s ί ɔ ǥ tallsymbol „med n og s“ - Norsk-gresk ordbok - ?· 2018-02-05 · 3 ά έ [aftɔ in ap…

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 1

  S s m. (18 bokstaven i det greske alfabetet) [t sima] # (tallsymbol)

  ' = 200, = 200,000 / med n og s (i alle detaljer, i minste detalj)

  [m t ni k m t sima]

  sabbat m. (jdenes hvile- og helligdag) [t savat]

  sabel m. [i spaa] # [t spai] # (folk.) [i pala]

  sabelrasling f.m. (overf.: krigersk, truende oppfrsel) [ plmiks

  kfvizms]

  sabinerne (et hist. rom. folkeslag i Umbria) [i savini] : sabinerinnerovet

  (da romerne rvet 700 sabinske kvinner) [i arpaji tn zavinn]

  sabotasje m. [i lifra] # [t sabtaz] / drive/utfre

  sabotasje (stikke kjepper i hjulet for) [kan lifra]

  sabotere v. [sabtar]

  sabotering f.m. [t sabtarizma]

  sabotr m. [ sabtaristis] # [ sabtr]

  saddukeerne m.pl. (folkegruppe som tilhrte en jdisk teologisk retning p Jesu tid)

  [i sauki]

  sadisme m. [ saizms]

  sadist m. [ saistis]

  sadistisk adj. [saistiks] # (grusom, blodtrstig) [()mvrs]

  sadomasokisme m. [ samazizms]

  sadomasokist m. [ samazistis]

  safari m. [t safari]

  safe m. (pengeskap, pengeskrin) [t rimatkivti] #

  [t isavrfilaki]

  safir m. (mineral.) [t zafiri] # [ sapfirs]

  safir- (safirbl) [zafirnis]

  safran m. (krokus, safrankrokus) [i zafra]

  saft f.m. (fruktsaft) [ ims] # [t zumi] # (saft av kjtt, sjy)

  [ zms] # [t zumi] / presse safta ut av en appelsin

  [vaz t zumi ap na prtkali]

  saftfull adj. (saftig, sukkulent) [imis] # (sukkulent, kjttfull)

  [sarkis] / saftfulle blader [sarki fila]

  saftig adj. (om frukt) [fims] # [imis] # (vektig, fyndig, saftig,

  betydningsfull) [zumrs]

  saftighet f.m. (sukkulens) [i zumraa]

  saftis m. (sorbet) [iranita]

  saftls adj. (uttrket) [aims]

  sag f.m. [t prini]

  sagblad n. [i lpia prinju]

  sagbruk n. [t prinistiri]

  sagd adj./perf.part. (skret, skur-) [prinists]

 • 2

  sage v. [priniz] / sage av noe [kv prinizndas

  kati] : ei avsagd hagle (vpen med avsagd lp) [pl m

  prinizmni kani] / sage av ei grein [kv na klai m

  prini] / sage over den greina en selv sitter p (gjre noe (p trass) slik at det blir

  verst for en selv) [kan kak stn aft mu ap

  pizma] # (komme p kant med arbeidsgiveren sin)

  [trm m ta rua mu] / sage ved [prniz ksila] : denne veden er

  lett sage [aft t ksil prnizt fkla]

  sager m. (skogsarbeider, tmmerhogger) [ prinistis]

  saging f.m. [t prinizma]

  sagkrakk m. (sagbukk) [t trip prinizmats]

  sagn n. (legende) [ rils] / gamle sagn [ari rili]

  sagntid f.m. (hist.)(mytisk tid) [i miiki rni]

  sagogryn n. [ sas]

  Sahara geo. [i saara]

  sak f.m. (tilfelle, rettssak) [i ipsi] # (anliggende) [t zitima] #

  (tilfelle) [i priptsi] # (arbeid, affre) [i ulja] # (greie,

  ting) [t prama] # (tema, sprsml) [t ma] # (jur.:

  sksml) [i aji] # (rettsforflgelse, rettergang, prosess, sksml) [i

  iki] # [i ikastiki iksi] / anlegge/reise/g til sak mot noen

  [strfm/nr ikastiks nandin

  kapju] # [prvn s ikastiki iksi kapju]

  # [kin /jir iki/aji nanin kapju], jf.

  g tilsak # (anmelde noen til politiet)

  [katafv sti iksini/st nm nandin kapju] # (form.:)

  [na kapjn] / (jur.) avvise et sksml/en sak

  [apript mja aji] : be om at en sak blir avvist i retten (komme med innsigelser p

  grunn av rettens inkompetanse) [kan/

  ipval nstasi anarmititas] / den saken det dreier seg om her (den saken det

  gjelder) [t prkimn ma] / den saken som opptar oss n

  (den foreliggende sak) [t ma pu mas apasli] / det

  avgjr saken! (det lser tvisten en gang for alle) [aft

  lini ristika ti iafra] / det blir din sak (det er opp til deg) [in

  ik su ma] : hvis du vil kaste bort pengene dine, blir det din sak

  [an liz na ptaksis ta lfta su, in ik su

  ma] / det blir min sak! [aft iniki mu ipsi]

  # (det er opp til meg vurdere) [in ulja mu] # (det er mitt

  anliggende, det phviler meg) [aft in ikz mu

  lariazms] / det er (nettopp) det som er saken (det er (akkurat) det det dreier seg

  om) [aft in (akrivs) t ma] # (det er sakens

  kjerne) [afti in i katastasi ] / det blir/er en helt annen sak

  [aft in ndls ali ipsi] #

 • 3

  [aft in ap al ankt] #

  [aft in ndls al ma/ali priptsi] #

  [aft in ndlz iafrtik prama/iafrtiki ipsi]

  (det er en sak for seg) [in rist ma] / det er ikke min sak

  (jeg har ikke noe si i denne saken) [n mu pfti ls] / det

  er ikke samme sak i det hele tatt (det blir noe helt annet)

  [n in kalu t ij prama] / det er ingen lett sak (det kan vre vrient nok)

  [in iskli ipsi] : det er ingen enkel/lett sak ...

  [n in fkla prama na] / det er saken uvedkommende (det

  angr ikke saken, det har ikke noe med saken gjre) [in kts

  mats] # [aft in astz m t ma] #

  [aft in ksns prs t ma] / det er sakens kjerne (det er

  saken i et ntteskall) [tsi i t l ma] #

  [tsi lipn un da pramata] / det forandrer (i s fall) saken!

  (det kaster nytt lys over saken!) [tt t tma iafri] / det gjr

  ikke saken bedre [aft irni ta pramata] #

  (situasjonen blir ikke bedre av det) ' [n balnt

  i katastasi maft] / dette er en svrt viktig sak (dette er en sak som har svrt stor

  betydning) [in ma katpiusas anagis] / en

  enkel/vanskelig sak (et enkelt/vanskelig tilfelle) [fkli/

  iskli priptsi] / en kjent sak (en offentlig hemmelighet)

  [kini nsi/kin mistik]: det er en kjent sak blant lrerne at

  [in kini nsi/kin mistik mtaksi

  tn askaln ti] / en smal sak (veldig lett, bare blbr) [t pniaki]

  : det var en smal sak for innbruddstyven pne vinduet

  '[itan pniaki ja t iariti naniksi t parair] /

  en ubetydelig sak/ ting [i nula] # [t liantari] # (en

  ubetydelig sak eller person) [asimand prama i prsp]

  / felle dom i en sak (pdmme en sak) ' [apfnm sna

  ma] / frste sak p dagsordenen [t prt ma stin imrisia iataksi] / g rett p sak (komme til saken med en gang)

  [rmkatfian st ma] / g til sak (g rettens vei)

  [andiik] # [prsfv sta ikastiria] : g

  til/anlegge/reise sak mot noen [ajir/kan aji s

  kapjn] # [pa kapjn st ikastiri (ja kati)]

  # [nr ikastiks nandin kapju] #

  (utferdige siktelse mot noen) [ask iksi nandi kapju]

  # (reise sak mot noen, anmelde noen til politiet)

  [katafv sti iksini/sta ikastiria nandin kapju] /

  halvparten av sakene (varene etc.) var delagt

  [ta misa pramata itan tipimna] / holde seg til saken [im st ma]

 • 4

  : dere holder dere ikke til saken! (n er dere helt p jordet!) [n

  ist st ma] # (i parlamentet:) (hold dere/kom) til saken! [pi tu

  mats] : ikke holde seg til saken (fjerne seg fra emnet)

  [ksfv ap t ma] / i utdannings-/penge-/administrative saker (i saker som har

  med utdanning/penger/administrasjon gjre)

  [s kpftika/rimatika/iikitika mata] / interne saker

  [striks ipsis] / jeg er uenig i denne saken

  [iafn pi tu prkimnu] / jeg skal se p saken din om et

  yeblikk/i neste uke ' '

  [asli m t ma sas sna lapt/tin ali vmaa] / komme bort fra saken (havne

  p viddene) [vjn/ksfv ap t ma] / komme til

  saken [rm st ma/psit/psan] #

  (komme til sakens kjerne, komme til stykket) [rm/ftan

  stin usia] : kom til saken! [sindmv] : og s, til saken!

  [k tra st prkimn] / komme tilbake til saken

  [ksanajiriz st ma] / pass dine egne saker!

  [na kitas ti iki su ulja] # [kita tiz iks su ipsis]

  / pdmt sak (sak som er avgjort ved dom, lat. res judicata) [t

  ikamn] / reise sak mot (anklage, sakske, stevne for retten) [gal] /

  sak som gr for lukkede drer [mistiki iki] / (den) saken det gjelder

  [i sigkrimni priptsi] / saken din kommer opp (i

  retten) neste uke [i ipsi su

  a kikasti tin rmni vmaa] / saken er avgjort [t ma

  i liksi] / saken er den/som flger [t ma i s ksis] #

  [t ma in] / saken er presserende (det haster med f tatt opp saken)

  [t ma (kat)piji] / saken er stilt i bero (saken er fortsatt (like)

  uavklart) [t ma paramni akma

  mtr/krms] / saken er utdebattert! (og dermed setter vi strek! og det var det!)

  [t ma liks] / saken er viktig [t

  prama in simandik] / saken uvedkommende (som ikke angr saken, irrelevant)

  [kts mats] / sakens kjerne (kvintessens) [t

  apstama] # (det det hele gr ut p, det saken gjelder, poenget i saken)

  [t simin ksu] # [t zumi tis ipss] :

  dette er sakens kjerne! (det er her problemet ligger, dette er det springende punkt)

  [ in t zri (tu pramats)] : vre ved sakens

  kjerne (rre ved sakens kjerne, komme til saken)

  [vn stin usia tm bramatn] / sivile saker [plitika pramata]

  # [plitiks i