NQi: Diçn thoai: Giây DKKD sô: Ma sÔ thuê Thô'i gian chïrc: Dia diêm chire: Chu tça Da! hôi: ThU' ky D~i hôi: CÔNG TY CO PHÂN Y DlfNG so 5 203 duong Trân Phu, Ba Dinh, Bim Son, Thanh H6a (84.437) 3824876 fax: (84.437) 3824211 Tâng 2 Tàa nhà Vimeco, Lô E9, Pham Hùng, Câu Giây, Hà NQi (84.4) 37848936 s6 fax: (84.4) 37848937 ·2800233984 do SO'KH&DT tinh Thanh H6a cap thay dôi lân thù 9 ngày 26/02/2016. 2800233984 Tù 8h30/ dên 10h30/ ngày 28 thang 5 nam 2016 HQi truorig Tâng 5 Công ty CP Vimeco, Lô E9, duong Pham Hùng, phuorig Trung Hàa, quân câu Giây, Thành phô Hà NQi Ông Ngô Hài An - Chù tich HQi dông quàn tri Ông Ngô Thê Anh - Chuyên viên phong T6ng hop 1.PHÀN THU NHÂT - KHAI M~C D~I HQI 1. Bao cao kêt qua thâm tra tu càch cl, dông Dai hôi dông ca dông da nghe ông Trân Van Thinh - Tnrong Ban kiêm tra tu cach C6 dông - Dai diên Ban Ta chue DHDCD thuong niên nam 2016 cùa Công ty công bô kêt qua kiêm tra tu cach C6 dông và dai diên C6 dông du hop tai thài diêm 8h30/ ngày 28 thang 5 nam 2016 nhu sau: 1.1 Tang s6 c6 phiêu c6 quyên biêu quyêt cùa Công ty là 5.000.000 (Nam tri?u) . c6 phiêu, tuo'ng ung v6'i 5.000.000 (Nam tri?u) phiêu biêu quyêt. 1.2 T6ng s6 ca dông mÔ'itham dV toàn bQ là: 800 ca dông c6 tên trong danh sach dang ky ca dông vào ngày ch6t danh sach 25/4/2015, d<;tidi~n cho 5.000.000 (Nam tri~u) phiêu biêu quyêt cùa Công ty. 1.3 T6ng s6 c6 dông tham dv· hQp (trvc tiêpvà thông qua ùy quyên) là: 55 c6 dông dçü di~n cha 3.509.461 c6 phân c6 quyên biêu quyêt, chiêm 70,19 % s6 c6 phân c6 quyên tham dV D:;ü hQi dèm~ cÔdông thuàng niên nam 2016 cùa Công ty.

sa 5 CQNG HOÀ XA HQI CHU NGHîA VIJ):TNAM

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of sa 5 CQNG HOÀ XA HQI CHU NGHîA VIJ):TNAM

Page 1: sa 5 CQNG HOÀ XA HQI CHU NGHîA VIJ):TNAM

1

i

---------- - -- -----.....".,...----

CÔNG TY CO PHÀN XÂy DVNG sa 5 CQNG HOÀ XA HQI CHU NGHîA VIJ):TNAMf}Qc l~p - Tl'" do - H~nh phuc

Cdu Gidy, ngày 28 thang 5 nom 2016

BIÊNBÀND~I H(H DONG CO DôNG THUQNG NIÊN NAlVI2016

Tên tÔ chire:Tru sa chinh:Diên thoai:Vàn phông Hà NQi:Diçn thoai:Giây DKKD sô:

Ma sÔ thuêThô'i gian tÔ chïrc:Dia diêm tÔ chire:

Chu tça Da! hôi:ThU' ky D~i hôi:

CÔNG TY CO PHÂN XÂY DlfNG so 5203 duong Trân Phu, Ba Dinh, Bim Son, Thanh H6a(84.437) 3824876 sé fax: (84.437) 3824211Tâng 2 Tàa nhà Vimeco, Lô E9, Pham Hùng, Câu Giây, Hà NQi(84.4) 37848936 s6 fax: (84.4) 37848937·2800233984 do SO'KH&DT tinh Thanh H6a cap thay dôi lânthù 9 ngày 26/02/2016.2800233984Tù 8h30/ dên 10h30/ ngày 28 thang 5 nam 2016HQi truorig Tâng 5 Công ty CP Vimeco, Lô E9, duong PhamHùng, phuorig Trung Hàa, quân câu Giây, Thành phô Hà NQiÔng Ngô Hài An - Chù tich HQi dông quàn triÔng Ngô Thê Anh - Chuyên viên phong T6ng hop

1. PHÀN THU NHÂT - KHAI M~C D~I HQI1.Bao cao kêt qua thâm tra tu càch cl, dông

Dai hôi dông ca dông da nghe ông Trân Van Thinh - Tnrong Ban kiêm tra tu

cach C6 dông - Dai diên Ban Ta chue DHDCD thuong niên nam 2016 cùa Công ty

công bô kêt qua kiêm tra tu cach C6 dông và dai diên C6 dông du hop tai thài diêm

8h30/ ngày 28 thang 5 nam 2016 nhu sau:

1.1 Tang s6 c6 phiêu c6 quyên biêu quyêt cùa Công ty là 5.000.000 (Nam tri?u). c6 phiêu, tuo'ng ung v6'i 5.000.000 (Nam tri?u) phiêu biêu quyêt.

1.2 T6ng s6 ca dông mÔ'itham dV toàn bQ là: 800 ca dông c6 tên trong danh

sach dang ky ca dông vào ngày ch6t danh sach 25/4/2015, d<;tidi~n cho 5.000.000

(Nam tri~u) phiêu biêu quyêt cùa Công ty.

1.3 T6ng s6 c6 dông tham dv· hQp (trvc tiêpvà thông qua ùy quyên) là: 55 c6dông dçü di~n cha 3.509.461 c6 phân c6 quyên biêu quyêt, chiêm 70,19 % s6 c6phân c6 quyên tham dVD:;ü hQi dèm~ cÔdông thuàng niên nam 2016 cùa Công ty.

Page 2: sa 5 CQNG HOÀ XA HQI CHU NGHîA VIJ):TNAM

-~------ - - - - -

Theo Luât Doanh nghiëp và Diêu 1~T6 chue hoat dông cùa Công ty, Dai hôidông cÔdông thuong niên nam 2016 cùa Công ty C6 phân Xây dung sô 5 c6 du diêukiën tiên hành.2. Khai mac D~i hôi

Thay mat Ban T6 chire ông Trân Van Thinh huong dân Dai hôi cac thù Wc sau:Tuyên b6 1ydo, gioi thiêu dai biêu khàch, khai mac DHDCD thuèng niên 2016

Gi6i thiêu Doàn chu tich, Ban thu ky.2.1. Gioi thiêu thông qua Doàn chu tich, Ban thu ky cùa D:;tihôi.

Doàn Chu tich:1. Ông Ngô Hài An Chu tich HQi dôrig quàn tri Công ty - Chu toa2. Ông Nguyên Van Dua Thành viên HDQT, Ph6 Tông giam dôc3. Ông Trinh Quy Thành viên HDQT, Truong phong DTPT

. Ban Thu ky:1. Ông Ngô Thê Anh2. Ông Trinh Quang Huy

Chuyên viên phèmg T6ng hop - Tnrông banThành viên HDQT

2.2. Thông qua Chuorig trinh hop, Quy chê 1àm viëc tai DçlÎ hôi dông cÔ dôngthuèng niên nam 2016 cùa Công ty, bâu Ban kiêm phiêu biêu quyët

Ông Trinh Quy thay m~t Doàn Chu tich thông qua Chuang trînh, Quy chê 1àmvi~c cùa D:;tihQi d6ng c6 dông thuèl'l1gniên nam 2016 (Chuong trinh [)Çlih9i, Quychi làm vi?c da duç'c phat cho C6 dông /[)Çlidi?n c6 dông tham d~ï tçà [)çli h9i).

[)Çlih9i da nhdt tri biÙt.quyit 100% d6ng)) thông qua n9i dung Chuong trinh

hçp, Quy chi làm vi?c cûa [)Çlih9i.2.3. Bâu Ban kiêm phiêu

Ông Trinh Quy thay m~t Doàn Chu tich thông qua danh sich ung cù, dê cù

vào Ban kiêm phiêu g6m:1: Ông Trân Van Thinh Tru6'ng Ban2. Ông B:;tchVan Nghla Thành viên3. Ông Vü Van Tu Thành viên4. Bà Trân Thi Thanh Hu6'ng Thành viên

[)Çlih9i da nhdt tri 100% thông qua danh sach s6 IUç'ng và thành viên Ban

ki~m phdu bdu quyit cûa [)Çlih9i.II. PHÀN THÛ HAl - cAc NÔI DUNG fHfac TRINH BÀY TAI DAI HÔl

•• • • • 0

1. Ông Nguyên Van Dua - Thành viên HDQT, Pha Tang Giam aÔc Công tytrinh bày tru'&c D~i hQi bao cao bao gÔm cac nQi dung:

- Bao cao kêt qua san xuât kinh doanh nam 2015 cua Công ty;- Kê ho:;tch san xuât kinh doanh nam 2016 cua Công ty ..

-.ONG~6PI-'Â'i 0se

~~

2

Page 3: sa 5 CQNG HOÀ XA HQI CHU NGHîA VIJ):TNAM

2. Ông Ngô Hâi An - Chu tich HDQT Công ty trinh bày trurrc Dai hôi nôi dung:_ Bào cao cùa Hôi dông quàn tri vê quàn tri và kêt qua hoat dông cùa HDQT

và tùng thành viên HDQT;_ To trinh cùa HDQT vê viêc chuyên quy dâu tu phàt triên và vôn khàc cùa

chu sô hüu dé bù dâp lei nhuân sang phân loi nhuân (16) chua phân phôi lüy kê;3. Ông Mai Van SO'n - Kê toàn truông durre Doàn Chu tjch chi dinh trinh bày

trurrc Dai hQi nQi dung:_Bao cao tom tât kêt qua SXKD nam 2015 và tinh hinh tài chinh cùa Công ty._Bào cao phuong an phân chia loi nhuân, rmrc trà c6 tuc nam 2015 và du kiên

rmrc trà c6 tuc nam 2016.4. Bà Van Th] Minh Ngçc - Truô'ng Ban kiêm scat trinh bày trurrc Dai hôi

nôi dung:_ Bào cao cùa Ban kiêm soàt vê kêt qua kinh doanh cùa Công ty, kêt qua hoat

dông cùa HDQT, T6ng Giarn dôc;_Tè trinh VIv: Dê nght IVa chQn dan vt kiém toan bao cao tài chinh nam 2016

cua Công ty.8. D:;tihQi nghi giai laoIII. PHÀN THUBA - CO DÔNG PRAT BlEUIV. PHÀN TRU TU - KÊT QuA BlEU QUYÊT T~I D~I HQI

Ông Ngô Hai An thay m~t Doàn chù ttch lên lân lUQtnêu cac vAn dê va xin ykiên biéu quyêt cua D<;lih<)i. Cac n<)idung dUQ'c8<;lih<)ibiéu quyêt thông qua vâikêt qua C~l thé nhu sau:NQi dung 1: Thông qua Bao cao kêt qua SXKD nam 2015 và kê ho:;tch san xuât

kinh doanh nam 2016.D<;lih<)ida biéu quyêt v6'i kêt qua nhu sau:T6ng s6 phiiu tl6ng y: 3.509.461 c6 ph6n, âçtt t)J l? 100 %, không tân thành

là 0 c6ph6n, co y kdn khâc là 0 c6ph6n.NQi dung 2: Bao cao cua HQi d6ng quan tri vê quan tri và kêt qua ho:;tt dQng

cua HDQTD<;lih<)ida biêu quyêt v6'i kêt qua nhu sau:T6ng s6 phdu tl6ng y: 3.5Q9.461 c6 ph6n, aÇlttj l? 100 %, không tân thành

là 0 c6ph6n, co y kiin khâc là 0 c6ph6n.NQi dung 3: Thông qua Tc)' trlnh cùa HDQT vê vi~c chuyên quy dâu tU' phat

triên và vÔn khac cua chu sCrhu'u dê bù dâp IQ'i nhu~n sang phân IQ'inhu~n (lÔ) chU'a phân phÔi liiy kê cua HQi d6ng quan tri8<;lih<)ida biéu quyêt v6'i kêt qua nhu sau:T6ng s6 phdu â6ng y: 3.509:461 c6 ph6n, âÇlttj l? 100 %, không tân thành

là 0 c6ph6n, co y kdn khâc là 0 c6ph6n.

3

Page 4: sa 5 CQNG HOÀ XA HQI CHU NGHîA VIJ):TNAM

NQi dung 4: Thông qua Bao cao Tài chinh da du'o'c kiêm toan nam 2015

- NQi dung chi tiêt theo Bào cao Tài chinh kiêm toan nam 2015 dâ duce dàngtai chi tiêt trên website cùa Công ty C6 phân Xây dung sô 5 (www.vina5.vn). ducetrinh bày tai Dai hôi dông cô dông thuong niên 2016 và da duce gùi cho c6 dông/daidiên c6 dông tham du tai Dai hôi)

De;tihôi da biêu quyêt voi kêt qua nhu sau:

T6ng s6 phiêu dông y: 3.509.461 c6 phan, dat tY l? 100 %, không tân thànhlà 0 c6phan, co y kÏin khàc là 0 c6phan.NQi dung 5: Thông qua phurmg an trâ cÔ tuc nam 2015 và phurmg an kê hoach

trâ cÔtïrc, thù lao HDQT, BKS và phân chia loi nhuân nam 20161. Phuo'ng an trâ cÔnrc nam 2015:Do nam 2015 Công ty không dat duce cac chi tiêu kê hoach dê ra, kêt qua san

xuât kinh doanh âm nên không phân phôi IQ'inhuân,Dai hôi dâ biêu quyêt v6'i kêt qua nhu sau:

T6ng s6 phÏiu a6ng y: 3.509.461 c6 phlin, aç.t tY l? 100 %, không tan thànhlà 0 c6phan, co y kÏin khac là 0 c6ph6n.

2. Kê ho~ch tra cÔ tt'rc, thù lao HDQT, BKS và phân chia IQ'i nhu~nnam 2015.

2.1. Kê ho~ch tra cÔ tt'rc 2016:Trên co' sc)'dv kiên kêt qua san xuât kinh doanh, nam 2016 se Id1ông tra c6 rue.

2.2. Thông qua mu'c tra thù lao cho thành viên HQi ô6ng quan tri, Bankiêm soat nam 2016

HQi d6ng quan tri quyêt dinh nam 2015 lillông chi tra thù lao cho thành viênHDQT và BKS.

2.3. Phuo'ng an phân chia IQ'inhu~n nam 2016

LQ'inhu~n sau thuê dVkiên là: l.162.200.000 d6ng dê l~i chua phân ph5i.D~i hQi dà biêu quyêt v6'i kêt qua nhu sau:

T6ng s6 phÏiu a6ng y: 3.509.461 c6 ph6n, aqt tY l? 100 %, không tân thànhlà 0 c6ph6n, co y kiin khac là 0 c6phan.NQi dung 6: Bao cao cua Ban kiêm soat vê kêt qua kinh doanh cua Công ty~ lât

qua ho~t dQng cua HDQT, TÔng Giam dÔcD~i hQi dà biêu quyêt v6'i kêt qua nhu sau:

T6ng s6 phÏiu a6ng y: 3.509.461 c6 ph6n, aç.t tY l? 100 %, không tan thànhlà 0 c6ph6n, co y kÏin khac là 0 c6ph6n.

4

Page 5: sa 5 CQNG HOÀ XA HQI CHU NGHîA VIJ):TNAM

.NQi dung 7: Thông qua viêc 11}'achçn công ty kiêrn toân bâo cao tài chinh

nam 2016Dai hôi da thông nhât lira chon cac Công ty kiêrn toan sau dây:+ Công ty TNHH kiêm toàn Deloitte Viêt Nam+ Công ty TNHH KPMG Viêt Nam+ Công ty TNHH Kiêm toàn và Tu vân - A&C- Công ty TNHH Kiêm toàn và Thâm dinh gia Viêt Nam - AVA;- Công ty TNHH Kiêm toàn và Dinh gia Viêt Nam - VAR

Và uy quyên cha HQi dông quàn tri quyêt dinh lua chon môt trong cac cêng ty noitrên thire hiên kiêrn toàn bào cao tài chinh nam 2016 cùa Công ty.

Dai hôi da biêu quyêt voi kêt qua nhu sau:Tông s6 phiêu dông y: 3.509.461 c6 phân, dat tY lê 100 %, không tan thành

là 0 c6phan, coy kiin khàc là 0 c6phan.V. PHÀN THU NAM - THÔNG QUA NGHl QUYÉT D~I HO!

- Ông Ngô Thê Anh - Tnrong Ban thir ky da trinh bày toàn van du thào Nghiquyêt D~i hôi dông c6 dông thuong niên 2016 trucc D~i hôi.

- Ông Ngô Hài An - Chù tich HDQT - Chù tQa da lên xin y kiên biêu quyêtcùa DçlÏhQi.

Kêt qua nhu sau:l' , , " .,.,"'

.Tông sô phiêu âông y: 3.509.461 cô phân, âÇlt tY l? 100 %, không tan thànhlà 0 c6phdn, co y kiin khac là 0 c6phan. _o.

- D~i hQi da biêu quyêt vai và nhât tri thông qua toàn van Nghi quyêtD~i hQi. d6ng c6 dông thuèmg niên 2016 vai ty l~ tan thành 100% t6ng s6 phiêu biêu quyêt

cùa C6 dông/d~i di~n c6 dông d1!hQP.VI. PHÀN THU sAu - BÉ M~C D~I HOI

- Ông Ngô Hài An - Chù tich HDQT - Chù tQa da lên phât biêu và tuyên b6 bê

m~c D~i hQi.D~i hQi kêt thùc t6t dyp vào h6i 10h30/ ngày 28 thang 5 nam 2016.Biên bàn này duQ'c l~p h6i 10h30/ phùt cùng ngày./.

~Ngô Thê Anh

TOO KY D~I HOI

5